The subject in Assyrian & Persian(10)

  ܘܪܣܐ ܓܘܝܐ  
  ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ
   ܡܢܝܢܐ 10 ܬܫܖ̈ܝܐ 2011

ܚܒܼܝܫܬ̈ܐ
ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܦܘܬܚܐ
ܩܠܐ ܕܩܪܢܐ
ܛܘܒܼ̈ܐ ܩܐ ܚܬܢܐ
ܛܘܒܼ̈ܐ ܩܐ ܟܠܘ
ܦܩܐ ܒܘܓ̰ܐ
ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ
ܡܬܠ̈ܐ ܫܘܡܝܖ̈ܝܐ
ܒܘܠܓܢܐ

بزبان فارسی
سلام پائیزی
اخبار
نامداران درگذشته
معرفی ادیبان آشوری
تأثیر زبان سریانی در فارسی
اسطوره های بین النهرینی
مصاحبه با پروفسور جفری کان
آشپزی آشوری

ܦܘܬܚܐ
ܦܪܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܩܲܝܛܵܐ ܘܡܸܛܝܵܐ ܝܠܸܗ ܬܸܫܖ̈ܝܼܸܐ. ܬܸܫܖ̈ܝܼܸܐ ܠܟܸܣ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ ܐܲܟܵܖܸ̈ܐ ܐܲܩܡܵܐ ܕܓ̰ܲܡܲܥܬܵܐ ܕܥܲܠܠܵܬܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܘܩܵܐ ܕܝܼܲܢ ܕܒܸܚܦܵܛܵܐ ܝܘܲܚ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ؛ ܥܕܵܢܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܸܐ ܠܲܢ ܚܕܵܐ ܓܲܫܲܩܬܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܠܚܲܢܲܢ ܒܕܲܥܒܼܲܪ. ܩܵܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܦܖ̈ܝܼܣܸܐ ܝܘܲܚ ܠܥܸܣܪܵܐ ܡܸܢܝܵܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܟܘܼܪܵܣܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܫܲܡܝܼܪܵܡ ܘܪܵܒܵܐ ܡܲܦܨܸܚܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܬܲܢ ܕܒܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܡܘܼܢܬܝܼܸܐ ܝܘܲܚ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܥܵܒܼܘܼܕܘܵܬܲܢ ܘܒܝܼܫ ܡܲܚܕܝܼܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܝܵܘܡܵܐ ܠܚܲܒܼܪܸܗ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܠܸܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܩܵܖ̈ܝܵܢܸܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܓܼܵܠܬܵܐ؛ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܲܬܪܲܢ ܐܝܼܪܵܢ ܐܸܠܵܐ ܒܪܵܒܵܐ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ.
ܒܦܪܵܣܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܟܘܼܪܵܣܵܐ؛ ܢܝܼܫܵܢ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܗܵܘܲܚ ܡܥܵܕܖ̈ܵܢܸܐ ܩܵܐ ܡܲܪܘܲܚܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ ܐܵܦ ܕܸܟܼܝܵܐ .ܟܲܕ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܬܸܩܢܘܿܠܘܿܓܼܝܼܵܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐ݇ܣܘܼܪܵܐ ܥܲܡ ܟܠܵܝ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܐܵܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ؛ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܨܸܦܝܵܐ ܘܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ(ܗܸܡܸܙܡܵܢܸ̈ܐ) ܦܵܖ̈ܣܵܝܸܐ ܘܬܘܼܖ̈ܟܵܝܸܐ ܩܵܐ ܕܡܲܨܲܚ ܟܵܬܒܼܲܚ ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܣܝܵܡܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܘܼܬ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ؛ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ؛ ܡܵܫܘܿܚܘܼܬܵܐ ܘܫܪ. ܐܸܠܵܐ ܟܵܬܒܼܲܚ ܘܕܵܖ̈ܫܲܚ ܐܵܦ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܸ̈ܐ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ. ܘܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܘܵܠܸܐ ܕܗܵܘܲܚ ܟ̰ܘܼܟܒܸܢܸ̈ܐ ܒܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܡܸܬܦܵܪܡܝܼܵܢܵܐ ܒܟܠܵܝ ܫܲܒܼܛܸ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܒܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐܠܸܐ ܝܘܲܚ ܗܲܡܘܼܢܸܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܡܚܝܼܠܵܐ ܝܠܸܗ ܘܠܲܝܬ ܠܸܗ ܟܠܵܝ ܐܵܢܝܼ ܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠܵܝ ܩܵܐ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܘܬܲܪܓܲܡܬܵܐ؛ ܐܸܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܚܝܼܠܘܼܬܵܐ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܓܵܢܲܢ ܒܗܿـܝ ܕܒܲܨܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܝܘܼܠܦܵܢܲܢ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܘܠܸܐ ܝܘܲܚ ܝܠܝܼܦܘܼܗـܝ ܠܸܫܵܢܲܢ ܠܚܲܕ݇ ܕܲܪܓܼܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ. ܠܸܫܵܢܲܢ ܚܩܝܼܪܵܐ ܕܒܡܸܬܚܵܐ ܕܟܡܵܐ ܕܵܖܸ̈ܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܗܿܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܒܬܸܒܼܸܝܠ ܘܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܓܼܵܠܝܼܒܘܼܬܵܐ ܕܥܵܖ̈ܵܒܵܝܸܐ ܗ݇ܘܸܐܠܸܗ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܫܲܢܲܝܬܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܠܡܲܥܪܒܼܵܐ(ܒܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܕܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܡܫܲܡܗܸ̈ܐ ܕܐܲܣܝܘܼܬܵܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘܿܦܝܼܵܐ ܘܫܪ.ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܵܘܢܵܝܵܐ ܠܥܲܪܲܒܵܝܵܐ)؛ ܟ̰ܸܡ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܘܐܝܼܬ ܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܡܨܵܝܬܵܐ ܕܒܵܪܸܐ ܠܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܸܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠܵܝ ܩܵܐ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܣܝܵܡܵܐ. ܘܗܵܕܟܼܵܐ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܠܘܵܠܝܼܬܲܢ ܓܘܼܪܬܵܐ ܠܟܸܣ ܐܘܼܡܬܲܢ ܕܠܵܐ ܡܲܚܦܸܠܲܚ ܘܠܵܐ ܟܵܠܲܚ ܡܼܢ ܝܠܵܦܬܵܐ ܘܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܐܸܢ ܠܸܐ ܒܵܥܲܚ ܕܛܵܠܸܩ ܠܸܫܲܢܲܢ ܘܛܵܠܩܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܲܢ. ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܸ̈ܐ ܫܡܝܼܥܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܐ݇ܡܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ: ܩܵܡܘܼܕܝܼ ܝܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܠܸܐ ܦܵܠܸܛ ܚܲܕ݇ ܠܲܚܡܵܐ ܡܸܢܸܗ.ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܗܲܡܘܼܢܸܐ ܝܘܲܚ ܕܐܵܦܸܢ ܕܙܘܼܙܸܐ ܠܵܐ ܦܵܠܛܝܼ ܡܸܢܸܗ ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܢܛܵܪܘܼܗܿ ܝܠܸܗܐ ܝܼܬܘܼܬܲܢ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܥܲܡܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܘܡܫܲܡܗܵܐ ܘܦܲܪܘܼܩܲܢ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܛܠܵܩܵܐ
.

      ܩܠܐ ܕܩܪܢܐ
  ܩܵܠܵـܐ ܕܩܲܪܢܵــܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܡܛܸـܐܠܸـܗ ܠܕܸܫـܬܵܐ ܠܛـܘܼܪܵܐ
  ܐܲܝـܟܼ ܢܵܩـܘܿܫܵــܐ ܕܙܲܢـܓܸـܪ ܩܵـܠـܘܼܗـܝ ܓܵــܘ ܪܵܓܼـܘܼܠܵـــܐ
  ܝܵܢ ܛܲܒܼܠܵܐ ܕܟܸܐ ܓܲܡܓܸܡ ܩܵܠܘܼܗـܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ
  ܩܵــܐ ܓ̰ܲܡܲܥـܬܵܐ ܕܙܲܖ̈ܥܸــܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܙܥــܘܿܪܵܐ ܘܓــܘܼܪܵܐ
          ܀܀܀܀܀
  ܩܵܠܵــܐ ܫܡܸܥـܠـܗ݇ܘܿܢ ܟܠܵـــܝ ܓܲــܒܸ̈ܐ ܪܵܒܵـــܐ ܨܸܦܝܵـــܐ  
  ܖ̈ܥܸܫܠـܗ݇ܘܿܢ ܕܠܐܘܼܡܬܵܐ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܸـܗ ܓܘܼܪܵܐ ܪܕܘܼܦܝܵܐ
  ܥܒܼܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܠܝܬܵܒܼܬܵܐ؛ܦܠܸܛـܠܸــܗ ܡܓܵــܘܸܗ ܚܲܕ݇ ܒܘܼܝܵܢܵܐ
  ܒܚܲـܕ݇ܟܡܵܐ ܡܠܘܼܐܸ̈ܐ ܓܡܝܼܖܸ̈ܐ ܒـܗܵܘܢܵܐ ܡܸܠܝܸ̈ܐ ܡܛܢܵܢܵܐ
          ܀܀܀܀܀
  ܩܛܸܥܠــܗ݇ܘܿܢ ܕܫܵــܖ̈ܝܼ ܠـܫܸܫܸܠـܝܵܬܸ̈ܐ ܐ݇ܣܝܼـܖܸ̈ܐ ܒـܐܲܩـܠܲܢ  
  ܕܡܵܨܲܚ ܫܵܩܠܲـܚ ܙܸܕܩܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܕܒـܕܲܥـܒܼܲـܪ ܫܒܼܸܩـܠܲܢ
  ܩܵــܐ ܕܗܵܘܸܐܠܲܢ ܚܲܕ݇ ܒܲܝـܬܓܵــܘܣܵــܐ ܠܒـܢܘܼܢܲܢ ܘܒـܢܵܬܲܢ
  ܩܲܝــܘܼܡܸ̈ܐ ܕܐܝܼـܬܠܲــܢ ܒܫـܘܼܠܛܵــܢܵܐ ܕܦܵܠـܚـܝܼ ܩܵــܬܲܢ
          ܀܀܀܀܀
  ܕܠܵــܐ ܟ̰ــܘܼ ܫܸܟــܘܼܬܵܐ ܒܸـܕ ܫܵܩـܠܲـܚ ܚــܕܵܐ ܡܵܪܘܼܬܵܐ
  ܓܵــܘ ܒܲܝـܬܓܵــܘܣܵـܐ ܕܐܲܒܼܵــܗܵܬܲܢ ܥܲـــܡ ܫـܒܼܵــܒܼــܘܼܬܵܐ  
  ܡܲـܪܡܲـܚ ܐܵܬܵܐ ܚـܩـܝܼـܪܬܵܐ ܕܐܘܼܡــܬܲܢ ܒܫܲـܘܝـــܘܼܬܵܐ
  ܕܚܲܝــܝܼ ܒـܢܘܿܢܸ̈ܐ ܘܒـܢܵܬܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡـܬܲܢ ܓܵـܘ ܫܸܠـܝـܘܼܬܵܐ             
 ܕܸܡܵܐ ܕܣܵܗܕܸ̈ܐ ܚـܕܵܐ ܓܵـܗ ܐ݇ܚܸـܪ݇ܬܵܐ ܗܘܸܐܠܸـܗ ܥܸــܠـܬܵܐ
 ܝܵܬܒܼܲܚ ܨܲܪܥܸــܦܲܚ ܩܵــܐ ܕܪܵܥــܫܲــܚ ܡܘܼܕܝܼ ܚܸــܠـܛܵܐ
 ܥܲـܡܵــܐ ܥܲــܡ ܙܲܒܼـܢܵــܐ ܘܩܵـܢـܘܿܢܸ̈ܐ ܐܵܙܲܠ݇ــܚ ܠـܩܵـܕ݇ܡܵـܐ   
 ܗܲܠ ܗܿܘ ܝܵـܘܡܵـܐ ܕܢܝܼـܫܲܢ ܬܲܡܸـܡ ܘܡܵܛܸــܐ ܠܬܝܵـܡܵܐ
         ܀܀܀܀܀  
 ܡܵـܫـܘܿܚܲـܢ؛ ܟܲــܬܵܒܼܲــܢ ܡܲܕܥــܝܼ ܠـܐܘܼܪܚܵــܐ ܕܫــܪܵܪܵܐ
 ܥܲــܠ ܐܵܗܵܐ ܒـܘܼܝܵـܢܵـــܐ ܟܵــܬܒܼــܝܼ ܒـܝܲــــܕ ܐܝܼـܩܵـــܪܵܐ   
 ܒܝܲــܕ ܠܘܼܒܵܒܼܵܐ ܕܝܵــܗܒܼـܝܼ ܠܓ̰ܘܲܢـܩܸ̈ܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܩܵܕܡܵــܐ   
 ܕܩܵــܘܝܼ ܒـܐܘܼܪܚܵــܐ ܐܘܼܡـܬܵܢܵـܝـــܬܵܐ ܐܲܝـــܟܼ ܐܝܼـܣܵـــܪܵܐ

            ܓܝܘܪܓܝܣ ܥܝܣܐ ܚܐܢܝ
            6 ܒܟܢܘܢ 2010
               ܐܘܪܡܝ
 ܛܘܒܼ̈ܐ ܩܐ ܚܬܢܐ
ܡــܘܼܟܸܦܠـܘܼܟܼ ܐܲܢ݇ــܬ ܪܸܫــܘܼܟܼ؛ ܩܵܕ݇ܡ ܒــܘܼܪܵܟܼܵܐ ܒـܡܲܟܝܼـܟܼܘܼܬܵܐ
ܡܵܪܝܵــܐ ܡܵܪܸܡ ܪܸܫــܘܼܟܼ؛ ܒـܬܸܪܘܲܝ ܥܲـܠــܡܸ̈ܐ؛ ܒܲـܒـܪܝܼــܟܼــܘܼܬܵܐ

ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܗܵܘܸܝــܬ ܪܥܝܼــܫܵــܐ ܢܵܦܸܠ ܬ݇ܚܘܿܬ ܐܲܩܠܘܼܟܼ ܒܝܼܫܵـܐ
ܥܲــܬܝܼــܪܵܐ ܦܵܝܫܸــܬ ܓܪܝܼــܫܵــܐ ܠܵܐ ܠܕܲܝــܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵــܐ ܦܝܼܫܵــܐ
ܬܪܸܝܢ ܓܵܗܸ̈ܐ ܦܵܝـܫܸـܬ ܒܣܝܼــܡܵܐ ܠܛܲܒܼــܬܵܐ ܕܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬܵܐ ܣܝܼܡܵـܐ
ܩܵـܢܸܝــܬ ܕܵܘܸܠــܬܵܐ ܥــܦܝܼــܦــܬܵܐ ܓܵـܘ ܫـܡܲــܝܵــܐ ܘܐܲܪܥܵــܢــܝܼܬܵܐ
ܝܕܵܥــܬܘܼܟܼ ܗܵܘܝܵܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܗܒܼܵܐ ܒܲܗܪܸܢܵــܗܿ ܘܠܵــܘܓ̰ܵـــܐ ܝܵܗܒܼܵـܐ
ܝܵܠܦܝܼ ܡܸܢܘܼܟܼ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܘܼܟܼ ܡܵܛــܝܼ ܠܪܵܡܘܼܬܵܐ ܕܕܲܪܓܼــܘܼܟܼ
ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܝܠܸܗ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܪܸܫܘܼܟܼ ܫܲܦܪܝܼܠܘܼܟܼ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܕܠܒܼܘܼܫܘܼܟܼ
ܒــܪܝܼــܟܼܵܐ ܗܵܘܸܐ ܗܿܘ ܒܲܝــܬܘܼܟܼ ܗܵܘܝܼ ܚܸܠܝܸ̈ܐ ܟܠܵــܝ ܩܵــܬܘܼܟܼ
ܟܵܡܠܵــܐ ܫܸܢܬܘܼܟܼ ܒܢـܝܼܚـܘܼܬܵܐ ܪܵܥـܫܸــܬ ܓ̰ܲܠـܕܸܐ ܒـܚܵــܕܘܼܬܵܐ
ܓ̰ܵܡܥܸــܬ ܒܝܵــܘܡܵــܐ ܕܵܘܸܠــܬܵܐ ܒــܟܠܵــܝ ܝܵــܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܫܸــܢ݇ــܬܵܐ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܝܫܘܥ

   ܛܘܒܼ̈ܐ ܩܐܟܠܘ

ܐܘܿ ܐܲܠܵـــــܗܵܐ ܒܲــܟܼــــܪܵܢܵـــــــܐ ܠܟــܠܵـــܝ ܟܸــــܐܢܸ̈ܐ ܕܲܟܼــܪܵܢܵـــــܐ
ܒܲــܪܸܟܼ ܠــܟܲܠــܬܲܢ ܣـܘܼܩܸـܠــܬܵܐ ܡܫܘܼܦـܪܵܐ ܠܫـܘܼܦـܪܵܐ ܒܘܼܩܸـܠــܬܵܐ
ܒܲـܪܸܟܼ ܠـܒܲـܝــܬܵܐ ܕܥܵـܒܼــܪܵܐܠܸـܗ ܐܲܝــܟܼ ܡܲــܠܸــܟــܬܵܐ ܣܲܩـܠܵــــܐܠܸــܗ
ܒܲـܪܸܟܼ ܠܓــܢܘܼܢܘܼܗܿ ܡܫܝܼܚܵܝܵـــܐ ܘܠـܒــܘܼܪܵܟܼـــܘܼܗܿ ܢܵــܡــܘܿܣܵـܝܵـــــܐ
ܬܲܓܒܸܪ ܠܒܲܝܬܘܼܗܿ ܥܲܡ ܓܲܒܼܪܘܼܗܿ ܠܡܸܫـܬܲܐܠܵܢــܘܼܬܵܐ ܕܠܣܲـــܒܼـــܪܘܼܗܿ
ܕܙܵܝܸــܕ ܘܓܲـــܪܘܸܣ ܐܝܼــܩܵـــܪܘܼܗܿ ܦܵܝـܫܵــܐ ܡܫـــܘܼܡܸــܗܬܵܐ ܕܕܵܘܪܘܼܗܿ
ܚܵــܕܘܼܬ ܠܸــܒܵـــܐ ܝܵــܗܒܼܸܠܵــܟܼܝ ܒܫـܘܼܦـܪܵܐ ܕܦܸܨܚܵـــܐ ܓܵـܒܼܸܠܵـــܟܼܝ
ܒܲܣܸܡܠـܗ݇ܘܿܢ ܡܲܖ̈ܥܸــܐ ܕܦܸܐܖ̈ܵܟܼܝ ܩܵـܐ ܕ ܚܵـܕܸܐ ܠܸܒܵـــܐ ܕܓܲܒܼــܪܵܟܼـــܝ
ܗܵܘܝܲܬـܝ ܚܲــܕ݇ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܚܲـــܕ݇ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܠܟܠ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܘܟܲܠܬܵܐ
ܨܠܵــܘܵܬܸ̈ܐ ܕܝܸــܡܵــــܐ ܘܚܵــــܬܵܐ ܚܵـــܕܖ̈ܝܼ ܥܲــܠܵـــܟܼܝ ܒــܘܼܪܸܟܵــــܬܐ
ܫܵܦܸܚ ܫܠܵܡܵܐ ܒܓܵــܘ ܒܲܝــܬܵܟܼܝ ܙܵܝܸــــܕ ܫܲــܝـܢܵـــــܐ ܒــܕܵܪܵܬܵܟܼـــــܝ
ܚܵــܖ̈ܙܝܼ ܝܵܠܸــــܐ ܠܒܸــܖ̈ܟܵܟܵܟܼــܝ ܢܲܚܫܸــܖ̈ܬܵܢܸــܐ ܡܛܥــܘܿܢܝܵـــܬܵܟܼــܝ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܝܫܘܥ

    ܦܩܐ ܒܘܓ̰ܐ
   ܚܕܐ ܗܘܩܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ

ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܦܸܩܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܥܲܝܢܘܼܗܿ ܟܘܼܚܠܵܢܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܘܨܲܨܵܢܘܼܗܿ ܣܡܘܿܩܸ̈ܐ.ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܒܼܝܼܪܬܵܐ ܘܒܢܲܦ̰ܫܘܼܗܿ ܟܸܐ ܚܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܐܵܗܵܐ ܦܸܩܵܐ ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܝܠܵܗܿ ܠܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗܿ ܕܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒܼܕܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܫܟ̰ܚܵܐ ܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܓܲܒܼܪܵܐ.ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗܿ: ܩܵܝܡܵܢܝ ܘܣܵܩܠܵܢܵܗܿ ܓܵܢܝܼ ܘܚܵܕܪܵܢܝ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܕܓܵܒܼܸܪܝܼ. ܓܲܒܘܼܝܸܐ ܝܠܵܗܿ ܟܡܵܐ ܘܲܖ̈ܕܸܐ ܡܼܢ ܕܸܫܬܵܐ ܘܗܲܕܘܼܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܙܵܘܓܵܐ ܕܨܵܘܠܸ̈ܐ ܚܘܵܖܸ̈ܐ ܒܝܼܵܝ ܘܒܛܲܖ̈ܦܸܐ ܕܘܲܖ̈ܕܸܐ ܙܸܐ ܚܕܵܐ ܟܘܼܣܝܼܬܵܐ.ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܥܲܠ ܟܘܼܣܝܼܬܵܐ ܡܲܬܘܼܒܼܸܐ ܝܠܵܗܿ ܟܡܵܐ ܘܲܖ̈ܕܸܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܘܗܵܕܟܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܪܘܼܢܸܐ ܝܠܵܗܿ. ܗܿܝܓܵܗ ܒܸܢܕܵܝܵܐ ܒܸܢܕܵܝܵܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܗܲܠ ܕܡܛܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܟܸܣ ܚܲܕ݇ ܢܲܓܵܪܵܐ. ܢܲܓܵܪܵܐ ܒܸܚܙܵܝܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܬܘܼܗܿ:ܦܸܩܵܐ ܒܘܿܓ̰ܸܐ؛ ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܲܬܝ ܒܲܓ̰ܒܘܿܓ̰ܸܐ؟.ܒܸܟܪܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܦܸܩܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ:ܦܸܩܵܐ ܕܵܟܼ(ܕܵܝܘܼܟܼ)؛ ܦܸܩܵܐ ܚܵܟܼ(ܚܵܬܘܼܟܼ)؛ ܐܵܢܵܐ ܡܵܢܸܐ؛ ܐܵܢܵܐ ܫܵܢܸܐ. ܓܘܼܒܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ ܕܒܸܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸܐ. ܟܠ ܕܐܵܟܼܸܠܝܼ ܒܗܵܢܝܵܐ ܓܵܢܸܗ. ܐܵܢܵܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܘܵܢܝ ܒܵܬ݇ܪ ܓܒܼܵܪܝܼ. ܢܲܓܵܪܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ:ـ ܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܡܲܫܟ̰ܚܵܬـܝ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܼܝ ܡܸܢܝܼ؟ ܦܸܩܵܐ ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ ܝܠܵܗܿ: ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ. ܚܲܕ݇ ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܒܸܕ ܒܲܩܪܵܢܝ ܡܸܢܘܼܟܼ. ܐܸܢ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܩܵܠܲܢ ܐ݇ܬܸܠܸܗ؛ ܒܡܘܼܕܝܼ ܒܸܕ ܡܵܚܸܬܠܝܼ؟
ـ ܬܠܘܿܦ؛ ܬܠܘܿܦ. ܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܓܵܒܼܪܵܢܝ ܩܵܬܘܼܟܼ. ܐܲܢ݇ܬ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܝܘܸܬ ܕܠܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܐ.
ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܦܸܩܵܐ ܒܸܢܕܵܝܵܐ ܒܸܢܕܵܝܵܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܗܲܠ ܕܡܛܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܟܸܣ ܚܲܕ݇ ܝܲܦܵܝܵܐ(ܠܲܚܡܵܟ̰ܝܼ).ܗܿܘ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܕܟܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܘܣܘܼܩܸܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ:
ـ ܦܸܩܵܐ ܒܘܿܓ̰ܸܐ؛ ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܲܬܝ ܒܲܓ̰ܒܘܿܓ̰ܸܐ؟
ـ ܦܸܩܵܐ ܕܵܟܼ.ܦܸܩܵܐ ܚܵܟܼ. ܐܵܢܵܐ ܫܵܢܸܐ. ܐܵܢܵܐ ܡܵܢܸܐ. ܓܘܼܒܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ ܕܒܸܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸܐ. ܟܠ ܕܐܵܟܼܸܠܝܼ ܒܗܵܢܝܵܐ ܓܵܢܸܗ. ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܘܵܢܝ ܒܵܬ݇ܪ ܓܒܼܵܪܝܼ.
ܝܲܦܵܝܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: ـ ܡܸܢܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܗܲܪ ܠܸܐ ܡܲܫܟ̰ܚܵܬـܝ.ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܓܵܒܼܪܸܢܵܟܼ. ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܠܸܐ ܦܵܝܫܵܬـܝ ܟܦܝܼܢܬܵܐ. ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܬܝ ܟܡܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܝܘܸܢ؟
ـ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܒܘܼܩܵܪܵܐ. ܐܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܓܒܼܸܪܲܢ ܦܠܵܫܲܢ ܩܝܼܡܠܸܗ ܘܐܲܢ݇ܬ ܟܪܝܼܒܠܘܼܟܼ ܡܸܢܝܼ ܒܡܘܼܕܝܼ ܒܸܕ ܡܵܚܸܝܬܠܝܼ؟
ـ ܒܡܘܼܕܝܼ ܒܸܕ ܡܵܚܸܝܢܵܟܼܝ؟ ܐܵܗܵܐ ܕܘܿܪܵܢܵܐ ܕܒܸܚܙܵܝܘܼܗـܝ ܝܘܲܬܝ ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܸܕ ܦܲܪܬܸܠܸܢܸܗ ܓܵܘ ܖ̈ܲܦ̰ܫܵܢܵܟܼܝ ܕܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܩܵܠܵܟܼܝ ܠܵܐ ܦܵܠܸܛ.
ـ ܬܠܘܼܦ؛ ܬܠܘܼܦ.ܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܓܵܒܼܪܵܢܝ ܩܵܬܘܼܟܼ.ܐܲܢ݇ܬ ܪܵܒܵܐ ܩܲܪܵܣܵܐ ܝܘܸܬ.
ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܡܲܦܬܘܼܠܘܼܗܿ ܝܠܵܗܿ ܐܘܼܪܚܘܼܗܿ ܘܒܸܢܕܵܝܵܐ ܒܸܢܕܵܝܵܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܗܲܠ ܕܡܛܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܚܲܕ݇ ܩܲܨܵܒܼܵܐ(قصاب). ܩܲܨܵܒܼܵܐ ܕܝܬܝܼܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܕ݇ܡ ܕܘܼܟܵܢܘܼܗـܝ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܦܸܩܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܘܣܩܝܼܠܬܵܐ؛ ܐ݇ܡܵܪܵܐ
ܝܠܸܗ ܩܵܬܘܼܗܿ:
ـ ܦܸܩܵܐ ܒܘܿܓ̰ܸܐ؛ ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܲܬܝ ܒܲܓ̰ܒܘܿܓ̰ܸܐ؟
ـ ܦܸܩܵـܐ ܕܵܟܼ.ܦܸܩܵـܐ ܚܵܟܼ.ܐܵܢܵܐ ܡܵܢܸܐ.ܐܵܢܵܐ ܫܵܢܸܐ. ܓܘܼܒـܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ ܕܒܸܝܬܢܝܼܣܵܢܸܐ.
ܟܠ ܕܐܵܟܼܸܠܝܼ ܒܗܵܢܝܵܐ ܓܵܢܸܗ. ܐܵܢܵܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܘܵܢܝ ܒܵܬ݇ܪ ܓܒܼܵܪܝܼ.
ـ ܡܸܢܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܡܵܢܝܼ ܐܝܼܬ؟ ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܓܵܒܼܪܸܢܵܟܼܝ.
ـ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܒܘܼܩܵܪܵܐ. ܐܸܢ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܓܒܼܸܪܲܢ ܡܘܼܩܪܸܣܠܲܢ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ؛ ܐܲܢ݇ܬ ܒܡܘܼܕܝܼ ܒܸܕ ܡܵܚܸܬ ܠܝܼ؟
ـ ܐܵܗܵܐ ܣܟܝܼܢܬܵܐ ܕܒܸܚܙܵܝܘܼܗܿ ܝܘܲܬܝ؛ ܒܸܕ ܡܵܚܸܢܵܗܿ ܓܵܘ ܟܸܪ݇ܣܵܟܼܝ ܗܲܠ ܕܦܵܠܛܵܐ ܡܼܢ ܦܘܼܡܵܟܼܝ.
ـ ܬܠܘܼܦ؛ ܬܠܘܿܦ. ܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܓܵܒܼܪܵܢܝ ܩܵܬܘܼܟܼ.ܐܲܢ݇ܬ ܪܵܒܵܐ ܣܸܟܪܵܢܵܐ ܝܘܸܬ.
ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܐܘܼܪܚܘܼܗܿ ܡܲܦܬܘܼܠܘܼܗܿ ܝܠܵܗܿ ܘܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܲܝܟܵܐ ܐܵܙܵܠ݇ܐ.ܗܿܝܓܵܗ ܟܲܫܟܵܐ(ܥܘܿܩܸܒܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ) ܦܠܵܛܵــܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܓܵܘ ܩܸܢܘܼܗـܝ ܘܥܲܝܢܘܼܗـܝ ܒܸܩܝܵܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܦܸܩܵܐ. ܠܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗـܝ ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܝܠܸܗ: ܚܙܝܼ ܫܘܼܦܪܵܐ!ܚܙܝܼ ܩܵܘܡܬܵܐ!ܚܙܝܼ ܠܒܼܝܼܫܬܵܐ! ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܐܲܢܟܘܼܪܸܐ ܝܠܸܗ ܡܸܢܘܼܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܠܸܒܵܐ ܒܝܵܗܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܓܵܢܘܼܗـܝ. ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ:
ـ ܫܠܵܡܵܠܵܟܼܝ ܦܸܩܵܐ ܒܘܿܓ̰ܸܐ. ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܲܬܝ ܒܲܓ̰ܒܘܿܓ̰ܸܐ؟
ـ ܦܸܩܵܐ ܕܵܟܼ. ܦܸܩܵܐ ܚܲܟܼ. ܐܵܢܵܐ ܡܵܢܸܐ. ܐܵܢܵܐ ܫܵܢܸܐ. ܓܘܼܒܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ ܕܒܸܝـܬܢܝܼܣܵܢܸܐ.ܟܠ ܕܐܵܟܼܸܠــܝܼ ܒܗܵܢܝܵܐ ܓܵܢܸܗ. ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝــܘܵܢܝ ܡܲܫܟ̰ܚܵܢܝܼ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܼܪܵܐ ܕܚܲܝܸܐ.
ـ ܡܵܢܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܡܸܢܝܼ ؟
ـ ܠܸܐ ܝܘܸܬ ܚܸܪܒܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܒܘܼܩܵܪܵܐ. ܐܸܢ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܓܒܼܸܪܲܢ ܕܪܸܫܠܲܢ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ؛ ܒܡܘܼܕܝܼ ܒܸܕ ܡܵܚܸܬܠܝܼ؟
ـ ܐܵܢܵܐ ܡܵܚܸܢܵܟܼܝ؟ ܕܵܐܟܼܝܼ ܒܗܵܢܸܝܢ ܕܡܵܚܸܢܵܟܼܝ؟ܐܲܢ݇ܬـܝ ܒܐܵܗ ܫܘܼܦܪܵܐ؛ ܒܐܵܗ
ܩܘܼܡܬܵܐ؛ ܒܐܲܢܸܐ ܥܲܝܢܸ̈ܐ ܫܲܦܝܼܖܸ̈ܐ ܕܵܐܟܼܝܼ ܡܵܚܸܢܵܟܼܝ؟.ܐܵܗܵܐ ܛܘܼܦܪܝܼ ܕܒܸܚܙܵܝܘܼܗـܝ ܝܘܲܬܝ ܒܡܵܚܸܢܸܗ ܓܵܘ ܩܲܡܚܵܐ ܘܐ݇ܚܵܪܬܵܐ ܓܵܘ ܢܲܚܝܼܪܵܟܼܝ ܕܬܵܦܬܵܬܝ.
ـ ܗܸܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. ܓܲܒܼܪܝܼ ܝܘܸܬ ܘܒܲܗܪܵܐ ܕܥܲܝܢܝܼ.
ܗܿܝܓܵܗܿ ܒܸܕܒܼܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܚܠܘܼܠܵܐ ܘܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܥܘܿܩܘܼܒܖܸ̈ܐ ܘܦܸܩܵܩܸ̈ܐ ܕܓܵܘ ܕܸܫܬܵܐ ܙܸܐ ܒܸܟ̰ܝܵܕܵܝ ܝܢܵܐ. ܒܸܐܟܼܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܘܒܸܫܬܵܝܵܐ ܘܗܿܝܓܵܗܿ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܠܒܲܝܬܸܗ.ܢܦܸܠܗ݇ܘܿܢ ܬܠܵܬ݇ ܚܲܒܘܼܫܸ̈ܐ ܡܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܚܲܕ݇ ܩܵܬـܝܼ؛ ܚܲܕ݇ ܩܵܐ ܕܝܼܘܿܟܼܘܿܢ ܘܗܿܘ ܕܬܠܵܬ݇ ܩܵܐ ܦܸܩܵܐ ܘܓܲܒܼܪܘܼܗܿ.
ܗܘܩܝܬܐ ܒܝܕ: ܘܝܘܠܝܬ ܣ.ܚܘܿܣܪܘܿܐܵܒܵܕܝܼ
ܡܘܪܝܙܬܐ ܒܝܕ: ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

    ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܐ
     ܒܝܕ: ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܟܵܠܘܼ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ـ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܝܠܸܗ ܥܸܕܬܵܢܵܝܵܐ. ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܚܲܒܪܵܐ ܕܣܘܼܠܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܐ݇ܣܵܩܵܐ ܘܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐ݇ܡܝܼܪܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܥܲܠ ܡܙܲܝܲܚܬܵܐ ܕܐ݇ܣܵܩܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܠܫܡܲܝܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܒܸܢܝܵܐ. ܘܟܸܐ ܡܩܲܘܸܡ ܐܲܪܒܥܝܼܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܡܒܵܬ݇ܪ ܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.ܐܲܝܟܼ ܥܝܵܕܵܐ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܕܕܸܫܬܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ؛ ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܟܸܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܕܸܫܬܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܒܐܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ ܘܪܸܩܕܵܐ ܘܫܘܵܪܵܐ ܟܸܐ ܡܙܲܝܸܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ؛ ܟܲܕ ܠܲܝܠܸܐ ܕܡܩܲܕ݇ܡ ܐܵܗ ܝܵܘܡܵܐ (ܒܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܕܣܸܢܓ̰ܝܼܸܐ ܦܩܝܼܚܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ) ܟܸܐ ܦܵܖ̈ܡܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܬܪܸܝܢ ܦܵܥܘܸ̈ܐ ܕܣܸܢܓ̰ܝܼܬܵܐ ܘܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘܠܸܗ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܠܚܲܕ݇ ܓܸܒܵܐ ܥܸܠܸܠ ܕܬܲܪܥܵܐ. ܚܕܵܐ ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܫܝܼܪܵܐ ܕܚܲܠܒܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܟܸܐ ܗܵܕܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘܠܵܗܿ ܡܼܢ ܪܘܼܙܵܐ ܒܫܝܼܠܵܐ ܓܵܘ ܚܲܠܒܼܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܫܲܟܲܪ. ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ ܘܟܸܐ ܣܵܩܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܵܠܘܼ؛ܟܸܐ ܚܵܕܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘ ܟܠܵܗܿ ܡܵܬܵܐ ܘܟܸܐ ܬܲܩܬܸܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܬܲܖ̈ܥܵܢܸ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܵܬܸ̈ܐ ܘܟܸܐ ܛܲܠܒܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ. ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܓ̰ܲܡܥܲܝܬܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ (ܪܘܼܙܵܐ؛ܓܵܘܙܸ̈ܐ ܘܟܸܫܡܝܼܫܸ̈ܐ ܘܫܪ.)ܟܸܐ ܠܲܒܠܝܼ ܘܐܵܟܼܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ ܟܠܵܝ ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܓ̰ܘܼܡܥܘܼܗـܝ ܗ݇ܘܵܘ ܒܒܘܼܣܵܡܵܐ ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ. ܐܘܼܦ ܟܸܐ ܗܲܝܼܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܐ ܡܸܣܟܸܢܸ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܙܸܐ ܒܠܲܝܠܸܐ ܕܡܩܵܕ݇ܡ ܚܘܼܪܙܵܐ ܟܸܐ ܚܵܠܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘܠܗ݇ܘܿܢ
ܩܸܢܝܵܢܸ̈ܐ ܘܟܸܐ ܠܲܒܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܲܠܒܼܵܐ ܩܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ.
ܒܘܼܬ ܫܸܪܫܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܗܘܼܩܝܸܐ ܝܢܵܐ ܕܒܥܕܵܢܵܐ ܕܬܸܝܡܘܼܪ ܗܿܘ ܕܢܫܸܪܸܗ ܠܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܩܛܸܠܸܗ ܒܐܲܠܦܵܝܸ̈ܐ ܕܐܲܠܦܸ̈ܐ ܡܼܢ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ(ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ)؛ܒܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܐܲܢܸܐ ܩܖ̈ܵܒܼܸܐ ܟܲܕ ܦܵܠܵܫܸ̈ܐ ܡܬܘܼܩܸܢܸܐ ܒܩܲܕ݇ܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܠܵܫܵܐ ܦܝܼܫܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܚܘܼܖ̈ܕܝܼܸܐ ܒܝܲܕ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ؛ ܒܪܵܬ݇ ܙܵܘܓܵܐ ܕܦܵܩܘܿܕܵܐ ܡܲܠܸܟ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܡܲܪܝܘܼܙܸܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܐ ܫܪܵܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܟܸܬܪܵܐ. ܗܿـܝ ܡܲܠܒܼܘܼܫܵܝ ܝܠܵܗܿ ܟܡܵܐ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܒܠܒܼܝܼܫܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܘܥܲܡܵܝ ܫܲܕܘܼܪܸܐ ܝܠܵܗܿ ܡܸܐܟܘܼܠܬܵܐ ܘܣܢܝܼܩܘܵܬܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܩܵܐ ܩܪܵܒܼܬܵܢܸ̈ܐ؛ ܟܲܕ ܒܕܵܥܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܠܸܐ ܕܵܝܪܝܼ ܘܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܩܛܝܼܠܸ̈ܐ ܝܲܢ ܕܒܼܝܼܩܸ̈ܐ ܒܐܲܣܝܼܪܘܼܬܵܐ.ܒܗܿـܝ ܕܟܵܠܘܼ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܡܙܘܼܝܸܚܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܝܲܕ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ(ܬܲܒܥܵܢܸ̈ܐ ܠܥܸܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܘܥܸܕܬܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܵܐ) ܘܠܵܐ ܒܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ؛ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܕܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܝܠܸܗ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܘܗܲܠ
ܐܸܕܝܘܿܡ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ.
ܚܲܕ݇ ܥܝܵܕܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܓ̰ܵܢ ܓܘܼܠܘܼܡ (جانگولوم) ܝܗ݇ܘܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܟܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܒܗܿܘ ܠܲܝܠܸܐ ܕܡܩܵܕ݇ܡ ܟܵܠܘܼ ܣܘܼܠܵܩܵܐ؛ ܬܪܸܝܢ ܟܵܘܟܼܒܼܸ̈ܐ(ܠܲܝܠܝܼ ܘܡܲܓ̰ܢܘܼܢ)ܟܸܐ ܩܲܪܒܸܢܝܼ ܘܟܸܐ ܡܵܛܝܼ ܠܐܘܼܕܵܠܸܐ ܘܐܵܗܵܐ ܚܕܵܐ ܩܲܘܲܡܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܘܟܠ ܚܲܕ݇ ܩܸܨܡܵܐ (فال)ܟܸܐ ܐܵܬܸܐ ܠܸܫܪܵܪܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ. ܩܵܐ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܝܵܕܵܐ ܟܸܐ
ܓ̰ܲܡܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܓܢܵܝܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ (ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܟܵܠܘܼܣܘܼܠܵܩܵܐ)ܘܟܸܐ ܦܵܖ̈ܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܘܒܬܘܼܠܬܵܐ(ܠܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܬܵܐ ܡܼܢ ܫܲܒܼܥܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ) ܘܟܸܐ ܣܵܩܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܒܦܸܨܠܵܐ ܕܟܵܠܘܼ.ܗܿܝܓܵܗܿ ܟܠܵܝ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܡܐܘܼܕܵܠܸܐ ܟܸܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܘܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܡܠܘܼܐܸ̈ܐ ܕܸܠܬܸܚܬ݇:
1ـ ܡܝܼܵܐ ܡܼܢ ܫܲܒܼܥܵܐ ܫܵܩܝܼܵܬܸ̈ܐ 2ـ ܥܲܦܪܵܐ ܡܼܢ ܫܲܒܼܥܵــܐ ܒܸܝܬܩܒܼܘܼܖܸ̈ܐ
3ـ ܟܸܐܦܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܡܼܢ ܫܲܒܼܥܵܐ ܕܵܖ̈ܵܬܸ̈ܐ ܝܵܢ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ 4 ـ ܘܲܖ̈ܕܸܐ ܡܼܢ ܫܲܒܼܥܵܐ ܓܢܵܢܸ̈ܐ(ܒܲܓܼܓ̰ܵܢܸ̈ܐ) 5ـ ܛܲܖ̈ܦܸܐ ܡܼܢ ܫܲܒܼܥܵܐ ܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ. ؛ ܘܒܐ݇ܚܵܪܬܵܐ ܫܲܒܼܥܵܐ ܬܲܖ̈ܥܵܢܸܐ ܙܸܐ ܟܸܐ ܬܲܩܬܸܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐܟ̰ܲܪܸܟܵܐ (ܬܲܠܸܡܬܵܐ) ܘܚܲܕ݇ ܩܲܕܪܵܐ ܙܸܐ ܓܸܠܵܐ ܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܦܵܬܘܿܗܿ ܘܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܵܝ ܟܸܐ ܕܵܪܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ (ܐܲܝܟܼ ܣܸܢܓ̰ܵܩܵܐ ܝܵܢ ܥܸܙܵܩܬܵܐ ܝܵܢ ܫܸܒܸܪܬܵܐ ܘܫܪ.)ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܓܵܘ ܗܿـܝ ܬܲܠܸܡܬܵܐ.ܘܟܸܐ ܬܲܢܕܸܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘܠܵܗܿ ܥܸܠܸܠ ܡܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ؛ ܩܵܕ݇ܡ ܨܸܚܘܵܐ.ܠܩܘܼܕܡܸܐ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܟܠܵܝ ܐܵܢܝܼ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘ ܕܸܫܬܵܐ ܘܟܸܐ ܝܵܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܲܕܸܪܘܵܢܸܐ ܕܐܘܼܕܵܠܸܐ.ܗܿܝܓܵܗܿ ܚܕܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ ܟܸܐ ܙܵܡܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܙܡܵܖ̈ܝܵܬܸܐ ܕܓ̰ܵܐܢ ܓܘܼܠܘܼܡ ܘܗܿـܝ ܒܪܵܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܗ݇ܘܝܼܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠܛܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘ ܬܲܠܸܡܬܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܕܕܸܖ̈ܝܵܝ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܘܼܗܿ. ܗܿܝܓܵܗ ܟܸܐ ܦܵܫܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܵܗܿ ܗܿـܝ ܙܡܵܪܬܵܐ ܩܵܐ ܡܵܪܬܵܐ ܕܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܘܐܵܗܵܐ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܐܲܝܟܼ
ܦܵܠܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܚܘܼܫܒܸܢܵܐ.ܠܲܐܟܼܵܐ ܒܸܕ ܡܲܢܗܸܪܲܚ ܠܟܡܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܸ̈ܐ ܡܼܢ ܐܲܢܸܐ ܙܡܵܖ̈ܝܵܬܸܐ:
ܐܵܢܵܐ ܐܵܢ݇ܬܸܢ ܬܸܪܘܵܢܝܼ ܓ̰ܵܐܢ ܓܘܼܠܘܼܡ؛ ܓ̰ܵܐܢ ܓ̰ܵܐܢ
ܢܵܛܸܪܲܢ ܐܲܠܵܗܵܝܢܝܼ ̰ ̰ ̰ ̰
ܗܲܠ ܕܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܘܬܵܝܢܝܼ ̰ ̰ ̰
ܩܘܼܝܵܐ ܗܵܘܸܐ ܚܘܼܒܵܝܢܝܼ ̰ ̰ ̰
܀܀܀
ܒܪܵܬܵܐ ܫܸܡܵܟܼܝ ܬܲܢܝܼܠܝܼ ܓ̰ܵܐܢ ܓܘܼܠܘܼܡ؛ ܓ̰ܵܐܢ ܓ̰ܵܐܢ
ܒܵܒܵܟܼܝ ܗܵܘܸܐ ܚܸܡܝܵܢܝܼ ̰ ̰ ̰ ̰
ܐܸܢ ܕܵܒܼܩܸܢܵܟܼܝ ܢܵܫܩܸܢܵܟܼܝ ̰ ̰ ̰ ̰
ܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ ܡܲܬܢܝܼܵܢܝܼ ̰ ̰ ̰ ̰
܀܀܀
ܥܝܵܕܵܐ ܕܓ̰ܵܐܢ ܓܘܼܠܘܼܡ ܐܝܼܢܵܐ؛ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܨܘܼܚܨܝܼܬܵܐ؛ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܲܪܸܡܢܵܝܵܐ ܝܠܸܗ.ܘܫܸܪܫܘܼܗـܝ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܕܐܲܪܸܡܢܵܝܸ̈ܐ ܕܬܘܼܪܟܝܼܵܐ. ܘܒܥܸܠܬܵܐ ܕܫܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܲܝܢܵܬ ܐܲܢܸܐ ܬܪܸܝܢ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܒܐܲܠܦܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ؛ ܥܒܼܝܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܕܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܐܘܼܪܡܝܼ.ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܒܘܼܫܵܝܘܼܘܵܐ ܕܙܡܵܖ̈ܝܵܬܸܐ ܕܓ̰ܵܐܢ ܓܘܼܠܘܼܡ ܒܠܸܫܵܢܵܐ
ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ܘܐܲܪܸܡܢܵܝܵܐ ܝܢܵܐ؛ ܘܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܸܢܵܝ ܕܝܼܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܚܸܡܸ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ.

ܡܬܠ̈ܐ ܫܘܡܝܖ̈ܝܐ(1)

ܫܘܼܡܝܼܖ̈ܵܝܸܐ ܡܼܢ ܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܸ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܒܸܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܸܢ ܗ݇ܘܵܘ ܘܡܘܼܬܸܒܼܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܫܒܼܝܼܚܬܵܐ ܕܫܲܒܼܛܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈ܢܸܐ ܟܲܕ ܐ݇ܬܸܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܝܼܵܝ ܒܢܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗـܝ ܘܡܘܿܡܛܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܲܕ݇ ܕܲܪܓܼܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ. ܡܼܢ ܫܘܼܡܝܼܖ̈ܵܝܸܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܢܝܼܫܵܢܩܸ̈ܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܝ ܐܲܝܟܼ ܡܲܡܠܠܵܝ ܡܵܪ ܚܸܟܼܸܡܬܵܐ ܕܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܦܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ ܘܖ̈ܲܥܕܸܐ. ܘܡܸܢܵܝ ܝܢܵܐ:
܀ܐܲܢ݇ܬ ܟܵܬܘܿܒܼܵܐ ܝܘܸܬ ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܐ ܝܵܕܥܸܬ ܐܵܦ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܕܫܸܡܘܼܟܼ ܘܘܵܠܸــܐ ܕܡܵܚܸܬ ܠܦܵܬܘܼܟܼ ܒܐܝܼܕܘܼܟܼ.
܀ܟܵܬܘܿܒܼܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܸܗ ܐܝܼܕܵܐ ܐܲܝܟܼ ܙܲܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕܠܵܐ ܓܲܓܲܪܬܵܐ(حنجره).
܀ܟܵܬܘܿܒܼܵܐ ܗܿܘ ܕܠܵܐ ܝܲܕܥܸܐ ܫܘܼܡܝܼܖ̈ܵܝܸܐ؛ ܡܘܼܕ ܟܵܬܘܿܒܼܵܐ ܝܠܸܗ؟
܀ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܠܸܗ ܝܗܝܼܒܼܵܐ ܒܕܠܝܼܠܘܼܬܵܐ(ܗܲܣܲܢܵܝܘܼܬܵܐ) ܒܡܵܝܸܬ݇ܐ ܒܸܗܬܬܵܐ(ܢܟܼܸܦܬܵܐ).
܀ܡܵܢܝܼ ܕܪܵܚܸܫ ܥܲܡ ܩܘܼܫܬܵܐ(ܫܪܵܪܵܐ) ܒܩܵܢܸܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ.
܀ܐܸܢ ܡܕܘܼܓܸܠــܘܼܟܼ ܚـܕܵܐ ܓܵܗܵܐ؛ ܐܵܦܸܢ ܕܗܲܡܙܸܡܸܬ ܫـܪܵܪܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܟܼ؛ ܗܲܡܙܲܡܬܘܼܟܼ ܝܠܵܗܿ ܕܘܼܓܠܸܐ.
܀ܐܲܢ݇ܬ ܗܘܼܦܵܟܼܘܼܟܼ(ܪܲܦܬܵܪܘܼܬܘܼܟܼ) ܝܢܵܐ ܫܲܒܼܖ̈ܘܿܢܵܝܸܐ(ܐܲܝܟܼ ܝܵܠܸ̈ܐ ܙܥــܘܿܖܸ̈ܐ)؛
ܠܲܝܬ ܒܝܼܵܝ ܟ̰ܘܼ ܓܲܒܼܪܘܼܬܵܐ.
܀ܡܵܢܝܼ ܕܥܵܒܼܸܕ ܚܲܒܼܪܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܕܸܥܝܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܸܫ ܝܕܝܼܥܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝــܕܝܼܥܵܐ ܘܡܵܢܝܼ ܕܠܵܘܸܐ(ܚܲܒܼܪܵܐ ܗܵܘܸܐ) ܥܲܡ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܸܫ ܝܕܝܼܥܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐ.
܀ܡܲܨܝܸܬ ܠܚܲܒܪܵܐ ܕܝܸܡܘܼܟܼ ܐܲܝܟܼ ܕܗܵܘܸܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ.
܀ܫܲܒܼܪܵܐ ܐܵܣـܘܿܛܵܐ ܛܘܼܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܲܠܕܵܐ(ܝܲܠܵܐ) ܗܵܘܝܵـܐ ܗ݇ܘܵܐ ܝܸܡܸܗ ܘܛܘܼܒܼܵܐ ܕܡܵܪܸܗ ܠܵܐ ܗܵܘܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܸܪܝܸܗ.
܀ܗܿܘ ܕܡܦܲܢܘܼܝܸܐ(ܓ̰ܲܘܘܼܒܸܐ)ܝܠܸܗ ܠـܡܨܲܥܪܵܢܵܐ ܒــܨܲܥܲܖ̈ܝܵܬܸܐ؛ ܓܵـــܘ ܦܘܼܢܵܝܸܗ(ܓ̰ܘܼܘܵܒܸܗ) ܒܨܲܥܲܪܬܵܐ؛ ܒܸܕ ܦܵܝܸܫ ܡܦܘܼܢܝܵܐ ܒܨܲܥܲܖ̈ܝܵܬܸܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ.
܀ܐ݇ܙܸܠـܘܼܟܼ ܘܓܢܸܒܼܠــܘܼܟܼ ܠܩܠܝܼܡܵܐ(ܐܲܬܪܵܐ) ܕܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܘܼܟܼ؛ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ ܐ݇ܬܸܐܠܸܗ ܘܓܢܸܒܼܠܸܗ ܠܩܠܝܼܡܘܼܟܼ.
܀ܒܝܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܒܡܸܣܟܸܢܵܐ ܕܡܵܝܸܬ ܡܼܢ ܕܚܲܝܸܐ؛ ܒܗܿـܝ ܕܐܸܢ ܩܢܸܐ ܠܸܗ ܠܲܚܡܵܐ ܒܛܵܠܸܩ ܠܒܸܝܬ ܓܵܘܣܵܐ ܘܐܸܢ ܗܵܘܝܵܐ ܠܸܗ ܡܸܠܚܵܐ ܒܛܵܠܸܩ ܠܲܚܡܵܐ ܘܐܸܢ ܗܵܘܸܐ ܠܸܗ ܒܲܝܬܵܐ ܒܦܵܝܸܫ ܕܠܵܐ ܬ݇ܫܘܝܼܬܵܐ.
܀ܟܲܕ ܝܵܙܸܦ(ܫܵܩܸܠ ܒܕܸܲܝܢܵܐ) ܡܸܣܟܝܼܢܵܐ؛ ܒܸܕ ܡܝܲܩܪܸܢܝܼܠܸܗ ܚܲܫܸ̈ܐ.
܀ܡܸܣܟܸܢܵܐ ܫܓܼܝܼܫ̰ܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܕܲܝܢܵܐ ܫܩܸܠܸܗ.
܀ܐܲܒܼܩܵܐ(ܬܘܿܙ) ܕܩܵܡ ܡܲܒܪܸܠܵܗܿ(ܙܘܼܪܙܵܠܸܗ) ܬܵܘܪܵܐ؛ ܚܫܝܼܒܼܵܐܠܸܗ ܩܲܡܚܵــܐ ܒܬܲܪܬܲܝ(ܒܬܖܸ̈ܝܢ) ܥܲܝܢܸܗ.
܀ܵܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝــܬܵܐ ܕܥܘܼܬܪܵܐ؛ ܐܝܼــܢܵܐ ܡܸܣܟܸܢܘܼܬܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܓܵــܘ ܐܝܼܕܵܐ ܝܠܵܗܿ.
ܫܩܝܠܬܐ ܡܼܢ ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܢܐܦܠ

ܐܘܼܦܩܵܝܵܐ:
1 ـ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܘܼܪܘܼܟ ܗ݇ܘܵܐ ـ ܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܒܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܐܸܣܬܵܐ
2 ـ ܡܸܠܬܵܐ ܦܵܩܘܿܕܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐ
3 ـ ܡܸܬܚܵܐ ܕ30 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ـ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܥܸܩܪܵܐ ܕܫܟܼܵܢܵܐ
4 ـ ܗܲܕܵܡܵܐ ܐܲܠܨܵܝܵܐ ܩܵܐ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ـ ܗܵܘܵܐ
5 ـ ܝܸܡܵܐ ܕܝܸܡܲܢ ܝܵܢ ܕܒܵܒܲܢ ـ ܡܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ
6 ـ ܒܸܝܬ ܢܲܗܖܸ̈ܝܢ ܝܠܵܗܿ ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܕ……
7 ـ ܗܿܘ ܕܠܲܝܬ ܠܸܗ ܕܘܼܓܠܸ̈ܐ
8 ـ ܚܲܕ݇ ܟܸܐܦܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ـ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܥܙܵܠܵܐ ܕܓܕܵܠܵܐ
9 ـ ܒܲܗܪܵܐ ܫܵܦܸܛܢܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ـ ܥܸܩܪܵܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ
10 ـ ܡܘܼܠܵܝܵܐ ܬܪܘܼܨܵܐ ܕܐܸܡܵܐ ـ ܐܲܠܵܗܬܵܐ ܪܵܚܘܿܡܬܵܐ ܕܫܲܡܲܫ
ܥܲܡܘܼܕܵܝܵܐ:
1 ـ ܚܕܵܐ ܡܵܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓܵܘ ܐܘܼܪܡܝܼ(ܕܵܘܓ݇ܘܼܗܿ ܩܲܪܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ) ـ ܚܸܪܫܵܐ
2 ـ ܓܘܼܪܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܒܸܝܬ ܦܘܼܪܢܵܣܵܐ ܝܵܢ ܚܲܕ݇ ܐܲܬܪܵܐ ـ ܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕܡܘܼܪܵܐ
3 ـ ܫܸܡܵܐ ܕܡܲܥܡܸܕܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ـ ܐܵܣܸܩ ܠܥܸܠܸܠ
4 ـ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܫܪܵܝܬܵܐ
5 ـ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܒܲܕܲܪ ـ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܚܸܠܝܘܼܬܵܐ
6 ـ ܝܵܘܡܵܐ ܕܝܠܝܼܕܘܼܬܝܼ
7 ـ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ـ ܠܒܼܝܼܫܬܵܐ ܕܓܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ
8 ـ ܡܘܼܡܵܐ ـ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܬܲܠܡܝܼܕܸ̈ܐ
9 ـ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ـ ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܝܼܝܼ
10 ـ ܚܲܒܪܵܐ ܕܒܘܼܩܵܪܵܐ ܒܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕ(آیا) ـ ܡܸܠܬܵܐ ܦܵܩܘܿܕܬܵܐ ܕܐܵܬܸܐ

سلام پائیزی

جامعه آشوریهای ایران طی صد سال اخیر نقش مهمی در اعتلای فرهنگ و ادبیات آشوریهای جهان ایفا کرده است. بار سنگین تدوین و تدریس زبان آشوری جدید را آنها بدوش کشیدند و پایه گذار ادبیات نوین آشوری شدند. اولین نشریه ای که درایران منتشر شد اشعه های حقیقت (زاهریرد باره) بود که بزبان آشوری در اورمیه بچاپ رسید. روزنامه وقایع اتفاقیه که از آن بعنوان اولین روزنامه ایران نام برده می شود، در حقیقت دومین نشریه چاپ ایران است. بهر حال از سال 1855 تا کنون آشوریهای ایران نشریات متعددی را منتشر کرده اند که درارتقاء فرهنگ و ادب جامعه جهانی آشوری نقش ویژه ای ایفا کرده اند.از جمله می توان از ندای حقیقت (قالا دشرارا)، اورمیه ارتودوکس(اورمی اورتودکسیتا)و آخرین آنها مجله گیلگمش نام برد که امتیاز آن متعلق به مرحوم نمرود سیمونو بود و ادیبانی توانا مانند ژان الخاص، ادی الخاص، میشائیل بت پطروس وزایا بت زایا در آن قلم فرسائی می کردند.این نشریات نه تنها نقش اصلی خود یعنی خبررسانی وایجاد ارتباط با اقشار مختلف جامعه آشوری را ایفا می کردند بلکه
نقش مهمی در آموزش زبان وبسط ادب آشوری داشتند.
در سالهای اخیر هرچند بعلت کاهش جمعیت، از تعداد نشریات آشوری کاسته شده اما تعداد انگشت شماری از آنها که هنوز منتشر می شود تا حدودی دررفع نیاز جامعه آشوری موثر بوده است. انجمن بانوان آشوری شامیرام نیز در راستای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه خود سعی بر این دارد تا با انتشار این بولتن بعنوان یک عامل نشر و فرهنگ وزبان آشوری با اقشارمختلف جامعه ارتباط برقرار کرده و زمینه مناسبی را برای ارتقاء فرهنگ و ادب آشوری فراهم کند. در این راستا گاهی مطالب متنوعی مانند آشپزی آشوری در آن گنجانده می شود که شاید در وحله اول این تصور را پیش بیاورد که این نشریه از سطح ادبی بالایی برخوردار نیست و یا اینکه مقام زن را در حد یک آشپز تنزل می دهد. اما باید گفت که از آنجا که یکی از اهداف این نشریه ثبت جنبه های گوناگون فرهنگ خاص آشوریهای ایران است نوشتن مقالاتی مانند آشپزی و یا آداب و رسوم آشوری بسیار ضروری میباشد. با مراجعه به سایت های گوناگون آشوری در اینترنت مشاهده می کنیم که نه تنها ما بلکه تعداد کثیری از نشریات آشوری در سراسر جهان به این ضرورت پی برده اند و در این راستا اقدام می کنند. در عین حال از آنجا که همواره بر آن بوده ایم که نقشی فعال و موثردر آموزش زبان و ادب آشوری داشته باشیم این نشریه را بعنوان محلی برای عرضه استعدادهای جدید قرار داده ایم و امکان نشر آثار شاعران و نویسندگان جوان را فراهم کرده ایم. امیدواریم در نیل به این هدف موفق شویم وهمانند گذشته رضایت
خوانندگان عزیز را کسب کنیم.

         اخبارجامعه آشوری 

*در تاریخ 1/5/90 هیئت مدیره انجمن بانوان آشوری شامیرام اقدام به برگزاری شب شعری با شرکت تعدادی از دوستداران شعر وادب آشوری نمود. در این برنامه که با دعای عالی جناب مار نرسی شروع شد، خانمها شامیرام داودپوریان و شرمیلا شرما و آقایان رابی شمعون بت عیشو، سیروس هرمزی، باباجان لازاریان و یولیوس عیسایی اشعار خود را به سمع حضار رساندند.
*شامیرام اورشان خواننده شهیر آشوری که ترانه های بسیار زیبایی را اجرا کرده ومحبوبیت بسیار زیادی کسب کرده بود،درگذشت. روحش شاد.

یک سال از درگذشت نقاش نامی هانیبال الخاص گذشت. پس از مرگ وی (مهرماه 1389) ، بسیاری از رسانه های جهان از او بعنوان یک هنرمند تأثیر گذاریاد کردند.
*رابی باباجان تمرز در تاریخ 18/9/2011 در اثر بیماری درگذشت. وی که یک ورزشکار موفق در زمینه مشت زنی بود سالها در جهت پیشبرد امور ورزشی جامعه ما فعالیت کرده و زحمات بسیاری را دراین زمینه متحمل شده بود.روحش شاد ویادش گرامی باد.

نامداران درگذشته

*دانی جورج مدیر سابق موزه عراق(2005-2002) و رئیس قبلی سازمان میراث فرهنگی عراق (2006-2005) درتاریخ 11 مارس 2011 درگذشت. وی در 1950 در عراق بدنیا آمد و همانجا تحصیلاتش را تا اخذ درجه دکترا از دانشگاه بغداد در رشته باستان شناسی پیش از تاریخ به اتمام رساند. او در1976 بعنوان یک عضو موزه عراق شروع به کار کرد و در پستهای مختلفی ادامه داد تا به مقام ریاست کل موزه عراق رسید. در همان زمان بعنوان یک پروفسور سخنران در دپارتمان تاریخ باستان شناسی کالج مهندسی در دانشگاه بغداد وهمچنین در کالج الهیات وفلسفه در بغداد فعالیت می کرد. در نهایت در سال 2003 بعلت شرایط ناامن کشور مجبور به ترک عراق شده ودر ایالات متحده سکونت کرد.او بعنوان پروفسور میهمان در دپارتمان مطالعات آسیایی، وآسیایی آمریکایی مشغول به کار بود ودر دانشگاه (ستونی بروک) مقالات متعددی در رشته مربوطه بعلاوه دو جلد کتاب را به
چاپ رسانید

*شامیرام اورشان خواننده شهیر آشوری درگذشت. او از سنین نوجوانی در امور هنری فعالیت داشت . در سن 22 سالگی از ایران مهاجرت نمود و درامریکا اقامت کرد . پس از مدتی رقص را بطور حرفه ای آموخت و در نمایشگاه رقص بین المللی 1974 شرکت نمود . سپس تصمیم گرفت تا بطور حرفه ای به موسیقی بپردازد و اولین آلبوم خود را در 1978 به بازار عرضه کرد. این آلبوم در تمام نقاط جهان مورد استقبال قرار گرفت و موجب شد تا به فکر انتشار دومین آلبوم بیفتد. او تا قبل از مرگ خود شش آلبوم
به بازار عرضه کرد وهمواره یکی از محبوبترین هنرمندان آشوری بود. روحش شاد.

معرفی ادیبان آشوری

در این بخش از بولتن به معرفی شاعران و نویسندگان آشوری می پردازیم به این نیت که آن بخش ازعزیزان که قادر به خواندن و نوشتن به زبان آشوری نیستند با بیوگرافی و نیز نمونه ای از آثار آنها آشنا شوند.
میشائیل بت پطروس: در سال 1910روستای موشی آباد(موشآوا) از توابع اورمیه متولد شد. وتحصیلات ابتدایی خود را در 1922 در تبریزو متوسطه را در 1928 در اورمیه و تحصیلات عالیه خود را در دانشگاه کاتولیک در 1932به پایان رسانید. دانش وی در زمینه زبان آشوری بسیار قابل تحسین بوده ودارای قلم زیبایی در نوشتن بود. تعداد زیادی از اشعار و مقالات او در مجله ادبی گیلگمش منتشر شده بود. قطعه شعری که می خوانید نمونه ای از اشعار زیبای وی است. شعر بسیار معروف گفتگو با
شط(ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܥܲܡ ܫܲܛܵܐ) یکی از محبوبترین و معروفترین اشعار او بشمار می رود.

                 آزادی

   برخاست به هنگام سحر باد بهاری
   آورده به خود عطر گل و رایحه ها را
   پیچید سراسر
   کوه ودشت وهمه صحرا.
   و نگه کرد به هر گوشه و هر کنج         
   که ببیند اسرا را
   که بجوید برده ها را
   و بدانها برساند خبر خوب رهایی.
   چو گذشت از جنگل
   چو گذشت از بستان
   رعب و وحشت بگرفت دشت ودمن را.
   سر تعظیم فرود آوردند
   کاجها
   آن سرافرازان زیبا
   و بخود لرزیدند، همه آن طایرها
   و طبیعت همه یکسر به زبان آمده بود:
   "روز آزادی و آزاده گی ماست"
        ****
   گفتند به آن باد بهاری
   همه آن نیکویان، همه آن مهرویان:
   " خوش و خندانیم ما
   و سعادت مندیم
   لیکن افسوس
   کان برادر خرد ما را
   به قفس هست مکان.
   با دو چشم گریان
   به صدایی نالان
   به همین دم
   سینه سرخی در بند
   به فغان بود و به ناله
   و دو چشمش پر ژاله             
   ز بد بخت و بد روز سیاهش.
   بشنید او ناگاه
   بانگی از باد بهاری
   که به دادی به اسیران می گفت
   خبر خوب و خوش آزادی.
   و به ناگه خشکید
   همه جنب و همه جوش سینه سرخ در بند
   نه به هوشی
   نه به یادی
   نه به لب بود لبخند
   لیک چون باردگر
   بشنید آن آهنگ
   به نسیم این را گفت:
   " چه کسی باورداشت
   بهر این طایر بر بسته به زندان
   می رسد آزادی؟"

ترجمه از آشوری : شامیرام داودپوریان

     تأثیر زبان سریانی در فارسی

ܟܘܼܢܵܪܵܐ: کونارا: کنار(نوعی درخت)
ܟܘܼܪܵܐ: کورا: در فارسی کوره است.
ܟܘܼܪܪܵܐ: کورره: کره(نوزاد حیوانات) ریشه سومری دارد
ܟܘܼܪܣܝܵܐ: کورسیه، بمعنای کرسی و صندلی
ܟܲܙܟܸܙ:ܟ̰ܲܙܟ̰ܸܙ: کِزکِزیا جَزجِز: بمعنای کزدادن
ܟܝܼܟܵܐ (ܟܘܼܟܵܐ): کیکه : بمعنای کیک که از(ܩܵܩܵܐ) قاقا آمده است.
ܟܲܝܠܵܐ: کیله : بمعنای کیل واندازه
ܟܝܼܢ: ܟܝܼܢܬܵܐ: کین (کینته) همان کین و کینه است.
ܟܵܟܘܿ:ܟܲܟܵܐ: ککو وککه همان کاکو فارسی است.
ܟܵܟܘܿܠܬܵܐ: ککولته: در فارسی بصورت کاکل استفاده می شود.
ܟܸܠܟܵܐ: کلکه: همان کلک است بمعنای قایق کوچک
ܟܠܝܼܠܵܐ: کلیله: کلمه اکلیل فارسی(تاج) از این کلمه مشتق شده است
ܟܲܡܫܵܐ: کمشه (چمچه ) به معنای قاشق که در فارسی هم به همین شـکل استفاده می شود
ܟܵܣܵܐ: کَسه بمعنای قدح(ظرف گود)، در فارســی بصورت کاســه مورد استفاده قرار می گیرد.
ܟܸܣܦܵܐ: کِسپه بمعنــای پول وبودجـــه . بصورت کسب و کاسبی وارد زبان فارسی شده است.
ܟܵܦܵܐ: کَپه: بمعنــای رویـــه دست. همان کف دست اسـت وکف زدن هم
مشتق از آن است.
ܟܲܪܒܵܣܵܐ: کربَسه: نوعی پارچه .کرباس فارسی از آن است.
ܟܲܗܪܝܼܙܵܐ: کَهریزه: بمعنای قنات و راه آب . در فارسی بصورت کاریز درآمده است.
ܟܲܪܬܵܐ: کَرته بمعنای بار و دفعــه است. در فارسی لغت بکــرات (بمعنی بارها) مشتق از آن است
ܟܲܫܟܵܐ: ܩܲܫܩܵܐ: کَشکه یا قشقه همان کشک فارسی است.
ܟܸܫܡܝܼܫܸ̈ܐ: کشمیشه بمعنای انگور خشک شده است. در فارسی بصورت کشمش مورد استفاده دارد. ریشه آن اکدی و کلمه ܩܸܫܡܝܼܫܸ̈ܐ است.
ܟܬܵܒܼܵܐ: کتَوه بمعنای کتاب و بهمین صورت در فارسی استفاده می شـود.
ܟܘܿܬܝܼܢܵܐ: کوتینه بمعنــای ردای بلنـد است کــه در زبانهــای خارجــی و فارسی بصورت کت مورد استفاده است.
ܟܸܬܵܢܵܐ: کِتَنه: بمعنای پنبه است که بصورت کتان در فارسی و انگلیسی وارد شده است. cottonبصورت
ܟܸܬܦܵܐ: کِتپه : بمعنــای شانه ودر فارسی بصورت کتف است .

      اسطوره های بین النهرینی
        (گیلگمش و توفان)

یکی از فرمانروایان جــوان اوروک بوده اسـت. گفته می شد که وی پسـر الهه نین سون اســت که شوهرش پادشاهــی به نام لوگل بنده اســت. اما با اینکه در حماسه ذکر می شــود که لوگل بنده پدر گیلگمش اسـت، فهرست پادشاهان سومری حاکی از آن است که پدر او “یکی از کاهنان بلند مرتبه کول لاب” (بخشی در درون اوروک) بوده است. این موضوع باعث مـی شد که گیل گمش دســت کم نیمه الهی باشــد. معروف ترین کار او احداث دیوارهای اطراف شهر اوروک بود که در حماسه ذکر شده ، و یکــی از فرمانروایان بعدی شهر به نام “انام” نیز آن را تأیید کرده است.
این حماسه با بیان خلاصــه ای از کردارها و موفقیت های قهرمــان آن آغاز می شود. نوعی شگرد صحنــه سازی که گیلگمش را مـردی بزرگ در عرصــه دانش و خرد معرفی می کنـــد. کسـی که اطلاعات مربوط به پیش از طـوفان را بازآورد، و کســی که پای در راه ســفری طولانــی بـه جستجوی جاودانگی نهاد، خستــه شــد و از این کار چشم پوشید، به خانـه بازگشت و کارهایی را که کـرده بود و رنجی را که کشیــده بود بر کتیبــه ای ثبت کــرد، سپس احـداث دیوارهای شـهر اوروک و معبد آن “اِآن نا”، جایگاه الهه
ایشتار را به پایان رساند.
این چهار چـوب با یک داستــان مناسب پر می شــود که درآن گیلگمش عنان گسیخته در حالی که کلیه جوانان سالم را وادار به احداث دیوارهای شــهر ومعبد می کند، حــق همبستری با کلیـه دوشیزگان اوروک در شـب اول زفاف را به اجرا می گذارد. سرانجام
ساکنان اوروک از مادرخدایان “ارورو” درخواست می کنند که رقیبی برای گیلگمش خلق کند.
ارورو دستان خود بشست ، مقداری گل بسرشت و آن را میان صحــرا افکنـد. او یک انســان اولیــه آفریــد، انکیدوی جنگجـو: فرزنـــد سـکوت، آذرخش آسمانی نینورته.
” پیکراو پوشیده از مو بود، و گیس هایی مانند زنان داشت.
موهایش چون گندمزاری پرپشت رست.
نه آدمی می شناخت، نه کشوری، لباسش از پوست گوشفندان بود.
با غزالان علف می چرید.
با گوسفندان در آبشخورها رفع عطش می کرد.
و با جانوران وحشی تشنگی خود را فرو می نشاند.”
این انســان اولیـــــه، یعنی انکیدو یــکی از مهمترین شخصیت های این حماسه است. اما نخست باید رام شود. این کار را به دست یک روسپی به نام “شَم خت” انجام می گیـرد. او جذابیت های فراوان خود را به انکیــدو می نمایــد، وانکیدو پس از شش روز و هفت شب عشق ورزی دیگرگون می شود:
” کار انکیدو تمام شده بود، او نمی توانست چون گذشته بدود
او قوه تشخیص پیدا کرده بود، خردمند تر شده بود،
او روی برگرداند، در برابر پاهای روشپی بر زمین نشست.
روسپی به چهره او می نگریست،
و او با دقت به آنچه روسپی می گفت گوش داد.
روسپی با او، با انکیدو سخن گفت،
” تو کامل شده ای انکیدو، تو مانند یک خدا شده ای.
چرا باید در دشت ها در کنار جانوران وحشی سرگردان باشی؟
بیا تا ترا به اوروک، به آغل گوسفندان ببرم،
به خانه مقدس ،مأمن آنو و ایشتار ،
جایی که گیلگمش به کمال نیرومند است،
و مانند یک ورزای وحشی، از همه مردمان نیرومندتر است.”
انکیــدو می پذیـــرد کــه به اوروک برود تا بتوانــد با گیلگمش به ستیز برخیزد و به او نشان دهد که حتی کسی که در بیابان متولد شده است مـی تواند از او نیرومند تر باشد. اما “شم خت” می کوشــد به انکیدو بقبولانــد که گیلگمش می خواهد دوست او باشد:
” بگذار به تو نشان دهم گیلگمش ، یک مرد شادمان و اندوهگین را!
به او نگاه کن، چهره اش را بنگر،
او زیبایی و وقار مردانه دارد،
پیکرش سرشار از جذبه ای اغواگر است.
بازوانش نیرومندتر از بازوان توست! او نه روز می خوابد ، نه شب.
آه انکیدو، فکر تنبیه او را از سر به در کن!
شه مش گیلگمش را دوست دارد،
و آنو، انلیل، و اِ آ به او خرد بخشیده اند!
پیش از آنکه تو از کوه ها فرود آیی
گیلگمش در اوروک خواب تو را دیده است.”
کتیبه شمــاره یک با دو رویای گیلگمش درباره آذرخش آسمـــان و یک ستاره به پایان می رسـد. هر دو این طور تفسیر می شوند کــه یک رفیق نیرومند نزد او خواهد آمد و آنها یکدیگر را دوست خواهند داشت.
ادامه در شماره آینده

      مصاحبه با پروفسور جفری کان
     محافظ پانصد لهجه زبان آشوری

خانم دکتر هلن ساخو، از فعالان جامعه آشوری و از دوستان وهمکاران گرامی انجمن بانوان شامیرام گفتگوئی اختصاصی با جفری کان که یک آشورشناس برجسته است برای بولتن شامیرام انجام داده اند . ضمن تشکر از خانم هلن ساخو این گفتگو را به حضور
خوانندگان عزیز تقدیم می کنیم.
س: با تشکر فراوان از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار داده اید وبا آرزوی بیشترین موفقیت ها، لطفأ کمی درباره زمینه آکادمیک و کاری خود و همچنین رابطه خود با زبان آشوری توضیح دهید.
ج: من در سال 1980 میلادی در دانشکده مطالعات شرقی وافریقایی دانشگاه لندن در رشته زبانهای سامی (آرامی، اکدی، عربی، عبری و اتیوپیایی) فارغ التحصیل شدم و سپس درهمانجا دکترای خود را در رشته زبانهای سامی به اتمام رساندم.از آن پس تا اکنون در دانشگاه کمبریج در سمت پروفسور متخصص زبانشناسی مشغول به کار هستم. از اوایل 1990 به آشوری مدرن علاقه پیدا کردم . در لندن بطور تصادفی به چند آشوری برخوردم و این برخورد چشم های مرا به میراث غنی ادبی آشوریان باز کرد. من آگاه شدم که آشوریها به لهجه های مختلف صحبت می کنند.( لازم به توضیح است که در اینجا لهجه به صرف بیان لغات نیست بلکه مقصود زبانهای خاصی است که مجزا از یک زبان وفرهنگ استاندارد می باشد ویا بطور گروهی کامل کننده آن .) هستند آنها دارای لغات، گرامر و طرز بیان خود می باشند درحقیقت هر دهی لهجه خودش را داشته و اینکه تعداد زیادی از این لهجه ها در حال از بین رفتن هستند. این یک تراژدی است و علتش جابجا شدن آشوریها از سرزمینهای اجدادیشان است. بنا براین از اوایل دهه 1990 به خودم این مأموریت را دادم که تا حد امکان تمامی لهجه های باقیمانده را ثبت کرده و آنها را نیز شرح بدهیم .
س: در حال حاضرروی چه پروژه هایی کار می کنید واهمیت آنها درچیست
ج: من سفر های زیادی به تمام دنیا کرده ام منجمله در اروپا، امریکا، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان و غیره تا با آشوریهای ساکن این مناطق دیدار کنم. نتیجه این تحقیقات بسیار غنی است زیرا ثمره مصاحبه های بیشماری با سخنگویان دز مورد پنجاه لهجه آشوری است.تعدادی از این تحقیقات به چاپ رسیده هر چند هنوز اکثر آنها منتشر نشده است. هدفم این است که تا حد امکان نتایج موجود چاپ وماندنی شود. پروژه فعلی من مربوط به لهجه های موجود در اطراف اورمیه است. تحقیقات زیادی در لندن، لس آنجلس، تورلاک، مودستو، فرنسو، شیکاگو، سیدنی، ارمنستان و قزاقستان انجام داده ام. زبانهای آشوریهای منطقه اورمیه را می
توان به سه گروه تقسیم کرد:
1 ـ آنهایی که اصلشان از دهات اطراف اورمیه است.
2 ـ لهجه های متعلق به کوههای جنوب اورمیه مانند ماوانا، تازه کند، در بند، نحله و بالولان.
3 ـ لهجه های گویلان، جاملاوا و سلماس
تفاوت هایی را که بین این لهجه ها وجود دارد ثبت کرده ایم. مانند تفاوت هایی که بین گروه اول این لهجه ها وجود دارد و فرقهای محاوره ای که بین خود اورمیه و جنوب آن و دهکده های شمال آن وجود دارد مانند موشاوا. تعداد زیادی از آشوریهای این دهکده به شهر اورمیه مهاجرت کرده و سپس به خارج رفته اند.ولی در این پراکندگی تعداد زیادی هم دور هم زندگی می کنند متنند آشوریهای
تورلاک. این لهجه های قدیمی و اصیل باید ثبت شوند تا هیچگاه از بین نروند
س: آیا همکاران دیگری هم در این پروژه به شما کمک می کنند؟
ج: بله. من تعدادی دانشجوی رشته دکترا دارم که قبلأ آنها را در لهجه های مختلف آموزش داده ام. وسعت این کارها در حدی است که یک نفر به تنهایی از عهده آن بر نمی آید. من همچنین در حال آموزش تعدادی دانشجوی آشوری زبان هستم که به کارهای تحقیقاتی ادامه دهند. این کار اهمیت اساسی دارد به این دلیل که این لهجه ها باید بطور کامل ثبت و نگهداری شوند.من معتقدم که جامعه آشوری باید از عمق اهمیت زبان باستانی و همچنین زبان مدرن خود آگاه باشد و کمک کند تا این لهجه های بیشمار حفظ شوند. بنابراین تربیت محصلین آشوری بسیار مهم است.
س: در کارتان با چه مشکلاتی روبرو هستید؟
ج: آشوری هایی که من در رابطه با این تحقیقات با آنها ملاقات و مصاحبه کرده ام بی نهایت مهمان نواز هستند و آماده همکاری و چند نفری هم گاهی به انگیزه های من شک می کنند و مایل به همکاری نیستند. این بطور خاص مربوط به آشوریهای عراق می شود و این برخورد مانع از حراست و ثبت برخی از لهجه های بسیار قدیمی می شود که در حال از بین رفتن هستند.مشکل دیگر من بعضی از مصاحبه شوندگان است که دیگر کهنسال هستند.
س: از چه جوانبی از کارتان بیشتر لدت می برید؟
ج: برای من ملاقات با آشوریهای سراسر دنیا یک لذت بسیار بزرگ است. من وقتی به لهجه هایی که قبلأ آنها را نشنی ده ام بویژه لهجه های دهکده های بسیار کوچک برمی خورم، بطور خاصی هیجان زده میشوم.
واقعیت این است که در حال حاضر در بعضی موارد فقط چند نفری باقی مانده اند که می توانند به این لهجه صحبت کنند. برای مثال اخیرأ با یکی از آخرین سخنگویان به لهجه گویلان(دهکده ای در شمال اورمیه) ملاقات کرده ام. من او را در تورلاک(کالیفرنیا) جایی که اکثر آشوری های گویلانی زندگی می کنند دیدم. در این مثال هر چند که اکثر ساکنان اصلی گویلان ارتباط طولانی مدت با آشوری های اورمیه را از دست داده اند، من موفق شدم کسی را پیدا کنم که این لهجه را بطور کامل و عالی حفظ کرده بود. در این مورد من هیجان خاصی داشتم.
س: فکر می کنید که در نهایت کارتان به کجا ختم شود و آیا انجام پروژه های دیگری را در نظر دارید؟
ج: در حال حاضر مشغول چاپ یک سری کتاب درباره این لهجــه ها که شرح دادم هستم. همچنین در حال راه اندازی یک وب سایت هـم هستم که همه علاقمندان می توانند این لهجه ها را بشنوند.
س: آیا مطلب دیگری دارید که به خوانندگان ما بگویید؟
ج: من علاقه زیادی به دیدار از ایران دارم تا با اهالی اورمیه آشنا شــوم. این کــار اهمیت زیادی دارد زیرا آنگاه کــارهای تحقیقاتی من در زمینــه زبانهای این ناحیه کامل خواهند شد.
س: با آرزوی سلامتی و موفقیت . باز هم سپاسگزاریم .

 دوستان گرامی به انجمن شامیرام کمک مالی نموده اند.سپاس!  
    آقای دکتر سرگون گیورگیس از تهران: 100000 تومان
   آقای لیوی صیاد سنگراز اورمیه : 50000 تومان 
   خانم فلورانس بیت ایشو از امریکا : 30 دلارامریکا
   خانم لنا سلیمانی از استرالیا : 200 دلار استرالیا

آشپزی آشوری
بقلم شامیرام داودپوریان

بیشترین غذاهای آشوری را خوراکها تشکیل می دهند که با نان مصرف می شوند. در میان آشوریها تنها دو یا سه نوع پلو رواج داشته که شامل رشته پلو،پلوی قرمز، کشمش پلو میباشد.از خورشتها هم خورشت لوبیای سفید با گوشت و خورشت آلوچه و خورشت لوبیا سبز رایج بوده ااست. لازم به تذکر است که درغذاهای آشوری از زرد چوبه استفاده نمی شده و تنها با رب و فلفل قرمز تند غذا را مزه دار می کردند و البته بعدها از پودر کاری هم استفاده کردند. نکته دیگراین است که در روستاها بعلت اینکه برای تهیه گوشت ، ماهی یک بار گوساله ای دو ساله را سرمی بریدند ومقدار گوشت زیادی حاصل می شد وچون در آن زمان یخچال در دسترس مردم نبود گوشت را پخته ونمک میزدند و در کوزه قرار می دادند وروی آن را با روغن حیوانی پوشانده ودر جای خنک نگهداری می کردند که به آن قلیه میگفتند و برای پخت غذاهای روزانه از آن استفاده می کردند. یک نکته قابل ذکردیگراین است که در روستاهای آشوری بغیراز رب گوجه از قاچ های گوجه فرنگی خشک شده استفاده می کردند که طعم 

خاصی به غذا می داد.
رشته پلو:
مواد لازم : برنج و رشته پلویی وروغن. مقداررشته نسبت به برنج کمی بیشتر است. برنج و رشته پلویی را با هم در آب حاوی نمک می جوشانیم به حدی که برنج مغز پخت شده باشد و پس از آبکش کردن، آن را دم می کنیم و در انتها روی آن روغن داغ میریزیم. این غذا را در روستاهای اورمیه به همین صورت میل می کردند اما گاهی آن را با خاگینه (تخم مرغ زده شده که در روغن سرخ شده) می خوردند. البتـه امروزه از مرغ پخته یا سرخ شده هم استفاده می کنند. این غذا (که به آشوری پولو، یا رزا رکته نام دارد) یک غذای مجلسی است که در عروسی و عزا و حتی روزهای عید برای پذیرایی از مهمانان مورد استفاده قرار می
گیرد.
کشمش پلو:
مواد لازم: برنج وکشمش و روغن. مقدار کشمش نصف برنج است. برنج را بعد از جوشاندن دم کرده و کشمش را که در روغن تفت داده ایم روی آن می ریزیم.
پلوی قرمز:
مواد لازم: برنج 4 پیمانه ـ گوشت گوساله 250 گرم ـ پیاز متوسط یک عدد ـ رب گوجه 3 قاشق غذاخوری ـ روغن 5 قاشق غذاخوری ـ نمک وفلفل قرمز به اندازه لازم.
برای تهیه این غذا که به آشوری رزا سموقه نام دارد، پیاز را که بصورت نگینی خرد شده در روغن تفت می دهیم . بعد فلفل قرمزو رب گوجه را اضافه می کنیم. پس از دویا سه دقیقه آب گوشت را (که قبلأ پخته شده) ودرآخرسر برنج ونمک را اضافه می کنیم. سپس می گذاریم بجوشد و پس از کشیده شدن آب آن، پلو را دم می کنیم.
خورشت لوبیا سبز:
مواد لازم: 250 گرم گوشت ،نیم کیلو لوبیای سبز خورد شده ،یک عدد پیازمتوسط ، کمی جعفری ،5 قاشق روغن، دو یا سه قاشق رب گوجه و کمی نمک وفلفل قرمزو آبغوره.
ابتدا گوشت را می پزیم و با پیاز خورد شده در روغن تفت می دهیم. سپس فلفل قرمز را هم اضافه و کمی تفت می دهیم و در نهایت رب گوجه را اضافه می کنیم. وپس از اینکه کمی در روغن سرخ شد، آب یا آب گوشت را اضافه می کنیم. پس از آنکه آب جوش آمد لوبیا سبز خرد شده را اضافه می کنیم و می گذاریم تا پخته شدن لوبیا بجوشد. پس ار آن مقداری آبغوره و همچنین جعفری خرد شده را در خورشت می ریزیم . پس از چند جوش غذا آماده است.

خورشت لوبیا سفید:
مواد لازم: گوشت 250 گرم ـ لوبیای سفید دو لیوان ـ یک عدد پیاز متوسط ـ 5 قاشق روغن ـ دو یا سه قاشق رب گوجه و کمی فلفل و نمک و آبغوره پیــاز را با روغن تفت داده و رب گوجه و نمـک وفلفل را اضافـه کــرده وسپس گوشت و لوبیا سفید پخته را در قابلمه می ریزیم. برای ترشی خورشت از آبغوره استفاده می کنیم . خورشت را با جعفری خرد شده تزئین می کنیم.
خورشت آلوچه:
مواد لازم: 250 گرم گوشت ـ 250 گرم آلوچه خیس خورده ـ یک استکان لپه ـ یک عدد پیاز متوسط ـ 5 قاشق روغن و 3 قاشق رب گوجه و کمی فلفل قرمز و آبغوره ابتدا پیاز را خرد کرده و در روغن تفت می دهیم. سپس گوشت پخته شده و لپه وآلوچه را اضافه می کنیم. پس از پخته شدن لپه وآلوچه، نمک و فلفل و آبغوره را اضافه کرده و پس از ده دقیقه از روی حرارت بر می داریم.


شامیرام
بولتن داخلی انجمن بانوان آشوری شامیرام
شماره 10 پاییز 1390
صندوق پستی:156/14565
تهران – ایران

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Tuesday, December 6, 2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.