The subject in Assyrian (31)

Bulletin No 31
ܫܡܝܪܡ

ܐܟܝܬܘ 6767

ܟܘܪܣܐ ܟܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 31 (ܣܬܘܐ ܘܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ 2017)

ܚܒܝܫܬ̈ܐ
ܢܝܣܢ ܡܢܚܡܢܐ܇ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܫܘܢܝܐ ܕܚܕ݇ ܐܘܡܢܐ ܛܤܩܐ܇ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܨܠܘܬܐ ܕܢܝܣܢ܇ܣܪܓܘܢ ܘܪܕܐ ܐܢܗܪ
ܠܐ ܡܢܫܢܘܟܼ܇ ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ
ܪܚܝܫܠܗ ܚܒܼܪܐ܇ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܥܐܕܢܐ ܩܐ ܣܪܓܘܢ܇ܗܝܠܝܢ ܣܟܼܘ
ܐܝܠܐ ܕܛܘܖ̈ܢܐ܇ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
ܡܬܠ̈ܐ ܕܡܠܠܐ ܢܨܪܐܠܕܝܢ܇ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܣܘܠܝܡܢ
ܩܝܡܬܐ ܕܩܘܫܬܐ܇ܫܡܝܪܡ ܕܦܘܪܝܐܢ

ܢܝܣܢܡܢܚܡܢܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܢܝܼܣܵܢ ܡܸܛܝܵܐ ܝܠܸܗ ܘܣܘܼܩܠܵܐ ܝܠܸܗ ܠܟܝܵܢܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ ܘܩܢܝܼܙܵܐ ܕܣܸܬܘܵܐ. ܩܲܪܬܵܐ ܕܒܼܝܼܩܬܘܼܗܿ ܝܠܵܗܿ ܐܘܼܪܚܘܼܗܿ ܘܐ݇ܙܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܚܲܕ݇ ܓܸܒܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܕܡܫܲܠܛܸܢܵܐ ܬܵܡܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ. ܗܵܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܘܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܖܹ̈ܝܚܸܐ ܒܲܣܝܼܡܸ̈ܐ ܕܐܲܕܫܸ̈ܐ ܕܛܲܖ̈ܦܸܐ ܘܦܸܩܚܸ̈ܐ. ܕܸܫܝܵܬܸ̈ܐ ܨܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܓܵܘܢܵܐ ܩܝܼܢܵܐ، ܙܲܪܕܵܐ ܘܣܡܘܿܩܵܐ. ܦܪܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܦܲܖ̈ܲܚܝܵܬܸܐ ܠܐܲܟܼܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܘܒܸܙܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ.
ܗܸܐ، ܢܝܼܣܵܢ ܐ݇ܬܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܘܒܸܪܝܵܐ ܝܠܸܗ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܠܸܒܘܵܬܲܢ ܩܵܐ ܫܲܪܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܘܫܲܦܝܼܪܬܵܐ. ܡܸܛܝܵܐ ܝܠܸܗ ܢܝܼܣܵܢ ܕܝܵܗܒܼܸܠ ܚܲܕ݇ ܦܘܼܪܣܵܐ ܠܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܦܵܘ̈ܕܲܢ ܘܦܵܠܚܲܚ ܒܚܕܵܐ ܙܗܝܼܪܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܢܝܼܫܲܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ.
ܢܝܼܣܵܢ ܢܦܵܚܵܐ ܝܠܸܗ ܦܸܨܚܵܐ ܘܚܘܵܚܵܐ ܒܓܵܢܵܬܲܢ ܕܡܵܨܲܚ ܫܵܩܠܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܲܢ ܒܚܲܕ݇ ܥܘܼܙܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܘܟܵܠܲܚ ܩܲܕ݇ܡ ܡܵܘܦܝܵܢܘܼܬܵܐ (ܠܵܐ ܡܲܢܬܵܝܬܵܐ)، ܦܣܝܼܩܘܼܬ ܣܲܒܼܪܵܐ، ܬܸܫܘܸܫܬܵܐ، ܚܲܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܒܚܲܝܘܼܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ.
ܐܸܠܵܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܒܘܼܫ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܢܝܼܣܵܢ ܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܣܘܼܪܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܘܗܲܪ ܒܗܵܝ ܥܕܵܢܵܐ ܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ ܐܵܫܘܼܪܵܝܬܵܐ. ܢܝܼܣܵܢ ܡܲܕܟܼܘܼܪܲܢ ܝܠܸܗ ܕܟܠܲܝܗܝ ܛܥܘܼܦܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ (ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ، ܟܲܠܕܵܝܸ̈ܐ، ܣܸܖ̈ܝܵܢܸܐ ܘܐܵܖ̈ܵܡܵܝܸܐ) ܡܼܢ ܚܲܕ݇ ܫܸܪܫܵܐ ܝܢܵܐ ܘܙܲܖ̈ܥܸܐ ܕܚܕܵܐ ܝܸܡܵܐ. ܢܝܼܣܵܢ ܡܲܕܟܼܘܼܪܲܢ ܝܠܸܗ ܕܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܟܠܲܝܗܝ ܖ̈ܕܘܼܦܝܸ̈ܐ، ܛܠܘܼܡܝܸ̈ܐ، ܐܘܼܠܨܵܢܸ̈ܐ ܘܩܸܛܠܸ̈ܐ ܕܩܘܼܘܸܡܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 6767 ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܲܥܒܼܲܪ ܒܐܘܼܡܬܲܢ، ܠܸܐ ܝܘܲܚ ܟܸܠܝܸ̈ܐ، ܠܸܐ ܝܘܲܚ ܒܖ̈ܝܼܟܸܐ ܘܠܸܐ ܝܘܲܚ ܛܠܝܼܩܸ̈ܐ.
ܢܝܼܣܵܢ ܡܲܢܗܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܕܟ̰ܘܼ ܚܲܝܠܵܐ ܪܗܝܼܒܼܵܝܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨܸܐ ܕܦܵܢܸܐ ܠܲܢ ܒܗܵܝ ܕܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܸ̈ܐ ܝܘܲܚ. ܢܝܼܣܵܢ ܡܐܲܣܘܿܝܸܐ ܝܠܸܗ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܟܪܝܼܗܵܐ ܘܨܠܝܼܦܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܘܡܲܢܲܚܘܼܡܵܐ ܝܠܸܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܲܢ ܘܠܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܐܵܫܘܼܪܵܝܬܵܐ. ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܢܝܼܣܵܢ 6767.

ܫܘܢܝܐ ܕܚܕ ܐܘܡܢܐ ܛܪܩܵܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܫܘܼܢܸܐ ܠܸܗ ܪܵܒܝܼ ܕܵܢܝܼܐܝܼܠ ܕܵܘܝܼܕ ܕܒܹܝܬ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܠܣܝܼܩܘܼܡܵܐ 25 ܒܢܝܼܣܵܢ 2017 ܒܲܚܕܵܐ ܒܹܝܬ ܟܖ̈ܝܼܗܸܐ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦܝܘܼܪܝܼܵܐ ܒܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܐܵܪܝܼܙܘܿܢܵܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ ܕܐܵܡܹܝܪܝܼܟܵܐ.
ܪܵܒܝܼ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܚܲܕ݇ ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܣܵܝܘܿܡܵܐ، ܡܵܚܘܿܪܵܐ ܘܡܲܦܪܣܵܢܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܗܲܪ ܒܗܵܝ ܥܕܵܢܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܕܡܲܛܒܼܲܥܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܓܲܪܵܐ ܒܟܼܝܼܪܵܝܵܐ ܘܡܣܝܼܡܵܢܵܐ ܒܓܝܼܓܼܠܵܐ ܕܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬ ܛܲܒܼܥܸ̈ܐ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܘܒܵܪܘܿܝܘܼܬܵܐ ܕܐܵܬܘܵܬܲܢ ܣܩܝܼܠܸ̈ܐ ܘܫܲܦܝܼܖܸ̈ܐ ܥܲܠ ܚܵܫܘܿܒܼܵܐ (ܟܵܡܦܝܘܼܬܹܝܪ).
ܗܵܘ ܦܝܼܫܠܸܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1927 ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܡܵܘܨܹܝܠ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ. ܒܵܒܸܗ ܫܲܡܵܫܵܐ ܕܵܘܝܼܕ ܨܵܘܡܘܼ ܕܒܸܝܬ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܝܸܡܸܗ ܚܵܢܸܡܸܐ ܝܵܘܣܸܦ ܕܒܹܝܬ ܩܸܠܵܝܬܵܐ.
ܩܸܪܝܵܢܸܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܡܫܘܼܪܸܐ ܠܸܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܕܖ̈ܵܫܸܐ ܕܩܲܫܝܼܫܵܐ ܦܵܡܦܸܠ (ܡܫܲܕܪܵܐ ܐܵܡܹܝܪܝܼܟܵܝܵܐ ܒܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܡܵܘܨܸܠ) ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܲܡܵܫܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܡܲܠܦܵܢܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܒܚܲܪܬܵܐ ܩܪܸܐ ܠܸܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ (ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܦ̰ܲܠܵܐܗ الفلاح)، ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܲܫܝܼܫܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܕܒܹܝܬ ܩܸܠܵܝܬܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ.
ܬܘܼܡܸܡܠܸܗ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܩܪܵܝܬܸܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܕܖ̈ܵܫܸܐ ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܸܐ ܕܡܵܘܨܸܠ ܒܦܪܵܩܬܵܐ ܕܫܸܢ݇ܬܵܐ 1948 ܘܦܠܝܼܚܠܸܗ ܓܵܘ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܢܸܦ̰ܛܵܐ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܟܲܪܟܘܼܟ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܸ̈ܐ، ܘܡܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܕܓܵܘܵܗ ܡܲܠܦܵܢܸ̈ܐ ܡܗܝܼܖܸ̈ܐ ܟܸܐ ܡܵܠܦܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܘܨܸܢܥܵܬܸ̈ܐ ܒܲܝܬܵܝܸ̈ܐ ܥܲܡ ܫܘܼܓܼܠܵܢܸ̈ܐ ܕܢܸܦ̰ܛܵܐ. ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܩܢܸܐ ܠܸܗ ܠܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܝܵܢ Lower Cambridge Certification LCC.
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1954 ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܸܗ ܒܵܒܸܗ ܠܡܲܛܒܼܲܥܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܘܡܘܼܦܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܕܡܘܼܝܬ݇ܝܲܝܗܝ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܗܸܢܕܘܼ ܘܐܵܢܝܼ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܡܬܘܿܖ̈ܨܸܐ ܬܚܘܿܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܫܲܡܵܫܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܟܲܕ ܡܲܩܪܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܟܵܗܢܸ̈ܐ ܘܡܫܲܡܫܵܢܸ̈ܐ ܗܸܢܕܘܵܝܸ̈ܐ ܒܲܥܣܲܪܬܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܬܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܥܒܼܝܼܪܵܐ.
ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܡܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕܡܲܛܒܼܲܥܬܵܐ، ܦܠܝܼܚܠܸܗ ܕܵܢܝܼܐܝܼܠ ܥܲܡ ܒܵܒܸܗ ܘܛܒܼܝܼܥ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܸܬܪܲܫܡܵܢܵܐ ܕܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܘܐܵܦ ܬܪܹܝܢ ܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܥܸܕܬܵܢܵܝܸ̈ܐ (ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܲܩܕܵܡ ܘܲܕܒܼܵܬܵܪ، ܘܐܸܘܵܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܡܦܲܪܫܵܐ). ܦܪܝܼܣܠܸܗ ܓܵܘ ܡܓܼܲܠܬܵܐ ܓܸܠܓܵܡܸܫ (1952ـ1961) ܬܠܵܬ ܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ (ܥܲܬܝܼܩܵܐ).
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1957 ܦܝܼܫܠܸܗ ܡܫܘܼܕܪܵܐ ܒܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܢܸܦ̰ܛܵܐ ܠܐܸܢܓܠܵܢܕ ܠܝܠܵܦܵܐ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܕܲܡܦܲܪܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܵܘܨܖܸ̈ܐ (Stores Administration).
ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܥܵܪܬܸܗ ܡܼܢ ܐܸܢܓܠܵܢܕ ܫܩܝܼܠܸܗ ܠܡܵܕܠܝܼܢ ܓܸܣܘܿ ܬܐܘܿܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪ݇ܬ ܙܵܘܓܸܗ ܘܦܠܵܛܵܐ ܕܙܘܼܘܵܓܼܲܝܗܝ ܝܗ݇ܘܵܐ ܬܠܵܬ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܘܚܲܕ݇ ܒܪܘܿܢܵܐ.
ܒܲܥܣܲܪܬܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܬܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܖ̈ܝܼܢ ܟܲܕ ܒܵܒܸܗ ܥܒܼܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܣܲܝܒܘܼܬܵܐ ܥܲܡܝܼܩܬܵܐ، ܗ݇ܘܸܐ ܠܸܗ ܕܵܢܝܼܐܝܼܠ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܟܠܵܢܵܝܵܐ ܕܡܲܛܒܼܲܥܬܵܐ ܥܲܡܵܥܲܡ ܦܘܼܠܚܵܢܸܗ ܓܵܘ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܢܸܦ̰ܛܵܐ.
ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܵܘܬܵܐ ܕܒܵܒܸܗ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܒܲܓܼܕܵܕ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1967، ܫܒܼܝܼܩܠܸܗ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ ܘܲܫܩܝܼܠ ܠܸܗ ܚܕܵܐ ܫܸܕܬܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܟܘܼܵܝܬ.
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1981 ܟܲܕ ܚܙܝܼܩܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܟܘܼܵܝܬ ܠܸܬܦܵܩܵܐ ܒܩܲܖ̈ܝܼܒܼܘܼܗܝ ܘܖ̈ܵܚܡܘܼܗܝ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ، ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܸܗ ܒܝܲܕ ܡܝܲܩܪܵܐ ܝܘܿܐܵܒܼ ܬܐܘܿܡܵܐ ܟܲܢܵܐ ܕܫܵܩܸܠ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܬܲܪܲܨܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܛܵܒܼܘܿܥܵܐ (Typewriter) ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ. ܘܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܥܵܪܬܸܗ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܟܘܼܵܝܬ ܡܬܘܼܪܸܨܠܸܗ ܠܨܲܠܡܵܐ ܕܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܘܚܙܝܼܩܠܸܗ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܣܸܢܓܵܦܘܼܪ ܕܡܫܲܪܸܪ ܠܲܩܛܲܪ ܩܝܵܡܵܐ (Contract) ܕܲܡܬܲܪܲܨܬܵܐ ܕܛܵܒܼܘܿܥܵܐ ܥܲܡ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܗܹܝܪܡܝܼܣ (Hermis). ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܕܲܛܒܼܵܥܵܐ ܒܟܵܡܦܝܘܼܬܹܪ ܘܠܵܝܙܸܪ ܡܫܘܼܪܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܦܪܵܣܵܐ، ܠܵܐ ܬܘܼܡܸܡܠܵܗܿ ܗܵܝ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܩܵܘܠܘܼܗܿ ܒܲܡܬܲܪܲܨܬܵܐ ܕܛܵܒܼܘܿܥܵܐ.
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1983 ܛܵܒܼܘܿܥܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕܠܵܝܙܸܪ ܡܛܸܐ ܠܸܗ ܠܟܘܼܵܝܬ ܘܗܵܝܓܵܗ ܡܫܘܼܪܸܐ ܠܸܗ ܕܵܢܝܼܐܝܼܠ ܡܬܲܪܘܿܨܸܐ ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܸ̈ܐ ܒܟܵܡܦܝܘܼܬܸܪ ܥܲܡ ܛܵܒܼܘܿܥܵܐ ܕܠܵܝܙܸܪ. ܘܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1984 ܡܨܸܐ ܠܸܗ ܕܲܡܬܵܪܸܨ ܚܲܕ݇ ܛܘܼܟܵܣܵܐ Software Program ܦܫܝܼܛܵܐ ܠܲܛܒܼܵܥܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܒܟܵܡܦܝܘܼܬܸܪ ܘܒܛܵܒܼܘܿܥܵܐ ܕܠܵܝܙܸܪ ܠܓܵܗܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܲܛܒܼܵܥܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ.
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1986 ܫܒܼܝܼܩܠܸܗ ܠܟܘܼܵܝܬ ܘܡܫܘܼܬܐܸܣܠܸܗ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܫܸܟܵܓܘܿ ܘܡܫܘܿܪܸܐ ܠܸܗ ܡܲܥܒܼܘܿܪܸܐ ܓܵܘ ܟܵܡܦܝܘܼܬܸܪ ܚܒܼܝܼܫܵܬܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܥܝܼܢ ܡܸܢܝܵܢܸ̈ܐ ܕܡܓܼܲܠܬܵܐ ܓܸܠܓܵܡܸܫ. ܦܠܝܼܚܠܸܗ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬ ܫܸܢܸ̈ܐ ܘܛܒܼܝܼܥܠܸܗ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1992 ܠܟܬܵܒܼܵܐ: ܓܸܠܓܵܡܸܫ، ܡܓܼܲܠܬܵܐ ܣܵܦܪܵܝܬܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ، ܕܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ 1014 ܦܲܐܬܘܵܬܸ̈ܐ.
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1984 ܫܩܝܼܠܸܗ ܠܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܢܵܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܕܲܡܓܼܲܠܬܵܐ ܕܗܸܖ̈ܓܸܐ ܐܵܟܵܕܝܼܡܵܝܸ̈ܐ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܘܦܝܼܫܠܸܗ ܒܐܵܗܵܐ ܫܸܕܬܵܐ ܗܲܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ.
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1993 ܡܬܘܿܪܸܨܠܸܗ ܕܵܢܝܼܐܝܼܠ ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩܸܖ̈ܝܸܐ True Type Fonts ܕܦܵܠܚܝܼ ܥܲܡ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܘܸܢܕܘܿܣ (Windows) ܕܒܝܼܝܲܗܝ ܡܓܼܲܠܬܵܐ ܕܗܸܖ̈ܓܸܐ ܐܵܟܵܕܝܼܡܵܝܸܐ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܟܸܐ ܦܵܝܫܵܐ ܛܒܼܝܼܥܬܵܐ.
ܡܢܵܚܵܐ ܕܵܢܝܼܐܝܼܠ ܦܪܝܼܣܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܸܬܪܵܫܡܵܢܵܐ ܕܡܸܐܡܖܸ̈ܐ، ܒܘܼܨܵܝܸ̈ܐ ܛܝܼܡܵܢܸ̈ܐ ܘܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܣܩܝܼܠܸ̈ܐ ܕܚܒܼܝܼܫܲܝܗܝ ܠܸܗ ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܵܐ ܒܫܘܼܡܵܗܵܐ: ܡܸܐܡܖܸ̈ܐ ܘܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܕܕܵܢܝܼܐܝܼܠ ܕܵܘܝܼܕ ܕܒܹܝܬ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ.
ܕܠܵܐ ܟ̰ܘܼ ܦܘܼܫܵܟܼܵܐ ܛܘܼܠܸܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܲܠܝܼܦܵܐ، ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܪܡܝܼܣܵܐ، ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܚܲܝܸ̈ܗ ܡܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܥܒܼܵܕܸ̈ܐ ܕܡܝܼܖܸ̈ܐ ܘܡܵܘܬܖ̈ܵܢܸܐ ܕܗ݇ܘܝܼܸܐ ܝܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܘܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܘܕܩܲܠܝܼܠ ܝܢܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸܐ ܕܕܵܒܼܩܝܼ ܠܸܗ ܫܵܘܦܸܗ ܒܐܵܗܵܐ ܚܲܩܠܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܢܝܸܚܠܸܗ.

ܡܒܘܥܐ:

http://www.meltha.dk/Daniel-interv-Assyr.pdf

ܨܠܘܬܐ ܕܢܝܣܢ

ܐ݇ܬܸܐ ܠܵܗܿ ܥܕܵܢܵܐ، ܪܥܘܿܫ ܝܵܐ ܟܝܵܢܵܐ، ܦܬܘܿܚ ܒܘܼܪܘܵܢܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܦܲܐܬܲܢ
ܡܲܩܝܸـܡ ܦܵـܘܚܸ̈ܐ، ܡܲܪܥܸـܫ ܫܵܘܚܸ̈ـــܐ، ܡܲܦـܪܸܣ ܠـܘܼܚܸ̈ــܐ ܒܥܲـܝـܢܵـܬܲܢ
ܡܲܕܥܸـܪ ܦܖ̈ܝܼܚܸـܐ، ܡܲܩـܕܸܚ ܬܠܝܼܚܸ̈ܐ، ܪܵܚܩـܝܼ ܓܘܼܢܚܸ̈ܐ ܡܠܸـܒـܘܵܬܲܢ
ܒܸــܕ ܡـܝܲــܩــܪܲܚـܠـــܘܼܟܼ، ܒܸـــܕ ܚܵــܩـܪܲܚـܠــܘܼܟܼ ܝܵــــܐ ܢـܝܼــــܣܵܢ
܀܀܀܀܀
ܡܲܙܪܸܩ ܫܸܡـܫܸ̈ــܐ، ܡܲܚـܕܝܼ ܠܐ݇ܢܵܫܸ̈ــܐ، ܩܲــܪܒܸܢ ܦـܖ̈ܝܼܫܸــܐ ܒܚܲــܕܘܼܬܵܐ
ܒܙܘܿܩ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ، ܒܕܸܫـܬܵܐ ܘܛܘܼܪܵܐ، ܓܵܘ ܐܵܗ ܕܵܘܪܵܐ ܒܪܘܝܼܚـܘܼܬܵܐ
ܡܲܓ̰ܪܝܼ ܢܲܗܖܸ̈ܐ، ܡܲܙܡܸܪ ܛܲܝـܖܸ̈ܐ، ܒـܪܝܼ ܐܲܢ݇ܬ ܣܲܒܼـܖܸ̈ܐ ܒܦـܨܝܼܚـܘܼܬܵܐ
ܗ݇ܘܝܼ ܐܲܢ݇ـــܬ ܩܵــــܬܲܢ، ܩـܢܸــܫــــܬܵܐ ܒـܢܵـــــܬܲܢ ܝܵــــــܐ ܢـܝܼــــܣܵܢ
܀܀܀܀܀
ܕܪܝܼ ܐܲܢ݇ܬ ܚܘܼܒܸ̈ܐ، ܒܟܠܲܝـܗܝ ܠܸܒܸ̈ܐ، ܗ݇ܘܝܼ ܚܲܒܝܼܒܵـܐ ܕܟܠ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ـܐ
ܡܲܚـܕܝܼ ܠܦܝܼܫܸ̈ـܐ، ܡܲܢܝܸܚ ܠܖ̈݇ܚܝܼܫܸـܐ، ܒܲܣܸـܡ ܠܖܸ̈ܫܸــܐ ܕܟܠ ܚܲܫܸ̈ـܐ
ܗܘܝܼ ܡܲܪܡܵܢܵــܐ، ܓܵـܘ ܐܵܗ ܥـܕܵܢܵــܐ، ܗܲܒܼـܠ ܦܘܼܪܥܵـܢܵـܐ ܠـܒܲܖ̈ܢܵܫܸـܐ
ܒܸـــܕ ܦܵـܪܫܲـܚــܠـــܘܼܟܼ، ܠܸـــܐ ܡܲــܢــܫܲܚــܠـــܘܼܟܼ ܝܵــــܐ ܢـܝܼــــܣܵܢ
܀܀܀܀܀
ܦܬܘܿܚ ܐܲܢ݇ܬ ܦܲܖ̈ܕܸܐ، ܡܲܦܩܸܚ ܘܲܖ̈ܕܸܐ، ܣܡܘܿܩܸ̈ܐ ܘܙܲܖ̈ܕܸܐ ܒܕܸܫܝܵـܬܲܢ
ܫܩܘܿܠ ܘܵܠܝܼـܬܵܐ، ܒܡܵܬܵܐ ܘܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ، ܒܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ ܘܐܸܡܘܵܬܲܢ
ܗܲܝܸـــܪ ܩܵـــܬܲܢ، ܒـܢ̈ـــܘܿܢܲܢ، ܒـܢ̈ܵـــܬܲܢ، ܒܵـܒܲ̈ܢ، ܣܵـܒܼܲ̈ܢ ܘܣܲـܒܼ̈ܝܵــܬܲܢ
ܒـܩܲـܢـܩܸـܢܲــܚــܠــܘܼܟܼ، ܒـܛܲـܢـܛܸــܢܲــܚــܠــܘܼܟܼ ܝܵـــــܐ ܢــܝܼــــܣܵܢ
1 ܒܢܝܣܢ 1990 ܐܘܪܡܝ

ܠܐ ܡܢܫܢܘܟܼ
ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ

       ܓܵـܘ ܙܡܵــܖ̈ܝܵــــܬܝܼ ܒܙܲܡــܙܸܡܸــܢــܘܼܟܼ
       ܓܵـܘ ܡܫـܘܿܚܝܵــܬܝܼ ܒܛܲܢـܛܸـܢܸـܢـܘܼܟܼ
       ܠܸܐ ܡܲـܢـܫܸـܢــܘܼܟܼ، ܠܸــܐ ܡܲـܢـܫܸـܢـــܘܼܟܼ
       ܠܵܐ ܫܒܼـܘܿܩ ܪ݇ܚـܘܿܫ، ܒܡܲܚܢܸܢ ܡܸܢܘܼܟܼ

܀܀܀܀܀
ܝܵܘܢܵܬܸ̈ܐ ܕܫܠܵـܡــܘܼܟܼ ܒܡܲܦܪܸܚܸـܢــܗ݇ܘܿܢ
ܟ̰ܲܟــܘܼܫ ܡܲܓـܠـܘܼܟܼ ܒܡܲܦܠܸܚܸـܢــܗ݇ܘܿܢ
ܬܲܚـܡܲـܢـܝܵــܬܘܼܟܼ ܒـܡܲـܩـܘܸܚܸــܢــܗ݇ܘܿܢ
ܠܵܐ ܫܒܼـܘܿܩ ܪ݇ܚـܘܿܫ، ܒܡܲܚܢܸܢ ܡܸܢܘܼܟܼ
܀܀܀܀܀

       ܡܲܡܸـܝܢ ܒـܣـܡـܘܿܩܵــܐ ܓܵـܘܢܵــܐ ܕܐܵܬܲܢ  
       ܒــܗܿܘ ܚܲـــܡـــܪܵܐ ܕܐܲܢــــــܗܲܪ ܡܵـܬܲܢ
       ܐܵܙܸܠ݇ـܬ ܒܡܵܠܝܵـــܐ ܡـܕܸܡـܥܸ̈ܐ ܦܲـܐܬܲܢ
       ܠܵܐ ܫܒܼـܘܿܩ ܪ݇ܚـܘܿܫ، ܒܡܲܚܢܸܢ ܡܸܢܘܼܟܼ

܀܀܀܀܀
ܡܲـܡܝܼــܢܵـــܐ ܒــܕܘܼܪܕܵܐ ܕܠܸــܓܼ݇ــܢܵــــܐ
ܗܵܠ ܕܠܵܐ ܚܵــܕܸܪ ܦܲܓܼـܪܝܼ ܠـܛـܝܼـܢܵــܐ
ܛܲــܢــܛܸــܢܸـــܢــــܘܼܟܼ، ܙܲܡــܙܸܡܸܢــــܘܼܟܼ
ܠܵܐ ܫܒܼـܘܿܩ ܪ݇ܚـܘܿܫ، ܒܡܲܚܢܸܢ ܡܸܢܘܼܟܼ

܀ ܡܫܘܚܬܐ ܟܬܝܒܼܬܐ ܝܠܗܿ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܚܒܼܪܐ ܫܪܝܪܐ ܣܪܓܘܢ ܘܪܕܐ ܐܢܗܪ

ܪ݇ܚܝܫܠܗ ܚܒܼܪܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܪ݇ܚܝܼܫـܠܸـܗ ܚܲܒܼـܪܵܐ ܘܪ݇ܚܝܼܫܠـܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝـܗܝ ܐܵܢـܝ݇ ܝܵܘܡܵـܢܸ̈ܐ ܕܚܲܒܼـܪܘܼܬܵܐ ܐܵܢــܝ݇ ܥـܕܵܢܵــܬܸ̈ܐ ܕܒܲـܣـــܝܼــܡــܘܼܬܵܐ؛ ܨܸܦـܝــܘܼܬ ܠܸـــܒܵــܐ ܘܚܲـܒܼـــܪܘܼܬܵܐ
ܪ݇ܚܝܼܫܠܸـܗ ܚܲܒܼـܪܵܐ ܘܫـܒܼܝܼـܩـܠܸـܗ ܩܵـܬܲܢ ܕܟܼܵܪܵܐ ܕܚـܘܼܒـܘܼܗܝ ܒܲܣـܝܼـܡܵـܐ
ܕܛـܝܼـܡܵــܢܵــــܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒـܘܼܫ ܡܼܢ ܕܲܗܒܼܵــܐ ܘܒـܘܼܫ ܕܲܩـܪܵܢܵـــܐ ܡܼܢ ܣܸـܐܡܵــܐ
ܪ݇ܚـܝܼـܫـܠܸـܗ ܚܲܒܼـܪܵܐ ܘܫـܪܸܐ ܠܵــܗܿ ܒܠܸـܒܲܢ ܚܲـܫܵـܐ ܡܲـܪܝܼـܪܬܵܐ ܕܦـܪܵܫـܬܵܐ
ܚܲܫܵܐ ܕܝܬܵܒܼܬܵܐ ܒܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܚܲܒܼܖܸ̈ܐ ܘܥܲܠ ܫܵܘܦܘܼܗܝ ܣܦܝܼܩܵـܐ ܪܓܼܵܫـܬܵܐ
ܪ݇ܚܝܼـܫܠܸܗ ܚܲܒܼـܪܵܐ ܘܠܵـܐ ܬܘܼܡܸܡܠـܗ݇ܘܿܢ ܣܸܖ̈ܛܸܐ ܕܫܸـܥـܪܘܼܗܝ ܕܚܲܝـܘܼܬܵܐ
ܐܵܦ ܡـܘܼܓـܕܸܠܵــܗܿ ܟܠ ܚــܕܵܐ ܡܸـܠـܬܵܐ ܓܵــܘ ܡــܘܼܫـܚܵܬܲܢ ܒܟܲܪܝــܘܼܬܵܐ
ܚـܙܝܼـܩـܠܸـܗ ܚܲـܒܼــܪܵܐ ܠـܐܲܬܪܵܐ ܪܘܼܚـܩܵــܐ ܒܵـܬ݇ܪ ܛـܘܼܖ̈ܵܢܸـܐ ܕܥܝܼــܪܘܼܬܵܐ
ܕܟܼܵــܪܘܼܗܝ ܝـܬܝܼܒܼܵــܐ ܒـܒܲـܝــܬܵܐ ܕܠܸـܒܲܢ ܗܲܓــܘܼܝܸـــܐ ܒــܘܼܬ ܚܸــܐܪܘܼܬܵܐ
ܣܵــܒــܪܸܬ ܥܲــܠܲܢ ܝܵـــܐ ܐܲܢ݇ـــܬ ܪܲܚــܡܵـܐ ܒــܕܘܼܝܵــــܪܵܐ ܕܡـܬܘܿܡܵـܝــܘܼܬܵܐ
ܕܝܵܬܒܼܲܚ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܒܟܸܢـܫܵــܐ ܕܚـܘܼܒܵــܐ؛ ܕܚـܘܼܒܵــܐ ܠܸـܐ ܝܠܸܗ ܡܵܝــܘܿܬܵܐ
ܡܲـܪܡܲــܚ ܟܵـܣܵــܐ ܡܚܲــܡܪܵܐ ܨܸܦܝܵــܐ ܘܫܵـܬܲܚ ܒܚـܘܼܒܵــܐ ܕܪܲܚــܡـܘܼܬܵܐ
ܕܠܲܝــܬ ܦܲܝـܫܵـܢܵـܐ ܫـܒܼـܘܿܩ ܡܼܢ ܪܲܚـܡܵـܐ ܒـܐܵܗ ܒـܪܝܼــܬܵܐ ܕܡܵܝـܘܿܬܘܼܬܵܐ!

܀ ܡܫܘܚܬܐ ܟܬܝܒܼܬܐ ܝܠܗܿ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܚܒܼܪܐ ܫܪܝܪܐ ܣܪܓܘܢ ܘܪܕܐ ܐܢܗܪ

ܥܐܕܢܐ ܩܐ ܣܪܓܘܢ

 ܗܝܠܝܢ ܣܟܼܘ

ܫܠܵܡܵܐܠܘܼܟܼ ܥܲܙܝܼܙܝܼ ܣܲܪܓܘܿܢ. ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܥܸܐܕܲܢ ܝܢܵܐ ܘܗܲܪ ܒܸܕܟܼܵܪܘܼܟܼ ܝ݇ܘܵܢ. 6767 ܫܸܢܸ̈ܐ ܥܒܼܝܼܪܗ݇ܘܿܢ ܘܐܲܢ݇ܬ ܗܵܠܵܐ ܛܸܦܝܵܐ on ܝܘܸܬ. ܐܵܗܵܐ ܥܸܐܕܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩܵܒܸܠܸܗ ܡܸܢܝܼ:

        ܪܸܚܩܵܐ ܝ݇ܘܵ݇ܢ ܡܸܢܘܼܟܼ ܘܩܘܼܪܒܵܐ
        ܐܵܗܵܐ ܩܸܨܲܬ ܠܸܐ ܦܵܪܩܵܐ
        ܗܵܠ ܐܲܒܲܕ ܒܸܕ ܕܵܟܼܪܵܢܘܼܟܼ
        ܐ݇ܚܲܪܬܵܐ ܗܲܪ ܒܸܕ ܚܵܙܝܵܢܘܼܟܼ

        ܐܲܟܝܼܬܘܼ ܗܵܘܸܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ
        ܗܵܘܹܝܬ ܚܲܝܵܐ ܝܵܢ ܢܝܼܚܵܐ
        ܐܸܢ ܟܝܵܢܵܐ ܩܵܡ ܗܵܝܸܪܠܲܢ
        ܘܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ ܒܲܗܪܸܢܠܲܢ
        ܒܲܠܟܸܕ ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܲܚ ܫܸܠܝܘܼܬܵܐ
        ܘܩܲܪܒܸܢܲܚ ܥܲܠ ܚܸܐܪܘܼܬܵܐ
        ܟܝܵܢܵܐ ܟܪܝܼܒܵܐ ܡܒܲܪܢܵܫܵܐ
        ܘܪܵܒܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܗܲܩܘܼܬܵܐ
        ܡܘܼܕ݇ ܒܕܗܵܘܐ݇، ܪܵܒܵܐ ܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢ
        ܐܵܒܼܵܗܵܬܲܢ ܒܢܵܛܪܝܼ ܠܲܢ
        ܒܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬܲܝܗܝ ܒܦܵܚܠܝܼ ܠܲܢ
        ܟܡܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܟܵܪܸܒ ܡܸܢܲܢ
        ܓܵܪܵܓ ܝܵܗܒܼܸܠ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ
        ܦܝܼܫܠܲܢ ܫܲܪܝܼܖܸ̈ܐ ܘܨܸܦܝܸ̈ܐ
        ܠܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܵܐ؟

2017܇1܇4

܀ܡܫܘܚܬܐ ܟܬܝܒܼܬܐ ܝܠܗܿ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܚܒܼܪܐ ܫܪܝܪܐ ܣܪܓܘܢ ܘܪܕܐ ܐܢܗܪ

ܐܝܠܐ ܕܛܘܖ̈ܢܐ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܝܫܘ ܐ
ܥܲܠ ܓܒܼܝܼܢܵܟܼܝ ܨܘܼܪܬܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܨܠܝܼܬܵܐ
ܐܵܢܝ݇ ܩܲܙܲܕܝܵܬܵܟܼܝ:
ܐܲܝܟܼ ܐܲܝܠܵܐ ܕܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܟܠܝܼܬܵܐ
ܐܵܦܸܢ ܕܣܦܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܝܼܕܝܼ ܡܼܢ ܬܸܫܒܚܵܬܸ̈ܐ!!
ܟܒܵܥܸܢ ܕܢܵܫܩܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܸܠܦܵܦܵܟܼܝ ܟܬܝܼܖܸ̈ܐ
ܙܸܡܖܸ̈ܐ ܕܓܵܘ ܡܘܼܫܚܵܬܝܼ
ܢܕܝܼܪܵܐܠܝܼ ܩܵܬܵܟܼܝ ܐܵܢܵܐ
ܟܠܵܗܿ ܐܵܗ ܓܵܢܝܼ ܒܠܝܼܬܵܐ
ܕܘܼܢܝܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܲܚܘܼܠܸܐ
ܕܝܼܘܲܬܝ ܡܼܢ ܟܠܵܝ ܒܸܫ ܚܠܝܼܬܵܐ
ܕܡܵܝܵܐ ܝܘܲܬܝ ܐܲܢ݇ܬܝ
ܥܲܠ ܕܗܿܝ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܝܼ̈ܵܐ ܨܠܘܿܠܸ̈ܐ
ܕܐܲܝܠܵܐ ܕܛܘ
ܼܖ̈ܵܢܸܐ ܥܲܠܘܼܗܿ ܝܠܵܗܿ ܟܠܝܼܬܵܐ!

ܡܬܠ̈ܐ ܕܡܠܠܐ ܢܨܪܐܠܕܝܢ
ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܣܘܠܝܡܢ
ܡܬܠܐ ܝܒ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܡܲܠܠܵܐ ܪܚܝܼܫܠܸܗ ܠܗܲܡܵܡ: ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ ܠܒܵܥܘܼܬܘܼܗܝ ܬܲܡܵܡ: ܟܲܕ ܠܗܲܡܵܡ ܚܲܠܘܲܬ ܚܙܸܐ ܠܸܗ: ܗܵܝܓܵܗ ܒܩܵܠܵܐ ܕܙܡܵܪܵܐ ܫܘܼܪܸܐ ܠܸܗ: ܒܟܠܸܗ ܚܲܝܠܘܼܗܝ ܡܘܼܫܪܸܩܠܸܗ: ܠܸܥܙܵܐ ܕܩܵܠܘܼܗܝ ܟ̰ܸܡ ܪܕܸܐ ܠܸܗ: ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ ܩܵܠܝܼ ܟ̰ܸܡ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܝܠܸܗ: ܡܘܼܚܵܒܸܢ ܕܟ̰ܘܼ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܸܐ ܫܵܡܸܥܠܸܗ: ܦܠܝܼܛܠܸܗ ܚܸܕܝܵܐ ܡܼܢ ܗܲܡܵܡ: ܕܩܵܪܸܐ ܡܐܲܝܟܼ ܩܵܪܘܼܘܵܐ ܬܲܡܵܡ: ܠܒܼܝܼܫܠܸܗ ܓ̰ܘܼܠܘܼܗܝ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܢܦܝܼܠܸܗ: ܪܚܝܼܫܠܸܗ ܠܚܲܕ݇ ܡܲܣܓ̰ܸܕ ܡܛܸܐ ܠܸܗ: ܐ݇ܣܝܼܩܠܸܗ ܠܡܸܢܵܪܵܐ ܟܠܸܐ ܠܸܗ: ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܐܲܙܵܢ ܕܪܸܐ ܠܸܗ: ܦܘܼܠܸܛܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܨܵܘܵܢܵܐ: ܡܘܼܢܟܼܸܣܠܸܗ ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܥܲܒܼܪܵܢܵܐ: ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ ܠܡܲܠܠܵܐ ܢܟܼܘܿܦ ܡܼܢ ܩܵܠܘܼܟܼ: ܠܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܠܘܼܟܼ: ܡܘܼܕܝܼ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗ ܕܵܐܕ ܘܦܲܪܝܵܐܕ: ܒܝܵܗܒܼܵܐ ܠܥܲܒܼܪܵܢܵܐ ܐܲܙܝܲܬ: ܡܲܠܠܵܐ ܡܕܵܗܵܐ ܟ̰ܸܡ ܢܟܼܝܼܦܠܸܗ: ܡܼܢ ܟܲܪܒܘܼܗܝ ܩܸܨܘܼܗܝ ܕܥܝܼܬܠܸܗ: ܦܫܝܼܡܵܐ ܠܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗܝ ܬܘܼܢܸܚܠܸܗ: ܕܩܵܡܘܼ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܡܫ݇ܟ̰ܝܼܚܠܸܗ: ܒܡܲܐܣܵܩܬܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܬܲܡܵܡ: ܥܲܠ ܡܸܢܵܪܵܐ ܡܲܬܸܒܼ ܠܵܗܿ ܗܲܡܵܡ: ܐܲܝܟܼ ܕܓܵܘ ܗܲܡܵܡ ܙܵܡܪܸܢ ܗ݇ܘܵܐ: ܠܟܠܸܗ ܕܘܼܢܝܸܐ ܡܲܚܕܸܢ ܗ݇ܘܵܐ: ܗܲܠ ܕܟܠܸܗ ܚܵܙܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܝܼ: ܕܝܵܕܥܝܼ ܟܡܵܐ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܠܝܼ!

ܡܬܠܐ ܝܓ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܐ݇ܣܝܼܩܠܸܗ ܥܲܠ ܡܲܢܒܲܪ ܠܡܲܟܪܘܼܙܸܐ: ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܐܵܝ ܕܘܿܣܬܝܼ، ܕܘܼܙ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܩܵܬܘܿܟܼܘܿܢ: ܒܹܝܠ ܗܵܘܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܝܼܲܢ ܘܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܝܼܘܿܟܼܘܿܢ ܗܸܟ̰ ܬܵܦܵܘܘܼܬ ܠܲܝܬ: ܐ݇ܡܝܼܪܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܘܼܕܝܼ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܬ ܕܗܵܕܟܼܵܐ ܝܠܵܗܿ: ܡܲܠܠܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܡܼܢ ܕܐܵܗܵܐ ܦܲܪܡܘܼܝܸܐ ܝܘܸܢ ܕܐܵܢܝ݇ ܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܕܡܲܒܝܘܼܢܸܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܝܼܲܢ: ܐܘܼܦ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܝܼܘܿܟܼܘܿܢ ܙܸܐ ܡܲܒܝܘܼܢܸܐ ܝܢܵܐ!

ܡܬܠܐ ܝܕ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܪܚܝܼܫܠܵܗܿ ܠܚܠܘܼܠܵܐ: ܐ݇ܡܝܼܪܵܗܿ ܩܵܬܘܼܗܝ: ܝܬܘܿܒܼ ܒܲܝܬܵܐ: ܗ݇ܘܝܼ ܗܸܫܝܵܪ ܥܲܠ ܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ: ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܪܚܵܫܬܵܐ ܕܝܸܡܘܼܗܝ ܪܵܒܵܐ ܣܒܝܼܪܸܗ ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܝ ܠܵܐ ܐ݇ܬܸܐ ܠܵܗܿ: ܐܲܝܟܼ ܣܲܦܵܝܬܵܐ ܕܝܸܡܘܼܗܝ ܡܲܠܠܵܐ ܙܸܐ ܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ ܦܘܼܠܛܲܝܗܝ ܠܸܗ ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܢܲܝܗܝ: ܛܥܝܼܢܲܝܗܝ ܠܸܗ ܥܲܠ ܚܵܨܘܼܗܝ ܘܪܚܝܼܫܠܸܗ ܒܵܬ݇ܪ ܝܸܡܘܼܗܝ: ܟܲܕ ܕܸܪܵܗܿ ܝܸܡܘܼܗܝ ܚܙܸܐ ܠܵܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܦܘܼܠܛܸ̈ܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܢܲܝܗܝ: ܐܘܼܦ ܠܡܲܠܠܵܐ ܙܸܐ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܵܗܿ ܬܵܡܵܐ: ܗܵܝܓܵܗ ܦܠܝܼܛܠܵܗܿ ܟ̰ܸܡ ܒܝܲܠܙܘܼܝ ܠܸܛܥܵܝܵܐ ܒܵܬ݇ܪܘܼܗܝ: ܡܼܢ ܢܵܓܸܣܬܵܢ ܚܙܸܐ ܠܵܗܿ ܠܡܲܠܠܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ ܠܚܵܨܘܼܗܝ: ܘܒܸܚܕܵܪܵܐ ܓܵܘ ܥܵܠܘܼܠܵܢܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܫܸܐܕܵܢܵܐ: ܪܵܒܵܐ ܡܘܼܢܟܼܸܣܠܵܗܿ ܐܸܠܸܗ: ܡܲܠܠܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܩܵܡܘܼܕܝܼ ܡܲܢܟܼܘܼܣܝܼ ܝܘܲܬܝ ܒܲܟܼܬܵܐ: ܗܵܐ ܕܘܼܝܢܵܐ ܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ ܥܲܠ ܚܵܨܝܼ: ܠܸܐ ܝܘܲܬܝ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܡܲܚܕܘܼܪܲܝܗܝ ܝܘܸܢ ܕܠܵܐ ܡܵܨܝܼ ܓܵܢܒܼܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ؟!

ܡܬܠܐ ܝܗ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܓ̰ܘܼܠܘܼܗܝ ܒܐܝܼܕܘܼܗܝ ܥܒܼܝܼܪܸܗ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܚܲܩܠܵܐ ܕܣܸܠܩܸ̈ܐ: ܓܘܼܫܸܩܠܸܗ ܠܐܵܗܵܐ ܓܸܒܵܐ ܠܗܵܘ ܓܸܒܵܐ: ܗܸܟ̰ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܸܗ: ܫܘܼܪܸܐ ܠܸܗ ܠܦܲܠܘܼܛܸܐ ܣܸܠܩܸ̈ܐ ܘܒܸܕܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܓ̰ܘܼܠܘܼܗܝ: ܡܼܢ ܢܵܓܸܣܬܵܢ ܕܠܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܣܸܠܩܸ̈ܐ ܡܛܸܐ ܠܸܗ ܒܪܸܫܘܼܗܝ: ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ؟ ܡܲܠܠܵܐ ܚܓ̰ܝܼܠܸܗ ܘܦܝܼܫܠܸܗ ܡܵܐܬ: ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܸܥܒܼܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ: ܚܲܕ݇ ܓܲܪܕܵܒܘܼܠܸܐ ܙܲܪܒܵܢܬܵܐ ܩܵܡ ܪܵܦܝܵܐ ܠܝܼ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܡܵܪܵܐ ܕܣܸܠܩܸ̈ܐ ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ: ܒܲܣ ܐܲܢܸ̈ܐ ܣܸܠܩܸ̈ܐ ܡܵܢܝܼ ܦܘܼܠܛܲܝܗܝ ܝܠܸܗ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ ܡܲܠܠܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܓܲܪܕܵܒܘܼܠܸܐ ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ: ܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܟܵܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܘܼܗܿ؟ ܩܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܪܡܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܝܼ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܓܵܘ ܗܵܘܵܐ: ܕܒܼܝܼܩܲܝܗܝ ܠܝܼ ܐܝܼܕܵܬܝܼ ܒܒܘܼܠܸ̈ܐ ܕܣܸܠܩܸ̈ܐ: ܗܵܘ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ: ܬܲܢܲܚ ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܪ݇ܚܘܼܫ ܗܵܕܟܼܵܐ ܗܵܘܝܵܐ: ܒܲܣ ܓܵܘ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܡܵܢܝܼ ܕܸܪܝܲܝܗܝ ܠܸܗ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ ܡܲܠܠܵܐ: ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܐܵܢܵܐ ܙܸܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܡܵܐܬ ܒܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ!

ܡܬܠܐ ܝܘ
ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܬܲܪܘܼܨܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܲܝܬܵܐ: ܪܚܝܼܫܠܸܗ ܒܵܬ݇ܪ ܒܵܒܘܼܗܝ ܕܐܵܬܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܒܲܝܬܘܼܗܝ ܘܓܵܫܸܩ ܡܘܼܕܝ݇ ܒܵܨܘܿܖ̈ܘܼܝܵܬܸܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ: ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܡܲܠܠܵܐ ܐ݇ܬܸܐ ܠܸܗ ܓܘܼܫܸܩܠܸܗ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܒܲܣܡܵܐ ܓܵܢܘܼܟܼ ܗܸܟ̰ ܥܲܝܒ ܠܲܝܬ ܠܸܗ: ܗܵܝܓܵܗ ܐ݇ܬܸܐ ܠܸܗ ܠܕܘܼܟܬܵܐ ܕܘܵܓ̰ܸܒܘܼܬܵܐ: ܒܪܵܒܵܐ ܕܸܩܲܬ ܓܘܼܫܸܩܠܸܗ: ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ ܩܵܬܘܼܗܝ: ܚܕܵܐ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܐܝܼܬ: ܬܲܪܥܘܼܗܝ ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܕܘܿܠܵܒܟ̰ܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܙܸܐ ܠܸܐ ܗܵܘܸܐ!

ܡܬܠܐ ܝܙ
ܡܲܠܠܵܐ ܒܥܸܐ ܠܸܗ ܕܓܵܘ ܕܸܫܬܵܐ ܚܵܕܸܪ: ܡܢܵܓܸܣܬܵܢ ܚܙܸܐ ܠܸܗ ܬܠܵܬ݇ ܖ̈ܲܟܵܒܼܸܐ ܗܵܙܝܼܪ: ܟܲܕ ܩܘܼܪܒܸܢܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܲܟܵܒܼܸܐ ܠܟܸܣܠܸܗ ܡܢܵܟ̰ܵܪܘܼܬܵܐ ܠܓܵܢܸܗ ܚܠܝܼܨܠܸܗ: ܡܼܢ ܙܕܘܿܥܬܘܼܗܝ ܡܲܠܠܵܐ ܕܡܝܼܟܼܠܸܗ: ܓ̰ܘܼܠܘܼܗܝ ܡܥܲܠܘܼܗܝ ܫܘܼܠܸܚܠܸܗ: ܛܘܼܫܝܵܐ ܠܸܗ ܓܵܢܸܗ ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ: ܝܪܝܼܟܼܠܸܗ ܓܵܘܘܼܗܝ ܐܲܝܟܼ ܡܝܼܬܵܐ ܒܪܲܩܘܼܬܵܐ: ܖ̈ܲܟܵܒܼܸܐ ܠܩܲܒܼܪܵܐ ܡܘܼܛܪܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ: ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ ܡܲܠܠܵܐ ܡܘܼܫܟ̰ܸܚܠܗ݇ܘܿܢ: ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ؟ ܓܠܝܼ ܫܸܡܘܼܟܼ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ: ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܝܵܐ ܕܘܿܣܬܝܼ: ܚܲܕ݇ ܡܝܼܬܵܐ ܝܘܸܢ: ܟܲܕ ܡܘܼܫܟ̰ܸܚܠܝܼ ܦܸܪܣܲܬ ܘܥܕܵܢܵܐ ܕܐܘܼܦ ܐܵܗ ܟ̰ܘܿܠ ܚܵܕܪܸܢܵܗܿ: ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܕܸܫܬܵܐ ܦܠܝܼܛܵܐ ܝܘܸܢ: ܨܦܵܝܝܼ ܬܵܡܵܫܵܐ ܒܸܥܒܼܵܕܵܐ ܝܘܸܢ!

ܡܬܠܐ ܝܚ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܪܚܝܼܫܠܸܗ ܠܕܸܟܵܢܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܗܲܠܘܵܟ̰ܝܼ: ܟܲܕ ܝܬܝܼܒܼܠܸܗ ܫܘܼܪܸܐ ܠܸܗ ܠܸܐܟܼܵܠܵܐ ܡܼܢ ܗܲܠܘܵܐ: ܡܵܪܵܐ ܕܕܸܟܵܢܵܐ ܬܘܼܚܡܸܢܠܸܗ ܠܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗܝ ܘܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܐܸܢ ܩܵܐ ܡܲܠܠܵܐ ܝܵܗܒܼܸܢ ܦܸܪܣܲܬ: ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܸܗ ܒܸܐܟܼܵܠܵܐ: ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܗܲܠܘܵܐ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܓܵܘ ܕܸܟܵܢܵܐ: ܫܩܝܼܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܩܲܝܣܵܐ ܫܘܼܪܸܐ ܠܸܗ ܠܸܡܚܵܝܵܐ ܠܡܲܠܠܵܐ. ܟܡܵܐ ܕܡܚܸܐ ܠܸܗ: ܡܲܠܠܵܐ ܠܵܐ ܓܪܝܼܫܠܸܗ ܐܝܼܕܵܐ ܡܼܢ ܐ݇ܟܼܵܠܵܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܐܟܼܵܠܵܐ ܒܸܐܟܼܵܠܵܐ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܖ̈ܟܵܬܸܐ ܝܵܗܒܼܸܠ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ: ܡܸܢܕܝܲܝܗܝ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܟ̰ܘܿܡܵܚܬܵܐ ܡܲܐܟܼܘܼܠܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܒܢܘܿܟܼܖ̈ܵܝܸܐ!
ܩܝܡܬܐ ܕܩܘܫܬܐ

ܝܵܘܢܵܝܸ̈ܐ ܟܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܕܦܪܘܿܡܹܝܬܹܝܐܘܿܣ (پرومتتئوس) ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܲܚܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܘܒܪܵܝܵܐ ܠܸܗ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܢܵܐ. ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ ܦܣܝܼܩܠܸܗ ܒܠܸܒܸܗ ܕܓܵܠܸܦ ܚܕܵܐ ܩܵܝܸܡܬܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ (ܫܪܵܪܵܐ) ܕܒܸܕ ܡܛܲܟܣܵܐ (ܡܲܪܝܸܙܵܐ) ܠܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ.
ܟܲܕ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܗܵܘ، ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܵܐ ܫ̰ܘܼܦܝܼܛܸܝܪ (ژوپیتر) ܩܪܸܐ ܠܸܗ ܐܸܠܸܗ. ܦܪܘܿܡܵܝܬܵܝܐܘܼܣ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܬܪܝܼܟܹܝܪܝܼ (تریکری). ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܪܘܿܡܹܝܬܹܝܐܘܼܣ ܦܵܠܸܛ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܡܲܨܢܵܥܬܵܐ (ܬܵܘܵܢܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ) ܗܵܘ ܠܸܐ ܡܲܚܦܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܢܟܼܝܼܠܘܼܬܵܐ.
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܟܲܕ ܦܪܘܿܡܹܝܬܹܝܐܘܼܣ ܦܠܝܼܛܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܫ̰ܘܼܦܝܼܛܹܝܪ، ܬܪܝܼܟܹܝܪܝܼ ܓܠܝܼܦܠܸܗ ܚܕܵܐ ܩܵܝܸܡܬܵܐ ܒܗܵܝ ܡܫܘܼܚܬܵܐ (اندازه)، ܒܗܵܘ ܐܸܣܟܝܼܡܵܐ (فرم) ܘܒܐܵܢܝ݇ ܡܢܵܘܵܬܸ̈ܐ (جزئیات) ܕܩܘܼܫܬܵܐ. ܟܲܕ ܦܪܝܼܩܠܵܗܿ ܩܵܝܸܡܬܵܐ، ܗܵܘ ܪܓܼܝܼܫܠܸܗ ܕܠܲܝܬ ܠܸܗ ܛܝܼܢܵܐ ܒܡܸܠܝܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܬܲܪܲܨܬܵܐ ܕܐܲܩܠܸ̈ܐ ܕܩܵܝܼܡܬܵܐ. ܘܒܵܗܿ ܒܥܕܵܢܵܐ (ܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ) ܕܝܼܪܸܗ ܦܪܘܿܡܹܝܬܹܝܐܘܼܣ ܠܡܲܨܢܵܥܬܵܐ ܘܬܪܝܼܟܵܝܪܝܼ ܒܣܘܼܪܗܵܒܼܵܐ ܝܬܝܼܒܼܠܸܗ ܠܫܵܘܦܸܗ. ܗܵܘ ܒܸܪܓܵܕܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܙܕܘܿܥܬܸܗ ܘܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܡܵܪܸܗ ܒܸܕ ܪܵܓܼܸܙ (ܟܵܪܸܒ) ܒܚܙܵܝܬܵܐ ܕܥܒܼܵܕܸܗ.
ܦܪܘܿܡܹܝܬܹܝܐܘܼܣ ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܐܘܿܚ، ܐܵܗܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ ܝܠܸܗ، ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܩܵܝܸܡܝܵܬܸ̈ܐ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܐܘܼܕܵܠܸܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܦܪܘܿܡܹܝܬܹܝܐܘܿܣ ܒܥܸܐ ܠܸܗ ܕܩܵܢܸܐ ܠܸܗ ܟܠܸܗ ܚܸܩܪܵܐ ܩܵܐ ܡܗܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܓܵܢܸܗ. ܡܘܼܬܒܼܲܝܗܝ ܠܸܗ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܩܵܝܸܡܝܵܬܸ̈ܐ ܓܵܘ ܐܵܬܘܿܢܵܐ (ܟܘܼܪܵܐ) ܕܒܵܫܠܝܼ، ܗܵܝܓܵܗܵܐ ܡܢܘܼܚܡܲܝܗܝ (ܡܘܼܚܸܝܲܝܗܝ) ܠܸܗ ܬܸܪܘܲܝܗܝ. ܩܘܼܫܬܵܐ ܦܠܝܼܛܠܵܗܿ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܢܵܐ ܘܐ݇ܙܝܼܠܵܗܿ ܐܸܠܵܐ ܗܿܝ ܩܵܝܸܡܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܩܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܠܫܵܘܦܵܗܿ.
ܗܵܝ ܩܵܝܸܡܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܢܘܼܣܚܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܦܠܵܛܵܐ ܕܚܕܵܐ ܨܢܝܼܥܘܼܬܵܐ (ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܵܐ) ܗ݇ܘܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܫܡܝܼܗܬܵܐ ܟܸܕܒܵܐ (ܕܘܼܓܠܵܐ). ܩܘܼܫܬܵܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܟܸܐ ܓܼܵܠܒܵܐ ܥܲܠ ܟܸܕܒܵܐ.

ܦܘܫܩܬܐ ܡܼܢ ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܣܝܐ
ܒܝܕ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܡܒܘܥܐ: http://shortstoriesshort.com/story/the-statue-of-truth

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Monday, July 3, 2017

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.