The subject in Assyrian (29)

Bulletin No. 29

ܫܡܝܪܡ

ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 29 ܩܝܛܐ 2016

ܚܒܼܝܫܬ̈ܐ

ܣܗܕ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܒܥܝܢ ܗܘܐ ܗܘܝܢ ܗܘܐ܇ ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ
ܓܘ 2005 ܐܡܪܗ ܐܗܘ܇ ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ
ܐܘܦܩܐ ܒܗܪܢܐ܇ ܐܚܡܕ ܫܐܡܠܘ܇ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܚܕ݇ ܚܘܒܐ ܟ̰ܡ ܥܬܝܩܐ܇ ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
ܚܘܒܐ܇ ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
ܗܘܩܝܬܐ ܕܣܘܠܛܢ ܣܒܼܐ܇ ܚܘܢܘܬ̈ܐ ܕܓܪܝܡ
ܚܕܐ ܗܘܩܝܬܐ ܟܪܝܬܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܥܒܼܘܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ܇ ܕܟܬܪ ܡܕܠܝܢ ܕܒܝܣ ܡܘܪܕܚܐܢ
ܡܬܠ̈ܐ ܕܡܠܠܐ ܢܨܪܐܠܕܝܢ܇ ܝܘܢܬܢ ܒܝܬ ܣܘܠܝܡܢ
ܕܘܖ̈ܫܐ ܓܕܝܡ̈ܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܒܥܝܢ ܗ݇ܘܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܐ

ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ

   ܒܵܥܝܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܕܗܵܘܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܢܸܫܪܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ

   ܓܵܘ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܖܹ̈ܝܢ ܦܵܪܚܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܢܵܐ
   ܗܵܘܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܐܲܢܟܝܼܕܘܼ ܪܲܚܡܵܐ ܕܓܝܼܠܓܵܡܸܫ
   ܩܸܢܵܐ ܕܒܝܼܫܵܐ ܬܵܠܚܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܢܵܐ
   ܗܵܘܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܦܲܠܵܚܵܐ ܦܵܠܚܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܒܫܘܼܚܪܵܐ
   ܩܵܐ ܒܢܵܝܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܦܵܠܚܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܢܵܐ
   ܫܵܩܠܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܚܲܝܠܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܡܼܢ ܕܗܿܘ ܡܫܝܼܚܵܐ
   ܩܵܐ ܣܵܗܕܸ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܸܐ ܡܲܚܝܼܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܢܵܐ
   ܒܵܥܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܐܸܢ ܠܸܐ ܝܘܸܢ ܡܸܛܝܵܐ ܠܪܸܓܼܫܝܼ
   ܡܐܲܝܟܼ ܕܸܩܠܵܬ ܢܲܗܪܵܐ ܒܵܟܼܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܢܵܐ

ܐ݇ܡܪܗ ܐܗܘ ܓܘ 2005

ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ

ܗܵܕܟܼܵܐ ܢܩܸܫܠܸـܗ ܥܲܠ ܚܲـܕ݇ ܠܘܼܚܵــܐ ܢـܝܼـܢــܘܼܣ ܐܵܗܘܿ ܗܿܘ ܡܵـܫــܘܿܚܵـــــܐ
ܓܵܘ ܬܪܹܝܢ ܕܚܲܡܫܝܼ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܐܘܼܡܬܝܼ ܒܦܵܪܩܵܐ ܡܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܟܘܼܡܵܐ

ܘܫܸܡـܫܵــܐ ܕܐܲܬܘܼܪ ܗܲܪ ܒܸـܕ ܙܵܪܩܵــܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܡܦܘܼܠܵܓܼܵـܐ ܒܸـܕ ܦܵـܪܩܵــܐ
ܦܲـــܪܦܸـــܪܵܐ ܓܵـــــܘ ܗܵܘܵܐ ܐܵܬܲܢ ܡܼܢ ܐܵܢܵـܝܸ̈ــــܐ ܦܵــܪܩܵـــܐ ܦܲــܐܬܲܢ
ܒܸــܕ ܫܲــܬܐܸܦܲــܚ ܒـܫܵــܘܬܵܦــܘܵܬܸ̈ܐ ܩܵــܐ ܩـܘܼܝܵـܡܵــܐ ܕܩܲــܕ ܒܸــܕ ܐܵܬܸܐ
ܐܐܵܦܸܢ ܕܒܵܓ̰ـــܘܿ ܠܸــــܐ ܗ݇ܘܸܐ ܚܲـܝܵــܐ ܐܝܼܢܵــܐ ܒܡܲـܩـܘܸܚ ܐܵܦ ܗܿܘ ܩܵـܝܵـ
ܢܝܼــܢــܘܿܣ ܐܵܗܘܿ ܗܿܘ ܡܵــܫـــܘܿܚܵــــܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܢܩܸܫܠܸܗ ܥܲܠ ܚܲـܕ݇ ܠܘܼܚܵـܐ
ܓܵܘ ܬܪܹܝܢ ܕܚܲܡܫܝܼ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܐܵܬܘܼܪ ܒܦܵܪܩܵـܐ ܡܝܵܘܡܵـܐ ܐ݇ܟܘܼܡܵܐ

ܐܘܦܩܐ ܒܗܪܢܐ
ܐܚܡܕ ܫܐܡܠܘ
ܦܘܫܩܐ ܡܼܢ ܦܪܣܝܕ ܒܝܕ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܘܼܒܼ[1] ܝܲܘܢܵܬܲܢ
ܘܚܘܼܒܵܐ ܒܸܕ ܕܵܒܼܸܩ ܠܵܗܿ ܐܝܼܕܵܐ ܕܦܲܐܝܘܼܬܵܐ[2]
ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܢܘܼܫܩܬܵܐ[3] ܗܿܝ ܥܘܼܢܝܼܬܵܐ[4] ܝܠܵܗܿ ܒܨܝܼܪ ܟܠ
ܘܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܕ݇ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܝܠܸܗ ܠܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ
ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܠܸܐ ܚܵܠܩܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܬܲܖ̈ܥܸܐ ܕܒܵܬܲܝܗܝ.
ܩܘܼܦܠܵܐ ܚܕܵܐ ܫܘܼܥܝܼܬܵܐ ܝܠܸܗ
ܘܠܸܒܵܐ ܣܵܦܩܵܐ[5] ܝܠܸܗ ܠܚܲܝܘܼܬܵܐ

[1]
[1] ܡܢܕܪܫ

[2]
[2] ܫܘܦܪܐ

[3]
[3] ܡܢܫܘܩܬܐ

[4]
[4] ܙܡܪܬܐ

[5]
[5] ܡܲܠܝܵܢܵܐ

    [1] ܡܢܕܪܫ

    [2] ܫܘܦܪܐ

    [3] ܡܢܫܘܩܬܐ

    [4] ܙܡܪܬܐ

ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ

ܕܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܡܸܠܬܵܐ ܡܲܚܲܒܬܵܐ ܝܠܸܗ
ܕܐܲܢ݇ܬ ܠܵܐ ܒܵܨܹܝܬ ܒܵܬ݇ܪ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܒܪܵܐ ܚܲܪܵܝܵܐ
ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܩܝܼܢܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܒܪܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ
ܕܐܵܢܵܐ
ܠܵܐ ܓܵܪܫܸܢ ܠܥܲܡܠܵܐ ܕܒܨܵܝܵܐ ܕܩܦܵܝܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܫܘܿܚܬܵܐ ܚܲܪܵܝܬܵܐ
ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܟܠ ܣܸܦܬܵܐ ܚܕܵܐ ܙܡܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ
ܕܢܘܼܫܩܬܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗܿܝ ܥܘܼܢܝܼܬܵܐ ܒܨܝܼܪ ܟܠ[1]
ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܵܬܝܵܬܝ ܐܲܢ݇ܬܝ
ܐܵܬܝܵܬܝ ܠܟܠ ܙܒܲܢ[2]
ܘܚܘܼܒܵܐ ܡܚܲܝܸܕ ܥܲܡ ܦܲܐܝܘܼܬܵܐ
ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܬܘܼܒܼ ܕܵܪܲܚ ܦܪܸܕܬܵܐ[3] ܩܵܐ ܝܲܘܢܵܬܲܢ
ܘܐܵܢܵܐ ܣܒܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ
ܐܵܦ ܐܸܢ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ!

ܚܕ ܚܘܒܐ ܟ̰ܡ ܥܬܝܩܐ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ

   ܣܒܸܪܝܼ ܥܲܠ ܩܲܙܲܕܝܵܬܵܟܼܝ، ܚܠܸܛܠܝܼ!
   ܫܩܝܼܠܵܐ ܠܵܟܼܝ ܓܵܢܝܼ، ܡܼܢ ܓܵܢܵܐ ܦܠܸܛܠܝܼ
   ܕܘܼܓܠܸ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܼܒܵܐ ܚܒܼܝܼܛܲܝܗܝ ܠܵܟܼܝ
   ܫܪܵܖܸ̈ܐ ܕܣܸܒܬܵܐ ܒܦܸܠܡܵܐ ܚܠܝܼܛܲܝܗܝ ܠܵܟܼܝ
   ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܝܼ ܥܲܠ ܪܸܚܩܵܐ ܕܸܪܝܲܝܗܝ ܠܵܟܼܝ
   ܡܲܚܲܒܝܵܬܵܟܼܝ ܙܸܐ ܡܸܢܝܼ ܫܸܪܝܲܝܗܝ ܠܵܟܼܝ
   ܕܲܪܒܵܐ ܕܥܝܼܟܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘ ܠܸܒܝܼ
   ܒܛܸܦܪܵܐ ܕܣܸܒܥܵܟܼܝ ܐܲܢ݇ܬܝ ܦܸܪܝܵܐ ܠܵܟܼܝ
   ܗܿܝܓܵܗ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܘܲܬܝ:
   ܗܵܘܝܵܢ ܐܲܝܟܼ ܚܵܬܘܼܟܼ! ܘܚܵܬܵܐ ܩܪܝܼ ܩܵܬܝܼ!
   ܕܐܲܝܟܼܝ ܒܵܪܸܐ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ
   ܡܼܢ ܚܲܕ݇ ܚܘܼܒܵܐ ܟ̰ܸܡ ܥܲܬܝܼܩܵܐ؟

[1] ܒܘܼܫ ܒܲܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ

[1]
[1] ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ، ܗܲܡܵܫܵܐ

[1]
[1] ܕܵܢܵܐ

ܚܘܒܐ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ

 ܚܘܼܒܵܐ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܢܸܫܝܵܐ، ܟ̰ܘܼ ܥܕܵܢܵܐ
 ܐܸܠܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ
 ܘܗܿܝܓܵܗ، ܐ݇ܚܸܪ݇ܢ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܕܟܼܝܼܪܵܐ
 ܟܕܵܡܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܟܵܣܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ܕܒܸܠܘܼܪ
 ܠܵܐ ܟܸܐ ܒܵܠܸܐ
 ܘܠܵܐ ܟܸܐ ܫܵܝܸܦ
 ܠܸܐ ܥܲܬܩܵܢ ܙܸܐ ܒܟ̰ܘܼ ܥܕܵܢܵܐ
 ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܢܵܦܸܠ، ܟܸܐ ܫܵܡܸܛ ܘܟܸܐ ܦܲܪܬܸܟܼ
 ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܓ̰ܲܡܥܸܬ ܠܗ݇ܘܿܢ

ܕܬܵܦܝܼ ܦܲܖܸ̈ܐ ܫܡܝܼܛܸ̈ܐ
ܩܲܕ ܩܵܕܚܝܼ
ܐܝܼܢܵܐ…
ܠܸܐ ܗܵܘܸܐ ܗܿܘ ܟܵܣܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܕܒܸܠܘܼ ܛܝܼܡܵܢܵܐ
ܠܸܐ ܫܵܡܛܸܢܸܗ ܗܿܘ ܠܸܒܵܟܼܝ، ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܩܵܬܝܼ
ܒܡܲܓ̰ܘܲܓ̰ܬܘܼܗܝ
ܗܸܫܝܵܪ ܟܗܵܘܝܼ ܐܝܼܕܵܬܝܼ!

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Saturday, January 14, 2017

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.