In Assyrian & Persian(11)

The subject in Assyrian & Persian(11)

Shamiram Bulletin No. 11
ܫܡܝܪܡ


ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 11 ܣܬܘܐ 2012
ܚܒܼܝ̈ܫܬܐ
ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܝܠܕܐ ܕܡܪܢ
ܕܟܼܪܐ ܕܝܡܐ
ܒܪܝܬܐ ܚܕ݇ܬܬܐ
ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ
ܡܬܠ̈ܐ ܫܘܡܝܖ̈ܝܐ
ܩܢܐ ܕܓܘܖ̈ܓܘܡܐ
ܬܥܠܐ ܕܠܐ ܛܘܦܪܐ
ܒܘܠܓܢܐ

به زبان فارسی

آرزوی عید
کریسمس در اورمیه
پیرمرد و مرگ
معرفی شاعران آشوری

تأثیر زبان سریانی در فارسی
اسطوره های بین النهرینی
گفتگو با یک زن آشوری
آشپزی آشوری
مجسمه آزادی
ܝܠܕܐ ܕܡܪܢ

ܝܠܕܐ ܕܡܪܢ
   ܒܣܲܗܡܵܐ ܬܪܝܼܵܢܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ؛ܥܸܕܬܵܐ ܕܖ̈ܗܘܿܡܸܐ ܒܚܲܕ݇ ܥܒܼܵܕܵܐ ܣܘܼܢܗܵܕܝܼܩܵܝܵܐ ܫܘܼܢܸܐ ܠܵܗܿ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܡܼܢ 6 ܒܟܵܢܘܼܢ ܒ. ܥܲܠ 25 ܒܟܵܢܘܼܢ ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܥܸܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ(ܓܙܘܼܪܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ) ܐܵܘ ܪܸܫ ܫܸܢ݇ܬܵܐ(31 ܒܟܵܢܘܼܢ ܐ) ܥܲܡ ܥܸܐܕܵܐ ܕܨܠܝܼܒܼܵܐ(ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ ܝܵܢ ܡܝܼܵܐ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ) ܫܒܼܝܼܩܵܝܠܗ݇ܘܿܢ ܒܫܵܘܦܵܝ. ܐܵܗܵܐ ܐ݇ܬܸܐ ܠܵܗܿ ܡܼܢ ܗܿـܝ ܕܩܵܕ ܒܢܲܝ ܡܵܪܥܸܕ݇ܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟܼܵܐ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܢܝܼ ܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܕܚܲܢܦܘܼܬܵܝ؛ܟܸܐ ܢܲܛܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܥܸܐܕܵܐ ܕܝܵܠܕܵܐ ܕܫܲܡܲܫ(ܡܝܼܬܪܵܐ) ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܡܓܼܘܼܫܸ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܸ̈ܐ؛ ܒܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܕܐܵܢ ܠܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ ܒܫܲܗܲܪܬܵܐ ܝܬܝܼܒܼܸܐ ܚܲܫܒܘܼܢܸـܐ؛ ܘܬܲܚܡܘܼܢܸــܐ ܠܚܪܵܒܼܵܐ ܕܐܵܬܸܐ ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܸܐ ܚܕܸܐ ܠܸܗ ܠܸܒܵܝ ܕܚܙܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܗܪܵܐ ܒـܟܵܘܵܬܸ̈ܐ ܫܸܡܫܵܐ ܡܼܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܩܵܕ݇ܡ ܡܸܢܸܗ ܓ̰ܲܠܕܸܐ ܡܘܼܒܝܸܢܵܗܿ ܦܲـܐܬܸܗ    ܐܵܗܵܐ ܥܸܐܕܵܐ ܟܸܐ ܫܵܪܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ 20 ܒܟܵܢܘܼܢ ܐ. ܗܲܠ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܟܵܢܘܼܢ ܒ.(12 ܝܵܘܡܵܢܸܐ) ܘܒܚܲܕ݇ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܟܸܐ ܡܲܥܒܼܸܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ. ܥܸܐܕܵܐ ܕܫܲܡܲܫ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܩܵܐ ܖ̈ܗ݇ܘܿܡܵܝܸܐ ܐܸܠܵܐ ܦܪܝܼܣܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘ ܟܠܵܗܿ ܝܘܼܪܘܿܦ ܘܐܵܣܝܼܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܘܒܵܬ݇ܪ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ. ܕܵܐܟܼܝܼ ܕܟܵܗܢܸ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܙܸܐ ܒܓܵܢܵܝ ܟܸܐ ܡܫܲܬܐܸܦܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܫܓܼܵܪܬܵܐ(ܫܝܵܪܬܵܐ) ܕܢܘܼܪܵܐ. ܩܸܝܨܵܖܸ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܕܖ̈ܗܘܿܡܵܝܸܐ ܟܗܲܡܸܢܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܫܸܡܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܵܛܘܿܪܵܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܓܼܵܠܝܼܒܘܼܬܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵـܝ ܝܠܸܗ ܘܟܸܐ ܫܬܲܒܼܗܸܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܐܵܗܵܐ. ܥܸܕܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܒܟܠܵܗܿ ܚܲܝܠܘܼܗܿ ܠܵܐ ܡܨܸܐܠܵܗܿ ܡܲܟܠܝܼܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܗܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܝܠܝܼܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܡܲܫ؛ ܕܵܐܟܼܝܼ ܕܐܘܿܪܸܠܝܼܘܼܣ ܩܝܼܨܵܪ ܒܫܸܢܬܵܐ ܕ275 ܡܘܼܒܢܸܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܗܲܝܟܠܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܫܲܡܲܫ ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܘܵܛܝܼܩܵܢ.100 ܫܸܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܝܼܸܗ ܝܘܼܠܝܘܼܣ ܩܸܝܨܵܪ ܒܓܵܢܸܗ ܩܝܼܡܠܸܗ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܠܡܲܪܘܼܡܸܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕ12 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܫܲܗܪܵܐ ܕܫܲܡܲܫ. ܘܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܬܝܼ    ܐܵܦ ܟܲܕ ܦܝܼܫܠܸܗ ܒܸܢܝܵܐ ܘܪܫܝܼܡܵܐ ܗܿܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܒܸܫ ܓܘܼܪܵܐ ܕܕܘܼܢܝܸܐ ܒܘܵܛܝܼܩܵܢ ܗ.ܕ ܦܸܛܪܘܼܣ ـ ܦܵܘܠܘܼܣ؛ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܕܫܲܡܲܫ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܡܘܼܒܨܸܪܵܐ.ܗܿܝܓܵܗܿ ܥܸܕ݇ܬܵܐ ܕܖ̈ܗ݇ܘܿܡܵܝܸܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܥܨܝܼܬܵܐ ܕܩܵܛܪܵܐ ܚܲܕ݇ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܖܸ̈ܫܵܢܸܐ ܩܵܐ ܫܝܵܦܬܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܲܗܪܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܡܼܢ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ. ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 451 ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܦܵܦܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܟܢܝܼܫܵܐ ܚܲܕ݇ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܣܘܼܢܗܵܕܝܼܩܵܝܵܐ ܥܸܕ݇ܬܵܢܵܝܵܐ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ.ܒܐܵܗܵܐ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܗ݇ܘܸܐ ܠܵܗܿ ܣܲܙܓܲܪܬܵܐ ܕܖܸ̈ܫܵܢܸܐ ܘܩܛܝܼܥܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܘܼܬܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܦܵܝܸܫ ܫܘܼܢܝܵܐ ܡܼܢ 6 ܒܟܵܢܘܼܢ ܒ. ܠ 25 ܒܟܵܢܘܼܢ ܐ. ܘܗܵܘܸܐ ܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܡܵܪܵܢܵܝܵܐ. ܗܿܝܓܵܗܿ 31 ܒܟܵܢܘܼܢ ܐ. ܙܸܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܥܸܐܕܵܐ ܕܓܙܘܼܪܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܗ.ܕ ܪܸܫ ܫܸܢ݇ܬܵܐ؛ ܐܵܦ 6 ܒܟܵܢܘܼܢ ܒ. ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܥܸܐܕܵܐ ܕܕܸܢܚܵܐ ܝܵܢ ܡܝܼܵܐ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ. ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܗܲܪ ܐܵܢܝܼ 12 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܫܲܗܪܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܗ݇ܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ 12 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܥܸܐܕܵܘܵܬܸ̈ܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܡܵܪܲܢ(25 ܒܟܵܢܘܼܢ ܐ. ܗܲܠ 6 ܒܟܵܢܘܼܢ ܒ.) ܩܵܕ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠ ܦܸܬܩܸ̈ܐ ܕܟܪܝܼܣܛܡܸܣ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܢܵܐ: ܐܲܩܡܵܐ ܕܚܸܕܝܘܼܬܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܥܸܕܬܵܐ ܝܲܥܩܘܼܒܵܝܬܵܐ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܘܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܥܸܕܵܬܸ̈ܐ ܐܘܿܖ̈ܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܸܐ ܘܐܵܖܸ̈ܡܢܵܝܸܐ(ܓܪܝܼܓܘܿܖ̈ܵܝܸܐ) ܠܵܐ ܫܘܼܚܠܸܦܠܗ݇ܘܿܢ ܠܣܘܼܪܓܵܕܵܝ    ܡܢܵܚܵܐ ܪܵܒܝܼ ܐܲܕܸܐ ܐܲܠܚܵܐܨ؛ ܒܸܣܪܵܛܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܝܠܝܼܕܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܒܚܕܵܐ  ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܕ14 ܥܘܼܢܝܵܬܸ̈ܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܘܼܬܸܒܼܬܵܐ ܒܦܲܐܬܵܐ ܕ13 ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ8 ܡܓܲܠܬܵܐ ܕܓܐܝܼܠܓܵܡܸܫ ܫܸܢ݇ܬܵܐ 1952. ܒܥܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕ7 ܗܵܕܟܼܵܐ ܝܠܸܗ ܡܲܢܗܘܼܪܸܐ: ܗܵܕܟܼܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡܠـܗ݇ܘܿܢ ܟܲܠـܕܵܝܸ̈ܐ؛ ܗܿܘ ܝܵـܘܡܵــܐ ܥܒܼܸܕܠـܗ݇ܘܿܢ ܥܸــܐܕܵܐ ܝܬܸܒܼܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܒܣܘܼܡܸܐ ܒܡܸܫܬܘܼܬܵܐ؛ ܘܠܵܐ ܕܪܸܐܠـܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܕܵܐ ܠـܩܝܼܕܵܐ ܟܸܐ ܢܵܛܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘܠܸܗ ܒܟܠ ܫܸܢ݇ܬܵܐ؛ ܗܲܠ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܝـܠܝܼܕܵܐ ܗܿܝܓܵܗܿ ܡܒܵܬ݇ܪ ܕܗ݇ܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ؛ ܣܘܼܪܓܵܕܵܝ ܦܝܼܫܠܸܗ ܓܪܝܼܕܵܐ                                             ܫܡܥܘܢ ܒܝܬܐܝܫܘ – ܫܒܝܒܐ     14.01.2012

                                 ܕܟܪܐ ܕܝܡܐ            ܝܸــܡــܝܼ ܕܒܼــܘܿܩ ܢܵــܬܵܐ ܟܸــܐ ܒܵܥــܝܸـܢ ܟܵــܬܒܼܸܢ          ܚــܕܵܐ ܓܵــܗܵܐ ܐ݇ܚܸـܪ݇ܬܵܐ ܥܲܠ ܕܸܦܢܵܟܼـܝ ܝܵــܬܒܼܸܢ          ܥܲܠ ܫܸܡܵــܟܼܝ ܪܲܒܵــܐ ܟܡܵـــܐ ܕܡܵܨܸܝܢ ܚܵـܩــܪܸܢ          ܒܟܠܵــܝ ܫܸـܢܸ̈ܐ ܕܚܲܝܝܼ ܒܝܲــܕ ܫܸܡܵܟܼـܝ ܚܵــܬܪܸܢ                                            ܀܀܀
         ܒܚܸܠــܡܝܼ ܚـــܙܸܐܠــܝܼ ܝܸــܡـܝܼ ܚــܕܵܐ ܓܵــܗܸ̈ܐ       ܦܝܼــܫــܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟܪܝܼܟܼܬܵܐ ܒــܬܸܓܼܡܵܐ ܕܡܲܠܲـܐܟܼܸ̈ܐ
         ܦܲــܪܨܘܼܦـܘܼܗܿ ܦܫܝܼــܡܵܐ ܡܸܠܝܵـــܐ ܡܬܲܚܡܲܢــܬܵܐ
         ܐܘܼܦ ܒܗܿܝ ܕܘܼܢܝܸܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܠܲܝܬ ܠܵܗܿ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܀܀܀
         ܟـܡܵــܐ ܓ̰ܲܠــܕܸܐ ܥـܒܼܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܙܥــܘܿܪܘܼܬܝܼ
         ܝܵــܘܡܵــܢܸ̈ܐ ܕܛܲــܐܲܠـــܬܵܐ ܕܐܵܢܵـــــܐ ܘܚܵـــܬܘܵܬܝܼ
         ܝܸܡــܝܼ ܐܲܝܟܼ ܡܲܠܲـܐܟܼܬܵܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵــܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܸܦܢܲܢ
         ܒــܘܼܖ̈ܟܵـܬܘܼܗܿ ܫܦـܝܼــܟܼܸ̈ܐ ܓܵــܘ ܒܲܝــܬܲܢ ܓ̰ܸܦܢܲܢ                         ܀܀܀
            ܒܲܝــܬܲܢ ܡܘܼܫܚܸܢــܬܘܼܗـܝ ܒܝܵـܘܡܵـܢܸ̈ܐ ܕܣܸـܬܘܵܐ
         ܗܲܪ ܐܲܝــܟܼ ܕܗܿܘ ܨܲܦܵܐ ܓܵـܘ ܕܘܼܢܝܸـܐ ܠܲܝـܬ ܗ݇ܘܵܐ
         ܠܵــܐ ܝܕܸܥܠـܝܼ ܕܗܵܕܟܼܵܐ ܓ̰ܲܠـܕܸܐ ܒܦܵܪܫܲـܚ ܗ݇ܘܵܐ
         ܐܲܝܟܼ ܦܘܼܢܕܵܐ ܠـܐܘܼܪܚܵــܐ ܕܙܲܒܼـܢܵܐ ܦܵܫـܪܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܀܀܀
               ܝܸܡــܝܼ ܚــܙܝܼ ܕܐܝܼܠܵܢܵـܟܼܝ ܕܘܼܝــܢܵܐ ܓـܘܼܖ̈ܘܸܣܸـــܐ
         ܝܵــܠܵــܟܼــܝ ܘܢܲــܘܸܓܵـܟܼــܝ ܟܠܵـــܝ ܒـــܘܼܖ̈ܒܸـــܙܸܐ
         ܥܲܠ ܐܲܪܒܥܵــܐ ܦܸܢܝܵــܬܸ̈ܐ ܕܕܘܼܢܝܸــܐ ܦـܘܼܖ̈ܦܸــܣܸـــܐ
         ܦܵܝــܫܵܢܸ̈ܐ ܕܝܵܠܵܟܼــܝ ܙܸܐ ܥܲܠ ܢܵܘܒܵــܐ ܚـــܖ̈ܝܼــܙܸ
                        ܀܀܀
         ܚܘܼܒܵܟܼـܝ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܲܝـܬ ܠܸــܗ ܚܘܼܬܵܡܵــܐ
         ܚܠܵـܦܵــܐ ܕܗܿܘ ܠܸܒܵܟܼــܝ ܕܸܡܝܵــܐ ܥܲܠ ܝܲــܡܵـــܐ
         ܒܢܘܿܢܵܟܼܝ ܒܢܵܬܵܟܼܝ ܡܸܢܘܼܗـܝ ܟܸܐ ܩܵܒܠܝܼ ܣܲܗܡܵܐ
         ܕܠܵـܐ ܕܝܼܵܟܼــܝ ܒܲܝــܬܲܢ ܠܲܝــܬ ܠܸــܗ ܒܘܼܣܵܡܵــܐ
                        ܀܀܀
         ܡܫܘܼܚܬـܝܼ ܡܚܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܫܸܡܵܟܼܝ ܓܘܼܪܵܐ
         ܗܲܠ ܡܵــܘܬܝܼ ܒـܗܵܘܸܝــܢ ܠܫܸܡܵܟܼــܝ ܢܵܛــܘܿܪܵܐ
         ܚܘܼܒܵܟܼـܝ ܫܦܝܼܟܼܵܐ ܝܠܸܗ ܒـܐܵܗ ܠܸܒـܝܼ ܙܥــܘܿܪܵܐ
         ܚܙܵܝܬܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܟܼܝ ܫܲܗܪܵܐ ܝـܠܸـܗ ܘܚܠܘܿܠܵــܐ
                        ܀܀܀
         ܟܡܵܐ ܕܟܵܬܒܼܸܢ ܒܘܼܬ ܚܘܼܒܵܟܼـܝ ܦܵܝܫܸــܢ ܕܲܝܢܵܢܵــܐ
         ܟܠܵܝ ܚܣܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵــܐ ܠܸــܐ ܝ݇ܘܸ݇ܢ ܐܲܚــܟ̰ܝܼ ܐܵܢܵــܐ
         ܟܸــܐ ܒܵܥܸܝـܢ ܕܚܵـܬܡܸܢ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܡܫــܘܼܚــܬܵܐ
         ܩܵـــܐ ܕܝܼܵܟܼـܝ ܠــܐܲܪܥܵـــܐ ܕܝܼــܘܲܬܝ ܡܲܠܲܐܟܼــܬܵܐ
                        ܀܀܀
         ܝܸـܡــܝܼ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵـܟܼــܝ ܒܝܵــܗܒܼܸܢܵــܗܿ ܓܵــܢـܝܼ
         ܐܸܢ ܕܲܓــܠܸـܢܵـܟܼــܝ ܫـܒܼــܘܿܩ ܬܵܦܸـــܐ ܠܸـܫܵـܢـܝܼ          ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܢ݇ܬܸܢ ܥܒܼܸܪܵܟܼــܝ ܬܚـܘܿܬ ܥܲܦــܪܵܐ
         ܥܲــܡ ܓܵܢܵܟܼܝ ܠܘܼܒܸܠܵܟܼــܝ ܐܝܼܩܵــܪܵܐ ܘܫـܘܼܦـܪܵܐ
                           ܓܝܘܪܓܝܣ ܥܝܣܐ ܚܐܢܝ  ܐܘܪܡܝ 14 ܒܐ݇ܝܵܪ 2009  ܀܀܀                           
ܖ̈ܒܼܝܼܥܵܝܲܝ ܒܵܬܸ̈ܐ
             ܫܸܢܸ̈ܐ ܥܒܼܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܚܲـܕ݇ ܪܦܵܦܵــܐ
              ܟܸܖ̈ܝܸܐ ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܥܲܝـܢܵܐ ܛــܪܵܦܵــܐ
              ܦܸܨܚܵـܐ ܕܚܲܝܸ̈ܐ ܥܕܲܢ ܥܠܲܝـܡܘܼܬܵܐ
              ܚــܕܸܪܵܗܿ ܠܚܲـܫܵــܐ ܘܛــܘܼܪܵܦܵــــܐ
                        ܀܀܀
              ܫܸܡܫܵܐ ܨܡܝܼܚܬܵܐ ܒܫܡܲܝܵܐ ܡܝܼܠـܬܵܐ
              ܐܲܪܥܵـܐ ܩܝܼـܢـܬܵܐ؛ ܢܲܗܪܵܐ ܦـܬܝܼܠـܬܵܐ                ܙܡܘܿܪ ܚܲܕ݇ ܚܝܼܙܵܐ ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ
              ܕܦܵܪܩܵـܐ ܚܲܫܵـܐ ܡܓܵـܢܝܼ ܒܗܝܼܠـܬܵܐ      ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ ܀܀܀                                         ܒܪܝܬܐ ܚܕ݇ܬܬܐ
      ܩܵܐ ܕܐܵܗ ܕܘܼܢܝܸܐ ܒܓܵܘܢܘܼܗܿ ܫܚܝܼܪܵܐ
                            ܨܘܼܒܼܥܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܒܵܥܝܸܐ ܡܚܵܝܵܐ
      ܛܠܝܼܩܵܐ ܫܘܼܦܪܘܼܗܿ ܐܵܦ ܒܘܼܣܵܡܘܼܗܿ
                            ܫܸܛـܪܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܒܵܥܝܸܐ ܩـܢܵܝܵܐ
      ܒܸܓܢܵܝܵــܐ ܝܠܸـܗ ܝܵـܘܡܵܐ ܕܒܪܝܼــܬܵܐ
                            ܫܸܡܫܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܒܵܥܝܸܐ ܓܠܵܝܵܐ
      ܛܠܝܼܩܬܵܐ ܗܸܒܼـܝܼ ܒـܨܲܕܪܵܐ ܕܚܲــܝܸ̈ܐ
                            ܨܲܒܼـܪܵܐ ܚܲـܕ݇ܬܵܐ ܒܵܥܝܸـܐ ܫܪܵܝܵܐ
      ܟܠ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸ̈ܐ ܦܠܝܼ̈ܛܸܐ ܠܚܸܫܟܵܐ
                          ܠܫܒܼܝܼܠܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܒܵܥܝܸܐ ܟܠܵܝܵܐ
      ܫܬܝܼܩܵܐ ܩܵܠܵܐ ܒܟܠ ܚܕܵܐ ܓܵܢܵܐ
                            ܩܵܠܵܐ ܚܲــܕ݇ܬܵܐ ܒܵܥܝܸــܐ ܕܪܵܝܵܐ
      ܚܒܼܝܼܫـܬܵܐ ܢܲܦ̰ܫܵܐ ܒܓܵܘܵܐ ܕܨܲܕܪܵܐ
                           ܢܸܫܡܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܒܵܥܝܸـܐ ܡܠܵـܝܵܐ
      ܣܩܝܼܕܬܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ
                           ܪܸܐܙܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܒܵܥـܝܸــܐ ܡܲܬ݇ܝܵܐ
      ܒܵܥܝܸܐ ܫܝܵܦܵܐ ܖ̈ܘܼܫܡܸܐ ܕܥܸܬܩܵܐ 


                            ܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܒܵܥܝܸܐ ܒܪܵܝܵܐ                                                                ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ  ****************                                 

    ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬ  ܢܘܣܪܕܝܠ:ܐܲܝܟܼ ܕܚܫܵܒܼܬܵܐ ܕܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܢܘܼܣܵܪܕܝܼܠ ܚܲܕ݇ ܥܸܐܕܵܐ ܝܠܸܗ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܟܠܵܝ ܫܲܒܼܛܸ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ؛ ܟܸܐ ܡܙܲܝܸܚܝܼ ܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܥܸܐܕܵܐ ܒܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕ60 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ.ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܟܸܐ ܫܲܪܸܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ(ܙܪܵܩܬܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ) ܘܥܵܠܡܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠܸܛ ܠܕܸܫܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ ܘܪܸܩܕܵܐ ܘܫܘܵܪܵܐ ܘܡܲܪܝܲܣܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܠܐܸܚܕܵܕܸܐ ܟܸܐ ܐܵܡܖ̈ܝܼ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܚܲܕ݇ ܪܘܼܫܡܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܒܝܲܕ ܝܘܼܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܓܵܘ ܢܲܗܪܵܐ ܕܝܘܼܪܕܢܲܢ. ܘܟܲܕ ܝܘܼܚܲܢܵܢ ܡܘܼܥܡܸܕܠܸܗ ܠܡܲܪܲܢ؛ ܚܲܕ݇ ܟܸܢܫܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܲܬܝܼܪ(ܙܵܘܕܵܐ) ܡܼܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܠܦܸ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܸܐ ܐ݇ܬܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܟܸܣ ܡܵܪܲܢ ܘܛܠܸܒܠܗ݇ܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܥܡܸܕܸܐ ܒܝܼܸܗ. ܘܒܘܼܬ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܸ̈ܐ ܘܡܘܼܖ̈ܝܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܡܝܼܵܐ ܠܗܿܘ ܟܸܢܫܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܘܗܿܘ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕܢܘܼܣܵܪܕܝܼܠ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܫܸܪܫܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܬܵܢܲܝܬܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܕܢܘܼܣܵܪܕܝܼܠ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ(ܡܲܥܢܵܝܵܐ) ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܸܐ ܡܙܲܝܸܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܘܒܵܒܼܠܵܝܸ̈ܐ. ܐܵܢܝܼ ܟܸܐ ܚܵܫܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܝܼܠܸܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܪܵܩܬܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܚܛܝܼܵܬܸܗ ܘܒܝܼܫܵܬܸ̈ܗ. ܘܟܸܐ ܢܵܦܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܲܖ̈ܚܸܐ ܕܩܲܝܛܵܐ ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܬܲܡܘܼܙ ܟܲܕ ܗܵܘܵܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܘܒܵܒܼܠܵܝܸ̈ܐ ܟܸܐ ܚܲܫܒܼܷܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠــܗ݇ܘܿܢ ܡܝܼܵܐ ܒܖ̈ܝܼܟܼܸܐ ܕܟܸܐ ܡܵܨܝܼ ܡܵܫـܝܼ ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܦܸܨܠܵـܐ ܕܒܝܼܫܬܵܐ ܘܚܛܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܐܵܦ ܡܲܠܟܵܐ ܘܒܢܲܝ ܒܲܝܬܘܼܬܸܗ ܟܸܐ ܡܫܵܘܬܸܦܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ. ܨܘܼܖ̈ܝܵܬܸܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܡܼܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܲܒܼܠܵܝܸ̈ܐ ܡܲܚܙܘܼܝܸܐ ܝܢܵܐ ܕܡܲܪܝܲܣܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܪܸܡܙܵܐ ܩܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ ܘܓܪܵܕܬܵܐ ܘܫܝܵܦܬܵܐ ܕܒܝܼܫܬܵܐ.ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܗܲܠ ܫܠܵܡܬܵܐ ܠܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ ܒܝܲܕ ܐܵܬܘܿܖ̈ܝܸܐ ܘܒܲܒܼܠܵܝܸ̈ܐ ܘܥܒܼܸܪܸܗ ܓܵܘ ܥܝܵܕܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ ܘܦܝܼܫܠܸܗ ܚܘܼܫܒܸܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܥܸܐܕܵܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ؛ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܸ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܸܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܛܲܥܘܼܝܸܐ ܝܘܲܚ ܒܡܲܒܘܼܥܸܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܘܲܚ ܒܚܲܕ݇ ܥܸܐܕܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܢܘܼܣܵܪܕܝܼܠ.ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܙܘܼܪܘܼܣܛܖ̈ܵܝܸܐ(زردشتی ها) ܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܩܵܐ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܕܝܠܸܗ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ(ܚܲܕ݇ ܒܬܝܼܪ). ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠܛܝܼ ܠܕܸܫܬܵܐ ܘܟܸܐ ܡܲܪܝܸܣܝܼ ܡܝܼܵܐ ܠܐܘܼܕܵܠܸܐ.ܐܵܢܕܪܵܢܝܼܟ ܗܘܿܘܝܼܵܐܢ ܕܝܼܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܟܵܬܘܿܒܼܵܐ ܐܲܪܸܡܢܵܝܵܐ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܐܵܗܵܐ ܥܸܐܕܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܙܘܼܝܵܚܵܐ ܒܝܲܕ ܟܠܵܝ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܐܵܖ̈ܝܵܢܸܐ(آریایی) ܘܒܫܸܡܵܢܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܐܲܝܟܼ ܢܵܘܵܣܵܪܕ؛ ܢܵܘܵܣܵܪܕܵܕ؛ ܢܘܿܣܵܪܟ̰ ؛ܢܵܘܵܣܵܪܟ̰ܝܼ ܘܢܘܿܣܵܪܕ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܫܘܼܡܗܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܗܘܿܘܝܼܵܐܢ ܕܐܵܗܵܐ ܥܸܐܕܵܐ ܝܠܸܗ ܥܸܐܕܵܐ ܕܪܸܫ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܝܵܢ ܢܘܿܪܘܼܙ ܕܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܥܝܵܕܘܼܗـܝ ܡܲܪܝܲܣܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܩܵܐܸܡ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܘܼܢܫܝܼܵܐ.ܗܿܘ ܡܲܕܟܼܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܐܲܖܸ̈ܡܢܵܝܸܐ ܝܲܪܚܵܐ ܕܢܵܘܵܣܵܪܕ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܙܘܼܝܸܚܵܐ ܒܝܲܕ ܟܠܵܝ ܛܥܘܼܦܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.ܐܘܼܦ ܬܲܩܝܼ ܙܵܕܸܗ(تقی زاده) ܕܝܼܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܟܵܬܘܿܒܼܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵـܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸــܗ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܢܵܘܵܣܵܪܕ ܓܵـܘ ܐܲܖܸ̈ܡܢܵܝܸܐ؛ ܚܕܝܼــܪܵܐ ܝܠܸــܗ ܠܥܸܐܕܵܐ ܕܝܘܼܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܕܵܢܵܐ ܟܲܕ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܢܘܼܣܵܪܕܝܼܠ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܫܸܪܫܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ ܘܙܘܿܪܘܿܣܛܪܵܝܵܐ ܒܟܠܵܝ ܐܲܢܸܐ؛ ܗܿܘ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܒܘܼܫ ܠܘܿܓܼܝܼܩܵܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܕܫܸܪܫܵܐ ܕܢܘܼܣܵܪܕܝܼܠ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܘܒܲܒܼܠܵܝܸ̈ܐ. ܒܗܿـܝ ܕܟܠܵܝ ܐܵܢܝܼ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܕܟܼܖܸ̈ܐ ܒܥܸܠܸܠ ܒܐܲܠܦܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܚܝܼܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܘܒܵܒܼܸܠ ܘܩܘܼܒܠܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܒܘܼܫܵܝܘܼܘܵܐ ܕܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܘܒܲܒܼܠܵܝܸ̈ܐ.ܚܲܕ݇ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܸܗ ܥܸܐܕܵܐ ܕܢܘܿܪܘܼܙ ܕܐܵܕܝܼܵܐ ܟܠܵܝ ܝܵܕܥܵܢܸܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܘܡܸܬܕܝܼܠܵܢܸ̈ܐ (متخصصین) ܒܝܘܼܠܦܵܢ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ (جامعه شناسی) ܐܵܦ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܸܐ ܐܲܝܟܼ ܐܵܪܝܵܐܢܦܘܼܪ ܘܟܲܬܵܝܘܼܢ ܡܲܙܕܵܐܦܘܼܪ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܕܠܸܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܵܪܝܵܢܵܝܵܐ(آریایی) ܐܸܠܵܐ ܡܼܢ ܒܸܝܬ ܢܲܗܖܸ̈ܝܢ ܝܠܸܗ ܢܒܼܝܼܥܵܐ  ـ1ـ ܡܓܼܠܬܐ ܒܲܢܸܐܦܵܠ ܡܢܝܢܐ 1 ܐܝܠܘܠ
ـ2ـ ܡܓܼܠܬܐ ܗܘܼܝܣ ܡܢܝܢܐ 83 ܡܗܪ 1389 ـ3ـ ܡܓܼܠܬܐ ܕܵܢܸܣܬܲܢܝܼܗܵܐ ܡܢܝܢܐ 25 ܐܣܦܢܕ 1389  ـ4ـ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ *******                                                             

     ܡܬܠ̈ܐ ܫܘܡܝܖ̈ܝܐ ܀ܟܦܝܼܢܵܐ ܟܵܦܸܫ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ؛ ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܘܸܐ ܒܸܢܝܵܐ ܡܼܢ ܠܸܒܼܢܸ̈ܐ ܡܦܲܚܖܸ̈ܐ(ܡܼܢ ܦܸܚܵܪܵܐ).(ܒܘܼܬ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܡܸܣܟܸܢܸ̈ܐ
܀ܡܵܢܝܼ ܕܩܵܢܸܐ ܠܥܘܼܬܪܵܐ ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܝܵܕܸܥ ܕܵܐܟܼܝܼ ܒܢܵܛܸܪܸܗ
܀ܥܲܬܝܼܪܘܼܬܵܐ ܥܲܣܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐ݇ܬܵܝܬܘܼܗܿ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܣܟܸܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܝܼܕܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ
܀ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܵܠܚܸܬ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܟܼ ܒܗܵܘܸܐ ܩܵܐܠܘܼܟܼ ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܠܵܐ ܦܵܠܚܸܬ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܟܼ ܠܸܐ ܗܵܘܸܐ ܩܵܐܠܘܼܟܼ
܀ܣܸܡܟܼܘܼܟܼ(ܣܢܵܕܬܘܼܟܼ) ܗܿܘ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܥܘܼܬܪܘܼܟܼ ܐܸܠܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܟܼ
܀ܗܿܘ ܕܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܥܘܼܬܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܚܲܟܝܼܡܵܐ ܝܠܸܗ
܀ܠܲܝܬ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ(ܙܲܗܡܲܬ ܀ܠܲܝܬ ܒܛܵܢܬܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܪܙܵܘܓܵܐ ܘܠܵܐ ܫܲܡܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܐܟܼܘܿܠܬܵܐ
܀ܩܡܘܿܛ(ܚܠܘܿܨ) ܓܵܢܘܼܟܼ؛ ܐܲܠܵܗܘܼܟܼ ܝܠܸܗ ܡܣܲܝܥܵܢܘܼܟܼ(ܗܲܝܸܪܵܢܘܼܟܼ
܀ܐܵܢܵܐ ܚܵܝܸܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܩܝܼܪܵܐ ܘܠܸܒܼܢܸ̈ܐ(ܟܲܖ̈ܦܝܼܟ̰ܸܐ) ܘܗܿܝܓܵܗܿ ܟܘܿܬܸܠܬܵܐ(ܡܸܢܕܝܼ ܟܘܼܬܠܸܢܵܐ) ܕܛܝܼܢܵܐ ܢܦܸܠܵܗܿ ܥܲܠ ܪܸܫܝܼ.(ܒܘܼܬ ܒܝܼܫܓܲܕܘܼܬܵܐ ܕܡܸܣܟܸܢܵܐ
 ܀ܐܲܢ݇ܬ ܐܲܝܟܼ ܬܵܘܪܵܐ ܠܸܐ ܝܵܕܥܸܬ ܕܵܐܟܼܝܼ ܡܲܦܬܸܠܸܬ ܠܪܸܫܘܼܟܼ.(ܒܘܼܬ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܠܲܝܬܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܥܲܡܘܼܩܬܵܐ
܀ܠܡܵܢܝܼ ܕܡܲܚܸܒܸܬ ܐܲܢܬ݇ ܒܛܵܥܢܸܬ ܥܲܒܼܕܘܼܬܘܼܗـܝ(ܪܸܓܘܼܬܘܼܗـܝ).(ܒܘܼܬ ܐܲܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܓܵܘ ܓܒܼܵܪܵܐ
܀ܓܒܼܘܿܪ ܐܲܝܟܼ ܓܘܼܒܵܝܘܼܟܼ ܘܡܵܘܠܸܕ(ܝܵܠܸܕ) ܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܵܥܸܐ ܠܸܒܘܼܟܼ
܀ܬܵܘܪܬܵܐ ܟܸܐ ܐܵܙܠܵܐ ܓܵܘ ܐܲܡܝܼܫܵܐ(ܩܘܼܒܝܼ) ܐܝܼܢܵܐ ܗܿـܝ ܫܵܒܼܩܵܐ ܠܫܲܪܚܵܐ ܒܸܐܙܵܠܵـܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܝܲܒܝܼܫܬܵܐ(ܒܵܪܘܿܙܬܵܐ
܀ܟܲܠܒܬܵܐ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܚܘܼܬܪܵܐ: ܐܸܢ ܫܲܒܼܖ̈ܝܼ ܗܵܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘܢܵܐ  ܓܸܢܝܵܐ ܠܚܵܪܘܿܥܵܐ(ܙܲܪܕܵܐ) ܐܵܘ(ܝܵܢ) ܓܵܘܢܵܐ ܚܸܫܟܵܢܵܐ ܟܠ ܕܵܐܟܼܝܼ ܕܗܵܘܸܐ ܐܵܢܵܐ ܒܡܲܚܸܒܵܢܝ ܠܙܥܘܿܖ̈ܝܼ  
܀ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܙܝܸܕܬܵܐ ܐܝܼܕܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܦܵܝܸܫ ܒܸܢܝܵܐ؛ ܘܐܸܢ ܦܝܼܫܠܸܗ ܡܘܼܙܝܸܕܵܐ ܦܘܼܡܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܡܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܦܵܝܸܫ ܬܠܝܼܚܵܐ  
܀ܐܸܢ ܒܲܪܙܵܘܓܵܐ ܘܒܪܵܬ݇ ܙܵܘܓܵܐ ܡܣܘܼܙܓܸܖ̈ܠܗ݇ܘܿܢ؛ܦܵܝܸܫ ܗܿܘ ܒܲܝܬܵܐ ܛܵܒܼܵܐ
܀ܒܲܪ݇ܬ ܙܵܘܓܵــܐ ܡܒܲܕܪܵܢܝܼܬܵܐ(ܒܲܪܒܸܙܵܢܬܵܐ) ܗܿـܝ ܕܚܲܝܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝــܬܵܐ؛ ܒܸܫ ܚܸܪܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܟܠܵܝ ܒܝܼܫܸ̈ܐ
܀ܫܸܡܥܵܐ(شنوایی) ܕܬܲܥܠܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܚܸܪܒܵܐ ܒܗܵܕܵܐ ܬܘܼܪܣܵܝܸܗ(تغذیه) ܚܸܪܒܵܐ ܗ݇ܘܵܐ.(ܒܘܼܬ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܦܠܸܚ ܗܵܘܢܸܗ ܠܛܲܒܼܬܵܐ ܘܝܘܼܬܪܵܢܵܐ
܀ܬܲܥܠܵـــܐ ܠܵــܐ ܡܨܸܐܠܸܗ ܠܒܢܵܝܵـــܐ ܒܲܝܬܸܗ ܠܗܵܕܵܐ ܐ݇ܬܸܐܠܸܗ ܠــܒܲܝܬܵܐ ܕܚܲܒܼܪܸܗ ܓܲܝܣܵܐܝܼܬ(ܒܩܘܿܫܘܼܢ).(ܒܘܼܬ ܒܝܼܫܘܼܬ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܠܸܐ ܝܢܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܕܫܵܪܝܼ ܠܩܸܛܖ̈ܵܝ ܘܦܲܠܘܼܛܘܼܗܿ ܝܢܵܐ ܒܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ 
܀ܣܲܪܛܵܢܵܐ(ܟܸܪܫ̰ܵܠܵܐ)ܡܠܸܐܠܸܗ ܒܲܝܬܸܗ ܒܡܝܼܵܐ ܘܡܫܘܿܢܸܠܸܗ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܫܒܼܵܒܼܸܗ.(ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܩܸܛܪܵܝ ܡܫܲܢܘܼܝܵܝ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ
܀ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܬܲܥܠܵܐ ܩܲܝܣܵܐ ܘܩܵܡ ܡܲܪܸܡܠܸܗ ܒܚܘܼܬܪܵܐ       ܘܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܠܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ(ܦܠܵܫܵܐ).(ܒܘܼܬ
ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܙܵܕܘܿܥܵܢܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܡܵܚܙܝܼ ܠܵܗܿ ܓܵܢܵܝ ܚܲܝܠܵܢܸ̈ܐ
܀ܬܝܼܢܠܸܗ(ܓ̰ܸܪܸܗ)ܬܲܥܠܵܐ ܓܵܘ ܝܲܡܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܝܲܡܵܐ ܟܠܵܗܿ ܝܠܵܗܿ ܡܸܢܝܼ.(ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܪܵܒܵܐ ܟܸܐ ܚܲܫܒܼܝܼ ܒܓܵܢܵܝ. ܀ܟܡܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐ(ܗܵܘܢܵܢܵܐ)ܝܠܸܗ ܬܲܥܠܵܐ؛ܐܝܼܢܵܐ ܨܸܦܪܵܐ ܩܵܡ ܡܥܲܠܕܸܐ ܠܸܗ.
܀ܚܡܵܪܵܐ ܦܵܝܸܫ ܛܸܪܝܵܐ.(ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܕܠܸܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܪܝܸܙܝܼ ܠܫܘܼܓܼܠܵܢܵܝ ܘܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܟܸܐ ܗܲܟܡܝܼ ܥܲܠܵܝ 
܀ܬܵܘܪܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܒܸܐܟܼܵܠܵܐ ܝܠܸܗ ܥܸܣܒܝܼ(ܓܸܠܝܼ)؛ ܘܬܵܘܪܝܼ ܒܸܪܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܡܲܖ̈ܥܝܼܸܐ(ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܪܥܵܝܬܵܐ).(ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܐ ܡܲܚܸܒܝܼ  ܠܢܘܼܟܼܪܵܝܸܐ ܒܸܫ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܩܘܼܪܒܵܐ 
܀ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܪܸܩܠܝܼ ܡܼܢ ܬܵܘܪܵܐ ܒܥܝܼܪܵܐ(ܟܸܘܝܼ)ܨܦܸܚܠܵܗܿ(ܗܘܼܓ̰ܘܼܡ ܓܪܸܫܠܵܗܿ) ܥܲܠܝܼ ܬܵܘܪܬܵܐ ܒܥܝܼܪܬܵܐ.(ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܦܪܵܩܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ݇ ܓܘܼܢܚܵܐ ܬܲܦܩܝܼ ܒܚܲܕ݇ ܓܘܼܢܚܵܐ ܒܸܫ ܚܲܝܠܵܢܵܐ 
܀ܐܵܢܵܐ ܚܙܸܐܠܝܼ ܘܚܕܸܐܠܝܼ؛ ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܟܼ ܡܛܘܼܠܸܩܠܝܼ ܘܠܵܐ ܦܝܼܫܠܝܼ ܚܲܫܵܢܵܐ.(ܒܘܼܬ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܠܵܐ ܙܲܗܡܲܬ ܘܛܲܠܲܩܬܸܗ ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ
܀ܗܿܘ ܕܐܵܟܼܸܠ ܪܵܒܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨܸܐ ܕܢܵܝܸܡ(ܕܵܡܸܟܼ ܀ܠܸܒܵܐ ܠܸܐ ܡܲܡܛܸܐ ܠܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܟܸܐ ܡܲܡܛܸܐ ܠܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ 
܀ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܬܵܐ ܐ݇ܟܼܸܠܝܼ ܬܘܼܡܵܐ؛ܘܒܐܵܗܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܟܲܪ݇ܣܝܼ ܒܸܩܝܵܕܵܐ ܝܠܵܗܿ.(ܒܘܼܬ ܥܒܼܵܕܸܐ ܒܝܼܫܸ̈ܐ ܕܐ݇ܚܵܪܬܵܐ ܟܸܐ ܡܲܒܝܸܢܝܼ ܦܸܐܖ̈ܵܝ ܚܖ̈ܝܼܒܼܸܐ 
                                  ܫܩܝܠܬܐ ܡܼܢ ܡܓܠܬܐ ܒܢܐܦܠ
                                          ܡܢܝܢܐ 21 ܬܫܖ̈ܝܢ ܐ 2003
ܩܸܢܵܐ ܕܓܘܼܖ̈ܓܘܼܡܸܐ 

   ܟܠ ܚܲܕ݇ ܒܸܪܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܕܗܵܘܸܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܒܸܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܩܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܘܩܵܐ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܓܵܢܸܗ ܡܼܢ ܚܸܡܵܐ ؛ܩܲܪܬܵܐ ؛ܦܵܘܚܸ̈ܐ ؛ܥܵܖ̈ܝܵܢܸܐ ܘܫܪ. ܕܩܝܼܘܲܢܕܸܢܘܼܣܸ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܚܲܝܘܼܬܵܐ.ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܓܘܼܖ̈ܓܘܼܡܸ̈ܐ ܕܓܵܘ ܒܸܝܬ ܦܘܼܠܚܵܢܝܼ ܟ̰ܲܠܘܼܫܸܐ(ܚܲܦܘܼܛܸ̈ܐ) ܗ݇ܘܵܘ ܩܸܫܝܵܐܝܼܬ؛ ܣܢܝܼܩܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܲܕ݇ ܒܲܝܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܚܲܕ݇ ܙܵܘܓܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܕܒܠܝܼܓܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܗܿـܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܒܸܫ ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܩܵܐ ܙܵܪܲܙܬܵܐ ܕܩܸܢܵܝ ܘܐܵܢܵܐ ܟܲܕ ܒܠܝܼܓܵܐ ܒܫܘܼܠܝܼ ܦܲܟܘܼܪܸܐ ܝܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼܵܝ ܕܦܪܵܚܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܕܘܼܟܵܐ ܠܕܘܼܟܵܐ ܘܡܼܢ ܣܛܘܼܢܵܐ ܠܣܛܘܼܢܵܐ ܘܡܸܢܫܸܠܬܵܢܸܐ ܣܲܙܓܘܼܖ̈ܵܝ ܗ݇ܘܵܘ ܚܝܼܵܠܵܝ ܕܝܵܬܒܼܝܼ ܥܲܠ ܪܸܫܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܣܛܘܼܢܸ̈ܐ.ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܟܡܵܐ ܖ̈ܦܵܦܸܐ ܓܘܼܪܓܘܼܡܵܐ ܢܸܩܒܼܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܫܵܘܦܘܼܗܿ ܘܗܿܘ ܐܘܼܪܙܵܐ ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܒܸܚܕܵܪܵܐ ܘܒܚܲܕ݇ ܟ̰ܵܘܦܵܐ ܓܵܘ ܦܘܼܡܘܼܗܿ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܟܸܣ ܒܪܵܬ݇ ـ ܙܵܘܓܘܼܗـܝ.ܒܝܵܗܒܼܘܼܗـܝ ܗ݇ܘܵܐ ܗܿܘ ܟ̰ܵܘܦܵܐ ܩܵܬܘܼܗܿ ܘܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܫܵܩܬܵܐ ܕܩܕܵܠܘܼܗܿ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܫܘܼܓܼ݇ܠܘܼܗـܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܥܒܼܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܠܵܐ ܗ݇ܘܸܐ ܠܵܗܿ ܐܲܝܟܼ ܣܒܵܪܬܝܼ ܘܐܵܢܝܼ ܓܘܼܖ̈ܓܘܼܡܸܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܲܡܘܼܡܸܐ ܠܫܘܼܓܼܠܵܝ ܒܸܫܒܼܵܩܘܼܗـܝ ܗ݇ܘܵܐ ܩܸܢܵܝ ܘܒܸܟܘܵܟ̰ܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܲܕ݇ ܣܛܘܼܢܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ. ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܗ݇ܘܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܟ̰ܲܠܘܼܫܸܐ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܛܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܲܕ݇ ܕܘܼܟܵܐ ܣܲܒܲܒ ܕܠܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܸܪܕܵܝܵܐ ܠܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܣܛܘܼܢܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܬܵܡܵܐ
ܒܸܐܚܵܪܬܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܖܸ̈ܚܠܗ݇ܘܿܢ ܘܐ݇ܙܸܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܗܿـܝ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܟܸܐ ܦܵܠܚܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘܘܼܗܿ ܘܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܵܐ ܕܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܘܫܒܼܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܬـܝܼ ܒܗܲܣܖ̈ܲܬܸܐ ܕܚܙܵܝܬܵـܝ ܒܗܿـܝ ܕܐܵܢܵܐ ܝܠܝܼܦܵܐ ܝܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܕܟܠܝܘܿܡ ܚܵܙܸܢܗ݇ܘܿܢ ܒܠܝܼܓܸܐ ܒܙܲܪܲܙܬܵܐ ܕܩܸܢܵܝ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܗ݇ܘܸܐܠܝܼ ܒܲܩܘܼܪܸܐ ܡܼܢ ܓܵܢܝܼ ܕܡܘܼܕ݇ ܩܘܼܘܸܡܠܸܗ ܩܵܬܵـܝ ܕ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܗܵܕܟܼܵܐ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܚܸܒܠܗ݇ܘܿܢ ܕܚܵܝܝܼ ܒܗܿـܝ ܐܵܘܵܢܵܐܵ. ܥܒܼܸܪܝܼ ܒܚܲܫܵܐ ܘܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܘܕܟܼܝܼܪܵܝܠܝܼ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܕܒܟܠܵܝ ܕܘܿܖܸ̈ܐ ܥܒܼܝܼܖܸ̈ܐ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܐܲܢܸܐ ܓܘܼܖ̈ܓܘܼܡܸܐ ܗ݇ܘܝܼܸܐ ܝܢܵܐ ܬܲܪܘܼܨܸܐ ܒܲܝܬܵܐ ܘܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܒܸܫܒܼܵܩܘܼܗـܝ ܘܒܸܟܘܵܟ̰ܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܵܐ ܠܡܵܬܵܐ؛ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܘܡܼܢ ܐܲܬܪܵܐ ܠܐܲܬܪܵܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܝܲܕ: ܦܝܘܿܕܘܿܪ ܣܛܲܝܦܵܢܣ
ܦ̰ܝܘܿܕܘܿܪ ܣܛܲܝܦܵܢܣ: ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ ܕܣܸܕܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܕܟܠܵܣܸ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܕܫܲܡܝܼܪܵܡ ܝܠܸܗ ܕܫܘܼܪܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܸܟܬܵܒܼܵܐ ܗܲܩܝܲܬܸ̈ܐ ܘܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ.ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܡܲܢܬܝܼܵܢܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܪܲܗܛܵܐ

ܬܥܠܐ ܕܠܐ ܛܘܦܪܐ 
ܡܼܢ ܬܘܼܢܵܝܸ̈ܐ ܕܐܵܒܼܵܗܵܬܸ̈ܐ
   ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ. ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܬܲܥܠܵܐ ܕ ܟܸܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܡ ܐܵܒܼܵܗܘܼܗـܝ. ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܝܸܡܘܼܗܿ ܩܵܬܘܼܗـܝ ܕܠܲܒܸܠܵܗܿ ܢܵܢܘܼܗـܝ ܘܡܲܬܸܒܼܠܵܗܿ ܠܪܸܫܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܒܗܿـܝ ܕܪܵܒܵܐ ܣܝܼܒܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܬܲܥܠܵܐ ܙܸܐ ܡܲܨܝܘܼܬܸܐ ܝܠܸܗ ܘܒܸܫܩܵܠܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܢܵܢܘܼܗـܝ ܘܠܲܒܘܼܠܘܼܗܿ ܝܠܸܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܫܵܘܦܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ ܡܲܬܘܼܒܼܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܐ݇ܓܵܪܸܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.ܟܠܝܘܿܡ ܝܸܡܵܐ ܕܬܲܥܠܵܐ ܒܝܵܗܒܼܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܩܵܬܘܼܗـܝ ܕܠܲܒܸܠ ܩܵܐ ܢܵܢܘܼܗـܝ ܩܵܐ ܟܵܘܸܬܪܘܼܗܿ. ܗܿܘ ܙܸܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܸܗ ܠܒܸܣܪܵܐ ܘܒܓܵܢܘܼܗـܝ ܒܸܐܟܼܵܠܘܼܗـܝ ܝܠܸܗ ܘܐܲܚܟ̰ܝܼ ܓܲܖ̈ܡܸܐ ܒܝܵܗܒܼܵܝ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܢܵܢܘܼܗـܝ. ܒܵܬܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܢܵܢܵܐ ܒܓܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓܲܪܡܵܐ ܘܓܸܠܕܵܐ.ܡܼܢ ܕܗܿܘ ܓܸܒܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܬܲܥܠܵܐ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܕܬܲܥܠܵܐ ܝܘܿܡ ܩܵܐ ܝܘܿܡ ܒܸܛܪܵܨܵܐ ܝܠܸܗ ܒܲܚܘܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܘܼܗـܝ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܬܘܼܗـܝ: ܕܘܼܝܘܸܬ ܠܪܸܫ ܓܵܢܘܼܟܼ! ܛܘܼܦܪܘܼܟܼ ܙܸܐ ܪܵܒܵܐ ܣܵܘܕܵܢܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ. ܡܘܼܕܝܼ ܗ݇ܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ؟ ܗܿܝܓܵܗܿ ܟܠܵܝ ܒܸܓ̰ܡܵܥܵܐ ܝܢܵܐ ܒܪܸܫܘܼܗـܝ ܘܗܵܕܟܼܵܐ ܡܚܵܝܘܼܗـܝ ܝܢܵܐ ܗܲܠ ܕܛܘܼܦܪܘܼܗـܝ ܒܸܩܟ̰ܵܝܵܐ ܝܠܸܗ.ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܒܸܓܚܵܟܵܐ ܝܢܵܐ ܒܬܲܥܠܵܐ ܘܟܠܵܝ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܒܸܙܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ: ـ ܛܘܼܦܪܵܐ ܛܘܼܦܵܝܢܸܐ؛ ܬܲܥܠܵܐ ܐ݇ܬܸܐܠܸܗ ܕܠܵܐ ܛܘܼܦܪܵܐ. ܬܲܥܠܵܐ ܒܸܩܝܵܡܵܐ ܘܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܠܟܸܣ ܢܵܢܘܼܗـܝ ܘܗܲܩܘܼܝܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܩܸܨܲܬ ܩܵܬܘܼܗܿ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: ܢܵܢܘܼ؛ ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܠܵܟܼܝ ܚܘܼܛܠܸܗ ܛܘܼܦܪܝܼ. ܗܿـܝ ܙܸܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܵܗܿ: ـ ܒܪܘܿܢܝܼ ܡܲܝܬ݇ـܝܼ ܠܝܼ ܒܸܣܪܵܐ ܕܐܵܟܼܠܵܢܝ ܘܫܵܬܝܵܢܝ ܘܩܘܼܘܲܬ ܫܵܩܠܵܢܝ ܩܵܐ ܕܡܵܨܝܵܢܝ ܚܵܝܛܵܢܸܗ ܛܘܼܦܪܘܼܟܼ.ܬܲܥܠܵܐ ܙܸܐ ܡܲܨܝܘܼܬܸܐ ܝܠܸܗ ܘܟܠܝܘܿܡ ܠܲܒܘܼܠܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܒܸܣܪܵܐ ܗܲܠ ܕܨܦܵܝܝܼ ܒܸܐܟܼܵܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܓܵܢܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܓܘܼܪܒܼܝܼܬܵܐ ܘܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܼܗܿ ܐܲܝܟܼ ܫܸܠܸܓܡܸ̈ܐ(ܫܸܖ̈ܓܸܡܸܐ) ܘܒܸܨܠܸ̈ܐ ܩܘܼܪܛܘܿܦܸ̈ܐ ܘܫܪ. ܒܸܕܪܵܝܵܝ ܝܠܵܗܿ ܓܵܘܘܼܗܿ ܘܒܸܚܝܵܛܘܼܗܿ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܐܸܫܬܵܐ ܕܬܲܥܠܵܐ . ܬܲܥܠܵܐ ܙܸܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܠܟܸܣ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܘܼܗـܝ ܘܒܸܫܥܵܫܘܼܗـܝ ܝܠܸܗ ܛܘܼܦܪܘܼܗܿـܝ. ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܘܼܗـܝ ܒܲܩܘܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܘܼܗـܝ: ܡܘܼܕܝܼ ܥܒܼܸܕܠܘܼܟܼ ܕܛܘܼܦܪܘܼܟܼ ܦܠܸܛܠܸܗ؟ ܬܲܥܠܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܸܗ: ـ ܐܵܢܵܐ ܪ݇ܚܸܫܠܝܼ ܓܵܘ ܢܲܗܪܵܐ ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܦܠܸܛܠܝܼ ܛܘܼܦܪܝܼ ܡܘܼܓ̰ܝܸܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܙܸܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ: ـ ܐܲܚܢܲܢ ܙܸܐ ܒܵܥܲܚ ܥܵܒܼܪܲܚ ܓܵܘ ܢܲܗܪܵܐ. ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܬܵـܝ: ܓܲܪܲܓ ܕܨܵܠܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܢܲܗܪܵܐ ܟܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ. ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܘܼܗـܝ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: ـ ܐܵܢܵܐ ܡܩܲܕ݇ܡ ܟܠܸܗ ܒܸܕ ܥܵܒܼܪܸܢ. ܬܲܥܠܵܐ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: ـ ܠܵܐ ܓܲܪܲܓ ܟܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ ܥܵܒܼܪܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܛܘܼܦܪܵܘܟܼܘܿܢ ܠܸܐ ܗܵܘܸܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ. ܐ݇ܚܵܪܬܵܐ ܟܠܵܝ ܒܚܲܕ݇ ܓܵܗ ܥܒܼܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܢܲܗܪܵܐ ܘܒܸܚܢܵܩܵܐ ܝܢܵܐ. ܬܲܥܠܵܐ ܙܸܐ ܒܸܫܥܵܫܘܼܗـܝ ܝܠܸܗ ܛܘܼܦܪܘܼܗـܝ ܘܒܚܲܕܘܼܬܵܐ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܒܲܝܬܘܼܗـܝ
                                  . ܗܘܩܝܬܐ ܒܝܕ ܪܘܙܐ ܒܒܢܐ
                               ܡܘܪܝܙܬܐ ܒܝܕ:ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
 
ܒܘܠܓܢܐ        ܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܘܫܸܢ݇ܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ ܒܖ̈ܝܼܟܼܸܐ
ܐܘܼܦܩܵܝܵܐ
1 ـ  ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܓܵܘܢܵܢܵܐ ـ ܓܵܘܢܵܐ ܕܓܸܠܵܐ
2 ـ ܡܘܼܕܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ـ ܚܲܒܪܵܐ ܬܪܘܼܨܵܐ ܩܵܐ ܕܲܣܬܵܐ
3 ـ ܚܲܕ݇ ܩܸܛܥܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܟܸܐ ܚܵܡܸܐ ܠܢܝܼܪܵܐ ـ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܒܼܲܕܲܪ
4 ـ ܕܘܼܟܬܵܐ ܪܵܡܬܵܐ ـ ܡܸܠܬܵܐ ܦܵܩܘܿܕܬܵܐ ܡܼܢ ܡܸܠܬܵܐ ܕܡܲܠܲܠܬܵܐ
5 ـ ܡܸܠܬܵܐ ܦܵܩܘܿܕܬܵܐ ܡܼܢ ܥܸܩܪܵܐ ܡܵܠܸܐ ـ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ـ ܚܲܕ݇ ܐܲܣܵܪܵܐ ܩܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ
6 ـ ܒܵܥܝܵܢܵܐ ܕܓܵܢܘܼܗـܝ ܝܠܸܗ ـ ܡܵܐܐ ܕܠܵܐ ܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ
7 ـ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܩܵܐ ܐܘܼܖ̈ܙܸܐ ـ ܗܿܘ ܠܲܚܡܵܐ ܕܨܠܸܐ ܠܸܗ ܡܼܢ ܫܡܲܝܵܐ
8 ـ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ـ ܬܵܐ ܒܠܸܥܙܵܐ ܣܲܠܡܲܣܢܵܝܵܐ
9 ـ ܚܸܛܸ̈ܐ ܘܣܥܵܖܸ̈ܐ ܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܖ̈ܝܸܐ… ـ ܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕܬܸܫܖ̈ܝܼܸܐ
10 ـ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ـ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܕܥܲܡ ـ ܚܲܒܪܵܐ ܬܪܘܼܨܵܐ ܩܵܐ ܝܵܪܵܒ

ܥܲܡܘܼܕܵܝܵܐ
 ـ 1 ܡܲܠܟܬܵܐ ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ـ ܣܒܲܪܬܵܐ(ܚܲܒܪܵܐ ܡܲܚܕܝܼܵܢܵܐ  ـ2  ܚܲܕ݇ ܐܲܣܵܪܵܐ ܒܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܒܘܼܬ ـ ܓܲܪܲܓ ـ ܕܸܚܢܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ
 ـ3  ܝܬܵܒܼܵܐ ܩܵܐ ܨܲܝܕܵܐ ـ ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܗܸܐ
 ـ 4 ܡܵܐܢܵܐ ܩܵܐ ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ـ ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܛܲܝܪܵܐ ܪܸܚܫܘܼܗـܝ ܫܲܦܝܼܪܵܐ
 ـ 5 ܒܲܣܸܡ(ܡܸܠܬܵܐ ܦܵܩܘܿܕܬܵܐ) ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ـ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܓܵܘ ܚܕܲܬܬܵܐ
 ـ 6 ܝܲܪܚܵܐ ܬܪܝܼܵܢܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ ـ ܐܲܣܵܪܵܐ ܬܸܢܘܵܝܵܐ(ܫܲܪܛܝܼ  ـ 7 ܫܲܒܼܖܸ̈ܐ ܟܸܐ ܬܲܢܝܼ ܩܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ـ ܐܸܡܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ
 ـ  8 ܡܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ـ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܢܵܓ̰ܝܼܒܸ̈ܐ(ܒܲܪ ܛܘܼܗܡܵܐ  ـ 9 ܡܸܠܬܵܐ ܦܵܩܘܿܕܬܵܐ ܡܼܢ ܥܸܩܪܵܐ ܕܓܵܠܸܐ ـ ܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕܘܲܪܕܵܐ
 ـ 10 ܗܿܘ ܕܟܸܐ ܐܵܟܼܸܠ ـ ܛܲܒܼܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܥܘܼܙܵܝܠܵܐ
آرزوی عید
   بچه که بودیم هیچ شادی بزرگتر از شادی رسیدن عید نبود. رفت وروب خانه، آویزان کردن گویها و فرشته های کوچک به شاخه های درخت کریسمس، خرید لباس و کفش، دید وبازدیدهای پشت سرهم  بهترین اتفاقات زندگی ما بود.بزرگ که شدیم بار مسئولیتهای زندگی چنان سنگین شد که شکوه ایام عید را کمتر حس می کردیم اما هنوز هم جشن های عید و سال نو لذت بخش هستند.باز هم خانه را می روبیم، درخت را از انباری بیرون می آوریم  تزئین می کنیم و به خرید می رویم هر چند این بار برای فرزندان یا نوه ها باشد    بهر حال از عید و حال و هوای آن نمی شود گذشت. عید بهانه ای برای شادی است و برای پشت سر گذاشتن یک سال خستگی و دلمردگی و ناامیدی.عید بهانه ای برای شروع است. شروع زندگی جدید به همراه امیدها ی زیبا و دلگرم کننده برای آینده ای بهتر و زیباتر   اکنون عید فرا رسیده و سال نو شده است. شاید تعداد زیادی از آرزوهایی که در شب عید سال قبل داشتیم برآورده شده اما هنوز یک آرزو در دلها مانده است و آن آرزوی صلح و دوستی در جهان می باشد.آرزوی اینکه جنگ و کشتار انسانها از روی زمین رخت بر بندد و هیچ انسان بی گناهی طعمه بمب و نارنجک و …نشود.اکنون که وضعیت جهان که در بحرانی بسیار سنگین بسر می برد چنین دشوار شده  و خطر جنگی در ابعاد گسترده تمام کره زمین را تهدید می کند، آرزو می کنیم عقل و خرد بر جهل و نور وروشنائی بر تاریکی پیروز شوند. امیدواریم در سال آینده شبح جنگ و مرگ از روی زمین رخت بر بندد و تمام انسانها از هر دین و هر قوم و هر رنگ و زبان با آرامش و شادی به زندگی خود ادامه دهند.  عید و سال نو بر همه مبارک باد

کریسمس در اورمیه

   با نزدیک شدن ایام جشن میلاد مسیح ، جنب وجوش خاصی در میان آشوریهای اورمیه بوجود می آید که با تهیه شیرینی های مخصوص و غذاها و لوازم تزئینی ویژه کریسمس آغاز می شود وعرضه آنها در بازارهای متعددی صورت می گیرد که با استقبال فراوان مردم روبرو می شود. اولین بازار کریسمس امسال در سالن اجتماعات کلیسای کاتولیک آشوری اورمیه با مدیریت گروه بانوان و جوانان آن کلیسا برگزار شد. در این بازارانواع غذاها از جمله دلمه برگ موو هلیم(هریسه) و آش رشته و شیرینی نازوک و گاتا و لوازم تزئینی ویژه این ایام جهت فروش  ارائه شد
دومین بازار در سالن اجتماعات کلیسای شرق آشوری اورمیه به همت گروه بانوان و جوانان این کلیسا برگزار شد.در این بازار نیز غذاهای ویژه ایام پرهیز(صوما) مانند کوفته و هریسه و دلمه برگ و دلمه کلم و شمخه(نوعی آش آشوری) و غذاهای متنوع دیگر در کنار لوازم ویژه تزئین درخت کریسمس در معرض فروش قرار گرفت. از دیگر بازارها بازار انجمن آشوری های اورمیه و حومه بود که به همت گروه بانوان انجمن برگزار شد و تعدادی از هنرمندان با به نمایش گذاشتن هنرهای دستی خود و ایجاد غرفه هایی از لوازم تزئینی در آن شرکت کردند.این بازارها که بهانه ای است برای اجتماع آشوری ها در یک مکان همواره با استقبال گرم آنها روبرو شده است. یادآور میشویم که برگزاری تمام این بازارها با تلاش و کوشش جامعه فعال آشوری انجام می پذیرد
   مراسم دید وبازدید عید دراورمیه بدین ترتیب است که روحانیون و اعضای هیئت مدیره کلیساهای چهارگانه و انجمن آشوریها در یکی از چهار سالن اجتماعات کلیساها حضور یافته و عموم مردم جهت تبریک عید در آنجا  حاضر می شوند.از روز دوم عید نیز طبق تقسیم بندی محلات که درکلیساها اعلام میشود مردم به دید و بازدید هم می روند ناهرین یوسفی ـ اورمیه
پیرمرد ومرگ  
                  (یک داستان سریانی)                         

   در روزگاران قدیم پیرمردی تنها در خانه کوچک خود زندگی می کرد. همسرش دارفانی را وداع گفته بود و فرزندانش هر کدام به دنبال زندگی  خود رفته بودند. یک شب پیرمرد طبق معمول پس از صرف شام مختصر خود به بستر رفت و خوابید. نیمه شب از فرط تشنگی از خواب بیدار شد، شمعی روشن کرد  و به آشپزخانه رفت. لیوانی از روی طاقچه برداشت واز کوزه ای که در گوشه مطبخ قرار داشت  آن را از آب خنک پرکرد. پس از نوشیدن آب دستش را دراز کرد تا لیوان را در طاقچه بگذارد. اما ناگهان متوجه شد که شمعی که روی طاقچه گذاشته بود در جای خود نیست. نگاهی به دور وبر خود  انداخت واین بار حیرتی عظیم او را فرا گرفت ودر فکر فرو رفت. ازاتاق خواب  که تاریک بود اکنون روشنایی به بیرون می تراوید. شاخه ای نور مانند یک رشته طناب از داخل اتاق به درون مطبخ افتاده بود. آهسته رشته نور را دنبال کرد تا به اتاق خواب  رسید. داخل شد و نگاهش به بستر افتاد و دید که شخصی در آن دراز کشیده است.  پرسید: تو کی هستی؟. آن شخص با صدایی رعب انگیزگفت: منم مرگ!. پیرمرد در جای خود خشک شد. لحظه ای ساکت ماند و سپس گفت: پس بالاخره آمدی؟ مرد گفت: بله. آمدم. پیرمرد گفت: اما تو دروغ می گویی چون هنوز وقت من نرسیده. تو فقط یک خواب هستی. سپس شمع را با آرامش خاموش کرد وبه بستر خود رفت وخوابید و بیست سال دیگر زندگی کرد
                             برگرفته از کتاب: نام من سرخ  نوشته اورهان پاموک                                          
   ݊اورهان پاموک نویسنده مشهور ترکیه است که تا کنون جوائز ملی وبین المللی متعددی بابت رمانهای خود اخذ کرده است و دو بار نیز برنده بالاترین جائزه ادبی فرانسه شده است.کتاب نام من سرخ تعداد بیشماری جوائز ملی و جوائز ادبی فرلنسه، ایتالیاو ایرلند را به خود اختصاص داده است  *****                              

   معرفی شاعران آشوری

ویلیام سرمس1910: (بندرپهلوی) ـ 1970 (فرانسه) از شاعران ونویسندگان بنام آشوری است . وی تحصیلات متوسطه خود را در مدرسه فرانسوی تبریز و تحصیلات عالی خود را در کشور فرانسه و در رشته مهندسی شیمی انجام داده بود پس از بازگشت به ایران (1963) فعالیتهای فرهنگی خود را شروع کرد و در هنگام مرگ از نامدارترین نویسندگان آشوری بود. وی که شاعر، نمایشنامه نویس ومترجم  بود  با تألیف فرهنگ دوجلدی فارسی ـ آشوری  در تاریخ جامعه ما جاودانه شد. نمونه ای از اشعار او را در زیر می خوانید
                                       بدرود
                         بدرود ترا ای جوانی ای شباب
                         ای همه خاطره ها، ای توخیال
                         همچو رویایی گذشتی و هنوز
                         خفته در سینه  من آرزوها بسیار
                         ز بار عمر و ز رنج و درد سالها
                         نشسته بر تنم بسی غبارها
                         به روی چهره ام ز پیری و درد
                         تنیده پوششی ز چین و چروکها
                         به نرم گیسوان سیاه چون شبم
                         کنون آمده سفید تارهایی دوان
                         و چون برف نو نشسته بر چمن
                         نشانده بر سرم تاجی از خزان
                         خدایا تو مگذار که غافل شوم
                         از این پیری و پیرانه سر
                         مبادا که نامم بمیرد چو تن
                         مبادا که مرگم تهی باشد و بی ثمر
تأثیر زبان سریانی در فارسی
ܠ:
ܠܵܐ: ܒܠܵܐ: لا و بلا بصورت بِلا بمعنی(بدون) درفارسی وارد شده .
ܠܐܵܝ: لای: ماندگی. خسته شدن. لای لای ( لالایی در فارسی)
ܠܒܸܫ: لبِش: پوشیدن
ܠܒܼܘܼܫܵܐ: لبوشا: لباس و جامه
ܠܒܼܝܼܒܼܵܐ: لبیبا: لبیب، شجاع
ܠܸܓܼܙܵܐ: لِغزا: لغز، غمزه واشاره
ܠܓܼܵܡܵܐ: لغَمَه: لگام ودهنه(اسب)
ܠܲܓܼܢܵܐ: لَغنَه بمعنی لگن وتشت از واژه اکدی
اقتباس شده و در یونانی بصورت Lakhanu 
ثبت شده است Lekani  ܠܲܕܲܢ: لَدَن: همان گیاه لادن است. ریشه آن از
اکدی وفرم یونانی شده این کلمهLadanu
  استLahdan 
ܠܘܿܒܝܼܵܐ: لوبیا یا لوب از واژه اکدی
 Lubbu  آمده و در یونانی بصورت
Lobos  و در زبان لاتینی بصورت Lobia   است
ܠܲܗܠܘܼܗܸܐ: لهلوهه در فارسی بصورت له له زدن در آمده است
ܠܘܿܠܵܐ: لولَه : درفارسی همان لوله است.
ܠܵܘܠܵܒܼܵܐ: لولاوا: در فارسی بصورت لولا است بمعنای مفصل
ܠܘܼܥܵܒܼܵܐ: لوعاوا  بمعنای لعاب
ܠܲܚܡܵܐ: لخمه یا لحمه ( در فارسی در ترکیب گوشت لحم  استفاده می شود).
ܠܲܛܡܵܐ: لطما: لطمه،
ܠܵܛܸܡ ܠܠܸܒܵܐ: سر دل بماند (رودل کند)
ܠܝܼܓܼ ܠܝܼܓܼ: لیغ لیغ در فارسی بصورت لی لی درآمده که بمعنی تند تند راه رفتن است
ܠܲܝܠܸܐ: لیلِه بمعنی شب. در فارسی بصورت لیل درآمده است
ܠܝܼܦܵܐ: لیپه همان لیف فارسی  است 
ܠܲܟܵܐ: لَکَه ، در فارسی هم بصورت لکه  استفاده  می شود
ܠܲܟܵܬܵܐ: لَکَته همان لکاته است بمعنای زن بدنام
ܠܵܠܵܐ: لالا بمعنای لال است
ܠܲܢܓܵܐ: لَنگه بمعنای لنگ است وشًل
ܠܲܢܓܘܼܢܸܐ: ازمشتقات آن است بمعنای لنگیدن
ܠܵܦܸܐ: ܠܦܵܝܵܐ:لَپه ولپَیه بمعنای بلعیدن وتند خوردن است. در فارسی لپ لپ خوردن مشتق از آن است
ܠܦܵܦܵܐ: لپَپَه بمعنای غلاف وپوشش. در فارسی بصورت لفاف  است
ܠܲܩܠܲܬܵܐ: لَقلَقته یعنی حرکت صدا دار. لق لق زدن  مشتق از آن است
ܠܲܩܠܵܩܵܐ : لَقلَقه یا ܠܲܓܠܵܓܵܐ( لَگلَگه) درفارسی بصورت لک لک مورد استفاده دارد
ܠܸܫܵܢܵܐ: لِشَنَه بمعنای زبان که در فارسی بصورت لسان  استفاده می شود
************** اسطوره های بین النهرینی
                 (گیلگمش و توفان)                         
                         ادامه از شماره قبل
   …اما به رغم این نشانه های فرخنده، کتیبه شماره دو در شرایطی آغاز می شودکه انکیدو در حالت مبارزه قرار دارد و راه گیلگمش را که به سوی یک قرارعاشقانه روان است  سد می کند
     انکیدو راه ورود او به خانه پدر زنش را سد کرد
     او به گیلگمش اجازه ورود نداد.
     آنها در آستانه منزل پدرزن با هم درآویختند،
     در خیابان، در میدان عمومی، با هم کشتی گرفتند.
     چارچوب های در و دیوارها به لرزه درآمدند.
   نتیجه این کشتی آن است که دو طرف در می یابند که آنها نه برای مبارزه با یکدیگر که برای دوستی با هم آفریده شده اند، تقریبأ بلافاصله تصمیم می گیرند که به اتفاق یکدیگر غول جنگل سرو آزاد، خومبَبه(هووه وه) را که فریادش غرش طوفان، گفتارش آتش، ونفسش مرگ است از میان بردارند. خردمندان بزرگ اوروک در مقابل چنین نقشه جسورانه ای به آنها هشدار می دهند، اما در آغاز کتیبه سوم این اقدام را پذیرفته اند و رهنمودهای عملی ارائه می دهند.     ” گیلگمش، هیچ گاه به نیروی خود کاملأ اعتماد نکن.
     وقتی همه چیز را خوب دیدی، به ضربه اولت اعتماد کن.
     کسی که راه را می نماید، رفیقش را نجات خواهد داد.
     کسی که راه را می شناسد، از رفیقش حفاظت خواهد کرد.
     بگذار انکیدو پیشاپیش تو باشد،
     او راه جنگل سرو آزاد را می داند.
     او می تواند به نبرد بنگرد و تو را راهنمائی کند.
     بگذار انکیدو از رفیقش حفاظت کند و تو را ایمن دارد،
     و او را برای عروسان سالم بازگرداند،
     باشد تا ما در جمع خود به تو چون پادشاهمان متکی باشیم،
     و باشد که تو چون پادشاه بار دیگر به ما متکی باشی.”
   محل دقیق جنگل سرو آزاد مشخص نیست. یک روایت سومری قدیمی تر آن را در شرق بین النهرین، احتمالأ نزدیک کوه های زاگرس در مرزهای عیلام می داند. اما روایت بعدی حکایت از آن می کند که این جنگل در غرب مدیترانه در لبنان بوده است
گیلگمش و انکیدو پس از گوش دادن به اندرز خردمندان برای مشورت نزد ملکه بزرگ نین سون می روند. وی(نین سون) بخوری به پیشگاه  خدای خورشید ، شمش تقدیم می کند تا انکیدواز دوست خود محافظت کند و گیلگمش را سالم بازگرداند
   کتیبه شماره چهار که متأسفانه وضعیت خوبی ندارد، توضیح می دهد که چگونه این دو دوست پای در راه می نهند، جیره های خود را می خورند و چادری برپا می نمایند. گیلگمش دو رویای فوق العاده ناراحت کننده می بیند، وانکیدو آنها را به این معنا تعبیر می کند که نبرد آنها با خومببه موفقیت آمیز خواهد بود.   کتیبه شماره پنج درباره ورود این دو دوست به کنام خومببه است. چون مخاطبان بین النهرینی با جنگل آشنا نبوده اند، این صحنه با شکوه فراوان توصیف شده است:    آنها ایستادند و زبان به تحسین جنگل گشودند،
     خیره خیره به بالای سروهای آزاد نگریستند،
     خیره خیره مدخل ورود به سروهای آزاد را نگریستند،
     جایی که خومببه با رفت و آمد خود کوره راهی پدید آورده بود.
     مسیرها به خوبی کوبیده شده و راه عالی بود.
     آنها به کوه سرو آزاد، مأمن خدایان، و زیارتگاه ایرنی نی  نگریستند.
    سروهای آزاد حتی نمای کوه را نیز پوشانده بودند.
     سایه ساری خوب و شادی بخش داشتند.
     زیر درخت ها علف روئیده و سراسر جنگل را پوشانده بود.
   خومببه سر می رسد و به دیدار کنندگان خود با تحقیر می گوید: ” شما
آن قدر کوچک اید که من شما را یک لاک پشت به حساب می آورم    کور سوی امیدی نیست، گیلگمش مأیوس می شود. و در همین زمان :
     شًمًش طوفانهای بزرگ را علیه خومببه  فرا خواند،
     باد جنوب، باد شمال، باد شرق، باد غرب، باد نالان،
     تند باد، باد ساپارزیگو، باد ایم هولا، باد…
     آساکو، باد زمستانی، طوفان، گردباد،
     سیزده باد در مقابل او وزیدن گرفت و چهره خومببه تیره شد.
     او نه می توانست به پیش قدمی بردارد، نه به پس.
     بدین گونه سلاح های گیلگمش علیه خومببه کاری شد.
   خومببه التماس می کند که او را نکشند، اما انکیدو گیلگمش را تشویق می کند که کار را به پایان برساند. آنها گردن غول را می زنند و سرش را بر کلکی می گذارند تا رود فرات آن را به نیپور ببرد.   پس از بازگشت به اوروک گیلگمش خود را می شوید  و جامه و حمایل تمیزی می پوشد. جاذبه او الهه ایشتار را در دام عشق گر فتار می کند:  و شاهزاده خانم ایشتار چشمان خود را بر زیبایی گیلبگمش گشود.
     ” نزد من بیا گیلگمش، و معشوق من باش!
     موهبت نطفه خود را به من ارزانی دار!
     تو می توانی شوی من باشی، و من زن تو.
     من ارابه ای از سنگ لاجورد و طلا برایت مهیا خواهم کرد،
     با چرخ هایی زرین و دسته هایی از سنگ اِلمیشو
     تو شیاطین اومو را همچون قاطرانی بزرگ افسار خواهی کرد!
     با بوی خوش سروها به خانه ما بیا!
     هنگامی که به خانه ما درآیی
     آستان شگفت آن بر پاهایت بوسه خواهد زد   ادامه در شماره آینده                      

گفتگو با یک زن فعال آشوری

  گفتگوی این شماره بولتن را دوست گرامی خانم هلن سنت ونسان انجام داده است  با آنابل سنت ونسان که از فعالان جامعه آشوری استرالیا می باشد. ضمن تشکر ازهلن عزیز، این گفتگو را تقدیم حضورخوانندگان بولتن شامیرام می نماییم  س: آنابل عزیز با تشکرازاین که  این گفتگوی را پذیرفتی، لطفأ خود را برای خوانندگان ما معرفی کنید
ج: من یک آشوری ایرانی الاصل هستم. درتهران متولد و بزرگ شده ام.
س: چه مدتی در استرالیا زندگی می کنید  و میزان تحصیلات و نوع فعالیتهایتان چیست؟  س: خانواده من در سال 1987 به استرالیا مهاجرت کرد. ما حدود 24 سال است که در این کشور زندگی می کنیم. هنگامی که من به اینجا رسیدم، بعلت نداشتن اقامت، نتوانستم تا یک سال به مدرسه بروم. بعدأ تحصیلاتم را تا اخذ درجه مهندسی کامپیوترادامه دادم. در حال حاضر بعنوان یک آرشیتکت فنی در تل استار که بزرگترین کمپانی مخابراتی در استرالیا است مشغول به کارهستم
س: لطفأ در مورد فعالیتهای اجتماعی خود برای خوانندگان ما بگویید
ج: من از سال 2000 به مدت 8 سال دبیرانجمن خیریه و فرهنگی آشوریها بودم. همچنین از سال 2003 بمدت 5 سال  بعنوان دبیر ملی در فدراسیون ملی آشوریهای استرالیا انتخاب شده بودم.بعنوان یک دبیر من یکی از پایه گذاران اصلی فستیوال سال نو آشوری که توسط فدراسیون ملی آشوریهای استرالیا در سیدنی برگزار گردید بودم . اوقات و تلاشهای من درچهارسال اول، وقف هماهنگی فستیوال شد.همچنین نمایندگی  فدراسیون مزبور را در دو کنگره اتحادیه جهانی آشوریها ( 2005 ، لندن) و( 2007، تهران )بعهده داشتم. واخیرأ برای برپایی بنای یادبود نسل کشی آشوریها درسیدنی با شاخه استرالیای اتحادیه جهانی آشوریها وهمچنین با مرکز سیفو، درزمینه وب سایت آن و برخی کارهای ویرایشی برای انتشارات آن که در جهت ارتقا آگاهی  نسبت به نسل کشی آشوریها است، همکاری داشتم س: به نظر شما چه تعداد آشوری در استرالیا سکونت دارند؟
ج: حدودأ 40000 آشوری اینجا در نیو ساوث ولز و 15000 نفر در ویکتوریا هستند. البته ازچندین سال پیش اینجا آمارگیری نشده و ممکن است که با مهاجرت اخیر آشوریها از عراق(از 2003) این آمار تغییر کرده باشد
س:با توجه به اینکه سالهاست که در استرالیا زندگی می کنید، موقعیت زن آشوری را چگونه می بینید و به نظر شما چه پیشرفتهایی کرده اند؟  ج: من دیده ام که زنان آشوری از تمام فرصتهایی که اینجا وجود دارد استفاده می کنند اما به نظر من کافی نیست. مثلأ تعدادی از دختران بعد از اتمام تحصیلات عالی ازدواج می کنند وادامه تحصیل نمی دهند یا اینکه وارد بازار کار نمی شوند. بعضی نیز موقعیت های  خوب کاری  را از دست می دهند تا از فرزندانشان مراقبت کنند. در کشورهای غربی گاهی پیش می آید که اگر زن موقعیت کاری بهتری داشته باشد مرد در خانه می نشیند و از فرزندان مراقبت می کند. اما ما هنوز تحت یک فرهنگ مردسالار زندگی می کنیم س: وضعیت زنان را در خارج از ایران چگونه می بینید؟ آیا آشوریان خارج از ایران فرهنگ خود را از دست می دهند؟ نسل جدید را چگونه توصیف می کنید؟ ج:اکثریت آشوریها مردم بسیار مذهبی هستند و زندگی در کشورهای غیر مسیحی باعث شده که ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند. مشکل آشوری ها در کشورهای غربی این است که بعلت اهمیت  بیشتری که برای مذهب (نسبت به ملیت) قائل هستند، دختران و پسران ما با سایر ملیت ها معاشرت و ازدواج می کنند و هویت خود را از دست می دهند.
س:فعالیت آشورها در استرالیا چگونه است و چه انجمن هایی به غیر از انجمن شما آنجا  فعالیت دارند
ج: انجمن ها  و کلوب های اجتماعی دیگری نیز درسیدنی فعالیت دارند. شناخته شده ترین آنها، کلوب اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی آشوریها است اما متأسفانه فعالیت اجتماعی و آکادمیک و فرهنگی وهنری چشمگیری ندارد. البته کلیساها  بسیار فعال هستند اما ما قطعأ با کمبود سازمانهای فرهنگی آشوری مواجه هستیم
س: آیا با انجمن های آشوری کشورهای دیگر ارتباط و همکار دارید؟ 
ج: همانگونه  که گفتم من با مرکز سیفو همکاری داشتم . این مرکز در سوئد مستقر ودارای شاخه هایی در کشورهای دیگر است. من با اعضای شاخه های مختلف مرکز سیفو هم ارتباط دارم. همچنین سعی در حفظ ارتباط با اعضای فعال سازمانهای دیگر وپیگیری فعالیت آنها دارم
س:چگونه وظایف خود را در خانه و خانواده با کار خارج از منزل تنظیم می کنید؟ ج: من در حال حاضر من بطور رسمی به هیچ سازمانی متعهد نیستم. البته هر کجا که لازم باشد کمک می کنم. اما قبلأ تنظیم کار برای فعالیت در سه سازمان بسیار مشکل و در عین حال انجام شدنی بود. من فکر می کنم که مجرد بودن و نداشتن خانواده این فرصت را به من داده بود تا به جامعه آشوریهای استرالیا کمک کنم 
س: چه توصیه ای برای آشوریها وبویژه زنان دارید؟ ج: یکی از بزرگترین ناامیدی های من کمبود زنان فعال در سازمانهای آشوری است.دراکثر اجتماعات و سازمانهای آشوری که شرکت کرده ام من تنها زن شرکت کننده بوده ام. اگر به عکسهای مربوط به اجتماعات عراق که با شرکت همه سازمانها بوده کنید هیچ زنی نخواهید دید.من بالشخصه دوست دارم زنان بیشتری را که در حرفه خود موفق هستند  ببینم که درسازمانهای آشوری فعال باشند 
س: این علاقه و تعهد به جامعه آشوری را چگونه کسب کردید  ج: والدین پدری من از فعالان جامعه آشوری بوده اند و پدر بزرگ مادری من بنام یوخنه آوانس( یوخنه گرجی) نیز فعال بود اواشعارو مطالب طنزهم به آشوری نوشته است. او اینجا در استرالیا معلم زبان آشوری بود. در سال 1998 من به مطلبی در روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در مورد زبان آشوری برخوردم. در مقاله نوشته شده بود که زبان آشوری منقرض شده و بیشتر از 40 سال دوام نخواهد داشت          من نمی توانستم جلوی اشکهایم را بگیرم در آن لحظه به خودم گفتم که  باید کاری انجام دهم تا مطمئن باشم که این اتفاق نیفتد بولتن: از همکاری شما بسیار متشکریم و برایتان آرزوی موفقیت می کنیم. وجود جوانان دلسوزی مانند شما موجب خوشحالی ما و تمام فعالان جامعه آشوری است 

اخبار انجمن شامیرام

  *هیئت مدیره انجمن بانوان شامیرام در تاریخ 18 آذر 1390در بازار کریسمس کلیسای حضرت مریم و در روزهای 24 و 25  آذر در بازار انجمن آشوریهای تهران شرکت نمودند. در این بازار محصولات خوراکی سنتی و صنایع دستی، تزئینات مربوط به عید میلاد مسیح و همچنین محصولات فرهنگی به همکیشان گرامی عرضه شد. سود حاصل از این بازار صرف فعالیتهای خیریه و همچنین فرهنگی و هنری(چاپ  ونشر کتاب و جزوات  سی دی) وبرگزاری کلاسهای زبان و… در سال آینده خواهد شد
  کلاسهای آموزشی زبان آشوری( در دو رده) وزبان انگلیسی در فصل گذشته  همچنان بطور منظم برگزار شده و دانش آموزان با جدیت به یادگیری ادامه می دهند. لازم به ذکر است که کلاس اول آشوری نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد و افراد علاقه مند می توانند جهت ثبت نام با مسئولین این کلاسها(خانم مادلین استپانس و خانم شامیرام داودپوریان) تماس حاصل نمایند
      ازدوستان عزیز که به انجمن شامیرام کمک مالی کرده اند           سپاسگزاریم      آقای ژوزف پیوس               300.000 تومان
     ”    سیروس هرمزی:          100.000 “
     ”    هومن هرمزی              100.000 “
     ”    یورکا بدل عبدیشو          300.000 “
     ”    کلمون یونانی               100.000 “
     ”    یوخنه سرگیزی             100.000 “
     خانم دوریس سرخوش   50.000  ”
مجسمه آزادی وسمیرامیس  مجسمه معروفی که در بندر نیویورک با مشعلی بدست وتاجی از اشعه سمبل آزادی است، در واقع نمایانگر ملکه سمیرامیس(شامیرام) می باشد. این خلاصه ای از مقاله لیندا بریزر است که در اینترنت در معرض افکار عمومی قرار گرفته است. سمیرامیس ملکه بابل وهمسر نمرود یک شخصیت تاریخی معروف است که اولین بار توسط هرودوت تاریخ نویس مشهور یونانی معرفی شده و سپس توسط هنرمندان نامداری همچون ولتر، دانته وروسینی ،دومنیکو سیماروسا و…برای آفرینش  آثارشان  مورد استفاده قرار گرفته  است. بر طبق افسانه پس از تولد سمیرامیس یا سمورامات، مادرش او را در سبدی در دریا رها می کند وکبوترانی که وی رااز دریا می گیرند با شیر و پنیری که از چوپانان نزدیک محل زندگی خود می دزدند او را بزرگ می کنند. بعدها این چوپانان او را پیدا می کرده و مانند یکی از فرزندان خود بزرگ می کنند.  سمیرامیس زیبا بود وزیبائی افسانه ای داشت.  پس از مرگ شوهرش اونس، شاه نمرود که  بنیانگذار بابل بود، او را به همسری می گیرد.نمرود بعنوان یک حاکم قدرتمند توصیف شده است . اعراب معتقدند که بعد از طوفان نوح نمرود بود که ساختمان جالبی را در بعلبک(لبنان) ساخت که دارای  سه ستون 800 تنی بود. نخستین مراکز پادشاهی نمرود بابل،اکد وسایرنقاط در سرزمین شنعار(سومر) بود. پس از مرگ نمرود،سمیرامیس به جای فرزند صغیر خود به تخت سلطنت می نشیند و بمدت 42 سال حکومت می کند. البته   طبق مدارک تاریخی مدت سلطنت سمیرامیس 5 سال(806 ـ 811) بوده است که طی این مدت نیابت سلطنت را بعهده داشته است.    مجسمه آزادی توسط فرانسویها به امریکا اعطا شد. نمونه دیگری که تصویر آینه آن می باشد در جزیره ای در رود سن بر پا ایستاده است. این دو مجسمه نمایانگر سمیرامیس همسر نمرود و ملکه بابل هستند. از آنجا که این رسم در فرهنگهای کهن وجود داشت که پس از ایمان آوردن به یک الهه  نام او را تغییر می دادند، سمیرامیس دارای نامهای متعدد  دیگری نیزمـانند ایزیس(مصری)، ایشتار(بابلی) سیبل(رومی) آشتورت(اسرائیلی)،آفرودیت(الهه عشق)،ونوس(الهه شکار)،آرتمیس، دیانا، هلنا(یونانی)، آتنا، مینروا، و…نیز هست.   بیشتر مردم دنیا ازمنشأ مجسمه آزادی بی خبر هستند. مجسمه سازی که آن را ساخت یک ایتالیایی بنام آگوسته برتولدی بود. او قبل از ساختن آن بدنبال کمیسیونی بود تا یک مجسمه از الهه ایزیس (نام دیگر سمیرامیس) بسازد تا بر کانال سوئز بنگرد. این مجسمه زنی   بود که مشعلی بدست داشت. قسمت تاج مجسمه دارای 25 پنجره زیر شیروانی است که بنظر می رسد نشانگر 25  سنگ جواهر روی کره زمین باشند. یا شاید نشانگر روز 25 دسامبر، روز تولد سمیرامیس است مجسمه آزادی عطری بابلی در طرح خود دارد و هویت آن در شکلش مستتر است. او بر یک پایه با طرح بابلی زیگورات ایستاده که از روی برج بابل طراحی شده است. حتی اصل ومنشأ کلمه کلمبیا که به فرانسوی بمعنای کبوتراست و در نامگذاری بسیاری از مظاهر تمدن غرب مانند بریتیش کلمبیا، کلمبیا پیکچر،کلمبیا یونیورسیتی  بکار رفته به سمیرامیس باز می گردد. نام مستعار دیگرسمیرامیس رز است .افسانه ای در مورد رز مصلوب وجود دارد که سمبل آن یک ستون قرمز شفاف می باشد. در یک طرف این ستون یک صلیب و در طرف دیگر آن یک رز قرمز   حک  شده و بنظر می رسد که سمبل تموز(آدونیس) می باشد که توسط ونوس مصلوب شده و به یک رز قرمز تبدیل شده بود. منبع: اینترنت

شامیرام
بولتن داخلی
انجمن بانوان آشوری
  شماره 11 زمستان 2012
صندوق پستی: 156/14565
تهران / ایران

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Monday, January 30, 2012

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.