The subject in Assyrian (22)

Shamiram Bulletin 22

ܚܒܼܝܫܬ̈ܐ

ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 22 ܬܫܖ̈ܝܐ 2014

 ܒܘܬ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
 ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܫܒܼܖ̈ܐ
 ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܢܝܒܘ ܥܝܣܐ‌ܒܝ
 ܡܫܘܚܬܐ
ܡܢܝ ܝܠܗ ܡܫܬܐܠܢܐ
ܣܓܼܪܐ ܥܠ ܐܘܪܚܢ
ܥܩܪܒܼܐ ܘܚܒܼܖ̈ܘܬܘܼܗܿ
ܡܬܠ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ

ܒܘܬ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ

ܒܐܲܢܸܐ ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܲܢ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܫܘܼܪܝܵܐ ܝܠܸܗ ܒܸܢܦܵܠܵܐ ܡܼܢ ܣܸܦܘܵܬܸ̈ܐ ܕܥܠܲܝ̈ܡܲܢ ܘܛܲܠܝ̈ܘܿܢܲܢ ܓܵܘ ܓ̰ܡܵܥܝܵܬܸ̈ܐ، ܐܲܖ̈ܚܘܼܝܵܬܸ̈ܐ، ܚܠܘܼܠܵܢܸ̈ܐ، ܕܵܖ̈ܵܬܸܐ ܕܥܘܼܡܖ̈ܵܢܲܢ ܘܓܵܘ ܚܲܝܖܸ̈ܐ ـ ܫܲܖ̈ܲܢ. ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܠܵܐ ܗܲܡܙܲܡܬܲܢ ܝܑܼܠܵܗܿ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ 100܇65 ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ. ܒܘܿܬ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܕܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܫܒܼܵܒܼܘܼܬܲܢ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܦܲܪܡܘܼܝܘܼܗܝ ܠܸܫܵܢܲܢ، ܟܲܕ ܐܵܦ ܐܵܢܝܼ ܙܸܐ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܲܢ ܚܒܼܝܼܛܵܐ ܝܠܸܗ ܠܸܫܵܢܲܝܗܝ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ. ܗܿܝܓܵܗ ܒܸܪܚܵܩܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܚܕܵܕܸܐ ܘܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܠܵܗܿ ܪܓܼܵܓܼܬܲܢ(میل) ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ. ܒܥܒܼܵܪܬܵܐ ܕܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ ܘܡܲܢܫܲܝܬܵܐ ܘܡܲܢܘܲܠܬܵܐ ܕܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ܓܖ̈ܵܡܵܛܝܼܩܵܝܸ̈ܐ ܘܛܠܵܩܬܲܝܗܝ، ܠܸܫܵܢܲܢ ܫܘܼܪܝܵܐ ܝܠܸܗ ܒܸܢܘܵܠܵܐ، ܟ̰ܥܝܼܕܵܐ، ܢܓܝܼܪܵܐ ܘܙܥܘܿܪܬܸܢܵܐ. ܡܘܼܚܲܒܸܢ ܕܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ!
ܬܵܝܡܘܿܢ ܝܵܠܦܲܚ ܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ، ܬܵܝܡܘܿܢ ܡܲܠܦܲܚ ܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܒܼܵܒܼܲܢ، ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܲܢ ܘܩܵܐ ܝܲܠܲܕ݇ܢ. ܐܸܕܝܘܿܡ ܐܲܚܢܲܢ ܝܑܼܘܲܚ ܝܵܖ̈ܘܿܬܸܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ. ܒܗܿܝ ܕܩܵܐ ܢܲܘܸ̈ܓܲܢ ܘܝܲܠܲܕ݇ܝܗܝ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܡܸܢܘܼܗܝ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܕܕܵܪܫܝܼ ܘܐܵܡܪܝܼ “ܒܵܢܲܚ ܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ”؛ ܒܗܿܝ ܕܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܕܵܥܘܼܗܝ. ܕܵܐܟܼܝܼ؛ ܠܵܐ ܒܐܸܢܣܝܼܩܠܘܼܦܸܕܝܵܐ ܕܕܘܼܢܝܸܐ ܘܠܵܐ ܓܵܘ ܐܲܠܡܘܼܢܓ̰ܸܕ ܘܠܵܐ ܒܕܸܗܚܘܼܕܵܐ ܠܲܝܬ ܡܸܢܲܢ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܥܲܠ ܐܵܢܝܼ ܟܸܐܦܸ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܢܩܝܼܖܸ̈ܐ، ܗܿܝܓܵܗ ܒܸܕ ܕܲܪܕܸܓܼ ܘܦܵܐܸܫ ܙܘܼܒܛܸܢܵܐ ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܝܵܕܘܿܥܸ̈ܐ ܘܗܲܓܝܵܢܸ̈ܐ ܕܥܲܠ ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ.
ܗܵܐ ܕܘܼܝܠܵܗܿ ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܡܸܢܲܢ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ ܥܲܦܪܵܢܵܝܬܵܐ، ܝܲܥܢܸܐ ܙܘܼܒܢܲܝܗܝ ܝܲܢ ܫܒܼܝܼܩܲܝܗܝ ܝܘܲܚ ܡܵܬܘܵܬܲܢ ܘܡܕܝܼܢܵܬܲܢ ܣܦܝܼܩܸ̈ܐ… ܘܦܠܝܼܛܸ̈ܐ ܝܘܲܚ. ܠܐܲܝܟܵܐ؟ ܐܲܝܟܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ! ܗ.ܕ. ܠܵܐ ܡܵܬܵܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ، ܠܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ، ܠܵܐ ܟܲܪܡܵܐ، ܠܵܐ ܓܲܢܵܐ، ܠܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܘܠܵܐ ܒܸܢܵܐ. ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܦܝܵܫܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ. ܗܿܘ ܝܠܸܗ “ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ… ܧ.” ܗܵܐ ܕܘܼܝܠܵܗܿ ܒܸܫܒܼܵܩܘܼܗܝ ܝܘܲܚ ܕܠܵܐ ܡܵܪܵܐ ܘܒܸܪܚܵܩܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܢܸܗ. ܬܵܝܡܘܼܢ ܦܵܠܛܲܚ ܡܵܪܵܐ ܥܲܠܸܗ، ܬܵܝܡܘܼܢ ܦܵܪܫܲܚ ܣܝܵܓܼܸ̈ܐ (ܟ̰ܲܦܲܖܸ̈ܐ) ܠܲܚܕܵܪܸܗ. ܬܵܝܡܘܼܢ ܙܲܪܥܲܚ ܒܐܲܖ̈ܥܵܬܘܼܗܝ ܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܕܛܥܘܿܢܝܵܬܸ̈ܐ ܗܲܢܝܼܸ̈ܐ، ܬܵܝܡܘܼܢ ܡܲܫܬܲܚܠܸܗ، ܡܲܥܡܸܪܲܚ ܠܸܗ ܘܠܵܐ ܫܵܒܼܩܲܚ ܠܸܗ ܕܠܵܐ ܡܵܪܵܐ ܒܗܿܝ ܕܐܲܢܸܐ 22 ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܗܿܝ ܝܲܪܬܘܼܬܲܢ ܐ݇ܚܲܪܵܝܬܵܐ. ܒܸܕ ܫܵܩܠܝܼ ܠܸܗ ܡܼܢ ܐܝܼܕܲܢ، ܒܸܕ ܠܲܒܠܝܼ ܠܸܗ ܘܒܸܕ ܛܲܡܪܝܼ ܠܸܗ ܘܓܵܢܲܢ ܙܸܐ ܒܸܕ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܐܲܒܼܕܵܢܵܐ (ܛܠܵܩܵܐ)
ܬܵܝܡܘܼܢ ܝܵܠܦܲܚ ܠܸܗ ܠܸܫܵܢܲܢ
ܬܵܝܡܘܼܢ ܡܲܠܦܲܚ ܠܸܗ ܠܸܫܵܢܲܢ
ܥܸܣܪܝܸܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ ܬܦܸܩܠܝܼ ܒܚܕܵܐ ܪܲܒܵܢܬܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܵܐ ܕܡܗܲܟܘܼܝܸܐ (ܗܲܡܙܘܼܡܵܐ) ܗ݇ܘܵܐ ܦܵܪܣܵܐܝܼܬ. ܒܘܼܩܸܪܝܼ ܥܲܠ ܛܘܼܗܡܘܼܗܿ، ܥܢܸܐ ܠܵܗܿ (ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ) ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ “ܡܵܪܘܿܢܵܝܬܵܐ.” ܒܘܼܩܸܪܝܼ “ܡܵܨܝܵܬܝ ܗܲܡܙܸܡܵܬܝ ܝܲܥܩܘܼܒܵܐܝܼܬ (ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܸܪܝܵܢܵܝܵܐ)؟” ܥܲܝܢܘܼܗܿ ܡܠܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܸܡܥܸ̈ܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ” پدر و مادرم با هم حرف می‌زدند و می‌نوشتند ولی به ما یاد ندادند.” ܠܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ. ܠܵܐ ܡܘܼܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ.
ܬܵܝܡܘܼܢ ܝܵܠܦܲܚ ܐ݇ܣܘܼܪܵܐܝܼܬ
ܬܵܝܡܘܼܢ ܕܡܲܠܦܲܚ ܠܸܗ ܩܵܐ ܝܲܠܲܕ݇ܢ
ܐܵܗܵܐ ܚܕܵܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܲܩܕܵܠܲܢ. ܫܡܝܼܥܸ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܟܸܐ ܐܵܡܪܝܼ ܠܲܢ ܟܵܗܢܸ̈ܐ “ܩܢܝܼܡܘܿܢ ܙܘܵܕܸ̈ܐ ܩܵܐ ܕܗܿܝ ܕܘܼܢܝܸܐ!” ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܙܘܵܕܵܐ ܕܩܲܕ ܠܲܒܠܲܚ ܠܸܗ ܥܲܡܲܢ ܠܕܗܿܝ ܕܘܼܢܝܸܐ!
ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ، ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܘܲܚ، ܡܲܠܚܘܼܡܸܐ ܝܘܲܚ ܡܸܐܡܖܸ̈ܐ ܘܡܘܼܠܵܝܸ̈ܐ ܒܗܵܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܘܼܠܦܵܐ ܩܵܬܲܢ ܒܝܲܕ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ؛ ܐܵܢܝܼ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ ܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܥܲܡܲܝܗܝ ܝܠܸܗ ܙܘܵܕܵܐ، ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܲܠܦܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܲܢ ܠܸܐ ܡܵܨܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܐܲܡܪܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ “به ما یاد ندادند.” ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܲܢ ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܸܗ. ܗܵܐ، ܝܲܩܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܟܲܪܬܵܐ. ܠܲܝܬ ܓܵܘ ܐܲܩܠܵܬܲܢ ܗܿܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܲܡܛܲܚ ܠܵܗܿ ܟܲܪܬܲܢ ܠܒܲܝܬܵܐ. ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܫܵܪܸܐ ܚܲܒܼܠܵܐ، ܦܲܪܦܸܣ ܛܲܥܢܲܢ ܘܒܲܪܒܸܙ ܥܘܼܬܪܲܢ ܕܒܵܥܲܚ ܛܵܥܢܲܚ ܠܸܗ ܠܒܲܝܬܵܐ.
ܟܠܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܝܘܲܚ، ܟܠܲܢ ܐܝܼܬܠܲܢ ܐܸܘܲܢܓܵܠܝܘܿܢ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ “ܥܒܼܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܒܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ ܥܝܼܩܸ̈ܐ. ܒܗܿܝ ܕܦܸܬܝܵܐ ܝܠܸܗ ܬܲܪܥܵܐ ܘܪܘܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܸܐ ܠܲܒܠܵܗܿ ܠܸܛܠܵܩܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܒܝܼܸܗ”(ܡܬ 7 ـ 13). ܐܵܦ “ܟܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝܠܸܗ ܬܲܪܥܵܐ، ܟܡܵܐ ܥܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܸܐ ܠܲܒܠܵܐ ܠܚܲܝܸ̈ܐ، ܘܒܲܨܘܿܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܟܸܐ ܡܲܫܟ̰ܚܝܼ ܠܵܗܿ” (ܡܬ 7ـ14).
ܬܲܪܥܵܐ ܥܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܘܟܲܪܬܲܢ ܝܲܩܘܿܪܬܵܐ. ܒܓܵܢܲܢ ܠܸܐ ܝܘܲܚ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܚܲܝܠܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܬܵܡܵܐ ܚܲܝܸ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܸ̈ܐ ܘܒܸܕ ܗܵܢܝܵܐ ܠܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܛܸܐ ܠܲܢ ܠܪܸܫ ܛܘܼܪܵܐ ܒܸܕ ܩܵܪܲܚ ܒܣܘܼܪܗܵܒܼܵܐ ܩܸܖ̈ܝܵܢܸܐ ܗܲܢܝܼܸ̈ܐ، ܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܡܫܝܼܚܸ̈ܐ ܒܡܸܫܚܵܐ ܘܒܸܕ ܗܲܓܲܚ ܠܗܝܼܩܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܬܘܼܪܵܨ ـ ܡܲܡܠܠܲܢ ܘܒܸܕ ܗܵܘܲܚ ܡܵܪܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܪܵܒܵܐ ܛܝܼܡܵܢܬܵܐ

ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܫܒܼܖ̈ܐ

ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1989 ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ ܪܫܸܡܠܸܗ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕ20 ܒܬܸܫܪܸܝܢ ܒ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܡܵܐ ܬܸܒܼܸܝܠܵܝܵܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܠܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܡܙܘܼܝܸܚܵܐ ܒܝܲܕ ܟܠܲܝܗܝ ܫܵܘܬܵܦܘܵܬܸ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܒܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ. ܢܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܪܫܵܡܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܝܠܸܗ ܡܲܪܥܲܫܬܵܐ ܕܥܲܡܖ̈ܵܢܸܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܠܦܘܼܬ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܐ ܕܢܛܵܪܬܵܐ ܕܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ.
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1950 ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܝܘܼܢܝܼܣܹܝܦ̰ (unicef) ܝܲܢ “ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ” ܦܪܸܣܠܸܗ ܠܚܕܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕ”ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܬܸܒܼܹܝܠܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ” ܝܲܢ “پیمان جهانی حقوق کودک” ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܠܚܲܕ݇ ܣܸܕܪܵܐ ܡܼܢ ܙܸܕܩܸ̈ܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܵܝܫܝܼ ܢܛܝܼܖܸ̈ܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܸ̈ܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܘܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܝܲܕ ܐܲܒܼܵܗܸ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܩܘܼܒܠܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ،ܕܝܼܢܵܐ 100܇97 ܡܼܢ ܐܵܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ.
ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܙܸܕܩܸ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ ܖ̈ܫܝܼܡܸܐ ܒ”ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܬܸܒܼܸܝܠܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ” ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܖ̈ܫܝܼܡܸܐ ܠܬܸܚܬ݇ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܩܲܖ̈ܝܵܢܸܐ ܡܘܼܚܸܒܸ̈ܐ.
܀ ܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒܼܶܖܸ̈ܐ ܡܼܢ ܐܲܝܢܝܼ ܫܲܒܼܛܵܐ، ܓܵܘܢܵܐ ܝܲܢ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ ܕܗܵܘܝܼ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܣܘܼܬܖܸ̈ܐ (حمایت شده) ܒܝܲܕ “ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܬܸܒܼܹܝܠܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ”.
܀ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܫܲܒܼܪܵܐ ܕܒܪܵܝܵܐ ܝܠܸܗ، ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܙܸܕܩܵܐ ܕܐܵܒܼܵܗܘܼܗܝ ܫܵܩܠܝܼ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܣܸܓܼܠܵܐ (شناسنامه) ܘܒܓܵܘܘܼܗܿ ܦܵܝܫܝܼ ܖ̈ܫܝܼܡܸܐ ܫܸܡܸܗ، ܫܸܡܵܐ ܕܐܘܼܡܬܸܗ ܘܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕܒܪܵܝܬܸܗ.
܀ ܐܲܒܼܵܗܸ̈ܐ ܐܵܢܝ݇ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܸ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܪܒܵܝܬܵܐ (ܓܲܪܘܲܣܬܵܐ) ܘܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܲܝܗܝ.
܀ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܲܬܪܵܐ ܗܲܕܲܡܵܐ ܕ”ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܬܸܒܼܹܝܠܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖ̈ܵܐ” ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܫܵܩܸܠ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܸ̈ܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܸ̈ܐ (ܩܵܢܘܿܢܵܝܸ̈ܐ)، ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܘܝܘܼܦܠܵܢܵܝܸ̈ܐ ܩܵܐ ܡܣܲܬܲܪܬܵܐ (دفاع) ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܟܠ ܦܸܨܠܵܐ ܕܩܲܪܣܘܼܬܵܐ (خشونت) ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܬܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ، ܣܘܼܓܼܦܵܢܵܐ (ܥܲܓ̰ܲܙܬܵܐ)، ܬܘܼܫܢܵܩܵܐ (شکنجه) ܘܡܲܗܡܲܝܬܵܐ (اهمال).
܀ ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐܲܒܼܵܗܸ̈ܐ ܗܲܕܖ̈ܝܼ ܠܐܲܝܟܵܢܘܵܬܸ̈ܐ ܠܲܚܡܵܝܸ̈ܐ (ܚܫܝܼܚܸ̈ܐ) ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܦܩܵܚܬܵܐ ܕܟܲܟܖܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܘܒܓ̰ܵܪܬܲܝܗܝ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐܝܼܬ، ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ، ܐܝܼܬܝܼܩܘܼܢܵܐܝܼܬ ܘܐܘܼܡܬܵܢܵܐܝܼܬ.
܀ ܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܙܸܕܩܵܐ ܕܩܵܢܝܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܡܲܓܵܢ ܘܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܫܘܼܠܛܵܢܸ̈ܐ ܗܲܕܖ̈ܝܼ ܠܚܲܕ݇ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܐܲܠܨܵܝܵܐ ܘܡܲܓܵܢ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒܼܖܸ̈ܐ.
܀ “ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ ܬܸܒܼܹܝܠܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ” ܒܸܕ ܡܣܲܬܸܪ ܠܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܢܸ̈ܐ ܡܙܲܝܢܵܢܸ̈ܐ (ܙܝܵܢܵܢܸ̈ܐ) ܕܟܸܠܝܵܢܵܐ (ܡܲܟܠܵܝܬܵܐ) ܝܢܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܘܡܢܲܟܼܝܵܢܸ̈ܐ (ܙܝܵܢܵܢܸ̈ܐ) ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܲܝܗܝ ܘܫܘܼܘܫܵܛܲܝܗܝ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ.
܀ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܓܵܘ ܦܠܵܫܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܚܫܸ̈ܐ (ܣܲܪܒܵܙ) ܘܩܖ̈ܵܒܼܬܵܢܸܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܡܦܝܼܣܬܵܐ.
܀ ܟܠܲܝܗܝ ܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܙܸܕܩܵܐ ܕܢܵܛܖ̈ܝܼ ܠܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܘܠܸܫܵܢܲܝܗܝ ܝܸܡܵܝܵܐ.
܀ ܛܲܐܲܠܬܵܐ ܘܦܘܼܪܓܵܝܵܐ ܡܼܢ ܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܣܢܝܼܩܘܵܬܸ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܸ̈ܐ ܠܦܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗܘܼܕܖܸ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗܝ.
܀ ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܫܘܼܠܛܵܢܸ̈ܐ ܘܐܵܒܼܵܗܸ̈ܐ ܝܵܨܦܝܼ (ܡܲܣܸܡܝܼ ܒܵܠܵܐ) ܥܲܠ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ. ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܡܠܲܚܡܵܐ (ܚܫܝܼܚܵܐ) ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܝܠܵܗܿ.
܀ “ܫܘܼܘܵܕܵܐ ܬܸܒܼܹܝܠܵܝܵܐ ܕܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ” ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܒܼܵܗܸ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܠܕܘܼܒܵܖܸ̈ܐ ܠܵܐ ܡܠܲܚܡܸ̈ܐ (ܠܵܐ ܚܫܝܼܚܸ̈ܐ) ܕܬܘܼܥܠܵܡܵܐ (تنبیه) ܘܡܲܢܟܼܲܣܬܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܦܵܘܕܸ̈ܐ ܘܓܼܸܠܛܸ̈ܐ (ܚܸܠܛܸ̈ܐ) ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ.
ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܦܠܵܛܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܚܘܼܦܵܛܸ̈ܐ ܥܒܼܝܼܕܸ̈ܐ ܓܵܘ ܒܪܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ، ܗܵܘܸܐ ܡܲܢܬܝܼܵܢܵܐ ܘܡܵܘܬܪܵܢܵܐ ܒܗܿܝ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܛܥܘܿܢܬܵܐ ܕܚܲܝܸ̈ܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܘܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܲܢܝܵܢܸ̈ܐ ܕܕܲܥܬܝܼܕ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܝܢܵܐ. ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟܼܴܐ (ܫܸܟ) ܦܠܵܛܵܐ ܕܪܒܵܝܬܵܐ ܕܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܘܡܠܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܫܲܝܢܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ، ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸܐ ܚܫܝܼܚܸ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܚܵܝܝܼ ܒܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܘܒܵܖ̈ܝܼ ܚܕܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܘܣܩܝܼܠܬܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܘܟܸܐܢܘܼܬܵܐ.

ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܢܝܒܘ ܥܝܣܐ ܒܝ
2014 ـ 1933

ܢܸܝܒܘܼ ܝܘܼܐܸܝܠ ܥܝܼܣܵܐ ܒܵܝ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܐܵܢܝ݇ ܐܘܼܡܵܢܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܒܟܠܸܗ ܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܝܘܼܗܝ ܦܠܸܚܠܸܗ ܘܫܘܼܡܸܫܠܸܗ ܠܐܘܼܡܬܲܢ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ. ܗܿܘ ܦܝܼܫܠܸܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1933 ܡܼܢ ܒܵܒܘܼܗܝ ܝܘܼܐܸܝܠ ܘܝܸܡܘܼܗܝ ܗܲܪܝܹܝܬ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܬܲܒܪܝܼܙ. ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܐܲܪܒܥܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܫܩܸܠܸܗ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܢܩܵܫܬܵܐ ܕܘܝܼܘܿܠܘܿܢ ܡܼܢ ܝܸܡܸܗ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒܼܵܐ ܝܠܝܼܦܬܵܐ ܘܡܘܼܪܕܸܢܬܵܐ. ܗܵܝܓܵܗ ܩܘܼܒܸܠܸܗ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܦܲܥܘܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܐܝܼܛܵܠܢܵܝܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕ”ܠܘܼܝܝܼܓ̰ܝܼ ܦܵܙܵܢܵܪܝܼ” ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܢܵܩܘܿܫܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܕܘܝܘܿܠܘܿܢ
ܒܫܸܢܸ̈ܐ ܕܥܠܲܝܡܘܼܬܸܗ، ܢܸܝܒܘܼ ܩܢܸܐ ܠܸܗ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܒܦܲܥܘܵܐ ܕܡܘܼܣܝܼܩܝܼ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܣܘܝܼܬܙܸܪܠܵܢܕ (ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ3 ܫܸܢܸ̈ܐ) ܐܵܦ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܓ̰ܸܪܡܵܢܝܵܐ (ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ6 ܫܸܢܸ̈ܐ). ܘܒܪܲܗܛܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܸܗ ܝܠܸܦܠܸܗ ܡܼܢ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܲܠܦܵܢܸ̈ܐ ܡܫܲܡܗܸ̈ܐ ܘܖ̈ܲܒܸܐ ܡܐܲܝܟܼ “ܐܹܝܪܢܹܝܣܬ ܐܵܢܣܹܝܪܬ”، “ܝܘܼܐܵܚܝܼܡ ܒܠܘܼܡ”، “ܦܪܵܦ̰ܸܣܘܿܪ ܟܵܦ̰ܘܿܠܕ” ܘ”ܕܘܼܘܵܐܠ”. ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܓ̰ܸܪܡܵܢܝܵܐ ܗܿܘ ܩܘܼܒܸܠܸܗ ܬܪܸܝܢ ܢܝܼܫܵܢܩܸ̈ܐ ܕܚܸܩܪܵܐ ܒܘܼܬ ܥܵܒܼܵܕ̈ܘܼܗܝ ܡܘܼܣܝܼܩܵܝܸ̈ܐ
ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1958 ܗܿܘ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܸܗ ܠܓܘܼܕܵܐ ܕܙܡܵܪܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܕܡܘܼܢܬܸܐ ܠܸܗ ܒܥܵܒܼܘܼܕܘܵܬܸܗ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܸܗ؛ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1966 ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܲܕܵܡܘܼܗܝ ܙܝܼܕܠܸܗ ܗܲܠ 100 ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸܐ. ܡܘܼܣܝܼܩܝܼ ܕܢܸܝܒܘܼ ܥܲܡ ܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܕܪܵܒܝܼ ܨܘܿܦܝܵܐ ܩܵܓ̰ܵܪܝܵܢ ܗ݇ܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܩܵܐ ܢܸܝܒܘܼ، ܘܓܘܼܕܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܚܕܸܪܸܗ ܠܚܲܕ݇ ܓܘܼܕܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܘܚܩܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܥܵܠܡܵܐ. ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1973 ܗܿܘ ܡܘܼܫܚܸܛܠܸܗ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܘܼܗܝ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܡܹܝܪܝܼܟܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܚܘܼܕܸܬܠܸܗ ܠܓܘܼܕܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܘܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܕܠܵܐ ܫܲܪܫܵܝܬܵܐ ܟܬܸܪܸܗ ܠܦܘܼܠܚܵܢܘܼܗܝ ܐܘܼܡܵܢܵܝܵܐ ܗܲܠ ܗܿܘ ܪܦܵܦܵܐ ܐ݇ܚܲܪܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܝܠܵܐ ܘܡܨܵܝܬܵܐ. ܢܸܝܒܘܼ ܥܝܼܣܵܐ ܒܵܝ ܫܘܼܢܸܐ ܠܸܗ ܡܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܒܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܒܬܸܫܖܸ̈ܝܢ ܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ 2014 ܘܫܒܼܸܩܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܕܟܼܵܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܢܵܫܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܓܵܢܘܼܗܝ

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Saturday, January 3, 2015

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.