The subject in Assyrian & Persian(8)

Bulletin No. 8

ܚܒܼܝܫܬ̈ܐ ܕܐܗܐ ܡܢܝܢܐ
ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
3 ܢܝܣܢ ܒܪܝܟܼܐ
4 ܡܢ݇ܕܪܫ݇ ܢܝܣܢ
5 ܡܪܥܐ ܕܪܫܐ
6 ܣܪܝܢܐ ܒܪܬܐ ܕܒܩܪܝܐ
12 ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܐ
15 ܬܘܢܝܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܒܘܬ ܐܩܠܐ
17 ܡܬܠ̈ܐ ܟܖ̈ܝܐ
18 ܒܘܠܓܢܐ

بزبان فارسی
20 اخبار
21 شعر
24 قدرت بخشش
25 اسطوره های بین النهرینی
30 تأثیر زبان سریانی در فارسی
32 زبان حضرت مسیح
34 گفتگو با هنرمند آشوری
37 به یاد بانوی هنرمند لینا یاکوبووا
38 نیتوکریس، ملکه بابل

ܢܝܣܢ ܒܪܝܟܼܐ
ܟܲܕ ܡܛܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܢܝܼܣܵܢ ܒܦܸܩܚ̈ܘܼܗـܝ ܓܵܘܢܵܢܸ̈ܐ؛ ܒܥܸܛܖ̈ܘܼܗـܝ ܡܲܫܢܝܼܵܢܸ̈ܐ ܘܒܩܝܼܢܵܬܘܼܗـܝ ܡܲܗܢܝܼܵܢܸ̈ܐ؛ ܒܸܓܪܵܫܵܝ ܝܠܸܗ ܐܝܼܕܵܬܘܼܗـܝ ܚܲܖܸ̈ܫܵܢܸܐ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܵܐ ܬܒܼܝܼܢܵܐ ܘܡܘܼܓܕܸܠܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܘܫܲܚܠܘܼܦܸܐ ܝܠܸܗ ܠܨܘܼܪܬܵܐ ܒܪܝܼܙܬܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܘܚܲܝܘܼܬܵܐ ܫܲܪܘܼܝܸܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܦܲܐܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܸܗ ܪܵܐܙܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܕܒܸܓܼܠܵܒܵܐ ܝܠܸܗ ܠܡܵܘܬܵܐ ܘܦܪܵܣܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܲܒܪܝܼܬܵܐ؟ܢܝܼܣܵܢ ܒܝܵܬܘܼܗـܝ ܒܛܝܼܢܵܐ ܝܠܸܗ ܒܫܸܓܼܕܵܐ ܕܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܸܫܟܵܐ ܘܩܲܪܬܵܐ. ܢܝܼܣܵܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕܒܲܗܪܵܐ ܘܕܚܲܝܘܼܬܵܐ. ܪܵܐܙܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܗܸܒܼܝܼ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܠܸܒܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ؛ ܗܿܘ ܕܣܩܝܼܕܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܦܠܵܫܵܐ؛ ܕܘܼܪܵܫܵܐ؛ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܘܨܘܼܪܟܼܵܢܵܐ(ܡܸܣܟܝܼܢܘܼܬܵܐ) ܘܫܪ. ܘܛܲܥܘܼܝܸܐ ܝܠܸܗ ܒܵܬ݇ܪ ܫܲܝܢܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ.
ܒܡܛܵܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܢܝܼܣܵܢ ܐܘܼܦ ܒܠܸܒܵܐ ܕܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܦܩܝܼܚܵܐ ܝܠܸܗ ܦܸܩܚܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ. ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܒܲܝܢܲܬ 26 ܓܲܒܸ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ( ܐܵܬܘܿܖ̈ܝܸܐ؛ ܟܲܠܕܵܝܸ̈ܐ ܘܣܸܖ̈ܝܵܢܵܝܸܐ) ܕܒܫܸܢ݇ܬ ܕܲܥܒܲܪ ܩܛܸܪܸܗ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܠܡܵܢܝܼܵܐ؛ ܡܘܼܢܬܸܐܠܸܗ ܒܦܘܼܠܚܵܢܸܗ ܘܡܘܼܬܸܒܼܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܒܸܢܝܲܬ ܩܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܐܲܘܝܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ. ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܡܲܫܸܩܠܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ ܪܵܒܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܘܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܕܓܲܒܸ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ ܡܸܛܝܸܐ ܝܢܵܐ ܠܚܕܵܐ ܓܡܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܟ̰ܸܡ ܐܲܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܡܲܪܚܲܛܬܵܐ ܕܥܵܒܼܘܼܕܘܵܬܸ̈ܐ ܣܝܵܣܵܝܸ̈ܐ.ܐܘܼܦ ܡܲܚܙܘܼܝܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܥܒܼܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܕܘܼܓܡܸ̈ܐ ܕܫܲܒܼܛܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܘܥܸܕܬܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܘܫܪ. ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܵܗܵܐ ܚܕܵܐ ܓܼܵܠܝܼܒܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܘܼܗܿ.ܢܝܼܣܵܢ ܒܝܵܗܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܫܸܚܕܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬܵܐ ܘܚܲܝܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܟܝܵܢܵܐ.ܢܝܼܣܵܢ 6761 ܗܵܘܸܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܝ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܟܠܵܗܿ ܬܸܒܸܷܝܠ.
ܡܢ݇ܕܪܫ݇ ܢܝܣܢ
ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܦܩܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܦܸܩـܚܸ̈ܐ ܙܥـܘܿܖܸ̈ܐ ܥܲــܠ ܐܝܼــܠܵܢܸ̈ܐ
ܠܒܸܫـܠـܗ݇ܘܿܢ ܦܲܥــܘܸ̈ܐ ܠـܒܼـܘܼܫܸ̈ܐ ܚܲܕ݇ܬܸܐ ܐܵܢܝ݇ ܡܝܼܠܵܢܸ̈ܐ
ܙܪܸܩـܠܵܗܿ ܫܸܡܫܵــܐ ܕܫܵܩـܠܵـܗܿ ܚܲܒــܪܵܐ ܡܐܵܗܵܐ ܒـܪܝܼــܬܵܐ
ܬܘܼܢـܬܸܪܵܝـܠܵܗܿ ܥܲܝــܒܸ̈ܐ ܐ݇ܟــܘܼܡܸ̈ܐ ܠـܚܲــܕ݇ ܩــܘܼܢܓ̰ܝܼـܬܵܐ
ܡܚܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܵܘܚܸ̈ܐ ܕܫܵܝܦܝܼ ܠܪܲܝܚܵܐ ܕܟܠܚܲܕ݇ ܥܸـܬܩܵܐ
ܙܡܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܛܲܝـܖܸ̈ܐ ܕܛܵܖ̈ܕܝܼ ܠـܚܲܫܵܐ ܕܟܠ ܚܲــܕ݇ ܫܸܬܩܵܐ
ܫــܘܸܐܠܵــܗܿ ܐܲܪܥܵــܐ ܒܲܚــܕܵܐ ܦܪܝܼـܣܬܵܐ ܩܝܼـܢܬܵܐ ܒܓܵܘܢܵܐ
ܓ̰ܪܸܐܠܵــܗܿ ܢܲܗܪܵܐ؛ ܒــܪܸܐܠܵــܗܿ ܨܘܼܪܬܵܐ ܕܛܵـܠܸـܩ ܗܵܘܢܵܐ
ܡܛܸـܐ ܠܸــܗ ܢܝܼܣܵܢ ܝـܗܸܒܼܠܸــܗ ܢܲܦ̰ܫܵـܐ ܠܟܝܵܢܵܐ ܡܝܼܬܵܐ
ܓ̰ܪܸܐ ܠـܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܸ̈ܐ ܠܦܲܐܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵـــܐ ܒܟܠܵܗܿ ܒـܪܝܼـܬܵܐ
ܡܠܸـܐ ܠܵــܗܿ ܡܲܪܓܵــܐ ܡܦܸܩܚܸ̈ܐ ܙܲܖ̈ܕܸܐ؛ ܙܲܖ̈ܩܸــܐ؛ ܚــܘܵܖܸ̈ܐ
ܗܸܐ ܡܸܛܝܵـܐ ܝܠܸـܗ ܢـܝܼܣܵــܢ ܒـܝܲـܕ ܫܘܼܦܖܸ̈ܐ ܘܫܘܼܒܼܗܵܖܸ̈ܐ
ܬܵܐܠܘܼܟܼ ܢܝܼܣܵـܢ ܒܐܲܪܥܵــܐ ܕܠܸܒܲـܢ ܫـܪܝܼ ܐܲܢ݇ܬ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇
ܣܲـܒܼــܪܵܐ ܚܲـܕ݇ܬܵܐ ܕܝܼ ܦـܘܼܪܩܵـܢܵـܐ ܒـܪܝܼ ܐܲܢ݇ـܬ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇
ܚــܘܼܫ ܒܲܖ̈ܛܸـܢـܝܼ ܦܸـܩـܚܸ̈ـܐ ܕܚܲـــܝܸ̈ܐ ܒܕܸܫܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ
ܚــܘܼܫ ܐܝܼـܠܵـܢܵـــܐ ܕܝܼ ܚܸـــܐܪܘܼܬܵܐ ܓܵــܪܸܫ ܩــܘܼܡܬܵܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

          ܡܪܥܐ ܕܪܫܐ 

 ܡܣܲܟܼܠܵܐ ܝܬܵܒܼܬܵܐ؛ ܫܬܵܝܬܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ
             ܩܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܕܪܸܫܵܐ ܠܸـــܐ ܕܵܩـܪܵܐ               
 ܗܲܒܼܠܵܗܿ ܒـܚܲܡܪܵܐ ܦܪܝܼܣــܬܵܐ ܕܝܼܲܢ
             ܡܼܢ ܕܐܵܗܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܠܸـــܐ ܕܵܩـܪܵܐ
 ܐܘܼܡـܬܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܠܵــܗܿ ܚܸــܟܼܸܡܬܵܐ
             ܩܵـܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܟܘܼܦܸ̈ܐ ܠܸــܐ ܚܵܩـܪܵܐ       
 ܠܸـܐ ܡܲܬܒܼܵܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܸܠ ܕܪܸܫܵـܐ
             ܡܼܢ ܟܘܼܠܵـܫ ܐܵܬܵܐ ܠܸــܐ ܙܵܩܪܵܐ
 ܫܡܸܥܠܝܼ ܡܒܵܒܵܓ̰ܵܐܢ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ
            ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܩܵܝܸܬ ܥܲܠܘܼܗـܝ ܕܸܩܪܵܐ
 ܠܸـܐ ܥܵܒܸــܕ ܪܵܚܡܘܼܬܵܐ ܡܣܲܟܼܠܸ̈ܐ
            ܠܸܐ ܡܝܲܩܸܪ ܬܲܢܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܝܲܩܪܵܐ               
          ܀܀܀܀܀
 ܡܼܢ ܗܲܩܝܵܬܸ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ
           ܩܵܬܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ               
 ܓܵܘ ܦܲܠܲܓܼܬܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܩܡܸ̈ܐ
           ܩܵـــܬܲܢ ܢܦܸܠܸــܗ ܐܲܩـــܡܵܐ ܕܣܸــܬܘܵܐ       
          ܀܀܀܀܀
 ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܪܫܸܬ؛ ܒܦܵܪܫܝܼܠܘܼܟܼ  ܗܲܪ ܡܐܲܝܟܼ ܩܸܫܬܵܐ ܒܓܵܪܫܝܼܠܘܼܟܼ
 ܡܐܲܝـܟܼ ܐܘܼܡܵܢܵــܐ ܠܸــܐ ܚܲܝܸــܬ  ܡܲܠــܟܵܐ ܗܵܘܸܬ ܒܡܲܢܫـܝܼܠـܘܼܟܼ
                   ܒܒܓ̰ܐܢ ܠܥܙܪܝܐܢ   ܣܪܝܢܐ ܒܪܬܐ ܕܒܩܪܝܐ(2)

ܚܙܸܐܠܸܗ ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܢܝܼܣܵܢ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܚܠܝܼܬܵܐ ܘܣܩܝܼܠܬܵܐ ܒܣܸܩ̈ܠܸܐ ܠܵܚܘܿܡܸ̈ܐ.ܚܫܸܒܼܠܸܗ ܕܡܵܨܸܐ ܕܫܵܩܸܠܵܗܿ ܩܵܐ ܓܵܢܸܗ ܐܲܝܟܼ ܚܲܒܼܪܬܵܐ.ܩܘܼܪܒܸܢܸܗ ܘܕܸܪܝܵܠܸܗ ܫܠܵܡܵܐ ܘܥܒܸܕܠܸܗ ܐܸܠܘܼܗܿ ܛܲܝܒܘܼܬܵܐ. ܗܿܝܓܵܗ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܦܘܼܫܛܵܐܠܵܗܿ ܕܪܵܥܢܘܼܗܿ ܠܓܸܒܘܼܗـܝ ܘܒܚܕܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܗܵܘܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܪܸܙܵܝܵܐ ܕܡܵܪܝܼ ܘܡܘܼܙܝܸܕܠܵܗܿ: ܐܵܢܵܐ ܚܕܵܐ ܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܝܘܵܢ؛ܟܸܐ ܡܲܪܥܝܵܢܵܗܿ ܒܸܩܪܵܐ ܕܡܵܬܵܝܢܝܼ.ܟܝܼܡܘܿ ܚܬܸܪܸܗ ܒܸܫܡܵܥܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܐܡܪܵܐ ܡܼܢ ܦܘܼܡܵܐ ܕܣܸܪܝܼܢܸܐ. ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܝܵܐ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܚܠܝܼܬܵܐ؛ ܠܸܐ ܟܵܝܸܦ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܸܗ ܐܸܠܵܐ ܒܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܸܗ.
ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܙܸܠܗ݇ܘܿܢ ܘܝܬܸܒܼܠܗ݇ܘܿܢ ܒܪܸܫܵܐ ܕܒܸܝܬـ ܚܠܘܼܠܵܐ. ܗ݇ܘܸܐܠܵܗ‌ ܐܸܠܵܝ ܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܡܼܢ ܓܸܒܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܐܲܩܠܵܐ. ܟܡܵܐ ܓܵܗܸ̈ܐ ܥܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܡܸܚܕܵܕܸܐ ܠܓ̰ܲܪܓܵܐ ܕܫܵܘܖ̈ܵܢܸܐ.ܐ݇ܬܸܐܠܸܗ ܪܲܡܫܵܐ ܘ ܗ݇ܘܸܠܸܗ ܐ݇ܟܼܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ. ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܛܠܸܒܠܵܗܿ ܦܲܚܲܠܬܵܐ ܡܼܢ ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܢܝܼܣܵܢ ܗܲܠ ܕܕܵܝܪܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܐܵܬܝܵܐ ܗܸܡܸܙܡܲܢ ܠܦܲܐܬܘܼܗܿ. ܟܝܼܡܘܿ ܫܩܸܠܸܗ ܒܚܲܕ݇ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܡܘܼܡܛܝܼܵܐ ܠܸܗ ܠܒܲܝܬܘܼܗܿ.
ܗ݇ܘܸܠܸܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܪܸܝܢ ܕܚܠܘܼܠܵܐ. ܝܸܡܵܐ ܘܒܪܵܬܵܐ(ܨܲܢܲܡܸܐ ܘܙܲܒܼܢܸܐ)ܠܒܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܘܣܘܼܩܸܠܗ݇ܘܿܢ ܕܐܵܙ݇ܠܝܼ ܠܚܠܘܼܠܵܐ. ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܦܵܠܛܝܼ ܗ݇ܘܵܘ؛ ܫܩܸܠܵܗܿ ܨܲܢܲܡܸܐ ܚܲܕ݇ ܟܵܣܵܐ ܘܡܘܼܬܸܒܼܠܵܗܿ ܩܵܕ݇ܡ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܚܙܝܼ ܩܵܐ ܗܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܠܲܝܠܸܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܒܸܬ ܕܵܝܪܲܚ ܡܼܢ ܚܠܘܼܠܵܐ؛ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܵܢ ܕܝܵـܬܒܼܵܬـܝ ܒܵܟܼܝܵـܬـܝ ܘܡܵܠܝܵـܬـܝ ܠܸــܗ ܐܵܗܵܐ ܡܵܐܢܵܐ ܡܼܢ ܕܸܡܥܸ̈ܐ ܕܥܲܝـܢܵܟܼܝ ܒܒܸܟܼܝܵܐ ܕܒܸܕ ܒܵܟܼܝܵܬـܝ ܠܸܗ ܩܵܐ ܝܸܡܵܟܼܝ.ܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܥܨܝܼـܬܵܐ ܕܝܵܬܒܼܵܐ ܒܵܟܼܝܵܐ ܥܲܠ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܟܘܼܡܸ̈ܐ ܕܓܵܢܘܼܗܿ.ܫܡܸܥܠܵܗܿ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܗܿـܝ ܣܵܒܼܬܵܐ ܕܒܸܫܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܣܸܪܝܼܢܸܐ ܠـܩܵܠܵܐ ܕܒܸܟܼܝܘܼܗܿ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܥܒܸܼܪܵܗܿ ܠـܟܸܣܠܘܼܗܿ ܘܒــܘܼܩܸܪܵܗܿ:ـ :ܗܲܡܵܐ ܡܘܼܕܝܼܠܸܗ ܗ݇ܘܝܼܵܐ؟ ܠܡܘܿܕ݇ ܝ݇ܘܲܬܝ ܒܸܟܼܝܵܐ؟ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܓܸܠܝܵܐ ܠܵܗܿ ܩܸܨܲܬ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܣܵܒܼܬܵܐ ܦܘܼܠܸܛܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܬܲܠܡܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܖ̈ܬܝܼܚܸܐ ܡܼܢ ܬܲܢܘܼܪܵܐ ܘܕܪܸܐܠܵܗܿ ܓܵܘ ܡܵܐܢܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܕܩܵܕ݇ܡ ܒܪܵܬܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܩܘܼܡ݇ ܒܪܵܬܝܼ. ܫܩܘܿܠ ܟܡܵܐ ܩܘܼܟ̰ܸ̈ܐ ܕܡܸܠܚܵܐ ܕܪܝܼ ܓܵܐ ܡܝܼܵܐ ܕܕܵܡܝܼ ܠܕܸܡܥܸ̈ܐ ܕܥܲܝܢܸ̈ܐ. ܣܵܒܼܬܵܐ ܦܠܸܛܠܵܗܿ ܘܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܘܫܒܼܝܼܩܵܐ ܠܵܗܿ ܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܲܗܘܵܠ ܚܕܝܼܬܵܐ.
ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܘܪܚܸܛܠܵܗܿ ܠܦܵܓܵܐ. ܡܘܼܪܸܡܠܵܗܿ ܠܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܦܲܖ̈ܫܸܐ ܦܘܼܖ̈ܫܸܢܸܐ ܕܓܵܘ ܐܘܼܪܸܐ ܘܛܠܸܒܠܵܗܿ ܗܲܝܲܪܬܵܐ. ܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢܗ݇ܘܿܢ ܒܕܸܦܢܘܼܗܿ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܫܲܦܝܼܖܸ̈ܐ ܒܓܵܘܢܵܐ ܡܢܝܼܫܟܼܴܝܵܐ(ܒܲܢܲܦ̰ܫܵܐ) ܘܨܵܘܠܸ̈ܐ ܘܓܘܼܖ̈ܒܸܐ ܠܚܝܼܡܸ̈ܐ ܒܝܼܝܵܝ. ܫܩܸܠܵܗܿ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܠܒܸܫܠܵܗܿ ܘܣܩܸܠܵܗܿ ܐܲܝܟܼ ܒܢܵ̈ܬܸܐ ܡܲܥܩܘܼܠܸܐ ܘܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܠܚܠܘܼܠܵܐ.ܟܲܕ ܬܵܡܵܐ ܒܸܣܒܵܪܘܼܗܿ ܗ݇ܘܵܐ ܟܝܼܡܘܿ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܢܝܼܣܵܢ. ܐܵܗܵܐ ܓܵܗܸܐ ܙܸܐ ܐ݇ܙܸܠܗ݇ܘܿܢ ܒܪܸܫܵܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܘܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡܵܝ ܚܕܵܐ ܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܠܬܲܢܲܝܬܵܐ.
ܐ݇ܬܸܠܸܗ ܪܲܡܫܵܐ ܗ݇ܘܸܠܸܗ ܐ݇ܟܼܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ. ܐ݇ܟܼܸܠܗ݇ܘܿܢ ܘܫܬܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ. ܒܪܵܬܵܐ ܛܠܸܒܠܵܗܿ ܡܼܢ ܪܵܚܡܘܼܗܿ ܪܵܡܵܐ ܠܵܚܘܿܡܵܐ ܕܝܵܗܒܸܠܵܗܿ ܦܣܵܣܵܐ ܕܕܵܝܪܵܐ ܠܒܲܝܬܘܼܗܿ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܝܗܝܼܒܼܬܵܐ ܦܣܵܣܵܐ ܕܐܵܙܵܠ݇ܐ. ܛܠܸܒܠܸܗ ܣܘܼܣܸܐ ܣܘܼܪܓܵܐ؛ ܪܟܸܒܼܠܸܗ ܥܲܠܘܼܗـܝ ܘܫܩܝܼܠܵܐ ܠܸܗ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܠܬܲܪܟܘܼܗـܝ ܘܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܒܵܥܸܝܢ ܝܵܠܦܸܢܸܗ ܒܲܝܬܵܟܼܝ ܕܡܵܨܸܝܢ ܫܲܕܪܸܢ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܛܵܠܒܝܼ ܠܵܟܼܝ ܩܵܬـܝܼ. ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܡܛܝܼܠܵܗܿ ܠܒܲܝܬܵܐ؛ ܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܠܟܸܣ ܐܘܼܪܸܐ؛ ܫܘܼܚܠܸܦܵܝܠܵܗܿ ܓ̰ܘܼܠܘܼܗܿ؛ ܫܸܪܝܵܝ ܠܵܗܿ ܣܸܩܠܘܼܗܿ ܘܙܘܼܝܵܩܘܼܗܿ ܘܫܒܼܷܝܼܩܵܝ ܠܵܗܿ ܒܐܘܼܪܸܐ ܘܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܒܐܵܢܝܼ ܠܒܼܘܼܫܘܼܗܿ ܥܝܵܕܵܝܸܐ ܘܗܘܼܕܪܵܐ ܠܵܗܿ ܓܵܢܘܼܗܿ ܩܵܐ ܕܝܵܪܬܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܘܒܪܵܬܵܐ ܡܼܢ ܚܠܘܼܠܵܐ.ܘܝܬܸܒܼܠܵܗܿ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܩܵܛܘܼ ܥܒܼܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܠܵܐ ܙܝܵܢܵܐ.
ܥܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ. ܒܥܵܨܸܪܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܚܲܒܼܫܸܒܵܢܸ̈ܐ؛ ܒܲܟܼܬܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܢܝܼܣܵܢ ܥܲܡܘܼܗܿ ܡܵܖ̈ܵܬܸܐ ܘܚܸܕܲܡܝܵܬܸ̈ܐ؛ ܖ̈ܟܝܼܒܸܐ ܥܲܠ ܣܘܼܣܵܘܵܬܵܝ ܥܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܠܡܵܬܵܐ ܕܥܵܒܼܕܝܼ ܛܵܠܝܼܒـܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܡܵܪܥܝܼܵܢܬܵܐ ܕܒܸܩـܪܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܩܵـܐ ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܢܝܼܣܵܢ.ܒܟܠܵܗܿ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠܘܼܬܵܐ ܕܣܵܒܼܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܘܨܲܢܲܡܸܐ ܝܸܡܵܐ ܐܘܼܓܵܐ؛ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܒܚܲܕ݇ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡܼܢ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܚܠܘܼܠܵܐ ܕܘܵܠܟܘܿ؛ ܥܒܸܪܵܗܿ ܠܩܲܨܪܵܐ ܕܡܲܠܸܟܸ̈ܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܪܘܝܼܚܬܵܐ. ܩܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ ܕܓܒܼܵܪܵܐ ܕܣܸܪܝܼܢܸܐ ܥܲܡ ܟܝܼܡܘܿ؛ ܫܩܸܠܵܗܿ ܝܸܡܵܐ ܐܘܼܓܵܐ ܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܠܩܲܨܪܵܐ ܕܒܸܝܬ݇ܡܲܠܸܟ ܕܬܵܦܩܵܐ ܒܒܪܵܬܘܼܗܿ ܐܘܼܦ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܥܝܵܕܵܐ ܘܪܘܼܫܡܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܫܵܩܠܵܗܿ ܠܒܪܵܬܘܼܗܿ ܘܠܲܒܠܵܐ ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܚܝܵܦܬܵܐ. ܛܠܸܒܠܵܗܿ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܡܼܢ ܛܠܝܼܒܘܼܗܿ ܕܠܵܐ ܕܵܪܸܐ ܠܵܗܿ ܒܵܬ݇ܪ ܢܵܬܘܼܗـܝ ܘܓ̰ܲܠܕܸܐ ܫܲܕܸܪ ܒܵܬ݇ܪܘܼܗܿ ܕܕܵܝܪܵܐ ܠܒܲܝܬܘܼܗܿ.ܐܝܼܢܵܐ ܪܸܙܵܝܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܐܘܼܓܵܐ ܗܵܠܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟܡܝܼܠܵܐ.
ܨܲܢܲܡܸܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܫܩܸܠܵܗܿ ܠܒܪܵܬܵܐ ܟܵܠܘܼ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ ܕܝܼܫܵܐ ܠܵܗܿ ܓܵܘ ܟ̰ܘܼܠܸܐ ܘܚܝܼܦܵܐ ܠܵܗܿ ܒܡܝܼܵܐ ܖ̈ܬܝܼܚܸܐ ܘܣܪܝܼܩܵܐ ܠܵܗܿ ܒܡܸܣܪܸܩܬܵܐ ܕܡܚܵܛܸ̈ܐ(ܚܡܵܛܸ̈ܐ).ܣܸܪܝܼܢܵܐ ܟܵܠܬܵܐ ܟܡܵܐ ܕܓ̰ܘܼܘܸܕܠܵܗܿ(ܟ̰ܘܼܠܸܫܠܵܗܿ) ܕܡܲܥܪܸܩܵܐܠܵܗܿ ܓܵܢܘܼܗܿ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܗܿـܝ ܟܵܦܘܿܪܬܵܐ؛ ܠܵܐ ܡܨܸܠܵܗܿ. ܒܗܿـܝ ܕܚܸܡܬܵܐ(ܟܲܪܒܵܐ) ܘܒܲܚܝܼܠܘܼܬܵܐ ܟܲܪܗܘܼܢܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘ ܠܸܒܵܐ ܕܨܲܢܲܡܸܐ ܘܒܕܵܐܢܝܼ ܕܖ̈ܵܥܢܵܢܸܐ ܚܠܝܼ̈ܡܸܐ ܘܚܲܝܠܵܢܸ̈ܐ ܚܠܝܼܨܬܘܼܗܿ ܗ݇ܘܵܐ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܓܵܘ ܟ̰ܘܼܠܸܐ.ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵܬܘܼܗܿ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܠܵܨܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ. ܚܙܝܼܠܵܗܿ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܗܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܩܲܪܒܘܼܢܸܐ ܝܠܸܗ ܥܲܠܘܼܗܿ. ܦܬܸܠܵܗܿ ܒܵܠܘܼܗܿ ܠܓܸܒܵܐ ܕܐܘܼܪܸܐ ܘܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܡܘܼܕ݇ ܡܵܨܝܵܢ ܥܵܒܼܕܵܢ؛ ܠܵܐ ܕܘܼܝܠܵܗܿ ܒܸܩܛܵܠܝܼ! ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܸܐ ܙܘܼܢܓܸܪܸܗ ܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܒܢܵܬܘܼܗܿ ܒܸܐܡܵܪܵܐ: ܦܪܘܿܚ…ܦܪܘܿܚ.ܒܐܵܗܵܐ ܩܵܠܵܐ ܨܘܼܠܸܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ. ܡܛܸܐܠܵܗܿ ܠܗܵܘܢܘܼܗܿ ܕܐܵܡܪܵܐ: ܛܘܼܒܼܵܐ ܕܗܵܘܝܵܢ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܝܵܘܢܵܐ ܘܦܪܵܚܵܐ ܦܪܵܚܵܐ ܐܵܙܵܠ݇ܢ ܗ݇ܘܵܐ ܘܪܵܝܦܵܢ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܐ݇ܓܵܪܸܐ ܕܩܲܨܪܵܐ ܕܡܘܼܚܸܒܝܼ ܕܝܼܠܸܗ ܒܸܣܒܵܪܝܼ. ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܟܵܠܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܩܒܝܼܠܬܵܐ ܘܗ݇ܘܸܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܝܵܘܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܗܲܪ ܟ̰ܸܡ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܝܵܘܢܵܬܸܐ ܕܒܲܪܝܼܵܐ.
ܨܲܢܲܡܸܐ ܟܲܕ ܚܙܸܐ ܠܵܗܿ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ(ܦܪܝܼܩܬܵܐ) ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܕܓܲܒܼܪܘܼܗܿ؛ ܚܕܸܐ ܠܵܗܿ ܪܵܒܵܐ.ܒܸܪܩܵܕܵܐ ܒܸܪܩܵܕܵܐ ܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܠܓܸܒܵܐ ܕܒܪܵܬܘܼܗܿ ܙܲܒܼܢܸܐ؛ ܓ̰ܲܠܕܸܐ ܫܩܸܠܵܗܿ ܡܘܼܠܒܸܫܵܝ ܠܵـܗܿ ܐܸܠܘܼܗܿ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܕܣܸܪܝܼܢܵܐ ܘܬܸܠܝܵܝ ܠܵܗܿ ܒܝܼܘܼܗܿ ܟܠܵܝ ܚܸܖ̈ܙܸܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܘܡܘܼܠܦܵܐ ܠܵܗܿ ܕܕܵܐܟܼܝܼ ܡܲܕܡܝܼܵܐ ܠܵܗܿ ܓܵܢܘܼܗܿ ܠܣܸܪܝܼܢܸܐ ܘܕܸܪܝܵܐ ܠܵܗܿ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܥܲܡ ܖ̈ܵܟܵܒܼܸܐ ܕܡܲܠܸܟ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܐܸܠܘܼܗܿ(ܠܣܸܼܪܝܼܢܸܐ).
ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ ܗ݇ܘܸܐܠܸܗ ܫܪܝܼܙܵܐ ܠܓ̰ܘܵܓ̰ܵܐ ܘܛܲܐܲܠܝܵܬܸܐ ܕܝܵܘܢܵܐ؛ ܟܲܕ ܠܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܘܠܵܐ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܒܓܵܢܸܗ؛ ܐܸܠܵܐ ܒܠܲܝܠܸܐ ܘܒܐܝܼܡܵܡܵܐ ܗܲܪ ܗ݇ܘܸܐ ܠܸܗ ܩܲܙܘܼܕܸܐ ܘܒܸܚܝܵܪܵܐ ܒܛܲܐܲܠܝܵܬܸܐ ܘܒܦܖ̈ܵܚܝܵܬܸܐ ܫܡܲܝܵܢܵܝܸܐ ܘܐܲܪܥܵܢܵܝܸܐ ܕܗܿـܝ ܝܵܘܢܵܐ؛ ܕܗܿـܝ ܡܸܓ̰ܸܕ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܗ݇ܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܪܝܼܡܬܘܼܗـܝ ܗܵܘܢܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ؛ ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܐ݇ܟܼܝܼܠܵܐ ܠܸܗ ܚܲܡ ܕܒܲܟܼܬܘܼܗـܝ ܕܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܐ݇ܙܸܠܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܟܸܣ ܝܸܡܘܼܗܿ ܘܕܝܼܪܬܵܐ ܠܟܸܣ ܓܲܒܼܪܘܼܗܿ.
ܕܸܪܵܗܿ ܙܲܒܼܢܸܐ ܠܟܸܣ ܝܸܡܘܼܗܿ ܘܗܘܼܩܝܵܐ ܠܵܗܿ ܩܸܨܲܬ ܩܵܐ ܝܸܡܘܼܗܿ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܸܡܵܐ ܦܘܼܪܡܝܼܵܐ ܠܵܗܿ ܟܠܵܗܿ ܩܸܨܲܬ.ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ؛ ܫܪܝܼܠܵܗܿ ܠܩܸܛܪܵܐ (ܟܸܬܪܵܐ)ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܠܒܪܵܬܘܼܗܿ:ܚܙܝܼ ܡܘܼܢ ܐ݇ܡܵܪܵܟܼܝ. ܗܲܪ ܡܛܝܼܠܵܟܼܝ ܡܲܡܪܝܼܠܵܗܿ ܓܵܢܵܟܼܝ ܘܛܪܘܼܦܠܸܗ ܪܸܫܵܟܼܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܐ݇ܡܘܿܪ ܐܸܠܸܗ ܕܐܸܢ ܕܸܡܵܐ ܘܡܸܫܚܵܐ ܕܗܿـܝ ܝܵܘܢܵܐ ܠܵܐ ܦܵܐܸܫ ܫܝܼܦܵܐ ܠܚܵܨܝܼ؛ ܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܝܘܵܢ ܒܲܣܡܲܢܬܵܐ ܫܡܘ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܒܸܕ ܥܲܪܩܸܠ ܥܲܠܝܼ ܘܒܸܕ ܝܵܪܟܼܵܐ ܬ݇ܫܘܝܼܬـܝܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.
ܝܣܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܖܸ̈ܓܵܘܵܬܸܐ ܕܡܵܠܸܟ ܥܲܠ ܐ݇ܓܵܪܸܐ ܘܕܪܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܓܲܪܕܵܐ؛ ܕܒܼܝܼܩܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܝܵܘܢܵܐ ܚܠܝܼܬܵܐ ܘܦܪܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܪܸܫܘܼܗܿ؛ ܓ̰ܕܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܦܲܓܼܪܘܼܗܿ؛ ܓ̰ܘܼܡܥܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܸܡܘܼܗܿ ܘܡܸܫܚܘܼܗܿ ܩܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܟܲܠܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܢܝܼܣܵܢ.ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܪܝܼܡܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܝܵܘܢܵܐ ܬܲܪܬܸܝܢ ܢܵܛܘܿܦܝܵܬܸܐ ܡܼܢ ܕܸܡܘܼܗܿ ܢܬܸܪܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܕܵܪܬܵܐ. ܒܫܵܘܦܵܝ ܡܘܼܓ̰ܝܸܢܗ݇ܘܿܢ ܬܲܪܬܸܝܢ ܚܘܼܖ̈ܵܬܸܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܚܕܵܕܸܐ.
ܒܣܸܡܠܵܗܿ ܟܵܠܬܵܐ(ܙܲܒܼܢܸܐ) ܒܕܗܿܘ ܕܸܪܡܵܢܵܐ ܕܐܲܣܝܘܼܬܵܐ ܕܝܸܡܘܼܗܿ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܠܸܟ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܵܐ ܒܣܵܡܸܵܗ ܒܒܲܟܼܬܵܐ ܘܠܵܐ ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܕܚܵܒܸܛܠܵܗܿ ܓܵܢܸܗ ܒــܚܸܙܡܵܢܸ̈ܐ ܘܐ݇ܚܝܵܢܸ̈ܐ ܘܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܸܐ. ܐܸܠܵܐ ܒـܟܠܵܝ ܣܵܥܵܬܸ̈ܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܗ݇ܘܸܐܠܸܗ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒــܚܘܼܖ̈ܵܬܸܐ ܝܵܢ ܝـܬܝܼܒܼܵܐ ܬܚܘܿܬ ܛܸܠܵܠܸ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܙܵܘܓܸ̈ܐ ܕܚܘܼܖ̈ܵܬܸܐ.
ܙܲܒܼܢܸܐ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܘܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܠܟܸܣ ܝܸܡܘܼܗܿ ܕܫܵܟܝܵܐ(ܩܵܒܼܠܵܐ) ܡܼܢ ܚܲܝܘܼܗܿ.ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܝܸܡܵܐ: ܚܙܝܼ ܐܵܡܪܵܢܵܟܼܝ؛ ܕܘܼܝܘܲܬܝ ܦܝܼܫܬܵܐ ܒܝܵܠܵܐ ܘܥܕܵܢܵܐ ܕܗܲܨܲܠܬܵܟܼܝ ܗܵܐ ܩܲܪܒܘܼܢܸܐ ܝܠܵܗܿ. ܡܼܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܛܠܘܿܒ ܕܬܲܪܨܝܼܠܵܟܼܝ ܚܕܵܐ ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܩܵܐ ܝܵܠܵܐ ܕܒܸܕ ܗܲܨܠܵܬܠܸܗ.ܗܿـܝ ܙܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܼܢ ܩܲܝܣܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܚܘܼܖ̈ܵܬܸܐ. ܗ݇ܘܸܐ ܠܸܗ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܝܟܼ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܟܵܠܬܵܐ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ.
ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܕܵܐ ܣܵܒܼܬܵܐ ܒܸܫܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܗܿܘ ܬܲܓ̰ܵܪܵܐ ܕܒܠܝܼܓܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܬܲܪܲܨܬܵܐ ܕܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܩܵܐ ܢܲܘܸܓܵܐ ܕܡܲܠܸܟ.ܐܵܗܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܗܿـܝ ܣܵܒܼܬܵܐ ܕܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܗܲܝܘܼܪܸܐ ܩܵܐ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܕܒܵܪܝܵܐ(ܦܵܪܩܵܐ) ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܛܠܘܼܡܝܸ̈ܐ(ܙܠܘܼܡܝܸ̈ܐ) ܕܒܲܟܼܬ݇ܒܵܒܵܐ.ܣܵܒܼܬܵܐ ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܘܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܠܚܵܢܘܼܬܵܐ(ܕܸܟܵܢܵܐ) ܕܢܲܓ̰ܵܪܵܐ ܘܛܠܸܒܠܵܗܿ ܡܸܢܸܗ ܕܟܡܵܐ ܛܵܠܵܫܝܵܬܸ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܸܢܬܵܪܵܐ ܡܼܢ ܩܲܝܣܸ̈ܐ ܕܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ؛ ܚܲܡܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܬܘܼܗܿ. ܢܲܓ̰ܵܪܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܡܸܥܠܸܗ ܠܚܲܒܪܵܢܘܼܗܿ ܩܘܼܒܸܠܸܗ ܘܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܗܵܘܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܛܠܵܒܬܵܟܼܝ.
ܒܵܬ݇ܪ ܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܣܵܒܼܬܵܐ ܫܩܸܠܵܗܿ ܠܛܵܠܵܫܝܵܬܸܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܘܕܸܪܝܵܝ ܠܵܗܿ ܓܵܘ ܢܘܼܪܵܐ ܘܫܘܼܪܸܐ ܠܵܗܿ ܡܲܩܘܼܕܵܝ؛ ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܸܐ ܚܙܸܐܠܵܗܿ ܕܡܼܢ ܓܵܘ ܬܸܢܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢܵܗܿ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܠܵܚܘܿܡܬܵܐ ܘܫܸܛܪܵܢܬܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܼܬܵܐ. ܚܓ̰ܸܠܵܗܿ ܘܫܘܼܪܸܐ ܠܵܗܿ ܒܸܣܓܼܵܕܘܼܗܿ. ܡܲܠܲܐܟܼܬܵܐ ܝܩܸܕܠܸܗ ܠܸܒܘܼܗܿ ܩܵܐ ܣܵܒܼܬܵܐ ܘܫܘܼܪܸܐ ܠܵܗܿ ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܢܵܛܘܿܦܝܵܬܸܐ ܕܕܸܡܥܸ̈ܐ ܟܲܕ ܒܸܨܠܵܝܵܐ ܡܼܢ ܥܲܝܢܘܼܗܿ؛ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܡܲܖ̈ܓܵܢܝܵܬܸܐ ܛܝܼܡܵܢܸ̈ܐ.ܣܵܒܼܬܵܐ ܩܪܸܐ ܠܵܗܿ ܠܓܲܒܼܪܘܼܗܿ ܘܒܠܸܓܠܗ݇ܘܿܢ ܒܓ̰ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܕܡܲܖ̈ܓܵܢܝܵܬܸܐ. ܡܲܠܲܐܟܼܬܵܐ ܒܸܚܙܵܝܬܵـܝ ܫܘܼܪܸܐ ܠܵܗܿ ܒܸܓܚܵܟܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܒܟܠ ܚܲܕ݇ ܓܸܚܟܘܼܗܿ ܒܸܢܬܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܣܲܓܝܼܐܸܐ(ܪܵܒܵܐ) ܦܸܩܚܸ̈ܐ ܡܓܵܘܢܸ̈ܐ(ܪܵܢܓܵܢܸܐ). ܣܵܒܼܵܐ ܘܣܵܒܼܬܵܐ ܗ݇ܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝܼܖܸ̈ܐ.
ܒܗܿـܝ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܣܸܬܘܵܐ ܗ݇ܘܸܐ ܠܸܗ ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܘܝܲܪܝܼܟܼܵܐ. ܡܸܐܟܼܠܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܸ̈ܐ ܦܪܸܩܠܸܗ ܘܣܘܼܣܵܘܵܬܸ̈ܐ ܕܡܲܠܸܟ ܢܝܼܣܵܢ ܒܓܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ.ܡܲܠܸܟ ܦܘܼܩܸܕܠܸܗ ܕܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܕܗܿܘ ܟܸܪܟܼܵܐ(ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܚــܘܼܪܕܝܼܬܵܐ ܒܓܘܼܕܵܢܸ̈ܐ ܖ̈ܵܡܸܐ) ܠܵܙܸܡ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܒܲܝــܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܫܘܼܚــܪܵܐ(ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܩܵܐ) ܚܲܡܸܐ ܘܡܲܐܟܸܠ ܠـܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܣܘܼܣܵܘܵܬܸ̈ܐ ܕܡܲܠܸܟ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܚܲܕ݇ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܣܘܼܣܵܘܵܬܸܐ ܟ̰ܸܡ ܒܲܓܝܼܖܸ̈ܐ ܘܢܸܙܘܵܢܸ̈ܐ ܣܘܼܦܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܣܵܒܼܬܵܐ ܘܣܵܒܼܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܫܵܐ ܕܐܸܢ ܗܿܘ ܣܘܼܣܵܐ ܨܵܩܸܛ ܡܘܼܕ݇ ܒܸܕ ܐܵܬܸܐ ܒܪܸܫܵܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܚܙܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܡܲܠܲܐܟܼܬܵܐ ܥܒܸܪܵܗܿ ܓܵܘ ܦܵܓܵܐ ܘܫܩܸܠܵܗܿ ܠܕܲܠܘܵܐ(ܘܲܕܪܵܐ) ܕܡܝܼܵܐ ܩܵܐ ܚܲܠܲܠܬܵܐ ܕܐܝܼܕـ ܐܲܩܠܘܼܗـܝ ܘܦܠܸܛܠܵܗܿ. ܐܝܼܡܵܢ ܕܣܵܒܼܵܐ ܘܣܵܒܼܬܵܐ ܥܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܠܦܵܓܵܐ ܕܒܵܟܼܝܼ ܠܕܲܪܕܵܝ݂ ܟܲܕ ܦܬܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܦܵܓܵܐ؛ ܒܕܘܼܡܵܪܵܐ(ܥܘܼܓ̰ܵܒܵܐ) ܚܙܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒܗܿـܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܚܲܠܲܠܬܵܐ ܕܣܘܼܣܸܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܩܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܓܸܠܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܗܿܘ ܣܘܼܣܸܐ ܒܲܓܝܼܪܵܐ ܘܡܲܪܥܵܢܵܐ ܘܡܵܝܘܿܬܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܒܠܝܼܓܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܸܐܟܼܵܠܵܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܓܸܠܵܐ.ܣܵܒܼܵܐ ܘܣܵܒܼܬܵܐ ܚܕܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܘܫܘܼܟܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܵܝ ܐܲܢܸܐ ܖ̈ܲܚܡܸܐ ܕܡܘܼܬܦܸܩܵܝ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼܵܝ ܒܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܥܝܼܩܬܵܐ ܕܣܵܝܒܘܼܬܵܝ.
ܦܪܸܩܠܸܗ ܣܸܬܘܵܐ؛ ܐ݇ܬܸܠܸܗ ܢܝܼܣܵܢ. ܦܠܸܛܠܸܗ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܡܲܠܸܟ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܕܝܼܠܸܗ ܚܘܼܡܝܵܐ ܠܣܘܼܣܸܐ ܕܡܲܠܸܟ ܦܵܠܸܛ ܠܸܗ ܩܵܕ݇ܡ ܡܵܬܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܣܵܒܼܵܐ ܘܣܵܒܼܬܵܐ ܦܵܠܛܝܼܠܸܗ ܣܘܼܣܸܐ ܕܡܲܠܸܟ؛ ܥܒܸܪܵܗܿ ܡܲܠܲܐܟܼܬܵܐ ܓܵܘ ܦܵܓܵܐ ܘܓܪܝܼܫܵܐ ܠܵܗܿ ܐܝܼܕܘܼܗܿ ܥܲܠ ܚܵܨܵܐ ܕܣܘܼܣܸܐ.ܣܘܼܤܸܐ ܙܸܐ ܕܡܸܟܼܠܸܗ ܘ ܗܲܪ ܠܵܐ ܩܝܼܡܠܸܗ. ܗܲܠ ܕ ܐ݇ܬܸܐܠܸܗ ܡܲܠܸܟ ܙܥܘܿܪܵܐ(ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ) ܩܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܣܘܼܣܸܐ. ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܕܣܘܼܣܸܐ ܠܸܐ ܡܵܨܸܐ ܕܩܵܝܸܡ؛ ܐܸܠܵܐ ܒܓܵܢܘܼܟܼ ܥܵܒܼܪܸܬ ܘܓܵܪܫܸܬ ܠܸܗ. ܐܝܼܡܵܢ ܕܥܒܸܪܸܗ ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ ܠܦܵܓܵܐ ܥܲܝܢܘܼܗـܝ ܩܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܠܲܐܟܼܬܵܐ ܥܸܠܸܠ ܡܼܢ ܪܸܫܵܐ ܕܣܘܼܣܸܐ. ܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ(ܗܲܪ ܗܿܪ ܥܕܵܢܵܐ) ܩܵܕ݇ܡ ܝܵܕܸܥ ܠܵܗܿ. ܗܿܝܓܵܗ ܪܘܼܦܝܵܐ ܠܸܗ ܓܵܢܸܗ ܩܵܕ݇ܡ ܐܲܩܠܘܼܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܒܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܡܲܠܲܐܟܼܬܵܐ ܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗܿ ܠܦܲܪܨܘܼܦܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܓܵܢܘܼܗܿ ܗ.ܕ.ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ. ܘܕܒܼܸܩܠܸܗ ܡܼܢ ܕܪܵܥܢܘܼܗܿ ܘܒܐܝܼܩܵܪܵܐ ܦܘܼܠܛܵܐ ܠܸܗ ܡܼܢ ܓܵܘ ܦܵܓܵܐ ܕܣܘܼܣܸܐ. ܠܘܼܒܠܵܐ ܠܸܗ ܥܲܡܘܼܗـܝ ܥܲܠ ܩܲܨܪܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܘܕܒܸܩܠܸܗ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܘܪܘܼܦܝܵܐ ܠܸܗ ܠܒܲܕܲܪ؛ ܗܿـܝ ܘܝܸܡܘܼܗܿ ܛܪܝܼܕܵܝܠܸܗ ܡܼܢ ܐܲܬܪܘܼܗـܝ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܘܐ݇ܚܸܪ݇ܢ ܠܵܐ ܕܵܝܪܝܼ ܠܬܵܡܵܐ. ܫܠܡ.
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܸܐ

ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܸ̈ܐ: ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܝܠܸܗ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܒܫܸܪܫܵܐ؛ܕ ܡܼܢ ܕܵܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܥܸܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܘ ܥܸܕܬܵܐ ܟܲܠܕܵܝܬܵܐ ܘ ܥܸܕܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ ܐܘܿܪܬܘܿܕܘܿܟܣܵܝܬܵܐ.ܒܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ؛ ܚܲܕ݇ ܡܲܪܥܵܐ ܩܵܛܠܵܢܵܐ (ܫܲܪܥܘܼܛܵܐ)ܦܪܸܣܠܸܗ ܒܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ؛ ܕܐܵܬܘܿܪ ܘܕܒܸܝܬ ܓܲܖ̈ܡܲܝ ܘܦܢܸܠܸܗ ܠܟܠܵܝ ܒܢܲܝܢܵܫܵ̈ܐ.ܟܠܵܗܿ ܥܵܠܡܵܐ ܢܦܸܠܸܗ ܒܙܕܘܿܥܬܵܐ ܘܛܠܸܒܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܡܵܪܝ ܣܲܒܼܪܝܼܫܘܿܥ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܸܝܛܵܐ ܕܒܸܝܬ ܣܠܘܿܟܼ ܕܡܲܫܟ̰ܸܚ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܐ ܫܪܵܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܩܸܛܪܵܐ.ܡܵܪܝ ܣܲܒܼܪܝܼܫܘܿܥ ܡܨܘܿܠܸܐ ܠܸܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܩܵܛܘܿܠܵܐ ܘܗܿܝܓܵܗܿ ܛܘܼܥܸܠܸܗ ܓܵܘ ܟܬܵܒܸܐ ܩܲܕܝܼܫܸ̈ܐ ܘܡܛܸܠܸܗ ܠܡܲܬܠܵܐ ܕܝܵܘܢܵܢ ܢܒܼܝܼܵܐ.
ܒܐܵܗܵܐ ܡܲܬܠܵܐ؛ܝܵܘܢܵܢ ܢܒܼܝܼܵܐ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܠܸܗ ܠܩܵܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ:ܩܘܿܡ ܘܪܚܘܿܫ ܠܢܝܼܢܘܸܐ ܡܕܝܼܢܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ ܘܡܲܪܥܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܵܡܖ̈ܵܢܘܼܗܿ ܒܘܼܬ ܚܛܝܼܵܬܵـܝ ܘܪܲܫܝܼܥܘܼܬܵܝ ܠܩܘܼܕܡܝܼ(ܥܲܠ ܗܸܙܘܼܪܝܼ).ܝܵܘܢܵܢ ܢܒܼܝܼܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܣܵܡܘܼܗـܝ ܕܦܵܪܩܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܢܝܼܢܘܸܐ ܡܼܢ ܚܪܵܒܼܵܐ ܒܗܿـ‌ܝ ܕܢܝܼܢܘܵܝܸ̈ܐ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ ܕܒܢܲܝ ܐܝܼܣܪܵܐܸܝܠ ܗ݇ܘܵܐ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܠܬܲܪܫܝܼܫ(ܐܸܣܦܵܢܝܵܐ) ܩܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܡܘܼܨܝܸܬܵܐ ܠܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܒܸܩܝܵܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܛܘܿܦܵܢܵܐ ܕܲܚܝܼܠܬܵܐ(ܡܲܙܕܸܥܵܢܬܵܐ) ܘܡܲܠܵܚܸ̈ܐ ܕܣܦܝܼܢܬܵܐ(ܓܵܡܝܼ) ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܢܵܐ ܕܣܦܝܼܢܬܵܐ ܫܵܡܛܵܐ ܘܟܠܵܝ ܚܵܙܘܿܩܸ̈ܐ ܡܵܝܬـܝܼ ܒܘܼܬ ܝܵܘܢܵܢ ܢܒܼܝܼܵܐ ܘܪܲܦܘܼܝܘܼܗـܝ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܝܲܡܵܐ.ܐܝܼܡܵܢ ܕܝܵܘܢܵܢ ܡܛܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܡܝܼܵܐ؛ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܢܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܒܠܵܥܘܼܗـܝ ܝܠܵܗ.ܟܲܕ ܝܵܘܢܵܢ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ ܕܣܛܘܼܡܟܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ؛ ܫܲܪܘܼܝܸܐ ܝܠܸܗ ܠܨܲܠܘܼܝܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܦܵܪܸܩܠܸܗ. ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܬܠܵܬ݇ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܘܬܠܵܬ݇ ܠܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ؛ ܢܘܼܢܵܐ ܟܲܕ ܡܪܝܼܥܬܵܐ ܒܸܣܚܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܓܸܒ ܣܦܵܪܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܲܡܵܐ) ܘܬܵܡܵܐ ܒܸܓܣܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܝܵܘܢܵܢ. ܗܿܝܓܵܗ ܝܵܘܢܵܢ ܟܲܕ ܫܲܟܘܼܪܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܸܚܙܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܠܢܝܼܢܘܸܐ ܘܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܬܵܡܵܐ؛ܫܲܪܘܼܝܸܐ ܝܠܸܗ ܠܡܲܟܪܘܼܙܸܐ ܒܥܵܠܘܿܠܵܢܸ̈ܐ ܘܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܬܲܘܸܒܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܕ ܡܲܚܪܸܒܼܠܵܗܿ ܡܕܝܼܢܬܵܐ ܓܵܘ ܐܲܪܒܥܝܼܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ.ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܟܲܕ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ؛ ܒܸܫܓܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܘܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܠܵܝ ܠܵܒܼܫܝܼ ܠܒܼܘܼܫܸ̈ܐ ܕܣܵܩܵܐ(ܓ̰ܘܵܠܵܐ) ܘܠܵܐ ܐܵܟܼܠܝܼ ܘܠܵܐ ܫܵܬـܝܼ ܘܨܲܠܝܼ ܨܠܘܼܬܵܐ ܘܛܵܠܒܝܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ(ܦܘܼܚܵܠܵܐ) ܡܼܢ ܡܵܪܝܵܐ.ܗܲܕܟܼܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܢܝܼܢܘܵܝܸܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܫܒܼܵܩܵܝ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܚܛܝܼܵܬܵـܝ ܘܠܸܐ ܝܠܸܗ ܡܲܚܪܘܼܒܼܸܐ ܠܢܝܼܢܘܸܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ.
ܐܲܒܘܼܢܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܟܲܕ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܡܲܬܠܵܐ؛ ܦܲܩܘܼܕܵܐ ܝܠܸܗ ܕܟܠܵܝ ܢܝܼܢܘܵܝܸܐ ܨܵܝܡܝܼ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ.ܒܵܬ݇ܪ ܬܠܵܬ݇ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ؛ ܡܲܪܥܵܐ ܦܪܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ. ܡܼܢ ܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܟܸܐ ܨܵܝܡܝܼ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ ܝܵܘܡܵܢܸܐ( ܠܸܐ ܐܵܟܼܠܝܼ ܗܲܠ ܥܕܵܢܵܐ ܕܓܢܵܝܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ) ܘܥܕܵܢܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܠܵܬ݇ ܫܲܒܵܬܸܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܥܸܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܘܗܿܘ ܗܲܕܟܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܒܪܲܡܫܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ؛ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܡܵܟܼܬܵܐ؛ ܥܠܲܝܡܸܐ ܘܥܠܲܝܡܵܬܸܐ؛ ܟܠܵܝ ܐܵܢܝܼ ܕ ܒܚܘܼܒܵܐ ܢܦܝܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܝܵܢ ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ؛ ܟܸܐ ܐܵܟܼܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܩܲܡܚܵܐ ܕܗܘܼܕܪܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܟܡܵܐ ܐܲܕܫܸܐ ܕܩܸܢܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܓܵܘܙܸ̈ܐ؛ ܒܲܪܙܲܖ̈ܥܵܐ؛ܡܵܫܸ̈ܐ؛ ܚܲܖ̈ܛܡܵܢܸܐ ܘܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܸܠܵܠܸ̈ܐ ܛܲܥܡܵܢܸ̈ܐ ܥܲܡ ܡܸܠܚܵܐ ܕܟܸܐ ܚܵܫܠܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܘܟܸܐ ܗܲܕܪܝܼ ܚܲܕ݇ ܩܲܡܚܵܐ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܵܟܼܵܐ ܟܸܐ ܐܲܟܼܠܝܼ ܫܲܒܼܥܵܐ ܩܘܼܓ̰ܸ̈ܐ ܡܸܢܸܗ ܘܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܐ݇ܟܼܵܠܬܸܗ ܠܸܐ ܫܵܬـܝܼ ܡܝܼܵܐ؛ ܩܲܕ ܓܼܵܠܸܒ ܥܲܠܵܝ ܨܲܗܘܵܐ. ܘܟܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܕܐܵܗܵܐ ܨܲܗܘܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܒܚܸܠܡܵܝ ܚܵܙܝܼܠܸܗ ܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܚܲܒܼܪܵܐ ܕܚܲܝܵܝ ܟܲܕ ܒܝܵܗܒܼܵܝ ܝܠܸܗ ܡܝܼܵܐ ܩܵܐ ܫܬܵܝܬܵܐ.
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵـܐ ܥܸܕܬܵܢܵܝܵــܐ ܫܩܝܼܠܵܐ ܝـܠܸܗ ܫܵܘܦܵــܐ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܡܵــܐ ܕܚܘܼܒܵــܐ ܒܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܸܐ ܫܡܝܼܥܸܐ ܝܘܲܚ ܡܼܢ ܐܵܒܼܵܗܵܬܲܢ ܕܒܥܕܵܢܵܐ ܕܥܠܲܝܡܘܼܬܵܝ ܟܲܕ ܗ݇ܘܝܸܐ ܝܢܵܐ ܨܝܼܡܸܐ ܒܐܵܗܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ؛ ܚܸܙܝܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܚܸܠܡܵܝ ܠܗܿܘ ܦܲܪܨܘܼܦܵܐ ܕܒܸܐ݇ܚܵܪܬܵܐ ܡܙܘܼܘܸܓܸܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡܸܗ ܘܒܸܢܝܵܐ ܝܢܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܘܚܲܝܘܼܬܵܐ ܡܐܸܚܕܵܕܸܐ.
ܡܲܒܘܼܥܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܵܡܵܐ ܝܢܵܐ:
1 : ܐܸܢܬܹܝܪܢܹܝܬ
2 : ܡܸܐܡܖܸ̈ܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܸ̈ܐ (ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܘܿ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܐܵܫܝܼܬܵܐ)
3 : ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܡܸܐܡܖܸ̈ܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܸ̈ܐ (ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܣ ܡܸܝܪܵܡ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܝܼܛܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ)

  ܒܘܼܬ ܦܸܬܩܸ̈ܐ ܕܢܝܼܣܵܢ
  ܕܦܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܫܘܼܕܖܸ̈ܐ ܩܵܐ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܘܖ̈ܲܚܡܸܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܒܲܪܲܟܼܬܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ؛
  ܐܲܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܠܡܲܕܟܼܘܼܪܸܐ ܕܐܲܢܸܐ ܦܸܬܩܸ̈ܐ ܕܦܝܼܫܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒـܘܼܨܡܸܢܸܐ
  ܒـܫܸܢܸ̈ܐ ܕܲܥܒܲܪ؛ܒـܚـܘܼܦܵــܛܵـܐ ܕܨܲܢــܕܘܼܩܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܘܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ
  ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸــܐ). ܘܦܝܼܫـܠـܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܦܠܸܚܸ̈ܐ ܒـܦܣܵܣܵــܐ ܕܡܝܲܩܲــܪܬܵܐ
  ܡܵܪܝܼܵܐ ܓــܘܵܠܘܿܘܝܼܟ̰؛ ܐܘܼܦ ܡܝܲܩܖ̈ܵܬܸܐ ܠـܘܿܪܸܝܢ ܘܡܲܕܠܸـܝܢ ܕܵܝܒܼܝܼܣ
  (ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܸ̈ܐ ܕܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܘܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ). 
            ܫܡܝܪܡ ܕ. ܦܘܪܝܐܢ

 ܬܘܢܝ̈ܐ ܒܘܬ ܐܩܠܐ
   ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

܀ ܐܲܩܠܸܗ(ܐܲܩܠܘܼܗܿ) ܗܵܘܝܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ: تبریک تولد نوزاد
܀ ܐܲܩܠܸܗ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ: خوش یمن بود
܀ ܐܲܩܠܵܐ ܕܐܸܪܚܸܐ: آبرفت آسیاب
܀ ܐܝܼܕܵܩܠܸ̈ܐ ܥܲܒܼܕܲܚ: عجله کنیم
܀ ܐܲܩܠܵܐ ܫܩܘܿܠܘܿܢ: کمی تندتر برویم
܀ ܐܲܩܠܵܐ ـ ܐܲܩܠܵܐ: شراکت با ضریب چهار
܀ ܐܵܢܵܐ ܙܸܐ ܚܲܕ݇ ܐܲܩܠܵܐ: منهم یک نهم
܀ ܐܝܼܕܘܼܟܼ ܐܲܩܠܘܼܟܼ ܠܵܐ ܡܲܖ̈ܥܝܼ: ممنون
܀ ܐܲܩܠܵܐ: دستشویی ، w.c
܀ ܐܲܩܠܸ̈ܐ: بار،تریپ
܀ ܚܲܕ݇ ܐܲܩܠܵܐ ܕܚܡܵܪܵܐ: یک بارالاغ(متاع بی ارزش)
܀ ܦܠܵܚܬܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ: لینت مزاج، اسهال
܀ ܐܲܩܠܵܐ ܚܠܘܼܨܬܵܐ: یبوست
܀ ܐܲܩܠܸܗ ܠܵܐ ܐ݇ܬܸܐܠܵܗܿ ܥܲܠܲܢ: باعث ضرر ما شد
܀ ܐܲܩܠܸܗ ܠܵܐ ܢܦܸܠܵܗܿ: خوش یمن نبود
܀ ܐܲܩܠܝܼ ܩܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ: سلامتیم را بدست آوردم
܀ ܐܲܩܠܝܼ ܖ̈ܦܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ: مردد شدم
܀ ܐܲܩܠܸܗ ܠܵܐ ܓܪܸܫܠܵܗܿ: میل به رفتن نداشت(علاقمند شد)
܀ ܐܲܩܠܸܗ ܚܲܝܪ ܝܠܵܗܿ: خوش یمن است
܀ ܬܪܸܝ ܐܲܩܠܸ̈ܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܨܵܘܠܬܵܐ: اصرار کردن
܀ ܐܲܩܠܵܐ ܒܫܵܘܦ ܐܲܩܠܵܐ: پا جای پا گذاشتن
܀ ܪܸܫ ـ ܐܲܩܠܸ̈ܐ: کله پاچه
܀ ܥܲܠ ܐܲܩܠܵܐ ܪ݇ܚܵܫܬܵܐ: سر زدن،
܀ ܢܦܸܠܸܗ ܩܵܕ݇ܡ ܐܲܩܠܵܐ: مزاحم شد
܀ ܒܐܲܩܠܵܐ ܡܚܵܝܬܵܐ: تحقیر کردن
܀ ܐܲܩܠܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ؛ ܪܸܫܵܐ ܓܘܼܪܵܐ: کنایه از الاغ
܀ ܐܲܩܠܵܐ ܝܲܩܘܼܪܬܵܐ܆ باردار، حامله
܀ ܒܵܬ݇ܪ ܐܲܩܠܵܐ ܕܪܵܝܬܵܐ: پشت پا انداختن
ܒܝܕ:ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ

         ܡܬܠ̈ܐ ܟܖ̈ܝܐ

܀ ܚܲܕ݇ ܨܸܦܪܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ ܩܵܐ ܚܲܕ݇ ܨܲܝܵܕܵܐ:ܒܦܲܓܼܪܝܼ ܠܲܝܬ ܒܲܣܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܩܵܐ ܬܲܪܣܵܝܬܘܼܟܼ.ܐܸܢ ܥܵܒܼܕܸܬ ܠܝܼ ܐܵܙܵܕ(ܚܸܐܪܵܐ)؛ ܒܸܕ ܝܲܗܒܸܢܘܼܟܼ ܬܠܵܬܵܐ ܢܵܨܝܼܗܲܬܸ̈ܐ ܝܘܼܬܖ̈ܵܢܵܝܸܐ؛ ܚܲܕ݇ ܟܲܕ ܓܵܘ ܐܝܼܕܘܼܟܼ ܝܘܸܢ. ܕܬܪܸܝܢ ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܘܗܿـܝ ܕܬܠܵܬ ܐܝܼܡܵܢ ܕܪܲܚܩܸܢ ܡܸܢܘܼܟܼ.
ܨܲܝܵܕܵܐ ܩܘܼܒܸܠܸܗ ܠܐܵܗܵܐ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ. ܨܸܦܪܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܠܵܐ ܦܵܫܡܸܬ ܒܘܼܬ ܚܕܵܐ ܩܲܘܲܡܬܵܐ ܕܥܒܼܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ. ܨܲܝܵܕܵܐ ܪܘܼܦܸܐ ܠܸܗ ܠܨܸܦܪܵܐ؛ ܘܐܵܗܵܐ ܟܲܕ ܝܬܸܒܼܠܸܗ ܠܐܝܼܠܵܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܠܵܐ ܗܲܡܸܢܸܬ ܥܲܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܠܲܝܬ ܡܘܼܡܟܸܢܘܼܬܵܐ ܕܩܲܘܸܡ.ܗܿܝܓܵܗܿ ܨܸܦܪܵܐ ܗܘܼܩܸܐ ܠܸܗ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܣܛܘܼܡܟܘܼܗـܝ ܬܪܸܝܢ ܡܲܖ̈ܓܵܢܝܵܬܸܐ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܖܸ̈ܐ. ܨܲܝܵܕܵܐ ܦܫܸܡܠܸܗ ܕܪܘܼܦܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܨܸܦܪܵܐ ܘܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܚܲܫܵܢܵܐ ܬܘܼܢܸܚܠܸܗ: ܒܲܣ ܬܲܢܝܼ ܠܢܲܨܝܼܗܲܬ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ. ܨܸܦܪܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܵܐ ܕܒܸܩܠܘܼܟܼ ܢܵܬܵܐ ܥܲܠ ܬܪܸܝܢ ܢܲܨܝܼܗܲܬܝܼ. ܡܘܼܕ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܸܬ ܡܼܢ ܕܗܿـܝ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ؟. ܣܲܒܲܒ ܦܫܸܡܠܘܼܟܼ ܒܘܼܬ ܥܒܼܵܕܝܼ ܐܵܙܵܕ؛ ܘܗܿܝܓܵܗܿ ܗܘܼܡܸܢܘܼܟܼ ܕܐܝܼܬ ܬܪܸܝܢ ܡܲܖ̈ܓܲܢܝܵܬܸܐ ܓܘܼܖܸ̈ܐ ܓܵܘ ܣܛܘܼܡܟܝܼ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.
܀ܚܲܕ݇ ܐܵܪܝܵܐ؛ ܚܲܕ݇ ܕܸܐܒܼܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܬܲܥܠܵܐ ܫܘܼܪܸܟܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܨܲܝܕܵܐ ܘܕܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܸܪܘܝܼܫ؛ ܚܲܕ݇ ܐܲܝܠܵܐ ܘܚܕܵܐ ܥܸܙܝܼܬܵܐ. ܐܲܪܝܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ ܩܵܐ ܕܸܐܒܼܵܐ ܕܦܲܠܸܓܼ݇ܠܸܗ ܒܸܝܠܵܝ.ܕܸܐܒܼܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܐܲܝܠܵܐ ܩܵܐ ܐܲܪܝܵܐ: ܥܸܙܝܼܬܵܐ ܩܵܬـܝܼ ܘܟܸܪܘܝܼܫ ܩܵܐ ܬܲܥܠܵܐ. ܐܲܪܝܵܐ ܠܵܐ ܗ݇ܘܸܐ ܠܸܗ ܪܵܐܙܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܦܲܠܲܓܼܬܵܐ. ܢܕܸܐ ܠܸܗ ܘܚܢܸܩܠܸܗ ܠܕܸܐܒܼܵܐ ܘܗܿܝܓܵܗܿ ܐ݇ܡܸܪܸܗ ܩܵܐ ܬܲܥܠܵܐ: ܐܲܢ݇ܬ ܦܲܠܸܓܼ݇ܠܗ݇ܘܿܢ.
ܬܲܥܠܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܟܸܪܘܝܼܫ ܩܵܐ ܛܲܥܡܬܘܼܟܼ؛ ܐܲܝܠܵܐ ܩܵܐ ܟܵܘܸܬܪܘܼܟܼ ܘܥܸܙܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܟܼܵܠ݇ܪܲܡܫܘܼܟܼ. ܐܲܪܝܵܐ ܒܘܼܩܸܪܸܗ ܡܼܢ ܬܲܥܠܵܐ ܕܡܼܢ ܡܵܢܝܼ ܝܠܝܼܦܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܲܠܲܓܼܬܵܐ. ܬܲܥܠܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܡܼܢ ܕܐܵܗܵܐ ܕܸܐܒܼܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ ܝܠܸܗ ܬ݇ܚܘܿܬ ܐܲܩܠܘܼܟܼ!
ܡܼܢ ܟܬܵܒܼܵܐ:
ܠܘܼܩܵܛܸ̈ܐ ܕܬܘܼܢܵܝܸ̈ܐ ܡܲܓܚܸܟܵܢܸ̈ܐ ܕܒܲܪ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ

       ܒܘܠܓܢܐ

ܐܘܼܦܩܵܝܵܐ:
1: ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܒܘܼܖ̈ܛܸܢܸܐ ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܚܸܙܝܵܐ ـ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ
2: ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܩܵܐ ܒܲܗܪܵܐ ـ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕ
3: ܚܲܕ݇ ܐܲܕܫܵܐ ܕܟܸܐܦܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ـ ܕܘܼܕܵܐ ܕܠܵܐ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ
4: ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܘ ܦܫܝܼܛܵܐ ـ ܒܲܕܲܢ ܝܵܢ ܓܘܼܕܵܐ ܕܚܲܕܸܪܘܵܢܸܐ ܕܚܕܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ
5: ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܬܸܢܘܵܝܬܵܐ ـ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܟܵܪܘܿܒܵܐ
6: ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܐܵܘ ـ ܝܠܝܼܕܘܼܬܵܐ
7: ܒܘܼܪܓ̰ܵܐ ܕܙܵܘܕܝܵܩܘܿܢ(ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ)
8: ܦܸܩܚܵܐ ـ ܨܵܝܸܪ(ܢܲܩܫܸ̈ܐ ܕܵܪܸܐ)
9: ܗܿܘ ܕܟܸܐ ܐܵܙܸܠ ـ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ
10: ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ـ ܫܒܼܝܼܠܵܐ
11: ܕܸܫܡܸܢ
ܥܲܡܘܼܕܵܝܵܐ:
1: ܬܪܸܝܢ ܚܲܒܖܸ̈ܐ ܩܲܕܡܵܝܸܐ ܕܒܸܢܵܐ ـ ܚܲܒܪܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ ܩܵܐ ܝܵܘܡܵܐ
2: ܕܲܫܢܵܐ ܕܟܸܐ ܦܵܝܫܵܐ ܝܗܸܒܸܠܬܵܐ ܩܵܐ ܟܵܠܘܼ ـ ܩܵܙܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ
3: ܟܵܘܸܬܪܵܐ ـ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܒܼܵܪܬܵܐ
4: ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܢܒܼܝܼܸ̈ܐ ܝܗܘܼܕܵܝܸܐ ـ ܡܵܐܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ
5: ܐܵܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ـ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ
6: ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܸܐ ܕܟܬܸܒܼܠܸܗ ܠܐܸܣܪܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܸ̈ܐ ـ ܐܵܣܸܪ ܕܠܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ
7: ܡܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ـ ܨܘܼܪܬܵܐ ـ ܥܒܼܘܼܕ ܕܝܵܢܬܵܐ
8: ܒܵܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܫܠܝܼܡܘܿܢ ـ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܕܟܸܐ ܦܵܪܸܚ ܥܸܠܸܠ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ
9: ܪܵܐܙܵܐ ܕܟܸܐ ܥܵܒܸܕ ܩܵܫܵܐ ܩܵܐ ܟܵܠܘܼ ܘܚܸܬܢܵܐ ـ ܚܸܛܸ̈ܐ ܛܚܝܼܢܸ̈ܐ
10: ܒܸܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ ـ ܟܸܟܵܐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1܀


܀ ܀
2
܀
܀

3 ܀܀ ܀


4 ܀܀5

܀
܀
6

܀ ܀
܀
7

܀


8
܀9 ܀


܀
10 ܀ ܀
܀
      اخبار...اخبار...اخبار

 * در تاریخ 10/10/89 جشی بمناسبت سال نو میلادی 2011 توسط انجمن شامیرام در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار شد. در این جشن که عده کثیری از اعضای انجمن واقوام ودوستان شرکت داشتند هنرمندان محبوب ، خانم ویولت سرگیزی و آقایان آلبرت شهباز و سرگون براندو و رام ایل یوخنه هنرنمایی نمودند.
 * هیأت مدیره انجمن بانوان شامیرام در تاریخ 24/10/89 به مناسبت عید میلاد مسیح از خانه سالمندان بازدید نمودند. در این مراسم هنرمندان محبوب ،خانم ویولت سرگیزی و آقای آلبرت شهباز و رام ایل یوخنه به اجرای موسیقی فولکلور پرداختند که مورد استقبال بسیار زیاد سالمندان عزیز قرار گرفت . طبق سنت هر ساله مبلغی نیزبعنوان کمک مالی تقدیم خانه سالمندان گردید.
* دانش آموزان زبان آشوری پایه های سوم وچهارم را با موفقیت به پایان رساندند. کلاس ادبیات آشوری نیز به سرپرستی آقای شمعون بیت ایشو همچنان به کار خود ادامه می دهد. علاقمندان به تحصیل زبان آشوری جهت ثبت نام در دوره های جدید می توانند با مسئولین انجمن شامیرام تماس بگیرند.
*درآغاز فصل بهار، دو تن از هنرمندان نامی جامعه جهانی آشوری، خانم لینا یا کوبووا فیلمساز و آقای آشور بانیپال بابلا نقاش و نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ، دارفانی را وداع گفتند. درگذشت این دو هنرمند خلاق را که بدون شک ضایعه جبران ناپذیری برای جامعه آشوری بشمار میرود، به عموم آشوریها تسلیت می گوییم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

آشور بانیپال بابلا

نجوای پیر شکسته با نوه خود

این خانه قشنـگ اســت ولی خانه من نیست
این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست
من کیم، درختی خشکیده وبی ثمر بدست دژخیمان تاریخ
من کیم بحق نارسیده ای ناکام در جستجوی حقیقت
من کیم نمادی از پاشیده ملتی هفت هزارساله
من کیم دریغا تشنه برگشته ای از آب نهرینم
من کیم نسل سوخته ای از حمورابی ها و اشتارها
من کیم مانده خاکستری بر باد رفته از گیل گمش
من کیم دهان بر بسته ای چون درب اشتار
من کیم ذره ای از پریشان ملتی در چرخ گردون
من کیم به نسیان رفته ای از نسل آشور و بابل
من کیم آرزو گم کرده ای سر در گریبان در ناکجا آباد
من کیم گم گشتهً دورمانده ای از مرز وبومم
من کیم رفته بدنبال سراب و نومید برگشته ای
من کیم تا بگویم بپا خیزید جوانان غیور ملت
من کیم تا بخواهم بدست آرید آنچه را که از دست داده ایم

     پاسخ جوان به پیردل شکسته

من آنم تا بدست آرم دل پیر شکسته دل را من آنم برافرازم دوباره لوای ستاره آشور وبابل را در قلب نهرین
من آنم باز می سازم باغ های معلق بابل را وهم نینوا وکلده را
من آنم بپا سازم برج زیبای بابل و دروازه اشتارش را
من آنم زنده سازم بجا آورم قوانین حمورابی را
من آنم بچرخانم و بکار اندازم دوباره چرخ گردون نیاکان را
من آنم به پرواز آورم گاو بالدار و بغرانم شیر آشور و بابل را
من آنم به تسخیر آورم باز قله های افتخار ملتم را
من آنم تداعی کنم باز حماسه شمیران و دلیرانش را
من آنم برافرازم پرچم زیبای پر افتخار ملتم را
من آنم دوباره می سازم با خشت جان خود وطنم را

                    سیروس هرمزی
                     تهران ـ 1999

*این بیت از شاعر گرانمایه احمد شاملو وام گرفته شده است.

          آلاچیق و صلیب

 آلاچیقی خواهم ساخت،
 اگر خانه ای نتوانم.
 چوب های سقفش
 از چوب ها ی سقف هزارخانه ویران کوچ
 زیراندازش پارهء گلیم ها، حصیرها،
 مانده در کوره راه ها
 با باد گرفته به صخره ها
 در راه ساوجبلاغ، همدان، بادکوبه
 یا ناکجاها.
 رواندازش را لحافی چهل تکه خواهم دوخت
 ـ پاره های رنگ ها ـ
 یک تکه اش از عراق، سرخ رنگ
 یک تکه اش از کالیفرنیا، زرد
 یک تکه اش از سوئد، آبی
 تکه دیگرش از استرالیا، نارنجی
 تکه ای را از فلسطین خواهم گرفت
 دیگری را اگر مانده باشند از سرخپوستها
 از اینجا ، از آنجا
 از چهل گوشه جهان
 حتی از کولیها
 سپس برفراز سقفش صلیبی
 به رنگ نور یا آتش
 فرا خواهم گذاشت
 آلاچیقی با صلیب
 آخر آلاچیق ها هم سقف دارند.

           ادوارد بت ورده (22/12/87) 
      ---------------------------------------

         قدرت بخشش

بانوی خردمندی در کوهستان سفر می کرد که سنگ گرانقیمتی را در جوی آبی پیدا کرد. روز بعد به مسافری رسید که گرسنه بود. بانوی خردمند کیفش را باز کرد تا در غذایش با مسافر شریک شود. مسافر گرسنه سنگ را در کیف بانو دید، از آن خوشش آمد و از او خواست که آن سنگ را به او بدهد.
زن خردمند هم بی درنگ سنگ را به او داد. مسافر بسیار خوشحال شد و از این که شانس به او روی آورده بود از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. او می دانست که جواهر به قدری با ارزش است که تا آخر عمر می تواند راحت زندگی کند. ولی چند روز بعد مرد مسافر به راه افتاد تا هر چه زودتر بانوی خردمند را پیدا کند.
بالاخره هنگامی که او را یافت سنگ را به او پس داد و گفت: خیلی فکر کردم. می دانم این سنگ چقدر گرانبها است. اما آن را به تو پس می دهم با این امید که چیزی ارزشمند تر از آن را به من بدهی. اگر می توانی آن محبتی را به من بده که به تو قدرت داد این سنگ را به من ببخشی.
منبع : اینترنت
گردآوری از: مونا شرما

 اسطوره های بین النهرینی
             اسطوره اتنه

این اسطوره به یکی از پادشاهان بسیار کهن کیش می پردازد که نامش در فهرست پادشاهان سومری آمده است. حکایتی درباره یک عقاب و یک مار که در یک درخت لانه کرده اند، با نقشمایه محوری یک پادشاه بی فرزند که بدنبال یک گیاه جادویی است تا وارثی پیدا کند در هم تنیده اند. این تنها اسطوره بین النهرینی است که برای آن تصاویری بدست آمده است .
کتیبه اول با بنیانگذاری شهر کیش آغاز می شود که در آن خدایان بزرگ، هم ایگی گی و هم ان نو ناکی، نقش داشته اند. ایشتر بالا و پائین را در جستجوی یک پادشاه زیر پا می گذارد و انلیل در جستجوی یک شاه نشین است. متأسفانه 120 سطر آخراین کتیبه ازمیان رفته است اما می توان حدس زد که در این سطور انلیل و ایشتار بر تخت نشستن اتنه را تضمین می کنند.
کتیبه شماره 2 عقاب و مار را معرفی می کند که در یک درخت تبریزی در سایه شاه نشین زندگی می کنند. آنها پیمان می بندند که محدوده تعیین شده بوسیله شمش را زیر پا نگذارند و برای مدتی با هماهنگی زندگی می کنند، و به نوبت شکاری به چنگ می آورند و میان خود و بچه هایشان قسمت می کند. اما هنگامی که جوجه عقاب بزرگ می شود و بالغ می شود:
عقاب در دل خویش نقشه ای شیطانی کشید،
و به این فکر افتاد که بچه های کوچک دوستش را بخورد.
عقاب بلافاصله هشداری دریافت کرد:
یک جوجه نوپرواز و بسیارعاقل، خطاب به عقاب ، به پدرش،چنین گفت،
“پدر، نخور! تور شمش تو را گرفتار خواهد کرد.
دام هایی (که بر آنها) سوگند شمش(یاد شده است) تو را سرنگون و اسیر خواهد کرد.”
اما عقاب به این هشدار توجهی نمی کند. تا غروب منتظر می ماند، سپس پایین می رودو بچه های مار را می خورد. مار باز می گردد، در حالی که باری گوشت به همراه دارد و به لانه خود خیره می شود، ” خیره شد زیرا لانه اش در آنجا نبود.”
مار تمام مدت شب در انتظار عقاب می ماند و هنگام صبح شروع به گریستن می کند و به شمش متوسل می شود:
” من به تو اعتماد کردم شمش جنگجو،
و من یار عقاب بودم که در شاخه ها زندگی می کند.
اکنون لانه مار غم زده است.
لانه من آنجا نیست، حال آنکه آشیانه او امن است.
بچه های من پراکنده شده اند، و بچه های او سالم اند.
او پایین آمد و بچه های مرا خورد!
تو می دانی چه کار بدی با من کرده است، شمش!
آه شمش، به درستی که تور تو به گستردگی زمین است،
دام تو به وسعت آسمان است!
عقاب نمی تواند از تور تو بگریزد…”
شمش این درخواست را می شنود، و به مار اندرز می دهد که به جستجوی یک گاو وحشی برآید(که بی حرکت افتاده و منتظر است)، درون او را بگشاید و خود را در معده گاو پنهان کند. انواع پرندگان برای خوردن گوشت او فرود خواهند آمد و عقاب نیز در میان آنها خواهــد بود. هنگامــی که عقاب به خوردن مشغول می شود، مار بــاید بالش را بگیرد ، آن را بشکند، و پرنده را در چاهی بی انتها بیندازد تا از گزسنگی و تشنگی بمیرد.
همه چیز طبق برنامه پیش می رود، هر چند بچه عقاب خردمند بار دیگر سعی می کند جلوی پدرش را بگیرد(” پایین نرو، شاید مار در درون این گاو وحشی به انتظار نشسته باشد!”). بار دیگر این هشدار نادیده گرفته می شود و بزودی عقاب با بال شکسته ته چاه است.
اکنون نوبت عقاب است که به شمش متوسل شود، و هر روز این کار را می کند. سرانجام شمش چنین پاسخ می دهد:
” تو شروری و قلب مرا شکسته ای،
کردار تو بخشش ناپذیر و مایه نفرت خدایان است.
تو در حال مرگی و من به تو نزدیک نخواهم شد!
اما انسانی که من او را می فرستم، نزد تو می آید…بگذار یاریت دهد.”
این انسان اتنه است، و او نیز همه روزه به درگاه شمش دعا می کند:
آه خدا، بگذار کلام از زبان تو جاری گردد
و گیاه ولادت را به من ده
گیاه ولادت را به من بنمای
مرا از شرمساری برهان و پسری به من عطا کن!”
شمش به اتنه رهنمودهای دقیق می دهد که کجا عقاب رها شده را پیدا کند، و به او می گوید که این پرنده گیاه ولادت را به تو نشان خواهد داد.
کتیبه سوم در حالی آغاز می شود که اتنه عقاب را در چاه می یابد و از پرنده می خواهد که گیاه ولادت را به او نشان دهد. عقاب بلافاصله می پذیرد، اما نخست باید به او کمک شود تا از چاه خارج گردد، و به این ترتیب، اتنه با صبوری بسیار به عقاب یاد می دهد که بار دیگر پرواز کند. یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شش ماه، هفت ماه می گذرد:
در ماه هشتم به او کمک کرد که از چاه خارج شود.
عقاب، اکنون خوب تغذیه کرده و مانند یک شیر ترسناک نیرومند بود.
عقاب به سخن درآمد و با اتنه چنین گفت:
“دوست من، ما واقعأ دوستان یکدیگریم، تو ومن!
به من بگو از من چه می خواهی، تا به تو بدهم.”
اتنه بلادرنگ از عقاب می خواهد که سرنوشت او را تغییر دهد، و گیاه ولادت را برایش پیدا کند. عقاب در اطراف کوه ها پرواز می کنداما نمی تواند این گیاه را پیدا کند، و لذا به اتنه پیشنهاد می کند که او را بر پشت خود سوار کند و به هوا ببرد:
” بازوانت را دو سوی من بگذار
و دستانت را بر شهپرهای بال های من بگذار.”
اتنه بازوانش را دو سوی بدن عقاب قرار می دهد و دستانش را بر شهپرهای بال های او، و به اندازه یک مایل در آسمان اوج می گیرند. عقاب به اتنه می گوید:”دوست من به آن کشور نگاه کن! چگونه به نظر می آید؟” اتنه پاسخ می دهد که دریای فراخ به اندازه یک آغل است. آنها یک مایل دیگر بالا می روند:
“دوست من، به آن کشور نگاه کن! چگونه به نظر می آید؟”
“آن کشور به یک باغ تبدیل شده است…
و دریای فراخ بزرگتر از یک سطل نیست!”
یک مایل دیگر نیز بالا می روند و عقاب دوباره سؤال می کند. اما این بار اتنه پاسخ می دهد که او دیگر نه کشور را می بیند و نه دریای فراخ را.
“دوست من، من نمی توانم بیش از این به سمت آسمان بروم.
این راه را بازگرد، و بگذار من به شهر خود بروم!”
عقاب او را به زمین باز می گرداند، و به دنبال آن یک جا افتادگی وجود دارد که میزان آن مشخص نیست و در آن ظاهرأ آنها به کیش باز می گردند، و اتنه یک سلسله رویا می بیند که او را تشویق می کند بار دیگر به سوی آسمان عزیمت کند. عقاب یک بار دیگر او را بر پشت خود قرار می دهد ـ یک مایل، دو مایل، سه مایل، ـ و آنها وارد آسمان آنو می شوند. آنها تعظیم می کنند، و در همین جا متن شکسته است. بر ما روشن نیست در آسمان انو چه اتفاقی می افتد، اما شاید بتوانیم حدس بزنیم که سرانجام آنها گیاه ولادت را پیدا می کنند، زیرا دست کم در فهرست پادشاهان سومری، پسری بنام بلیه جانشین اتنه می شود.
منبع: اسطوره های بین النهرینی
نوشته: هنریتا مک کال
ترجمه: عباس مخبر

از دوستان بسیار عزیز، خانم اولین بنیامین ، آقای ژ.ک – آقای ن.ا- آقای ا.ر-وآقای ش. ب
که به انجمن بانوان آشوری شـــامیرام کمـک مالی نموده اند، سپاسگزاریم.

     تأثیر زبان سریانی در فارسی

ܛ
ܛܲܒܼܠܵܐ: ܕܵܘܠܵܐ: طاولا یا دوولا بمعنی طبل
ܛܒܼܵܥܵܐ: طواعا یا همان طبع، بمعنای چاپ کردن
ܛܲܒܵܩܵܐ: طبقه.
ܛܲܒܼܩܵܐ: طاوقا، همان طبق است که روی آن نان میپزند
ܛܲܒܪܵܙܵܐ: طبرزه که در فارسی تبرزین شده است.
ܛܲܓܼܵܪܵܐ: طاغارا، در فارسی تغار .
ܛܲܗܪܵܐ: طاهرا ( ظهر) که نام تهران(طهران) مشتق از آن است
ܛܘܼܒܼܵܐ: طووا، همان طوبا است بمعنی خیر. و همچنین درخت طوبا در آسمان چهارم
ܛܘܼܠܵܪܵܐ: طولارا بمعنای طالار و غرفه
ܛܘܼܢܒܵܐ:ܬܲܢܵܦܵܐ: طونبا یا تنپه بمعنای طناب و ریسمان
ܛܵܘܣܵܐ: طاوسا بمعنای طاووس
ܛܵܘܦܵܐ: طوپا یا طوپانا، در فارسی همان توفان است
ܛܵܘܩܵܐ: طوقا، بمعنای طوق است وقلاده
ܛܘܼܪܵܐ: طورا، طوراست بمعنای کوه. طور سینا یعنی کوه سینا
ܛܲܘܪܵܐ: طورا بمعنای زمان. توراتدر اصل یعنی کتاب زمان
ܛܲܚܵܠܵܐ: طاخالا بمعنی طحال است (پانکراس)
ܛܲܝܒܵܐ: طایبا بمعنی طیب و خوب.
ܛܵܝܵܝܵܐ: طایایا بمعنای طایی است یعنی عرب( لقب حاتم طایی)
ܛܲܝܵܪܵܐ: طیرا بمعنای پرنده که در فارسی بصورت طیر است.
ܛܠܝܼܣܡܵܐ: طلیسما بمعنای تعویذ ( در فارسی طلسم )
ܛܲܢܵܐ: طانا بمعنای وزن است معادل 1000 کیلو گرم =تن
ܛܲܥܡܵܐ: طاعما همان طعم است بمعنای مزه
ܛܵܩܵܐ: طاقا ، در فارسی طاق است ورواق
ܛܲܩܛܸܩ: طاق طق یا تاق تق که تق تق فارسی از آن است
ܛܪܵܕܵܐ: طرادا بمعنای دور کردن. در فارسی همان طرد است
ܝ
ܝܵܐܪ: یاربمعنای جرأت کند . درفارسی یارا (جرأت )از آن است.
ܝܲܐܪܵܐ: یارا بمعنای محبوب و یارکه ܝܲܪܸܟܬܵܐ و ܝܲܐܪܵܢܬܵܐ بمعنای معشوق مشتق از آن است.
ܝܲܒܝܼܫ: یبیش. درفارسی بصورت یبس(خشک) استعمال میشود
ܝܵܘܙܵܐ:ܝܘܼܙܵܐ: یوزه بمعنای پلنگ. درفارسی یوزپلنگ است
ܝܲܟܵܐ: یکه بمعنای بزرگ، یکه و یکه سوار مشتق از آن است
ܝܲܠܕܵܐ: یلده (تولد) که در فارسی درواژه شب یلدا استفاده میشود
ܝܲܡܵܐ: یمه، در متون فارسی بصورت یم آمده است
ܝܲܡܝܼܢܵܐ: یمینه در فارسی بصورت یمین(راست) استفاده میشود
ܝܵܘܡܵܐ: یومه، در فارسی یوم است به معنای روز
ܝܵܘܡܵܢܵܐ: یومنه، یعنی امروز. در فارسی بصورت یومنا است
ܝܲܪܚܵܐ: یرخا یا یرحا که ریشه واژه تاریخ و مورخ است. در بسیاری از متون فارسی قدیمی از کلمه بیرخ استفاده شده است مثلأ بیرخ فروردین یعنی در ماه فروردین

  زبان حضرت مسیح زندگی دوباره می یابد

طبق نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، رشته زبان آرامی (آشوری باستانی) که در دانشگاه مشهور آکسفورد تدریس میشود دانشجویان بسیاری را در سراسر کشور انگلستان به مطالعه این زبان قدیمی جذب کرده است. هم اکنون پنجاه وشش دانشجو مشغول یادگیری این زبان می باشند که تعداد آنها از دانشجویان زبان یونانی بیشتر است.
پروفسور دیوید تیلور(David Taylor) که قبلأ زبان آرامی را به گروه های دو یا سه نفری تدریس می نمود، از دیدن این همه دانشجوی مشتاق در روز اول کــلاس حیرت زده شده بود. به گفته همکار پروفسور تیلور: جان ما (John mo)احتمالأ برای مشاهده این تعداد افراد که در یک محل به مکالمه زبان آرامی (زبانی که حضرت مسیح به آن سخن می گفته )مشغول هستند، باید به دو هزار سال قبل برگردیم.
یکی از دانشجویان این زبان می گوید: عادت کردن به یک زبان سامی آسان نیست. ولی وقتی گرامر آن را تغییر می دهند تا یادگیری آن را آسانتر کنند، انسان بیشتر ناراحت می شود. برای من یادگیری زبان آرامی مطبوع و لذت بخش است. من اکنون به این زبان خواب می بینم. احساس خاصی به آن دارم که آن را هنگام یادگیری زبانهای دیگر نداشته ام. احساس آرامش و رضایتی خاص.
کلاسهای زبان آرامی توسط دانشکده علوم کلاسیک و مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد تحت نام پروژه آرشاما(Arshama) تأسیس شد. پروژه ا ی که یکی از محورهای اصلی آن مطالعه 13 لوحه آرشاما می باشد که این لوحه ها هنگام حکومت هخامنشیان در ایران در قرن پنجم ق.م نوشته شده اند. زبان آرامی که حدود سه هزار سال قدمت دارد، از حدود 500 ق.م توسط هخامنشیان و پس از آن برای صدها سال در ایران بعنوان زبان رسمی به کار گرفته شده و تأثیر مستقیمی در بوجود آمدن و تحول زبان پهلوی داشت. 500 لوحه چرمی به این زبان در تخت جمشید وجود دارد که یکی از بزرگترین مجموعه های باقیمانده از این زبان باستانی بشمار می آیند. به گفته متخصصین، لوحه های چرمی مزبور گرانبها و بی نظیر هستند، زیرا بسیاری از نوشته های سنگی و گلی در هزاره های گذشته از بین رفته اند.

                          ترجمه از مقاله  Maer Kennedy

                           چاپ Guardian 2010/12/21

                گفتگو با هنرمند محبوب 
                سامی یعقوب

سامی یعقوب ازموفقترین هنرمندان جامعه آشوری است. بسیاری از آشوریها شیفته نمایشنامه ها ی جذاب اوهستند که نه تنها از جنبه هنر کمدی بسیار قوی هستند، بلکه درعین حال به طرح مسائل و مشکلات جامعه آشوری می پردازند. نوشته زیر حاصل گفتگوی کوتاهی با این هنرمند است.

س: با تشکر از قبول درخواست انجمن بانوان آشوری شامیرام و اختصاص وقت گرانبها یتان برای مصاحبه، لطفأ مختصری درباره خود توضیح دهید.
ج: در سال 1948 در روز کریسمس در محله زاب کوچک در نزدیکی شهر کرکوک در عراق در خانواده ای که چهار فرزند داشت متولد شدم.دبیرستان را در کرکوک به اتمام رساندم و بعد با بغداد رفتم تا در رشته هنرهای زیبا(شاخه هنرپیشگی و تئاتر) تحصیل کنم. پس از فارغ التحصیلی در 1970 در رادیوی دولتی مشغول بکار شدم وشغلم گزارشگری اخبار و کارگردانی بود. در امر تئاتر در “انجمن فرهنگی آشوریان” تحت سرپرستی دکتر رومئو یوسف مشغول به کار شدم. بمدت هشت سال کارهای متعدد ترجمه شده از منابع بین المللی را اجرا می کردیم. این تا زمان دستگیری و زندانی شدنم توسط رژیم بعثی عراق بود که دلیل آن اجرای بعضی از ترانه های قومی بود. پس از آن مجبور شدم تا به لندن پناهنده شوم.
س: ازچه زمانی عرضه کارهای خود را شروع کردید، اولین کارتان چه بود؟
ج: در سال 1981 بطورجدی وبا همت گروهی از بازیگران آماتور، تئاتر را در لندن شروع کردم ولی این بار تمام توجهم به ارائه تئاترهایی بود که نشان دهنده زندگی مردم ما(چه در بین النهرین و چه در غربت)بود. این امر مرا وادار به نوشتن نمایش کرد و به این ترتیب کارم از کارگردانی فراتر رفت.
س: کدام کار خود را بیشتر دوست دارید؟
ج: کار خاصی که بیشتر به دلم بنشیند در نظر ندارم. هر کاری جایگاه خودش را دارد.
س: گروه تئاتر ” نیراری” که کارهای سالهای اخیر شما از طریق آن عرضه شده است، چگونه تأسیس شد و چه اثری بر کارهای شما داشت؟
ج: گروه “نیراری” به اصرار و همت زنی که برایم بسیار گرامی است و برایش احترام بسیار خاصی قائلم ،تأسیس شد. خانم دکتر هلن ساخو که تجربه طولانی در مدیریت سازمانهای غیرانتفاعی و مردمی داشت، با تمام توان خود کوشید تا به گروه آماتور ما روش صحیح تأسیس و اداره چنین گروهی را نشان دهد و تمامی تسهیلات ضروری را در اختیار ما گذاشت تا “نیراری” تبدیل شد به یک گروه تئاتر حرفه ای، و بعنوان یک گروه هنری آشوری شناخته شد.
س: آیا در حال حاضر کارجدیدی در دست دارید؟
ج: در حال حاضر در یک کانال تلویزیونی در دبی مشغول کار هستم و به همین دلیل تا حدی از کار هنری دور شده ام. نیازهای زندگی و مسئولیتهای خانوادگی گاهی انسان را مجبور به تعلیق کارهای هنری می کند. در حین تدارک کاری هستم که نمیدانم چه زمانی قادر به عرضه آن خواهم بود.
س: بغیر از تئاتر به چه رشته هنری دیگر علاقه دارید؟
ج: تئاتر تقریبأ تمامی انرژی ، فکر و احساس مرا به خود اختصاص داده است، ولی به خوانندگی و شعر و موسیقی هم علاقمندم. تا کنون اینها برای من علائق ثانوی بوده و در اولویت درجه دو. اما اخیرأ به تشویق خانواده و بویژه همسرم آهنگهایی را که ساخته بودم و همکاران دیگر اجرا کرده بودند، بصورت یک سی دی تهیه کرده ام که در حال حاضر آماده فروش است.
: آیا کارهای ملل دیگر تأثیری بر کارهایتان داشته است و میتوانید از هنرمند خاصی نام ببرید؟
ج: بله، از هنرمندان بین المللی تأثیر بسیاری گرفته ام و کارهایشان را دوست دارم و همیشه پیگیر فعالیت ها یشان بوده ام. ولی هیچکدام تأثیر خاصی درکارهای من نداشته اند. به این دلیل که کار هرهنرمند با دیگری تفاوت دارد و حیطه کارشان الزامأ مناسب هم نیست. هر کدام شیوه نگرش و اجرای خود را دارد.
س: در حال حاضر مشغول مطالعه چه کتابی هستید؟
ج: فعلأ از کتابخانه خودم در لندن بدور هستم .ولی مشغول مطالعه دیکشنری آشوری ـ انگلیسی تألیف آقای الکساندر ابراهیم هستم زیرا علاقه فراوانی به تقویت زبان مادری دارم.
س: شما شادی و خنده فراوانی را به خانه های آشوریهای ایران به ارمغان آوردید که در عین حال موجب محبوبیت فوق العاده شما شده است. آیا تا کنون قصد مسافرت به ایران را داشته اید؟
ج: چیزی که هر هنرمندی را شاد می کند، آگاهی از این است که پیام او به مخاطبانش میرسد. هنگامی که نامه ای ازایران به من میرسد که نشان دهنده علاقه آشوریهای آن کشور به کارم است، بسیار خوشحال و ازدرخواست آنها برای کارهای بیشترخوشحا لتر میشوم. بله، علاقه بسیاربه دیدار ازآشوریهای ایران و جاهای دیگر دارم اما بعلت مشغله کاری فعلأ این امر امکانپذیر نیست.
س: آیا پیامی برای هنرمندان آشوری دارید؟
ج: تنها پیام من این است که به کار خود احترام بگذارند و تکنیکهای متداول تولید هنری را فرا بگیرند. مسئله مهم این است که رویا و تصور از این طریق به واقعیت تبدیل شود. هنر چیزی بغیر از ایده، تصور و رویا نیست، واگر روحیه رئالیستی و حقیقت یابی به آن دمیده نشود، فقط بصورت ایده، تصور و رویا باقی خواهد ماند.تنها هنگامی که هنرمند به صداقت هنری خود پی ببرد و به کار خود اطمینان داسته باشد می داند که مخاطبانش در احساس او شریک خواهند شد.
س: انجمن بانوان آشوری شامیرام برایتان موفقیت روزافزون آرزو می کند.

             به یاد بانوی هنرمند آشوری
           لینا یاکوبووا

بار دیگر جامعه آشوری در سوگ یکی از مفاخر خود نشست. این بار لینا یاکوبووا که انسانی هنرمند و زنی پرشور و فعال بود بعلت ابتلا به سرطان کبد زندگی را بدرود گفت.
لینا یاکوبووا در ارمنستان در روستای آشوری نشین دمیتروو(قویالاسار) پا به عرصه وجود گذاشت و در همانجا بزرگ شده و تحصیل کرد. وی در انستیتوی تئاتر و سینمای ایروان تحصیل نمود و در حین تحصیل در رادیوی مرکزی
ارمنستان و تلویزیون ایروان مشغول به کار شد. وی پس از فارغ التحصیل شدن ، رشته فیلمسازی مستند را انتخاب کرد. زیرا به تاریخ و فرهنگ و آداب و رسوم جامعه خود علاقه وافری داشت. در این رابطه او سفرهای متعددی به نقاط مختلف دنیا نمود و حاصل فعالیت حرفه ای او سه فیلم مستند “دروازه های شرق”، “آشوریها در ارمنستان” و “وطن دوم” بوده است. او به مشرق زمین بیش از دیگر نقاط جهان علاقمند بود ، زیرا آن را گذرگاه تمدن ، جایگاه تاریخ و محل تولد اقوام باستانی می دانست و معتقد بود که آنان چیزی را آفریدند که ما حتی قادر به کپی آن نیستیم. اعتقاد او این بود که ما آشوریها دارای تاریخ وفرهنگ پر افتخاری هستیم که هزاران سال دوام آورده است و از این نظر به اصلیت آشوری خود افتخار میکرد.
از پروژه های دیگری که لینا در دست تهیه داشت، پروژه های آموزشی موزیکال برای کودکان آشوری ، تهیه فیلمی ازمراسم عروسی آشوریها و همچنین یک دایرة المعارف ـ فیلم ازمتون خطی، فرهنگ و رسوم آشوریها بود. بدون شک جامعه آشوری یکی از شایسته ترین اعضا خود را از دست داده است. روحش شاد ویادش گرامی.

    نیتوکریس ، ملکه بابل

یکی از سه زن نامدار تاریخ آشور و بابل، نیتوکریس نام دارد ، هرچند که شهرتش به پای آن دو تن دیگر نمی رسد. وی به روایت هرودوت همسر نبوکد نصر بوده است. روایات دیگر وی را مادر نبوکد نصر و یا بلشاسارمعرفی کرده اند. طبق نوشته هرودت تاریخ نویس مشهور یونانی وی پس از مرگ نبوکدنصر تکمیل بسیاری از بناهایی را که شروع شده و ناتمام مانده بود، بعهده گرفت و بخوبی از عهده این کار برآمد. وی را زنی بسیار خردمند و توانا توصیف کرده اند که قادر بود بدون دعوت با شاه صحبت کند وبدون شک گفته هایش مورد توجه قرار می گرفت. وی همچنین ریاست امور اجتماعی کشوررا بعهده داشته است.
در یک نظریه دیگر گفته میشود که پس از مرگ نبوکد نصر، شوهرنیتوکریس ( دختر نبوکد نصر) که نرگال شاره زار نام داشت به سلطنت می رسد ، زیرا نیتوکریس محبوبیت بسیاری بین مردم داشت. پس از مرگ او فرزند ش که توسط نیتوکریس جهت کسب تاج شاهی بخوبی تربیت شده بود بر تخت سلطنت می نشیند . و در روایتی دیگر پس از مرگ نبوکد نصر، داماد او(شوهر نیتوکریس) که مروداخ نام دارد با استفاده از موقعیت نیتوکریس به سلطنت میرسد و پس از چند سال او نیز دارفانی را وداع می گوید و فرزند کوچک او به سلطنت می رسد و به علت صغر سن شاه، فردی که از حمایت مردم برخوردار بوده و نبونیدوس نام داشته سعی در قبضه قدرت داشته است ملکه مادر چاره را در آن می بیند که با نبونیدوس ازدواج کند تا فرزندش را از خطر مرگ نجات دهد. بهر حال با توجه به تمام این روایات، آنچه که در مورد نیتوکریس واقعیت داشته، این نکته می باشد که وی در حداقل سه حکومت دارای نقش کلیدی بوده است.

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Saturday, August 20, 2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.