The subject in Assyrian (26)

Shamiram Bulletin No. 26

ܫܡܝܪܡ

ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 24 ܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ 2015
ܚܒܼܝܫܬ̈ܐ

ܦܐܬܐ ܐܡܐܐ ܫܢ̈ܐ ܕܣܝܦܐ
ܫܡܝܪܡ ܦܘܪܝܐܢShamiram Pourian
ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ
ܫܡܝܪܡ ܦܘܪܝܐܢ “
ܐܓܪܬܐ ܕܒܘܝܐܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ SAWS
ܝܘܡܐ ܕܕܡܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܦܘܪܝܐܢShamiram Pourian
ܠܐ ܝܘܬ ܒܝܕܥܐ܇ ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܐܢBabajan Lazarian

  ܬܟܼܫܦ̰ܬܐ܇ ܝܘܐܪܫ ܗܝܕܘYuarash Hedoo
  ܫܬܩܐ ܕܝܬܡܐ܇ ܡܪܝܢܐ ܒܢܝܡܝܢ Mareena Benjamin
  ܙܠܦ̈ܐ܇ ܐܢܛܘܢ ܟ̰ܝܚܘܦ̰Anton Chekhov

Shamiram Pourian ܦܘܪܝܐܢ 25 ܡܬܠ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ܇ ܫܡܝܪܡ
ܡܐܡܖ̈ܐ ܓܘܒܝ̈ܐ܇ ܕܟܬܪ ܗܝܠܝܢ ܣܟܼܘܿDr. Helen Sakho
ܟܬܒܼܐ ܚܕ݇ܬܐ
ܫܡܝܪܡ ܦܘܪܝܐܢ
اخبار
پاتریارک ماردنخای چهارم/ شامیرام داودپوریانShamiram Pourian
صد سال سیفو/ شامیرام داودپوریان “
آشوری‌ها در جنگ با داعش/ شامیرام داودپوریان “
جلجتای ما/ باباجان لازاریان Babajan Lazarian
زیارت/ ادوارد بت وردهEdward betvarda
داستان قتل‌عام/ پل شمعون Paul Shimun
شاهزاده‌ی خوشبخت/ اسکار وایلد Oscar Wild
لغات اکدی در سایر زبان‌ها/ شامیرام داودپوریان Shamiram Pourian
آداب و رسوم آشوری/ “ “
یافته‌های جدید تاریخی/ ” “
آلودگی هوا/ ” “
انجمن آشوری‌های تهران در 60 سالگی/ ” “

ܦܘܬܚܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ. ܦܘܪܝܐܢ

ܟܲܕ ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܝܘܲܚ ܠܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܩܵܐܸܡ ܕܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܬܸܒܼܹܝܠ ܘܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܒܹܝܬ ܢܵܗܖܸ̈ܝܢ، ܡܠܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܪܘܼܚܲܢ ܡܼܢ ܚܲܫܵܐ ܘܦܣܝܼܩܘܼܬ ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܪܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܒܘܼܩܵܖܸ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܲܥܬܝܼܕ ܕܐܘܼܡܬܲܢ.
ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܠܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܠܐܲܢܸܐ ܒܘܼܩܵܖܸ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܦܠܵܫܵܐ ܒܸܠܗܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܒܒܹܝܬ ܢܵܗܖܸ̈ܝܢ ܘܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܗܲܟܘܼܡܸܐ ܝܠܸܗ ܬܵܡܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܗܝܼܒܼܵܝܘܼܬܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ. ܕܠܵܐ ܫܸܟ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܢ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܘܲܚ ܡܼܢ ܓܵܢܲܢ ܕܡܘܼܕܝ ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܕܲܥܬܝܼܕ ܕܐܘܼܡܬܲܢ؟ ܘܐܵܪܵܐ ܗܸܫ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܣܲܒܼܖܸ̈ܐ ܕܒܸܖ̈ܝܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܠܸܒܵܘܵܬܸ̈ܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܚܸܐܪܘܼܬܵܐ ܘܫܩܵܠܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ ܒܕܲܫܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܘܢܛܵܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ ܘܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ؟
ܐܲܢܸܐ ܒܘܼܩܵܖܸ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܒܵܥܲܚ ܫܵܩܠܲܚ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܬܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܦܘܼܢܵܝܸ̈ܐ ܕܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܝܗܝܼܒܼܸܐ ܩܵܬܲܝܗܝ.
ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܕܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܢܵܐ ܕܦܪܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܘܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܘܫܩܵܠܬܵܐ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܗܲܒܲܣ ܝܠܵܗܿ ܘܕܠܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ. ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܐܲܢܸ̈ܐ ܓܘܼܢܚܸ̈ܐ ܕܩܘܼܘܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܫܸܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܲܖ̈ܵܝܸܐ ܡܐܲܝܟܼ ܥܪܵܩܵܐ ܘܡܲܫܚܲܛܬܵܐ ܘܫܒܼܵܩܬܵܐ ܕܡܕܝܼܢܵܬܸ̈ܐ ܘܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܘܒܨܵܪܬܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܬܸ̈ܐ. ܘܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܕܠܸܒܲܝܗܝ ܠܸܐ ܩܵܐܸܫ ܘܒܟܠ ܚܕܵܐ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܠܸܐ ܟܵܠܝܼ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܕܒܼܵܚܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ. ܐܲܢܸܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸܐ ܐܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܠܩܝܵܡܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ، ܗܿܝ ܕܚܘܼܛܪܵܐ ܕܐܝܼܕܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܝܠܵܗܿ.
ܒܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܩܵܘܡܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܸ̈ܐ ܟܵܠܝܼ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܵܢܲܝܗܝ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܘܬܲܚܡܸܢܝܼ ܕܠܲܝܬ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܼܢ ܕܒܼܵܚܬܵܐ ܕܥܕܵܢܵܐ ܘܥܘܼܬܪܵܐ ܘܒܸܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗܿ ܕܠܵܐ ܛܵܠܩܲܚ ܥܕܵܢܵܬܲܢ ܘܠܵܐ ܐܵܣܪܲܚ ܠܸܒܵܐ ܒܚܲܕ݇ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܲܛܝܼܠܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܠܸܐ ܡܵܨܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܚܵܝܸܐ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܘܟܲܕ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸܐ ܥܵܒܼܘܿܕܸ̈ܐ ܙܸܐ ܠܸܐ ܡܵܨܝܼ ܕܟܵܠܝܼ ܡܼܢ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܝܗܝ ܘܟܲܕ ܕܘܼܢܝܸܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܘܩܵܘܡܵܐ ܕܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܵܖ̈ܝܼ ܩܲܘܲܡܝܵܬܸ̈ܐ ܛܵܒܼܸ̈ܐ ܘܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܘܐܘܼܡܬܲܢ ܥܲܠ ܗܵܕܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨܲܚ ܟܵܠܲܚ ܘܡܲܬܒܼܲܚ ܐܝܼܕܵܐ ܠܐܝܼܕܵܐ ܘܠܵܐ ܦܵܠܚܲܚ ܩܵܐ ܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܘܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ.
ܐܸܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܚܕܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܢܵܛܪܲܚ ܠܵܗܿ ܘܒܲܣܡܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܲܖ̈ܒܵܬܘܼܗܿ. ܚܘܼܦܵܛܸ̈ܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܡܼܢ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܫܒܼܝܼܩܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܟܠܵܗܿ ܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ ܘܥܖ̈ܝܼܩܸܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܡܵܘܬܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܥܸܨܝܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܚܲܝܠܸܢܲܚ ܠܵܗܿ ܓܵܢܲܢ ܘܟ̰ܲܟܒܸܢܲܚ ܩܵܐ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ ܘܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ. ܘܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ ܡܲܩܘܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܲܢ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܘܒܸܫ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ، ܢܵܛܪܲܚ ܠܸܗ ܠܸܫܵܢܲܢ ܝܸܡܵܝܵܐ. ܘܕܠܵܐ ܫܸܟ ܡܲܚܦܲܠܬܵܐ ܒܐܲܢܸܐ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ܒܸܕ ܠܲܒܠܵܐ ܠܲܢ ܠܐܵܒܼܕܵܢܵܐ
.

ܫܒܘܩ ܡܼܢ ܚܘܒܐ ܠܐ ܣܒܘܪ

ܐܲܚܢܲܢ ܛܥܘܿܢܬܵܐ ܕܛܲܐܲܠܬܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܝ݇ܘ݇ܚ
ܡܸܢܲܢ ܫܒܼـܘܿܩ ܡܼܢ ܚـܘܼܒܵـܐ ܠܵـܐ ܣـܒـܘܿܪ
ܐܵܗ ܚܲـܩــܠܵــܐ ܟܸـــܬܘܸ̈ܐ ܠܸـــܐ ܝܵـــܗܒܼܵــــܐ
ܐܲܢ݇ـܬ ܠܵـܐ ܫܲܪܫܝܼ ܓܵܢـܘܼܟܼ، ܠܵـܐ ܚܦـܘܿܪ
ܫܘܼܦـܪܵܐ ܕܬܸܫـܪܸܝܢ ܠܓܸـܒ ܡܵـܘܬܵܐ ܝـܠܸـܗ
ܠܵܐ ܥܲܠܕܝܼ ܠܵܟܼܝ ܒܘܼܠܒـܘܼܠ، ܠܵܐ ܙܡܘܿܪ
ܣܸــܬܘܵܐ ܒـܦܵــܪܸܩ ܬܲܠܓܵـــܐ ܒـܦܵــܫܸــــܪ
ܢـܝܼـܣܵܢ ܒـܐܵܬܸܐ، ܒـܩܲــܪܬܵܐ ܠܵــܐ ܟـܦـܘܿܪ
ܟـܠ ܕܩܵــܕܸܚ ܬܪܸܝܢ ܚܲـܒــܖܸ̈ܐ ܠـــܐܘܼܕܸ̈ܐ
ܐܲܢ݇ـܬ ܩܵـܬܘܼܗܝ ܡܵـܫـܘܿܚܵـــܐ ܠܵـܐ ܐ݇ܡܘܿܪ
ܒܵܓ̰ܘܿ، ܠܵـܐ ܡܲـܠـܝܸـܙ ܩܵــܐ ܟـܡܵـܠـܬܘܼܟܼ
ܙܸܠ݇ ܠــܟܸــــܣ ܫܲــܒــܝܼـــܒܵـــܐ ܓــܡــــܘܿܪ

ܒܒܓ̰ܢ ܠܥܙܪܝܢ

ܡܘܫܚ̈ܬܝ

      ܫܸܥܖ̈ܝܼ ܟܠܲܝـܗܝ ܝܬܝܼܒܼܸ̈ܐ ܒܐܸܒܼܠܵـܐ  
      ܡܸܠܝܸ̈ܐ ܓ̰ܲܖ̈ܓܲܝܗܝ ܡܚܲܫܵــܐ ܘܚܸܒܼܠܵܐ
      ܡܟܠ ܚܲـܕ݇ ܚܲܒـܪܵܐ ܬܦܵܟܼܵـܐ ܕܸܡܥܸ̈ـܐ
      ܘܟܠ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܡܚܸܫܟܵܐ ܟܬܝܼܒܼܠܵܗܿ

܀܀܀
ܒܥܸـــܐܠــܝܼ ܕܟܵـܬܒܼܵܢ ܡܼܢ ܚܵـــܕܘܼܬܵܐ
ܡܝܵــܘܡܵܐ ܕܒܲــܗܪܵܐ، ܡܼܢ ܙܲܟܼـــــܘܼܬܵܐ
ܟܵܬܒܼܵܢ ܕܙܪܸܩܠܵܗܿ ܫܸܡܫܵـܐ ܕܐܘܼܡـܬܵܐ
ܘܐܘܼܡـܬܵܐ ܦـܪܸܩـܠܵـܗܿ ܡܼܢ ܓܵܠـܘܼܬܵܐ
܀܀܀
ܒܥܸــܐܠـܝܼ ܕܟܵـܬܒܼܵܢ ܕܠܸـܫܵܢ ܝܸـܡܵـــܐ
ܥܲܛܪܘܼܢܸܐ ܝܠܸܗ ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܦܘܼܡܵــܐ
ܘܙܲܖ̈ܥܸــــܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܐܵܢــܝ݇ ܓܲܢ݇ـܒܵـܖܸ̈ܐ
ܒܸܢܛܵـܪܵܐ ܝܢܵـܐ ܠـܐܘܼܡـܬܵܐ ܘܫܸـܡܵـܐ
܀܀܀
ܘܡـܘܼܫـܚܵـــܬܝܼ ܠܵــܐ ܒܸـܫـܠܵــܡܵـــܐ
ܘܠܵܐ ܙܸܐ ܒܚܲܒـܪܝܼ ܝܠܸـܗ ܩܲܠܵـܡܵــܐ
ܗܲܩـܘܼܝܸ̈ܐ ܝܢܵــܐ ܡـܚܲـܫܵــܐ ܕܥܲـܡܵــܐ
ܡܼܢ ܕܲܖ̈ܕܘܼܗܿ ܕܠܸـܐ ܝܢܵــܐ ܒܸـܬܝܵـܡܵــܐ
܀܀܀
ܡܝܵـܘܡܵــܢܸ̈ــܐ ܡܲـܪܝܼــܖܸ̈ܐ ܕܥـܪܵܩܵــــܐ
ܠܒܲܝـܬܵܐ ܘܒܸܢܵـܐ ܠܒܵـܬ݇ܪܵܐ ܫܒܼܵـܩܵـܐ
ܡܼܢ ܐܲܣـܝܼــܖܸ̈ܐ ܒـܐܝܼــܕܵܐ ܕܒܝܼـܫــܬܵܐ
ܡܐܵܢܝܼ ܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܕܐ݇ܙܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠܛܠܵܩܵـܐ
܀܀܀
ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܚܵـܒـܘܼܪ ܬܠـܝܼـܚܸ̈ــܐ
ܡܼܢ ܓـܘܼܕܵܢܸ̈ܐ ܕܢܝܼـܢــܘܸܐ ܫـܛـܝܼـܚܸ̈ـܐ
ܡܼܢ ܠܵܡܵܣـܘܼ ܓܘܼܠܦـܘܼܗ̈ܝ ܫܡܝܼܛܸ̈ܐ
ܡـܙܸܓܵ

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Friday, February 19, 2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.