The subject in Assyrian (27)

Shamiram Bulletin Number 27

ܫܡܝܪܡ

ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 27 ܣܬܘܐ 2016
ܚܒܼܝܫ̈ܬܐ
ܩܛܠܥܡܐ ܚܕ݇ܬܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܣܡܦ̰ܘܢܝܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ܇ ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ
ܫܘܐܠܐ܇ ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
ܣܝܦ̈ܐ ܚܕܖ̈ܝܼ ܠܩܠܡܐ܇ ܓܝܘܪܓܝܣ ܥܝܣܐ ܚܐܢܝ
ܓ̰ܡܥܢ̈ܐ ܕܩܲܖ̈ܫܸܐ܇ ܕܟܬܪ ܡܕܠܝܢ ܕܝܒܝܣ
ܒܪܙܪܥܐ ܚܪܫܢܐ ܕܚܪܕܠܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܐܢܚܝܕܘܐܢܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܡܐܡܖܸ̈ܐ ܡܓܘܒܝ̈ܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܒܝܬ ܦܪܣܐ ܐܢܚܝܕܘܐܢܐ܇ ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ
اخبار انجمن بانوان آشوری شامیرام/ شامیرام داودپوریان

نقش زنان در جوامع بشری/ شامیران داودپوریان

رویا/ شامیرام داودپوریان

طلوعی دیگر/ انکیدو

هستی/ انکیدو

باز هم خواهی آمد بابا نوئل؟/ رامندرا کومار

تاریخ آشور قدیم/ شامیرام داودپوریان

آداب و رسوم آشوری/ شامیرام داودپوریان

گفتگو با یک زن فعال آشوری/ ناهرین یوسفی

راست و دروغ افسانه‌های رایج درباره ی رژیم غذایی/ دویچه وله

کشف یک صومعه‌ی قدیمی/ شامیرام داودپوریان

8 March

ܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܢܫ̈ܐ
ܗܘܐ ܒܪܝܟܐ ܠܟܠܝܗܝ
ܢܫ̈ܐ ܕܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ

ܥܐܕܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܡܪܢ
ܘܫܢ݇ܬܐ ܚܕ݇ܬܬܐ 2016
ܗܘܝ ܒܖ̈ܝܟܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ
ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܚܒܝܒ̈ܐ

ܩܛܠܥܡܐܚܕ݇ܬܐ

ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܨܦܵܚܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ ܖ̈ܗܝܼܒܼܵܝܸܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܸܣܠܵܡܵܝܵܐ ܕܥܸܪܵܩ ܘܫܵܡܵܬ (ISIS) ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܥܸܪܵܩ ܒܣܝܼܩܘܼܡܵܐ 7 ܒܐܲܒ 2014 ܘܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ 200،000 ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܫܒܼܝܼܩܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܒܵܬܲܝܗܝ ܘܠܡܕܝܼܢܵܬܲܝܗܝ ܒܕܲܫܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ (ܒܓܲܪܒܝܼܵܐ ܕܥܸܪܵܩ) ܘܫܩܝܼܠܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘܣܵܐ ܒܡܕܝܼܢܵܬܸ̈ܐ ܕܐܲܪܒܹܝܠ ܘܕܘܼܗܘܼܟ ܘܠܸܐ ܝܢܵܐ ܕܝܼܖܸ̈ܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ.

ܚܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ ܖ̈ܗܝܼܒܼܵܝܸܐ ܒܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܡܵܘܨܸܠ ܕܒܼܝܼܩܸ̈ܐ ܝܲܢ ܡܘܼܚܪܸܒܼܸܐ ܝܢܵܐ ܠ45 ܥܘܼܡܖ̈ܵܢܸܐ ܘܩܛܝܼܠܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܕܗܿܝ ܡܕܝܼ݇ܬܵܐ. ܒܣܘܼܪܝܼܵܐ ܕܒܼܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠ500 ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܒܫܲܒܼܝܘܼܬܵܐ (ܐܲܣܝܼܪܘܼܬܵܐ) ܘܛܠܸܒܠܗ݇ܘܿܢ ܪܲܗܒܼܘܿܢܵܐ (باج) ܩܵܐ ܡܚܲܪܲܪܬܲܝܗܝ ܘܗܸܫ 500 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܚܒܼܝܼܫܘܼܬܲܝܗܝ. 23 ܒܫܒܼܛ 2014 ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܠ35 ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܠܡܲܪܙܵܐ ܕܚܵܒܘܼܪ ܘܩܛܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠ4 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܘܐ݇ܣܸܪܗ݇ܘܿܢ ܠ253 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܘܡܘܼܢܬܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ 3000 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܠܥܪܵܩܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܲܝܗ̈ܝ. ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܚܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ ܖ̈ܗܝܼܒܼܵܝܸܐ ܩܛܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠ3 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܡܼܢ ܐܲܣܝܼܖܸ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܥܲܨܵܝܬܵܐ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܠܦܪܵܥܵܐ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܩܵܐ ܡܚܲܪܲܪܬܲܝܗܝ. ܒܣܝܼܩܘܼܡܵܐ 2014܇9܇23 ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܨܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܩܲܪܝܲܬܲܝܢ ܘܚܒܼܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠ250 ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ.
ܚܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ ܖ̈ܗܝܼܒܼܵܝܸܐ ܐܵܦ ܡܘܼܚܪܸܒܼܸܐ ܝܢܵܐ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܢܸܡܪܘܼܕ (ܟܵܠܵܚ) ܕܝܼܠܵܗܿ ܗܿܝ ܐܲܪܸܫܟܼܵܝܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܘܬܠܝܼܚܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܓܘܼܕܵܢܸ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ. ܒܡܵܘܨܸܠ ܙܸܐ ܡܘܼܚܪܸܒܼܸܐ ܝܢܵܐ ܠܣܖ̈ܝܼܕܸܐ ܐܘܼܡܵܢܵܝܸ̈ܐ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܒܒܹܝܬ ܥܸܬܩܸ̈ܐ ܕܡܵܘܨܸܠ ܘܐܵܦ ܠܕܘܼܟܵܢܸ̈ܐ ܬܫܥܝܼܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܘܠܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܖ̈ܵܢܸܐ.
ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܠܩܸܫܝܘܼܬܵܐ ܕܒܲܥܪܝܼܪܵܝܘܼܬܵܐ (خشونت) ܘܬܲܩܝܼܦܘܼܬܵܐ (شدت) ܕܡܘܼܦܠܸܚܸܐ ܝܢܵܐ ܠܥܲܡܲܢ ܘܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܘܣܘܼܓܼܦܵܢܵܐ (ܙܝܵܢܵܐ) ܕܩܘܼܒܸܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܘܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ.
ܡܘܼܕܟܼܸܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܦܵܣܘܿܩܵܐ ܬܪܲܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ ܕܐܝܼܡܲܢ ܕܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܝܲܢ ܫܲܒܼܛܵܐ ܩܲܒܘܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܠܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܘܼܢܚܸ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܩܸܛܠܵܐ، ܬܘܼܫܢܵܩܵܐ، ܚܛܵܦܬܵܐ ܝܲܢ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܸܨܝܸ̈ܐ ܕܫܵܒܼܩܝܼ ܠܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ ܘܥܵܪܩܝܼ ܠܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܝܵܢ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܫܘܼܢܝܸ̈ܐ ܥܪܝܼܨܵܐܝܼܬ (ܒܚܲܝܠܵܐ) ܡܼܢ ܒܹܝܬ ܡܲܥܡܪܲܝܗܝ ܐܵܦ ܫܩܵܠܬܵܐ ܘܡܫܲܢܲܝܬܵܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܡܼܢ ܓܵܘ ܚܒܵܩܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܲܝܗܝ̈ ܘܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐܲܝܟܵܢܘܵܬܸ̈ܐ ܕܡܲܟܠܝܼ ܠܐܘܼܠܵܕܵܐ (ܝܠܝܼܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ) ܓܵܘ ܗܿܝ ܐܘܼܡܬܵܐ، ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܠܩܲܘܲܡܬܵܐ ܕܩܛܵܠ ܥܲܡܵܐ ܓܵܘ ܗܿܝ ܐܘܼܡܬܵܐ.
ܓܘܼܢܚܸ̈ܐ ܡܲܪܝܼܖܸ̈ܐ ܕܩܘܼܒܠܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܥܲܡܖ̈ܵܢܸܐ ܒܒܹܝܬ ܢܲܗܖܹ̈ܝܢ ܒܐܲܢܸܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܚܲܖ̈ܵܝܸܐ ܡܫܲܪܘܼܪܸܐ ܝܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܬܦܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܚܲܕ݇ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܠܸܐ ܡܵܨܝܼ ܩܵܒܠܝܼ ܠܚܸܐܪܘܼܬܘܼܗܿ ܘܠܚܲܕܘܼܬܘܼܗܿ، ܘܒܝܲܕ ܦܲܪܦܲܣܬܘܼܗܿ ܘܟܲܡܲܪܬܘܼܗܿ ܒܵܥܝܼ ܚܵܛܦܝܼ (ܟ̰ܵܠܓ̰ܝܼ) ܠܗ݇ܘܿܢ ܙܸܕܩܘܼܗܿ ܐ݇ܢܵܫܵܝܸ̈ܐ. ܘܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܕܡܵܪܸܡ ܩܵܠܸܗ ܘܡܵܘܕܸܥ ܒܘܼܬ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܒܕܵܪܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܟܲܕ ܒܢܘܼܪܵܐ ܡܲܩܕܵܢܵܐ ܕܒܸܪܝܵܐ ܝܠܸܗ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܒܸܩܝܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ.


ܠܥܘܼܗܕܢܐܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ

ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܐܘܼܡܬܲܢ ܛܘܼܠܸܩܠܵܗܿ ܠܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܘܼܗܿ ܓܲܢ݇ܒܵܖܸ̈ܐ ܘܥܵܒܼܘܼܕܘܼܗܿ ܟܲܫܝܼܖܸ̈ܐ ܕܠܸܐ ܐܵܬܝܼ ܠܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܸܐ ܒܕܠܝܼܠܘܼܬܵܐ. ܪܵܒܝܼ ܝܵܘܢܵܢ ܗܘܿܙܵܝܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܵܫܘܿܚܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܣܵܝܘܿܡܵܐ ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܠܲܫܢܵܢܵܐ (ܝܵܕܘܿܥܬܵܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ) ܥܸܠܵܝܵܐ. ܗܵܘ ܐܵܦ ܚܲܕ݇ ܥܵܒܼܘܿܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܣܘܼܝܵܣܵܝܵܐ (ܦܘܼܠܝܼܬܝܼܩܵܝܵܐ) ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܘܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ.

ܪܵܒܝܼ ܝܵܘܢܵܢ ܗܘܿܙܵܝܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܒܣܝܼܩܘܼܡܵܐ 30 ܒܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ 1956 ܒܲܡܕܝܼܢܬܵܐ ܕܙܲܟܼܘܼܬܵܐ (ܙܵܟܼܘܿ). ܦܘܼܪܸܩܠܸܗ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܩܪܵܝܬܸܗ ܒܙܵܟܼܘܿ ܘܟܬܸܪܸܗ ܠܲܩܪܵܝܬܸܗ ܒܦܲܥܘܵܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܵܐ ܒܲܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܡܵܘܨܸܠ ܘܫܩܸܠܸܗ ܠܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܡܲܚܵܪܘܼܬܸܗ ܡܼܢ ܒܵܬܲܝ̈ ܨܵܘܒܸ̈ܐ ܕܡܵܘܨܸܠ.
ܡܢܵܚܵܐ ܝܵܘܢܵܢ ܗܘܿܙܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܚܘܼܒܵܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܘܣܵܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܘܡܵܪܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܟܲܟܪܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܣܪܵܓܼܬܵܐ ܕܫܸܥܖܸ̈ܐ. ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ 1980 ܣܪܝܼܓܼܠܸܗ ܠܡܫܘܼܚܬܸܗ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܒܫܸܡܵܐ “ܙܪܵܩܬܵܐ ܕܟܝܼܡܵܐ” ܘܗܲܠ ܫܲܢ݇ܬܵܐ 1983 ܚܘܼܦܸܛܠܸܗ ܥܲܡ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܣܵܝܘܿܡܸ̈ܐ ܘܡܵܫܘܿܚܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܓܼܲܠܝܵܬܸ̈ܐ “ܩܵܠܵܐ ܕܐܵܫܘܼܪ” ܘ”ܟܵܬܘܿܒܼܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ” ܕܦܝܵܫܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܦܖ̈ܝܼܣܵܐ ܒܫܸܢܸ̈ܐ ܕ1970 ܘܗܲܠ 1980. ܢܝܼܚ ܢܲܦ̰ܫܵܐ ܝܵܘܢܵܢ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܵܐ 1997 ܘܗܲܠ ܫܲܢ݇ܬܵܐ 2001 ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܣܵܝܘܿܡܘܼܬܵܐ ܕܣܦܵܪ ܝܵܘܡܵܐ ܒܲܗܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟܲܕ ܒܗܵܝ ܫܲܢ݇ܬܵܐ ܟܠܸܐ ܠܵܗܿ ܡܼܢ ܦܪܵܣܵܐ.


ܒܫܸܢܸ̈ܐ 2000 ܗܲܠ 2005 ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܫܸܕܬܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܨܢܸܥܬܵܐ ܘܬܘܼܩܵܢܵܐ(صنعت و نیرو) ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܘܼܟܬܵܢܵܝܵܐ ܕܓܲܪܒܝܼܵܐ ܕܥܸܪܵܩ. ܗܿܘ ܟܬܝܼܒܼܵܐ ܘܦܪܝܼܣܵܐ ܗ݇ܘܵܐ 14 ܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܕܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܘܬܘܼܢܵܝܸ̈ܐ ܟܸܖ̈ܝܸܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܚܲܝܬܵܐ ܘܛܘܼܘܵܪܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܘܡܸܢܲܝܗܝ ܝܢܵܐ: ܝܲܬܖܸ̈ܐ، ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ، ܢܲܗܖ̈ܵܘܵܬܸܐ، ܟܵܢܘܿܢܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ، ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܸܐ، ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܕܵܪܵܝܵܐ، ܣܸܪܛܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ، ܘܫܪ. ܥܲܡ ܐܲܢܕܪܝܼܘܿܣ ܝܘܼܚܲܢܵܐ ܟܬܝܼܒܼܠܸܗ ܠܠܸܟܣܝܼܩܘܿܢ “ܒܲܗܪܵܐ” ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܪܒܼܵܝܵܐ ܠܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܥܲܡ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܗܲܕܵܕ ܘܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܘܿ ܟܬܝܼܒܼܠܸܗ ܠܠܸܟܣܝܼܩܘܿܢ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܠܐܲܪܵܒܼܵܝܵܐ. ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܐܲܢܸܐ، ܟܬܝܼܒܼܠܸܗ ܘܦܪܸܣܠܸܗ ܠܐܸܡܵܝܸ̈ܐ ܕܣܝܵܡܸ̈ܐ ܘܒܘܼܨܵܝܸ̈ܐ ܣܘܼܝܵܣܵܝܸ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܪܒܼܵܝܵܐ. ܐܵܦ ܡܫܵܘܬܸܦܠܸܗ ܒܟܬܵܒܼܬܵܐ ܘܦܪܵܣܬܵܐ ܕܩܸܖ̈ܝܵܢܸܐ ܕܡܲܕܖ̈ܲܫܝܵܬܸ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ. ܪܵܒܝܼ ܝܵܘܢܵܢ ܚܲܕ݇ ܥܵܒܼܘܿܕܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܣܘܼܝܵܣܵܝܵܐ. ܗܵܘ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܡܲܟܼܬܒܼܵܐ ܣܘܼܝܵܣܵܐ ܕܙܲܘܥܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܒܠܘܼܡܵܕܵܐ ܬܪܝܼܵܢܵܐ ܕܓܲܒܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܡܓܘܼܒܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܠܵܦ ܢܵܛܸܪ ܪܸܐܙܵܐ ܕܙܲܘܥܵܐ ܒܢܘܼܗܵܕܪܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܢܝܸܚܠܸܗ.

ܣܡܦ̰ܘܢܝܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܪܒܝ ܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ
ܒܝܕ: ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ

ܒܥܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܕܢܵܩܫܸܢ ܒܡܲܚܪܵܐ
ܠܣܸܡܦ̰ܘܿܢܝܼܬܝܼ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ
ܐܵܦܸܢ ܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܕܝܼܡܵܗܿ ܐ݇ܚܖܸ̈ܢܵܬܵܐ! ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܵܐ ܕܪܘܼܡܪܵܡܵܐ
ܠܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ
ܕܲܣܪܝܼܓܼ ܠܸܗ ܠܚܲܝܸܗ
ܡܛܠ ܡܲܚܪܵܐ ܘܚܘܼܪܵܪܵܐ
ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܒܹܝܬܗܘܿܒܼܹܝܢ
ܠܵܐ ܣܪܝܼܓܼ ܠܝܼ ܠܡܲܚܪܝܼ ܠܝܼܙܵܐ
ܕܟܵܦܪܸܢ ܘܲܡܟܲܦܪܸܢ ܠܸܗ ܫܸܡܘܼܟܼ
ܘܦܵܪܣܸܢ ܠܸܗ ܡܲܚܪܝܼ
ܡܼܢ ܫܸܡܘܼܟܼ ܓܠܝܼܙܵܐ
ܠܵܐ ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܝܢ ܒܹܝܬ ܗܘܿܒܼܹܝܢ
ܕܲܡܟܲܦܪܸܢ ܠܸܗ ܫܸܡܘܼܟܼ
ܘܠܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܝܘܸܝܬ ܒܘܿܢܵܦܵܪܛ
ܕܟܵܦܪܸܬ ܒܲܨܒܼܘܼܬܵܐ ܕܓܵܘ ܕܸܡܘܼܟܼ
ܪܵܒܝܼ ܝܵܘܢܵܢ
ܠܵܐ ܝܘܸܝܢ ܥܲܡ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܪܵܒܝܼ
ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܣܸܒܼܗܲܝܗܝ̈ ܖ̈ܵܒܝܼܸܐ
ܘܲܫܘܸܐ ܠܸܗ
ܠܣܸܦܘܵܬܵܐ ܕܲܡܫܲܘܝܼ ܠܸܗ ܩܕܵܡ ܥܲܩܠܵܬܵ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܵܘܝܼ
ܘܐܲܢ݇ܬ ܪܵܒܝܼ
ܓܵܘ ܬ݇ܫܘܝܼܬܘܼܟܼ ܫܵܘܹܝܬ ܠܲܝܗܝ ܘܐܵܢܝܼ ܟܠܵܝܵܐ
ܕܠܵܐ ܚܕܵܐ ܟܠܵܝܬܵܐ
ܪܵܒܝܼ ܝܵܘܢܵܢ
ܐܝܼܬ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܝܵܐܸܐ ܠܡܸܫܬܲܡܗܵܐ
ܘܫܸܡܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܐܸܐ ܝܼܠܸܗ ܫܘܼܡܵܗܵܐ
ܘܐܲܢ݇ܬ ܪܵܒܝܼ
ܫܵܘܝܼ ܩܕܵܡ ܫܸܡܘܼܟܼ ܟܠܲܝܗܝ ܫܘܼܡܵܗܸ̈ܐ
ܪܵܒܝܼ ܝܵܘܢܵܢ
ܐܝܼܬ ܕܲܪܒܼܝܼ ܠܸܗ ܕܠܵܐ ܡܲܪܒܸܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ
ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܚܘܼܒܸܗ ܪܘܝܼ ܠܸܗ
ܘܐܲܚܢܲܢ ܕܲܪܒܼܝܼ ܠܲܢ ܠܩܲܢܝܘܼܟܼ
ܘܲܒܩܲܢܝܘܼܟܼ ܪܘܝܼ ܠܲܢ
ܕܵܐܟܼܝܼ ܣܵܪܓܼܸܚ ܠܘܼܟܼ ܡܲܚܪܵܐ
ܕܠܵܐ ܪܵܒܝܼ؟
ܘܪܵܒܝܼ ܝܵܬܸܒܼ ܠܫܸܡܘܼܟܼ
ܐܲܝܟܼ ܛܲܪܚܵܐ ܒܫܵܡܸܥܝܵܬ̈ ܛܝܵܖ̈ܵܝܵܬܵܐ!
ܪܵܒܝܼ ܝܵܘܢܵܢ
ܠܵܐ ܝܘܸܝܢ ܥܲܡ ܣܪܵܓܼܵܐ ܕܡܲܚܪܵܐ
ܠܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܚܲܝܸ̈ܐ
ܐܸܠܵܐ ܘܐܸܢ ܚܲܝܝܼ ܠܲܝܗܝ ܒܵܬܲܪ ܚܲܝܲܝܗ̈ܝ
ܘܐܲܢ݇ܬ ܕܲܣܪܝܼܓܼ ܠܘܼܟܼ ܚܲܝܘܼܟܼ ܡܲܚܪܵܐ
ܚܲܬܝܼܬܵܐ ܝܘܸܝܢ ܕܡܲܚܪܘܼܟܼ ܒܡܲܚܝܝܼ ܠܘܼܟܼ
ܘܠܐܲܝܵܐ ܣܪܝܼܓܼܘܼܬܘܼܟܼ
ܣܪܵܓܘܼܟܼ ܝܘܸܝܢ ܡܲܚܪܵܐ
ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܹܝܬ ܚܲܝܸ̈ܐ
ܕܕܵܟܼܪܸܬ:
ܡܲܚܵܪܵܐ ܕܚܵܝܸܐ ܡܵܚܘܿܪܵܐ
ܐܵܦܸܢ ܕܦܵܪܸܫ ܡܼܢ ܚܲܝܸ̈ܐ، ܒܸܕ ܚܵܝܸܐ
ܪܵܒܝܼ ܝܵܘܢܵܢ
ܐܝܼܬ ܠܘܼܝܵܐ
ܕܠܵܘܹܝܬ ܠܲܝܗܝ ܘܠܵܘܝܼ ܠܘܼܟܼ ܠܸܘܝܵܬܲܢ
ܐܲܢ݇ܬ ܡܠܵܘܹܝܬ ܠܲܝܗܝ ܠܪܸܫܵܢܘܼܬܵܐ
(ܣܵܦܪܘܼܬܵܐ ܘܠܸܟܣܝܼܩܸ̈ܐ)
ܘܐܸܢ ܦܪܝܼܫ ܠܘܼܟܼ
ܐܵܢܝܼ ܠܸܐ ܡܠܵܘܝܼ ܠܘܼܟܼ
ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ ܣܢܝܼܩܵܐ ܠܗܵܕܟܼܵܐ ܠܘܼܘܝܸ̈ܐ؟
ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܩܲܢܝܵܐ ܕܲܡܠܵܘܸܐ ܠܡܵܚܘܿܪܵܐ:
ܕܒܼܝܼܩܵܐ ܒܐܝܼܕܸܗ، ܐܲܝܟܼ ܢܲܒܼܪܵܫܬܵܐ
ܕܢܲܒܼܪܸܫ ܠܲܫܒܼܝܼܠ ܟܸܢܘܼܬܵܐ
ܘܲܡܫܲܒܸܠ ܠܵܗܿ ܠܲܨܒܼܘܼܬܵܐ!
ܡܒܘܿܩܸܪܠܲܝܗܝ ܡܸܢܝܼ ܥܲܠܘܼܟܼ
ܐ݇ܡܝܼܪ ܠܝܼ ܒܲܬ݇ܫܘܝܼܬܵܐ ܝܠܸܗ
ܘܲܠܥܲܕ ܟܬܵܒܼܵܐ
ـ ܡܵܐ ܠܸܐ ܝܵܒܸܫ ܠܸܗ ܩܲܢܝܸܗ؟
ܡܒܘܿܩܸܪ ܠܲܝܗܝ ܬܡܝܼܗܸ̈ܐ!
ܓܚܝܼܟ ܠܝܼ:
ܡܵܐ ܒܝܵܒܸܫ ܙܵܒܼܵܐ
ܐܵܘ ܚܸܙܠܵܐ
ܕܡܲܪܘܸܐ ܐܲܖ̈ܥܵܬܵܐ ܕܗܘܿܙܵܝܸ̈ܐ؟
ܘܐܵܦܸܢ ܝܒܼܝܼܫ ܠܸܗ ܚܸܙܠܵܐ (ܘܠܵܐ ܝܵܒܸܫ)
ܝܵܘܢܵܢ ܗܘܿܙܵܝܵܐ
ܒܕܵܥܸܪ ܘܡܲܚܝܸܐ ܠܸܗ
ܒܚܸܖ̈ܙܸܐ ܕܓܵܘ ܕܸܡܸܗ
ܕܸܡܸܗ ܕܲܥܨܝܼܪ ܠܸܗ ܡܛܠ ܨܒܼܘܼܬܵܐ
ܕܡܵܡܛܸܐ ܠܲܢ ܠܫܸܡܸܗ
ܩܸܪܝܵܐ ܗܸܦܟܵܐܝܼܬ
ܐܵܪܵܐ ܟܡܵܐ ܝܘܸܝܬ ܫܢܝܼܓܼܵܐ
ܠܫܸܡܘܼܟܼ ܩܸܪܝܵܐ ܒܗܸܦܟܵܐ
ܕܚܲܕ݇ ܗܵܕܟܼܵܐ ܢܦܝܼܠ ܠܘܼܟܼ
ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܢܦܵܠܬܵܗܿ؟
ܪܵܒܝܼ ܝܵܘܢܵܢ
ܐ݇ܡܘܿܪ ܠܝܼ
ܡܵܘܕܝܼ ܝܠܸܗ ܐ݇ܪܵܙܵܐ
ܕܩܲܢܝܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܢܦܵܠܵܐ ܡܼܢ ܨܸܒܼܥܵܬܘܼܟܼ
ܕܲܕܒܼܝܼܩܸܗ ܝܘܸܝܬ ܐܲܝܟܼ ܣܲܝܦܵܐ
ܩܕܵܡ ܩܕܵܠܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ
ܕܠܵܐ ܩܵܪܸܒܼ
ܘܐܸܢ ܩܪܝܼܒܼ ܠܸܗ
ܗܿܘ ܒܡܵܝܸܬ ܘܲܒܚܵܝܸܬ ܐܲܢ݇ܬ؟

ܦܘܫܩ ܡܠ̈ܐ:
ܠܝܼܙܵܐ: ܡܘܼܠܝܸܙܵܐ
ܟܵܦܪܸܢ: ܓܵܕܦܸܢ
ܡܟܲܦܪܸܢ: ܫܵܝܦܸܢ
ܓܠܝܼܙܵܐ: محروم
ܫܒܼܝܼ ܝܠܲܝܗܝ: ܓܢܸܒܼܠܗ݇ܘܿܢ،ܟ̰ܠܸܓ̰ܠܗ݇ܘܿܢ
ܣܸܒܼܗܲܝ̈ ܖ̈ܵܒܝܼܸܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܐ ܕܵܡܝܼ ܠܖ̈ܵܒܝܼܸܐ
ܫܘܸܐܠܸܗ: ܦܝܼܫܠܸܐ ܡܘܼܟܸܦܵܐ
ܠܵܐ ܫܵܘܝܼ: ܠܸܐ ܕܵܩܪܝܼ
ܕܲܪܒܼܝܼ ܠܸܗ: ܕܒܓ̰ܸܪܸܗ
ܛܲܪܚܵܐ: ܘܲܪܕܵܐ ܦܩܝܼܚܵܐ
ܫܵܡܸܥܝܵ̈ܬܵܐ: ܚܲܒܖ̈ܵܢܸܐ، اصطلاحات
ܟܸܢܘܼܬܵܐ: ܟܸܐܢܘܼܬܵܐ
ܚܸܙܠܵܐ: ܚܲܕ݇ ܦܲܥܘܵܐ ܡܼܢ ܢܲܗܪܵܐ ܕܙܵܒܼܵܐ
ܚܸܪܙܵܐ: ܦܲܩܲܪܬܵܐ: مهره

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Sunday, March 6, 2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.