The subject in Assyrian & Persian(9)

Bulletin No. 9

ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ
ܕܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 9 ܩܝܛܐ 2011

ܚܒܼܝ̈ܫ̈ܬ̈ܐ
ܕܐܗܐ ܡܢܝܢܐ
ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
3 ܦܘܬܚܐ
5 ܦܘܚܐ(ܡܫܘܚܬܐ)
6 ܦܪܡܐ ܕܣܡܝܠܐ(ܡܫܘܚܬܐ)
9 ܩܠܐ ܕܓܘܠܠܬ̈ܐ(ܗܩܝܬ ܟܪܝܬܐ)
14 ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܐ
17 ܬܘܢܝ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܒܘܬ ܪܫܐ
19 ܒܘܠܓܢܐ

بزبان فارسی

21 اخبار
22 سمیل … 1933
24 چرا بگویم آشوری نیستم؟ (شعر)
26 اسطوره های بین النهرینی
28 تأثیر زبان سریانی در فارسی
29 داستان کوتاه
30 آشپزی آشوری
33 مصاحبه با یک زن موفق آشوری
37 تکمیل لغت نامه آشوری

            ܦܘܬܚܐ
    ܩܲܝܛܵܐ ܚܲܕ݇ ܐܲܩܡܵܐ ܝܠܸܗ ܫܲܚܝܼܢܵܐ؛ ܚܸܕܝܵܐ ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ. ܓܵܘܢܘܼܗـܝ(ܣܡܘܿܩܵܐ،ܙܲܪܕܵܐ ܘܩܝܼܢܵܐ)ܒܪܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܦܪܵܐ ܓܲܪܫܵܢܵܐ ܩܵܕ݇ܡ ܥܲܝܢܵܐ ܘܒܓܵܢܘܼܗـܝ ܡܲܬܘܼܒܼܸܐܸ ܝܠܸܗ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܼܕܵܢܘܼܬܵܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ.ܩܲܝܛܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܥܵܠܠܵܬܸ̈ܐ(ܗܵܨܝܼܠܸ̈ܐ) ܡܼܢ ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܘܡܼܢ ܓܵܘ ܟܲܖ̈ܡܵܢܸܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܕܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ؛ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܪܥܵܫܬܵܐ ܥܲܠ ܦܠܵܛܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܝ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܬܵܐ.ܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ ܙܸܐ ܒܐܵܗܵܐ ܐܲܩܡܵܐ ܦܲܪܘܼܩܸܐ ܝܢܵܐ ܠܩܪܵܝܬܵـܝ ܘܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܝ. ܒܐܵܗܵܐ ܩܲܝܛܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܝܟܼ ܣܝܼܥܬܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܬܵܐ ܟܲܕ ܡܬܘܼܡܸܡܬܵܐ ܠܬܠܵܬ݇ ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܘܼܗـܝ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ ܘܫܘܼܪܝܼܬܵܐ ܠܫܸܢ݇ܬܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ؛ ܒܸܕ ܗܲܓܲܚ ܠܣܘܿܥܪܵܢܲܢ ܒܕܲܥܒܲܪ ܩܵܐ ܬܩܵܠܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܲܢ ܘܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܦܸܐܖܸ̈ܐ ܕܥܒܼܵܕܲܢ ܠܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ.    ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܲܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܲܥܒܲܪ ܡܚܘܼܦܸܛܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܚܲܕ݇ ܚܲܝܠܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ. ܬܪܸܝܢ ܣܸܕܖܸ̈ܐ ܕܩܵܖ̈ܝܵܢܸܐ ܕܫܘܼܖ̈ܝܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܪܲܗܛܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ؛ ܩܸܖ̈ܝܸܐ ܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܟܠܵܝܬܵܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܘܒܗܸܒܼܝܼ ܝܘܲܚ ܕܒܦܪܵܩܬܵܐ ܕܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕܩܵܐܸܡ ܒܸܕ ܦܵܖ̈ܩܝܼ ܡܼܢ ܩܪܵܝܬܵـܝ ܘܒܸܕ ܫܵܩܠܝܼ ܠܩܲܪܛܲܝܣܵܝ ܒܐܵܗܵܐ ܦܲܥܘܵܐ.ܚܲܕ݇ ܣܸܕܪܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ(ܩܪܵܝܬܵܐ ܘܗܲܓܲܝܬܵܐ ܥܲܠ ܪܸܫ ـ ܣܝܵܡܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܓܝܼܠܓܵܡܸܫ؛ ܩܲܛܝܼܢܸܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ ܘܫܪ.).ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܕܗܿـܝ؛ ܚܲܕ݇ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܙܸܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܡܘܼܪܝܸܙܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܗܲܕܵܡܲܢ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܝܼܩܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܝܠܵܦܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝܵܐ.ܒܲܨܡܲܢܬܵܐ ܕܟܬܵܒܸ̈ܐ ܘܡܓܼܲܠܝܵܬܸ̈ܐ(ܬܪܸܝܢ ܟܘܼܢܵܫ ـ ܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܥܲܡ ܬܸܫܥܵܐ ܡܸܢܝܵܢܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܟܘܼܪܵܣܵܐ)؛ ܡܲܦܪܲܝܬܵܐ ܕܟܡܵܐ ܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܕܗܲܩܝܵܬܸ̈ܐ ܩܵــܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܪܲܡܝܼܢܵܐ ܦܵܬܵܢܬܵܐ ܙܸܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܡܼܢ ܥܵܒܼܘܼܕܘܼܬܲܢ ܒܕܲܥܒܲܪ.ܡܲܪܚܲܛܬܵܐ ܕܚܘܼܖ̈ܙܸܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܖ̈ܵܡܫܵܢܸܐ ܕܐܵܡܘܿܖܸ̈ܐ ܘܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ(7ܒܛܲܒܲܚ) ܘܪܸܫ ܢܝܼܣܵܢ ܙܸܐ ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܵܢܲܢ ܗ݇ܘܵܐ.    ܒܦܲܥܘܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܥܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ؛ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܲܢ ܡܚܘܼܦܸܛܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵܐ.ܘܒܟܠ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܬܪܸܝܢ ܓܵܗܸ̈ܐ(ܒܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܘܒܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ) ܣܝܼܥܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ؛ ܬܦܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܒܸܝܬ ܣܵܒܸ̈ܐ ܘܡܘܼܩܪܸܒܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܸ̈ܐ ܩܵܐ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ(ܗܲܝܲܪܬܵܐ) ܐܲܝܟܼ ܕܗ݇ܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܣܵܦܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ.    ܒܦܲܥܘܵܐ ܕܦܘܼܪܓܵܝܵܐ ܙܸܐ ܚܘܼܖ̈ܙܸܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼܟܢܝܼܟ؛ܟܪܘܼܟܼܝܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܘܡܸܫܬܘܼܝܵܬܸ̈ܐ ܕܓܘܼܡܵܪ ـ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ(ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܕܲܪܓܼܵܐ) ܕܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ؛ ܚܙܘܼܩܝܸ̈ܐ ܟܸܖ̈ܝܸܐ ؛ ܚܙܵܝܬܵܐ ܕܬܸܐܵܛܪܘܼܢ ܘܫܪ.ܗ݇ܘܝܼܸܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܥܵܒܘܼܕܘܵܬܲܢ ܕܡܸܨܝܸܐ ܝܢܵܐ ܕܒܵܖ̈ܝܼ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܣܘܼܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܒܲܝܢܲܬ ܗܲܕܵܡܸܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܲܢ.    ܗܲܕܟܼܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܕܫܲܡܝܼܪܵܡ؛ ܕܝܼܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܫܪܝܼܬܵܐ(ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܒܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܡܵܘܬܒܼܵܐ؛ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܝܵܢ ܥܸܕܬܵܐ) ܘܫܩܝܼܠܬܵܐ ܠܵܗܿ ܦܣܵܣܵܐ ܡܼܢ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ.ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬ ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܲܥܒܲܪ؛ ܡܸܛܝܸܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܦܠܵܛܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܥܵܡܠܵܐ(عامل)ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܘܟܸܠܝܵܢܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܘܓܘܼܖܸ̈ܐ ܠܸܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܟܠܝܼ ܠܚܲܕ݇ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ. ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܲܢ ܦܝܼܫܸܐ ܝܘܲܚ ܣܢܝܼܕܸ̈ܐ ܒܝܲܕ ܗܲܕܵܡܲܢ؛ ܖ̈ܵܚܡܲܢ ܘܪܵܒܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܕܗܲܡܘܼܢܸܐ ܝܢܵܐ ܒܢܝܼܫܲܢ ܘܒܥܵܒܼܘܼܕܘܵܬܲܢ؛ ܘܐܵܗܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܵܩܪܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܬܲܢ ܒܗܿـܝ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܒܸܫܩܵܠܘܼܗܿ ܝܘܲܚ؛ ܩܵܐ ܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܘܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܘܼܬ ܢܝܼܫܸ̈ܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܵܝܸܐ.    ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܫܸܢܬܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܲܢ ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܝܘܲܚ ܥܲܠ ܡܲܪܘܲܚܬܵܐ ܕܓܸܓܼܠܵܐ ܕܥܵܒܼܘܼܕܬܲܢ ܘܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕܚܘܼܖ̈ܙܸܐ ܚܲܕܬܸ̈ܐ. ܒܗܸܒܼܝܼ ܝܘܲܚ ܕܒܕܲܥܬܝܼܕ ܡܵܨܲܚ ܓܼܵܠܒܲܚ ܥܲܠ ܒܘܼܨܵܖܸ̈ܐ ܕܗ݇ܘܝܼܸܐ ܝܢܵܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܘܫܵܩܠܲܚ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܸܐ ܒܘܼܫ ܫܲܦܝܼܖܸ̈ܐ ܘܒܘܼܫ ܡܵܘܬܖ̈ܵܢܸܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠܢܝܼܫܸ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܸ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܲܢ ܘܕܠܵܐ ܫܸܟ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܘܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܗܲܕܵܡܲܢ ܘܖ̈ܵܚܡܲܢ ܫܲܪܝܼܖܸ̈ܐ.ܫܠܡ
                                        ܣܝܼܥܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ                                 ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܕܫܲܡܝܼܪܵܡ

ܦܘܚܐ

ܡܚܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܦܵܘܚܸـܐ ܚܲܝܠܵــܢܸ̈ܐ       ܫܥܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܥܸܩܪܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ
ܦܠܸܛـܠـܗ݇ܘܿܢ ܟܵܘܟܸ̈ܐ ܙܲܖ̈ܒܵــܢܸܐ       ܚــܓ̰ܸܠܗ݇ܘܿܢ ܒـܩܲܨܖܸ̈ܐ ܝܵـܬܒܼܵܢܸ̈ܐ
ܩܸــܡـܠــܗ݇ܘܿܢ ܠܲــܦܸ̈ܐ ܨܵܘܵܢܸـــܐ       ܓܖܸ̈ܕܠـܗ݇ܘܿܢ ܠـܚܸܕܝܸ̈ܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ
ܒܖܸ̈ܙܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܝــܫܸ̈ܐ ܘܟܲܖ̈ܡܵܢܸـܐ       ܬܠܸـܩܠـܗ݇ܘܿܢ ܕܟܼܵܖܸ̈ܐ ܛܝܼـܡܵܢܸ̈ܐ
ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸــܐ ܒـܘܼܖ̈ܒܸـܙܸܐ ܒـܕܘܼܢܝܸـܐ       ܡܼܢ ܐܲܬܪܵܐ ܠـܐܲܬܪܵܐ ܫـܘܼܢـܝܸـܐ
ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܝ ܚـܘܼܡܝܸـܐ       ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸــܐ ܠܫܸــܡܵܝ ܡܘܼܢـܫܝܼܸܐ  
ܬܲܦܲܚܠܗ݇ܘܿܢ ܫܖ̈ܵܓܼܝܵܬܸܐ ܟ̰ܡܝܸܗ݇ܐ       ܕܒܲــܗܪܸܢܝܼ ܠܸܒܵــܘܵܬܸ̈ܐ ܣܸܡـܝܸ̈ܐ
ܚܲــܠܸــܢـܝܼ ܖ̈ܘܼܚܵــܬܸܐ ܓ̰ܸـܗ̈ܝܸــܐ       ܖ̈ܵܥـܫــܝܼ ܢــܝܼܵـــܬܸܐ ܛܸـܠــܝܸـܐ
ܒܢܘܿܢܸ̈ܐ ܕܡܸܠܲܬ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܫܸܠܝܸ̈ܐ       ܠܪܲܦ̰ܫܵܝ ܟ̰ܲܟܸ̈ܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܬܸܠܝܸ̈ܐ
ܡܚܘܼܒܵــܐ ܘܛܢܵܢܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܠـܝܸ̈ܐ       ܐܵܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܒܐܝܼܕܵܐ ܫـܩܝܼܠܸ̈ܐ
ܖ̈ܥܘܿܫــܘܼܢ ܖ̈ܵܥܫܲــܚ ܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸـܐ       ܐܲܚــܬܘܿܢ ܓ̰ܘܲܢـܩܸ̈ܐ ܡܲܕܸܢܚܵـܝܸ̈ܐ
ܡܲܪܡܲܚ ܠܐܵܬܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܢܝܼܢܘܵܝܸـܐ       ܡܵܛܲـܚ ܠـܢܝܼܫܲܢ ܐܘܼܡܬܵܢܵـܝܸܐ
                                                                                          

 ܘܠܘܕܝܐ ܣܪܓܝܣ   – 2010܇ܬܫܪܝܢ ܒ܇2

    ܦܪܡܐ ܕܣܡܝܠܐ                       
  ܐܵܢܝ ܕܸܩܠܵܬܵܟܼܝ ܦܪܵܬܵܟܼܝ ܕܸܡܝܸ̈ܐ ܠܨܘܼܨܝܵــܬܵܟܼܝ
                  ܒܝܲܕ ܐܵܢܝ݇ ܓܲܢ݇ܒܵܖܸ̈ܐ ܒـــܢܘܼܢܸ̈ܐ ܘܒܢܵܬܵܟܼܝ               
   ܫܡܸܥܠܲܢ ܠܦܸܪܡܵܐ ܕܐܸܫܬـܝܼ ܘܚܲܡܫܵܐ ܡܵܬܘܵܬܵܟܼܝ
                ܒܲܙܒܲܩܬܵܐ ܕܥܵܡܖ̈ܵܢܵܟܼܝ؛ ܩܸܛܠܵܐ ܕܒܬܘܼܠܵܬܵܟܼܝ
            ܐܘܼܡܬܵܢܵܝــܘܼܬܲܢ ܫܩܝܼــܠـܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵـܢܵـــܐ     
                ܐܘܼܡܬܲܢ ܫܠܝܼܡܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ݇ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ
        ܡܐܵܗ ܡܸܢܕܝܼ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ ܩܘܼܒܸܠܗ݇ܘܿܢ ܙܝܵܢܵــܐ
                ܫܘܼܖܸ̈ܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܘܼܖ̈ܵܢܸܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܒܸܕܝܵܢܵܐ
              ܒܘܼܖ̈ܒܸܙܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܘܼܖ̈ܵܢܲܢ ܒـܝܲܕ ܟܵܦــܘܿܪܘܼܬܵܐ

ܥܒܼܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܵܪܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܡܬܲܢ ܐܵܬܘܼܪ
ܡܘܼܬܸܒܼܠܗ݇ܘܿܢ ܬ݇ܚܘܼܬ ܐܲܩܠܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܲܩܘܼܬܵܐ
ܝܘܼܗܒܼܸܠܗ݇ܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܩܸܛܠܲܢ ܒܓܢܝܼܙܘܼܬܵܐ
ܠܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܚܸܐܖܸ̈ܐ ܝ݇ܘܲ݇ܚ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܐ ܒܠܲܝܠܸܐ ܪܲܗܲܬ
ܒܙܕܘܼܥܬܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲ݇ܚ ܗ݇ܘܵܐ ܒܟܠ ܚܲܕ݇ ܣܵܥܲܬ
ܒܸܝܠ ܬܪܸܝܢ ܢܲܗܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܫܬܝܼܩܸ̈ܐ ܕܕܸܩܠܲܬ ܘܦܪܵܬ
ܝܬܸܒܼܠܗ݇ܘܿܢ ܠܩܸܛܠܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܥܒܼܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܡܲܨܠܲܗܲܬ
ܒܪܵܝــܬܵܐ ܕܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵــܐ
ܒܦـــܪܵܫــܬܵܐ ܕܥܸܖ̈ܒܸـــܐ ܡܼܢ ܛܵܒܼܵܐ ܪܵܥܝܵـــܐ
ܒܲـܪܙܲܪܥܵـــܐ ܕܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܒܸܝـܠܲܢ ܒܸـܙܪܵܥܝܵـــܐ
ܩܵـܐ ܒܘܼܬ ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ ܕܢܝܼــܫܵܝ ܦܲܪܨܘܼܦܵــܝܵــܐ
ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܸ̈ܐ ܓܵــܘ ܒܲܝܬܲܢ ܫـܪܸܐ ܠــܗ݇ܘܿܢ
ܥܲܠ ܣܘܼܦܪܲܢ ܝ݇ܬܸܒܼܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܟܼܸܠܗ݇ܘܿܢ ܘܫܬܸܐܠܗ݇ܘܿܢ
ܠܟܠܵܝ ܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܕܣܸܡܸܝܠ ܡܘܼܩܛܸܠܗ݇ܘܿܢ
ܐ݇ܚܵܪܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܐܝܼܕܵܝ ܚܘܼܠܸܠܗ݇ܘܿܢ
ܐܘܼܦ ܐܸܕܝܘܿܡ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝ ܡܸܠܝܵܐ ܝܠܸܗ ܡܫܸܛܖܸ̈ܐ
ܒܸܝܠ ܟܠܵܝ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܒܸܖ̈ܝܸܐ ܝܢܵܐ ܩܸܛܖܸ̈ܐ
ܗܲܪ ܓ̰ܲܖ̈ܘܼܒܸــܐ ܝـܢܵܐ ܕܥܵܒܼــܖ̈ܝܼ ܒܣܟܘܼܦܝܵــܬܸܐ
ܠـܚܲܖ̈ܵܒܸܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܩܵــܖ̈ܝܼ ܐܲܝܟܼ ܩــܘܼܦܝܵܬܸ̈ܐ
ܫܲܒܼܥܵܐ ܒܛܲܒܲܚ ܝܠܸܗ ܚܲܕ ܡܲܪ݇ܝܪܵܐ ܝܵܘܡܵܐ
ܒܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܐܸܢܓܠܵܢܕ ܚܲܕ ܠܲܟܵܐ ܐ݇ܟܘܿܡܵܐ
ܠܸــܐ ܐܵܬܸܐ ܥܲܠ ܓܪܵܕܵܐ ܐܵܗ ܓܘܼܪܵܐ ܡܘܼܡܵــܐ
ܐܸܠܵــܐ ܒܡܲܟܲܡܬܵܐ ܕܦܵــܬܵܐ ܕܦܵــܪܘܿܡܵـــــܐ
ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܢܨܝܼܖܸ̈ܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ
ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ؛ܓܘܼܖܸ̈ܐ، ܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ،ܒܬܘܼܠܵܬܸ̈ܐ ܘܟܵܗܢܸ̈ܐ
ܐܲܠܵــܗܵܐ ܡܲܩܸــܕܠܸــܗ ܠܸــܒܵــܐ ܕܡܲܩــܕܵܢܸــܐ
ܥܵܒܸــܕܠܸــܗ ܕܝܵــܢــܬܵܐ ܕܢــܘܼܪܵܐ ܫܵــܓܼــܪܵܢܸܐ
ܓܝܘܪܓܝܣ ܥܝܣܐܚܐܢܝ
ܐܘܪܡܝ 7 ܒܛܒܚ          

 ازدوستان ارجمند، خانم ها : اولین بنیامین ، فلورا قاجاریان، آنیز اوراهیم ،بریتـــا ورطنیان و آقایان: شمعون بت ایشو،    سرگون بت سین ، گیورگیس عیسی خانی ، ملکومرادخان، ادی داود ، ریموند اوشانا، باباجان لازاریان  فیودور استپانس ، یولیـوس عیسایی و دکــتر ش.س کــه به انجــمن بانوان  شامیرام کمک مالی نموده اند سپاسگزاریم. 


                ܐܒܼܫܠܝܡ    ܝܬܸܒܼܠܸܗ ܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܼܵܐ ܕܩܵܕ݇ܡ ܦܪܲܣ ܚܸܙܘܵܐ ܘܗ݇ܘܸܐ ܠܸܗ ܓܲܫܘܼܩܸܐ ܥܲܠ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܛܸܒܸ̈ܐ(ܚܲܒܖܸ̈ܐ).ܡܲܠܵܠܵܐ ܡܲܚܒܘܼܪܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܘܼܬ ܨܦܵܚܬܵܐ(ܗܸܓ̰ܘܼܡ) ܕܖ̈ܗـܝܼܒܼܵܝܸܐ(ܬܸܝܪܘܿܖ̈ܝܼܣܬܸܐ)ܥܲܠ ܥܵܒܼܘܿܖܸ̈ܐ ܕܡܼܢ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܩܵܐ(ܒܵܙܵܪ).ܬܠܸܩܠܵܗܿ ܨܘܼܪܬܵܐ ܕܡܲܠܵܠܵܐ ܘܦܠܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܗܝܼܒܼܵܝܸܐ ܥܲܠ ܫܘܼܫܵܐ ܕܦܪܲܣ ܚܸܙܘܵܐ ܟܲܕ ܦܬܵܚܵܐ ܓܠܘܼܠܵܬܸ̈ܐ ܘܬܘܿܦܸ̈ܐ ܠܓܸܒܵܐ ܕܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܠܵܐ ܝܕܸܥܬܵܐ.ܩܵܠܵܐ ܕܓܠܘܼܠܵܬܸ̈ܐ ܡܘܼܬܒܸܢܸܗ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܕܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ.ܬܠܸܩܠܵܗܿ ܨܘܼܪܬܵܐ ܕܥܲܠ ܫܘܼܫܵܐ ܘܚܸܫܟܵܐ ܚܘܼܪܕܸܠܸܗ ܠܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ.    …ܩܵܠܵܐ ܕܓܠܘܼܠܵܬܸ̈ܐ ܡܘܼܚܓ̰ܸܠܸܗ ܠܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܗܲܪ ܗܲܕܟܼܵܐ ܕܒܸܪܚܵܛܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܪܸܙܠܸܗ ܠܫܵܘܦܸܗ. ܡܘܼܕܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܐ݇ܬܝܼܬܵܐ ܒܪܸܫܵܐ ܕܣܵܒܼܘܼܢܵܐ؟ ܐܵܢܝܼ ܩܘܼܘܸܠܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܕܒܸܕ ܪܵܦܝܼ ܠܸܗ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܐܲܢܸܐ ܓܠܘܼܠܵܬܸ̈ܐ؟ܒܟܠܸܗ ܚܲܝܠܘܼܗـܝ ܪܚܸܛܠܸܗ ܠܓܸܒܵܐ ܕܡܵܬܵܐ…   ܚܲܕ݇ ܫܲܒܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܗܵܕܵܐ ܡܸܛܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܕܟܠܵܝ ܣܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܩܛܝܼܠܸ̈ܐ.ܙܕܘܿܥܬܵܐ ܕܝܼܫܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܵܝ ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵـܝ ܘܚܲܝܘܼܬܵܝ ܘܫܘܼܖܸ̈ܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܥܪܵܩܵܐ.ܣܵܒܼܘܿܢܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵܐ ܟܵܝܬܸܐ ܝܸܡܵܐ ܕܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܕܗܵܕܪܵܐ ܩܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܟܸܣ ܚܲܕ݇ ܪܵܚܡܘܼܗـܝ ܡܸܫܸܠܡܵܢܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܟܵܝܬܸܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܘܼܒܸܠܬܵܐ. ܐ݇ܡܝܼܪܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܗܲܠ ܕܠܵܐ ܐܵܬܸܐ ܒܵܒܵܐ ܕܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܗܿـܝ ܟ̰ܘܼ ܕܘܼܟܬܵܐ ܠܸܐ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܘܟܠܝܼܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܚܲܒܪܘܼܗܿ.ܗܿܝܓܵܗܿ ܣܵܒܼܘܿܢܵܐ ܕܒܼܝܼܩܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܢܵܘܸܓܘܼܗـܝ ܘܪܚܝܼܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܥܵܠܝܼ ܐܵܓܼܵܐ ܪܵܚܡܘܼܗـܝ ܥܲܬܝܼܩܵܐ.ܟܵܝܬܸܐ ܥܲܡ ܒܪܵܬܘܼܗـܝ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܥܲܠ ܝܘܼܐܸܝܠ ܕܪܚܝܼܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܙܒܼܵܢܬܵܐ.
  …ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܫܘܼܪܸܐܠܸܗ ܒܸܪܚܵܛܵܐ.ܢܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ ܫܲܪܫܵܝܬܵܐ ܒܸܕܝܵܫܘܼܗـܝ ܗ݇ܘܵܐ. ܡܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܡܛܸܐܠܸܗ ܠܗܿـܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܦܠܵܓܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܬܪܸܝܢ ܫܵܩܸ̈ܐ. ܦܬܸܠܸܗ ܠܓܸܒܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܘܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܫܘܼܪܸܐ ܠܸܗ ܒܸܪܚܵܛܵܐ…   ܣܵܒܼܘܿܢܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܖ̈ܚܝܼܫܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܥܵܠܝܼ ܐܵܓܼܵܐ ܘܗܿܘ ܪܵܚܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܩܘܼܒܠܵܝ ܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ. ܣܵܒܼܘܿܢܵܐ ܛܠܝܼܒܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܦܲܚܲܠܬܵܐ ܕܗ݇ܘܝܸܐ ܝܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܙܲܗܡܲܬ ܩܵܬܘܼܗـܝ ܐܝܼܢܵܐ ܥܵܠܝܼ ܐܵܓܼܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ: ܐܘܼܣܬܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܐܵܢܵܐ ܟ̰ܘܼ ܥܕܵܢܵܐ ܠܸܐ ܡܲܢܫܸܢܵܗܿ ܗܿـܝ ܛܵܒܼܬܵܐ(ܨܦܵܝܘܼܬܵܐ)ܕܥܒܼܝܼܕܵܐܠܘܼܟܼ ܩܵܬـܝܼ. ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܵܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܐܲܢ݇ܬ ܚܘܼܡܸܐ ܠܘܼܟܼ ܩܵܬـܝܼ ܐܲܝܟܼ ܒܪܘܼܢܵܐ ܕܓܵܢܘܼܟܼ.ܐܵܕܝܼܵܐ ܢܘܿܒܵܐ ܕܝܼܝܼ ܝܠܸܗ ܕܦܵܪܥܸܢܸܗ ܚܘܼܒܘܼܟܼ.    ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܬܪܸܝܢ ܬܠܵܬ݇ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܦܠܝܼܛܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܡܲܦܫܸܡܵܢܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܫܸܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܩܘܼܒܠܵܐ ܠܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܼܗـܝ ܐܵܦ ܗܿܘ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܩܛܝܼܠܵܐ. ܣܵܒܼܘܿܢܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵܐ ܥܵܠܝܼ ܐܵܓܼܵܐ: ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܥܕܵܢܵܐ ܕܟܠܵܝܬܵܐ.ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ. ܥܵܠܝܼ ܐܵܓܼܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܘܼܒܠܵܐ ܘܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ: ܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܕܩܵܬܘܿܟܼܘܿܢ ܩܛܸܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܚܘܼܫ ܩܵܬـܝܼ ܙܸܐ ܩܵܛܠܝܼ.ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢܝܲܬ ܕܣܵܒܼܘܿܢܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܘܼܒܸܠܬܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܩܛܲܠܬܵܐ ܕܪܵܚܡܘܼܗـܝ ܫܲܪܝܼܪܵܐ.…ܐܵܕܝܼܵܐ ܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܩܲܪܒܘܼܢܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܡܵܬܵܐ.ܢܵܦܵܣܘܼܗـܝ ܡܚܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܠܸܒܘܼܗـܝ ܬܲܦܬܘܼܦܸܐ ܗ݇ܘܵܐ.ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܟܠܸܐܠܸܗ ܡܼܢ ܪܸܚܛܵܐ.ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܚܸܙܝܵܐܠܸܗ ܛܠܵܢܝܼܬܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܡܼܢ ܪܸܚܩܵܐ…   ܣܵܒܼܘܿܢܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܦܠܝܼܛܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܥܵܠܝܼ ܐܵܓܼܵܐ ܘܒܸܐ݇ܙܵܠܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܟܲܕ ܠܵܐ ܒـܕܵܥܵܐ ܕܠܐܲܝܟܵܐ ܒܸܕ ܡܵܛܝܼ.ܥܵܠܝܼ ܐܵܓܼܵܐ ܡܘܼܚܫܸܚܵܐ ܗ݇ܘܵܐܕܛܵܫــܝܼ ܠܵܗܿ ܓܵܢܵܝ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܥܲܝܢܵܐ ܕܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܒܼܘܿܢܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ݇ ܟܵܦܘܿܪܵܐ ܠܸܐ ܩܵܛܸܠ ܩܵܐ ܚܲܕ݇ ܣܵܒܼܵܐ ܥܲــܡ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܐ ܙܥـܘܿܪܵܐ. ܘܗܲܕܟܼܵܐ ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܸܐ ܖ̈ܥܝܼܫܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܕܦܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܚܘܼܖ̈ܕܝܼܸܐ ܒܫܲܒܼܥܵܐ ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܟ̰ܘܼܟܒܸܢܸ̈ܐ ܒܩܘܼܖ̈ܡܸܐ(ܛܲܦܵܢܟ̰ܵܐ) ܘܒܣܟܝܼ̈ܢܝܵܬܸܐ ܘܒܩܲܝܣܸ̈ܐ ؛ ܘܐܵܢܝܼ ܦܝܼܫܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܸܝܬ ܦܲܠܓܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܓܝܼܓܼܠܵܐ ܘܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܘܠܗ݇ܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܪܵܩܬܵܐ. ܚܲܕ݇ ܡܸܢܵܝ ܕܡܲܒܝܘܼܢܸܐ ܕܪܸܫܵܐ ܕܟܠܵܝ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ: ـ ܥܪܘܿܩ ܝܵܠܵܕ݇ܐ! ܘܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ: ـ ܒܲܣ ܣܵܒܼܘܿܢܝܼ؟ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ: ـ ܗܿܘ ܙܸܐ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܒܸܕ ܐܵܬܸܐ. ܗܲܠܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܪܚܝܼܫܵܐ ܟܡܵܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܸ̈ܐ ܕܫܡܝܼܥܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܩܵܠܵܐ ܕܓܠܘܼܠܵܬܸ̈ܐ.ܝܕܸܥܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܩܛܝܼܠܘܼܗـܝ ܝܢܵܐ ܣܵܒܼܘܿܢܵܐ .ܘܫܘܼܪܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܸܪܚܵܛܵܐ ܠܓܸܒܵܐ ܕܡܵܬܵܐ.   ܡܛܸܠܸܗ ܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܠܒܲܝܬܵܐ ܘܪܚܸܛܠܸܗ ܠܓܸܒܵܐ ܕܝܸܡܘܼܗـܝ ܘܗܘܼܩܝܵܠܸܗ ܩܸܨܲܬ.ܟܵܝܬܸܐ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܠܵܗܿ ܕܗܲܡܸܢܵܗܿ ܒܝܸܗ.ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ـ ܒܪܘܿܢܝܼ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܩܛܝܼܠܘܼܗـܝ. ܒܸܚܠܵܛܵܐ ܝܘܸܬ.ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܘܚܵܙܲܚ ܡܘܼܕ݇ ܩܘܼܘܸܡܵܐ ܝܠܸܗ.ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܛܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܸܠ ܡܼܢ ܪܸܫܵܐ ܕܣܵܒܼܘܼ؛ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܢܵܐ ܒܝܼܘܼܗـܝ.ܡܲܒܝܘܼܢܸܐ ܕܗܲܪ ܒܐܵܢܝܼ ܓܠܘܼܠܵܬܸ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܸܐ ܦܪܝܼܩܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܦܝܼܫܵܐ ܠܫܵܘܦܘܼܗـܝ ܗܲܪ ܒܗܿـܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ ܦܪܝܼܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܢܘܼܗـܝ.    …ܦܠܝܼܛܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܐܵܚ ܥܲܡܝܼܩܬܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘ ܨܲܕܪܵܐ ܕܐܲܒܼܫܵܠܝܼܡ. ܩܝܼܡܠܸܗ ܡܼܢ ܫܵܘܦܘܼܗـܝ ܘܡܫܸܐܠܸܗ ܠܕܸܡܥܸ̈ܐ ܕܓ̰ܸܖ̈ܝܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܦܲܐܬܘܼܗـܝ؛ ܗܿـܝ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܡܫܸܢܸ̈ܐ ܥܒܼܝܼܖܸ̈ܐ ܥܲܠܘܼܗܿ.ܐܝܼܢܵܐ ܨܘܼܪܬܵܐ ܕܣܵܒܼܘܿܢܵܐ ܓܒܼܝܼܠܬܵܐ ܓܵܘ ܕܸܡܸܗ؛ ܗܲܠܵܐ ܟܠܝܼܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܥܲܝܢܘܼܗـܝ.ܫܠܡ                                          ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ                                         7 ܒܛܒܚ 2011
                              ܟܣܢܘ ܘܚܒܼܖ̈ܝܬܘܗܿ    ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܦܠܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܟܸܣܢܘܼ ܘܚܲܒܼܖ̈ܝܵܬܘܼܗܿ ܠܛܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܓܸܠܵܠܸ̈ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܪܘܼܚܩܸܢܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܵܬܵܐ ܘܝܵܘܡܵܐ ܚܘܼܫܟܸܢܸܗ ܘܗ݇ܘܸܐܠܸܗ ܠܲܝܠܸܐ ܥܲܠܵܝ. ܚܙܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܲܕ݇ ܒܲܗܪܵܐ ܓܵܘ ܛܘܼܪܵܐ ܘܪܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܸܒܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܲܗܪܵܐ. ܡܛܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܓܸܦܝܼܬܵܐ ܘܚܙܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܓܸܦܝܼܬܵܐ. ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܩܘܼܒܸܠܵܗܿ ܩܵܬܵـܝ ܒܫܲܝܢܵܐ ܒܸܙܡܵܪܵܐ: ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܠܚܵܬـܝܼ ܟܸܣܢܘܼ ܘܚܲܒܼܖ̈ܝܵܬܘܼܗܿ.ܘܦܘܼܩܸܕܠܵܗܿ ܩܵܬܵـܝ ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܘܬ݇ܫܘܝܼܬܵܐ ܕܟܼܝܼܬܵܐ.ܘܐ݇ܟܸܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܟܼܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ ܘܕܡܝܼܟܼܠܗ݇ܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܸܣܢܘܼ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܪܲܗܲܬ ܘܝ݇ܕܝܼܥܠܵܗܿ ܕܠܸܠܝܼܬܵܐ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܵܢܝܼ ܛܲܠܝܼ ܩܵܐ ܕܐܵܟܼܠܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ.ܘܟܠܸܗ ܠܲܝܠܸܐ ܗ݇ܘܸܐܠܵܗܿ ܟܸܣܢܘܼ ܪܥܝܼܫܬܵܐ ܘܠܵܐ ܡܛܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܬܸܠܦܵܦܘܼܗܿ ܠܐܘܼܕܵܠܸܐ(ܠܵܐ ܛܠܸܐܠܵܗܿ).    ܪܥܸܫܠܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܩܪܸܐ ܠܵܗܿ ܒܗܿܘ ܩܵܠܘܼܗܿ ܡܲܙܕܸܥܵܢܵܐ: ܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗܿ ܪܥܝܼܫܬܵܐ؟ ܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗܿ ܛܠܝܼܬܵܐ؟ܓ̰ܘܸܘܸܒܠܵܗܿ ܟܸܣܢܘܼ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܟܸܣܢܘܼ ܪܥܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܚܲܒܸܖ̈ܝܵܬܘܼܗܿ ܛܸܠܝܸ̈ܐ ܝܢܵܐ.ܘܒܘܼܩܸܪܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܡܵܐܠܵܟܼܝ(ܡܘܼܕܝܼܵܟܼܝ ܝܠܸܗ) ܒܪܵܬܝܼ ܟܸܣܢܘܼ ܕܠܸܐ ܝܘܲܬܝ ܛܠܝܼܬܵܐ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ ܟܸܣܢܘܼ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܐܲܢܸܐ ܘܲܥܢܵܟܼܝ(ܢܸܩܒܼܵܐ ܕܥܸܪܒܵܐ) ܘܦܲܖ̈ܵܟܼܝ(ܙܵܓܼܵܐ ܕܥܸܪܒܵܐ)ܪܵܒܵܐ ܒܸܟܝܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܘܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܸܫܒܼܵܩܲܢ ܕܛܲܠܲܚ. ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܦܪܝܼܡܠܵܗܿ ܠܟܠܵܝ ܘܲܥܢܸ̈ܐ ܘܦܲܖܸ̈ܐ ܘܐ݇ܟܼܝܼܠܵܝܠܵܗܿ ܘܝܗܸܒܼܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܩܸܛܥܵܐ ܩܵܐ ܟܸܣܢܘܼ ܘܕܡܝܼܟܼܠܗ݇ܘܿܢ. ܘܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܥܕܵܢܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܩܪܸܐ ܠܵܗܿ: ܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗܿ ܛܠܝܼܬܵܐ؟ ܡܵܢܝܼ ܝܠܵܗܿ ܪܥܝܼܫܬܵܐ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ ܟܸܣܢܘܼ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܟܸܣܢܘܼ ܪܥܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܚܲܒܼܖ̈ܝܵܬܘܼܗܿ ܛܸܠܝܸ̈ܐ ܝܢܵܐ.ܘܒܘܼܩܸܪܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܒܪܵܬܝܼ ܟܸܣܢܘܼ ܡܵܐܠܵـܟܼܝ ܕܠܸــܐ ܝــܘܲܬܝ ܛܠܝܼــܬܵܐ؟ ܐ݇ܡܸــܪܵܗܿ ܟܸܣܢܘܼ: ܐܲܢܸܐ ܬܵܘܖ̈ܝܵــܬܵܟܼܝ ܘܡܘܼܓ̰ܵ̈ܝ(ܫܲܖ̈ܚܵܝ)ܪܵܒܵܐ ܒܸܢܥܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܘܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܸܫܒܼܵܩܵܐ ܕܕܵܡܟܼܲܚ. ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܦܪܝܼܡܠܵܗܿ ܠܟܠܵܝ ܬܵܘܖ̈ܝܵܬܘܼܗܿ ܘܡܘܼܓ̰ܵܝ ܘܐ݇ܟܼܝܼܠܵܝܠܵܗܿ ܘܝܗܸܒܼܠܵܗܿ ܠܟܸܣܢܘܼ ܚܲܕ݇ ܩܸܛܥܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ…ܘܕܡܝܼܟܼܠܗ݇ܘܿܢ.ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܓܵܗܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ ܘܩܪܸܐܠܵܗܿ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ:ܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ ܛܸܠܝܵܐ ܘܡܵܢܝܼ ܝܠܸܐ ܪܥܝܼܫܵܐ؟ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ ܟܸܣܢܘܼ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܟܸܣܢܘܼ ܪܥܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܚܲܒܼܖ̈ܝܵܬܘܼܗܿ ܛܸܠܝܸ̈ܐ ܝܢܵܐ. ܘܒܘܼܩܸܪܵܗܿ ܠܸܠܝܼــܬܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܒــܪܵܬܝܼ ܟܸܣܢܘܼ ܡܵܐܠܵܟܼܝ ܕܠܸـܐ ܝܘܲܬܝ ܛܠܝܼــܬܵܐ؟ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܟܸܣܢܘܼ: ܪܵܒܵܐ ܨܗܝܼܬܵܐ ܝܘܵܢܝ. ܡܼܢ ܣܲܒܲܒ ܕܪܵܒܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܐ݇ܟܸܠܲܢ ܘܪܵܒܵܐ ܡܸܠܚܵܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܒܵܥܲܚ ܡܝܼܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܓܲܪܲܓ ܗܵܘܝܼ ܕܸܖ̈ܝܸܐ ܒܣܲܪܵܕܵܐ ܘܡܚܲܠܬܵܐ ܘܡܘܼܬ݇ܝܸܐ ܓܵܘ ܩܸܪܛܵܠܵܐ. ܨܠܸܐܠܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܠܢܲܗܪܵܐ ܩܵܐ ܡܲܝܬ݇ܘܼܝܸܐ ܡܝܼܵܐ.    ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܟܸܣܢܘܼ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ ܘܡܘܼܪܥܸܫܠܵܗܿ ܠܚܲܒܼܖ̈ܝܵܬܘܼܗܿ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܩܘܼܡܘܼܢ ܕܥܵܪܩܲܚ ܓ̰ܲܠܕܸܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܐܵܬܝܵܐ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܐܵܟܼܠܵܐܠܲܢ. ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܘܠܒܼܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܨܵܘܠܵܝ ܘܟܸܣܢܘܼ ܬܘܼܚܡܸܢܵܗܿ ܘܬܘܼܓܒܸܪܵܗܿ ܕܕܲܐܟܼܝܼ ܦܵܖ̈ܩܝܼ ܡܼܢ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܩܵܛܠܝܼܠܵܗܿ.ܬܘܼܓܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܠܬ݇ܫܘܝܼܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܢ ܐܝܼܬ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܡܝܼܟܼܵܐ ܓܵܘܘܼܗܿ ܘܡܘܼܬܸܒܼܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܡܲܣܸܪܩܵܐ ܓܵܘ ܬ݇ܫܘܝܼܬܵܐ ܕܟܸܣܢܘܼ. ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܬܲܓܒܝܼܪ(تدبیر)ܘܥܖܸ̈ܩܠܗ݇ܘܿܢ. ܕܝܼܪܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܩܪܸܐܠܵܗܿ: ܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ ܛܸܠܝܵܐ ܘܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ ܪܥܝܼܫܵܐ؟ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܫܡܝܼܥܠܵܗܿ ܠܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܦܘܼܢܵܝܵܐ(ܓ̰ܘܼܘܵܒ). ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵܐ ܓܵܢܘܼܗܿ: ܡܲܒܝܘܼܢܸܐ ܕܟܸܣܢܘܼ ܛܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܐܵܦ ܚܲܒܼܖ̈ܝܵܬܘܼܗܿ. ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܐܵܟܼܠܵܢܝ ܩܵܐ ܟܸܣܢܘܼ ܒܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ. ܘܪܘܼܦܸܐ ܠܵܗܿ ܓܵܢܘܼܗܿ ܥܲܠ ܬ݇ܫܘܝܼܬܵܐ ܕܟܸܣܢܘܼ ܘܫܕܸܐܠܵܗܿ ܡܲܣܸܪܩܵܐ ܓܵܘ ܟܲܪ݇ܣܘܼܗܿ.ܘܡܝܼܬܠܵܗܿ ܠܸܠܝܼܬܵܐ.ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܬܲܓܒܲܪܬܵܐ ܕܟܸܣܢܘܼ ܩܛܝܼܠܵܠܗ݇ܘܿܢ ܠܸܠܝܼܬܵܐ ܘܦܪܝܼܩܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܵܘܬܵܐ ܘܥܪܝܼܩܠܗ݇ܘܿܢ ܘܕܝܼܪܗ݇ܘܿܢ ܠܡܵܬܵܐ ܒܫܠܵܡܵܐ. ܒܝܕ ܪܡܢ ܐ.ܬܐܘܡܐ (ܫܩܝܠܬܐ ܡܼܢ ܡܓܠܬܐ ܟܘܟܒܐ ܕܒܝܬܢܗܖ̈ܝܢ) ܡܢܝܢܐ (63)3 ܒܚܙܝܪܢ 2002 ܀ ܠܠܝܬܐ ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܵܐ ܝܠܵܗܿܗܸܓܓܼܵܢܵܝܬܵܐ(خیالی)ܒܨܲܠܡܵܢܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܚܘܼܘܵܐ ܘܟܸܐ ܐܵܟܼܠܵܐ ܠܒܸܣܪܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ
                   ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ                       ܡܢܬܐ (2)     ܡܲܩܕܵܐܦܘܼܟ̰ܘܼܢܝܵܬܸ̈ܐ: ܟܲܕ ܡܵܛܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܣܸܬܘܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ؛ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ  ܒܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ܟܸܐ ܡܲܥܒܸܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܸܢܝܵܢܵܝ ܒܦܵܓܵܢܸ̈ܐ ܕܠܵܐ ܩܵܒܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܘܼܙܕܵܓܵܐ ܡܼܢ ܩܲܪܬܵܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܕܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ. ܥܲܠ ܐ݇ܓܵܪܸܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܦܵܓܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܬܸܒܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܢܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܗܵܘܵܐ.ܐܵܗܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܝܵܢ ܟܵܘܸܐ ܟܸܐ ܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܒܼܝܼܩܬܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ݇ ܣܸܬܪܵܐ ܡܼܢ ܓܸܠܵܠܸ̈ܐ ܙܝܼܙܵܢܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܙܩܝܼܖܸ̈ܐ ܘܗܿܝܓܵܗ ܟܘܼܖ̈ܡܸܟܼܸܐ ܠܚܲܕܸܖ̈ܘܵܢܸܐ ܕܚܲܕ݇ ܩܲܝܣܵܐ ܡܵܪ ܬܪܸܝܢ ܪܸܫܵܢܸ̈ܐ؛ ܗܲܕܟܼܵܐ ܕܖܸ̈ܫܵܢܘܼܗـܝ ܓܠܘܼܠܸ̈ܐ ܗܵܘܝܼ. ܐܵܗܵܐ ܣܸܬܪܵܐ ܕܫܸܡܘܼܗـܝ ܦܘܼܟ̰ܘܼܢܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܓܪܵܫܬܵܐ(کشو) ܩܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܗܵܘܵܐ ܕܦܵܓܵܐ.ܟܲܕ ܐܵܬܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܣܸܬܘܵܐ ܠܸܦܪܵܩܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܥܲܠܘܼܗـܝ.ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܪܲܡܫܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕ28 ܒܫܒܲܛ ܟܠܸܗ ܥܵܠܡܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܥܠܲܝܡܸ̈ܐ(ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܕܬܵܙܵܐ ܓܒܼܝܼܖܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ) ܟܸܐ ܐܵܣܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܠ ܐ݇ܓܵܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܘܫܵܩܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܘܼܟ̰ܘܼܢܝܵܬܸ̈ܐ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܝܢܸ̈ܐ ܕܗܵܘܵܐ ܘܟܲܕ ܒܸܙܡܵܪܵܐ ܘܒܸܪܩܵܕܵܐ ܘܒܸܫܘܵܪܵܐ ܟܸܐ ܡܲܩܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܢܘܼܪܵܐ ܘܟܸܐ ܢܵܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܥܲܠ ܗܿܘ ܢܘܼܪܵܐ. ܐܘܼܦ ܟܸܐ ܐܵܟܼܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܙܸ̈ܐ ܘܟܸܫܡܝܼܫܸ̈ܐ ܘܐܲܕܫܸ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܕܙܸܠܦܸ̈ܐ(ܛܥܘܿܢܝܵܬܸ̈ܐ ܩܘܼܛܩܸܛܸ̈ܐ ܘܡܘܼܒܖܼ̈ܙܸܐ) ܘܟܸܐ ܡܲܒܣܸܡܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܗܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܠܲܝܠܸܐ.    ܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ـ ܐܵܗܵܐ ܥܸܐܕܵܐ ܙܸܐ ܐܲܝܟܼ ܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܟܸܐ ܫܲܪܸܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ. ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ ܡܼܢ ܓܘܼܪܵܐ ܗܲܠ ܙܥܘܿܪܵܐ ܟܸܐ ܨܵܝܡܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܘܟܸܐ ܢܲܛܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܵܝ ܖ̈ܐܙܸܐ ܘܖܸ̈ܐܙܸܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܸܐܕܵܐ.ܩܵܐ ܒܢܵܝܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ؛ ܟܸܐ ܫܵܩܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܲܕ݇ ܒܸܨܠܵــܐ ܓـܘܼܪܵܐ ܘܫܲܒܼܥܵــܐ ܦܲܖܸ̈ܐ ܕܟܬܵܝـܬܵܐ(ܒܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܫܲܒܼܥܵܐ ܫܲܒܵܬܸ̈ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ) ܟܸܐ ܕܵܥܨܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܘܼܗـܝ. ܒܦܪܵܩܬܵܐ ܕܟܠ ܫܲܒܬܵܐ (ܒܠܲܝܠܸܐ ܕܚܲܕ݇ܒܫܲܒܵܐ) ܡܼܢ ܨܵܘܡܵܐ؛ ܒܵܒܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠܸܛ ܗ݇ܘܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܦܲܪܵܐ ܘܗܲܕܟܼܵܐ ܗܿܘ ܦܲܪܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܠܲܝܠܸܐ ܕܥܸܐܕܵܐ. ܗܵܝܓܵܗ ܝܵܠܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܟܸܐ ܫܵܩܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܒܸܨܠܵܐ ܘܟܸܐ ܕܵܒܼܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܩܵܕ݇ܡ ܖ̈ܲܦܨܸܐ ܘܟܸܐ ܡܲܒܣܸܡܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܝܸܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܨܵܘܡܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܝܕܸܥܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܥܲܠܨܵܘܡܵܐ.ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܟܠܵܝ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܕܬܸܒܸܝܠ.ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܒܪܵܙܝܼܠܝܼܵܐ ܬܠܵܬ ܝܵܘܡܵܢܸܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܫܲܪܵܝܬܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܙܘܼܝܵܚܵܐ(ܟܵܪܢܵܘܵܠ) ܘܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܒܸܪܩܵܕܵܐ ܘܒܸܫܘܵܪܵܐ ܘܒܸܐܟܼܵܠܵܐ ܘܒܸܫܬܵܝܵܐ.ܐܵܒܼܵܗܵܬܲܢ ܒܐܘܼܪܡܝܼ ܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܨܵܘܡܵܐ ܟܸܐ ܚܲܠܸܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܵܝ ܡܵܐܢܸ̈ܐ ܘܟ̰ܲܡܟ̰ܸܐ ܩܘܼܣܵܖ̈ܝܵܬܸܐ ܘܐܵܦܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܸܫ ܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܪܘܼܫܡܵܐ ܡܼܢ ܙܲܗܡܵܐ ܘܚܘܵܪܵܐ ܥܲܠܵܝ. ܘܟܸܐ ܐܵܙ݇ܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܬܦܵܩܬܵܐ ܒܐܘܼܕܵܠܸܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܐ݇ܟܼܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ ܘܟܸܐ ܐܲܟܼܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘܙܸ̈ܐ ܘܟܸܫܡܝܼܫܸ̈ܐ ܘܫܪ.ܗܲܠ ܥܕܵܢܵܐ ܕܕܡܵܟܼܵܐ.    ܒܸܝܬ ܦܲܠܓܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܦܵܠܘܼ(ܦܲܠܓܘܼܬ ܨܵܘܡܵܐ). ܒܗܿـܝ ܕܡܸܬܚܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܟ̰ܸܡ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ ܝܠܸܗ ܘܒܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܟ̰ܘܼ ܒܘܼܪܵܟܼܵܐ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܥܒܼܝܼܕܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܫܘܼܪܸܪܸܐ ܩܵܐ ܗܲܕܟܼܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܸܐ ܕܐܝܼܬ ܒܥܵܠܡܵܐ. ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܕܝܼܠܵܝܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܓܲܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܘܗܿـܝ ܚܲܕ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܟܵܕܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܝܼܫܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܚܵܐ ܘܩܵܐ ܓܵܘܵܐ ܕܟܵܕܸ̈ܐ ܙܸܐ ܚܸܖ̈ܛܡܵܢܸܐ ܘܡܲܫܸ̈ܐ ܘܒܲܪܙܲܖ̈ܥܸܐ ܚܫܝܼ̈ܠܸܐ ܟܸܐ ܗܲܕܖ̈ܝܼ. ܐܘܼܦ ܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܢܲܝ ܡܵܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ. ܘܗܲܕܟܼܵܐ ܟܸܐ ܗܲܕܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܐ ܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ.     ܒܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܕܩܵܕ݇ܡ ܥܸـــܐܕܵܐ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ ܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܚܲܫܵــܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܘܟܸܐ ܢܵܛܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܖܸ̈ܐܙܸܐ ܕܚܲܫܵܐ ܐܲܝܟܼ ܠܒܼܵܫܬܵܐ ܕܠܒܼܘܼܫܸ̈ܐ ܒܓܵܘܢܸ̈ܐ ܚܸܫܟܵܢܸ̈ܐ ܘܫـܪ.ܘܟܸܐ ܫܲܖܸ̈ܟܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܪܵܐܙܵܐ ܕܟܸܐ ܫܵܩܸܠ ܫܵܘܦܵܐ ܒܪܲܡܫܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܥܪܘܼܒܼܬܵܐ.    ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܡܒܵܬ݇ܪ ܫܲܪܲܟܬܵܐ ܓܵܘ ܪܵܐܙܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܫܩܵܠܬܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ؛ ܟܸܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܒܲܪܲܟܼܬܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܚܸܙܡܵܢܸ̈ܐ؛ ܘܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ ܘܪܸܩܕܵܐ ܘܫܘܵܪܵܐ. ܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ ܟܸܐ ܒܲܫܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܸܐܟܼܘܿܠܝܵܬܸ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܸ̈ܐ ܚܫܝܼܚܸ̈ܐ ܠܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܐܲܝܟܼ ܦܸܠܘܼ(ܪܸܙܵܐ ܘܪܸܟܬܵܐ) ܘܕܘܿܠܡܵܐ ܘܝܲܚܢܝܼ ܕܟܬܵܝܬܵܐ ܘܪܘܼܙܵܐ(ܪܸܙܵܐ) ܘܚܘܼܪܘܼܫ ܕܗܵܠܘܼܟ̰ܸܐ.ܐܘܼܦ ܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܘܼܫܠܸ̈ܐ ܟܵܕܸ̈ܐ ܘܟܲܝܟܸ̈ܐ ܘܡܘܼܣܡܸܩܸ̈ܐ ܒܸܥܸ̈ܐ ܕܝܵܗܒܼܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܝܵܠܸ̈ܐ ܘܒܢܵܬܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܥܸܐܕܵܢܵܐ. ܒܸܥܸ̈ܐ ܟܸܐ ܡܲܣܡܸܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܩܲܠܦܵܐ ܕܒܸܨܠܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܒܵܪܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܓܵܘܢܵܐ ܩܲܗܘܵܢܵܝܵܐ ܘܛܲܪܦܵܐ ܕܦܘܼܬܵܐ(روناس) ܕܟܸܐ ܡܲܣܡܸܩ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܥܸ̈ܐ.ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܒܘܼܣܵܡܸ̈ܐ ܓܘܼܖܸ̈ܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܡܲܦܠܲܫܬܵܐ ܕܒܸܥܸ̈ܐ ܝܠܸܗ ܘܟܠܵܝ ܥܵܠܡܵܐ ܟܸܐ ܗܵܘܸܐ ܒܠܝܼܓܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓܼܠܵܐ ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܝܵܠܸܐ ܘܒܢܵܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܩܪܵܡܬܵܐ ܕܒܸܥܸ̈ܐ ܒܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܒܣܸܡܵܢܵܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ.    ܚܲܕ݇ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ؛ ܦܵܣܟܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܸܐ ܣܵܩܸܠ ܠܦܵܬܘܿܪܵܐ(ܣܘܼܦܪܵܐ) ܕܥܸܐܕܵܐ ܥܲܡ ܒܸܥܸ̈ܐ ܡܘܼܣܡܸܩܸ̈ܐ.ܦܵܣܟܵܐ ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܟܲܝܟܵܐ ܝܠܸܗ ܕܦܝܼܫܠܸܗ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܒܝܲܕ ܐܵܢܝܼ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ ܕܕܝܼܖܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܪܘܼܣܝܼܵܐ ܘܥܒܼܝܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܘܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܢܛܝܼܪܵܐ. ܓܵܘ ܠܲܝܫܵܐ ܕܦܵܣܟܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܘܟܸܐ ܣܵܩܠܝܼܠܸܗ ܒܚܲܕ݇ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܥܲܠ ܪܸܫܘܼܗـܝ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܕܡܵܝܬܘܼܗـܝ ܥܲܠ ܩܲܒܼܪܵܐ ܕܡܵܪܲܢ.ܐܵܗܵܐ ܟܲܝܟܵܐ ܠܸܐ ܐܵܟܼܠܝܼܠܸܗ ܗܲܠ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܘܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܲܒܬܵܐ ܥܲܠ ܦܵܬܘܿܪܵܐ. ܘܟܲܕ ܡܵܛܸܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ ܕܒܵܬ݇ܪ ܥܸܐܕܵܐ ܝܵܢ ܚܲܕ݇ܒܫܲܒܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ؛ ܡܒܵܬ݇ܪ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܪܵܐܙܵܐ ܘܡܛܵܝܬܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܟܸܐ ܦܵܖ̈ܡܝܼܠܸܗ ܘܟܸܐ ܐܵܟܼܠܝܼܠܸܗ. ܗܲܕܟܼܐ ܥܸܐܕܸܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܟܸܐ ܐܵܬܸܐ ܠܚܘܼܬܵܡܵܐ.                                                ܒܝܕ: ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

            ܬܘܢܝ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܒܘܬ ܪܫܐ   ܀ ܟܡܵܐ ܖܸ̈ܫܸܐ ܝܬܘܿܢ:چند نفر هستید؟ ܀ ܡܲܪܪܸܫܵܐ ܠܵܐ ܗܲܒܼ݇ܠ: مزاحم نشو ܀ ܪܸܫܵܐ ܡܚܵܝܬܵܐ: سرزدن به معنی خبر گرفتن ܀ ܪܸܫܵܐ ܡܲܡܪܲܝܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܓܼܠܵܐ: اهمیت دادن به امری ܀ ܒܪܸܫܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܕܪܵܫܬܵܐ: مناقشه بخاطر کاری ܀ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܓܵܢܸܗ ܪܸܫ ܓܵܢܸܗ: ܓܵܢܸܗ ܩܵܐ ܓܵܢܸܗ: خودش بتنهایی  ܀ ܪܸܫܵܐ ܕܡܸܠܲܬ(ܥܸܕܬܵܐ):رهبر(جامعه یا کلیسا) ܀ ܪܸܫܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܐܲܩܠܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ: به معنای کم عقل ܀ ܪܸܫܵܐ ܓܲܫ̰ܲܢܬܵܐ: سرسام گرفتن ܀ ܪܸܫܵܐ ܟܝܵܦܬܵܐ ܘܐ݇ܙܵܠܬܵܐ: بی اعتراض بودن، سر به زیر بودن ܀ ܪܸܫܵܐ ܟܘܼܦܵܐ: سربه زیر، به معنی سرافکنده نیز بکار میرود ܀ ܪܸܫܵܐ ܪܵܡܵܐ: پر افتخار، با آبرو ܀ ܪܸܫܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ: سرسلامتی دادن ܀ ܪܸܫܵܐ ܒܪܸܫܵܐ ܡܲܬܲܒܼܬܵܐ:سر بسر گذاشتن، اذیت کردن ܀ ܪܸܫܵܐ ܦܲܠܲܛܬܵܐ: سردرآوردن، فهمیدن ܀ ܪܸܫܵܐ ܚܒܼܝܼܛܵܐ: شلوغ بودن سر، وقت نداشتن ܀ ܩܸܛܡܵܐ (ܣܘܼܝܠܵܐ، ܡܝܼܠܵܐ))ܒܪܸܫܵܐ: خاک برسر ܀ ܐܝܼܕܵܐ ܫܝܵܦܬܵܐ ܒܪܸܫܵܐ: خوش شانسی را منتقل کردن ܀ ܪܸܫܵܐ ܚܝܵܟܬܵܐ: دنبال دردسر گشتن ܀ ܡܘܼܕ݇ ܐ݇ܬܸܠܸܗ ܒܪܸܫܝܼ: چه برسرم آمد؟ ܀ ܪܸܫ ܫܸܢ݇ܬܵܐ؛ ܪܸܫ ܢܝܼܣܵܢ: سر سال به معنی آغاز سال ܀ ܪܸܫ ܡܲܓ̰ܠܸܣ: سر مجلس به معنی رئیس جمع ܀ ܪܸܫ ܡܝܼܵܐ: دست به آب ܀ ܪܸܫܵܐ ܠܥܸܠ: سر بالایی ܀ ܪܸܫܵܐ ܠܬܲܚܬ: سرپائینی ܀ ܒܪܸܫ ܒܵܒܘܼܟܼ: اصطلاحی معادل :جان عمه ات ܀ ܪܸܫܵܐ ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ: سرخوردن: موقعیتی که اطرافیان شخص زودتر از او بمیرند                                                         ܒܝܕ:ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
                            

ܒܘܠܓܢܐ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
܀2܀܀
3


܀܀
4

܀
܀
5 ܀ ܀ ܀܀

6

܀


܀


7


܀
܀8
܀

܀

܀
܀
9

܀
܀
10


܀܀

ܐܘܦܩܝܐ: 1ـ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܩܵܐ ܒܢܵܬܸ̈ܐ (ܣܲܗܡܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕ ܫܸܡܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܬܸ̈ܐ)ـ ܫܲܠܝܼܛܵܐ 2ـ ܡܼܢ ܗܘܼܫ ܪܚܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ـ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܩܵܠܵܢܵܐ 3ـ ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܨܲܗܘܲܢ ܟܸܐ ܡܲܬܪܸܐܠܸܗ ـ ܙܢܵܐ ܦܵܩܘܿܕܵܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܫܵܩܸܠ 4ـ ܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܢܝܼܬܵܐ ـ ܡܘܼܠܵܝܵܐ ܬܪܘܼܨܵܐ ܕܒܸܪܟܵܐ 5ـ ܚܲܕ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܡܵܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ـ ܚܠܵܦܫܡܵܐ ܦܲܪܨܘܼܦܵܝܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ 6ـ ܐܘܼܦ ܒܠܸܥܙܵܐ ܛܘܼܪܵܝܵܐ ـ ܝܸܡܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ـ ܟܘܼܫܬـܝܼ ܕܵܒܸܩ 7ـ ܣܛܘܼܢܵܐ ـ ܒܘܼܬ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ 8ـ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܘ ـ ܒܘܼܬ 9ـ ܢܲܡܵܝܸܫܓܵܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ 10ـ ܚܠܵܦܫܡܵܐ ܡܚܵܘܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ـ ܡܵܪܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܝܠܸܗ ܥܡܘܕܝܐ: 1ـ ܢܲܦܲܣ ܝܠܵܗܿ ܘܦܵܘܚܵܐ ـ ܩܪܵܡܬܵܐ 2ـ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ـ ܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܩܵܐ ܡܲܬܲܒܼܬܵܐ ܕܫܲܪܛ ܟܸܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚܠܸܗ ـ ܓܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܦܪܵܩܬܵܐ 3ـ ܗܲܣܝܼܕܵܐ ܒܠܸܥܙܵܐ ܛܘܼܪܵܝܵܐ ـ ܓ̰ܲܝܪܵܢ   4ـ ܐܵܘ ـ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ـ ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 5ـ ܦܪܵܩܬܵܐ (ܐܘܼܦ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܩܵܐ ܢܸܩܒܼܸ̈ܐ)ـ ܙܢܵܐ ܦܵܩܘܿܕܵܐ ܕܐܵܬܸܐ 6ـ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܒܲܓܝܼܪܵܐ ܘ ܒܓܵܘܢܵܐ ܕܣܡܘܿܩܵܐ ܘܩܝܼܢܵܐ ـ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܓܵܘܘܼܗـܝ ܝܘܲܚ 7ـ ܗܿܘ ܕܟܸܐ ܝܵܗܒܸܠ ܡܸܠܟܵܐ(ܡܲܫܘܲܪܲܬ) ـ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܗܸܐ 8ـ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܝܵܘܡܵܐ ـ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܒܼܲܕܲܪ ـ ܬܵܐ ܒܠܸܥܙܵܐ ܕܒܢܲܝ ܣܲܠܲܡܵܣ 9ـ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܩܵܐܸܡ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ـ ܫܸܡܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܡܼܢ ܦܲܓܼܪܵܐ 10ـ ܫܲܠܘܵܪ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐـ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܒܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܐ ܘܕܸܦܢܵܐ

   7ܒܛܒܚ؛ ܕܘܟܼܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ

                      اخبار…اخبار…اخبار ·       در تاریخ 26/3/90 جشنی به مناسبت فارغ التحصیلی دانش آموزان کلاسهای آشوری برگزارشد. در این جشن که حدود 90 نفر شرکت داشتند کارنامه فارغ التحصیلان  تقدیم آنها شد. در این جشن هنرمندان عزیز خانم لورن دیویس وآقایان سرگون براندو و تامی و رام ایل یوخنه با هنرنمایی خود شور و شادی فوق العاده ای به جشن بخشیدند.

·       سومین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن بانوان شامیرام در تاریخ 16/4/90  برگزار گردید. در این مجمع گزارش فعالیت  و مالی و همچنین گزارش بازرسی به سمع حضار رسید. در ادامه با رأی مجمع ، بازرسان انجمن در سمت خود ابقا شدند.

·         در تاریخ  16/5/2011 یک مرد آشوری کلدانی ساکن کرکوک عراق بنام آشور عیسی یعقوب که ربوده شده بود  پس از شکنجه وحشیانه به قتل رسید. ·       آقای دکتررامسین بت جم؛ از افراد نامی جامعه آشوری موفق به دریافت مدال شوالیه همیاری از طرف سفارت ایتالیا در ایران شده اند. این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم. ·        دو تن ا ز هنرمندان جوان  آشوری  امیل لازار (مجسمه ساز) و ژیلبرت کرمی (نقاش ) درنمایشگاهی گروهی،آثارخود را در معرض دید عموم قرار دادند. انجمن بانوان شامیرام برای این دو جوان با استعداد آرزوی موفقیت روزافزون دارد. ·         پارلمان سوئد قتل عام سیفو(1914) را به رسمیت شناخت. این موفقیت حاصل تلاشهای چندین ساله فعالان آشوری، سریانی وکلدانی سوئد بوده است. ·         برای نخستین بار در تاریخ کشور ترکیه یک آشوری سریانی بنام ارول دورا به نمایندگی مجلس این کشور برگزیده شد.                

   78 سال از قتل عام سمیل ، واقعه ای که لکه ننگ دیگری بر دامن تاریخ انسانیت است، می گذرد. در این واقعه 65 روستای آشوری نشین شمال عراق توسط حکومت وقت  آن کشور مورد کشتار دسته جمعی قرار گرفتند. اما این قتل عام یک واقعه مجرد نبود که بناگهان و بدون علت صورت بگیرد بلکه حاصل شرایطی بود که از قبل از جنگ جهانی اول بوجود آمده بود.    قبل از جنگ اول نیمی از آشوریها ساکن استان حکاری بودند که امروزه در ترکیه واقع شده است. در 1914 بعد از پاشیده شدن امپراطوری عثمانی وروی کار آمدن ترکهای جوان، مسیحیان آسیای صغیر(ترکیه امروزی) بطور سیستمانیک هدف قتل عام قرار گرفتند. حکومت ترکهای جوان در ابتدا رهبران ملی و مذهبی آنها و سپس کل مردم را مورد هدف قرار داد. بعد از اینکه حکومت عثمانی بر علیه نیروهای متحد و انگلیسیها اعلام جنگ داد، بدلایل ژئوگرافیک تحصیل حمایت آشوریها برای انگلیسیها ضروری بود. زیرا انگلیس خواستار اطمینان از این امربود که منطقه نفت خیز موصل قسمتی از کشور عراق شناخته شود .از این رو به آشوریها وعده یک ایالت مستقل و خودمختار (درآینده)داده شد. بعد از حمله ترکهای جوان به موصل، ارتش آشوری که توسط  ژنرال آقا پطرس هدایت می شد، شدیدأ بر علیه سربازان ترک جنگید و آنها را به خارج از منطقه جنگ عقب راند.این واقعه منجر به کنترل منطقه توسط انگلیسیها شد. در پایان سال 1922 جمعیت چندانی از آشوریها در ترکیه باقی نمانده بود.بسیاری به سمت جنوب فرار کردند. شورای آشوریها و کلدانیها در 4 دسامبر 1922  اعلام کرد که حدود 275000 آشوری بین 1918 ـ 1914 کشته شدند.    بهر حال با وجود اینکه آشوریها به قول خود عمل کردند و شرایط را برای الحاق موصل به عراق آماده کردند اما انگلیس تعهدات خود را زیر پا گذاشتهد و حتی ناجوانمردانه مانع از شرکت نمایندگان آشوری درکنفرانس های مربوط به آینده ترکیه شد.اقدامات مارایشای شمعون(پاتریارک) بعنوان رهبر ملی ومذهبی آشوریها و اعتراضات و نامه های ارسالی به جامعه ملل هم نتیجه نداد و انگلیس توصیه های کمیسیون Mandate  را قبول نکرد . راه حل انگلیس چنین بود که آشوریها در سرزمینی که توسط دولت عراق برای آنها تعیین شده سکونت کنند. این زمینها که مالاریا خیز و باتلاقی بودند موجب مرگ صدها و صدها آشوری شدند. تا سال 1927 آشوریها مرتبأ اعتراضات خود را به جامعه ملل و دادگاه دائمی عدالت بین المللی ارسال می کردند اما با کارشکنی انگلیسیها هیچ نتیجه ای حاصل نمی شد. در نهایت با دخالت   انگلیس در سال 1932عراق در جامعه ملل پدیرفته شد.بعد از آن مارشمعون درخواست آشوریها را به ژنو برد و تقاضای رسیدگی به حقوق آشوریها(خودمختاری) را کرد.بعد از تحکیم حکومت پادشاهی در عراق در 1932 یک خیزش آشوری بر اساس خودداری از اعلام وفاداری به شاه فیصل بوجود آمد که موجب هراس شاه فیصل شد . شکست این خیزش منجر به قتل عام 3000 آشوری در شمال عراق شد. بیشترین تعداد کشته ها در دهکده سمیل بود .    بعد از قتل عام ،مار شمعون از جامعه ملل درخواست کرد تا یک منطقه آشوری و کردی نشین در شمال استان کرکوک تحت یک حکومت ویژه تشکیل شود. در عراق رشید علی ال گیلانی (نخست وزیر) اعلام کرد که آشوریها باید وطنی جدید خارج از عراق بیابند. در 13 اکتبر 1933 جامعه ملل کمیته ای مرکب از 6 عضو خود را برای تحقق این امر تشکیل داد. این کمیته در پایان کار خود کشورهای برزیل، گینه بریتانیا و نیجررا پیشنهاد داد که در نهایت هر سه مورد به شکست انجامید. در سپتامبر 1933 طرح اسکان تعدادی از آشوریها در مناطق خابور و قاب مورد تأیید قرار گرفت اما تاریخ ثابت می کند که این طرح هیچگاه پی گیری نشد وحقوق آشورها هرگزرعایت نشد. یاد شهدای سمیل گرامی باد.  منبع: اینترنت

     اسطوره های بین النهرینی                اسطوره اَدَپه    اَدَپه نیز مانند اتنه و گیلگمش موجودی میرا از تباری آسمانی است، ومانند گیلگمش به سادگی امکان جاودانگی را از دست می دهد. اما در قبال آن او به خردمندترین انسان تبدیل می شود.     ادپه یکی از کاهنان اآ است که در معبد پرستشگاه خود در اریدو به سر می برد. ادپه همه روزه در مراسم حضور می یابد: او نان می پزد و سفره نذر پهن می کند و بعنوان ماهیگیر معبد با قایق خود به ماهی گیری می رود. یک روزباد جنوب برنامه روزمره او را به هم می ریزد. هر چند دقیقأ نمی دانیم چگونه این اتفاق می افتد، زیرا مقدار نامشخصی از مطالب افتاده است. هنگامی که بار دیگر متن از سر گرفته می شود، ادپه باد جنوب را با خشم سرزنش می کند و تهدید می کند که بال او را خواهد شکست. سپس این کار را می کند و باد جنوب به مدت هفت روز نمی تواند به سمت زمین بوزد. آنو متوجه می شود و از وزیرش ایلَب رَت علت آن را می پرسد. ایلَب رَت به او می گوید که ادپه بال باد جنوب را شکسته است. و آنو ادپه را احضار می کند. اما پیش از آنکه ادپه عازم شود ، اِآ به او هشدار می دهد:      “هنگامی که به پیشگاه آنو رسیدی      آنها برای تو نان مرگ خواهند آورد وتو نباید از آن بخوری      آنها برای تو آب مرگ خواهند آورد و تو نباید از آن بنوشی.”    ادپه به حضورآنو می رسد و آنچه را که اتفاق افتاده، توضیح میدهد:        “خداوندا ، من در میان دریا ماهی می گرفتم      برای خانه خدایم (اآ)      اما او دریا را به طوفانی برآشفت      و باد جنوب وزید و مرا غرق کرد!      من مجبور شدم در خانه ماهیان منزل بگیرم      من خشمگین شدم و باد جنوب را ناسزا گفتم.”    دوموزی و گیزیدا، دو دربــان خدایان، در دفاع از ادپــه با آنو سـخن    گفتند. او تسکین یافت و دستور داد که برای ادپه غذا و آب بیاورند.    آنها برای او نان زندگی(جاودانه) آوردند، اما او نخورد.    آنها برای او آب زندگی(جاودانه) آوردند، اما او ننوشید. ادپه با عنایت به دستورات اآ، آب و نان جاودانگی را رد کرد.  متأسفانه بقیه مطالب این حماسه از دست رفته است و بر ما روشن نیست که اِآ تعمدأ ادپه را فریب داده است یا واقعأ اعتقاد داشته است که به ادپه نان وآب مرگ داده خواهد شد.                                                             منبع: اسطوره های بین النهرینی                                                                 نوشته : هنریتا مک کال                                            تأثیر زبان سریانی در فارسی ܝ ܝܵܐܸܪ: یار، (جرات کند). کلمه یارا (یارا داشتن) در فارسی از این است ܝܲܐܪܵܐ: یَره به معنی محبوب و یار. کلمه ܝܲܐܪܵܢܵܐ ܘܝܲܐܪܵܢܵܐ بمعنی رفیق ورفیقه هم از مشتقات آن هستند که هنوز در آشوری کاربرد دارند. ܝܲܒܝܼܫ: یَبیش بمعنای خشک .در فارسی بصورت یبس بکارمی رود . ܝܘܼܙܵܐ: یوزه . درفارسی بصورت یوزپلنگ استفاده می شود. ܝܲܟܵܐ: یَکه بمعنی بزرگ.در فارسی در لغات یکه و یکه سواردیده میشود. ܝܲܠܕܵܐ: یَلده بمعنی تولد است که در اصطلاح شب یلدا وارد شده است. ܝܲܡܵܐ:یَمه بمعنی دریا از لغت اکدی Yamoمشتق شده ودرفارسی یم است ܝܲܪܚܵܐ:یرخه بمعنی ماه، در متون فارسی قدیمی بصورت یرحه آمده و خود کلمه مشتق از ارخ(ܐܲܪܸܚ) اکدی است. ܝܲܪܩܵܐ:یرقه به معنای سبزی از لغت اکدی amurraqanu آمده است. در فارسی یرقان از آن مشتق شده است. ܝܲܫܒܵܐ: یشبه نوعی سنگ قیمتی بنام یشم  مشتق از لغت اکدی Iashpa. ܟ ܟܲܒܼܕܵܐ: که وده بمعنی کبد ܟܸܒܪܝܼܬܵܐ:کبریته بمعنی گوگرد در فارسی  بصورت کبریت بکار می رود ܟܵܒܼܘܿܫܵܐ:که بوشه یا که ووشه در فارسی کابوس است ܟܲܕܵܒܵܐ:کدبه همان کذاب است بمعنی دروغگو ܟܵܗܢܵܐ:کهنه به معنای کاهن است ܟܘܼܚܵܐ(ܟܘܼܚܬܵܐ):کوخه وکوخته (کلبه)، درفارسی کلمه کوخ  کاربرد دارد ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ:کوخوه یا کوکبه بصورت کوکب در زبان فارسی وارد شده ܟܘܼܚܠܵܐ:کوخلا یا سرمه در متون قدیمی فارسی بصورت کحل آمده ܟܘܼܢܵܝܵܐ:کونه یه بمعنی لقب که در فارسی همان کنیه است
داستان کوتاه
   روزی پدر یک خانواده بسیار پولدار پسرش را به  یک روستا برد تا به او نشان دهد که مردم فقیر چگونه زندگی می کنند.آنها دو روز و دو شب را در مزرعه یک خانواده به ظاهر فقیر گذراندند. در بازگشت از سفر پدر از پسرش پرسید که سفر چگونه بود. پسر جواب داد: خیلی عالی بود. پدر باز پرسید: آیا دیدی مردم فقیر چگونه زندگی می کنند؟. پسرجواب داد: اوه بله. باز هم پدر پرسید: به من بگو تو چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟ پسر باز جواب داد: من دیدم که ما یک سگ داریم اما آنها چهار سگ دارند. ما یک استخر داریم که تا وسط باغ می رسد وآنها یک نهر دارند که بی انتهاست. ما فانوسهایی در باغمان نصب کرده ایم و آنها در شب ستاره ها را دارند. پاسیوی ما به جلوی حیاط می رسد ولی آنها همه افق را دارند. ما یک تکه زمین کوچک داریم که در آن زندگی کنیم و آنها زمینهایی دارند که از حد دید ما فراتر می رود. ما خدمتکارانی داریم که به ما خدمت می کنند اما آنها به همدیگر خدمت میکنند. ما غذایمان را می خریم اما آنها خودشان غدایشان را تهیه می کنند. ما دیوارهایی اطراف املاکمان داریم تا از ما حمایت کنند، آنها دوستانشان را دارند که از آنها حمایت می کنند. پدرخاموش بود. بعد پسر اضافه کرد: متشکرم پدر برای اینکه نشان دادی که ما چقدر فقیریم.    آیا این یک دیدگاه فوق العاده نیست؟ شما را وادار به این فکر می کند که چه اتفاقی می افتد اگر ما برای چیزهایی که داریم شکرگزار باشیم بجای اینکه نگران چیزهایی باشیم که نداریم. قدر هر چیزی که دارید بخصوص دوستانتان را بدانید. زندگی بسیار کوتاه استو دوستان بسیار کم هستند.                                                                               منبع: اینترنت                             تهیه شده توسط: مونا شرما
܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀                  

    مصاحبه با یک زن فعال آشوری          انجی تولاکاتی

     در این شماره از بولتن شامیرام با یکی از زنان فعال جامعه آشوری گفتگو کرده ایم . این گفتگو توسط خانم هلن سن ونسان که از دوستان بسیار گرامی ما و خود از افراد فعال جامعه هستند ، صورت گرفته است.
س: از شما متشکریم که این مصاحبه را پدیرفته اید. لطفأ خود را برای خوانندگان ما معرفی کنید. ج: در ابتدا از شما و انجمن بانوان شامیرام بخاطراین مصاحبه تشکر می کنم. برای من افتخاری است که در کنارخواهران و مادران آشوری دراطراف و اکناف دنیا و بخصوص این انجمن جدید و بولتن شامیرام باشم. لطفأ مراتب احترام ویژه شخص من را به آنها برسانید واجازه دهید برای آنها بیشترین موفقیت ها را آرزو کنم. نام من انجی تولاکانی است و آشوری ایرانی هستم . من در کرمانشاه متولد شده و پس از مهاجرت به تهران تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی خود را در آنجا به پایان رساندم. س: چند سال است که در امریکا هستید و در چه رشته ای تحصیل کرده اید و چه فعالیت هایی دارید؟ ج: من در سال 1979 به امریکا مهاجرت کردم و با آقای پی یر تولکانی ازدواج کرده و به مدت 28 سال با ایشان زندگی توأم با شادی داشته ام. همسرم که ازاورمیه است یک شخص بسیار ملی گرا در جامعه آشــوری است و بمــدت 40 سـال گذشته در تمام سطــوح ملی وبین المللی فعالیت کرده ودو دوره ریاست فدراسیون ملی آشوریهای امریکا را بعهده داشته است. در حال حاضر نیز عضو مشاور فدراسیون مذکوراست. طی 30 سال گذشته ما بصورت یک تیم با هم کار کرده ایم. من مدرکم را از دانشگاه ملی تهران  در رشته تجارت و ارتباطات گرفته ام. در ایالات متحده من تحصیلاتم را در رشته برنامه ریزی مالی به اتمام رساندم و اکنون یک کارشناس امور مالی هستم. من دارای دفتر خدمات بیمه در انسینو(کالیفرنیا) و کارگزار بیمه (در زمینه بیمه عمر و بیمه درمانی)و برنامه ریزی املاک و سایر موارد بیمه شخصی هستم. همچنین برای زنان آشوری سمینارهای متعددی به منظور آموزش مدیریت شرایط اقتصادی آنها برگزار کرده ام. س: لطفأ درمورد فعالیتهای اجتماعی خود در جامعه آشوری توضیح دهید. ج: من عضو هیُت مدیره انجمن  یاری آشوریهای امریکا Assyrian Aid Societyهستم که یک سازمان غیرانتفاعی انسان دوستانه است که در سال 1991 (پس از جنگ خلیج فارس) در سان فرانسیسکو تأسیس شد. این سازمان دارای شعبات متعددی در ایالات متحده و در جهان است و یک سازمان خواهر نیزدرعراق دارد. من افتخار دارم که عضوی از این تشکیلات انسان دوستانه هستم که آن را صلیب سرخ آشوری می خوانم و به آشوری سیتاد اودرانا نامیده می شود. در این سازمان ما همه داوطلبانه خدمت می کنیم. اهداف ما عبارتند از: کمک به آشوریهای نیازمند، اعتلای فرهنگ و میراث آشوری(حفظ مدارس و کتب،کامپیوترها و خوابگاهها درعراق)، حفظ سازمانی جهت جوابگویی درشرایط بحرانی که قادربه اقدام فوری جهت کمک به مردم باشد، جلب توجه امریکاییها و جهانیان به نیازها و مسائل بشر دوستانه مردم آشوری. انجمن یاری آشوریها ،اتحاد زنان آشوری را بنیان گذاشته که دارای مراکز مراقبتی(2 Day care center) وهمچنین مراکز آموزش شغلی ویژه زنان آشوری در شمال عراق می باشد که بخاطر پیشبرد آموزش روش زندگی بهتر به زنان آشوری بسیارمورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضرعضو هیُت مدیره اتاق بازرگانی ویژه آشوریها در کالیفرنیا، عضو انجمن آشوریهای امریکایی کالیفرنیای جنوبی در لوس آنجلس وعضو سازمان زنان موفق ایرانی امریکایی و  …هستم. س ـ به نظر شما جمعیت آشوریها ی ساکن امریکا (از کشورهای مختلف) چه  تعداد است؟ ج : آمار نشان می دهد که حدود 90000 آشوری و 350000 کلدانی در ایالات متحده زندگی می کنند. س: با توجه به اینکه سالها ساکن امریکا بوده و از فعالیتها و پیشرفتهای زنان کشورهای مختلف مطلع هستید موقعیت زن آشوری را چگونه می بینید؟ ج: امروزه درزندگی ما ثابت شده است که زنان آشوری برای اجتماعات محلی و بین المللی بسیار مهم و حیاتی هستند. پس از اینکه تعداد زیادی از آشوریها به امریکا مهاجرت کردند زنان ما ثابت کردند که می توانند دوش به دوش شوهران و خانواده شان کار کنند . آنها خود را با کار بیرون و دریافت حقوق  تطبیق داده اند و همزمان یک زن خانه دار و یک مادر برای بچه هایشان میباشند. من می دانم که در ایالات متحده زنانی با تحصیلات بسیار عالی و بسیار حرفه ای مانند دکتر و وکیل و نویسنده و هنرمند و…. داریم . بعنوان مثال ما یک زن عضو کنگره ایالات متحده بنام آنا ایشو داریم که اصلأ ازاورمیه است و طی 12 سال گذشته نماینده کالیفرنیا در کنگره بوده که این موجب افتخار یک زن آشوری است. س: وضعیت آشوریها را در خارج از ایران چگونه می بینید؟آیا شما معتقد هستید که آشوریها در خارج از ایران فرهنگ خود را از دست می دهند؟ نسل جدید را چطور توصیف می کنید؟ ج: روی هم رفته آشوریها در تمام نقاط دنیا بسیار موفق هستند . آنها تحصیلکرده و دارای شغلهای بسیار خوبی هستند و زندگی بسیار راحتی دارند. البته همیشه خطر همسان سازی برای نسل جدید ما وجود دارد اما از طرف دیگر نسل جوان وتحصیلکرده ما در حد بسیار زیادی به فعالیتهای اجتماعی میپردازند و سازمانهای بسیاری را تأسیس کرده و بسیار فعال هستند. این یک نشانه مثبت است . ما سازمانهای جوانان مختلفی در سرتاسر امریکا داریم که ریاست بسیاری ازآنها را زنان در دست دارند. س: آیا غیر از انجمـن شمــا انجمنهای آشوری دیگری در آنجا فعالیت دارند؟ و اگردارند فعالیتشان در چه حد است؟ ج:  تعداد بسیاری از این سازمانها هستند که بزرگترین آنها فدراسیون ملی آشوریهای امریکا است که حدود 32 شعبه در سراسر این کشور دارد.همچنین تعدادی سازمانهای فرهنگی و انساندوستانه  فعالیت دارند. س: آیا با انجمنهای آشوریهای کشورهای دیگر ارتباط و همکاری دارید؟ ج : ما ارتباطاتی با بعضی سازمانها ی آشوری در سایر کشورها داریم اما لازم است این ارتباطات بهبود یابد و مشکل این است که ما آشوریها قدرت رسانه ای چندانی نداریم. س: چگونه موفق شده اید وظایف مربوط به کار و خانواده را همزمان انجام دهید؟ ج: من یک همسر ،یک خواهر ودر عین حال یک دختر برای خانواده ام هستم. من اینجا یک خانواده بزرگ دارم. داشتن کار تمام وقت و مراقبت از خانواده کار ساده ای نیست. ولی تا کنون بخوبی از عهده آن برآمده ام و از این بابت از خدا ممنون هستم. من از نقشم در مقابل خانواده وملت عزیزم لذت برده ام و بسیارخوش شانس بوده ام که توانسته ام داوطلبانه برای مردم خودم خدمت کنم. س: آیا توصیه ای برای آشوریها و بخصوص زنان دارید؟ ج: توصیه من به خواهران آشوری عزیزم این است که قدروارزش خود را بدانند. چون آنها ستون اصلی این ملت هستند، همانطور که این  را در گذشته  بارها ثابت کرده اند. س: با تشکر ازهمکاریتان با بولتن شامیرام، برایتان آرزوی موفقیت می کنیم . و به شما بعنوان  یک زن آشوری فعال  افتخار می کنیم.                     

      تکمیل فرهنگ لغات آشوری
   پس از گذشت 90 سال، کار عظیم تدوین و تنظیم فرهنگ لغات زبان آشوری که لغت نامه آشوری شیکاگوThe Assyrian Chicago  Dictionary نام دارد به پایان رسید. این لغت نامه که حاصل 9 دهه کار دقیق، وقت گیرو بی نظیر ده ها پژوهشگر آشور شناسی بوده است، بالاخره در29 جلد به چاپ رسیده و از جانب دانشکده شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به دانشجویان، فرهنگ شناسان، زبان شناسان، متخصصین فرهنگهای باستانی و همه علاقمندان تقدیم شد.    این پروژه در سال 1921 میلادی شروع شده و حیطه کاری آن به 2500 سال پیش از میلاد برمیگردد و شامل 28000 لغت می باشد. حیطه جغرافیایی آن عراق، ایران، سوریه و ترکیه است.و در حقیقت فرهنگ لغات زبان های آشوری و بابلی است که به مجموعه آن زبانهای اکدی می گویند.    رئیس فعلی و نهایی پروژه پروفسور مارتا راث(Martha Roth) در سال 1979 به قصد انجام تحقیقات فوق دکترای خود به این پروژه ملحق شد. او می گوید ” به من گفتند که اینجا برای تو فقط یکسال کار داریم. تو اینجا آینده ای نخواهی داست. از آن روز تا بحال 32 سال می گذرد. من افتخار می کنم که این پروژه بسیار مهم و تاریخی را بپایان رساندم. حال، تاریخی کامل و بی نظیر از رشد و تحول تمدن و زبان آشوری داریم. به گفته متخصص این دانشگاه، احتمالأ هیچ تمدن دیگری به این اندازه به نوشته و امرنوشتن و ثبت تاریخ اهمیت نمی داده است. این بدان سبب بوده است که آشوریان مردمی پیشرفته بوده اند که تجارت می کردند، تخصص کسب می کردند، شعر و داستان می نوشتند، به علوم پزشکی آشنا بوده وعلاقه خاصی داشتند ومهم تر از همه اینکه دارای قوانین حقوقی پیشرفته بودند. این فرهنگ لغات روزنه ای است به دنیای آنان.(برای مثال لغت روز یا یومو 17 صفحه را به خود اختصاص داده است زیرا شامل معانی وزبان محاوره ای درزمینه های مختلف مانند ادبیات، حقوق، دین و بازرگانی می شود.    پروفسور بیگز( Biggs) که خود متخصص چشم پزشکی بابلی می باشد، می گوید: وقتی خاکها را کنار می زنیم، گاهی عباراتی را می بینم که شاید به تولد نوزادی در یک خانواده اشاره می کند و گاهی به سند بدهی کسی که باید تا اول بهار قرض خود را پرداخت کند. وقتی این نامه ها و پرونده ها را می خوانم پی می برم که این تمدن متعلق به پادشاهان و ملکه ها نبوده و تمدن یک ملت است . مردمی که مانند خود ما نگران امنیت و تأمین زندگی خود و خانواده هایشان بوده اند.آنها هزاران سال پیش این لوحه ها را نوشته اند و هیچگاه انتظار نداشته اند که هزاران سال بعد تجربیات آنها برای کسی تداعی شود. برای مثال اخیرأ به نامه ای برخوردم که 4400 سال قدمت دارد واز طرف یک نوجوان 14 ساله به مادرش نوشته شده است. این نوجوان که در یک پانسیون درس می خواند به مادرش می گوید ” هر سال لباسهای پسران دیگر در اینجا بهتر می شود ولی تو می گذاری لباسهای من کهنه تر شوند.    به گفته پروفسور راث یکی از مهم ترین دست آوردهای این پروژه پرورش تعدادی در حدود 30 تا50 محقق آشور شناسی است که در سطح جهانی فعالیت می کنند. این بدان معنا است که رشته آشور شناسی بسیار غنی خواهد شد و این پدیده در سطح جهان انعکاس خواهد یافت. و از جانب دیگر هنوز لوحه ها و سنگهای بسیاری زیر خاک هستند و مرتبأ کشف می شوند که باید به کار روی آنها ادامه داد.
                                               تهیه وترجمه از: دکتر هلن ساخو

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Friday, August 26, 2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.