The subject in Assyrian No.(20)

Shamiram Bulletin No. 20

ܫܡܝܪ
6764

ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 20 ܒܝܬ ـ ܢܝܣܢ̈ܐ 2014
ܚܒܼܝܫ̈ܬܐ

   ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ
   ܡܫܘܚܬܐ
   ܫܘܚܠܦܐ
   ܟܬܒܼ̈ܐ ܒܝܕ ܕܟܬܪ ܡܕܠܢ ܕܒܼܝܣ
   ܡܬܠ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ
   ܚܫܠ ܩܛܡܐ
    اخبار
    اکیتو، سال نو آشوری
    نود و نهمین سالگرد "سیفو"
    داستان یک بازمانده
    شعر
    تأثیر سریانی در زبان فارسی
   آشوری ها بعد از آشور
    پزشکی در بین النهرین
   گاو بالدار آشوری

   مطالب ارسالی خوانندگان

܀ مسئولیت مقالات درج شده بر عهده نویسندگان مقالات می باشد و”شامیرام” مسئولیتی در قبال آنها ندار

ܡܬܠ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ
ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ

܀ ܕܸܐܒܼܵܐ ܐ݇ܬܵܐ ܐ݇ܟܼܘܿܠܝܼ!
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܸܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܠܸܐ ܬܲܚܡܸܢܝܼ ܒܘܼܬ ܦܠܵܛܵܐ ܕܥܒܼܵܕܲܝܗܝ ܘܟܸܐ ܫܵܩܠܝܼ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܸ̈ܐ ܡܵܖ̈ܲܝ ܩܸܢܛܵܐ.
܀ ܕܸܐܒܼܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܐܲܝܢܝܼ ܛܘܼܪܵܐ ܡܝܼܬܵܐ ܝܠܸܗ؟
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܘܼܬ ܚܕܵܐ ܩܲܘܲܡܬܵܐ ܕܠܸܐ ܩܲܘܸܡܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ.
܀ ܕܲܗܒܼܵܐ ܙܸܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝܠܸܗ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܟܸܪܝܘܼܬܵܐ ܕܩܘܼܡܬܵܐ ܠܸܐ ܡܲܒܣܸܪܵܐ ܡܼܢ ܛܝܼܡܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ.
܀ ܕܘܼܢܝܸܐ ܐܸܢ ܚܲܕ݇ ܟܵܕܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ݇ ܩܸܛܥܘܼܗܝ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܸܕ ܡܵܛܸܐ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܓܵܪܵܓ ܗܵܘܸܐ ܠܸܗ ܣܒܵܪܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܣܲܒܲܒ ܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܒܚܕܵܐ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܘܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܦܘܼܖ̈ܣܸܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ.
܀ ܕܘܼܢܝܸܐ ܕܵܐܟܼܝܼ ܕܵܒܼܩܸܬ ܠܵܗܿ ܗܲܪ ܗܵܕܵܟܼ ܙܸܐ ܟܸܐ ܥܵܒܼܪܵܐ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܠܵܙܸܡ ܕܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܗܵܘܸܐ ܒܓܡܝܼܪܘܼܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܕܬܵܦܩܲܚ ܒܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܒܐ݇ܣܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܩܲܕ ܚܲܝܲ̈ܢ ܒܚܵܕܘܼܬܵܐ ܥܵܒܼܪܝܼ.
܀ ܕܸܡܵܐ ܠܡܝܼܵ̈ܐ ܠܸܐ ܚܵܕܸܪ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܒܘܼܬ ܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܸܙܡܵܝܘܼܬܵܐ ܝܠܸܗ ܘܡܲܢܗܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕܝܣܘܼܪܵܐ ܕܒܸܝܠ
ܐܵܢܝܼ ܕܡܼܢ ܚܲܕ݇ ܕܸܡܵܐ ܝܢܵܐ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܢܸܫܝܵܐ.
܀ ܕܵܥܬܘܼܗܝ ܡܘܼܩܪܸܡܘܼܗܿ ܝܠܸܗ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܢܦܝܼܠܵܐ ܝܠܸܗ ܬ݇ܚܘܿܬ ܟܵܐܪ ܕܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ.
܀ ܕܸܪܝܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܡܝܼܵ̈ܐ ܕܙܸܠܦܸ̈ܐ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܐܲܗܘܵܠܵܬܸ̈ܐ ܕܦܸܠܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܪܒܵܐ ܝܢܵܐ.
܀ ܗܸܒܼܝܼܲܢ ܡܵܫܸ̈ܐ ܐ݇ܟܘܼܡܸ̈ܐ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܠܲܝܬ ܚܕܵܐ ܗܸܒܼܝܼ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ.
܀ ܗܵܕܟܼܵܐ ܠܸܐ ܦܵܝܫܵܐ، ܕܘܼܢܝܸܐ ܛܘܼܦܪܘܼܗܿ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ ܝܠܸܗ
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܒܸܕ ܐܵܬܸܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܒܠܸܒܲܢ.
ܗܵܘ ܚܠܘܼܠܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܪܵܩܕܸܢ، ܫܒܼܘܿܩ ܚܡܵܖܸ̈ܐ ܙܲܪܙܸܖ̈ܝܼ ܓܵܘܘܼܗܝ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܐܸܢ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܬܝܼ ܠܸܐ ܡܵܛܸܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗܿ ܕܗܲܪ ܠܵܐ ܗܵܘܸܐ.
܀ ܗܵܝ ܥܲܝܢܵܐ ܕܥܲܠ ܐܝܼܕܵܐ ܕܦܸܠܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܟܘܼܪܸܐ ܗܵܘܝܵܐ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܡܼܢ ܦܸܠܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܝܼܠܸܗ ܛܲܡܲܥܟܵܐܪ ܘܩܡܝܼܢܵܐ، ܠܸܐ ܡܵܛܸܐ ܚܲܕ݇ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ
ܘܟܠ ܚܲܕ݇ ܕܗܵܘܸܐ ܒܗܸܒܼܝܼ ܕܛܵܒܼܬܘܼܗܝ ܒܸܕ ܣܵܒܸܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ
܀ ܗܵܘ ܕܚܘܼܘܸܐ ܗܵܘܸܐ ܢܗܝܼܣܘܼܗܝ، ܡܼܢ ܚܲܒܼܠܵܐ ܒܲܠܩܵܐ ܟܸܐ ܙܵܕܸܥ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܩܲܒܸܠ ܙܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܗܲܠ ܐ݇ܚܲܪܬܵܐ ܒܸܕ ܙܵܕܸܥ ܡܼܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܕܲܡܝܵܢܵܐ ܥܲܠܘܼܗܝ.
܀ ܗܵܘ ܩܵܪܘܼܨܵܐ ܒܵܒܵܐ ܕܗܵܘ ܦܵܓܵܐ ܝܠܸܗ
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܬܸܖ̈ܘܲܝܗܝ (ܓܲܒܼܪܵܐ ܘܒܲܟܼܬܵܐ) ܠܚܝܼܡܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܐܘܼܕܵܠܸܐ.
܀ ܗܵܘܝܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ، ܠܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܘܠܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܬܵܐ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܚܲܕ݇ ܡܸܐܡܪܵܐ ܣܩܝܼܠܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܪܸܓܼܫܵܐ ܕܚܵܕܘܼܬܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ.
܀ ܗܵܘ ܕܓܵܘ ܡܝܼܵ̈ܐ ܥܵܒܼܸܪ ܓ̰ܘܼܠܘܼܗܝ ܟܸܐ ܬܵܪܝܼ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܲܪܲܚܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ، ܓܵܪܵܓ ܗܲܕܪܲܚܠܵܗܿ ܓܵܢܲܢ ܕܬܵܦܩܲܚ ܒܪܵܒܵܐ ܩܸܨܸ̈ܐ (عواقب).
܀ ܗܵܘ ܕܠܦܵܘܚܵܐ ܙܵܪܸܥ ܠܓܲܪܕܲܒܘܼܠܸܐ ܒܸܕ ܚܵܨܸܕ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܟܠ ܚܲܕ݇ ܥܒܼܵܕܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܗܘܼܦܵܟܼ ܥܒܼܵܕܵܐ (عکس العمل) ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܸܐ ܙܗܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܦܠܵܛܵܐ ܕܥܒܼܵܕܘܼܗܝ ܕܠܵܐ ܕܵܝܖ̈ܝܼ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠܘܼܗܝ.
܀ ܗܵܘ ܠܸܐ ܕܵܡܸܟܼ ܚܲܕ݇ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܦܵܠܛܝܼ ܡܝܼܵ̈ܐ ܬ݇ܚܘܼܬܘܼܗܝ
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܗܵܘ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܘܠܸܐ ܥܵܒܼܸܕ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܠܸܙܝܵܢܘܼܗܝ.
܀ ܗܵܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܲܟܼܬܵܐ ܥܵܒܼܕܵܐ ܠܸܗ ܐܘܼܦ ܟܲܠܸ̈ܐ ܘܟܘܼܬܲܢ ܠܸܐ ܥܵܒܼܕܝܼ ܠܸܗ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܒܲܟܼܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܥܒܼܕܵܢܬܵܐ (ܡܵܪ ܟܵܐܪ) ܝܠܵܗܿ ܒܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܘܠܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܫܝܼܒܼܬܵܐ.
܀ ܗܘܿܫܵܪܵܐ ܐܸܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܼܟܼ ܥܵܒܼܸܪ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܥܲܝܢܘܼܗܝ ܥܲܠ ܡܸܢܕܝܼܘܼܟܼ ܒܸܕ ܢܵܦܠܵܐ ܘܐܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܒܲܟܼܬܘܼܟܼ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܠܵܐ ܗܵܘܸܐ ܠܘܼܟܼ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ݇ ܗܘܿܫܵܪܵܐ ܒܚܲܝܘܼܬܘܼܟܼ ܒܗܵܝ ܕܠܵܐ ܥܲܝܢܘܼܗܝ ܕܟܼܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܠܵܐ ܙܸܐ ܐܝܼܕܘܼܗܝ.
܀ ܗܘܿܫܵܪܵܐ ܐܸܢ ܕܲܗܒܼܵܐ ܙܸܐ ܗܵܘܸܐ ܓܵܘ ܓ̰ܝܼܒܘܼܟܼ ܠܵܐ ܕܵܪܸܬ ܠܸܗ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܡܲܬܠܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܝܠܵܗܿ.
܀ ܗܵܝ ܩܘܼܣܲܪܬܵܐ ܕܬܸܪܬܸܝܢ ܒܲܫܠܵܢܝܵܬܸ̈ܐ ܗܵܘܸܐ ܠܵܗܿ ܟܸܐ ܨܵܝܢܵܐ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܟܠ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܓܼܠܵܐ ܠܵܙܸܡ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܸܐ ܬ݇ܚܘܿܬ ܚܕܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܩܲܕ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܗܵܘܸܐ ܒܪܸܐܙܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܘ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ ܠܸܐ ܐܵܬܸܐ ܒܪܸܫܵܐ.
܀ ܗܲܠ ܕܚܕܵܐ ܡܸܫܡܸܫܬܵܐ ܢܵܬܪܵܐ، ܐܸܡܵܐܐ ܟ̰ܲܩܵܠܸ̈ܐ ܟܸܐ ܢܵܬܪܝܼ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܓܡܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܡܵܪ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܘܝܼ ܒܫܸܢܸ̈ܐ، ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܩܵܘܝܵܢܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܕܓ̰ܵܗܵܠ ܝܢܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ .
܀ ܗܲܠ ܚܸܨܕܵܐ ܕܣܲܥܖܸ̈ܐ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܘܲܥܕܵܐ ܕܠܸܐ ܝܠܸܗ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ.
܀ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܓܵܘܙܸ̈ܐ ܒܪܸܫܵܐ ܕܓܘܼܢܒܲܙ.
ܦܘܼܫܵܩܵܐ: ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܥܲܡ ܦܸܠܵܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܲܝܬ ܠܵܗܿ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܘܗܵܘ ܠܸܐ ܩܲܒܸܠ ܠܚܲܒܪܵܐ ܕܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ.

ܥܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ
t
ܟܬܒܼ̈ܐܒܝܕ ܕܟܬܪ ܡܕܠܢ ܕܒܼܝܣ
ܟܠܵܝ ܐܲܢܸܐ ܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܙܒܼܝܼܢܸ̈ܐ ܡܼܢ : www.lulu.com
(ܓܵܘ Search Box ܟܬܘܿܒܼܘܿܢ(Madeleine Davis
ܐ ـ ܟܬܵܒܼܸܐ ܕܝܲܠܘܼܕܸ̈ܐ
ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܐܵܠܲܦ ـ ܒܹܝܬ ܘܕܡܸܢܝܵܢܸ̈ܐ (2011) (259 ܦܵܬܘܵܬܸ̈ܐ)
ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܡܲܠܘܼܦܸܐ ܝܠܸܗ ܠܩܵܢܘܿܢܸ̈ܐ ܕܟܬܵܒܼܬܵܐ ܕ22 ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܠܝܲܠܘܼܕܸ̈ܐ ܒܗܵܝ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܐ ܡܼܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܵܝ ܦܵܝܫܝܼ ܚܘܼܦܛܸ̈ܐ ܕܗܵܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ
ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܘܠܵܚܘܿܡܬܵܐ. ܥܲܡܵܐ ܥܲܡ ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ، ܡܸܢܝܵܢܸ̈ܐ ܙܸܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܠܦܸ̈ܐ ܒܘܿܬ ܐܲܣܘܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܚܕܵܕܸܐ. ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܵܐ ܐܝܼܬ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ 600 ܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ


ܫܩܝܼܠܸ̈ܐ ܡܼܢ ܓܵܘ ܦܘܼܫܵܩ ـ ܡܸܠܸ̈ܐ ܕܡܝܵܩܖܸ̈ܐ ܐܵܠܝܼܟܣܲܢܕܪܘܿܣ ܝܵܘܣܸܦ ܐܵܒܼܪܵܗܵܡ (ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ـ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ) ܘܘܸܠܝܵܡ ܣܲܪܡܲܣ (ܦܵܪܣܵܝܵܐ ـ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ) ܥܲܡ ܨܘܼܖ̈ܝܵܬܵܝ. ܝܲܠܘܼܕܸ̈ܐ ܟܸܐ ܡܵܨܝܼ ܫܵܩܠܝܼ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܒܓܵܘܢܵܢܬܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܨܘܼܖ̈ܝܵܬܸܐ. ܗܵܕܟܼܵܐ ܥܲܡ ܟܠ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܝܲܠܘܼܕܸ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܠܦܸ̈ܐ ܠܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ ܕܡܫܲܪܘܼܝܸܐ ܝܢܵܐ ܒܕܗܵܝ ܐܵܬܘܼܬܵܐ. ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܬܝܼܒܼܸ̈ܐ ܒܪܸܐܙܵܐ ܐܲܒܓܲܕܵܝܵܐ ܒܝܼܦܲܠܓܵܐ ܕܟܬܵܒܼܵܐ. ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܦܪܵܩܬܵܐ ܐܵܦ ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܐܸܣܛܪܲܢܓܝܼܠܝܘܿܢ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܙܝܼܸ̈ܐ.
ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܙܡܝܼܖ̈ܵܬܸܐ ܘܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܸܐ ܩܵܐ ܝܲܠܘܼܕܸ̈ܐ
(2013) (158 ܦܵܬܘܵܬܸ̈ܐ)
ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ 224 ܙܡܝܼܖ̈ܵܬܸܐ ܘ32 ܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܸܐ ܩܵܐ ܝܲܠܘܼܕܸ̈ܐ؛ ܦܘܼܫܩܸ̈ܐ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܘܦܵܪܣܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܡܢܵܚܵܐ ܪܵܒܝܼ ܝܘܼܐܸܝܠ ܕܸܒܼܝܼܣ ܘܒܪܵܬܸܗ
ܡܵܕܠܸܢ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 1983. ܒܗܵܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܟܲܕ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܡܲܛܒܼܲܥܬܵܐ، ܟܠܵܝ ܙܡܝܼܖ̈ܵܬܸܐ ܘܣܸܕܪܵܝ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܟܬܝܼܒܼܸ̈ܐ ܒܝܲܕ ܬܪܸܝܢ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸܐ ܡܝܲܩܖܸ̈ܐ ܟܘܼܪܸܫ ܙܲܝܥܵܐ ܓܘܼܓܬܵܦܵܗ ܘܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܬܲܡܪܲܙ. ܠܲܐܟܼܵܐ ܚܫܲܚܬܵܐ “ܡܫܘܼܚܬܵܐ” (Action Rhythm)


ܡܘܼܦܠܸܚܘܼܗܝ ܝܘܲܚ ܩܵܐ ܦܪܵܫܬܵܐ ܕܙܡܝܼܖ̈ܵܬܸܐ ܡܵܖܸ̈ܐ ܩܝܼܢܵܬܸ̈ܐ(Musical Notes) ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܩܝܼܢܵܬܸ̈ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܖܸ̈ܐ ܓ̰ܘܘܼܓ̰ܵܐ. ܡܢܵܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ ܕܙܡܝܼܖ̈ܵܬܸܐ ܘܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܟܲܖ̈ܝܸܐ ܘܦܫܝܼܛܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܗܵܝ ܕܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܚܸܡܸ̈ܐ ܩܵܐ ܝܲܠܘܼܕܸ̈ܐ ܕ3 ܗܲܠ 6 ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܝܵܠܦܝܼ ܘܡܲܦܠܸܚܝܼ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܒܚܲܕ݇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܣܵܘܕܵܢܬܵܐ ܘܡܲܒܣܸܡܵܢܬܵܐ.ܙܡܝܼܖ̈ܵܬܸܐ ܘܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܦܘܼܠܓܼܝܼܸ̈ܐ ܥܲܠ 11 ܡܠܘܼܐܸ̈ܐ (ܗܲܓ̰ܲܬܸ̈ܐ) ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܐܲܝܟܼ ܣܵܓܼܘܿܕܘܼܬܵܐ، ܕܲܫܢܸ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܬܲܢ،ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܚܘܼܒܘܼܗܝ ܠܟܸܣܠܲܢ، ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܥܲܡ ܗܲܡܸܢܵܢܸ̈ܐ، ܥܸܐܕܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ، ܥܸܐܕܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܘܫܪ. ܕܠܚܵܡܵܐ ܝܢܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܩܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܸܒܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܦ ܩܵܐ ܡܲܚܙܵܝܵܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܐܲܒܼܵܗܸ̈ܐ ܘܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕܥܸܕܵܬܸ̈ܐ.
ܛܲܥܘܼܝܸܐ ܒܵܬ݇ܪ ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܛܠܝܼܩܸ̈ܐ (2012) (34 ܦܵܬܘܵܬܸ̈ܐ)
ܟܬܵܒܼܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܪܸܐܙܵܐ ܕܟܬܵܒܼܸ̈ܐ “ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܘ ܡܲܬܸܠܝܵܬܸ̈ܐ” ܡܲܬܠܸ̈ܐ ܕܚܲܕ݇
ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܚܦܝܼܛܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܪܵܡܵܢ ܝܼܠܵܗܿ ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܟܸܐ ܡܲܨܝܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܡܲܠܦܵܢܬܸܗ. ܟܲܕ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܡܲܠܦܵܢܬܸܗ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܕܐܝܼܬ ܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ ܒܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܛܠܝܼܩܸ̈ܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܛܲܥܝܼ ܒܵܬ݇ܪܵܝ ܘܝܵܕܥܝܼ ܕܐܲܝܢܝܼ ܝܢܵܐ: ܗܵܘ ܚܫܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܛܵܥܸܐ ܒܵܬ݇ܪܵܝ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܘܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܘܲܒܕܲܫܬܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܒܲܕܝܼܕܵܐ ܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܩܲܕ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܡܨܵܥܵܐ ܕܡܱܲܫܟ̰ܸܚܠܗ݇ܘܿܢ. ܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܕܝܲܠܘܼܕܸ̈ܐ ܝܵܠܦܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܛܠܝܼܩܸ̈ܐ ܘܒܵܠܓܝܼ ܒܓܵܘܢܵܢܬܵܐ ܕܨܘܼܖ̈ܝܵܬܸܐ ܕܓܵܘ ܟܠ ܦܵܬܵܐ ܕܟܬܵܒܼܵܐ.
ܥܘܼܩܒܪܵܐ ܐܸܓܪܵܐ (2012) (30 ܦܵܬܘܵܬܸ̈ܐ)


ܟܬܵܒܼܵܐ ܬܪܸܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܪܸܐܙܵܐ ܕܟܬܵܒܼܸ̈ܐ “ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܘ ܡܲܬܸܠܝܵܬܸ̈ܐ” ܡܲܬܠܸ̈ܐ ܕܬܪܸܝܢ ܐܵܚܘܿܢܘܵܬܸ̈ܐ ܝܠܵܗܿ: ܚܲܕ݇ ܒܲܓܝܼܪܵܐ ܘܗܵܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܬܲܪܒܵܢܵܐ. ܗܵܘ ܒܲܓܝܼܪܵܐ ܟܸܐ ܡܲܚܸܻܒ ܗ݇ܘܵܐ
ܠܡܸܐܟܼܘܼܠܝܵܬܸ̈ܐ ܡܵܪܸܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܡܲܠܘܼܦܸܐ ܝܠܸܗ ܠܐܵܚܘܿܢܸܗ ܕܗܵܘ ܙܸܐ ܐܵܟܼܸܠ ܠܡܸܐܟܼܘܼܠܝܵܬܸ̈ܐ ܛܵܒܼܸ̈ܐ. ܒܟܠ ܕܗܵܝ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܝܼܠܵܝܵܬܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܐܝܼܢܵܐ ܡܨܵܥܵܐ ܝܢܵܐ ܕܒܡܸܬܚܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܚܵܝܝܼ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܘܲܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܵܘ ܫܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܐܸܚܕܵܕܸܐ.
ܒ ـ ܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܩܵܐ ܓܘܼܖܸ̈ܐ
ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܩܪܵܝܬܵܐ (ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܐ ܝܵܕܥܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ) (2012) 50 ܦܵܬܘܵܬܸ̈ܐ)
ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵـܐ ܡܲـܠـܘܼܦܸـܐ ܝـܠܸـܗ ܠـܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܘܙܲܘܥܸ̈ܐ ܓܵـܘ ܐܸܫܸـܬ ܬܦܵـܩـܝܵـܬܸ̈ܐ: ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܫܲܪܝܼ ܩܪܵܝܵܐ ܠܟܠ ܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ ܝܲܢ ܥܲܣܩܵܐ.


ܩܸܖ̈ܝܵܢܸܐ ܕܣܘܵܕܵܐ (ܟܬܵܒܼܵܐ 1 ܫܲܬܐܸܣܵܝܵܐ) (2012) 281 ܦܵܬܘܵܬܸ̈ܐ)
ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ، ܗܵܘ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܒܣܸܕܪܵܐ ܕܫܲܬܐܸܣܸ̈ܐ، ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܡܵܘܬܪܵܢܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܡܵܨܝܼ ܩܵܪܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ. ܗܵܘ ܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܩܸܖ̈ܝܵܢܸܐ: ܐܲܝܢܝܼ ܕܣܲܗܡܵܝ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܒܝܵܗܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܡܼܢ ܣܘܵܕܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ. ܗܵܘ ܡܲܠܘܼܦܸܐ ܝܠܸܗ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܐܸܡ ܕܡܸܠܬܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ. ܢܝܼܫܸܗ ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܕܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ ܝܵܠܦܝܼ ܕܡܲܕܥܝܼ ܠܓܵܢܵܝ ܘܲܠܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܘܗܲܡܙܸܡܝܼ ܒܘܼܬ ܕܝܼܠܵܝܵܬܵܝ.

ܚܫܠ ܩܛܡܐ
(ܚܕܐ ܗܘܩܝܬܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܐ)
ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ، ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ، ܚܲܕ݇ ܥܕܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܲܠܟܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬ ـ ܙܵܘܓܵܐ ܘܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܫܸܡܘܼܗܿ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܠܲܝܗܝ ܡܲܠܟܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܟܸܐ ܗܲܟܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܐܲܬܪܸܗ؛ ܓܵܗܸ̈ܐ ܒܟܸܐܢܘܼܬܵܐ ܘܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ ܒܛܠܘܼܡܝܵܐ.
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܟܲܕ ܝܬܝܼܒܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܩܲܨܪܘܼܗܝ ܘܗܲܡܙܘܼܡܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܡ ܒܲܟܼܬܘܼܗܝ ܒܲܩܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܡܸܢܘܼܗܿ: “ܬܲܢܝܼ ܠܝܼ ܐܸܢ ܒܲܟܼܬܵܐ ܟܸܐ ܒܵܢܝܵܐ ܠܸܗ ܒܲܝܬܵܐ ܝܲܢ ܐܘܼܪܙܵܐ؟” ܒܲܟܼܬܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܵܗܿ:”ܐܘܼܪܙܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܝܼܵ̈ܐ ܝܠܸܗ ܘܒܲܟܼܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܒܲܢܕܵܐ. ܐܸܢ ܒܲܟܼܬܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܓ̰ܲܡܥܵܢܬܵܐ، ܟܡܵܐ ܕܐܘܼܪܙܵܐ ܡܲܬ݇ܝܸܐ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܠܸܐ ܓ̰ܲܡܥܝܼ ܐܝܼܢܵܐ ܒܲܢܕܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܡܝܼܵ̈ܐ ܒܸܕ ܕܵܒܼܩܵܐ ܠܸܗ.” ܡܲܠܟܵܐ ܒܸܟܪܵܒܵܐ ܝܠܸܗ ܪܵܒܵܐ ܘܠܸܐ ܝܠܸܗ ܩܲܒܘܼܠܘܼܗܝ ܚܲܒܪܘܼܗܿ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܸܢ ܡܼܢ ܒܪܵܬܝܼ ܕܝܼܠܵܗܿ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܙܸܐ ܒܲܩܪܸܢ ܗܵܝ ܟܸܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܓ̰ܲܘܸܒܵܐ ܕܐܸܢ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܪܙܵܐ ܠܵܐ ܡܲܬ݇ܝܸܐ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ، ܕܵܐܟܼܝܼ ܒܲܟܼܬܵܐ ܟܸܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܓ̰ܲܡܥܵܐ ܘܒܵܢܝܵܐ ܒܲܝܬܵܐ.” ܗܲܝܓܵܗ ܒܲܩܘܼܪܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܒܘܼܩܵܪܸܗ ܡܼܢ ܒܪܵܬܸܗ. ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܵܗܿ: “ܕܠܵܐ ܫܸܟ ܐܘܼܪܙܵܐ ܟܸܐ ܡܲܬ݇ܝܸܐ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܘܒܲܟܼܬܵܐ ܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܵܐ.” ܡܲܠܟܵܐ ܒܸܟܪܵܒܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ
ܥܒܼܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܟܡܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܘܫܘܼܫܲܢܸܐ ܓܲܪܘܘܼܣܸܐ ܝܠܵܗܿ ܘܡܛܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܫܸܢܸ̈ܐ ܕܓܒܼܵܪܵܐ. ܡܲܠܟܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܘܲܙܝܼܪܸܗ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܵܢܵܐ ܒܵܥܝܸܢ ܡܲܓܒܼܸܪܸܢܵܗܿ ܒܪܵܬܝܼ. ܡܘܼܕ݇ ܡܵܨܲܚ ܥܵܒܼܕܲܚ؟” ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܵܐ ܝܠܸܗ: “ܡܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܸܝܬ ܒܲܣܝܼܡܵܐ، ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܘܼܟܼ. ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܲܚ ܓܵܘ ܟܠܸܗ ܐܲܬܪܵܐ ܩܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܒܵܥܸܐ ܡܲܓܒܼܸܪܵܗܿ ܒܪܵܬܸܗ ܘܟܠ.
ܚܲܕ݇ ܕܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܸܗ ܡܵܨܸܐ ܐܵܬܸܐ ܠܩܲܨܪܵܐ.” ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ:”ܠܵܐ. ܗܵܕܟܼܵܐ ܠܸܐ ܗܵܘܝܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܒܵܥܸܝܢ ܡܲܙܒܸܛܸܢ ܕܐܘܼܪܙܵܐ ܟܸܐ ܒܵܢܸܐ ܠܸܗ ܒܲܝܬܵܐ ܘܠܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ.” ܗܵܝܓܵܗ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ: “ܡܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܸܝܬ ܒܲܣܝܼܡܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܥܵܒܼܕܸܢ ܐܲܝܟܼ ܕܒܵܣܡܵܐ ܠܘܼܟܼ، ܡܘܼܕܝ ܝܠܸܗ ܦܘܼܩܕܵܢܘܼܟܼ؟” ܡܲܠܟܵܐ ܙܸܐ ܦܲܩܘܼܕܸܐ ܝܠܸܗ ܕܘܲܙܝܼܪܵܐ ܐܵܙܸܠ ܘܚܵܕܸܪ ܓܵܘ ܟܠܸܗ ܐܲܬܪܵܐ ܘܡܲܫܟ̰ܸܚ ܠܸܗ ܗܵܘ ܒܘܼܫ ܡܸܣܟܸܢܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܘܡܲܬ݇ܝܸܐ ܠܸܗ ܩܵܐ ܕܓܵܒܼܸܪ ܩܵܐ ܒܪܵܬܸܗ.
ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܘܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܟܠܸܗ ܗܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܗܲܠ ܕܡܲܚܒܘܼܪܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕ݇ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܸܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܕܵܐ ܝܸܡܵܐ ܣܵܒܼܬܵܐ ܘܗܲܠ ܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐܵܦ ܫܸܡܫܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܚܙܝܼܬܘܼܗܿ ܦܲܐܬܸܗ ܒܗܵܝ ܕܟܸܐ ܚܵܝܸܐ ܓܵܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܕܒܲܝܬܸܗ ܘܠܸܐ ܦܵܠܸܛ ܡܼܢ ܬܵܡܵܐ. ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܕܐܵܪܵܐ ܫܸܐܕܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܗܵܘ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ؟ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܝܠܝܼܦܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܸܗ.
ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܟܡܵܐ ܢܵܛܘܼܖܸ̈ܐ ܒܸܐܙܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܗܵܘ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܩܵܐ ܚܙܵܝܬܘܼܗܝ. ܬܵܡܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܸܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܝܸܡܸܗ ܘܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܒܪܘܼܢܘܼܗܿ. ܗܵܝ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܓܵܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܫܵܓܼ݇ܪܵܐ ܠܸܗ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠܸܛ ܡܼܢ ܓܵܘܸܗ ܘܟܸܐ ܥܵܒܼܸܪ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ. ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܕܐܵܪܵܐ ܫܸܐܕܵܢܵܐ ܝܠܸܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܸܡܸܗ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: “ܠܵܐ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܼܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܝܠܝܼܦܵܐ ܝܠܸܗ.” ܗܵܝܓܵܗ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܢܵܐ ܠܫܸܡܸܗ ܘܗܵܝ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: “ܚܲܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ.” ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܘܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܠܟܸܣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܡܲܚܒܘܼܪܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܒܘܼܬ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ. ܡܲܠܟܵܐ ܦܲܩܘܼܕܵܐ ܝܠܸܗ ܕܠܲܒܸܠܵܗܿ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܬܵܡܵܐ ܘܡܲܓܒܼܸܪܵܗܿ ܩܵܐ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ.
ܡܲܚܒܘܼܪܘܼܗܿ ܝܢܵܐ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܕܗܲܕܪܵܐ ܠܵܗܿ ܓܵܢܘܼܗܿ ܒܗܵܝ ܕܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܩܵܐ ܓܒܼܵܪܵܐ.
ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܝ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܸܩܒܼܵܠܵܐ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ. ܗܵܝ ܥܕܵܢܵܐ ܡܲܠܟܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܦܘܼܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܒܼܸܪ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܩܲܒܘܼܠܸܐ. ܫܘܼܫܲܢܸܐ
ܗܲܕܘܼܪܸܐ ܝܠܵܗܿ ܘܒܸܐܙܵܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܡ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܣܵܒܼܬܵܐ. ܬܲܩܬܘܼܩܸܐ ܝܢܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܘܣܵܒܼܬܵܐ ܦܬܵܚܸܗ ܝܠܵܗܿ ܬܲܪܥܵܐ ܘܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܒܪܵܬܵܐ ܘܘܲܙܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܟܡܵܐ ܢܵܛܘܼܖܸ̈ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܡܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܘܠܡܘܼܕܝܼ ܐ݇ܬܝܼܸܐ ܝܢܵܐ.
ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܣܵܒܼܬܵܐ: “ܐܵܗܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܡܼܢ ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܟܲܠܬܵܟܼܝ”. ܣܵܒܼܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܬܸܫܘܸܫܬܵܐ ܘܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܵܗܿ: “ܟܵܘܣܝܼ ܓܸܪܝܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܝܼ ܐܘܼܦ ܠܲܚܡܵܐ ܕܐ݇ܟܼܵܠܵܐ. ܕܵܐܟܼܝܼ ܡܵܨܝܵܢ ܚܲܡܝܵܢܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܒܪܵܬܵܐ؟” ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܬܘܼܗܿ ܕܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܝܠܸܗ. ܗܵܝܓܵܗ ܒܸܫܒܼܵܩܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܒܪܵܬܵܐ ܬܵܡܵܐ ܘܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܩܲܨܪܵܐ ܘܣܵܒܼܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܩܲܘܲܡܬܵܐ.
ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܬܪܸܝܢ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܣܵܒܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܒܪܘܼܢܘܼܗܿ:
ـ “ܩܵܡܘܼܕܝܼ ܒܪܘܿܢܵܟܼܝ ܓܵܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ؟”
ـ “ܗܵܘ ܠܸܐ ܦܵܠܸܛ ܡܼܢ ܓܵܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ. ܐܵܕܝܼܵܐ ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܫܵܓܼ݇ܪܵܢܸܗ ܒܸܕ ܢܵܕܸܐ ܓܵܘ ܗܵܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ.”
ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܣܵܒܼܬܵܐ ܕܡܲܬܒܼܵܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܕܸܩܸ̈ܐ (ܩܲܖ̈ܫܸܐ) ܘܝܲܩܕܵܢܸ̈ܐ ܓܵܘ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܬܲܢܘܼܖܸ̈ܐ ܘܡܲܙܝܘܼܕܸܐ ܝܠܵܗܿ: “ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܸܛܠܸܗ ܡܼܢ ܓܵܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܫܵܓܼ݇ܪܵܢܸܗ ܗܵܘ ܕܬܪܸܝܢ ܗܵܝܓܵܗ ܚܵܙܲܚ ܡܘܼܕ݇ ܒܸܕ ܥܵܒܼܸܕ.” ܣܵܒܼܬܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܲܝܟܼ ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܕܫܘܼܫܲܢܸܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܒܪܘܼܢܘܼܗܿ: “ܩܘܼܡ ܦܠܘܿܛ ܘܥܒܼܘܿܪ ܓܵܘ ܗܵܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ.” ܗܲܪ ܒܗܵܘ ܪܦܵܦܵܐ ܕܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܦܠܵܛܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܓܵܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ، ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܸܫܵܓܼ݇ܪܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܗܵܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ. ܚܲܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܟ̰ܲܪܟ̰ܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܐܲܝܟܼ ܫܸܐܕܵܢܵܐ ܘܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܥܸܨܝܵܐ ܕܝܵܬܸܒܼ ܠܐܲܪܥܵܐ. ܗܵܕܟܼܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܒܸܝܠܵܦܵܐ ܝܠܸܗ ܕܚܵܝܸܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܬܲܢܘܼܪܵܐ. ܣܵܒܼܬܵܐ ܘܫܘܼܫܲܢܵܐ ܙܸܐ ܗܲܝܘܼܪܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܘܡܲܠܘܼܦܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ.
ܥܒܼܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܟܡܵܐ ܥܕܵܢܵܐ. ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ:
“ܗܲܕܸܪܵܗܿ ܓܵܢܘܼܟܼ ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܕ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܫܘܼܩܵܐ.” ܬܵܡܵܐ ܓܵܘ ܫܘܼܩܵܐ ܡܲܚܙܘܼܝܘܼܗܝ ܘܡܲܝܕܘܼܥܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܸ̈ܐ. ܒܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܫܲܕܘܼܪܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܠܫܘܼܩܵܐ ܒܢܲܦ̰ܫܸܗ ܘܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܸܢܸܗ ܕܩܵܬܘܼܗܿ ܦܵܪܟ̰ܵܐ ܘܚܡܵܛܵܐ ܘܓܕܵܠܸ̈ܐ ܙܵܒܼܸܢ. ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܒܸܐܙܵܠܵܐ ܝܠܸܗ ܠܫܘܼܩܵܐ ܘܒܸܙܒܼܵܢܲܝܗܝ ܝܠܸܗ ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܸ̈ܐ ܕܒܲܟܼܬܸܗ ܛܠܝܼܒܬܲܝܗܝ ܝܠܵܗܿ. ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܙܸܐ ܫܲܪܘܼܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܸܠܩܵܛܵܐ ܥܲܠ ܦܵܪܟ̰ܵܐ ܘܗܲܕܘܼܪܸܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܝܵܠܲܚܬܵܐ ܠܩܝܼܛܬܵܐ ܘܫܲܕܘܼܪܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܓܲܒܼܪܘܼܗܿ ܕܐܵܙܸܠ ܠܫܘܼܩܵܐ ܕܗܘܼܕܵܝܸ̈ܐ ܘܙܲܒܸܢܵܗܿ. ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܕܒܡܘܼܕܝ݇ ܛܝܼܡܵܐ ܙܲܒܸܢܵܗܿ ܝܵܠܲܚܬܵܐ ܘܗܵܝ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: ܬܲܢܝܼ ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܙܲܒܢܸܢܵܗܿ ܩܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ).
ܒܸܐܙܵܠܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܠܫܘܼܩܵܐ ܕܝ݇ܗܘܼܕܵܝܸ̈ܐ ܘܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܬܵܡܵܐ ܗܲܠ ܕܡܛܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܟܸܣ ܚܲܕ݇ ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܘܗܵܘ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܠܛܝܼܡܵܐ ܕܝܵܠܲܚܬܵܐ. ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ: “ܛܝܼܡܘܼܗܿ ܚܲܕ݇ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܝܠܸܗ.” ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ. ܐܸܢ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܪ݇ܚܸܫܠܘܼܟܼ ܠܚܙܘܼܩܝܵܐ (ܣܲܦܲܪ) ܘܗܵܘܸܐ ܠܘܼܟܼ ܛܲܥܢܵܐ ܠܵܐ ܝܵܬܒܼܸܬ ܓܵܘ ܪܵܓܼܘܿܠܵܐ ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܝܵܬܒܼܸܬ.” ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܒܝܵܗܒܼܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܝܵܠܲܚܬܵܐ ܘܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܒܲܝܬܵܐ.
ܒܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܸܠܩܵܛܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܝܵܠܲܚܬܵܐ ܘܫܲܕܘܼܪܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܓܲܒܼܪܘܼܗܿ ܠܫܘܼܩܵܐ. ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܠܛܝܼܡܵܐ ܕܝܵܠܲܚܬܵܐ ܘܗܵܘ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܚܲܕ݇ ܡܸܠܟܵܐ.” ܙܲܒܼܢܵܢܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܸܢ ܡܛܸܐ ܠܘܼܟܼ ܠܚܲܕ݇ ܕܘܼܟܵܐ ܘܒܘܼܩܸܪܗ݇ܘܿܢ ܡܸܢܘܼܟܼ ܕܡܘܼܕܝܼ ܝܠܸܗ ܗܵܘ ܒܘܼܫ ܚܸܠܝܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܸܐ، ܬܲܢܸܝܬ: ܗܵܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܠܸܒܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܛܵܠܸܒܠܸܗ.” ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܒܝܵܗܒܼܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܝܵܠܲܚܬܵܐ ܘܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܒܲܝܬܵܐ.
ܗܵܕܟܼܵܐ ܥܒܼܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܘܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: “ܠܵܙܸܡ ܝܠܵܗܿ
ܕܐܲܢ݇ܬ ܦܵܠܚܸܬ. ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܓܵܘ ܫܘܼܩܵܐ ܘܚܵܙܲܚ ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܸܝܬ ܥܵܒܼܕܸܬ؟” ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܢܵܐ
ܠܫܘܼܩܵܐ ܘܒܸܡܛܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܕܵܐ ܩܸܠܵܝܬܵܐ ܕܬܲܓܵܪܘܼܬܵܐ ܘܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܐܵܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܵܢܵܐ ܒܵܥܸܝܢ ܬܲܓܵܪܘܼܬܵܐ ܝܵܠܦܸܢ.” ܥܒܼܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܩܸܠܵܝܬܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܩܸܠܵܝܬܵܐ: “ܐ݇ܬܝܼܬܵܐ ܝܘܵܢ ܕܡܸܢܘܼܟܼ ܛܵܠܒܵܢ ܕܡܲܠܦܸܬܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܚܲܕ݇ ܬܲܓܵܪܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܘܼܟܼ.” ܡܵܪܵܐ ܕܩܸܠܵܝܬܵܐ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܟܲܕ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܠܸܗ ܠܚܲܒܖ̈ܵܢܸܐ ܕܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܕܗܵܝ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܩܲܒܘܼܠܸܐ ܝܠܸܗ ܕܡܲܠܸܦܠܸܗ ܓܲܒܼܪܘܼܗܿ ܒܘܼܬ ܬܲܓܵܪܘܼܬܵܐ.
ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܘܫܘܼܫܲܢܸܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܣܵܒܼܬܵܐ: “ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܠܵܙܸܡ ܕܐܲܢ݇ܬܝ ܦܵܠܚܵܬܝ. ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܚܵܝܛܵܢ ܝܵܠܲܚܝܵܬܸ̈ܐ ܘܒܸܕ ܩܵܢܝܵܢ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܚܕܲܪܬܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܲܢ.” ܣܵܒܼܬܵܐ ܫܲܟܘܼܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܠܸܒܘܼܗܿ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܡܸܢܘܼܗܿ ܕܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗܿ. ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܓܲܒܼܪܘܼܗܿ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܠܚܙܘܼܩܝܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܫܝܵܪܬܵܐ (ܟܵܪܘܵܢ). ܡܵܪܵܐ ܕܫܝܵܪܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܚܘܼܒܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܒܗܵܝ ܕܦܲܠܵܚܵܐ ܝܠܸܗ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܕܓܵܘ ܫܝܵܪܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܲܚܘܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܘܼܗܝ.
ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܓܵܘ ܒܸܝܬ ܫܝܵܪܬܵܐ (ܟܵܪܘܵܢܣܵܪܵܐ) ܪܵܒܵܐ ܫܝܵܖ̈ܝܵܬܸܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܟܸܠܝܸ̈ܐ. ܡܸܚܕܵܐ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܒܸܕܟܼܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܡܸܠܟܵܐ ܕܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܘܡܲܕܘܼܥܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܠܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ. ܗܵܘ ܙܸܐ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܦܲܠܵܚܸ̈ܐ ܕܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܓܵܪܸܫܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܛܲܥܢܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ؟ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܥܵܒܼܕܸܢܸܗ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ.” ܗܵܝܓܵܗ ܒܸܓܪܵܫܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܟܠܸܗ ܛܲܥܢܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ. ܒܸܝܬܒܼܵܐ ܝܢܵܐ ܬܵܡܵܐ ܩܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܘܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܒܸܕܒܼܵܩܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ. ܣܸܝܠܵܒܼܵܐ (ܣܸܝܠ) ܒܸܫܦܵܟܼܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܡܝܼܵ̈ܐ ܠܲܒܘܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܫܝܵܖ̈ܝܵܬܸ ܕܟܸܠܝܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܐܸܠܬܸܚܬ݇. ܗܵܕܟܼܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܫܝܵܪܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܚܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ
ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܦܲܠܵܚܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܲܚܘܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܸܗ. ܠܩܘܼܕܡܸܐ ܕܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ، ܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܘܒܵܬ݇ܪ ܟܡܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܡܛܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܒܲܪܝܼܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܝܼܵ̈ܐ، ܨܸܗܝܸ̈ܐ ܘܫܘܼܖ̈ܫܝܼܸܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܢܵܐ ܕܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ
ܚܲܕ݇ ܩܘܼܢܝܵܐ ܕܡܸܠܝܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܡܝܼܵ̈ܐ ܘܟܠ ܚܲܕ݇ ܕܥܵܒܼܸܪ ܓܵܘܸܗ ܠܸܐ ܡܵܨܸܐ ܦܵܠܸܛ ܐܵܦܸܢ ܕܡܝܼܵ̈ܐ ܙܸܐ ܗܵܘܸܐ ܫܩܝܼܠܵܐ
ܟܲܕ ܗܲܡܙܘܼܡܸܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܡܝܼܵ̈ܐ ܘܩܘܼܢܝܵܐ ܘܫܪ. ܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܦܲܠܵܚܸ̈ܐ: “ܐܵܗܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ (ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ) ܛܲܢܵܢܵܐ ܘܡܵܪ ܩܝܼܪܲܬ ܝܠܸܗ. ܟ̰ܘܼ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܬܲܢܸܐ ܩܵܬܸܗ ܕܠܲܐܟܼܵܐ ܚܲܕ݇ ܩܘܼܢܝܵܐ ܐܝܼܬ. ܐܸܢ ܚܲܕ݇ ܩܲܕܵܐ ܐܵܬܸܐ ܒܪܸܫܸܗ ܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨܸܝܢ ܕܓܵܫܩܸܢ ܓܵܘ ܦܲܐܬܵܐ ܕܒܲܟܼܬܸܗ ܣܲܒܲܒ ܕܣܘܼܦܝܼܬܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܒܝܼܝܼ.” ܐܝܼܢܵܐ ܦܲܠܵܚܸ̈ܐ ܟܲܕ ܒܲܚܘܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܚܲܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܸܐ ܝܢܵܐ ܕܪܵܓܼܸܫ ܒܘܼܬ ܩܘܼܢܝܵܐ. ܚܲܕ݇ ܡܸܢܲܝܗܝ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܡܵܢ ܒܕܵܥܵܐ ܝܠܸܗ ܕܠܲܐܟܼܵܐ ܩܘܼܢܝܵܐ ܐܝܼܬ ܝܲܢ ܠܵܐ؟” ܘܚܲܕ݇ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ: “ܗܸܐ، ܠܲܐܟܼܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ ܩܘܼܢܝܵܐ ܘܡܝܼܵ̈ܐ ܙܸܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ ܕܨܵܠܸܝܢ ܓܵܘܸܗ.” ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܵܢܵܐ ܒܨܵܠܸܝܢ ܓܵܘ ܩܘܼܢܝܵܐ ܘܒܓܵܪܫܸܢ ܡܝܼܵ̈ܐ.” ܓ̰ܘܲܢܩܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܸܗ ܕܠܵܐ ܬܲܢܸܐ ܟ̰ܘܼ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܐ ܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ. ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܙܸܐ ܩܲܘܘܼܠܸܐ ܝܠܸܗ ܕܠܵܐ ܡܲܚܒܸܪ ܩܵܐ ܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐܙ .
ܡܲܚܙܘܼܝܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܩܘܼܢܝܵܐ ܩܵܬܸܗ ܘܗܵܘ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܠܟܸܣ ܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܡܵܪܝܼ ܠܲܐܟܼܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ ܩܘܼܢܝܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܸܗ ܡܝܼܵ̈ܐ.” ܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܡܸܢܸܗ: “ܡܵܢܝܼ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܬܘܼܟܼ؟” ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ: “ܟ̰ܘܼ ܐ݇ܢܵܫܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܒܓܵܢܝܼ ܚܙܸܐ ܠܝܼ ܠܲܐܟܼܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ ܒܸܙܥܵܐ.” ܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܬܵܐ ܐܲܢܸܐ ܟܸܐܦܸ̈ܐ ܪܲܦܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܓܵܘ ܚܵܢܘܼܟܼ (ܬܵܐ ܓܪܘܿܫ ܐܝܼܕܵܐ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ).” ܘܚܲܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ: “ܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܝܘܸܢ ܒܸܙܕܵܥܵܐ.”
ܒܸܝܣܵܪܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܚܲܒܼܠܵܐ ܥܲܠ ܚܵܨܸܗ ܘܒܸܨܠܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܩܘܼܢܝܵܐ ܘܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܸܗ
ܕܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܡܝܼܵ̈ܐ ܒܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܨܠܘܼ̈ܠܸܐ ܝܢܵܐ. ܦܲܫܘܼܛܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܘܲܕܪܵܐ ܓܵܘ ܩܘܼܢܝܵܐ ܘܗܵܘ ܡܠܵܝܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܓܪܵܫܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܥܸܠܸܠ. ܗܵܕܟܼܵܐ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܘܒܸܓܪܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܝܼܵ̈ܐ ܗܲܠ ܕܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܒܲܣܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ
ܬܵܐ ܣܘܺܩ ܥܸܠܸܠ.” ܟܲܕ ܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܲܪܸܡ ܠܵܗܿ ܐܲܩܠܸܗ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ، ܚܲܕ݇ ܣܵܒܼܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܒܩܘܼܡܬܵܐ، ܕܸܩܢܘܼܗܝ ܚܘܵܪܵܐ ܘܝܲܪܝܼܟܼܵܐ ܗܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܒܸܕܒܼܵܩܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܚܕܵܪܬܘܼܗܝ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܲܢ݇ܬ ܩܵܐ ܐܲܢܸܐ ܡܝܼܵ̈ܐ ܕܓܪܷܝܼܫܲܝܗܝ ܝܘܸܬ ܠܵܙܸܡ ܝܠܵܗܿ ܕܓ̰ܲܘܸܒܸܬ ܠܝܼ. ܐܵܢܵܐ ܠܲܐܟܼܵܐ ܝܘܸܢ ܣܲܒܲܒ ܕܚܘܼܪܸܫܝܼ ܝܢܵܐ ܘܗܵܝ ܦܸܩܵܐ ܙܸܐ ܕܒܸܚܙܵܝܘܼܗܿ ܝܘܸܬ، ܒܪܵܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܣܡܘܿܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܬܸܪܘܵܢ ܚܘܼܪܸܫܲܢ ܝܢܵܐ ܘܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬ ܫܵܡܛܸܬ ܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܛܸܠܝܼܣܸܡ ܡܵܨܸܝܬ ܐܵܙܸܠ݇ܬ ܘܡܝܼܵ̈ܐ ܙܸܐ ܓܵܪܫܸܬ ܟܡܵܐ ܕܒܵܥܸܝܬ. ܐܵܗܵܐ ܛܸܠܝܼܣܸܡ ܒܬܪܸܝܢ ܦܘܼܩܕܵܢܸ̈ܐ ܒܸܕ ܒܵܛܸܠ. ܩܵܐ ܒܛܵܠܬܵܐ ܕܛܸܠܝܼܣܸܡ ܠܵܙܸܡ ܠܵܗܿ ܕ40 ܖܸ̈ܫܵܢܸܐ ܦܲܪܡܸܢܗ݇ܘܿܢ. ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ 39 ܖܸ̈ܫܵܢܸܐ ܡܸܚܝܲܝܗܝ ܝܘܸܢ ܕܒܓܵܢܘܼܟܼ ܒܸܚܙܵܝܲܝܗܝ ܝܘܸܬ ܩܲܖ̈ܩܲܦܝܵܬܲܝܗܝ ܘܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܪܸܫܵܐ. ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܪܸܝܢ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܓ̰ܲܘܸܒܸܬ ܠܸܗ ܒܘܼܩܵܪܝܼ ܘܐܸܢ ܬܪܘܼܨܵܐ ܓ̰ܲܘܸܒܸܬ ܛܸܠܝܼܣܸܡ ܒܸܕ ܫܵܡܸܛ ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܸܕ ܦܲܪܩܸܬ ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܩܵܛܠܸܢܘܼܟܼ. ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܕܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܸܐ ܡܘܼܕܝ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܒܘܼܫ ܚܸܠܝܸ̈ܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܢܕܝܼ؟
ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܒܸܕܟܼܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܚܲܒܪܵܐ ܕܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܗܵܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܠܸܒܵܐ ܛܵܠܸܒܠܸܗ.” ܗܲܪ ܒܗܵܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܩܵܥܵܐ ܝܠܵܗܿ ܫܘܼܠܘܼܚܬܵܐ ܕܣܵܒܼܵܐ ܘܦܠܵܛܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܐܲܝܟܼ ܢܘܼܪ݇ܒܼܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ. ܐܘܼܦ ܫܘܼܠܘܼܚܬܵܐ ܕܦܸܩܵܐ ܣܡܘܿܩܬܵܐ ܦܩܵܥܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܦܠܵܛܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܦܲܖ̈ܝܼܸܐ. ܣܵܒܼܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܗܵܕܟܼܵܐ ܝܠܵܗܿ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܸܐ ܒܵܥܸܝܬ ܠܸܗ ܡܼܢ ܟܸܐܦܸ̈ܐ ܛܝܼܡܵܢܸ̈ܐ ܕܒܼܘܿܩ ܗܲܠ ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܡܲܖ̈ܓܵܢܝܼܵܬܸܐ ܒܸܕ ܝܵܗܒܼܸܢܘܼܟܼ ܒܦܸܪܝܘܼܬܵܐ.”
ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ: “ܐܵܢܵܐ ܟ̰ܘܼ ܡܸܢܕܝܼ ܠܸܐ ܒܵܥܸܝܢ. ܫܒܼܘܿܩ ܕܐܵܙܸܠ݇ܢ. ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܪܲܦܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܝܼܵ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܫܵܬܸܐ.” ܣܵܒܼܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܠܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܘܼܬܪܵܐ (ܕܵܘܸܠܬܵܐ) ܐܝܼܬ ܠܝܼ.” ܗܵܝܓܵܗ ܡܲܬ݇ܝܵܐ ܝܠܸܗ ܟܸܐܦܸ̈ܐ ܛܝܼܡܵܢܸ̈ܐ ܘܕܲܗܒܼܸ̈ܐ ܘܣܸܐܡܸ̈ܐ ܒܩܘܼܚܸ̈ܐ ܘܡܲܬܘܼܒܲܝܗܝ ܠܸܗ ܓܵܘ ܘܲܕܪܵܐ ܘܫܲܕܘܼܪܲܝܗܝ ܠܸܗ ܥܸܠܸܠ. ܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܲܝܗܝܝܠܸܗ ܐܲܢܸ̈ܐ ܥܲܝܢ̈ܘܼܗܝ ܒܸܩܠܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕܓܵܪܫܝܼ ܠܸܗ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܥܸܠܸܠ. ܒܸܐܣܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܘܚܲܒܪܵܐ ܒܝܵܗܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܝܼܵ̈ܐ ܒܸܕ ܐܵܬܝܼ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ ܘܦܲܠܵܚܸ̈ܐ ܟܡܵܐ ܕܡܵܨܝܼ ܓܵܖ̈ܫܝܼ ܡܝܼܵ̈ܐ.

ܒܸܓܪܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܝܼܵ̈ܐ ܠܨܒܼܵܥܬܲܝܗܝ ܘܗܵܝܓܵܗ ܒܸܝܬܒܼܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܢܝܘܼܚܸܐ. ܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ ܒܲܩܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܒܘܼܬ ܩܲܘܲܡܝܵܬܸ̈ܐ ܕܓܵܘ ܩܘܼܢܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܒܸܓܠܵܝܵܐ ܠܗܵܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܩܘܼܘܸܡܵܐ ܝܠܸܗ ܬܵܡܵܐ. ܪܸܫ ܫܝܵܪܬܵܐ ܙܸܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܟܸܐܦܸ̈ܐ ܛܝܼܡܵܢܸ̈ܐ، ܕܲܗܒܼܸ̈ܐ ܘܣܸܐܡܸ̈ܐ ܡܲܬܘܼܒܼܲܝܗܝ ܠܸܗ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܥܲܠ ܚܵܨܵܐ ܕܓܘܼܡܠܸ̈ܐ ܘܫܲܕܘܼܪܲܝܗܝ ܠܸܗ ܩܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ ܕܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ. ܗܵܝܓܵܗ ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܘܓܘܼܡܠܸ̈ܐ ܙܸܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ.

ܐܵܕܝܼܵܐ ܗܲܩܲܚ ܡܼܢ ܫܘܼܫܲܢܸܐ. ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܡܵܐ ܓܘܼܡܠܸ̈ܐ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܲܝܗܝ ܘܟܲܕ ܦܬܵܚܘܼܗܝ ܠܵܗܿ ܛܲܥܢܲܝܗܝ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܡܲܖ̈ܓܵܢܝܵܬܸ̈ܐ ܘܕܲܗܒܼܸ̈ܐ ܘܣܸܐܡܸ̈ܐ. ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ. ܬܲܚܡܘܼܢܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗܿ ܘܒܸܓܪܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܢܲܩܫܵܐ. ܗܵܝܓܵܗ ܩܵܐ ܚܡܵܬܘܼܗܿ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: “ܠܵܙܸܡ ܝܠܵܗܿ ܕܨܲܚܨܝܼܲܚ ܘܒܲܩܪܲܚ، ܚܵܙܲܚ ܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܙܲܒܸܢܸܗ ܒܲܝܬܘܼܗܝ ܩܲܕ ܙܵܒܼܢܲܚ ܠܸܗ ܩܵܐ ܓܵܢܲܢ.”
ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܥܲܡ ܚܡܵܬܘܼܗܿ ܛܲܥܘܼܝܸܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܒܲܝܬܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܠܗܵܘ ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܕܙܵܒܼܢܵܢܵܐ ܕܝܵܠܲܚܝܵܬܘܼܗܿ ܗ݇ܘܵܐ. ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܬܸܗ ܕܒܸܕ ܙܵܒܼܢܵܐ ܠܸܗ ܒܲܝܬܸܗ ܒܚܲܕ݇ ܛܝܼܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܘ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܩܲܒܘܼܠܸܐ. ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܙܸܐ ܒܸܙܒܼܵܢܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܘܡܲܒܢܘܼܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܩܲܨܪܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ. ܒܵܬ݇ܪ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܩܲܨܪܵܐ ܒܸܙܒܼܵܢܵܐ ܝܠܵܗܿ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ܩܵܐ ܣܲܩܲܠܬܵܐ ܕܩܲܨܪܵܐ. ܒܸܕܒܼܵܩܵܐ ܝܠܵܗܿ ܖܸ̈ܓܵܘܵܬܸܐ ܘܒܸܚܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܡ ܚܡܵܬܘܼܗܿ ܒܢܵܘܝܵܚܵܐ (ܪܵܗܵܬܘܼܬܵܐ). ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܫܘܼܦܪܵܐ ܕܩܲܨܪܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܲܚܘܼܠܸܐ ܝܠܸܗ ܘܐܵܗܵܐ ܒܲܚܝܼܠܘܼܬܵܐ ܘܐܲܟܬܵܐ (ܟܝܼܢ) ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓܵܘ ܠܸܒܸܗ
ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܐܲܪܒܥܵܐ، ܚܲܡܫܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܡܛܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܓܵܢܸܗ ܘܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܒܵܬ݇ܪ ܒܲܝܬܸܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܗ ܝܠܸܗ ܡܨܵܝܵܐ ܕܡܲܫܟ̰ܸܚܠܸܗ. ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝـܠܸܗ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܘܬܲܩܬܘܼܩܲܝܗܝ ܝܠܸܗ ܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ ܗܲܠ ܕܡܛܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ. ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܕܝܸܡܸܗ ܘܒܲܟܼܬܸܗ ܐܲܝܟܵܐ ܝܢܵܐ ܖ̈݇ܚܝܼܫܸܐ. ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܙܸܐ ܕܡܼܢ ܓ̰ܲܠܕܸܐ ܥܲܝܢܸܗ ܢܦܝܼܠܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܘܗܵܝ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܫܝܼܒܼܬܘܼܗܝ، ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܟ̰ܘܼ ܕܘܼܟܵܐ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܖ̈݇ܚܝܼܫܸܐ. ܐܵܗܵܐ ܩܲܨܪܵܐ ܕܒܸܚܙܵܝܘܼܗܿ ܝܘܸܬ ܕܝܼܝܲܝܗܝ ܝܠܵܗܿ. ܒܲܟܼܬܵܐ ܕܕܝܼܘܼܟܼ ܙܸܐ ܨܦܵܝܝܼ ܡܲܒܣܘܼܡܸܐ ܝܠܵܗܿ ܘܐܝܼܬ ܠܵܗܿ ܖ̈ܵܚܘܿܡܸܐ ܩܵܐ ܓܵܢܘܼܗܿ.” ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܓ̰ܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ ܘܥܒܼܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܛܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܒܲܝܬܵܐ، ܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܥܒܼܵܪܵܐ، ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܘܟ̰ܲܡܟ̰ܘܼܡܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܒܲܟܼܬܸܗ ܡܼܢ ܟܵܘܸܐ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ ܕܫܒܼܵܒܼܲܝܗܝ ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܝܸܡܸܗ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܘܼܬ ܥܸܠܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼ݇ܠܸܗ ܗܲܩܘܼܝܸܐ ܝܠܸܗ ܒܘܼܬ ܚܲܒܖ̈ܵܢܸܐ ܕܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ
ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܫܘܼܫܲܢܸܐ ܕܢܦܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ، ܒܸܫܩܵܠܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܪܲܦ̰ܫܵܐ ܕܫܘܼܫܲܢܸܐ.
ܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܥܲܓ̰ܘܼܒܸܐ ܝܢܵܐ ܕܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܘܡܼܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܸܗ ܐ݇ܬܝܼܵܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܕܛܲܝܪܵܐ ܚܠܝܼܛܵܐ ܝܠܸܗ. ܩܵܐ ܓܵܗܵܐ ܕܬܪܸܝܢ ܪܲܦܘܼܝܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܘܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܒܸܝܬܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܪܲܦ̰ܫܵܐ ܕܫܘܼܫܲܢܸܐ. ܩܵܐ ܓܵܗܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ ܙܸܐ ܗܲܪ ܐܵܗܵܐ ܩܸܨܲܬ ܩܲܘܘܼܡܸܐ ܝܠܵܗܿ. ܚܘܵܖ̈ܕܸܩܢܸܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ: “ܛܲܝܪܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܒܸܚܠܵܛܵܐ. ܐܵܗ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܡܲܠܟܲܢ ܝܠܸܗ. ” ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܙܸܐ ܠܸــܐ ܝܠܵܗܿ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܟ̰ܘܼ ܚܲܒܪܵܐ. ܚܘܵܖ̈ܕܸܩܢܸ̈ܐ ܥܲܡ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܸܼܚܪܫܵܐ ܝܢܵܐ ܠܩܲܨܪܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܗܵܝ ܒܠܒܼܝܼܫܬܵܐ ܕܐܘܼܖ̈ܙܸܐ ܝܠܵܗܿ، ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܢܸܩܒܼܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܦܲܩܘܼܕܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܓܵܪܫܝܼ ܠܸܗ ܫܸܟܠܘܼܗܿ ܘܬܵܠܝܼ ܠܸܗ ܓܵܘ ܕܲܪܘܵܙܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܕܥܵܒܼܸܪ ܡܼܢ ܕܲܪܘܵܙܵܐ ܘܟܵܠܸܐ ܩܲܕ݇ܡ ܫܸܟܠܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܝܲܢ ܚܸܪܒܵܐ ܬܲܢܸܐ، ܫܵܩܠܝܼ ܘܡܲܬ݇ܝܝܼ ܠܸܗ ܟܸܣܠܘܼܗܿ.

ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܵܝܪܲܚ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܣܵܒܼܬܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܒܸܟܼܝܵܐ ܝܠܸܗ ܪܵܒܵܐ ܘܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܐܵܙܸܠ ܘܩܵܛܸܠܸܗ ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ. ܡܼܢ ܕܗܵܘ ܓܸܒܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܒܲܝܬܸܗ ܘܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܫܘܼܫܲܢܸܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܬܵܡܵܐ. ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܝܠܸܗ ܕܐܲܝܟܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܸܕ ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܸܠܵܗܿ. ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܙܸܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܟܸܣ ܓܵܢܸܗ ܕܟܠ ܦܸܨܠܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܸܕ ܡܲܫܟ̰ܚܸܢܵܗܿ ܒܲܟܼܬܝܼ. ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܸܗ ܣܘܼܣܸܗ ܘܬܘܼܦܲܢܓܸܗ ܘܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܸܗ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܘܩܲܘܘܼܠܸܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܝܸܡܤܗ ܕܗܲܠ ܠܵܐ ܡܲܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܵܗܿ ܒܲܟܼܬܸܗ ܠܵܐ ܕܵܝܸܪ ܠܒܲܝܬܵܐ.
ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ݇ ܓܸܒܵܐ ܘܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܡܼܢ ܗܵܘ ܓܸܒܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܫܲܢܸܐ. ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ ܡܛܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܗܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓܵܘܘܼܗܝ. ܥܲܝܢܵܐ ܕܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܒܸܩܝܵܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܫܸܟܠܵܐ ܘܒܸܼܪܓܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗܿ ܘܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܗܲܡܙܘܼܡܸܐ ܩܵܐ ܓܵܢܸܗ. ܢܵܛܘܿܖܸ̈ܐ ܒܸܕܒܼܵܩܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܘܠܲܒܘܼܠܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܠܩܲܨܪܵܐ ܠܟܸܣ ܡܲܠܟܵܐ. ܟܲܕ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܸܚܙܵܝܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܪܸܚܩܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: “ܠܲܒܠܘܿܢ ܠܸܗ ܕܪܸܡܘܿܢ ܠܸܗ ܓܵܘ ܣܲܪܕܵܒܼܵܐ (سرداب) ܘܚܲܕ݇ ܗܵܕܟܼܵܐ ܡܲܐܟܼܠܘܿܢ ܠܸܗ.
ܘܡܲܫܬܝܼܡܘܿܢ ܠܸܗ ܕܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܵܐ ܡܵܐܸܬ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܙܸܐ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܘܡܛܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܗܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܘܩܲܕ݇ܡ ܕܲܪܘܵܙܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ
ܥܲܝܢܸܗ ܒܸܩܝܵܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܫܸܟܠܵܐ ܕܫܘܼܫܲܢܸܐ ܕܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܐܘܼܪܙܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܓܵܢܘܼܗܿ ܝܠܵܗܿ ܝܲܢ ܐܲܚܘܼܢܘܼܗܿ. ܗܵܘ ܙܸܐ ܒܸܫܩܵܠܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܘܠܲܒܘܼܠܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܠܟܸܣ ܡܲܠܟܵܐ. ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿܡܼܢ ܪܸܚܩܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: “ܠܲܒܠܘܿܢ ܠܸܗ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܩܲܨܪܵܐ ܗܲܠ ܕܦܵܐܸܫ ܕܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܒܸܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܒܸܩܪܵܝܲܝܗܝ ܝܠܵܗܿ ܓܘܼܖ̈ܵܢܸܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: “ܥܕܵܢܵܐ ܕܕܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ.
ܡܲܬ݇ܝܸܡܘܿܢ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܬܪܸܝܢ ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ.” ܟܲܕ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܬܪܸܝܢ ܠܩܘܼܕܡܘܼܗܿ (ܩܲܕ݇ܡ ܗܸܙܘܼܪܘܼܗܿ) ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ: “ܐܲܢ݇ܬ ܩܵܡܘܼܕܝܼ ܟܠܸܐ ܠܘܼܟܼ ܩܲܕ݇ܡ ܫܸܟܠܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ؟” ܝ݇ܗܘܼܕܝܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ: “ܡܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܸܷܬ ܒܲܣܝܼܡܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܝܵܕܥܸܢܸܗ ܡܲܠܟܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܝܼ ܚܕܵܐ ܫܒܼܵܒܼܬܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܟܸܐ ܕܵܡܝܵܐ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܫܸܟܠܵܐ.” ܗܵܝܓܵܗ ܗܲܩܘܼܝܸܐ ܝܠܸܗ ܠܩܸܨܲܬ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܗܲܠ ܐ݇ܚܲܪܬܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕܪܵܒܵܐ ܢܲܟܼܦܬܵܐ (ܢܲܓ̰ܝܼܒ) ܗ݇ܘܵܐ ܗܵܝ ܒܪܵܬܵܐ. ܡܼܢ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܙܸܐ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܩܵܡܘܼܕܝܼ ܒܟܼܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܫܸܟܠܵܐ ܘܗܵܘ ܓ̰ܲܘܘܼܒܵܐ ܝܠܸܗ: “ܡܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܸܝܬ ܒܲܣܝܼܡܵܐ، ܐܵܗܵܐ ܩܸܨܲܬ ܕܝ݇ܗܘܼܕܷܵܝܵܐ ܗܘܼܩܝܵܐ ܠܸܗ ܩܸܨܲܬ ܕܝܼܝܼ ܝܠܵܗܿ. ܐܵܗܵܐ ܫܸܟܠܵܐ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܒܲܟܼܬܝܼ.” ܘܗܲܩܘܼܝܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܩܸܨܲܬ ܗܲܠ ܐ݇ܚܲܪܬܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܡܘܼܕܝܼ ܐ݇ܬܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܒܪܸܫܘܼܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢ݇ܬ ܪܵܒܵܐ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܥܲܠܘܼܗܿ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܒܸܫܩܵܠܘܼܗܿ ܝܠܵܗܿ ܟܘܼܣܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܥܲܠ ܪܸܫܘܼܗܿ ܘܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܕܗܲܪ ܗܵܝ ܢܸܩܒܼܵܐ ܕܓܵܘ ܫܸܟܠܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܗܵܝܓܵܗ ܗܲܩܘܼܝܸܐ ܝܠܵܗܿ ܠܚܲܝܘܼܬܘܼܗܿ ܗܲܠ ܗܵܝ ܫܵܥܬܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܝ݇ܗܘܼܕܵܝܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܥܒܼܝܼܕܵܐ ܝܠܸܗ ܒܪܸܫܘܼܗܿ ܘܐ݇ܚܲܪܬܵܐ ܡܲܙܝܘܼܕܸܐ ܝܠܵܗܿ: “ܐܵܢܵܐ ܒܵܥܝܵܢ ܕܵܝܪܵܢ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܓܵܢܝܼ.” ܓܘܼܖ̈ܵܢܸܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܩܲܒܘܼܠܸܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܚܲܒܪܘܼܗܿ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: “ܦܪܘܿܫܘܼܢ ܚܲܕ݇ ܡܲܠܟܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܩܵܐ ܐܲܬܪܵܐ.” ܦܲܩܘܼܕܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܘܼܬ ܝ݇ܗܘܼܕܝܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܲܩܠܘܼܗܝ ܐܵܣܪܝܼ ܠܵܗܿ ܒܚܲܕ݇ ܣܘܼܣܵܐ ܘܡܲܪܚܸܛܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܣܵܘܵܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܕܓ̰ܲܢܓ̰ܸܪ ܘܓܵܪܸܫ ܐܝܼܕܵܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܵܐ ܘܒܲܚܝܼܠܘܼܬܵܐ. ܗܵܝܓܵܗ ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܥܲܡ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܓܵܢܲܝܗܝ. ܣܵܒܼܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܟܲܕ ܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܲܠܬܘܼܗܿ ܒܪܵܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܒܝܵܗܒܼܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܚܸܙܡܵܢܸ̈ܐ ܘܖ̈ܲܚܡܸܐ.

ܐܵܕܝܼܵܐ ܗܲܩܲܚ ܡܼܢ ܒܵܒܵܐ ܘܝܸܡܵܐ ܕܫܘܼܫܲܢܸܐ. ܪܵܒܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܥܒܼܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܩܲܘܲܡܬܵܐ.
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܘܲܙܝܼܪܸܗ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: “ܐܵܕܝܼܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܵܚܸܬ
ܚܲܕ݇ ܪܸܫܵܐ ܥܲܠ ܒܪܵܬܝܼ. ܫܩܘܿܠ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܥܲܡܘܼܟܼ ܘܪ݇ܚܘܿܫ ܘܚܙܝܼ ܕܵܐܟܼܝܼ ܝܠܵܗܿ.” ܘܲܙܝܼܪܵܐ
ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܘܟܲܕ ܡܛܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܬܵܡܵܐ، ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܩܲܨܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܒܫܵܘܦܵܐ ܕܗܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܘܫܘܼܚܠܸܦܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܟܠܵܗܿ ܗܵܝ ܕܘܼܟܬܵܐ. ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܒܘܼܬ ܣܵܒܼܬܵܐ ܘܒܪܘܼܢܘܼܗܿ. ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ: “ܗܸܐ، ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܠܲܐܟܼܵܐ ܘܐܵܗܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܝܼܝܲܝܗܝ ܝܠܸܗ.” ܥܲܓ̰ܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܩܲܨܪܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܢܵܛܘܿܖܸ̈ܐ: “ܬܲܢܝܼܡܘܿܢ ܩܵܐ ܒܪܵܬ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܟܼܝ ܐܲܖ̈ܚܸܐ ܡܼܢ ܒܸܝܬ ܒܵܒܵܟܼܝ.”
ܟܲܕ ܡܛܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܢܵܛܘܿܖ̈ܘܼܗܝ ܠܩܲܨܪܵܐ، ܥܒܼܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܩܲܨܪܵܐ ܘܫܘܼܫܲܢܸܐ ܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܠܵܗܿ ܒܫܲܝܢܵܐ. ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܒܸܚܙܵܝܬܘܼܗܿ ܘܒܲܩܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܡܸܢܘܼܗܿ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟܼܝܘܼܬܵܐ ܕܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܘܼܗܿ. ܗܵܝ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܵܗܿ: “ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܗܲܩܝܵܢܵܗܿ ܩܸܨܲܬ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܸܪܘܼܟܼ ܩܵܐ ܒܵܒܝܼ ܬܲܢܸܝܬ ܕܐܵܢܵܐ ܚܕܵܐ ܐܲܪܚܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܒܼܵܢ ܩܵܬܸܗ ܘܗܵܘ ܥܲܡ ܟܠܲܝܗܝ ܓܘܼܖ̈ܵܢܸܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܐܲܪܚܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܓܵܘ ܒܲܝܬܝ.
ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܘܗܲܩܘܼܝܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܩܸܨܲܬ ܘܡܲܕܟܼܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܠܛܸܒܵܐ (ܣܲܦܲܝܬܵܐ) ܕܫܘܼܫܲܢܸܐ. ܡܲܠܟܵܐ، ܡܲܠܟܬܵܐ ܘܟܠܲܝܗܝ ܓܘܼܖ̈ܵܢܸܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܠܩܲܨܪܵܐ. ܫܘܼܫܲܢܸܐ ܥܲܡ ܚܵܫܸܠ ܩܸܛܡܵܐ ܘܝܸܡܸܗ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܩܘܼܕܡܲܝܗܝ ܘܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܒܐܝܼܩܵܪܵܐ. ܟܲܕ ܥܒܼܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܩܲܨܪܵܐ، ܟܠܘܿܢܬܲܝܗܝ ܥܲܓ̰ܘܼܒܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܥܘܼܬܪܵܐ ܕܓܵܘ ܩܲܨܪܵܐ. ܗܵܝܓܵܗ ܡܲܠܟܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܒܪܵܬܸܗ: “ܐܵܕܝܼܵܐ ܗܘܼܡܸܢܝܼ ܒܝܼܵܟܼܝ. ܪܵܒܵܐ ܦܫܵܡܵܐ ܝܘܸܢ ܕܙܠܝܼܡܵܐ ܝܘܸܢ ܥܲܠܵܟܼܝ.” ܘܫܘܼܫܲܢܸܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܵܗܿ: “ܩܵܘܡܵܐ ܕܓܲܕܝܼ ܐܵܗܵܐ.”
ܗܘܩܝܬܐ ܒܝܕ ܘܝܘܠܝܬ ܣܤܓܝܙܝ
ܡܘܪܝܙܬܐ ܒܝܕ ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐ

Sunday, October 26, 2014
http://shamiram-bulletin.blogspot.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.