The subject in Assyrian (28)

Bulletin No. 28
ܫܡܝܪܡ

ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 28 ܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ 2016
ܚܒܝܫܬ̈ܐ

ܦܐܬܐ 1 ܦܘܬܚܐ܇ ܡܐܡܪܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ
3 ܚܙܘܐ ܝܢ ܫܪܪܐ܇ ܡܕܠܝܢ ܣܛܝܦܢܣ
5 ܢܝܢܢܐ ܢܝܢܢܐ ܘܗܠ ܡܘܬܐ܇ ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ
10 ܒܪܦܦܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
12 ܟܠ ܝܘܡܐ܇ ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܢ
13 ܣܦܪܝܘܬܐ ܕܫܒܼܖ̈ܐ܇ ܕܟܬܪ ܡܕܠܝܢ ܕܝܒܼܝܣ
20 ܟܐܦܐ ܛܝܡܢܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ (ܦܘܫܩܐ)
21 ܦܘܪܕܫܐ܇ ܒܝܬ ܦܪܣܐ ܕܐܢܚܝܕܘܐܢܐ
24 انوما الیش/ شامیرام داودپوریان
33 خواب‌آلود/ ماکسیم گورکی
40 تاریخ آشور/ شامیرام داودپوریان (ترجمه)
46 لیلیت، شیطان یا الهه؟/ شامیرام داودپوریان
51 گفتگو با یک شاعر، نویسنده و زبان‌شناس/ هلن سن‌ونسان
58 رسوم آشوری/ شامیرام داودپوریان
61 معجزه‌ی سرکه‌ی سیب/ شامیرام داودپوریان (ترجمه)
66 اخبار آشوری/ شامیرام داودپوریان (ترجمه)
68 بزرگداشت سیفو در تهران

܀ تصویر روی جلد: کبوتر صلح از هانیبال الخاص
܀ مسئولیت مطالب درج شده در این بولتن بر عهده‌ی نویسندگان می‌باشد
ܡܢܕܪܫ ܢܝܣܢ

ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܠܝܼܚܘܼܬܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܫܲܦܝܘܼܬܵܐ (ܨܸܦܝܘܼܬܵܐ) ܕܓܵܘܢܸ̈ܐ ܫܲܦܝܼܖܸ̈ܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܵܠܵܐ ܕܙܡܵܪܵܐ ܕܦܲܖ̈ܲܚܝܵܬܸܐ ܒܸܓܼܠܵܒܵܐ ܝܠܸܗ ܠܫܸܬܩܵܐ ܡܲܡܪܸܝܵܢܵܐ ܕܐܵܐܲܪ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܲܪܬܵܐ ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܓܸܙܡܵܐ ܕܫܚܘܼܢܬܵܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܪܥܵܐ ܬܘܝܼܢܬܵܐ ܒܸܬܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܓܵܢܘܼܗܿ ܘܢܫܵܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܨܲܕܪܘܼܗܿ ܡܘܼܓܕܸܠܵܐ، ܗܵܝܓܵܗ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܒܪܝܼܬܵܐ. ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܝܼܬܝܵܐ ܥܲܢܝܼܕܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘ ܩܲܒܼܪܸܗ ܘܕܝܵܪܬܸܗ ܠܚܲܝܘܼܬܵܐ. ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܪܵܝܬܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܦܲܐܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.
ܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ ܝܵܘܡ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܘܵܚܵܐ (ܡܲܓ̰ܝܵܢܬܵܐ) ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܒܠܸܒܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ ܡܙܲܝܘܼܚܸܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܝܘܼܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ ܘܢܸܣܟܼܵܢܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ ܥܲܠ ܚܸܫܟܵܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ ܐܵܦ ܝܠܸܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܼܢ ܓܵܘ ܡܝܼܬܸ̈ܐ ܕܡܙܲܝܘܼܚܘܼܗܝ ܝܘܲܚ ܐܲܝܟܼ ܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܝܲܢ ܥܸܐܕܵܐ ܓܘܼܪܵܐ.
ܐܝܼܢܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܐܲܩܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܚܸܕܝܵܐ ܐܵܦ ܒܸܕܟܼܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܠܣܵܗܕܲܢ ܡܙܲܟܝܸ̈ܐ (ܕܠܵܐ ܟ̰ܘܼ ܚܛܝܼܬܵܐ) ܒܲܩܛܲܠܥܲܡܵܐ ܕܣܲܝܦ̰ܘܿ، ܗܿܘ ܕ750،000 ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܸ̈ܐ ܒܝܼܸܗ ܒܝܲܕ ܚܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ ܛܵܠܘܿܡܸ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܵܐ. ܐܵܦܸܢ ܕܗܲܠ ܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܸ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܩܘܼܒܠܘܼܗܿ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܒܐܵܗܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܪܥܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܩܛܲܠܥܲܡܵܐ ܨܵܘܵܢܵܐ ܘܗܸܫ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܩܛܝܼܥܵܐ ܘܠܸܐ ܩܵܛܥܸܐ ܩܵܠܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܬܲܝܗܝ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܦܘܼܢܝܸ̈ܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܩܪܵܒܼܵܐ ܬܹܒܼܝܼܠܵܝܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ.
ܘܗܵܕܟܼܵܐ ܐܲܩܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ ܩܵܬܲܢ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܐܲܩܡܵܐ ܕܚܲܕܘܼܬܵܐ ܐܵܦ ܚܲܫܵܐ ܝܠܸܗ. ܐܲܩܡܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܘܚܲܝܸ̈ܐ ܝܠܸܗ ܘܐܲܩܡܵܐ ܕܗܸܒܼܝܼ ܘܦܣܝܼܩܘܼܬ ܣܲܒܼܪܵܐ. ܒܲܪܘܼܟܼܸܐ ܝܘܲܚ ܠܥܸܐܕܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܥܲܡ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ 6766 ܘܠܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܡܲܩܪܘܼܒܼܸܐ ܝܘܲܚ ܠܒܘܼܝܵܐܐܲܢ (ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܪܸܫܲܢ) ܠܩܘܼܕܡܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܚܲܒܝܼܒܼܸ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܵܘܬܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕ̈ܲܢ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܣܵܗܕܸ̈ܐ ܕܩܛܲܠܥܲܡܵܐ ܕܣܲܝܦ̰ܘܿ، ܗܿܘ ܕܠܸܐ ܝܠܸܗ ܦܪܝܼܩܵܐ ܘܐܝܼܬ ܠܸܗ ܟܘܼܬܵܪܵܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ. ܘܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܚܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܐܵܦ ܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܘܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܩܵܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ.

ܚܙܘܐ ܝܢ ܫܪܪܐ

ܡܕܠܝܢ ܣܛܝܦܢܣ

ܗܿܝ ܟܲܪܬܘܼܗܿ ܡܠܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܕܲܖ̈ܕܸܐ ܡܲܪܝܼܖܸ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܝܲܩܘܼܪܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܦܲܓܼܪܘܼܗܿ ܢܘܝܼܠܵܐ ܘܫܘܼܪܫܝܼܵܐ ܘܒܸܖ̈ܟܵܟܘܼܗܿ ܬܒܼܝܼܢܸ̈ܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܫܵܩܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܸ̈ܐ ܠܩܲܕ݇ܡܵܐ. ܕܸܡܥܸ̈ܐ ܕܥܲܝܢܘܼܗܿ ܒܖ̈ܝܼܙܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܘܐܘܼܦ ܚܕܵܐ ܢܵܛܘܿܦܬܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܸܢܛܵܦܵܐ ܠܦܲܐܬܘܼܗܿ ܝܩܝܼܕܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܫܸܡܫܵܐ ܩܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܫܵܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܸ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܢܦܝܼܠܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܠܸܒܘܼܗܿ ܘܟܠ ܪܦܵܦܵܐ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܘܒܸܠܒܼܵܟܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܟܠ ܓܲܫܲܩܬܘܼܗܿ ܠܒܲܬ݇ܪܵܐ. ܒܸܕܟܼܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܓܘܼܢܚܵܐ ܨܵܘܵܢܵܐ. ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗܿ ܕܵܐܟܼܝܼ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ ܩܲܘܲܡܝܵܬܸ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܫܪܵܪܵܐ؟ ܒܲܠܟܸܐ ܕܙܸܐ ܚܲܕ݇ ܚܸܠܡܵܐ ܝܠܸܗ ܡܲܙܕܸܥܵܢܵܐ ܘܗܲܪ ܪܥܸܫܠܵܗܿ ܡܼܢ ܫܸܢܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܪܸܩ.
ܕܵܐܟܼܝܼ ܗܿܝ ܕܸܫܬܵܐ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ ܕܡܵܬܘܼܗܿ، ܡܠܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܘܘܲܖ̈ܕܸܐ، ܗ݇ܘܸܐ ܠܵܗܿ ܒܹܝܬ ܩܲܒܼܪܵܐ ܕܐܸܡܸܐ̈ܐ ܕܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܘܓܘܼܖܸ̈ܐ ܕܠܵܐ ܩܲܒܼܪܵܐ ܘܕܠܵܐ ܟܘܼܪܵܟܼܵܐ؟ ܕܵܐܟܼܝܼ ܗܿܝ ܥܲܝܢܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܡܝܼܘܼ̈ܗܿ ܨܸܦܝܸ̈ܐ ܘܨܠܘܼܠܸ̈ܐ ܟܸܐ ܕܵܡܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܡܝܼܵ̈ܐ ܕܚܲܝܸ̈ܐ ܨܘܼܪܒܝܼܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܚܒܼܝܼܛܠܗ݇ܘܿܢ ܒܕܸܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܕܓ̰ܘܲܢܩܸ̈ܐ ܛܠܘܿܠܵܢܸ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ؟ ܕܵܐܟܼܝܼ ܙܵܘܓܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܒܢܘܼܢܘܼܗܿ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܸ̈ܐ ܘܦܘܼܖ̈ܙܝܼܸܐ ܩܲܕ݇ܡ ܥܲܝܢ̈ܘܼܗܿ؟
ܟܠܸܐ ܠܵܗܿ ܘܥܟ̰ܝܼܡܲܝܗܝ ܠܵܗܿ ܥܲܝܢܘܼܗܿ ܘܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܦܬܝܼܚܲܝܗܝ ܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܩܵܘܡܵܐ ܕܪܵܥܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܦܵܪܸܩ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܗܵܐ ܛܠܘܼܡܝܵܐ. ܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܟܼܸܪܵܗܿ ܕܕܵܐܟܼܝܼ ܐܝܼܕܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܕܒܪܵܬܘܼܗܿ ܚܠܝܼܬܵܐ ܫܠܝܼܓܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܝܼܕܘܼܗܿ ܘܗܿܝ ܒܐܵܢܝ݇ ܥܲܝܢܘܼܗܿ ܫܸܛܖ̈ܵܢܸܐ ܘܚܘܼܒܵܢܸ̈ܐ ܘܒܐܵܢܝ݇ ܨܘܼܨܝܵܬܘܼܗܿ ܐ݇ܟܘܼܡܸ̈ܐ ܘܓܕܝܼܠܸ̈ܐ، ܥܲܡܵܐ ܥܲܡ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ ܠܘܼܒܠܵܠܗ݇ܘܿܢ ܘܩܵܠܵܐ ܕܒܸܟܼܝܵܐ ܘܟ̰ܼܲܪܟ̰ܲܪܝܵܬܘܼܗܿ ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܦܲܪܬܘܼܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘ ܢܵܬܝܵܬܘܼܗܿ.
ܦܲܢܦܘܼܠܸܐ ܦܲܢܦܘܼܠܸܐ ܫܩܸܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܠܩܲܕ݇ܡܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐ݇ܬܸܐ ܠܵܗܿ ܦܲܐܬܵܐ ܕܒܪܘܼܢܘܼܗܿ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܥܲܝܢ̈ܘܼܗܿ. ܗܿܘ ܕܛܘܼܫܝܼܬܘܼܗܝ ܘܡܘܼܥܪܸܩܬܘܼܗܝ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܩܵܛܘܿܠܸ̈ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܡܝܼܬܠܸܗ ܒܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ܡܼܢ ܡܲܪܥܵܐ ܘܟܸܦܢܵܐ.
ܡܼܢ ܢܵܓܸܣܬܲܢ ܐܲܩܠܘܼܗܿ ܬܘܼܪܩܸܠܵܗܿ ܒܚܲܕ݇ ܟܸܐܦܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܘܢܦܸܠܵܗܿ ܠܐܲܪܥܵܐ… ܐܝܼܡܲܢ ܕܬܥܸܪܵܗܿ ܠܓܵܢܘܼܗܿ ܠܵܐ ܝܕܸܥܠܵܗܿ ܕܟܡܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ ܬܸܠܦܵܦܘܼܗܿ ܝܲܩܘܼܖܸ̈ܐ ܡܘܼܪܡܲܝܗܝ ܠܵܗܿ ܘܚܙܸܐ ܠܵܗܿ ܠܨܲܠܡܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܕܒܪܝܼܟܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܒܪܘܼܢܘܼܗܿ ܝܑܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܦܲܪܦܘܼܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܗܿܝܓܵܗ ܚܙܸܐ ܠܵܗܿ ܠܦܲܐܬܵܐ ܒܲܗܪܵܢܬܵܐ ܘܛܘܼܒܼܵܢܬܵܐ ܕܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܝܼܕܘܼܗܝ ܦܘܼܫܛܘܼܗܿ ܗ݇ܘܵܐ ܠܓܸܒܘܼܗܿ ܘܒܸܩܪܵܝܘܼܗܿ ܗ݇ܘܵܐ.
ܗܿܝ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܐܲܝܟܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܟܦܝܼܢܬܵܐ ܘܨܗܝܼܬܵܐ ܘܫܘܼܪܫܝܼܬܵܐ ܘܦܪܝܼܩܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܬܲܢܲܚܬܵܐ ܘܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ. ܒܣܸܦܘܵܬܘܼܗܿ ܦܩܝܼܥܸ̈ܐ ܘܒܖ̈ܝܼܙܸܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܝܵܐ ܡܵܪܝܼ ܘܐܲܠܵܗܝܼ، ܗܲܝܸܪܝܼ ܘܫܩܘܼܠܵܗܿ ܓܵܢܝܼ ܕܡܲܢܝܸܚܵܢ!

ܢܝܢܢܐ ܢܝܢܢܐ ܘܗܠ ܡܘܬܐ

 ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ

ܢܝܼܢܢܵܐ ܢܝܼܢܢܵܐ ܘܗܵܠ ܡܵܘܬܵܐ؛ ܒܐܝܼܠܘܼܠ ܕܫܲܢ݇ܬܵܐ ܕ”ܒܝܗ” (2015) ܣܥܝܼܪ ܠܝܼ ܠܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܕܐܲܪܡܝܼܢܝܼܵܐ ܡܸܛܠ ܒܘܼܨܵܝܝܼ ܥܲܠ ܡܐܲܫܛܲܪܬܵܐ ܕܠܸܥܙܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ. ܟܲܕ ܬܵܡܲܢ ܡܣܘܿܓܼܸܠ ܠܝܼ ܠܬܪܸܝܢ ܐ݇ܚܘܿܢܵܘܵܬܵܐ: ܡܝܼܫܵܐ ܘܐܲܢܕܪܘܿܫ ܒܹܝܬ ܣܵܕܘܿ، ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܡܘܿܣܝܼܩܵܖܸ̈ܐ ܘܲܡܬܲܩܢܵܢܸ̈ܐ ܕܡܵܐܢܵܐ ܡܘܿܣܝܼܩܵܝܵܐ. ܐܲܢܲܝ ܐ݇ܚܘܿܢܵܘܵܬܵܐ ܙܡܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܘܲܢܩܵܫܵܐ ܠܥܘܼܕܵܕܵܐ ܘܲܢܦܵܚܵܐ ܒܡܲܫܪܘܿܩܵܐ، ܐܲܢܕܪܘܿܫ ܢܩܝܼܫ ܠܸܗ ܚܕܵܐ ܩܝܼܢܬܵܐ. ܡܸܚܕܵܐ ܡܝܼܫܵܐ ܡܘܿܟܠܸܐ ܠܸܗ ܠܐ݇ܚܘܿܢܸܗ ܐ݇ܡܵܪܵܐ: ܐܲܝܵܐ ܙܡܵܪܬܵܐ ܡܘܿܚܪܲܡܬܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܠܵܐ ܢܵܩܫܸܬ ܠܵܗܿ! ܐܲܣܝܼܖ̈ܲܝܢ ܒܣܲܝܦܵܐ ܕ”ܐܨܝܗ” (1915) ܡܘܿܪܩܸܕܝܼ ܥܲܠ ܕܐܲܝܵܐ ܩܝܼܢܬܵܐ ܘܥܲܠ ܓܘܼܣܵܪܵܐ ܕܲܐ݇ܚܝܵܢܲܝܗܝ ܩܛܝܼܠܝܼ ܘܐܵܢܝܼ ܪܩܵܕܵܐ ܥܲܠ ܓܘܼܣܵܖܸ̈ܐ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܓܸܠܕܲܝܗܝ ܘܣܗܝܼܕܠܲܝܗܝ ܒܐܲܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܲܪܒܪܵܝܬܵܐ!
ܘܗܵܕܟܼܵܐ ܐܲܝܵܐ ܡܫܘܿܚܬܵܐ ܡܨܲܝܘܼܪܸܐ ܝܠܵܗܿ، ܐܵܦܸܢ ܡܚܝܼܠܵܐܝܼܬ ܘܲܓܕܝܼܡܵܐܝܼܬ ܠܫܘܼܢܵܩܵܐ ܕܐܲܢܲܝ ܣܵܗܕܸ̈ܐ.
ܝܬܝܼܒܼܠܝܼ ܒܝܲܬܒܼܵܐ
ܕܲܬܪܸܝܢ݇ ܐ݇ܚܘܿܢܵܘܵܬܵܐ
ܘܲܝܬܝܼܒܼ ܠܸܗ ܒܼܘܿܕܟܵܐ
ܩܲܕܘܼܚܬܵܐ ܒܵܬܲܪ ܩܲܕܘܼܚܬܵܐ
ܡܘܿܩܕܸܚܝܼ ܡܪܵܖܸ̈ܐ
ܕܡܘܿܡܪܸܪ ܠܲܝܗܝ ܠܕܵܘܨܲܢ، ܒܲܡܪܵܖ̈ܲܝܗܝ
ܟܘܼܢܵܫ ܕܟܼܵܖܸ̈ܐ.
ܩܲܕܘܼܚܬܵܐ ܒܵܬܲܪ ܩܲܕܘܼܚܬܵܐ
ܘܲܩܕܝܼܚ ܠܵܗܿ “ܐܨܝܗ”
ܘܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ ܕܡܲܕܥܸܟܼ ܠܵܗܿ؛
ܒܕܵܥܵܟܼܵܐ ܫܸܡܫܵܐ
ܘܗܵܝ ܠܵܐ ܕܵܥܟܼܵܐ!
ܬܪܹܝܢ݇ ܐ݇ܚܘܿܢܵܘܵܬܵܐ
ܚܲܕ݇ ܢܦܵܚܵܐ ܒܡܲܫܪܘܿܩܵܐ
ܘܲܦܪܵܣܵܐ ܬܸܢܚܵ̈ܬܵܐ
ܘܚܲܕ݇ ܢܩܵܫܵܐ ܠܥܘܼܕܵܕܸܗ
ܘܲܒܡܸܢܸ̈ܐ ܚܸܠܝܵܬܵܐ
ܡܲܦܘܿܠܛܸܐ ܩܝܼܢܵܬܵܐ ܕܡܲܪܩܸܕܝܼ
ܐܵܦ ܠܡܝܼܬܸ̈ܐ ܕܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ؛
ܖܸ̈ܟܼܢܸܐ ܘܙܡܝܼܖ̈ܵܬܵܐ
ܕܲܬܪܹܝܢ݇ ܐ݇ܚܘܿܢܵܘܵܬܵܐ
ܦܝܵܓܼܵܐ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ
ܕܐܵܣܘܿܪܝܼ ܓܘܿܠ، ܕܒܼܝܼܢ، ܐܲܪܙܵܢ
ܫܲܗܪܝܼܵܪ ܘܩܘܿܠܵܣܲܪ.

 ܟܠܝܼ!!!
 ܠܵܐ ܢܩܘܿܫ ܠܐܲܝܵܐ ܙܡܵܪܬܵܐ
 ܠܵܐ ܡܘܿܚܪܲܡܬܵܐ ܝܠܵܗܿ!
 ܒܐܲܝܵܐ ܡܘܿܪܩܸܕ ܠܲܝܗܝ ܠܐܲܒܼܵܗܵܬܲܝܢ ܥܲܠ
 ܓܘܼܣܖ̈ܲܝ ܣܵܗܕܲܝܗܝ
 ܘܗܵܠ ܣܵܗܕܘܼܬܲܝܗܝ!
 ܡܸܚܕܵܐ ܡܐܘܿܟܸܢ ܠܲܝܗܝ
 ܘܚܲܠܝܵܬܵܐ ܚܕܝܼܪ ܠܲܝܗܝ ܠܐܘܿܟܵܬܵܐ!
 ܒܫܸܬܩܵܐ ܕܲܩܛܝܼܥ ܠܸܗ ܩܵܠ ܕܵܘܨܲܢ
 ܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܠܐܲܣܝܼܖ̈ܲܝܢ
 ܪܩܵܕܵܐ ܩܕܵܡ ܖ̈ܵܣܘܿܣܝܵܬ ܣܵܩܘܿܖܸ̈ܐ
 ܘܲܨܘܵܚܲܝܗܝ ܚܒܼܵܛܵܐ ܥܲܡ ܨܖ̈ܵܚܝܵܬ ܣܝܼܩܘܿܖܸ̈ܐ
 ܘܥܲܠ ܓܘܼܣܪܵܐ ܕܒܵܒܲܝܗܝ
 ܝܸܡܲܝܗܝ، ܒܪܘܿܢܲܝܗܝ،
 ܒܪܵܬܲܝܗܝ، ܐ݇ܚܘܿܢܲܝܗܝ
 ܘܚܵܬܲܝܗܝ؛
 ܘܐܵܢܝܼ ܡܘܿܠܝܸܨܸ̈ܐ
 ܕܪܵܩܕܝܼ ܙܵܡܪܝܼ
 ܢܝܼܢܢܵܐ ܢܝܼܢܢܵܐ ... ܘܗܵܠ ܡܵܘܬܵܐ!

ܚܲܒܖ̈ܵܢܸܐ ܥܲܣܩܸ̈ܐ:
ܣܥܝܼܪ ܠܝܼ: ܣܘܼܚܒܸܪܠܝܼ
ܒܘܼܨܵܝܵܐ: تحقیق
ܡܐܲܫܛܵܪܬܵܐ: ثبت کردن
ܡܬܲܩܢܵܢܵܐ: ܡܬܲܪܨܵܢܵܐ
ܥܘܼܕܵܕܵܐ: ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܡܵܐܢܵܐ ܕܡܘܼܣܝܼܩܝܼ: عود، دیوان
ܡܲܫܪܘܿܩܵܐ: ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܡܵܐܢܵܐ ܕܡܘܼܣܝܼܩܝܼ: دودوک
ܩܲܕܘܼܚܬܵܐ: ܩܲܕܚܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ، ܦܝܵܠܵܐ
ܕܵܘܨܵܐ: ܚܵܕܘܼܬܵܐ
ܡܸܢܸ̈ܐ: ܓܸܕܸ̈ܐ ܕܚܲܕ݇ ܡܵܐܢܵܐ ܕܡܘܼܣܝܼܩܝܼ
ܪܸܟܼܢܵܐ: ܡܹܝܠܘܿܕܝܼ
ܐܵܣܘܿܪܝܼ ܓܘܿܠ، ܕܒܼܝܼܢ، ܐܲܪܙܵܢ، ܫܲܗܪܝܼܵܪ ܘܩܘܼܠܵܣܵܪ: ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܒܐܵܪܡܝܼܢܝܵܐ
ܦܝܵܓܼܵܐ: ܡܥܲܛܪܘܼܢܸܐ
ܓܘܼܣܪܵܐ: ܫܠܲܕܵܐ
ܡܐܘܿܟܸܢ ܠܸܗ: ܗ݇ܘܸܐ ܠܸܗ ܚܲܫܵܢܵܐ
ܐܘܿܟܬܵܐ: ܚܲܫܵܐ، ܣܢܵܝܬܵܐ
ܪܵܣܘܿܣܬܵܐ: ܡܘܼܣܲܠܣܲܠ (ܚܕܵܐ ܐܲܕܫܵܐ ܕܟ̰ܲܟܵܐ)
ܣܵܩܘܿܖܸ̈ܐ: ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܸ̈ܐ
ܨܘܵܚܵܐ: ܡܲܩܘܲܚܬܵܐ
ܣܝܼܩܘܼܪܵܐ: ܓܘܼܠܠܵܐ
ܡܲܕܥܸܟܼ: ܡܲܟ̰ܡܗܸܐ

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Tuesday, September 6, 2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.