In Assyrian & Persian (13)

The subject in Assyrian & Persian (13)
Shamiram Bulletin No. 13

ܫܡܝܪܡ
ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ

ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ
ܫܡܝܪܡ

ܡܢܝܢܐ 13 ܩܝܛܐ 2012
ܚܒܼܝܫ̈ܬܐ
ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܦܘܬܚܐ
ܡܫܘܚܬܐ
ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ
ܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܝ̈ܐ
ܒܟܼܬܐ ܘܣܛܢܐ
بزبان فارسی
اخبار
شعر
تأثیر زبان سریانی در فارسی
اسطوره های بین النهرینی
داستان سفر من
جایگاه زن در جامعه آشوری
گفتگو
شعر
وداع یک پهلوان
موفقیت هنرمند آشوری
عکس روی جلد: تابلوی زنان ایرانی از اودت تومیکه

ܦܘܬܚܐ   

ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܚܲܒܖ̈ܵܢܸܐ ܝܠܸܗ ܕܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܬܸܢܝܵܐ ܣܲܓܝܼܵܐܝܼܬ ܒܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܘܒܟܠ ܚܕܵܐ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ. ܚܲܒܪܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܒܸܢܒܼܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܚܫܲܚܬܵܐ: ܚܲܕ݇ ܘܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܥܒܼܵܕܵܐ ܕܓܲܫܡܲܢܬܵܐ ܕܟܡܵܐ ܡܢܵܬܸ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܗܲܕܵܡܵܐ ܝܵܢ ܚܲܕ݇ ܐܸܣܟܝܼܡܵܐ. ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܒܸܟܝܵܢܸܗ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܝܠܸܗ ܘܥܸܩܪܵܐ ܕܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܝܠܸܗ ܦܠܵܓܼܬܵܐ ܘܦܘܼܫܵܩܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܫܚܵܩܬܵܐ ܝܵܢ ܕܲܩܕܲܩܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܓܘܼܫܡܵܐ ܠܟܡܵܐ ܦܸܖ̈ܥܸܐ ܒܸܫ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ.    ܟܲܕ ܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܟܡܵܐ ܛܝܘܼܦܸ̈ܐ ܘܐܝܼܬ ܒܝܘܼܗܿ ܬܵܘܕܝܼܵܬܸ̈ܐ ܘܬܲܚܡܲܢܝܵܬܸ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ؛ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬ ܟܸܐ ܒܵܖ̈ܝܼ ܓܘܼܫܡܸ̈ܐ ܘܫܵܘܬܵܦܘܼܝܵܬܸ̈ܐ ܘܓܲܒܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܟܸܐ ܦܵܠܚܝܼ ܩܵܐ ܡܚܲܩܲܩܬܵܐ ܕܬܲܚܡܲܢܝܵܬܲܝܗܝ ܘܢܝܼܫܲܝܗܝ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ ܦܸܖ̈ܥܸܐ  ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܵܣܘܼ̈ܥܝܵܬܸܐ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܢܝܼܫܲܝܗܝ؛ ܟܠܘܿܢܬܲܝܗܝ ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܛܵܪܵܐ(ܟ̰ܲܪܟ̰ܘܼܘܵܐ) ܩܵܐ ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ ܘܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܝܗܝ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܡܘܼܣܝܼܩܝܼ ܐܝܼܬ ܟܡܵܐ ܦܲܥܘܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܐܲܝܟܼ ܡܘܼܣܝܼܩܝܼ ܟܠܵܣܝܼܩܵܝܵܐ؛ ܡܘܼܣܝܼܩܝܼ ܦ̰ܘܿܠܩܠܘܿܪܵܝܵܐ ܘܫܪ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ ܦܲܥܘܵܢܸ̈ܐ ܟܲܕ ܒܸܥܡܵܠܵܐ ܒܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܓܵܢܲܝܗܝ؛ ܒܪܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܕܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ ܕܡܠܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܣܝܼܩܝܼ ܕܚܲܕ݇ ܐܲܬܪܵܐ. ܐܵܦ ܗܵܕܟܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܐܲܬܠܝܼܛܘܼܬܵܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܓܘܼܕܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܚܲܣܡܵܐ ܝܢܵܐ ܕܐܸܚܕܵܕܸܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܪܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܓܘܼܫܡܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ ܕܐܲܬܠܝܼܛܘܼܬܵܐ ܕܗܿܘ ܐܵܬܪܵܐ. ܠܲܝܬ ܚܕܵܐ ܡܠܝܼܠܘܼܬܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ ܓܘܼܕܸ̈ܐ ܦܲܪܦܸܣܝܼ ܐܸܠܵܐ ܦܵܐܸܫ ܚܲܕ݇ ܓܘܼܕܵܐ ܩܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ.             ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܐܲܡܪܲܚ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ ܦܸܖ̈ܥܸܐ ܘܦܲܥܘܵܢܸ̈ܐ ܒܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܡܛܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܢܝܼܫܵܐ ܘܡܲܓܡܘܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܸ̈ܐ ܕܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ. ܗܵܝܓܵܗ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܕܠܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܟ̰ܘܼ ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ  ܒܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܐܸܢ ܬܲܚܡܸܢܲܚ ܕܟܠܲܝܗܝ ܛܝܘܼܦܸ̈ܐ ܘܟܠܲܝܗܝ ܖܸ̈ܢܝܸܐ ܕܓܵܘ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܫܵܠܡܝܼ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܣܲܠܓܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܘܒܸܕ ܡܲܟܠܸܐ ܠܥܵܒܼܘܼܕܘܵܬܸܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠܲܝܗܝ. ܟ̰ܸܡ ܒܲܗܪܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܠܸܐ ܒܵܪܝܵܐ ܟ̰ܘܼ ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܕܥܵܒܼܘܼܕܘܼܗܿ ܠܵܐ ܡܵܨܝܼ ܦܵܠܚܝܼ ܩܵܐ ܡܚܲܩܲܩܬܵܐ ܕܖܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܝ ܘܟܵܠܝܼ ܡܼܢ ܥܒܼܵܕܲܝܗܝ. ܦܠܵܛܵܐ ܕܗܵܕܟܼܵܐ ܙܵܘܥܸ̈ܐ ܘܥܒܼܵܕܸ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܟܠܵܝܬܵܐ ܕܥܵܒܼܘܼܕܸ̈ܐ ܘܠܸܐ ܡܲܫܟ̰ܚܝܼ ܥܵܡܠܸ̈ܐ (ܥܵܒܘܼܕܸ̈ܐ) ܩܵܐ ܡܲܓܡܲܪܬܵܐ ܕܥܵܒܼܘܼܕܘܵܬܸܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸܐ. ܘܒܸܕ ܡܵܛܸܐ ܗܵܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܝܡܝܼ ܩܲܘܲܚܝܵܬܸ̈ܐ ܕܬܘܵܬܵܐ(ܗܲܣܪܲܬ) ܕܠܲܝܬ ܦܵܠܵܚܸ̈ܐ ܘܠܲܝܬ ܥܵܒܼܘܼܕܸ̈ܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܠܵܐܣܵܢܕܵܢܸ̈ܐ.ܫܠܡ    

             ܚܐܪܘܬܐ     

   ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܚܸܠܡܵܐ ܥܲܠܕܝܼܵܢܵܐ    

    ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܕ݇ܡ ܥܲܝܢܵܐ.   

     ܡܙܝܼܓܼܬܵܐ ܒܕܸܡܵܐ؛    

    ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܟܠ ܘܲܪܝܼܕܵܐ؛ ܒܫܸܪܝܵܢܵܐ.  

      ܫܲܕܠܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ    

    ܓܲܪܫܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ    

    ܒܸܟܒܼܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܟܠ ܓܵܢܵܐ.    

    ܠܲܝܬ ܚܕܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܦܵܪܩܵܐ   

     ܡܩܵܘܕܘܼܗܿ ܚܠܘܼܨܸ̈ܐ ܘܡܩܵܘܝܵܢܸ̈ܐ.     

   ܐܲܝܟܼ ܐܵܫܘܿܦܬܵܐ ܡܚܲܪܘܼܫܸܐ ܝܠܵܗܿ     

   ܒܚܸܖ̈ܫܘܼܗܿ ܕܡܝܼܖܸ̈ܐ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ.   

     ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܝܠܵܗܿ    

    ܝܵܢ ܚܲܕ݇ ܚܸܙܘܵܐ ܡܨܵܘܪܵܢܵܐ؟     

   ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܒܸܦܪܵܚܵܐ ܝܠܵܗܿ    

    ܒܫܡܲܝܵܐ ܪܘܝܼܚܬܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ.     

   ܗܵܐ ܚܠܝܼܨܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܝܵܘܡܵܐ ܕܒܪܵܝܬܵܐ   

     ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܲܕܥܵܐ    

    ܓܵܘ ܒܸܝܬ ܚܒܼܘܼܫܝܵܐ ܕܓܵܐܝܘܼܬܘܼܗܿ.   

     ܝܵܐ ܗܲܪܗܵܪܵܐ ܕܟܠܲܝܗـܝ ܙܲܒܼܢܸ̈ܐ   

     ܐܝܼܡܵܢ ܒܓܵܠܝܵܬـܝ ܠܨܲܠܡܵܟܼܝ ܫܒܼܝܼܚܵܐ    

    ܠܐܵܢܝ݇ ܫܲܢܝܼܸ̈ܐܐ ܣܲܓܼܕܵܢܵܟܼܝ؟    

    ܐܝܼܡܵܢ ܡܵܨܝܼ ܫܵܬـܝܼ ܡܝܼܵܐ ܡܼܢ ܣܸܦܘܵܬܵܟܼܝ ܡܲܚܝܼܵܢܸ̈ܐ.   

     ܝܵܐ ܝܘܼܐܵܒܼܵܐ ܕܟܠܲܝܗـܝ ܚܲܝܸ̈ܐ    

    ܬܵܐ ܦܠܘܿܛ ܡܒܵܬ݇ܪ ܣܸܬܪܵܐ ܕܚܸܫܘܿܟܼܵܐ      

  ܡܲܚܙܝܼ ܠܫܘܼܦܪܵܟܼܝ      

  ܡܲܚܙܝܼ ܠܠܵܘܓ̰ܵܟܼܝ     

   ܕܐܵܬܸܐ ܠܫܘܼܠܵܡܵܐ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܕܖ̈ܵܚܘܿܡܵܟܼܝ.    

    ܝܵܐ ܚܸܐܪܘܼܬܵܐ    

    ܝܵܐ ܚܸܠܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܵܐ    

    ܗܸܫ ܣܒܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܠܡܸܐܬܝܼܬܵܟܼܝ!      

        ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ      

       ܐܝܠܘܠ2011

ܚܒܖ̈ܢܐ ܥܣܩ̈ܐ

ܟܒܼܵܫܬܵܐ:ܕܪܵܝܬܵܐ ܬܚܘܼܬ ܢܝܼܪܵܐ(ܬܲܣܚܝܼܪ) ـ ܩܵܘܕܵܐ:ܐ݇ܣܘܼܪܵܐ ـ ܐܵܫܘܿܦܬܵܐ:ܚܲܪܵܫܬܵܐ ـ ܡܲܕܥܵܐ: ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ـ ܒܸܝܬ ܚܒܼܘܼܫܝܵܐ: ܒܸܝܬ ܐܲܣܝܼܖܸ̈ܐ ܓܵܐܝܘܼܬܵܐ: ܫܘܼܦܪܵܐ ـ ܗܲܪܗܵܪܵܐ: ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܲܓܲܠܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܡܼܢ ܪܸܚܩܵܐ ـ ܫܲܢܝܼܐܸ̈ܐ: ܒܵܥܝܵܢܸ̈ܐ: ܥܵܫܝܼܩܸ̈ܐ ـ ܝܘܼܐܵܒܼܵܐ: ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ـ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ: ܚܸܫܟܵܐ ـ ܣܘܼܟܵܝܵܐ: ܣܒܵܪܵܐ ـ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܵܐ: ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܟܸܐ ܗܵܘܸܐ ܩܢܵܝܵܐ ـ ܡܸܐܬܝܼܬܵܐ: ܐ݇ܬܵܝܬܵܐ                                                      

ܥܢܝܢܐ
ܐ݇ܡܸܪܝܼ:
ـ ܒܨܲܕܪܝܼ ܠܸܒܵــܐ ܩܵــܐ ܙܲܒܙܼܢܸــܐ
ܣܢܝܼـܩــܬܵܐ ܓܵܢـܝܼ ܩܵــܐ ܚܲـܠـܘܼܢܸـܐ
ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ:
ܦـܬܘܿܚ ܐܲܢ݇ܬ ܠܸܒܘܼܟܼ ܝܵـܐ ܙܲܒܢܵܢܵܐ
ܕܙܵܒܼܢܵـܢܸــܗ ܒـܛـܝܼـܡܵــܐ ܗܵܘܢܵـܢܵــܐ
ـ ܐܵܗ݇ ܠܸـܒܵــܐ ܫــܘܼܕ ܗܵܘܸܐ ܩܵܠܵـܟܼܝ
ܒܚܲܕ݇ ܓܸܚܟܵܐ ܫـܘܼܕ ܦܵܬܸܠ ܒܵܠܵܟܼܝ
ܒܝܲܠܡܘܼܗܿ ܘܥܲܝܢܘܼܗܿ ܓܸܚܟܘܼܗܿ ܠܦܵܬܝܼ
ܬܐܸܪܝܼ ܠܓܵܢـܝܼ؛ ܫܒܼܝܼܩـܬܵܐ ܩܵـܬܝܼ
ܛܵܥܸܝܢ ܒܵـܬ݇ܪܘܼܗܿ؛ ܐ݇ܬܸܐ ܠܵـܗܿ ܠܒܵܠܝܼ
ܩܵܘܡܵܐ ܕܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܫܵܡܥܵܐ ܠܩܵـܠـܝܼ
ܪܚܸܛܠܝܼ ܒܵܬ݇ܪܘܼܗܿ ܡܐܲܝܟܼ ܛܸܦܝܼܠܵܐ
ܚـܙܸܐ ܠܝܼ ܠܠܸܒܝܼ ܠܐܲܪܥܵܐ ܢܦܝܼܠܵܐ
ܠܸـܒܵـܐ ܠܸــܐ ܗ݇ܘܵܐ ܦܝܼـܫܵــܐ ܕܝܼـܫܵــܐ
ܐܝܼܢܵܐ!! ܫܵܘܦܵܐ ܕܐܲܩܠܘܼܗܿ ܥܲܠܘܼܗܝ ܦܝܼܫܵܐ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ

ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܼܪܝܐܢ
ܦܣܘܩܐ (2)

ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܵܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ؛ ܒܪܸܩܕܵܐ ܟܸܐ ܥܵܒܼܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܘܟܸܐ ܫܵܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܣܲܩܘܼܠܘܼܗܿ. ܟܠܲܝܗـܝ ܥܠܲܝܡܸ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܵܬܸ̈ܐ ܟܸܐ ܫܵܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܸܪܩܵܕܵܐ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ ܘܐ݇ܢܵܫܸ݁̈ܐ ܥܒܼܝܼܖܸ̈ܐ ܒܫܸܢܸ̈ܐ ܟܸܐ ܥܵܒܼܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܠܟܸܣ ܚܸܙܡܵܢܸ̈ܐ ܕܟܵܠܘܼ ܐܲܝܟܵܐ ܕܗܘܼܕܖܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܡܸܐܟܼܘܿܠܝܵܬܸ̈ܐ ܘܫܬܵܝܵܬܸ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܸ̈ܐ ܩܵܐ ܐܲܖ̈ܚܸܐ. ܡܒܵܬ݇ܪ ܕܦܵܪܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܣܲܩܲܠܬܵܐ ܘܡܲܠܒܼܲܫܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ؛ ܟܡܵܐ ܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ ܟܸܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒܵܒܘܼܗܿ ܟܲܕ ܦܲܐܬܘܼܗܿ ܡܘܼܟܸܣܬܵܐ ܒܓ̰ܘܼܢܵܐ ܘܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܥܲܠ ܚܵܨܵܐ ܕܣܘܼܣܵܐ ܘܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܟܸܐ ܛܵܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܓܸܒܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ.
ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܦܲܠܲܛܬܵܐ؛ ܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ ܟܸܐ ܙܵܡܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܙܡܵܖ̈ܝܵܬܸܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܲܢܗܘܼܪܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܘܼܬ ܠܲܒܲܠܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܵܝ ܡܘܼܬ݇ܝܵܠܲܢ؛ ܡܘܼܬ݇ܝܵܠܲܢ؛ ܕܲܗܒܼܸ̈ܐ ܙܲܖ̈ܕܸܐܸ̈ ܙܒܼܝܼܢܵܠܲܢ. ܩܵܐ ܦܲܠܲܛܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܐܘܼܦ ܡܲܚܝܵܢܵܐ ܕܙܘܼܪܢܵܐ ܟܸܐ ܡܲܚܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܝܼܢܵܬܸ̈ܐ ܚܲܫܵܢܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܸܖ̈ܝܸܐ ܣܲܪܣܘܼܒܵܝ ܘܟܸܐ ܡܲܒܟܼܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܟܠܸܗ ܥܵܠܡܵܐ ܒܗܵـܝ ܕܒܐܵܢܝܼ ܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܟܸܐ ܠܲܒܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܟܵܠܘܼ ܡܼܢ ܒܸܝܬ ܒܵܒܘܼܗܿ ܠܚܲܕ݇ ܡܵܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܘܩܵܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܚܵܙܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܒܫܸܢܸ̈ܐ(ܐܸܢ ܠܚܕܵܐ ܡܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܗ݇ܘܵܐ)؛ ܐܵܦ ܠܸܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܚܲܝܘܼܗܿ ܚܸܕܝܸ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܝܵܢ ܡܲܪܝܼܖܸ̈ܐ. ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܦܠܵܛܬܵܐ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒܵܒܘܼܗܿ؛ ܟܵܠܘܼ ܟܸܐ ܫܵܒܼܩܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܠܐܵܒܼܵܗܘܼܗܿ ܘܐܵܢܝܼ ܒܒܸܟܼܝܵܐ ܟܸܐ ܡܲܦܫܸܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ. ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܡܲܕܟܼܘܼܪܸܐ ܕܝܸܡܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܠܸܐ ܫܲܪܸܟܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܒܗܿـܝ ܕܪܵܒܵܐ ܚܸܫܵܢܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܦܲܠܲܛܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ؛ ܐܵܦ ܟܸܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܙܸܒܼܕܵܐ(ܓ̰ܝܼܵܙ)ܕܟܵܠܘܼ. ܟܠܲܝܗـܝ ܐܵܢܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܸܐ ܕܝܵܗܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܲܝܟܼ ܙܸܒܼܕܵܐ ܩܵܐ ܟܵܠܘܼ؛ ܟܸܐ ܡܵܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܡܲܓ̰ܡܥܸ̈ܐ ܓܘܼܖܸ̈ܐ(ܚܵܘܢܸ̈ܐ) ܘܟܡܵܐ ܖܸ̈ܓܵܘܵܬܸ̈ܐ ܟܸܐ ܠܲܒܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܪܸܫܲܝܗـܝ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ.(ܒܗܵܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܟܸܐ ܝܵܗܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܓ̰ܘܼ̈ܠܸܐ ܕܕܡܵܟܼܵܐ ܕܟܵܠܘܼ:ܚܲܕ݇ ܠܚܝܼܦܵܐ ܘܚܕܵܐ ܬܫܒܼܝܼܬܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܝܵܢ ܬܪܸܝܢ ܒܣܵܕܝܼܵܬܸ̈ܐ ܘܐܸܢ ܗܵܘܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܬܝܼܖܸ̈ܐ ܐܘܼܦ ܚܕܵܐ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܟܸܐ ܡܲܙܝܸܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠܲܝܗـܝ). ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ؛ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܟܸܐ ܟܵܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܘܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܸ̈ܐ ܟܸܐ ܦܵܬܸܚ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܬܲܪܥܵܐ.ܘܐܸܢ ܟܵܠܘܼ ܠܵܐ ܗܵܘܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܗܿܘ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܒܸܫ ܩܘܼܪܒܵܐ ܓܵܘ ܚܸܙܡܵܢܘܼܗܿ ܟܸܐ ܕܵܒܼܸܩ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܬܲܪܥܵܐ. ܡܒܵܬ݇ܪ ܒܘܼܪܵܟܼܵܐ ܟܲܕ ܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܟܸܐ ܒܲܪܒܸܙܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܙܸ̈ܐ ܘܟܸܫܡܝܼܫܸ̈ܐ ܘܙܘܼܙܸ̈ܐ ܕܲܩܝܼܩܸ̈ܐ ܒܪܸܫܲܝܗـܝ ܘܟܸܐ ܦܵܬܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܬܘܼܦܲܢܓܸ̈ܐ ܘܒܪܸܩܕܵܐ ܘܙܡܵܪܵܐ ܟܸܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܓܸܒܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ. ܒܐܵܗ ܥܕܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܥܠܲܝܡܵܐ ܟܲܕ ܝܬܝܼܒܼܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܣܵܐ ܟܸܐ ܩܲܪܒܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܚܸܬܢܵܐ ܘܟܸܐ ܓܵܢܸܒܼ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܟܘܼܣܝܼܬܘܼܗـܝ ܘܟܸܐ ܡܲܛܪܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܓܸܒ ܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ. ܬܲܡܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܕܗܘܼܕܸܪܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܩܲܪܘܼܘܵܐ ܣܡܘܼܩܵܐ ܘܐܲܩܠܘܼܗـܝ ܐ݇ܣܝܼܖܸ̈ܐ ܩܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܥܕܵܢܵܐ؛ ܟܠܝܼܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܒܸܣܒܵܪܵܐ ܘܟܲܕ ܡܵܛܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܗܵܘ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܟܸܐ ܫܵܩܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܩܲܪܘܼܘܵܐ ܘܟܸܐ ܡܲܛܪܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܓܸܒܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܕܥܲܡ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܒܸܐܙܵܠܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܓܸܒܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ. ܗܵܝܓܵܗ ܟܲܕ ܩܲܪܘܼܘܵܐ ܕܒܼܝܼܩܘܼܗـܝ ܗ݇ܘܵܐ ܥܸܠܸܠ ܡܼܢ ܪܸܫܘܼܗـܝ ܟܸܐ ܝܵܗܒܼܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܟܘܼܣܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܚܸܬܢܵܐ.
ܟܲܕ ܩܲܪܒܸܢܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ؛ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܥܲܡ ܚܸܬܢܵܐ ܘܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܘܼܗـܝ ܕܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܸܖ̈ܝܸܐ ܥܲܙܒܸ̈ܐ؛ ܟܸܐ ܐܵܣܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܓܵܪܸܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ. ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܟܵܠܘܼ ܡܵܛܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ؛ ܚܸܬܢܵܐ ܟܸܐ ܫܵܩܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܚܲܒܘܼܫܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܕܐܵܦ ܗܿܘ ܫܩܝܼܠܘܼܗـܝ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܥܲܠ ܓ̰ܘܼܡܠܵܢܵܐ ܘܟܸܐ ܪܵܫܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܟܸܐ ܪܵܦܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܒܘܼܫܵܐ ܠܓܸܒܵܐ ܕܟܵܠܘܼ. ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܟܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܥܠܲܝܡܵܐ ܕܫܵܩܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗܿܘ ܚܲܒܘܼܫܵܐ؛ ܒܸܕ ܓܵܒܼܸܪ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ.
ܟܲܕ ܡܵܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ؛ ܓܵܘ ܣܩܘܼܦܬܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܵܐܢܵܐ(ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓܢܝܼܒܘܼܗـܝ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ) ܬ݇ܚܘܿܬ ܐܲܩܠܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܘܗܵـܝ ܟܸܐ ܫܵܡܛܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܒܥܸܩܒܵܐ ܕܐܲܩܠܘܼܗܿ. ܐܵܗܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܚܲܩܬܵܐ ܕܩܲܕܸ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܒܥܕܵܢܵܐ ܕܫܡܵܛܬܵܐ ܟܸܐ ܬܲܢܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܟܠܲܝܗـܝ ܩܲܕܸ̈ܐ ܘܒܲܠܸ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܪܸܚܩܵܐ.ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܗܘܼܕܖܸ̈ܐ ܚܲܕ݇ ܕܘܼܟܬܵܐ ܒܪܸܫܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܩܵܐ ܝܬܵܒܼܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܘܟܵܠܘܼ ܕܟܸܐ ܩܵܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܓܢܘܼܢܵܐ.ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ؛ ܥܠܲܝ̈ܡܸܐ ܟܸܐ ܖ̈ܵܩܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܘܐܲܖ̈ܚܸܐ ܟܸܐ ܝܵܗܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܲܫܢܸ̈ܐ ܩܵܐ ܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܘܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܨܲܒܲܚܬܵܐ ܩܲܕ ܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܡܵܨܝܼ ܫܵܪܝܼ ܠܵܗܿ ܚܲܝܘܼܬܲܝܗـܝ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ. ܗܵܘ ܠܲܝܠܸܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܒܲܪܒܲܙܬܵܐ ܕܐܲܖ̈ܚܸܐ ܟܸܐ ܠܲܒܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܟܵܠܘܼ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܩܲܕ ܕܵܡܟܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܬܲܡܵܐ.ܚܲܕ݇ ܥܝܵܕܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܟܲܕ ܚܸܬܢܵܐ ܘܟܵܠܘܼ ܗܵܘܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܝܬܝܼܒܼܸܐ ܩܵܕ݇ܡ ܓܢܘܼܢܵܐ؛ ܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܓܵܘ ܚܒܵܩܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܒܗܸܒܼܝܼ ܕܗܿـܝ ܙܸܐ ܗܵܨܠܵܐ ܒܪܘܼܢܵܐ.
ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ؛ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ؛ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܘܩܲܪܝܼܒܼܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܘܚܲܒܼܸܖ̈ܝܵܬܸܐ ܕܟܵܠܘܼ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ.ܟܸܐ ܐܵܟܼܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐ݇ܟܼܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ ܘܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܟܸܐ ܡܲܬ݇ܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܓ̰ܘܼܡܠܵܢܵܐ ܘܟܸܐ ܫܵܩܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܥܲܠܸܗ ܚܘܼܖ̈ܡܸܐ ܘܬܝܼܢܸ̈ܐ ܘܬܠܘܼܘܸ̈ܐ ܘܫܪ.ܘܟܸܐ ܕܵܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܲܓ̰ܡܥܵܐ ܘܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܲܕ݇ܡ ܐܲܖ̈ܚܸܐ.ܟܸܐ ܪܵܩܕܝܼ ܘܫܵܘܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܗܲܠ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܪܲܡܫܵܐ. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܟܲܕ ܚܸܬܢܵܐ ܥܲܡ ܟܵܠܘܼ ܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܝܬܝܼܒܼܸܐ ܩܵܕ݇ܡ ܓܢܘܼܢܵܐ؛ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܙܸܐ ܟܸܐ ܗܵܘܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܙܗܝܼܪܵܐ(ܗܸܫܝܲܪ) ܕܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܠܵܐ ܓܵܢܒܼܝܼ ܠܚܸܬܢܵܐ ܘܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܡܲܢܬـܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܫܘܼܓܼ݇ܠܲܝܗـܝ؛ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܥܸܨܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܟ̰ܵܝܸܕ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܐ݇ܟܼܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ.
ܒܦܪܵܩܬܵܐ ܕܗܵܘ ܠܲܝܠܸܐ؛ ܟܸܐ ܡܲܩܸܡܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܩܵܐ ܫܘܵܪܵܐ ܘܟܲܕ ܒܸܫܘܵܪܵܐ ܫܲܒܼܥܵܐ ܓ̰ܲܖ̈ܓܸܐ ܟܸܐ ܚܵܕܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܲܕܸܖ̈ܘܵܢܸܐ ܕܬܲܢܘܼܪܵܐ.(ܐܵܗܵܐ ܥܝܵܕܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܟܸܐ ܚܲܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܫܲܒܼܛܸ̈ܐ ܘܐܘܼܓ̰ܵܓܼܸܐ݂. ܒܐܵܢܝܼ ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ ܟܲܕ ܐܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܫܲܒܼܛܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܩܲܕ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܘܼܒܠܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕܗܿܘ ܫܲܒܼܛܵܐ؛ ܟܸܐ ܡܲܚܕܸܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܒܼܥܵــܐ ܓܵܗܸ̈ܐ ܠܚܲܕܸܖ̈ܘܵܢܸܐ ܕܢܘܼܪܵܐ:ܐܘܿܓ̰ܵܓܼܬܵܐ ܝܵܢ ܬܲܢܘܼܪܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܥܝܵܕܵܐ ܗܵܠܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܗܸܢܕܘܵܝܸ̈ܐ). ܗܵܝܓܵܗ ܟܸܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܬܵܘܵܢܵܐ ܕܓܵܢܲܝܗـܝ ܩܵܐ ܫܲܪܲܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ.
ܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܚܠܘܼܠܵܐ ܒܝܼ ܒܵܒܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܟܸܐ ܟ̰ܵܝܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܠܐܲܪܚܘܼܬܵܐ ܘܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܒܝܼ ܚܸܬܢܵܐ ܟܸܐ ܟ̰ܵܝܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܘܫܸܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܫܘܼܟܪܵܐܝ ܗ݇ܘܵܐ ܘܢܝܼܫܵܐ ܦܬܵܚܬܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܲܝܗـܝ.
ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܢܸܐ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܢܫܝܼܸ̈ܐ ܘܠܸܐ ܝܢܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܢܛܝܼܖܸ̈ܐ ܒܗܵـܝ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܐܸܡ ܘܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܡܕܝܼܢܵܬܸ̈ܐ ܡܸܠܝܸ̈ܐ ܡܼܢ ܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܘܥܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܥܕܵܢܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܸܫܒܼܵܩܵܐ ܕܥܵܠܡܲܢ ܢܵܛܸܪ ܠܖܸ̈ܐܙܸܐ ܕܕܲܥܒܼܲܪ ܕܝܼܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ. ܚܕܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܲܪܕܘܼܬܲܢ ܒܸܥܒܼܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬ݇ܚܘܼܬ ܡܲܥܒܼܕܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܡܲܥܪܒܼܵܝܬܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܒܸܓܼܠܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܡܲܪܕܘܼܝܵܬܸܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܕܐܝܼܬ ܒܸܒܪܝܼܬܵܐ.
ܦܘܼܫܵܩܸ̈ܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ:
1ـ ܓ̰ܘܼܡܠܵܢܵܐ: ܐܵܗܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܐܘܼܦ ܩܵܐ ܡܵܘܬܵܐ. ܐܝܼܡܵܢ ܕܚܲܕ݇ ܓ̰ܘܵܢܩܵܐ ܡܲܢܝܸܚ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܐ ܣܵܩܠܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܓ̰ܘܼܡܠܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܠܘܼܠܘܼܗـܝ ܝܠܸܗ ܘܟܸܐ ܠܲܒܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܠܒܸܝܬ ܩܒܼܘܼܖܸ̈ܐ. ܘܐܸܢ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܚܕܵܐ ܚܲܡܬܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܐ ܣܵܩܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܐܲܝܟܼ ܟܵܠܘܼ ܘܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ ܟܸܐ ܛܲܡܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ.
2: ܓ̰ܘܼܢܵܐ: ܚܲܕ݇ ܩܸܛܥܵܐ ܕܦܵܪܟ̰ܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܥܲܠ ܦܲܐܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܩܵܕ݇ܡ ܒܘܼܪܵܟܼܵܐ. ܥܸܩܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܸܬܪܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܐܝܼܡܵܢ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܪܙܵܐ ܓܵܒܼܸܪ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒܼܵܐ ܠܩܘܼܕܡܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ؛ ܟܸܐ ܕܵܪܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܣܸܬܪܵܐ(ܦܵܪܟ̰ܵܐ) ܥܲܠ ܪܸܫܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܘܗܵܕܟܼܵܐ ܟܸܐ ܡܲܚܒܸܪ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܕܗܿـܝ ܢܸܩܒܼܵܐ ܒܲܪ ܙܵܘܓܘܼܗـܝ ܝܠܵܗܿ. ܗܿـܝ ܒܲܟܼܬܵܐ ܙܸܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܵܠܛܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܘܓܵܘ ܫܘܼܩܸ̈ܐ(ܚܝܵܒܼܵܢܸ̈ܐ)؛ܥܨܝܼܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܡܵܬܒܼܵܐ ܠܸܗ ܗܿܘ ܣܸܬܪܵܐ ܥܲܠ ܪܸܫܘܼܗܿ ܘܐܸܢ ܠܵܐ؛ ܟܸܐ ܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܣܠܝܼܬܵܐ ܒܝܲܕ ܥܵܠܡܵܐ.
ܒܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܒܘܼܪܵܟܼܵܐ ܩܵܫܵܐ ܟܸܐ ܡܩܲܕܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܠܓ̰ܘܼܢܵܐ ܘܗܵܝܓܵܗ ܟܸܐ ܡܲܕܝܸܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܠܒܲܝܬܵܐ ܘܟܸܐ ܡܲܟܣܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܦܲܐܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܒܝܼܘܼܗـܝ ܩܲܕ ܗܵܘܝܵܐ ܗܘܼܕܸܪܬܵܐ ܩܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܒܘܼܪܵܟܼܵܐ.
3ـ ܓ̰ܝܼܵܙܵܐ: ܗܲܠ ܐܲܢܸܐ ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ ܐ݇ܚܵܖ̈ܵܝܸܐ ܙܸܐ ܥܝܵܕܵܐ ܕܐܘܼܪܡܘܼܫ̰ܢܵܝܸܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܒܵܒܵܐ ܓܲܪܲܓ ܝܵܗܒܼܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܕܕܡܵܟܼܸ̈ܐ ܘܚܕܵܐ ܡܲܕܡܟܼܵܐ(ܩܵܪܵܘܵܬ) ܩܵܐ ܒܪܵܬܘܼܗـܝ.ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢܵܬܸ̈ܐ

ܫܘܼܚܠܵܦܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܥܝܵܕܵܐ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܘܐܵܒܼܵܗܸ̈ܐ ܬ݇ܚܘܼܬ ܟܵܐܖܸ̈ܐ ܕܡܲܖ̈ܕܘܼܝܵܬܸܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ ܡܲܙܝܘܼܕܸܐ ܝܢܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܥܲܠ ܓ̰ܝܼܵܙ.
4: ܓܢܘܼܢܵܐ: ܗܿـܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܥܲܡ ܟܵܠܘܼ ܟܸܐ ܝܵܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܘܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܣܘܼܩܸܠܬܵܐ ܒܘܲܖ̈ܕܸܐ ܘܓ̰ܘܼܡܠܵܢܵܐ.
5:. ܢܸܓܕܵܐ ܗܿܘ ܙܘܼܙܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܝܗܝܼܒܼܵܐ ܩܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܐܲܝܟܼ ܛܝܼܡܵܐ ܕܚܲܠܒܼܵܐ ܕܡܘܼܡܸܣܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܒܪܵܬܘܼܗܿ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܟܸܐ ܩܵܛܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܕܒܵܒܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܝܵܗܒܼܸܠ 3 ܝܵܢ 4 ܥܸܖ̈ܒܸܐ؛ ܚܲܕ݇ ܬܵܘܪܵܐ؛ ܚܲܕ݇ ܠܝܼܪܵܐ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܘܚܲܕ݇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܸ̈ܐ ܩܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܟܵܠܘܼ. ܐܵܗܵܐ ܙܘܼܙܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܗܲܕܲܪܬܵܐ ܕܓ̰ܝܼܵܙ.ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘ ܒܢܲܝ ܐܘܼܪܡܝܼ ܐܸܠܵܐ ܥܲܫܝܼܖ̈ܵܬܸܐ ܟܸܐ ܢܲܛܪܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ.
6 ـ ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ: ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܐܲܖ̈ܚܸܐ
ܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܘܼܟܼܠܸܐ ܐ݇ܟܼܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ. ܡܸܐܟܘܼܠܬܵܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܝܲܚܢܝܼ(ܫܘܼܪܒܼܵܐ ܕܩܘܼܖ̈ܛܘܿܦܸܐ) ܗ݇ܘܵܐ.ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ ܚܲܕ݇ ܪܘܼܙܵܐ ܟܸܐ ܡܲܙܝܸܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܘܫܘܼܪܒܼܵܐ ܟܸܐ ܕܵܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܥܲܠܘܼܗـܝ.ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܘܿܠܡܵܐ ܝܲܢ ܪܘܼܙܵܐ ܘܫܘܼܪܒܼܵܐ ܕܓܸܖ̈ܣܸܐ(ܠܲܦܸ̈ܐ) ܘܗܵܠܘܼܟ̰ܸ̈ܐ ܝܲܢ ܕܡܵܫܸ̈ܐ ܚܘܵܖܸ̈ܐ ܟܸܐ ܒܵܫܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ. ܐܸܢ ܡܵܪܵܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܐ ܡܲܐܟܼܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܛܸܒܼܝܵܐ ܓܵܘ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܐܲܖ̈ܚܘܼܗـܝ.ܡܸܐܟܼܘܿܠܬܵܐ ܟܸܐ ܕܵܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܓܵܘ ܡܲܓ̰ܡܥܸ̈ܐ ܓܘܼܖܸ̈ܐ ܘܟܠ ܚܲܕ݇ ܟܸܐ ܓܵܪܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘ ܟܵܣܵܐ ܕܓܵܢܸܗ.
7ـ ܥܵܙܒܸ̈ܐ: ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܸ̈ܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܕܟܸܐ ܠܵܒܼܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܙܼܲܒܼܢܸ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܘܟܸܐ ܕܵܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܬܘܼܦܲܢܓܸܐ ܒܪܲܦ̰ܫܲܝ ܘܒܟܠܸܗ ܡܸܬܚܵܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܟܸܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܡ ܚܸܬܢܵܐ ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܟܵܠܘܼ ܟܸܐ ܖ̈ܵܦܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܘܼܠܠܵܬܸ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܚܲܕܘܼܬܵܐ.
8ـ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ: ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܕܲܪܓܼܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܘܚܕܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܒܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܥܒܼܝܼܖܸ̈ܐ ܘܐܲܝܟܼ ܒܵܒܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕ݇ ܓܸܕܫܵܐ ܩܲܘܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܚܸܬܢܵܐ؛ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܒܸܕ ܦܵܠܸܛ ܗ݇ܘܵܐ ܡܵܪܵܐ ܥܲܠ ܟܵܠܘܼ. ܝܵܢ ܐܸܢ ܟܵܠܘܼ ܟ̰ܵܝܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܓܲܒܼܪܘܼܗܿ ܠܸܐ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܒܵܒܘܼܗܿ ܐܸܠܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܟܸܐ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܒܐܵܢܝܼ ܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܵܐ ܟܸܐ ܣܵܢܣܸܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘ ܝܵܠܸ̈ܐ ܘܢܵܒܼܸܓܸ̈ܐ ܕܗܿـܝ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܘܠܸܐ ܡܵܨܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܫܲܚܠܘܼܦܸܐ ܩܲܖ̈ܝܼܒܼܸܐ. ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܗܿܘ ܙܵܘܓܵـܐ ܒܵܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܝܵܠܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ؛ ܗܲܪ ܗܿܘ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܕܒܘܼܪܵܟܼܵܐ ܒܸܕ ܟܵܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵܐ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ ܕܙܲܖ̈ܥܲܝܗـܝ.
ܡܲܒܘܼܥܸ̈ܐ:
1 ـ ܒܸܝܬ ܢܲܗܖܸ̈ܝܢ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ: ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܪܘܼ
2 ـ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܕܡܲܗܲܠ ܕܘܵܐܢ ܒܝܲܕ: ܚ.ܐ.ܠܵܠܵܝܵܐܢ
3ـ ܐܸܡܵܐܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܚܕܵܐ ܟܸܠܦܲܬ: ܒܝܲܕ ܢܒܼܝܼܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
4ـ ܗܲܩܝܵܬܸ̈ܐ ܕܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܘܝܘܿܠܸܝܬ ܣܲܪܓܝܼܙ (ܚܘܼܣܪܵܒܼܵܐ) 5ـ ܗܲܩܝܲܬܸ̈ܐ ܕܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܐܵܫܚܸܢ ܨܲܝܵܐܕ (ܦܲܩܵܒܲܓܠܘܼ)

ܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܝ̈ܐ

         ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ

ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܣܵܦܝܵܢܘܼܬܵܐ ܝܵܢ ܚܸܫܒܘܼܢܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܬܸܐ ܘܚܲܕ݇ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܝܠܸܗ ܥܸܕܬܵܢܵܝܵܐ ܘܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܕܘܿܪܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܠܡܵܪܲܢ.ܝܵܘܡܵܐ ܕ20 ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܪܸܝܢ݇ܒܫܲܒܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܟܸܐ ܫܵܪܝܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܸ̈ܐ. 49 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܨܵܘܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܝܵܘܡܵܐ ܕ50 ܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ. 40 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܥܸܐܕܵܐ ܕܣܘܼܠܵܩܵܐ ܝܠܸܗ. 10ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܦܵܢܛܵܩܘܼܣܬܸܐ ܘ40 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܵܢܛܵܩܘܼܣܬܸܐ ܥܸܐܕܵܐ ܝܠܸܗ ܕܢܘܼܣܲܪܕܐܝܼܠ. .
ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܸܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܥܸܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ (ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ؛ ܟܲܠܕܵܝܸܐ ܘܣܸܖ̈ܝܵܢܸܐ) ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܣܝܼܡܵܐ ܒܕܘܿܪܵܐ ܕ4ܠܡܵܪܲܢ ܒܝܲܕ ܡܵܪܝ ܐܲܦܪܸܡ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܡܸܠܲܬ ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܬܵܐ. ܘܕܠܵܐ ܡܲܢܦܲܠܬܵܐ ܝܵܢ ܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܛܸܦܵܐ ܒܐܲܢܸܐ ܬܠܵܬ݇ ܥܸܕܵܬܸ̈ܐ(ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ) ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܡܩܘܼܕܫܵܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܵܢܸܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܸܕܵܬܸ̈ܐ ܕܠܸܐ ܝܢܵܐ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܖܸ̈ܡܢܵܝܸܐ؛ ܖ̈ܘܼܣܢܵܝܸܐ؛ ܝܵܘܢܵܝܸ̈ܐ ܘܠܵܛܝܼܢܵܝܸ̈ܐ ܒܝܼܲܝܗܝ ܠܲܝܬ ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܥܸܕܬܵܢܵܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܒܲܣ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܟܠܵܣܝܼܩܵܝܵܐ؛ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 2004 ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܦܘܼܫܩܵܐ ܒܡܗܝܼܪܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܵܕܵܝܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ
ܒܐܸܡܵܐܐ ܦܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܒܝܲܕ ܛܘܼܒܼܬܵܢܘܼܬܸܗ ܡܵܪܝ ܬܐܘܼܡܵܐ ܡܼܲܝܪܵܡ ܒܩܸܠܲܝܬܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ܒܐܝܼܪܵܢ.ܟܠܵܝ ܦܵܬܘܵܬܸܐ ܕܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܫܚܵܬܸܐ ܒܸܟܝܘܼܠܸ̈ܐ ܕ7 ܗܸܓܝܵܢܸܐ ܐܲܦܪܸܡܵܝܸܐ؛ ܒܖܸ̈ܢܝܸܐ ܘܡܲܥܢܵܝܸ̈ܐ ܕܦܲܪܦܲܠܬܵܐ ܘܛܠܵܒܬܵܐ ܕܖ̈ܵܚܡܸܐ.
ܨܵܘܡܵܐ ܝܵܢ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܟܸܐ ܡܫܵܪܝܵܐ ܡܼܢ ܣܵܥܲܬ ܚܲܕ݇ ܡܗܘܼܪܸܫܵܐ ܕܬܪܸܝܢܒܫܲܒܵܐ. ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܟܸܐ ܡܫܵܪܸܐ ܡܼܢ 8 ܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 12 ܟܵܘܸܬܪܵܐ. ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܼܢ 12 ܟܵܘܸܬܪܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܟܸܐ ܫܵܪܝܵܐ ܒܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ(ܠܵܐ ܕܸܡܵܐ؛ ܠܵܐ ܚܲܠܒܼܵܐ) ܐܸܠܵܐ ܝܲܩܢܵܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܟܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܡܼܢ 12 ܕܠܲܝܠܸܐ ܗܲܠ 7 ܒܨܲܦܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܗ.ܕ ܒܵܥܘܼܬܲܝܗܝ ܟܸܐ ܫܵܪܝܼܠܵܗܿ ܒܫܲܒܼܥܵܐ ܕܪܲܡܫܵܐ ܒܙܲܗܡܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ 12 ܒܠܲܝܠܸܐ ܗܲܠ 12 ܒܝܵܘܡܵܐ.
ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܸ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗܿ ܪܘܼܫܡܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ.ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܥܲܡܡܵܝܸ̈ܐ ܙܸܐ ܟܸܐ ܥܵܒܼܕܝܼ ܢܝܼܲܬ ܘܟܸܐ ܨܵܝܡܝܼ. ܟܲܕ ܡܲܒܝܘܼܬܸܐ 12 ܣܵܥܵܬܸ̈ܐ ܘܟܸܐ ܫܵܪܝܼܠܵܗܿ ܒܵܥܘܼܬܲܝܗܝ ܒܙܲܗܡܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ. ܘܐܲܢܸܐ ܝܢܵܐ ܢܝܼܲܬܲܝ:
1ـ ܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ 2 ـ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܫܲܦܲܩܲܬ ܩܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܡܲܖ̈ܥܲܝܗܝ ܝܵܢ ܡܲܖ̈ܥܵܢܲܝܗܝ 3 ـ ܡܛܵܝܬܵܐ ܕܥܲܠ ܙܵܘܓܵܐ ܕܚܲܝܲܝܗܝ
ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ؛ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܚܸܙܡܵܢܸ̈ܐ ܘܫܒܼܵܒܼܸ̈ܐ ܩܵܐ ܗܲܕܲܪܬܵܐ ܕܦܘܼܚܘܼܢ.ܦܘܼܚܘܼܢ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܒܲܪܙܲܖ̈ܥܸܐ ܕܘܲܪܕܵܐ ܕܣܵܓܼܸܕ ܫܸܡܫܵܐ ـ ܒܲܪܙܲܖ̈ܥܸܐ ܕܩܲܢܦܸ̈ܐ ـ ܚܸܛܸ̈ܐ ـ
ܚܲܖ̈ܛܡܵܢܸܐ ـ ܩܸܛܘܼ ܘܫܪ. ܟܸܐ ܬܵܩܠܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܘܚܲܕ݇ ܐܲܝܟܼ ܟܝܘܼܠܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܚܸܛܸ̈ܐ ܝܵܢ ܚܲܖ̈ܛܡܵܢܸܐ ܟܸܐ ܡܲܙܝܸܕܝܼ ܥܲܠܲܝܗܝ.ܟܸܐ ܩܵܠܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܩܲܠܲܝܬܲܝܗܝ ܟ̰ܸܐ ܗܲܕܪܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܘܡܲܪܟ̰ܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܝܼܵܐ ܘܡܸܠܚܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܫܡܵܥܬܝܼ ܡܝܼܵܐ ܕܡܲܪܟܲܟܼܬܵܐ ܟܸܐ ܫܵܩܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܒܼܥܵܐ ܫܵܩܝܼܵܬܸ̈ܐ ܝܵܢ ܫܲܒܼܥܵܐ ܥܲܝܢܵܬܸ̈ܐ ܕܡܝܼܵܐ.ܗܵܝܓܵܗ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܪܟܲܟܼܬܵܐ ܕܒܲܪܙܲܖ̈ܥܸܐ ܟܸܐ ܡܲܛܝܸܦܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܗܲܠ ܕܡܝܼܵܐ ܘܡܸܠܚܵܐ ܥܵܒܼܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܵܐ ܕܒܲܪܙܲܖ̈ܥܸܐ.ܐܝܼܬܵܐ ܟܸܐ ܕܵܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܡܲܖܸ̈ܓܠܸܐ ܕܦܝܼܚܵܖܸ̈ܐ ܝܵܢ ܕܢܚܵܫܸ̈ܐ ܘܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܫܓܼ݇ܝܼܪܵܐ ܘܝܬܝܼܒܼܵܐ(ܚܲܡܝܼܡܵܐ). ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܩܲܠܲܝܬܲܝܗܝ ܟܸܐ ܓܵܪܣܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܓܵܪܘܼܣܬܵܐ ܟ̰ܸܡ ܕܲܩܝܼܩܸ̈ܐ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܡܸܫܚܵܐ.
ܠܲܝܠܸܐ ܕܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ ܟܲܕ ܒܫܲܪܲܝܬܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܲܝܗܝ ܗܲܠ ܢܝܵܡܬܲܝܗܝ(ܕܡܵܟܼܬܲܝܗܝ) ܠܸܐ ܫܵܬܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܝܼܵܐ ܩܲܕ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܨܸܗܝܸܐ. ܗܵܝܓܵܗ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܕܡܵܟܼܬܵܐ ܟܠ ܦܲܪܨܘܼܦܵܐ ܟܸܐ ܫܵܩܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܫܲܒܼܥܵܐ ܩܘܼܟ̰ܸ̈ܐ ܕܐܝܼܕܵܐ ܡܼܢ ܕܗܿܝ ܦܘܼܚܘܼܢ ܥܲܡ ܬܠܵܬ݇ ܩܘܼܟ̰ܸܐ ܕܡܸܠܚܵܐ ܘܕܵܡܟܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ. ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܡܵܟܼܵܐ ܟܸܐ ܨܵܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܨܠܘܼܬܵܐ ܕܦܲܪܦܲܠܬܵܐ ܘܛܵܠܒܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܕܟܵܡܠܵܐ ܢܝܼܵܬܲܝܗܝ ܘܒܵܥܘܼܬܲܝܗܝ. ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܚܕܵܐ ܣܲܦܝܵܢܘܼܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܕܟܸܐ ܐܵܡܪܝܼ: ـ ܐܵܢܝܼ ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܕܒܗܿܝ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܗ.ܕ ܡܼܢ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܗܲܠ ܒܵܥܘܼܬܵܐ؛ ܒܸܕ ܓܵܒܼܖ̈ܝܼ ܒܚܸܠܡܵܐ ܕܠܲܝܠܸܐ ܕܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܟܸܐ ܚܵܙܝܼ ܠܙܵܘܓܲܝܗܝ ܗ.ܕ ܟܸܐ ܬܵܦܩܝܼ ܒܚܸܠܡܵܐ ܠܙܵܘܓܲܝܗـܝ. ܐܵܦ ܟܸܐ ܐܵܡܪܝܼ ܕܟܸܐ ܫܵܩܠܝܼ ܡܝܼܵܐ ܡܐܝܼܕܵܐ ܕܙܵܘܓܲܝܗܝ ܩܵܐ ܡܲܬܪܵܝܬܵܐ ܕܨܲܗܘܲܝܗܝ. ܝܸܡܵܬܸ̈ܐ ܟܸܐ ܨܵܝܡܝܼ ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܒܢܘܼܢܲܝܗܝ ܕܚܵܙܝܼ ܠܟܵܠܬܲܝܗܝ ܝܵܢ ܠܚܸܬܢܲܝܗܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܗܘܼܩܝܸܐ ܝܢܵܐ ܩܵܬܝܼ ܘܫܡܝܼܥܵܐ ܝܘܸܢ ܡܼܢ ܦܘܼܡܲܝܗܝ ܕܕܵܐܟܼܝܼ ܚܸܙܝܸܐ ܝܢܵܐ ܠܙܵܘܓܲܝܗܝ ܒܚܸܠܡܵܐ. ܒܓܵܢܝܼ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܘܸܢ: ـ ܐܵܦܸܢ ܕܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܛܝܼܥܬܵܐ ܒܸܝܠ ܓܵܢܝܼ ܕܒܗܵܝ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܓܵܒܼܪܸܢ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܣܦܵܪܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܓܠܝܼܬܵܐ ܐܸܠܝܼ ܒܚܸܠܡܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܝܵܘܢܲܢ ܢܒܼܝܼܵܐ ܘܚܸܙܝܵܠܝܼ ܗܵܝ ܕܟܸܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܓܵܢܝܼ.ܘܗܿܝ ܙܸܐ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܝܼ ܚܙܝܼܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܚܸܠܡܘܼܗܿ ܕܬܦܸܩܠܲܢ ܒܐܸܚܕܵܕܸܐ. ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܬܦܝܼܩܸܐ ܒܙܵܘܓܲܝܗܝ ܟܵܬܒܼܝܼܠܸܗ ܚܘܼܠܡܲܝܗܝ ܩܵܬܲܢ ܕܛܵܒܼܥܲܚܠܸܗ ܒܫܸܡܲܝܗܝ. .
22 ܒܐܕܪ 2012
ܛܗܪܢ ܐܝܪܢ
ܒܟܼܬܐ ܘܣܛܢܐ
ܚܕܐ ܗܘܩܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ
ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܡܼܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܚܕܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܡܵܬܵܐ ܒܛܘܼܖ̈ܵܢܸܐ ܖ̈ܵܡܸܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܣܵܬ ܪ݇ܚܸܫܠܵܗܿ ܠܚܙܘܼܩܝܵܐ ܘܒܐܘܼܪܚܘܼܗܿ ܡܛܸܐ ܠܵܗܿ ܠܚܕܵܐ ܡܵܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ. ܒܗܵـܝ ܡܵܬܵܐ ܟܸܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܫܸܠܝܸ̈ܐ ܘܡܲܟܝܼܟܼܸ̈ܐܸ ܕܠܸܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܸܗ ܦܠܵܫܵܐ ܘܕܘܼܪܵܫܵܐ. ܒܲܟܼܬܵܐ ܟܲܕ ܒܸܐܙܵܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܓܸܒܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܬܦܸܩܠܵܗܿ ܒܚܲܕ݇ ܣܵܒܼܵܐ ܝܕܸܥܝܵܐ ܕܝܬܝܼܒܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ݇ ܟܸܐܦܵܐ ܘܒܟܼܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ.ܐܵܗܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ.
ܒܲܟܼܬܵܐ ܩܘܼܪܒܸܢܠܵܗܿ ܥܲܠܸܗ ܘܒܘܼܩܸܪܵܗܿ ܒܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܵܐ: ـ ܐܘܿܝ ܐܘܿܝ ܐܲܚܘܿܢܝܼ ܡܵܠܘܼܟܼ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ ܣܵܛܵܢܵܐ: ـ ܐܘܿ ܚܵܬܝـܼ ܗ݇ܘܝܼܬܵܐ ܠܵܐ ܒܲܩܸܪ. ܠܸܒܝܼ ܫܡܝܼܛܵܐ ܝܠܸܗ. ܘܡܘܼܙܝܸܕܠܸܗ: ـ ܐܵܢܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܫܲܒܼܥܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܚܘܼܦܸܛܠܝܼ ܕܕܵܪܸܝܢ ܚܒܼܵܛܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܡܵܬܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܟܠܸܗ ܐܵܗ ܡܸܬܚܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ݇ ܦܠܵܫܵܐ ܝܵܢ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܒܸܪܝܵܐ. ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܘܸܢ ܕܠܲܝܬ ܦܝܵܫܵܐ ܟ̰ܘܼ ܐܘܼܪܚܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܒܵܪܸܝܢ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ. ܒܲܟܼܬܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ـ ܠܵܐ ܣܵܩܕܸܬ ܐܲܚܘܿܢܝܼ. ܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢܸܬ. ܫܒܼܘܿܩ ܕܒܐܵܗ ܓܵܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܓ̰ܵܪܒܵܢܸܗ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼ݇ܠܵܐ ܘܚܵܙܝܵܢ ܡܘܼܕܝܼ ܡܵܨܝܵܢ ܥܵܒܼܕܵܢ. ܗܵܝܓܵܗ ܬܸܪܘܲܝ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ ܪ݇ܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܸܒܵܐ ܕܗܵـܝ ܡܵܬܵܐ ܥܗܝܼܕܬܵܐ.ܬܲܡܵܐ ܒܡܵܬܵܐ ܚܠܘܼܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܒܢܲܝ̈ ܡܵܬܵܐ ܡܒܵܬ݇ܪ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܒܘܼܪܵܟܼܵܐ ܦܠܝܼܛܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܩܲܕ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܒܸܝܬ ܚܠܘܼܠܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ. ܒܲܟܼܬܵܐ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ ܐ݇ܙܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܸܒܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ.ܠܵܐ ܓܪܸܫܠܵܗܿ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܦܲܠܓܵܐ ܕܣܵܥܲܬ ܕܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ܫܘܼܪܸܠܗ݇ܘܿܢ ܦܠܵܫܵܐ ܘܒܸܓܪܵܫܵܐ ܠܟܵܘܣܵܐ ܘܟܵܟܘܼܠܬܵܐ ܕܐܘܼܕܵܠܸܐ. ܚܲܒܼܪܵܘܵܬܸܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܙܸܐ ܟܸܠܝܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܕܸܦܢܘܼܗـܝ ܘܗܲܝܘܼܪܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܬܘܼܗـܝ.ܗܵܝܓܵܗ ܒܲܟܼܬܵܐ ܚܕܝܼܬܵܐ ܕܝܼܪܵܗܿ ܠܟܸܣ ܣܵܒܼܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵܬܘܼܗـܝ: ـ ܐܵܕܝܼܵܐ ܟܸܐ ܡܵܨܸܬ ܦܵܝܫܸܬ ܠܲܐܟܼܵܐ ܘܚܵܝܸܬ ܒܦܨܝܼܚܘܼܬܵܐ. ܘܣܵܛܵܢܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ـ ܗܵܘܝܵܬـܝ ܪܵܒܵܐ ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ ܚܵܬـܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܐܲܢܬ݇ـܝ ܠܲܐܟܼܵܐ ܝܘܲܬـܝ ܠܲܝܬ ܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܥܲܠܝܼ.
ܡܼܢ ܟܬܵܒܼܵܐ:
The Cradle Of Mankind
V.A.Vigram ܡܘܪܝܙܬܐ ܒܝܕ:
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

                خبرها
 • بمناسبت آغاز سال نوآشوری 6762 جشنی توسط هیئت مدیره انجمن بانوان آشوری شامیرام درسالن کلیسای مارتوما برگزار گردید. دراین جشن که روز14 فروردین وبا حضور عالیجناب مارنرسی اسقف کلیسای شرق آشوری و با شرکت عده کثیری از علاقمندان برگزار شد، خانم شامیرام داودپوریان و آقایان: شمعون بت ایشو و یولیوس عیسایی و فیودور استپانس اشعاری بمناسبت اول نیسان قرائت نموده و هنرمند عزیز خانم ویولت سرگیزی نیز چند ترانه فولکلور اجرا کردند.
  *اعضای هیئت مدیره انجمن بانوان شامیرام با عالیجناب مارنرسی(در تاریخ 30 فروردین) و با عالیجناب ماررمزی(در تاریخ 6 اردیبهشت) دیدار کرده وتبریکات صمیمانه خود را به مناسبت عید قیام عیسی مسیح به حضور ایشان تقدیم نمودند.
  *اعضای هیأت مدیره انجمن شامیرام در تاریخ 18/1/91 ازهنرمند فقید ایلوش خوشابه که بعلت بیماری در بیمارستان بستری بود عیادت کردند. ایلوش خوشابه در تاریخ 29 فروردین ودر سن 80 سالگی براثر بیماری دارفانی را وداع گفت.
  *دو برنامه تفریحی تماشای تئاتردر تاریخ 24 اردیبهشت و دیدار از کاخ سعد آباد در 12 خرداد که توسط هیأت مدیره انجمن شامیرام برگزار گردید مورد استقبال قرار گرفت. اعضای انجمن بهمراه افراد خانواده خود در این برنامه ها شرکت کردند.
  *روز پنجشنبه 25 خرداد، اعضای هیئت مدیره انجمن شامیرام از خوری پطرس یلدا کشیش کلیسای کاتولیک آشوری و کلدانی که دچار کسالت شده بودند، عیادت کرده و برای ایشان آرزوی سلامتی نمودند.

تنهایی
ماه لغزان را
در دست گرفته و به زمین آوردم
آن را در پستوی خانه ام جای دادم
و کلیدش را به دریا افکندم
اگر آن را در آسمان ندیدید
سراغ من آئید.
——————
گفتگو
به استاد گفتم: ـ آموزه هایت را در پس دیوار زمان شنیده ام
گفت: ـ آن زمان مست بودی و اکنون کمی هشیاری.
——————
ستیز
آنان که برای رسیدن به سرزمین موعود می جنگند
به آن نخواهند رسید.
زیرا که آنجا اقلیمی مملو از عشق و صفاست
و جنگجویان را در آن راهی نیست.
فلورا قاجاریان

خاطرات

   کنار آن آرامگاه متروک
   درساحل رودخانه پرآب
   با بید مجنونهای پر برگ و شاخه
   بر روی علفزار چریده
   می غنودیم با بچه ها
   گوش به زمزمه های همسایه
   و ترانه های نیم بند و پرمایه
   ننه روزا،
   که وجین می کرد درباغ
   وما بی خیال از همه چیز
   و همه جا...
   آن روزها.....یکشنبه ها
   همه روزها و روزها
            *****
   صدایی بناگه، بنام...ازآن دورها
   اعلام می کرد گاه رفتن ها را
   کجایی ...بیا...!
   صدا... صدای مادرم بود..!
   که صدا میزد مرا!   
   مادرم.....
   بقچه نان را بدوشم می بست به پشت!
   و آن دیزی گرم آبگوشت را...
   با بند...بدو دسته دیزی بسته... بدستم می داد.
             *****
   من از کوره راه تنگ کشدار
   از میان سایه روشنهای درختان...
   چه زود می رسانیدم دیزی سفالی گرم را
   می رسیدم آرام
   پیش بابام
            *****
   آبگوشت داغ
   روی سکوی باغ
            *****
   و چه لذتی، خوردن ناهار
   با بابا
   چه بزرگ بود بابا
   و چه آقا
   و...من...
   حیف که من نشدم بابا !
                  شمعون بت ایشو
   تأثیر زبان سریانی در فارسی

ܢ
ܢܒܼܝܼܵܐ: نویه یا نبیا بمعنی پیشگو. در فارسی بصورت نبی است.
ܢܸܒܼܥܵܐ: نِوعا یا نبعا بمعنای منشأ ومحل خروج. واژه منبع از آن مشتق شده است.
ܢܲܗܪܵܐ: نَهره بمعنی رودخانه .از ریشه اکدی Nar است . کلمه نهر در فارسی از همین لغت است.
ܢܵܘܒܵܐ: نوبه بمعنی دُور. در فارسی بصورت نوبت است.
ܢܘܼܗܪܵܐ: نوهرا یا نورا بمعنای روشنایی. درفارسی بصورت نور تلفظ میشود.
ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ: نوخرایا بمعنای بیگانه و غریبه است. کلمه نوکر از این لغت نشأت گرفته است. این واژه توسط عیسویان نستوری که در دستگاه چنگیز خان مغول بودند وارد زبان مغولی و از آنجا وارد زبان فارسی شد.
ܢܘܼܣܚܵܐ: نوسخه بمعنای رونویسی شده(کپی). ازریشه ܢܵܣܸܚ بمعنای رونویسی کند. لغت نسخه در فارسی از این ریشه است. ܢܘܼܪܵܐ: نوره بمعنای آتش . در روی سکه اردشیر بابکان کلمه نور را در کنار تصویر آتشدان ودو نگهبان آتش که یکی از آنها پادشاه است نوشته شده. در فارسی بصورت نار آمده است.لغت ܡܢܵܪܵܐ بمعنی نورگاه وشمعدان هم مشتق از این لغت است.
ܢܲܚܫܝܼܪܵܐ: نخشیرَه بمعنی صید و شکاراست و ܢܲܚܫܝܼܪܬܵܢܵܐ و ܢܲܚܫܝܼܪܘܼܬܵܐ از مشتقات آن هستند. لغت نخجیر و نخجیر گاه در فارسی از این لغت است.
ܢܝܼܙܵܐ: نیزَه بمعنای نیزه. در فارسی هم به همین صورت است.
ܢܝܼܠܵܐ: نیلا یا میلا همان نیل است بمعنای پودری لاجوردی که برای رنگ کردن استفاده میشود.
ܢܝܼܫܵܐ: نیشا بمعنای هدف. در فارسی بصورت نشا وارد شده است
ܢܝܼܫܵܢܵܐ:ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ: نیشانا و نیشنقا هردو از نیشا ریشه دارد بمعنی علامت و اشاره . در فارسی بصورت نشانه ونشانگان است.
ܢܵܟܼܸܠ: ناکِل یا ناخِل بمعنای فریب دادن . در نکول شدن حواله پول مورد استفاده دارد. در مفاتیح العلوم آمده است: نکول یعنی خودداری از سوگند. ریشه این لغت در سریانی ܢܵܟܼܸܠ است بمعنای فریب دهد وکلمه ناقلا (ܢܵܟܼܘܿܠܵܐ: ناخولا) هم از این لغت ریشه گرفته است بمعنای فریب دهنده .
ܢܲܟܢܸܟ:ܢܲܩܢܸܩ: نَک نِک یا نَق نِق به معنی نوعی صدای تنفس که در فارسی بصورت نق نق کردن استفاده دارد.
ܢܵܠܵܐ: نالا بمعنای ارتعاش. ناله از این لغت است.درسریانی بصورت (ܢܵܠܵܐ ܢܵܠܘܼܗܼـܝ ܝܠܵܗܿ) استفاده میشود بمعنی نالان است.
ܢܲܡܵܐ:ܢܲܡܵܢܵܐ: نَمَ بمعنای رطوبت که در فارسی هم وارد شده است.از مشتقات دیگر آن در سریانی، لغت ܢܸܡܵܢܘܼܬܵܐ و فعل ܢܘܼܡܢܸܡܠܸܗ را می توان نام برد.
ܢܸܡܘܼܢܵܐ: نِمونَه از Nomon اکدی ریشه دارد. نمونه در زبان فارسی از این لغت است.
ܢܵܡܘܿܣܵܐ: نَموسِه بمعنای قانون که در فارسی بصورت ناموس استفاده می شده است. خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب جوامع الحکایات می نویسد: از ناموس های مملکت یکی نگاه داشتن مرتبه و اندازه هر کسی است. امروزه معنای آن عوض شده است.
ܢܸܣܝܵܐ: نِسیَه بمعنای مهلت بین خرید و پرداخت قیمت. که در فارسی هم وارد شده است .درعربی نسأة است.
ܢܲܣܝܼܡܘܿ: نَسیمو بمعنای باد ملایم که در فارسی بصورت نسیم وارد شده و اصل آن از ܢܵܫܸܡ بمعنای بوزد است.
ܢܲܥܠܵܐ: ناعلا بمعنای نعل است که وارد زبان فارسی شده است.
ܢܲܥܢܵܐ: ناعنا بمعنی نعنا(سبزی خوشبو) است.
ܢܵܦܸܚ: نَپِخ بمعنای بدمد وܢܦܵܚܬܵܐ:نپَختَه بمعنای دمیدن که در فارسی بصورت نفخ و نفخه وارد شده است.
ادامه در شماره آینده
اسطوره های بین النهرینی
(گیلگمش و توفان)
کتیبه شماره 9 گیلگمش را نشان می دهد که آشفته و ترسان از مرگ، آواره بیابانها است. او تصمیم می گیرد نزد اوت نَه پیش تیم برود که تصور می رود همراه با همسرش از توفان بزرگ جان به در برده اند وراززندگی جاوید را می داند.این سفر خطرناک است: شیران در گذرگاه ها کمین کرده اند و دروازه کوه بلند مَشو که باید از آن گذر کند به وسیله کژدم ـ انسان ها پاسداری می شود، موجوداتی خوفناک که نفسشان مرگ می آفریند. پرتوی که از شنل آنها ساطع می شود کوه ها را فرو می غلطاند.
نخست گیلگمش را با خصومت پذیرا می شوند اما او سعی می کند کژدم ـ انسان و همسرش را متقاعد کند که باید از دروازه آنها بگذرد،هرچند:
“محال است، گیلگمش…
هیچ کس از پهنه دسترس ناپذیر این کوهستان بر نگذشته است.
زیرا حتی پس از دوازده منزل…
تاریکی بسیار غلیظ است و نوری نیست.”
و بعد از کمند این دام کهن نومیدی می رهد:
هنگامی که |یک/دو/سه،چهار…| را طی کرد
تاریکی غلیظ بود و نوری نبود،
او نمی توانست جلو یا پشت خود را ببیند.
بعد از طی فرسنگ ها تاریکی ناگهان گیلگمش به آفتابی درخشان وباغی ازجواهر میرسد:
انواع خار و خس و بوته های تیغ دار نمایان بود که غرق شکوفه هایی از دُر و گوهر بودند.
عقیق به بار نشسته بود
خوشه هایی آویزان که نگاه از آن سرمست می شد ،
لاجورد شاخ و برگ گسترده بود،
میوه داده بود و تماشایش شادی بخش بود.
انواع مختلفی از درختان و سنگ های نیمه قیمتی ذکر شده اند و در فاصله ای دورتردریا را نیز می توان دید که باید دریای مدیترانه از ساحل فنیقیه باشد. در آنجا سیدوری آبجوخانه دار آسمان زندگی می کند.
کتیبه شماره 10 با معرفی سیدوری شروع می شود. حرفه سیدوری آبجو فروشی است که در هزاره دوم حرفه ای جاافتاده است. اما هیچ نشانه ای از یک زن میخانه دار در او نیست. او در اینجا تقریبأ یک پیشگو است. نخست، هنگامی که گیلگمش را می بیند، در را به روی خود قفل می کند زیرا گمان می کند که او یک آدمکش باشد. ظاهر گیلگمش با مرد جوان شکوهمندی که جامه و حمایل تمیز پوشیده و در مقابل ایشتار چنین رام ناشدنی بوده است، فاصله زیادی دارد.
فرو شده در یک پوست شیر…
گوشت خدایان را بر پیکر داشت،
اما در اعماق هستی خود غمگین بود.
چهره اش به سان مسافری بود که راه درازی را پیموده باشد.
گیلگمش راه را بر سیدوری می بندد و می گوید او وانکیدو کسانی هستند که خومببه را در جنگل سرو آزاد از میان برده اند.به نظر می رسد که زن میخانه دار همه چیز را درباره آنها می داند، از جمله کشتن گاو آسمان را، اما عقیده ندارد که او می تواند همان گیلگمش باشد.
گیلگمش به او چنین می گوید:

 "چگونه گونه هایم پژمرده و چهره ام اندوهگین نباشد،      
 چگونه دلم شکسته و پیکرم فرسوده نباشد،             
 چگونه در اعماق هستی خود غمگین نباشم،            
   چگونه چهره ام به سان مسافری نباشد که راه درازی پیموده  است،                                  
 چگونه گرما و سرما چهره ام را نسوده باشند..."         
 چگونه فقط پوست شیری در بر، آواره بیابان ها نباشم؟      
   دوست من که او را بسیار دوست می داشتم، که هر گونه سختی را بامن کشید،                             
   انکیدو که من او را بسیار دوست می داشتم، که هر گونه سختی را با من کشید،                             
   سرنوشت میرندگان او را مغلوب کرد! و من شش روز و هفت شب بر او گریستم..."                        
گیلگمش سپس از زن آبجو خانه دار می خواهد که راه رسیدن به  

اوت نه پیش تیم را به او نشان دهد:
“اگر ممکن باشد از دریا خواهم گذشت
اگر ممکن نباشد بار دیگر آواره بیابان خواهم شد
زن آبجوخانه دار به گیلگمش می گوید که از روزگاران از یاد رفته تا به امروز هیچ قایقی از این دریا برنگذشته است، و فقط شَمَش از آن عبور کرده است:
“عبور ازآن دشوار است، راه آن بسیار دشوار است
مسیر از آب های مرگبار گذر می کند که راه هرگونه پیشروی را می بندد
او پیشنهاد می کند که گیلگمش در کنار آبهای مرگ آفرین به جستجوی اورشَه نبی قایق بان برآید و او را قانع کند که گیلگمش را با خود ببرد. وگیلگمش به جستجوی اورشه نبی می رود .ادامه در شماره آینده

داستان سفر من
شامیرام داودپوریان
بعد از ساعتهای طولانی که از خانه بیرون آمده ام بالاخره توانسته ام که حواسم را جمع کنم .پرواز بسیار خسته کننده بود و مجبور شدم دو بار هواپیما عوض کنم. تا الان باید زنگ می زدند و حالم را می پرسیدند. فکر نمی کنند که شاید حالم بد شده باشد؟ یا شاید هواپیما سقوط کرده باشد؟ تصمیم می گیرم خودم زنگ بزنم. گوشیم را برمی دارم و شماره خانه را در غربت می گیرم. مطمئنم که الان نگران من هستند چون سفرهای هوایی الان خطرناک تر از گذشته شده اند. اما چرا زنگ نمی زنند؟ من خودم هم نگران شوهر و پسرم هستم.در مدت دو هفته ای که درخانه نیستم مسلمأ به آنها سخت می گذرد. البته قبل از آمدنم تمام کارهای لازم را انجام داده ام. خانه را تمیز و مرتب کرده ام و برای دو هفته چند نوع غذا درست کرده ام و در فریزر گذاشته ام تا در این مدت مشکل خورد و خوراک نداشته باشند و مجبور نباشند فست فود بخورند که بعد معده درد بگیرند و کارشان به دوا و دکتر بکشد. اما بهرحال باید بهشان خبر بدهم که رسیده ام و جای نگرانی نیست.تازه مطمئنأ آنها هم نگران حال من هستند.
گوشی را رامان شوهرم برمی دارد. از شنیدن صدایش خوشحال می شوم وخیالم راحت می شود که سالم هستند. سلام می کنم و از حالش می پرسم. جواب می دهد که خوب است وتازه از سرکار آمده و پشت کامپیوترش نشسته و مشغول ایمیل است و اضافه می کند که حال دیوید هم خوب است (دیوید تنها پسرم است که ترم آخر دانشگاه را می گذراند). می پرسم آخرین امتحانش را چگونه داده است. معلوم می شود آن هم جای نگرانی ندارد. می گویم راستی فلورا (دوستی که مهمانش هستم) هم سلام می رساند. رامان در جواب می گوید که تو هم سلام برسان. ومثل اینکه یکدفعه یادش آمده باشد می پرسد راستی آن غذایی که در یخچال گذاشته بودم را می شود خورد؟. می گویم بله من آن را از فریزر درآورده ام تا برای امشبتان آماده باشد.کافی است گرمش کنید. جای نگرانی نیست چون. تازه یخش باز شده. بازمی گوید که آخر الان دو روز در یخچال مانده است.جواب می دهم اشکالی ندارد و در عرض دو روز خراب نمی شود و تا می آیم سرحرف اصلی بروم واز خوب بودنم مطمئنش کنم تلفن قطع می شود.
یک بار دیگر شماره را میگیرم .(راستی چرا خودش زنگ نمی زند؟) این بار تماس خیلی سخت تراست و بعد از سه ساعت موفق می شوم با شوهرم حرف بزنم. می گویم رامان جان ببخش که قطع شد خودت که خوب میدانی تلفنهای اینجا چطور است. خوب همه چیز خوب است؟ می گوید بله بله همه چیز رو به راه است. راستی گفتی غذای توی یخچال قابل خوردن است؟ نگران نباشیم؟ نکند یکدفعه مسموم شویم. مطمئنی؟ می گویم بله. خیالت راحت.راستی یادت نرود که قبضها را بدهی و گلدانها را هم آب بدهی. می گوید باشد حتمأ. اما من هنوز نگران این غذا هستم. شاید بهتر باشد که بیرون غذا بخوریم. در حالی که کلافه شده ام می گویم: نه لازم نیست. غذا سالم است. من هم خیلی خسته ام می روم بخوابم. و گوشی را می گذارم در حالیکه هنوزصدایش را می شنوم که دارد می پرسد: ـ پس می گویی چکار کنیم؟ چند ساعت بعد از خواب می پرم و می نشینم. داشتم خواب می دیدم اما خوابم مانند کابوس بود. در خواب شوهرم مدام یک جمله را تکرار می کرد: غذای داخل یخچال را می تواتیم بخوریم؟ مطمئنی که خراب نشده؟ و تا می آمدم بگویم که من خوبم و به سلامتی رسیده ام دوباره جمله اش را تکرار می کرد. بعد از آن تا صبح نتوانستم بخوابم. وحالا باز تلفن را برداشته ام تا بالاخره بگویم که حالم خوب است!

جایگاه زن در جامعه آشوری
بخش دوم
شامیرام داودپوریان
دولت آشور در سال 612 ق.م در اثر حمله مادها که از کمک بابلیها برخوردار بودند سقوط کرد. حکومت آشور که طی صدها سال چندان گسترش یافته بود که به یک امپراطوری بزرگ تبدیل شده بود، عظمت و اقتدار خود را از دست داد اما هنوز بعنوان یک کشور بنام آتورا وجود داشت که یکی از ایالات امپراطوری هخامنشی و بعدها سلوکی بود. و تا دویست سال بعد مردم آن به حیات خود بعنوان اتباع آشور ادامه می دادند، هر چند تحت سلطه یک امپراطوری دیگر. زبان اکدی نیز جای خود را به زبان آرامی داده بود که نقش یک زبان بین المللی را داشت . هرودوت تاریخ نویس نامدار یونانی در گزارشهای خود از آشور و بابل می گوید که آشوریها در ساختن کاخ داریوش در شوش شراکت داشته اند. همچنین منابع دیگر به وجود اشخاص بلند مرتبه در امور کشوری امپراطوری هخامنشی اشاره می کنند و ازدانشمندان ونویسندگان متعددی مانند لوسین و تاتیان نیزنام برده می شود.
بعد از سقوط آشور کشور بابل چنان قدرتمند شد که تا مرز مصر پیشروی کرد وبا حمله به یهودیه آن را با خاک یکسان کرد. اما روزگار به بابل هم رحم نکرد ودر سال 539 ق.م پارسها برهبری کوروش دوم این شهر را تسخیر کردند وطومار پادشاهی بابل نیز در هم پیچیده شد. اسناد تاریخی نشان می دهند که آشوری ها در قرن سوم بعد از میلاد به مسیحیت گرویدند.وبا این تغییر مذهب مسیر جدیدی برای زندگی خود گشودند. مذهب جدید مسلمأ موجب افزوده شدن عناصر جدیدی به فرهنگ آشوری و بابلی شد که در زندگی این قوم از جمله قشر زنان نقش اساسی داشته است. مردم آشور و بابل طی قرنها بعد از سقوط کشورشان تحت حکومت پارسها و بعد سلوکیها زندگی کردند و پس از قبول مسیحیت(درقرن سوم میلادی) همواره مورد ظلم و جور دولتهای حاکم بوده اند. منابع تاریخی حاکی از کشتارهای بیرحمانه و کوچهای مرگ آور این ملت از آن زمان تا کنون می باشد. کشتارهایی که توسط شاهان ساسانی و تیمور لنگ انجام شده و فتل عام صورت گرفته توسط عثمانیها (طی جنگ اول تا دوم )و ترورهایی که ازحدود دو دهه پیش تا کنون درخاورمیانه متحمل شده اند، نه تنها موجب کاهش جمعیت آنها شده بلکه از نظر فرهنگی نیز ضربات زیان آور و غیر قابل جبرانی به این قوم وارد کرده است. بهرحال زنان آشوری تمام این سختی ها و ناکامی ها را دوش بدوش مردانشان تحمل کرده اند . در فرارهای دهشتناک ، در کشتارهای خونین، در پرداخت باج و خراج، دردفاع از روستاهایشان در مقابل دزدان و جانیان و….همواره در کنار همسرانشان ایستاده اند.
هر چند درفاصله بین سقوط آشور و بابل تا اواخر قرن نوزدهم منابع تاریخی چندانی که از زندگی روزمره آشوریها سخن بگوید در دسترس نیست اما مطالعه نوشته های اندکی که وجود دارد نشان می دهد که زنان آشوری نیز گاهگاهی در صحنه تا ریخ ظاهر شده اند و این بار از آنها بعنوان مسیحی نصرانی و یا نستوری یاد شده است. یکی از این زنان مشهور تاریخی شیرین است که وصف عشق خسرو و فرهاد به او توسط نظامی گنجوی در کتاب خسرو وشیرین آمده است. از توصیفات نظامی چنین برداشت می شود که شیرین زنی بسیار هوشمند، عفیف و درای شخصیت قوی و پایدار بوده است. او از چنان قدرت رای برخوردار بوده که در مقابل وسوسه های خسرو که شاهی مقتدر بود ایستادگی نموده و رابطه با او را موکول به ازدواج رسمی کرده است.
مادر خاقانی شاعر بزرگ قرن ششم که بزرگترین شاعر پارسی گوی آذربایجان و قفقاز بوده یک عیسوی نسطوری اهل بیزانس بوده که از بیزانس به اسارت آورده شده بود. تأثیر مادر و مذهب او در دیوان خاقانی بخوبی منعکس شده است.در اشعار خاقانی اصطلاحاتی مانند روزه مریم، روح القدس، ترسا، دم عیسوی، زُنّار، روح الله و…مکررأ به کار رفته و جلوه خاصی به اشعار او داده است.
در منابع تاریخی نوشته شده در مورد آشوریهای مسیحی(نسطوریان) چنین بر می آید که زنان آشوری هم چنان خصائل قومی خود مانند شجاعت و جنگندگی را حفظ کرده بودند. نخستین مدرک در این مورد سرگذشت همسرملک شالیطا است. این زن همسر ملک شالیطا حاکم جوان موصل بوده که در زمان حمله تیمور به این شهر حماسه ساز شد. داستان از این قرار است که جنگجویان آشوری(مسیحی و مسلمان) برعلیه مغولهای مهاجم جنگیدند. با توجه به شنیده هایشان در مورد سرنوشت مردانی که در شهر تکریت و ماردین (دو شهر آشوری: اولی در شمال عراق و دومی در جنوب شرقی ترکیه) در مقابل سپاه تیمور جنگیده بودند، آنها خوب می دانستند که اگر جنگ را ببازند چه بر سرشان خواهد آمد. پس بجای پنهان کردن زنان آنها را برای جنگ و پیوستن به دسته های دفاعیون آماده کرد. زن ملک شالیطا یک گروه از زنان آشوری را در لباس سفید سازماندهی کرد تا به سربازان غذا و دارو برسانند. گروهی دیگر را هم جهت شرکت مستقیم درنبرد آماده کرد. طی نبردی خشن که پس از آن درگرفت زنان و مردان از شهرموصل در مقابل حمله تیمور لنگ دفاع کردند. ملک شالیطا و همسرش هم که لباس سفید پوشیده بودند در این جنگ سرنوشت ساز بقتل رسیدند. ماهیت تراژدیک واقعه 1401 چنان تأثیری بر بازماندگان گذاشت که از آن پس خاطره مردان و زنانی که چنین از وطنشان دفاع کردند گرامی داشته می شود. این واقعه تاریخی نشانگر روح مبارز و آزادیخواه زنان آشوری است .
با مطالعه سفرنامه های جهانگردان نامداری همچون تاورنیه، پیترو دلاواله، م.لالایان و مادام دیولافوا که ازجوامع آشوری دراواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دیدن کرده اند می توان پی برد که زنان آشوری زنانی فعال، پرکار و دارای شخصیتی قوی و برخوردار از قوه مدیریت بوده اند. آنها هیچگاه در اداره خانه نقش منفعلی نداشته بلکه دوش بدوش همسرانشان در تصمیم گیریها و فعالیتهای عملی دخالت می کرده اند. یکی از علل این خصلت زنان آشوری این بوده که مردان همواره در جنگ و نبرد برای حفاظت از روستاها در مقابل غارتگران و دشمنانی بوده اند که اختلاف مذهبی را بهانه یورشهای ناجوانمردانه به محل سکونت آشوریها کرده بوده اند و در نتیجه تمام امور مربوط به خانه (حتی اموراقتصادی) را زنان اداره می کرده اند.
پیترو دلاواله که از جهانگردان مشهور است در سال 1616 در بغداد با دختری آشوری بنام سِتی مَعانی ازدواج کرده بود. این زن فرهیخته در تمام مدت مسافرت طولانی دلاواله سوار بر اسب اورا همراهی می کرد و درمدتی که دلاواله دراصفهان بسر می برد، به تعلیم زنان شاه عباس در حرمسرا مشغول بود .زمانی که ستی درسال 1622 در اثر خستگی ناشی از مسافرت طولانی فوت نمود دلاواله پیکرش را مومیایی کرد و در تمام طول سفر خود به همراه داشت تا سرانجام در سال 1626 که به ایتالیا رسید جسدش را در مقبره خانوادگی خاندان دلاواله دفن کرد. ادامه در شماره آینده
گفتگو با یک دختر فعال آشوری
خوانندگان عزیز بولتن شامیرام ، گفتگوی خواندنی این شماره توسط خانم هلن سن ونسان انجام گرفته است. با سپاس از ایشان مصاحبه را تفدیم حضورتان می کنیم.


س:ایشتارعزیز متشکریم که مصاحبه ما را پذیرفتی . لطفا خودت را برای خوانندگان ما معرفی کن. از کدام کشور و از چه شهری هستی ؟
ج: نام من ایشتار عیسی است . فرزند دکتر سرگون عیسی و امیلی یحیی بیک هستم و از اینکه این افتخار به من داده شده که با مجله شما مصاحبه داشته باشم به خودم می با لم . آشوری ایران هستم و در شهر تبریز به دنیا آمده ام.
س- چند سال است که درآمریکا هستی، در چه رشته ای تحصیل کرده ای و چه فعالیت هائی داری؟
من همراه خانواده ام حدود ده سال پیش به آمریکا مهاجرت کردم . از دانشگاه لس آنجلس لیسانس گرفته ام و در حال حاضر مشغول تحصیل وکالت در دانشگاه Wayne در ایالت میشیگان هستم . عاشق موسیقی و نقاشی هستم . رابی هانیبال الخاص استاد شهیر آشور دوست خانوادگی و مشوق من در نقاشی بود و من افتخار این را داشتم که در کنار این اسطوره ملتم در نمایشگاهی که ایشان در شهر سن دیگو برپا کرده بود شرکت کنم
س: شنیده ایم که در جامعه آشوری بسیار فعال هستی. لطفا از فعالیت های خود برای ما بگو .
ج: من عضو کوچکی ازملت بزرگ آشور که نقش کلیدی در گسترش تمدن بشری ، چه در امر اختراعات و اکتشافات و چه از بابت انتقال علوم عقلانی یونان به دنیای غرب و شرق داشته ، هستم . متاسفانه تناقضات دینی و فرهنگی آشوریها با مردم منطقه منجر به قتل عامهای بسیاری از آشوریان در برهه های تاریخ شده است . ادامه فشارهای فزاینده بر مردم آشور در طول اعصار گذشته منجر به مهاجرتهای اجباری و در نتیجه حذف تدریجی آنان از سرزمینهای آبا و اجدایشان شده بطوری که مردمانی که سرزمینشان گهواره تمدن بشری نام گرفته در معرض خطر انقراض کامل قرار گرفته اند . به نظر من هیچ حجم کاری برای حفظ آنان از این خطر زیاد نیست . من همیشه آرزو می کنم که ای کاش می توانستم بیشتر از اینها موثر باشم . یکی از عواملی که باعث شد من به وکالت روی بیاورم این بود که شاید از این طریق بتوانم از حقوق مردمم دفاع کنم و حافظ حقوق و منافع آنان در مجامع بشری گردم . آرزوی بزرگی است ولی انسانها با آرزوهای خود زنده اند و من برای تکمیل آرزویم .
س: در چه سازمانی فعالیت میکنی؟ لطفأ در مورد این سازمان و سابقه فعالیت آن برای خوانندگان ما توضیح بده؟ ج: عضو جنبش دموکراتیک آشوریهاAssyrianDemocratic Movement ܘܼܩܪܵܛܵܝܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ) هستم. چنانچه می دانید وقوع جنگ خلیج در سال 1991 و بوجود آمدن مناطق پرواز ممنوع در شمال عراق و فرار مردم از مناطق کنترل صدام حسین به این مناطق مشکلات عدیده ای را گریبانگیر ملت آشور کرد. این مشکلات نیاز به تشکیلاتی را پیش کشید تابا تمام قوا به جمع آوری و انتقال کمکهای انساندوستانه به آشوریهای در بند عراق اقدام کند و چنین بود که انجمن خیریه آشوری Assyrian Aid Society از طریق آشوریان مقیم آمریکا و متعاقب آن در کشورهای آشوری نشین تأسیس شد. یکی از افتخارات شایان این انجمن که بنظیر من چون ستاره ای درخشان بر تارک این سازمان می درخشد کمک به تاسیس 58 مدرسه در حد دبستان راهنمائی و دبیرستان است که در آنها تمام متون درسی به زبان آشوری تدریس می شود . شاید حتی تصور اینکه فیزیک ، شیمی و جبر و غیره به زبان آشوری تدریس شود امری غیر ممکن بود ولی هیئت بزرگی همه ساله متون درسی را به آشوری ترجمه کرده و در طول این بیست سال به فرزندان این ملت که آینده سازان آن هستند ارائه داده است . این سازمان عضو رسمی نمی پذیرد و شعبات آن در شهرهای مختلف توسط داوطلبان آشوری اداره می شود و اخیرا کاندیدای عضویت درNGO سازمان ملل شده که باعث افتخارهر آشوری است س: آیا با انجمن های آشوریان از کشورهای دیگر ارتباط و همکاری دارید؟
ج: بله ما با بسیاری از انجمنهای آشوری همکاری داریم .
س:- این عرق ملی و تعهد به جامعه را چگونه کسب کردی ؟
ج: شخصیت هر فرد در آغوش خانواده شکل می گیرد . من در یک خانواده آگاه ، انساندوست و متعهد به دنیا آمده ام و آموزگاران من در این امر والدین من بوده اند .
س: با توچه به اینکه سالهاست درآمریکا زندگی میکنی و از فعالیت ها و پیشرفت های زنان کشورهای مختلف مطلع هستی ، موقعیت زن آشوری را چطور می بینی ؟ چه پیشرفت هائی کرده اند ؟
ج: من از موقعیت زنان در ایران آگاهی چندانی ندارم زیرا زمانی که از ایران خارج شدم سن و سالی نداشتم . در خارج از ایران موقعیت زن آشوری را بسیار خوب می بینم . زنان آشوری در همه سطوح جامعه فعال هستند . نماینده مجلس، استادان دانشگاه ، پزشکان ، وکلا ، مدیران و کارمندان مجرب و در خانه همسرانی شایسته و مادرانی نمونه اند .
س: وضعیت آشوریان را در خارج از ایران چطور می بینید ؟ آیا معتقد هستی که آشوریان خارج از ایران فرهنگ خود را از دست می دهند یا خیر ؟
ج: سوال مشکلی است و جواب صد در صد ندارد . آنچه من می گویم باور شخصی من است . فرهنگها میراث تمدنهای بشری هستند و حفظ آنها به عده همه بشریت است و همه حکومتها وظیفه حفظ فرهنگ بشری را دارند . مهم نیست این حکومت در آمریکاست یا در ایران . از سوی دیگر انسانها متفاوت هستند . انسانهائی که ریشه دارند و آنان که خود باخته اند ، انسانهای ریشه دار در هر اجتماعی هویت ملی خود را حفظ کرده به آن افتخار می کنند و انسانهای خود باخته در هر اجتماعی محو آن فرهنگ شده و هویت ملی خود را از دست می دهند و مهم نیست در ایران زندگی کنند یا در آمریکا . من آدم امیدواری هستم و به خاطر همین است که تلاش می کنم . هیچ دلیلی نمی بینم که در این عصر اطلاعات و تکنولوِژی و بیداری ملت ها و زمانی که تنوع فرهنگی امری پسندیده است ، ملت آشور فرهنگ خود را از دست بدهد. از سوی دیگر در کشوری مانند آمریکا نه تنها مانعی در حفظ فرهنگها نیست بلکه انسانها تشویق به حفظ فرهنگشان می شوند . بنابراین اگر جوانان ما آگاه باشند ما می مانیم و همچنان پوینده می مانیم .
س:تو نسل جدید آشوری هستی و چنین فعال و متعهد به قومت . نسل جدید ما را چطور توصیف میکنی؟
ج: بطور کل نسل جدید را نسلی آگاه تر ، فعال تر و متعهد تر می بینم و این همه را مدیون فعالیت نسلهای قبل ، تکنولوژی و ارتباطات می بینم.
س: با توجه به اینکه در شهری دوری از خانواده و تنها زندگی و تحصیل میکنیٰ چگونه وظایف زندگیت و کار و تحصیل را با فعالیت خارج از آن سامان میدهی ؟
ج: همانطور که قبلا اشاره کردم هیچ فعالیتی برای جبران کمبودهایی که در جامعه ما وجود دارد زیاد نیست . متاسفانه فعالین اجتماعی در جامعه ما زیاد نیستند و فشار ها متوجه عده محدودی می شود . من قادر به توصیف فشار و زحماتی که از بابت فعالیت هایم متحمل میشوم نیستم ولی معتقدم هیچ ملتی بدون گذشت و فداکاری نمی تواند بقا داشته باشد و این را وظیفه انسانی ، اخلاقی و ملی خودم می دانم و به فعالیتم ادامه می دهم .
س:آیا توصیه ای برای آشوریان بخصوص دختران جوان داری؟
ج: من کوچکتر از آن هستم که توصیه ای برای کسی داشته باشم . فقط می توانم بگویم که دختران امروز مادران فردا هستند و مادران مسئول اصلی خانواده . اگر دختران آشوری تحصیل کرده و با فرهنگ باشند و با عرق ملی بار بیایند فردای روشنی پیش روی ملتمان است . از خواهرانم تقاضا می کنم پویا باشند، تا حد امکان تحصیل کنند ، زبان آشوری را یاد بگیرند ، در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شرکت کنند و اینهمه را به فرزندانشان منتقل کنند . بولتن شامیرام : برایتان آرزوی موفقیت داریم و امیدوارم به اهداف مورد نظرت برسی .
درد دل اجمعین
ما بلطف دود تهــران، اجمعین خــرد و کـــلان مــاهــیِ دودی گشتــه ایم ما بلطف گــرد بغــداد و ســعودی، اجمعین گــردی و قرصــی گشتـه ایم
ما بلطف چاله های گود تهران اجمعین هم سرشکسته پا شکسته گشته ایم
ما بلطف آرد چینی، بربری و سنگگی، اجمعین چون قوم بربر گشته ایم
ما بلطف دربــی شهـــر، اجمعین خستــه ز فوتبــال وزفوتســال گشته ایم ما بلطف موشهای چـاق تهــران، اجمعین چون گربــه رقصــان گشته ایم
ما بلطف نصب و جـمــع مـاهــواره، اجمعین حـمـــال دیشـهـــا گشته ایم
ما بلطف پخش های جام چون جم، اجمعین چون سوپ، بیرنگ گشته ایم
ما بلطف فیلم های آبـکی هـم، اجمعین درگیر چُـرت واسترسهـا گشته ایم
ما بلطف نـرخ بــالای لبنیـات، اجمعین چــون شیــرِ بــی یـــال گشته ایم
ما بلطف نـرخ ارز و نـرخ سـکه ، اجمعین بی پـونـد و یــورو گشته ایم
ما بلطف گوشت چون یخ، اجمعین چون فیل هندی چاق و فربه گشته ایم
ما بلطف جنس چینی جین ترکــی اجمعین تن پوش زشت این دو کشـور گشته ایم
ما بلطف نرخ بـالای مسـاکـن، اجمعین مستـأجـر کـوه و بیـایـان گشته ایم
بارالها رحم کن بر بندگـان بی نوایت ، اجمعین خستـه ز دوران گشته ایم
سیروس هرمزی
10/11/1390


وداع یک پهلوان:روز 29 فروردین یوشیه خوشابه ( ایلوش) درگذشت.وی که متولد سال 1311 در اورمیه بود در سن 16 سالگی در مسابقات پرورش اندام شرکت تموده و عنوان آقای ایران را کسب کرد. ایلوش در 1333 با فیلم امیر ارسلان و فرخ لقا فعالیت سینمائی خود را آغاز کرد. در سال 1343 به ایتالیا رفت و با نام های مستعار ریچارد لویدز و راد فلش درفیلمهای متعدد ایفای نقش کرد. از فیلمهای دیگر او می توان کشتی نوح،حسین کرد شبستری را نام برد. در خارج از کشور نیز فیلم های ولکان پسر ژوپیترـ پنج رنج علی بابا ـ کشتی نوح و… را بازی کرده بود.در ششم اردیبهشت 1389 بخاطر تلاشهایش در گسترش روابط بین دو کشور نشان شوالیه و دیپلم افتخار توشیح شده از طرف رئیس جمهور ایتالیا و وزیر خارجه ایتالیا را دریافت نمود.عده کثیری از آشوریها و همچنین دست اندر کاران سینما درمراسم تدفین ایلوش شرکت کرده و با او وداع کردند. یادش گرامی وروحش شاد.


موفقیت هنرمند آشوری:
روز اول اردیبهشت طی مراسم جشن بازیگر که توسط اهالی خانه نمایش برگزار شد،هنرمند با استعداد آشوری آقای هانیبال یوسف مورد تقدیر قرار گرفت.جشن بازیگر که هر سال به منظور تعیین بازیگران برتر تئاتر برپا میشود امسال نیز توسط خانه نمایش به ریاست آقای بهزاد فراهانی و با مدیریت خانم شهره لرستانی برگزار شد. در این مراسم یک قطعه موسیقی که بدرخواست مدیریت خانه نمایش توسط هانیبال یوسف ساخته شده ، وشعر آن را ترانه سرای نامدارافشین مقدم سروده بود بعنوان آرم خانه نمایش پخش ومعرفی شد.این قطعه که بیانگر درد واحساسات یک بازیگر می باشد، توسط عده ای از هنرمندان تئاتر اجرا شده بود. به همین مناسبت مدیریت خانه نمایش با اعطای لوح تقدیر و کتاب و دسته گل ازهانیبال یوسف تقدیر بعمل آورد. انجمن بانوان آشوری شامیرام موفقیت این هنرمند عزیز را تبریک می گوید.

از دوستان گرامی که کمک مالی نموده اند سپاسگزاریم.
آقای دکتر امانوئل رامسین 100000 تومان
آقای دکتر نینوس اوراهیم 50000 “
خانم ویویان آغاسی( اورمیه ) 50000 “
خانم فلاریس جورج بت ایشو(امریکا) 20 دلار
شامیرام
بولتن داخلی
انجمن بانوان آشوری شامیرام
شماره 13 تابستان 1391
صندوق پستی 156/14565

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Tuesday, July 31, 2012

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.