The subject in Assyrian (30)

Bulletin No. 30

ܫܡܝܪܡ

ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 30 ܬܫܖ̈ܝܐ 2016
ܚܒܼܝܫܬ̈ܐ

1 ܢܫ̈ܐ ܘܥܢܘܦܝܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

5 ܐ݇ܡܪܗ݇ܘܢ ܗܢܝܒܥܠ ܡܝܬܠܗ܇ ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ

9 ܝܡܐ܇ ܣܪܓܘܢ ܘܪܕܐ ܐܢܗܪ

12 ܐܚ، ܘܐܝ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

13 ܬܚܡܢܬܐ ܥܠܟܝ܇ ܢܙܡ ܗܟܡܬ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

14 ܒܗܝ ܕܐܢܬ݇ ܪܚܡܝ ܝܘܬ܇ ܐܢܬܝܪܢܝܬ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

15 ܡܬܠ̈ܐ ܕܡܠܠܐ ܢܨܪܐܠܕܝܢ܇ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܣܘܠܝܡܢ

ܢܸܫܸ̈ܐܘܥܢܘܦܝܐ

ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܥܢܘܼܦܝܵܐ (ܩܲܪܣܘܼܬܵܐ، ܩܲܫܝܘܼܬܵܐ) ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܟܸܬܖܸ̈ܐ ܫܸܖ̈ܫܵܝܸܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܒܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ. ܦܘܼܓܖ̈ܵܦܸܐ (ܐܵܢܦܘܼܖܸ̈ܐ) ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ ܡܫܲܪܘܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܬܘܼܠܬܵܐ (ܚܲܕ݇ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ) ܕܩܘܼܛܢܵܐ ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܩܲܒܘܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܣܪܵܢܵܐ ܘܥܢܘܼܦܝܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܝܵܢ ܢܲܦ̰ܫܵܝܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ. ܐܲܝܟܼ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܦܘܼܓܖ̈ܵܦܸܐ ܠܲܝܬ ܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܓܵܘ ܒܪܝܼܬܵܐ، ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܒܘܼܣܖܸ̈ܐ ܘܙܖ̈ܝܼܒܼܸܐ (ܡܸܚܝܸ̈ܐ) ܬܵܡܵܐ ܘܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܓܸܕܫܸ̈ܐ ܨܵܘܵܢܸ̈ܐ ܩܲܘܘܼܡܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܝܲܕ ܓܲܒܼܪܵܐ ܝܵܢ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܐܘܼܖ̈ܙܸܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.
ܟܲܝܠܵܐ ܕܥܢܘܼܦܝܵܐ ܒܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܘܐܵܦܪܝܼܟܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܡܲܥܖ̈ܒܼܵܝܸܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܓܵܘ ܓ̰ܵܦܵܢ 15% ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܘܓܵܘ ܐܹܝܬܝܘܿܦܝܼܵܐ 71% ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܩܲܒܘܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܥܢܘܼܦܝܵܐ. ܚܲܕ݇ ܦܘܼܓܪܵܦܵܐ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕ2013 ܡܘܼܚܙܸܐ ܠܸܗ ܕܬܘܼܠܬܵܐ ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܣܬܪܹܝܠܝܵܐ ܢܘܼܣܝܸ̈ܐ (ܓ̰ܘܼܖ̈ܒܸܐ) ܝܢܵܐ ܠܥܢܘܼܦܝܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ 93% ـ 28% ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܣܘܼܓܼܦܵܢܵܐ ܓܸܢܣܵܝܵܐ ܝܵܢ ܢܲܦ̰ܫܵܝܵܐ. ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1999، ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܪܘܼܣܝܼܵܐ 14000 ܢܸܫܸ̈ܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܩܛܝܼܠܸ̈ܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܚܝܵܢܲܝܗܝ ܘܒܐܵܡܹܝܪܝܼܟܵܐ %30 ܗܲܠ %35 ܡܼܢ ܢܸܫܸ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܥܘܼܕܸܒܸ̈ܐ (ܡܥܘܼܓ̰ܸܙܸ̈ܐ).
ܥܢܘܼܦܝܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܢܸܫܸ̈ܐ ܟܸܐ ܡܲܒܝܸܢ ܒܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܕܫܸ̈ܐ ܗ.ܕ. ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ (ܡܐܲܝܟܼ ܡܚܵܝܬܵܐ، ܚܒܼܵܫܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ، ܟܲܡܲܪܬܵܐ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܘܫܪ.)، ܢܲܦ̰ܫܵܝܵܐ (ܡܐܲܝܟܼ ܡܲܣܠܵܝܬܵܐ، ܙܥܵܩܬܵܐ ܝܵܢ ܡܲܩܘܲܚܬܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ، ܨܲܥܲܪܬܵܐ، ܡܲܣܚܲܪܬܵܐ، ܡܲܙܕܵܥܬܵܐ، ܟ̰ܝܵܪܬܵܐ، ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܫܪ.)، ܐܸܩܢܘܼܡܝܵܝܵܐ (ܡܐܲܝܟܼ ܓܠܵܙܬܵܐ ܕܥܘܼܬܪܵܐ ܕܒܲܟܼܬܵܐ، ܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܒܲܟܼܬܵܐ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ، ܚܣܵܟܼܵܐ ܡܼܢ ܝܵܗܒܼܵܠܬܵܐ ܕܢܲܦܩܵܬܸ̈ܐ ܘܫܪ.)، ܘܓܸܢܣܵܝܵܐ (ܡܐܲܝܟܼ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܒܘܼܣܵܡܵܐ ܡܼܢ ܒܲܟܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܘܼܗܿ).
ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ، ܦܠܵܛܵܐ ܕܥܢܘܼܦܝܵܐ ܒܟܠ ܚܲܕ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܗܵܘܸܐ، ܝܠܸܗ ܐܲܕܫܸ̈ܐ ܕܟܘܼܖ̈ܗܵܢܸܐ ܦܲܓܼܖ̈ܵܢܵܝܸܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܲܪܥܵܐ ܕܣܵܪܘܿܫܵܐ ܝܵܢ ܟܵܢܣܹܝܪ ܘܡܲܪܥܵܐ ܕܐܲܝܕܙ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܲܖ̈ܥܸܐ ܝܢܵܐ ܩܵܛܘܿܠܸ̈ܐ. ܘܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܕܟܘܼܖ̈ܗܵܢܸܐ ܢܲܦ̰ܫܵܝܸܐ، ܩܛܝܼܦܘܼܬ ܪܘܼܚܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܸܐ ܡܵܨܝܵܐ ܚܵܬܡܵܐ ܠܩܛܲܠ ܢܲܦ̰ܫܵܐ. ܥܲܡ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ، ܟܠܲܝܗܝ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܗܿ ܙܸܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܚܘܼܙܕܸܓܸ̈ܐ ܘܩܲܒܘܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܣܘܼܓܼܦܵܢܵܐ (ܙܝܵܢܵܐ) ܕܐܵܗܵܐ ܒܓܵܢܘܼܗܿ ܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܸܠܬܵܐ ܕܚܘܼܙܕܵܓܵܐ ܕܟܠܵܗܿ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ.
ܒܘܼܨܵܝܸ̈ܐ ܡܲܚܙܘܼܝܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܥܸܠܬܵܐ ܫܸܪܫܵܝܬܵܐ ܕܥܢܘܼܦܝܵܐ ܘܩܲܫܝܘܼܬܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܢܸܫܸ̈ܐ، ܠܵܐ ܣܦܝܼܪܘܼܬܵܐ ܝܵܢ ܒܲܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܕܲܪܓܼܵܐ ܕܣܦܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܖ̈ܙܸܐ ܐܵܘ ܟܠܵܗܿ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܡܸܬܥܲܝܕܵܢܘܼܬܵܐ (اعتیاد) ܠܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܫܲܚܪܵܐ (ܐܲܠܟܵܗܘܿܠ) ܥܸܠܬܵܐ ܬܪܝܼܵܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܟܘܼܖ̈ܗܵܢܸܐ ܢܲܦ̰ܫܵܝܸ̈ܐ ܝܢܵܐ.

ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ 1981 ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܸ̈ܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܪܫܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕ25 ܒܟܵܢܘܿܢ ܐ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܛܵܝܵܐ (ܫܝܵܦܬܵܐ) ܕܥܢܘܼܦܝܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܢܸܫܸ̈ܐ، ܒܗܿܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܩܸܛܠܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ ܚܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܒܛܘܿܗܡܵܐ ܕܡܝܼܪܵܒܵܠ ܕܫܸܡܲܝܗܝ ܝܗ݇ܘܵܐ ܦܵܬܪܝܼܫܝܼܵܐ ܡܹܝܪܣܸܝܕܹܝܣ، ܡܵܪܝܼܵܐ ܐܵܪܓ̰ܹܝܢܬܝܼܢܵܐ ܘܐܵܢܛܘܿܢܝܼܵܐ ܡܵܪܝܼܵܐ ܬܹܝܪܹܝܣܵܐ. ܬܠܵܬ ܚܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܡܝܼܪܵܒܵܠ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܙܲܘܓܲܝܗܝ ܟܸܐ ܦܵܠܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܪܵܦ̰ܵܐܹܝܠ ܬܪܘܼܚܝܼܠܘܿ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܗܸܓܼܡܘܿܢܵܐ ܛܪܘܼܢܵܐ (حاکم دیکتاتور) ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܕܘܿܡܝܼܢܝܼܟܵܢ. ܐܵܢܝܼ ܬܠܵܬ ܚܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܸ̈ܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܬܪܘܼܚܝܼܠܘܼ ܟܲܕ ܐܲܣܝܼܖܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܚܒܼܘܼܫܝܵܐ .
ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ 1999 ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ ܡܫܘܼܪܸܪܠܸܗ ܠܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܬܸܒܼܝܼܠܵܝܵܐ. ܒܝܵܘܡܵܐ ܕ25 ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ 2012 ܒܵܢܟܝܼ ܡܘܿܢ، ܢܵܛܸܪ ܪܹܝܙܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ ܛܠܝܼܒܠܸܗ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܸ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܕܚܵܦܛܝܼ ܩܵܐ ܡܚܲܬܲܡܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܥܢܘܼܦܝܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܢܸܫܸ̈ܐ.
ܡܼܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ܡܲܥܒܼܕܵܢܸ̈ܐ ܩܵܐ ܡܥܲܛܲܝܬܵܐ ܕܥܢܘܼܦܝܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܢܸܫܸ̈ܐ ܡܵܨܲܚ ܪܵܡܙܲܚ ܥܲܠ ܡܲܪܘܲܚܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܓܵܘ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܲܬܪܵܐ، ܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܸ̈ܐ ܩܲܫܝܸ̈ܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܐܵܢܝܼ ܕܡܥܲܕܘܼܒܸ̈ܐ ܝܵܢ ܡܣܲܓܼܦܘܼܢܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܢܸܫܸ̈ܐ، ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܢܸܫܸ̈ܐ ܕܡܣܘܼܓܼܦܸܢܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܪܙܵܐ ܘܗܲܕܲܪܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܒܹܝܬ ܓܵܘܣܸ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗܝ ܘܫܪ.

ܐ݇ܡܪܗܘܢܗܢܝܒܥܠ ܡܝܬܠܗ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ

 ܕܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܝܘ݇ܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܚܘܼܕܝܼ
 ܚܘܼܕܵܝܘܼܬܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܝܼ ܩܵܐ ܓܵܢܝܼ
 ܐܵܦ ܟܢܵܫܵܐ ܥܲܡ ܚܘܼܕܵܝܸ̈ܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܝܼ ܩܵܐ ܓܵܢܝܼ
 ܥܲܠ ܥܲܦܪܵܐ ܕܝܼܫܲܝܗܝ ܠܝܼ ܐܲܩܠܝܼ̈، ܐ݇ܙܝܼܠܝܼ
 ܠܒܹܝܬ ܖ̈ܵܘܵܝܸܐ ܡܪܸܚܩܵܐ ܚܙܸܐ ܠܝܼ.
 ܥܒܼܸܪܝܼ ܕܒܵܣܡܸܢ...
 ܐܲܟܼܠܵܢܸ̈ܐ ܨܒܼܝܼܥܸ̈ܐ، ܫܲܬܝܵܢܸ̈ܐ ܖܸ̈ܘܝܸܐ.
 ܖܸ̈ܘܝܸܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ، ܟܠܲܝܗܝ ܙܸܐ ܖ̈ܵܘܵܝܸܐ
 ܫܲܩܵܝܸ̈ܐ ܘܫܲܬܵܝܸ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ
 ܫܲܬܵܝܸ̈ܐ ܫܲܩܝܸ̈ܐ ܐܵܦ ܐܵܢܵܐ
 ܟܠܲܢ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ
 ܩܝܼܡܠܝܼ ܪܝܼܡܠܝܼ ܘܡܼܢ ܬܵܡܵܐ ܐ݇ܙܝܼܠܝܼ

܀܀܀܀܀
ܫܩܝܼܠܝܼ ܠܡܘܼܫܚܵܬܝܼ
ܟܒܼܝܼܫܲܝܗܝ ܠܝܼ ܬܚܘܿܬ ܚܵܟ̰ܝܼ
ܡܘܼܫܚܵܬܝܼ ܦܘܼܠܓܼܲܝܗܝ ܠܝܼ
ܦܲܠܓܲܝܗܝ ܗܲܢܝܼܒܲܥܠ ܫܩܝܼܠܲܝܗܝ ܠܸܗ
ܩܸܨܝܲܝܗܝ ܠܸܗ
ܐܵܢܝ݇ ܦܲܠܓܵܐ ܕܓܵܢܝܼ، ܥܲܠ ܦܲܐܬܝܼ ܛܪܝܼܦܲܝܗܝ ܠܸܗ
܀܀܀܀܀
ܫܩܝܼܠܸܗ ܒܘܼܡܵܐ ܕܨܲܝܵܪܘܼܬܸܗ
ܬܟܼܝܼܠܵܐ ܠܸܗ ܚܘܼܕܵܝܘܼܬܝܼ
ܩܲܠܵܡܵܐ ܕܡܸܙܬܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܵܬܸܗ
ܦܲܐܬܘܼܗܝ ܠܦܲܐܬܝܼ ܨܘܼܛܠܸܛܵܐ ܠܸܗ
ܫܸܡܫܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܝܼ
ܥܲܠ ܒܘܼܡܵܐ ܕܓܵܘ ܐܝܼܕܘܼܗܝ ܨܝܼܪܵܐ ܠܸܗ
ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܚܲܝܝܼ ܚܝܼܪܵܐ ܠܸܗ
ܫܸܡܫܝܼ ܥܲܠ ܒܘܼܡܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܠܸܗ
ܫܸܡܫܝܼ ܬܘܼܪܫܸܢܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ، ܙܲܪܕܵܐ ܓܵܘܢܘܼܗܿ
ܠܐܸܡܵܐܐ ܕܣܲܗܡܸ̈ܐ ܦܘܼܪܫܸܢܵܐ ܙܲܒܼܢܘܼܗܿ.
܀܀܀܀܀
ܫܒܼܝܼܩܵܐ ܠܝܼ ܫܸܡܫܝܼ
ܗܿܘ ܐ݇ܙܝܼܠܸܗ
ܒܵܠܘܼܗܝ ܙܸܐ ܥܲܠܝܼ ܠܵܐ ܦܬܝܼܠܸܗ!
܀܀܀܀܀
ܓ̰ܘܼܡܥܲܝܗܝ ܠܝܼ ܓܵܘ ܚܵܢܝܼ،
ܟܠܲܝܗܝ ܩܸܛܥܵܛܸ̈ܐ ܕܫܸܡܫܝܼ
܀܀܀܀܀
ܠܵܘܓ̰ܵܐ ܡܼܢ ܫܸܡܫܝܼ ܓܵܘ ܚܸܒܼܠܸ̈ܐ ܕܚܘܼܒܼܝܵܐ
ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܝܼ.
ܒܲܗܪܵܐ ܚܒܼܸܐ ܠܸܗ
ܗܲܢܝܼܒܲܥܠ ܐ݇ܙܝܼܠܸܗ
ܐܵܢܵܐ ܕܝܼܪܝܼ، ܐܵܢܵܐ ܝܬܝܼܒܼܠܝܼ
ܒܵܠܘܼܗܝ ܙܸܐ ܥܲܠܝܼ ܠܵܐ ܦܬܝܼܠܸܗ
ܐܵܢܵܐ ܩܵܬܘܼܗܝ، ܗܿܘ ܐ݇ܙܝܼܠܸܗ
ܗܿܘ ܕܝܼܪܸܗ، ܗܿܘ ܐ݇ܬܸܐ ܠܸܗ
ܐܵܢܵܐ ܕܝܼܪܝܼ، ܐܵܢܵܐ ܝܬܝܼܒܼܠܝܼ
ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܸܐ ܠܸܗ
܀܀܀܀܀
ܐܵܢܵܐ ܥܲܠ ܓܵܢܝܼ ܬܥܝܼܪܝܼ
ܚܲܕ݇ ܚܲܝܠܵܐ ܡܼܢ ܚܲܝܠܘܼܗܝ ܫܩܝܼܠܝܼ
ܡܸܢܘܼܗܝ ܠܵܐ ܦܪܝܼܫܠܝܼ
ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܬܘܼܗܝ ܠܵܐ ܚܙܸܐ ܠܝܼ
ܕܝܼܪܝܼ ܦܘܼܟܸܪܝܼ
ܓܵܘ ܩܲܙܲܕܝܵܬܝܼ ܩܵܬܸܗ ܠܵܐ ܚܝܼܪܝܼ
ܗܿܘ ܐ݇ܙܝܼܠܸܗ، ܐܵܢܵܐ ܟܠܸܐ ܠܝܼ
ܠܚܘܼܕܵܝܘܼܬܝܼ ܒܝܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܕܟܼܝܼܪܝܼ
ܡܸܢܝܼ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܙܸܐ
ܫܡܝܼܥܠܝܼ ܕܐ݇ܡܝܼܪܗ݇ܘܿܢ
ܗܲܢܝܼܒܲܠܥ ܡܝܼܬܠܸܗ!
12܇12܇2010
ܝܡܐ
ܣܪܓܘܢ ܘܪܕܐ ܐܢܗܪ

ܡــܕܵܘܖܸ̈ܐ ܠــܕܵܘܖܸ̈ܐ، ܒـܐܲܠـܦܸ̈ـــܐ ܣܲـܒܼــܖܸ̈ܐ، ܝܲــܠܸــܕ݇ܐ ܙܥــܘܿܖܸ̈ܐ
ܒـܘܼܓ̰ܸــܪܵܟܼـܝ
ܒܠܲܝܠܸܐ ܪܥܝܼܫܠܵܟܼܝ، ܡܚܸܫܟܵܐ ܕܪܝܼܫܠܵܟܼܝ، ܩܵܬܝܼ ܦܪܝܼܫܠܵܟܼܝ
ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܸـܪܵܟܼـܝ
ܒܩܵـܠܵـܟܼــܝ ܚܸܠـܝܵــܐ، ܡܚܘܼܒܵــܐ ܡܸܠܝܵــܐ، ܒـܢܵـܬܝܼ ܫܸܠـܝܵــܐ
ܐܲܢ݇ܬܝ ܙܡܝܼܪܵܟܼܝ
ܒܸܕ ܙܵܡܪܸܢܵܟܼܝ، ܒܸܕ ܐܵܡܪܸܢܵܟܼܝ، ܝܵܐ ܝܸܡܵܐ
܀܀܀܀܀
ܟܠ ܚܕܵܐ ܠܒܼܝܼܫܬܵܐ، ܒܓܵـܘܢܸ̈ܐ ܚܒܼܝܼܫܬܵܐ، ܥܲܡ ܕܲܪܓܘܼܫـܬܵܐ
ܡـܘܼܝܸـܬ݇ܠܵـܟܼـܝ
ܠܚܲܝـܦܵـܐ ܘܫܘܝܼـܬܵܐ، ܥܲܡ ܒܣܵܕܝܼـܬܵܐ، ܙܥـܘܿܪܬܵܐ ܘܟܪܝܼـܬܵܐ
ܐܲܢ݇ܬܝ ܕܪܸܐܠܵܟܼܝ
ܩܵܬܝܼ ܫܥܝܼܫܠܵܟܼܝ، ܡܒܵܒܝܼ ܕܪܝܼܫܠܵܟܼܝ، ܒܢܲܦ̰݇ܫܵܟܼܝ ܦܝܼܫܠܵܟܼܝ
ܗܲܪ ܒܟܼܸܐ ܠܵܟܼܝ
ܒܸܕ ܡܲܚܕܸܢܵܟܼܝ، ܒܸܕ ܣܵܓܼܕܸܢܵܟܼܝ، ܝܵܐ ܝܸܡܵܐ
܀܀܀܀܀
ܙܠܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵـܬܵܟܼܝ، ܕܟܼܝܼܪܵܟܼܝ ܡܵـܘܬܵܟܼܝ، ܡܗܲܝܡܵܢـܘܼܬܵܟܼܝ
ܠܵܐ ܕܥܝܼܪܵܟܼܝ
ܠܚܸܫܵـܐ ܢܫܸـܐ ܠܵܟܼܝ، ܠܕܸܫ̰ܡܸܢ ܣܢܸـܐ ܠܵـܟܼܝ، ܗܸܒܼܝܼ ܒـܪܸܐ ܠܵܟܼܝ
ܡܘܼܣܒܸـܪܵܟܼܝ
ܦܝܼܫܠܵܟܼܝ ܒܠܝܼܣܬܵܐ، ܝܵܢ ܡܘܼܢܟܼܸܣܬܵܐ، ܗ݇ܘܸܐ ܠܵܟܼܝ ܚܠܝܼܨܬܵܐ
ܠܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܟܼܝ
ܒܸܕ ܡܝܲܩܪܸܢܵܟܼܝ، ܒܸܕ ܚܵܩܪܸܢܵܟܼܝ، ܝܵܐ ܝܸܡܵܐ
܀܀܀܀܀
ܡܟـܠ ܪܸܥـܝܵـܢܵـܟܼܝ، ܡܟܠ ܦـܘܼܠـܚܵـܢܵـܟܼܝ، ܡܼܢ ܠܸـܫܵـܢܵـܟܼܝ
ܒܸـܕ ܒܲܩـܪܸܢ
ܩܵـܘܠـܝܼ ܩܵــܬܵܟܼܝ، ܒـܟـܠ ܚܲـܝـܘܼܬܵܟܼܝ، ܡـܫܲـܪܝܼـܪܘܼܬܵܟܼܝ
ܒܸـܕ ܚܵـܩـܪܸܢ
ܩܵــܐ ܢܸܣܝܵܢܵܟܼܝ، ܕܒܼܵܚܬܵܐ ܕܓܵܢܵܟܼܝ، ܒܟܠ ܚـܕܵܐ ܥܕܵܢܵܟܼܝ
ܒܸـܕ ܡܝܲܩـܪܸܢ
ܒܸܕ ܦܵܪܫܸܢܵܟܼܝ، ܠܸܐ ܡܲܢܫܸܢܵܟܼܝ، ܝܵܐ ܝܸܡܵܐ

13 ܒܬܲܡܘܼܙ 1997 ܛܲܗܪܵܢ

ܐܚ، ܘܐܝ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܐܵܚ ܡܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܒܸܛܠܵـܩܵـܐ ܝܢܵـܐ ܓܵـܘ ܐܲܒܼـܩܵــܐ ܕܙܲܒܼܢܵـــܐ
ܘܵܐܝ ܡܼܢ ܙܲܒܼܢܵـܐ ܕܒܸܩܛܵܠܵـܐ ܝܠܸـܗ ܠܣܲܒܼـܪܵܐ ܓܵـܘ ܠܸـܒܵـܐ
ܘܵܐܝ ܡܼܢ ܠܸܒܵـܐ ܕܒܸܫܡܵـܛܵـܐ ܝܠܸـܗ ܡܼܢ ܨܦܵܚـܬܵܐ ܕܚܲـܫܵـܐ
ܐܵܚ ܡܼܢ ܚܲܫܵــܐ ܕܒܸܟܒܼܵܫܵـܐ ܝܠܵـܗ ܠـܦܸـܨܚܵـܐ ܘܠܚܲـܕܘܼܬܵܐ
ܐܵܚ ܡـܚܲـܕܘܼܬܵܐ ܕܒܸܥـܪܵܩܵــܐ ܝܠܵــܗܿ ܡܕܲܫـܬܵܐ ܕܚܲܝـܘܼܬܵܐ
ܘܵܐܝ ܡܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܒܸܦܫܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܫܵܐ ܕܥܵܩـܬܵܐ
ܘܵܐܝ ܡܼܢ ܥܵܩـܬܵܐ ܕܡܲܬܒܼܘܼܢܸـܐ ܝܠܵـܗܿ ܠܸܓܝܵـܕܸ̈ܐ ܕܡܲـܕܥܵـܐ
ܐܵܚ ܡܼܢ ܡܲܕܥܵـܐ ܕܠܸܐ ܝܠܸܗ ܫܠܵܡܵܐ ܠܦܘܼܩܕܵܢܸ̈ܐ ܕܚܸܠܩܵـܐ
ܐܵܚ ܡܼܢ ܚܸܠـܩܵـܐ ܕܩܵܨܘܿܦܵـܐ ܝـܠܸـܗ، ܒܝܼـܫܵـܐ ܘܚܵܣܘܿܡܵـܐ
ܘܒܸܟـܬܵܒܼܵـܐ ܝܠܸـܗ ܒܩܲܢـܝܵـܐ ܐ݇ܟܘܼܡܵـܐ ܟܠܲܝـܗܝ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ!
2016܇01܇12

ܬܚܡܢܬܐ ܥܠܟܼܝ

ܢܙܡ ܗܟܡܬ
ܦܘܫܩܐ ܒܝܕ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܥܲܠܵܟܼܝ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ
ܕܡܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܸܫܡܵܥܬܵܐ ܕܗܿܝ ܙܡܵܪܬܵܐ ܛܵܒܼ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ
ܒܗܿܘ ܩܵܠܵܐ ܛܵܒܼ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ
ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ، ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܣܵܦܩܵܐ ܩܵܠܝܼ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ
ܠܸܐ ܒܵܥܝܸܢ ܕܫܵܡܥܸܢ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܸܙܡܝܼܖ̈ܝܵܬܸܐ
ܒܵܥܝܸܢ ܕܙܵܡܪܸܢ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ!

ܒܗܝ ܕܐܢ݇ܬ ܪܚܡܝ ܝܘܬ

ܦܘܫܩܐ: ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܒܗܿܝ ܕܐܲܢ݇ܬ ܪܵܚܡܝܼ ܝܘܹܬ، ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܥܵܒܼܕܸܢ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܕܠܸܒܝܼ ܘܪܘܼܚܝܼ ܘܦܲܓܼܪܝܼ ܡܸܬܡܵܨܝܵܢܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܸܗ. ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܒܵܟܼܹܝܢ ܥܲܡܘܼܟܼ ܘܒܸܕ ܡܫܵܘܬܦܸܢ ܒܸܛܥܵܢܬܵܐ ܕܛܲܥܢܘܼܟܼ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܲܢ݇ܬ ܗܵܘܹܬ ܢܦܝܼܠܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܓܵܚܟܸܢ ܘܒܸܕ ܦܵܨܚܸܢ ܥܲܡܘܼܟܼ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܲܢ݇ܬ ܗܵܘܸܬ ܡܘܼܢܬܝܼܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܝܢ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܲܢ݇ܬ ܛܵܠܒܸܬ ܠܵܗܿ ܠܵܘܝܘܼܬܝܼ ܘܒܸܕ ܗܵܘܹܝܢ ܐ݇ܙܝܼܠܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܠܵܐ ܒܵܥܹܝܬ ܠܵܗܿ.
ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܣܵܒܪܸܬ ܠܓܡܝܼܪܘܼܬܵܐ ܡܸܢܝܼ ܒܗܿܝ ܕܒܸܕ ܐܵܬܸܐ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܫܵܒܼܩܸܢܘܼܟܼ ܢܦܝܼܠܵܐ ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܸܕ ܗܵܘܹܬ ܡܚܘܼܙܕܸܓܵܐ. ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܐܵܢܵܐ ܫܵܒܼܩܸܢܘܼܟܼ ܕܢܵܦܠܸܬ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܐܵܗܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܘܸܢ ܕܢܵܦܠܸܬ، ܘܠܵܐ ܙܸܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܝܘܸܢ ܡܲܚܘܼܒܘܼܟܼ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ، ܒܲܠܚܘܼܕ (ܐܲܚܟ̰ܝܼ) ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܒܗܿܝ ܕܐܵܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܝܘܸܢ ܘܐܵܗܵܐ ܚܕܵܐ ܚܲܠܵܫܘܼܬܵܐ (ܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܐ) ܝܠܵܗܿ ܕܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܠܸܐ ܡܵܨܸܐ ܥܵܪܸܩ ܡܸܢܘܼܗܿ.
ܫܩܝܠܬܐ ܡܼܢ:

Yuni.com
Short stories and articles

ܐܠܡܬܠ̈ܐ ܕܡܠܠܐ ܢܔܨܪܝܕܢ
ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܣܘܠܝܡܢ

ܡܬܠܐ ܕ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܪܟܝܼܒܼܠܸܗ ܥܲܠ ܟܵܘܸܕܢܘܼܗܝ ܘܒܸܪܚܵܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ. ܡܼܢ ܢܵܓܸܣܬܲܢ ܟܵܘܸܕܢܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܘܼܙ ܫܒܼܝܼܩܵܐ ܠܸܗ ܘܢܦܝܼܠܸܗ ܒܲܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ. ܗܲܪ ܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܡܛܸܐ ܠܸܗ ܠܟܸܣܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܚܲܒܼܪܵܘܵܬܘܼܗܝ. ܗܿܝܓܵܗ ܒܘܼܩܸܪܸܗ ܡܼܢ ܡܲܠܠܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܘܸܬ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܐ ܡܲܠܠܵܐ: ܠܕܘܼܟܬܵܐ ܕܟܵܘܸܕܢܵܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ!
ܡܬܠܐ ܗ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܫܩܝܼܠܸܗ ܠܚܲܕ݇ ܟ̰ܵܕܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܘܦܪܝܼܛܵܐ ܘܠܘܼܒܸܠܸܗ ܠܫܘܼܩܵܐ ܩܵܐ ܕܙܲܒܸܢܸܗ. ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܓܵܘ ܫܘܼܩܵܐ ܟܲܕ ܚܙܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܲܠܠܵܐ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ: ܡܲܠܠܵܐ ܟ̰ܲܕܪܘܼܟܼ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܘܦܪܝܼܛܵܐ ܝܠܸܗ، ܒܗܝܼܟ̰ ܚܲܕ݇ ܛܝܼܡܵܐ ܠܸܐ ܕܵܩܸܪ. ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܕܵܘܣܬܝܼ، ܕܲܓܘܼܠܸܐ ܝܬܘܿܢ. ܐܸܢ ܦܪܝܼܛܵܐ ܝܠܸܗ ܒܲܣ ܩܵܡܘܼܕܝܼ ܝܸܡܝܼ ܟܬܵܢܵܐ ܟܸܐ ܕܵܪܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܘܼܗܝ، ܗܝܼܟ̰ ܠܸܐ ܬܵܦܟܼ ܗ݇ܘܵܐ؟
ܡܬܠܐ ܘ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܡܼܢ ܡܲܠܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܒܥܸܐ ܠܸܗ ܕܡܲܟܪܸܙ ܚܕܵܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܩܵܒܸܠ ܒܘܼܪܟܬܵܐ. ܥܲܠ ܚܲܒܪܲܝܗܝ ܡܲܠܠܵܐ ܫܡܝܼܥܠܸܗ. ܐܘܼܦ ܒܵܥܘܼܬܲܝܗܝ ܩܘܼܒܠܵܐ ܠܸܗ. ܐܲܩܠܘܼܗܝ ܠܡܲܢܒܲܪ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܠܸܗ. ܐ݇ܣܝܼܩܠܸܗ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܼ ܝܬܝܼܒܼܠܸܗ. ܒܸܙܡܵܪܵܐ ܦܘܼܡܘܼܗܝ ܦܬܝܼܚܠܸܗ. ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܡܘܼܩܘܸܚܠܸܗ. ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ، ܠܣܸܡܵܠܵܐ ܚܝܼܪܸܗ. ܛܥܘܿܢܘܿܢ ܡܸܢܬܵܐ ܟܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐ݇ܡܸܪܸܗ. ܒܠܲܝܠܸܐ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܨܲܠܝܼܡܘܿܢ ܨܠܘܿܬܵܐ. ܠܒܲܪܝܵܢܵܐ ܡܐܲܣܩܘܿܢ ܬܸܫܒܘܼܚܬܵܐ. ܚܕܝܼܡܘܿܢ ܘܦܨܘܿܚܘܿܢ ܟܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܐ݇ܡܸܪܸܗ ܕܩܵܐ ܓܘܼܡܠܵܐ ܠܵܐ ܝܗܝܼܒܼܠܸܗ ܦܲܖܸ̈ܐ. ܐܸܢ ܠܓܘܼܡܠܸ̈ܐ ܓܘܼܠܦܵܢܸ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܗ݇ܘܵܘ، ܕܵܝܸܡ ܠܸܫܡܲܝܵܐ ܒܸܕ ܦܵܖ̈ܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ. ܐܲܝܟܼ ܛܲܝܖܸ̈ܐ ܟܲܕ ܨܵܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ، ܗܲܪ ܒܸܬܝܵܒܼܬܲܝܗܝ ܠܒܵܬܘܵܬܲܢ ܒܸܕ ܬܵܠܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ.
ܡܬܠܐ ܙ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܢܦܝܼܠܵܗܿ ܒܘܼܬ ܚܲܝܠܵܐ. ܡܲܠܠܵܐ ܙܸܐ ܒܸܙܝܵܪܵܐ ܒܸܙܝܵܪܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܐܵܦܸܢ ܕܐܵܕܝܼܵܐ ܣܝܼܒܼܵܐ ܝܘܸܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܝܼܟ̰ ܠܲܝܬ ܬܵܦܵܘܘܼܬ ܒܚܲܝܠܝܼ. ܡܼܢ ܥܕܵܢܵܐ ܕܓ̰ܘܲܢܩܘܼܬܝܼ ܠܸܐ ܝܘܸܢ ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܫܘܼܚܠܸܦܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܐ݇ܡܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ: ܝܲܥܢܝܼ ܕܲܐܟܼܝܼ ܡܲܠܠܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܬ؟ ܡܲܠܠܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܓܵܘ ܕܵܪܬܲܝܢܝܼ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܟܸܐܦܵܐ ܓܘܼܪܵܐ. ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܓ̰ܘܲܢܩܘܼܬܝܼ ܟܡܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܡܵܚܸܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܡܲܓ̰ܘܘܼܓ̰ܘܼܗܝ. ܐܵܕܝܼܵܐ ܙܸܐ ܟܡܵܐ ܕܓ̰ܲܪܘܼܒܸܐ ܝܘܸܢ ܠܸܐ ܝܘܸܢ ܒܸܡܨܵܝܵܐ ܕܡܲܓ̰ܘܸܓ̰ܸܢܸܗ ܡܼܢ ܫܵܘܦܘܼܗܝ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܠܲܝܬ ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܬܵܦܵܘܘܼܬ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܓ̰ܘܲܢܩܘܼܬܝܼ ܘܣܲܝܒܘܼܬܝܼ!
ܡܬܠܐ ܚ
ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܵܘܠܲܬܡܲܢܕܸ̈ܐ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ ܥܲܠ ܡܲܪܙܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܚܲܕ݇ ܟܲܪܡܵܐ ܢܨܝܼܒܼܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ. ܒܐܵܪܵܠܝܼܓܼܘܼܗܝ ܚܕܵܐ ܥܲܡܵܪܵܬ ܓܘܼܪܬܵܐ ܡܘܼܒܢܝܼܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܘܟܠܲܝܗܝ ܓܘܼܕܵܢܘܼܗܿ ܦܬܘܚܸ̈ܐ. ܥܲܠ ܬܪܹܝ ܓܘܼܕܵܢܘܼܗܿ ܫܲܒܼܥܵܐ ܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ. ܥܲܠ ܕܐܵܢܝܼ ܬܪܹܝ ܓܘܼܕܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܙܸܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܥܸܣܪܵܐ ܦܲܢܓ̰ܲܖܸ̈ܐ. ܩܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܵܗܸ̈ܐ ܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܠܲܒܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܥܲܡܲܝܗܝ ܩܵܐ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܒܘܼܣܵܡܵܐ، ܒܘܼܬ ܓܸܚܟܵܐ ܒܘܼܩܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܠܠܵܐ: ܕܐܵܗܵܐ ܩܵܐ ܕܐܲܝܢܝܼ ܟ̰ܵܐܓܼ ܕܫܸܢ݇ܬܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗܿ؟ ܡܲܠܠܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܸܗ: ܐܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܐܘܿܬܵܓܼ. ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܬܲܪܥܵܐ. ܟܲܕ ܒܣܸܬܘܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܬܲܪܥܵܐ ܥܵܟ̰ܡܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܪܵܒܵܐ ܫܲܚܝܼܢܬܵܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܒܲܣ ܐܸܢ ܚܕܵܐ ܐܘܿܬܵܓܼ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ ܘܦܲܢܓ̰ܵܖܸ̈ܐ ܗܵܘܸܐ ܠܵܗܿ، ܐܸܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ ܥܵܟ̰ܡܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܙܝܼܡܘܿܢ ܟܡܵܐ ܫܲܚܝܼܢܬܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ؟ ܒܲܣ ܓ̰ܲܡܵܥܵܬ ܡܝܘܼܩܸܪܬܵܐ، ܚܲܕ݇ ܦܲܟܪܘܿܢ ܠܓܸܢܣܘܼܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܲܡܵܪܵܬ. ܡܼܢ ܒܘܼܫܵܝܘܼܘܵܐ ܕܦܲܢܓ̰ܲܖ̈ܘܼܗܝ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܫܲܚܝܼܢܬܵܐ ܡܼܢ ܕܐܵܢܝܼ ܥܲܡܵܖ̈ܵܬܸܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܦܲܢܓ̰ܲܖܸ̈ܐ. ܩܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܡܼܢ ܗܵܘܢܵܘܟܼܘܿܢ ܠܸܐ ܝܬܘܿܢ ܦܲܪܡܘܼܝܸܐ ܕܐܵܗܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܝܠܵܗܿ؟
ܡܬܠܐ ܛ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܒܘܼܩܸܪܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ: ܐܲܪܥܵܐ ܘܫܡܲܝܵܐ ܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܒܪܵܝܵܐ، ܡܲܠܲܐܟܼܸ̈ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܟܸܐ ܥܵܡܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ؟ ܡܲܠܠܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܠܸܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܘܼܗܿ؟ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܓܵܢܲܝܗܝ ܟܸܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ!
ܡܬܠܐ ܝ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܓܸܚܟܵܐ، ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܒܘܼܩܸܪܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܘܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ: ܝܵܐ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܡܝܘܼܩܪܵܐ، ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܚܘܿܢܘܵܬܸ̈ܐ ܘܚܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܐܵܕܵܡ ܟܡܵܐ ܝܠܸܗ؟ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܨܦܵܝܝܼ ܟܸܐ ܝܵܕܥܸܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܣܲܒܲܒ ܕܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܦܸܟܝܼܖ̈ܝܼ ܚܒܼܝܼܛܸ̈ܐ ܘܒܘܼܖ̈ܒܸܙܸܐ ܝܢܵܐ، ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼܗܝ ܡܘܼܢܫܝܼܘܼܗܝ ܝܘܸܢ. ܡܼܢ ܣܲܒܲܒ ܕܚܵܬܘܵܬܘܼܗܝ ܙܸܐ ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܢܵܐ، ܡܸܢܝܵܢܲܝܗܝ ܡܼܢ ܒܵܠܝܼ ܦܠܝܼܛܵܐ ܝܠܸܗ!
ܡܬܠܐ ܝܐ
ܡܼܢ ܡܲܠܠܵܐ ܢܲܨܪܐܲܠܕܝܼܢ ܒܘܼܩܸܪܗ݇ܘܿܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܵܘܟܼܒܼܸ̈ܐ ܟܡܵܐ ܝܠܸܗ؟ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܗܲܪ ܒܐܵܗܵܐ ܦܸܟܝܼܪ ܝܘܸܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܠܸܐ ܐܵܬܝܼ ܠܸܡܢܵܝܵܐ، ܘܒܲܣ ܠܵܙܸܡ ܝܠܵܗܿ ܕܐܵܣܩܸܢ ܠܪܩܝܼܥܵܐ ܕܡܵܨܹܝܢ ܠܸܡܢܵܝܲܝܗܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝ ܡܲܟܠܵܝܵܬܸ̈ܐ ܓܘܼܖܸ̈ܐ. ܗܿܝ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ؛ ܡܼܢ ܒܘܼܫܵܝܘܼܘܵܐ ܕܫܘܼܓܼ݇ܠܝܼ ܠܸܐ ܡܵܨܹܝܢ ܠܐ݇ܣܵܩܵܐ. ܕܬܪܹܝܢ؛ ܐܸܢ ܒܠܲܝܠܸܐ ܙܸܐ ܐܵܣܩܸܢ، ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ ܕܬܵܡܵܐ ܫܪܵܓܼܵܐ ܠܵܐ ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܵܐ ܩܵܐ ܕܬܵܡܵܐ ܚܵܙܸܢܗ݇ܘܿܢ!
ܥܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Wednesday, June 21, 2017

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.