The subject in Assyrian (23)

Shamiram Bulletin No. 23
ܡܝܪܡ

Number 23

ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ

ܣܬܘܐ 2015
ܡܢܝܢܐ23

ܢܫ̈ܐܘܠܫܢܐ ܝܡܝܐ
ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ

ܒܟܠ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕ8 ܒܐܵܕܵܪ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܡܙܘܼܝܸܚܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܕܣܲܟܘܼܡܸܐ (ܬܲܪܘܼܨܸܐ) ܝܢܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܩܘܼܛܢܵܐ (ܟܸܢܫܵܐ) ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܦܲܠܓܵܐ ܕܩܘܼܛܢܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ. ܢܸܫܸ̈ܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܲܖ̈ܝܵܢܸܐ ـ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܲܖ̈ܝܵܢܸܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ ـ ܝܢܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܒܢܵܬ ـ ܙܵܘܓܸ̈ܐ ܬܲܓܒܘܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܒܲܝܬܲܝܗܝ ܘܠܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕܒܲܝܬܲܝܗܝ ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܝܸܡܵܐ ܒܲܓ̰ܘܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܙܲܖ̈ܥܲܝܗܝ ܕܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܒܲܢܝܵܢܸ̈ܐ ܕܕܲܥܬܝܼܕ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܖܸ̈ܐ ܟ̰ܸܡ ܐܵܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܘܓܵܘ ܐܘܼܡܬܵܐ.
ܐܸܕܝܘܿܡ ܓܵܘ ܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܒܫܘܼܓܼ݇ܠܵܢܸ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ، ܣܵܦܪܘܼܬܵܐ، ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ، ܣܢܸܓܼܪܘܼܬܵܐ (ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ)، ܦܲܠܵܚܘܼܬܵܐ ܘܫܪ. ܘܥܲܡܵܐ ܥܲܡ ܒܲܪ ـ ܙܵܘܓܲܝܗܝ ܗܲܝܘܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܕܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܸܩܢܘܼܡܝܼܵܝܬܵܐ ܕܒܲܝܬܲܝܗܝ ܘܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܼܕܵܢܘܼܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܸܩܢܘܼܡܝܼܵܐ ܕܒܲܝܬܲܝܗܝ ܐܸܠܵܐ ܒܐܸܩܢܘܼܡܝܼܵܐ ܕܐܲܬܪܲܝܗܝ ܘܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ. ܘܐܵܗܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܗ.ܕ. ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܡܲܬܘܼܒܼܸܐ ܝܠܸܗ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܼܕܵܢܘܼܬܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܬܵܐ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒܼܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܛܲܥܢܵܐ ܝܲܩܘܼܪܵܐ ܕܬܪܹܝܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܸ̈ܐ ܩܸܫܝܸ̈ܐ ܝܠܵܗܿ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܟܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ، ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ ܡܲܥܒܼܘܼܕܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܥܵܒܼܪܝܼ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܚܵܦܛܝܼ ܩܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܲܝܗ.
ܐܝܼܢܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܓܲܖܸ̈ܐ ܡܘܼܕܟܼܸܖܸ̈ܐ، ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܓܲܪܵܐ ܟ̰ܸܡ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܒܒܪܝܼܬܵܐ ܕܝܼܠܸܗ ܫܲܪܒܵܐ ܕܢܛܵܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ. ܒܐܵܗܵܐ ܚܲܩܠܵܐ ܡܲܥܒܼܕܵܢܘܼܬܵܐ ܕܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕܚܲܕ݇ ܒܲܝܬܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܒܸܫ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܡܼܢ ܝܸܡܵܐ، ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܗܿܘ ܪܦܵܦܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕܒܪܵܝܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܘܼܗܿ، ܗܲܡܙܘܼܡܸܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܡܸܗ ܘܒܸܙܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܬܸܗ. ܘܟܸܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܝܸܡܵܐ ܗܿܝ ܡܲܠܦܵܢܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܘܗܲܪ ܐܵܗܵܐ ܓܲܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܫܲܪܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܠܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܕܢܸܩܒܼܵܐ (ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܝܸܡܵܐ) ܩܵܐ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ ܩܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܘܼܗܿ ܠܙܲܖ̈ܥܘܼܗ.
ܕܠܵܐ ܫܸܟ ܐܸܢ ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܘܲܚ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܥܠܲܝܡܲܢ ܕܠܸܐ ܝܢܵܐ ܡܲܚܘܼܒܸܐ ܝܲܢ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ، ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܸܩܕܵܠܵܐ ܕܢܸܫܸ̈ܐ (ܐܲܝܟܼ ܝܸܡܵܬܸ̈ܐ) ܝܠܸܗ. ܐܸܢ ܟܠ ܚܕܵܐ ܝܸܡܵܐ ܪܵܥܫܵܐ ܥܲܠ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܐ ܕܢܛܵܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܘܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܲܪܘܲܣܬܵܐ ܕܙܲܖ̈ܥܘܼܗܿ ܚܵܦܛܵܐ ܠܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܨܦܝܼܬܵܐ ܥܲܡܲܝܗܝ ܘܡܲܪܥܸܫܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܘܵܠܝܼܬܲܝܗܝ ܓܘܼܪܬܵܐ ܩܵܐ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܝܗܝ، ܗܿܝܓܵܗ ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܨܲܠܡܸܢܲܚ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܒܸܕ ܚܵܝܸܐ ܘܠܸܐ ܛܵܠܸܩ. ܘܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܝܸܡܵܐ ܠܵܐ ܡܲܚܦܸܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܩܵܐ ܝܲܠܕ݇ܘܼܗܿ ܘܒܢܵܬܘܼܗܿ. ܐܸܢ ܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܙܲܖ̈ܥܲܢ ܒܗܿܝ ܕܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܢܬܵܝܬܲܝܗܝ ܒܩܢܵܝܬܵܐ ܕܥܘܼܬܪܵܐ ܘܫܸܕܬܵܐ، ܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ ܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܙܸܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܗܿܝ ܕܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܢܬܵܝܬܲܝܗܝ ܒܩܢܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܦܲܪܨܘܼܦܵܝܘܼܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ.
ܐܵܦܸܢ ܕܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ـ ܕܡܲܥܒܼܘܼܕܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܗܵܘܸܐ ܒܸܪܚܵܛܵܐ ܩܵܐ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܢܲܦܩܵܬܸ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܸܗ ـ ܚܕܵܐ ܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܕܐܸܣܵܐ ܫܲܬܐܸܣܵܝܵܐ ܕܢܛܵܪܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܝܠܸܗ، ܚܲܕ݇ ܫܲܪܒܵܐ ܟ̰ܸܡ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܸܐ ܕܵܩܸܪ ܠܕܒܼܵܚܬܵܐ ܕܥܕܵܢܵܐ ܘܥܘܼܬܪܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܒܲܗܪܵܢܬܵܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܐ ܕܢܛܵܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ، ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܚܘܼܦܵܛܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ، ܡܼܢ ܖܸ̈ܫܵܢܸܐ ܕܡܵܘܬܒܼܸ̈ܐ ܘܓܲܒܸ̈ܐ ܗܲܠ ܖܸ̈ܫܵܢܸܐ ܕܥܸܕܵܬܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܡܵܨܝܼ ܗܵܘܝܼ ܡܲܫܚܸܕܵܢܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܘܡܲܬܒܼܝܼ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܼܕܵܢܘܼܬܵܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܥܲܠ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܸ̈ܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ. ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠܲܢ ܕܗܲܕܪܲܚ ܠܐܲܝܟܵܢܵܝܘܵܬܸ̈ܐ ܠܚܝܼܡܸ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܒܲܣܝܼܡܵܐ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܚܲܝܵܒܼܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܩܲܕ݇ܡ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Friday, June 12, 2015

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.