The subject in Assyrian & Persian(7)

Bulletin No. 7

ܚܒܼܝܫܬ̈ܐ
ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܦܘܬܚܐ
ܕܡܐ ܕܣܗܕܐ
ܛܠܒܬܐ ܕܐܘܡܬܐ
ܣܝܪܝܢܐ ܒܪܬܐ ܕܒܩܪܝܐ
ܬܘܢܝ̈ܐ ܝܘܬܖ̈ܢܝܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ
ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܐ
ܬܘܢܝ̈ܐ ܒܘܬ ܐܝܕܐ ܓܘ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

بزبان فارسی
اخبار
در آستانه عید
شعر
اسطوره های بین النهرینی
تأثیر زبان سریانی در فارسی
قیمت معجزه
گفتگو با بانویی هنرمند ، لورن دیویس
آشوريها در سرزمین پهناور ايران

        ܦܘܬܚܐ

ܪܵܒܵܐ ܫܡܝܼ̈ܥܸܐ ܝܘܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܒܘܼܬ ܕܸܒܼܚܸ̈ܐ ܕܝܗܸܒܼܬܵـܝ ܝܠܵܗܿ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܠܦܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܕܲܥܒܲܪ؛ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܣܵܣܵܢܵܝܸ̈ܐ؛ ܡܘܿܓܼܘܿܠܵܝܸ̈ܐ، ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܬܵܝܡܘܼܪ ܠܲܢܓܵܐ، ܘܗܲܪ ܟ̰ܸܡ ܒܐܲܢܸܐ ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ ܩܘܼܪܒܵܐ: ܩܸܛܠܵܐ ܕܣܸܡܸܝܠܸܐ ܘܫܪ.ܟܸܐ ܝܵܕܥܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܓܵܗܸ̈ܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܬܦܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܩܸܛܠܸ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܨܵܘܵܢܸ̈ܐ ܘܒܐܲܠܦܵܝܸ̈ܐ ܕܐܲܠܦܸ̈ܐ ܡܼܢ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܦܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܦܖ̈ܝܼܡܸܐ ܘܩܘܼܛܩܸܛܸ̈ܐ ܘܬܸܠܝܸ̈ܐ ܘܡܘܼܩܕܸ̈ܐ.ܫܡܝܼܥܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܠܸܐ ܝܘܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܕܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܲܗܪܵܢܵܐ؛ ܒܕܵܪܵܐ ܕܥܸܣܪܸܝܢ ܘܚܲܕ݇ ܕܝܠܸܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕ ܗܵܘܢܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ؛ ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܲܪܒܪܵܝܘܼܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܙܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܒܪܝܼܬܵܐ.ܠܸܐ ܝܘܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܕܒܫܸܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܒܚܘܼܫܬܵܐ(ܒܡܲܗܵܢܵܐ) ܕܡܲܣܒܼܵܥܬܵܐ (ܪܵܐܙܝܼ ܥܒܼܵܕܬܵܐ) ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܵܫܖ̈ܝܼ ܥܲܠ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸ̈ܐ ܕܠܵܐ ܓܢܵܗܵܐ ܕܒܚܕܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܟܸܠܝܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܐ ܣܓܼܵܕܬܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܐܘܼܡܬܲܢ ܡܸܣܟܸܢܬܵܐ ܗܸܫ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܦܪܝܼܩܬܵܐ ܡܼܢ ܕܒܼܵܚܬܵܐ ܕܝܵܠܘܼܗܿ ܘܒܢܵܬܘܼܗܿ؛ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܒܘܼܬ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܗܿ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܘܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒܘܼܬ ܗܝܼܵܝܘܼܬܘܼܗܿ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ.
ܐܵܦܸܢ ܕܦܠܵܛܵܐ ܕܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܥܗܝܼܕܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕ31 ܒܬܸܫܪܝܸܢ ܐ 2010 ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ 52 ܓܵܢܵܬܸܐ ܩܛܝܼܠܸ̈ܐ ܘܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ 100 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܨܠܝܼܦܸ̈ܐ (ܕܘܼܖ̈ܒܸܢܸܐ) ܡܼܢ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܪܵܒܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܛܵܘܚܵܐ(ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܕܥܕܵܢܵܐ) ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܒܘܼܫ ܐܲܢܲܢܩܵܝܵܐ ܩܵܐ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܝܠܸܗ ܐܲܘܝܘܼܬܵܐ. ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠܵܝ ܫܲܒܼܛܸ̈ܐ ܘܥܸܕܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܸܕܝܼ ܩܵܐ ܚܲܠܲܢܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܗܵܕܟܼܵܐ ܓܸܕܫܸ̈ܐ ܪܗܝܼܒܼܵܝܸܐ(ܬܸܪܘܿܪܝܼܣܬܝܼܟ)؛ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܚܙܸܐܠܲܢ ܕܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܟܠܵܝ ܦܸܢܝܵܬܸ̈ܐ ܕܕܘܼܢܝܸܐ ܡܼܢ ܟܠܵܝ ܫܲܒܼܛܸ̈ܐ ܦܠܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܡܲܫܡܵܥܬܵܐ ܕܩܵܠܵܝ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܘܡܘܼܓܡܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܙܵܘܥܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܘܡܵܪܵܐ ܕܝܘܼܬܪܵܢܵܐ .
ܗܲܡܘܼܢܸܐ ܝܘܲܚ ܕܕܸܡܵܐ ܕܣܵܗܕܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܢܸܫܝܵܐ ܘܠܸܐ ܗܵܘܸܐ ܪܲܝܩܵܢܵܐ
(ܕܠܵܐ ܦܵܝܕܵܐ) ܘܕܘܼܢܝܸܐ ܒܸܕ ܪܵܥܫܵܐ ܠܛܠܝܼܡܘܼܬܵܐ(مظلومیتش) ܕܐܵܗܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܵܗܿ ܟ̰ܘܼ ܚܕܵܐ ܓܢܵܗܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܕܠܸܐ ܒܵܥܝܵܐ ܫܵܒܼܩܵܐܠܵܗܿ ܗܝܼܵܝܘܼܬܘܼܗܿ ܘ ܠܵܐ ܙܸܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܗܿ.
ܟܲܕ ܐܵܗܵܐ ܓܸܕܫܵܐ ܩܘܼܘܸܡܠܸܗ ܒܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܕܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܗܲܕܘܼܖܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܐ ܡܙܲܝܲܚܬܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܪܸܫܵܐ ܕܫܸܢ݇ܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ 2011؛ ܠܸܒܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܵܝ ܡܠܸܠܸܗ ܒܚܲܫܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܣܵܗܕܸ̈ܐ ܛܠܝܼܡܸ̈ܐ(مظلوم) ܕܠܵܐ ܟ̰ܘܼ ܓܢܵܗܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܸ̈ܐ. ܡܲܩܖ̈ܘܼܒܸܐ ܝܘܲܚ ܠܒܘܼܝܵܐܐܲܢ ܘܠܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܪܸܫܲܢ ܠܟܸܣ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܡܘܼܚܸܒܸܐ ܒܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ ܘܐܝܼܬ ܠܲܢ ܗܸܒܼܝܼ ܕܓܘܼܢܚܸ̈ܐ ܡܲܪܝܼܖܸ̈ܐ ܐܵܬܝܼ ܠܚܘܼܬܵܡܵܐ ܘܐܘܼܡܬܲܢ ܬܵܦܩܵܐ ܒܚܲܕ݇ ܕܲܥܬܝܼܕ ܒܲܗܪܵܢܵܐ ܘܚܸܕܝܵܐ ܟܲܕ ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܸܠܸܗ.

ܗܵܘܸܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ    ܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܡܵܪܲܢ   ܥܲܡ ܪܸܫܵܐ ܕܫܸܢ݇ܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ     2011    

     ܥܲܠ ܟܠܵܘܟܼܘܿܢ

                 ܕܡܐ ܕܣܗܕܐ  

ܠܡܲܕܒـܚܵــܐ ܕܐܘܼܡــܬܵܐ؛ ܟܠ ܚܲــܕ݇ ܪܦܵـܦܵــܐ؛ ܒܸــܩܝܵـܕܵܐ ܝܠܸـܗ ܚܲـܕ݇ ܕܸܒܼܚܵـــܐ
ܠܲܝــܬ ܚܲـܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ؛ ܕܙܵܪܩܵܐ ܫܸܡܫܵܐ؛ ܕܠܵܐ ܚܲــܕ݇ ܕܸܒܼܚܵــܐ؛ ܠܵـــܐ ܠܲܝــܬ ܚܲــܕ݇
ܢܦܝܼــܠܵــܐ ܠــܐܲܪܥܵـــܐ ܗܿܘ ܓܲـܢ݇ܒܵــܪܵܐ؛ ܒــܪܘܿܢܵـــܐ ܙܲܚܡܵـــܐ ܠـܟܸــܣ ܝܸـܡܵــܐ
ܩـܘܼܛـܩܸـܛܵــܐ ܝ݇ـܠܸــܗ؛ ܕܘܼܡܕܸܡܵـــــܐ ܝ݇ܠܸـــܗ؛ܓـܒܼܝܼـܠܵܐ؛ ܨܘܼܪܒــܝܼܵܐ ܒـܕܸܡܵــܐ
ܫܲܒܼــܪܵܐ ܕܡܝܼـܟܼܵܐ ܒܥـܘܼܒܵــܐ ܕܝܸــܡܵܐ؛ ܒܫܸـܢــܬܵܐ ܕܡܵــܘܬܵܐ ܝ݇ܠܸـــܗ ܛـܡܝܼــܪܵܐ
ܠܸـܒܵــــܐ ܕܚܲـܡــܬܵܐ ܗܿـܝ ܫܸـܛــܪܵܢــܬܵܐ؛ ܡــــܐܵܗ ܒܲــܪܒــܪܵܝـــܘܼܬܵܐ ܬܒܼـܝܼـــܪܵܐ
ܫـܦܝܼــܟܼܵܐ ܠــܐܲܪܥܵــܐ ܕܸܡܵــܐ ܨܸܦــܝܵــܐ ܕܒـܢـܘܿܢܸ̈ܐ ܘܒܢܵـــܬܸ̈ܐ ܕܠܵــــܐ ܓـܢܵــܗܵܐ
ܣــــܘܼܖ̈ܝܵــܝܸـــــــܐ ܝـܢܵـــــܐ؛ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸـــــــܐ؛ ܐܵܗܵܐ ܓــܢܵـــܗܵـܝ ܝـܠܵــــܗܿ ܐܵܗܵܐ
ܒـܐܲܠـܦܸـــــܐ ܫܸــܢܸ̈ܐ ܟܸܠــܝܵــــܐ ܠــܐܲܩـܠــــܘܼܗـܝ ܐܵܗܵܐ ܐܝܼـܠܵــܢܵܐ ܕܐܘܼܡــܬܵܐ
ܐܝܼـــܬܠܸـــܗ ܟ̰ܸܠܸ̈ـــܐ ܒܥܘܼܡـܩܵـــܐ ܕܒــܪܝܼܬܵܐ؛ ܪܵܡܵـــܐ؛ ܫܲܦــܝܼـܪܵܐ ܒـܩـܘܼܡــܬܵܐ
ܠܵــܐ ܚـܫܘܿܒܼ ܕܒـܒܵـܵܪܸܙ ܒـܐܝܼܕܵܐ ܕܒܝܼܫــܬܵܐ؛ ܠܵـــܐ ܒܸܕ ܚܲܝܸـــܐ ܓܵـܘ ܒــܪܝܼــܬܵܐ
ܠܵــܐ ܚـܫܘܿܒܼ ܕܒܛܵܠܸܩ ܫܸܡܵــܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ، ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܒܠܲܓ̰ܠܸܓ̰ ܒـܬܲܫܥــܝܼــܬܵܐ
ܕܸܡܵــــܐ ܕܣܵــܗܕܵܐ ܬܦܸـܚـܠܸــܗ ܠــܐܲܪܥܵــــܐ ܒـܚܲـܕܸܪ ܠـܙܲܪܥܵــــܐ ܕܚܲܝــܘܼܬܵܐ
ܒــܡܲܓ̰ܝܸـــܢ ܡܸܢܘܼܗـܝ ܢܘܼܪ݇ܒܼܵــܐ ܚܲــܕ݇ܬܵܐ ܒـܝܵـܗܒܸـــܠ ܦܸـܩـܚܵـــܐ ܕܚܸـܐܪܘܼܬܵܐ
ܚܲܝܸــܕܝܼ ܒــܢــܘܿܢܸ̈ܐ ܘܒــܢܵـــܬܸ̈ܐ؛ ܒــܐܲܪܒــܵـــــܐ ܦܸــܢܝܵـــܬܸ̈ܐ ܕ ܒـܪܝܼـــܬܵܐ
ܡـܟܠ ܛܵܝܸـܦܵـܐ، ܡܟܠ ܚܲܕ݇ ܫܲܒܼـܛܵـــܐ ܝܲــܢ ܝ݇ܣــܝܼــܖܸ̈ܐ ܒـܚـܕܵܐ ܬܵܘܕܝܼـــــܬܵܐ
ܕܸܡܵــܐ ܕܣܵــܗܕܵܐ ܒܸــܩܪܵܝܵــــܐ ܝܠܸــܗ؛ ܡܲــܩـܘܘܼܚܵــــــܐ ܝ݇ܠܸــــܗ ܠـܐܵܘܝـܘܼܬܵܐ
ܗܵܐ ܥــܕܵܢܵــــܐ ܝ݇ܠܵـܗܿ ܕܚܲـܝܵــــܗܿ ܓܵـܢܵــܐ ܘܫܵــܩــܠܵܗܿ ܥܸـܛــܪܵܐ ܕܚܲـــــܕܘܼܬܵܐ
ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸــــــــܐ؛ ܟܲܠــــܕܵܢܵـܝܸــــــܐ؛ܣܸـــܖ̈ܝܵــܢܵـــܝܸـــــــܐ ܒـــܚܲــــܕ݇ ܩܵــܠܵـــــــܐ
ܒܸــܕ ܡܲـܙܪܸܩــܝܼ ܠܫܸܡــܫܵــــܐ ܕܐܘܼܡـــܬܵܐ ܕܨܲܡـܘܼܚـܬܵܢــــܬܵܐ ܝـܠܵـܗܿ ܗܵܠܵـــܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܛܠܒܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܡܟܠ ܐܬܘܪܝܐ ܘܐܬܘܪܝܬܐ

ܡܲܟ̰ܡܗـܝܼ ܡܲܟ̰ܡܗـܝܼ ܠܵܗܸ̈ܐ ܚܲܝܡܸ̈ܐ ܕܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ
ܡܲܣــܡܝܼܵܢܸ̈ܐ ܕܥܲــܝ̈ܢܸܐ ܕܪܘܼܚܵــܐ ܕܟܠ ܐ݇ܚــܝܵــܢܘܼܬܵܐ
ܕܐ݇ܚــܘܿܢܵܐ ܘܚܵـــܬܵܐ ܥܲܪܒܘܼܛܸـــܐ ܝـܢܵܐ ܒــܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ
ܟܲܕ ܠܵܐ ܡܨܵܝܵــــܐ ܕܚܵــܙܝܼ ܘܦܲܪܡܝܼ ܠܣܲܪܲܣــܬܘܼܬܵܐ
ܪܲܦܝܼ ܪܲܦܝܼ ܟܠ ܦܘܼܠܵܓܼܵــܐ ܟܠ ܚــܕܵܐ ܣـܢܵܝـܬܵܐ
ܕܩܵܢܸـܬ ܚܲܝــܠܵܐ ܕܫܲܪܝܼــܪܘܼܬܵܐ ܘܛــܢܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ
ܕܣܵܢܕܸܬ ܥــܠܲܝܡܸ̈ܐ ܐܵܢܝ݇ ܥܠܲܝـܡܵܬܸ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ
ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܚــܘܼܒܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܵܐ ܘܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̰ܫܘܼܬܵܐ
ܡܲܪܚܸـــܩ ܡܲܪܚܸـــܩ ܟܠ ܕܘܼܪܵܫܵـــܐ ܘܐܵܢܵـــܝــܘܼܬܵܐ
ܪܘܼܚܵـــܐ ܕܚــܒܼܵܛܵܐ ܣܵܘܗܒܲܬ ܣــܪܝܼܬܵܐ ܕܒܲܚܸܠܵܢܘܼܬܵܐ
ܡܝܲܩܸܪ ܡܲܚܸــܒ ܒܢܘܼܢܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܕܟܠ ܛܝـܘܼܦܘܼܬܵܐ
ܨܲܚܨܝܼ ܘܗܲܓــܝܼ ܒــܡܸܠܟܵܝ̈ ܚܫܝܼܚܸ̈ܐ ܕܡܒܲܢܝܵܢܘܼܬܵܐ
ܡܲܢܫـܝܼ ܡܲܢܫـܝܼ ܟܠ ܥܵــܘܩܵܢܵܐ ܟܠ ܡܲܟܠܵܝــܬܵܐ
ܦܨܸܥ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܐܸܢܝܲܬ ܕܟܼܝܼܬܵܐ ܒܟܠ ܠܒܼܝܼܒܼܘܼܬܵܐ
ܒــܖ̈ܲܗܛܸــܐ ܦــܖ̈ܝܼܫܸـܐ ܕܟ̰ܵܠܵܫــܝܵܬܸ̈ܐ ܒــܟܲܫܝܼܪܘܼܬܵܐ
ܒـܪܸܚܫܵܐ ܒـܢܝܼܫܵـܐ ܒܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܣܲܝܒـܪܵܢܘܼܬܵܐ
ܡܲܦܠܸܚ ܡܲܦܠܸܚ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܪܦܵܦܵܐ ܟܠ ܚܕܵܐ ܡܨܵܝܬܵܐ
ܩܵــܐ ܠــܡܲܪܥܘܼܫܸܐ ܩܵܐ ܠــܚܲܝـــܘܼܕܸܐ ܒܢܘܿܢܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ
ܒــܣܲܓܐܝܼ ܫــܒܼܝܼ̈ܠܸܐ ܕܸܟܼܝܸ̈ܐ ܘܡܝܲـــܬܖܸ̈ܐ ܕܥܵــܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ
ܠــܢܝܼܫܸ̈ܐ ܛܵܒܸ̈ܐ ܒܥܸܠــܬܵܐ ܕܚــܘܼܒܵــܐ ܕܡܥܲــܕܪܵܢܘܼܬܵܐ
ܡܲܪܥܸــܫ ܡܲܪܥܸــܫ ܟܠ ܨܸܒܼܝܵــܢܵܐ ܕܡܒܲܪܝܵـܢܘܼܬܵܐ
ܩܵـܐ ܠܸܒــܪܵܝܵܐ ܓــܘܼܫܡܸ̈ܐ ܓــܡܝܼܖܸ̈ܐ ܕܡܣܲܢܕܵܢܘܼܬܵܐ
ܕܠܸــܫܲܢ ܪܘܝܼܚܵــܐ ܕܝܸܡܵܐ ܪܲܒــܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪܘܼܬܵܐ
ܡܲܙܝܸــܕ ܡܲܙܝܸــܕ ܟܠ ܝــܘܼܠܦܵܢܵــܐ ܟܠ ܚܸــܟܼܸـܡܬܵܐ
ܩܵــܐ ܠܸܒܢܵܝܵܐ ܩܵــܐ ܠــܡܫܲܬܐܘܼܣܸܐ ܓܸܓܼܠܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ
ܕܓܵܘܵܝ ܒܲܓ̰ܪܝܼ ܒـܢܘܼܢܸ̈ܐ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܒܟܠ ܚــܕܵܐ ܩـܘܼܡܬܵܐ
ܩܵــܐ ܫــܘܼܘܫܵܛܵـــܐ ܩܵــܐ ܝــܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܟܠܵـܢܵܝــܘܼܬܵܐ
ܕܒܸܝـܬ ܡܲܕܖ̈ܵܫܸܐ ܕܕܲܖ̈ܓܸܐ ܫــܒܼܝܼܚܸ̈ܐ ܕܡܲܠــܦܵܢܘܼܬܵܐ

          ܒܝܕ ܡܢܚܐ ܝܘܐܝܠ ܐܓܼܣܝܼ ܕܝܒܼܝܣ
              ܕܓܘܝܠܢ 1975

ܚܲܒܖ̈ܵܢܸܐ ܥܲܣܩܵܐ

ܚܲܝܡܸ̈ܐ: ܚܲܡܝܼܡܸ̈ܐ ـ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ: ܚܸܙܡܵܝܘܼܬܵܐ ـ ܛܢܵܢܵܐ܆ܩܝܼܪܲܬ ܕܟܼܝܼܬܵܐـ ܛܥܝܼܦܘܼܬܵܐ: ܟܠܵܣ ܘܬܲܒܲܩܵܐ ـ ܡܸܠܟܵܝ̈: ܢܲܨܝܼܗܵܬܵܝ̈ ـ ܥܵܘܩܵܢܵܐ: ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ ܘ ܟ̰ܵܬܘܼܢܘܼܬܵܐـ ܠܒܼܝܼܒܼܘܼܬܵܐ: ܓ̰ܘܼܪܐܵܬ ـ ܖ̈ܲܗܛܸܐ: ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ـ ܒܟܲܫܝܼܸܪܘܼܬܵܐ: ܒܕܘܼܙܘܼܬܵܐ ـ ܡܣܲܝܒܪܵܢܘܼܬܵܐ: ܚܡܲܠܬܵܐ؛ ܩܵܒܲܠܬܵܐ ـ ܣܲܓܐܝܼ: ܪܵܒܵܐ ـ ܫܒܼܝܼܠܸ̈ܐ: ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ـ ܡܝܲܬܖܸ̈ܐ: ܡܝܲܩܖܸ̈ܐ؛ ܡܵܪܵܐ ܕܦ̰ܵܝܕܵܐ ـ ܡܥܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ: ܗܲܝܲܪܬܵܐ؛ ܣܢܵܕܬܵܐ ـ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ: ܪܸܙܵܝܵܐ؛ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ـ ܓܘܼܫܡܸ̈ܐ: ܕܲܣܝܵܬܸ̈ܐ؛ ܣܝܼܥܝܵܬܸ̈ܐ ـ ܓܡܝܼܖܸ̈ܐ: ܟܵܡܝܼܠ؛ ܡܵܪܵܐ ܕܢܸܣܝܵܢܵܐ ـ ܡܲܕܖ̈ܵܫܸܐ: ܡܲܕܖ̈ܵܣܸܐ ـ ܕܲܖ̈ܓܼܸܐ: ܕܵܖ̈ܵܓ̰ܸܐ؛ ܟܠܵܣܸ̈ܐ ـ ܫܒܼܝܼܚܸ̈ܐ: ܥܸܠܵܝܸ̈ܐ؛ ܚܩܝܼܖܸ̈ܐ ـ ܠܸܫܲܢ: ܠܸܫܵܢܵܐ ـ ܪܲܒܬܵܐ: ܓܘܼܪܬܵܐ ـ ܚܸܟܼܸܡܬܵܐ: ܝܕܵܥܬܵܐ؛ ܥܵܩܸܠܕܵܪܘܼܬܵܐ ـ ܓܸܓܼܠܸ̈ܐ: ܩܸܢܛܖ̈ܘܼܢܸܐ؛ ܫܵܘܬܵܦܘܼܝܵܬܸ̈ܐ ـ ܩܘܼܡܬܵܐ: ܕܲܪܓܼܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܝܕܵܥܬܵܐ ـ ܫܘܼܘܫܵܛܵܐ: ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ ـ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ: ܦ̰ܵܝܕܵܐ؛ ܩܢܵܝܬܵܐ ـ ܟܠܵܢܵܝܘܼܬܵܐ: ܕܟܠܵܝ

       ܣܸܪܝܼܢܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ
         ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘܥ

ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܵܒܵܐ ܝܸܡܵܐ؛ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܘܟܸܐ ܚܵܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܚܕܵܐ ܡܵܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܓܼܠܵܐ ܘܠܵܐ ܙܸܐ ܚܲܕ݇ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܬܘܼܪܣܵܝܵܐ.ܥܸܨܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܡܲܪܥܸܐ ܠܵܗܿ ܒܸܩܪܵܐ ܕܗܿـܝ ܡܵܬܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܬܵܘܪܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ ܕ ܓܵܢܵܝ.
ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܝܵܐ ܒܝܼܫܓܲܕܘܼܬܵܐ؛ ܟܸܐ ܕܵܒܼܩܵܠܸܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܟܠܵܝ ܓܸܒܵܢܸ̈ܐ؛ ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܚܸܕܝܸ̈ܐ ܒܓܵܢܵܝ؛ ܘܫܲܟܘܼܪܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܩܘܼܘܸܡܠܵܗܿ ܕܒܲܟܼܬܵܐ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܡܪܸܥܠܵܗܿ ܘܡܝܼܬܠܵܗܿ. ܗܿـܝ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܢܵܦܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܡܲܪܥܵܐ؛ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܓܲܒܼܪܘܼܗܿ: ـ ܐܸܢ ܡܝܼܬܠܝܼ؛ ܗܲܠ ܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܓ̰ܘܼܠܝܼ ܕܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܝܼ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܣܦܝܼܣܸ̈ܐ ܘܢܦܝܼ̈ܠܸܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܐ؛ ܩܲܘܸܠܝܼ ܕܠܵܐ ܓܵܒܼܪܸܬ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪܝܼ! ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܙܸܐ ܡܼܢ ܟܠܸܗ ܠܸܒܸܗ ܩܘܼܒܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ(ܘܲܨܝܲܬ) ܕܒܲܟܼܬܘܼܗـܝ ܕܟܸܐ ܡܲܚܸܒ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܪܵܒܵܐ.
ܒܪܵܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܸܡܨܵܝܵܐ ܕܩܲܪܩܸܙܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܒܲܝܬܵܐ ܘܗܲܕܪܵܠܸܗ ܩܵܐ ܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܕܸܫܬܵܐ؛ܟܟ̰ܝܼܚܵܐ ܘ ܫܘܼܪܫܝܼܵܐ. ܗܿܘ ܙܸܐ ܡܲܨܝܘܼܬܸܐ ܠܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܒܲܟܼܬܸܗ ܘܠܵܐ ܒܸܓܒܼܵܪܵܐ.ܒܲܝܬܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܪܵܐ؛ ܒܗܿـܝ ܕ ܒܲܪܝܼܵܐ ܫܝܼܡܵܐ ܝܠܸܗ ܒܲܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ.ܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܓ̰ܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ؛ ܐܵܢܝܼ ܡܵܖܸ̈ܐ ܕܢܸܣܝܵܢܵܐ ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܖ̈ܵܐܝܸܐ؛ ܡܘܼܦܠܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܠܟܸ̈ܐ؛ (مشورت) ܘܗܘܼܡܙܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ. ܚܕܵܐ ܡܸܢܵܝ ܕܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܐܘܿܝܡܵܬܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܐ ܦܪܝܼܛܬܵܐ ܡܼܢ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ:ـ ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܒܵܥܝܵܬـܝ ܠܵܐ ܦܵܝܫܵܬـܝ ܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܘܕܠܵܐ ܝܸܡܵܐ؛ ܫܩܘܿܠ ܐܲܢܸܐ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܕܝܸܡܵܟܼܝ ܘܠܲܒܸܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܒܸܝܬ ܩܒܼܘܼܖܸ̈ܐ ܘܬܵܡܵܐ ܡܲܣܢܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܚܲܕ݇ ܟܸܐܦܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܩܲܒܼܪܵܐ ܕܝܸܡܵܟܼܝ ܘܫܩܘܿܠ ܚܵܫܘܿܠܵܐ ܘܛܪܘܿܦ ܥܲܠ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܕܝܸܡܵܟܼܝ ܗܲܠ ܕܩܲܟ̰ܝܼ ܘܫܵܖ̈ܝܼ ܡܸܚܕܵܕܸܐ
ܘܕܵܡܝܼ ܠܸܣܦܝܼܣܸ̈ܐ. ܥܒܸܕܠܵܗܿ ܒܪܵܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܠܵܗܿ ܡܦܘܼܩܸܕܬܵܐ. ܘ ܟܲܕ ܒܸܚܫܵܠܵܐ ܠܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ؛ ܒܸܟܼܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܡܲܨܠܘܼܝܸܐ ܕܸܡܥܸ̈ܐ ܕܥܲܝܢܘܼܗܿ؛ ܟܲܕ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܸܕܟܼܵܪܵܐ ܠܗܿـܝ ܝܸܡܘܼܗܿ ܚܘܼܒܵܢܬܵܐ. ܕܸܪܵܗܿ ܠܒܲܝܬܘܼܗܿ ܘܡܘܼܡܪܸܕܵܝܠܵܗܿ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܚܫܝܼܠܸ̈ܐ ܕܝܸܡܘܼܗܿ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ. ܥܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸܐ. ܚܲܕ݇ ܠܲܝܠܸܐ ܒܪܵܬܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵܐ ܒܵܒܘܼܗܿ: ـ ܒܵܒܘܼ؛ ܬܵܐ ܦܵܬܚܲܚܠܸܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܝܸܡܝܼ ܘܦܲܠܛܲܚܠܗ݇ܘܿܢ ܓ̰ܘܼܠܘܼܗܿ ܘܚܕܵܐ ܨܠܘܿܬܵܐ ܙܸܐ ܨܲܠܲܚ ܡܼܢ ܓܸܒܘܼܗܿ؛ ܩܲܕ ܫܵܠܝܵܐ ܗܿـܝ ܪܘܼܚܘܼܗܿ ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ.ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܬܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܠܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܘܫܘܼܝܵܝܠܗ݇ܘܿܢ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ؛ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܚܙܸܐܠܸܗ ܐܝܼܢܵܐ ܣܦܝܼܣܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܘܩܸܟ̰ܝܸ̈ܐ ܡܸܚܕܵܕܸܐ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܒܸܚܙܵܝܬܵـܝ ܕܟܸܪܸܗ ܠܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܢܵܚܬܵܐ ܕܒܲܟܼܬܘܼܗـܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܬܵܐ: ـ ܟܡܵܐ ܕܠܸܐ ܝܢܵܐ ܣܦܝܼܣܸ̈ܐ ܐܲܢܸܐ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܕ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܠܵܐ ܩܵܝܡܸܬ ܠܓܒܼܵܪܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬٔܪܝܼ.
ܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܦܪܝܼܣܵܐ ܒܟܠܵܗܿ ܡܵܬܵܐ. ܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ ܫܘܼܖܸ̈ܐܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܕܪܵܝܵܐ ܫܸܛܖܸ̈ܐ؛ ܗܲܡܙܘܼܡܸܐ ܘܡܲܠܚܘܼܡܸܐ ܚܕܵܐ ܐܲܪܡܝܼܠܬܵܐ ܕܚܵܫܚܵܐ ܩܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ. ܟܠ ܚܕܵܐ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ؛ ܗܲܠ ܕܡܛܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܩܲܕ ܨܲܢܲܡܸܐ ܐܲܪܡܸܠܬܵܐ ܕܓܝܼܘܘܿ ܓܙܝܼܪܵܝܵܐ؛ ܕܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܙܸܐ ܙܲܖ̈ܥܸܐ ܐܸܠܵܐ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܸܐ.ܨܲܢܲܡܸܐ ܚܵܢܸܡ ܥܒܸܪܵܗܿ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܗܲܪ ܟ̰ܡ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܝܸܡܵܐ ܐܘܼܓܵܐ(ܒܲܟܼܬܵܐ ܕܒܵܒܵܐ) ܘܕܠܵܐ ܖ̈ܲܚܡܸܐ ܣܢܸܕܠܵܗܿ ܠܪܸܫܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.ܥܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ؛ ܓ̰ܖܸ̈ܐܠܗ݇ܘܿܢ ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ. ܒܲܝܬܵܐ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܦܠܸܓܼܠܸܗ ܠܬܪܸܝܢ ܩܸܛܥܵܛܸ̈ܐ. ܚܲܕ݇ ܩܸܛܥܵܐ ܝܸܡܵܐ ܘܒܪܵܬܵܐ؛ ܙܲܒܼܢܸܐ ܘܨܲܢܲܡܸܐ. ܗܿܘ ܩܸܛܥܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܙܸܐ ܚܕܵܐ ܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܘܡܸܣܟܸܢܬܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܣܸܪܝܼܢܵܐ.ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܒܘܼܕܵܠܵܐ(ܐܲܚܡܲܩ) ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܕܝܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܕܸܫܬܵܐ؛ ܟܟ̰ܝܼܚܵܐ ܘܫܘܼܪܫܝܼܵܐ؛ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܦܲܪܡܘܼܝܸܐ ܕܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗܿ ܩܲܘܘܼܡܸܐ ܥܲܠ ܒܪܵܬܘܼܗـܝ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܐܘܼܓܵܐ.ܗܲܪ ܐܘܼܦ ܠܸܐ ܝܵܕܥܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܙܸܐ ܟܠܵܝ ܦܲܢܕܸ̈ܐ ـ ܦܝܼܠܸ̈ܐ ܕܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ؛ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܠܦܸܠܡܸ̈ܐ ܦܵܠܵܡܸ̈ܐ ܕܨܲܢܲܡܸܐ ܚܵܢܸܡ.
ܨܲܢܲܡܸܐ ܝܣܸܪܵܗܿ ܣܲܒܲܒܸ̈ܐ؛ܣܘܼܩܸܠܵܗܿ ܒܘܼܩܸܠܵܗܿ ܩܵܐ ܕܝܵܪܬܵܐ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ؛ܗ݇ܘܝܼܠܵܗܿ ܦܲܟܘܼܪܸܐ ܘܩܲܙܘܼܕܸܐ ܥܲܠܘܼܗـܝ ܘܒܚܕܵܐ ܦܲܟܲܪܬܵܐ ܡܪܲܚܡܲܢܬܵܐ ܘܡܲܩܕܵܢܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ! ܒܗܿܘ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܡܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܕܣܵܒܼܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܒܲܕܠܵܐ
ܕܨܲܦܪܵܐ ܦܵܠܸܛ ܥܲܠ ܕܸܫܬܵܐ ܗܵܘܸܐ ܒܸܪܚܵܛܵܐ ܒܵܬ݇ܪܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܬܵܘܖ̈ܝܵܬܸܐ ܘܫܲܖ̈ܚܸܐ ܫܝܼܡܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܖ̈ܬܸܝܢ ܝܵܠܬܵܬܸ̈ܐ ܓ̰ܗܝܼܠܸ̈ܐ ܡܵܚܝܼ ܩܕܵܠܵܐ ܩܕܵܠܵܐ ܝܵܬܒܼܝܼ ܒܲܝܬܵܐ ܒܲܛܝܼܠܸ̈ܐ؛ ܛܲܐܠܝܼ ܛܲܐܲܠܝܵܬܸ̈ܐ ܕܛܘܼܝܵܠܸ̈ܐ.ܐܵܗܵܐ ܠܸܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵܐ ܪܸܙܵܝܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܡܼܢ ܩܘܼܕܡܸܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܩܵܕܸܡ ܝܵܘܡܵܐ؛ ܙܲܒܼܢܸܐ ܥܲܡ ܣܸܪܝܼܢܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܒܵܬ݇ܪ ܒܸܩܪܵܐ؛ ܗܿـܝ ܙܸܐ ܒܢܵܘܒܵܢܸܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܡܩܘܼܒܸܠܬܵܐ ܒܲܝܢܲܬ ܬܠܵܬ ܓܸܒܵܢܸ̈ܐ؛ ܒܸܩܪܵܝܵܐ؛ ܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܣܸܪܝܼܢܸܐ ܥܲܡ ܨܲܢܲܡܸܐ ܘܒܪܵܬܘܼܗܿ.
ܨܲܢܲܡܸܐ ܫܩܸܠܵܗܿ ܘܩܘܼܪܩܸܙܠܵܗܿ ܘܗܘܼܕܸܪܵܗܿ ܩܵܐ ܝܵܠܬܵܬܸ̈ܐ ܬܪܸܝܢ ܟܘܼܫܸ̈ܐ ܥܲܡ ܟܡܵܐ ܓܸܕܵܐ ܕܥܲܡܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܘܠܗ݇ܘܿܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܥܵܙܠܝܼ ܠܸܗ ܒܢܵܬܸ̈ܐ؛ܟܡܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܕܸܫܬܵܐ ܝܬܝܼܒܸ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪܵܐ ܕܒܸܩܪܵܐ. ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕ ܗܵܘܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܢܵܘܒܵܐ ܕܙܲܒܼܢܸܐ ܟ̰ܘܼ ܡܸܢܕܝܼ ܡܼܢ ܥܲܡܪܵܐ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܥܙܝܼܠܵܐ. ܘܟܸܐ ܕܵܝܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܟܟ̰ܝܼܚܬܵܐ ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܥܲܡܪܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܓܵܘ ܚܵܢܘܼܗܿ ܘܟܘܼܫܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܒܐܝܼܕܘܼܗܿ. ܒܘܼܩܸܪܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܝܸܡܵܐ ܡܼܢ ܒܪܵܬܘܼܗܿ ܕܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗܿ ܥܸܠܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܩܲܘܲܡܬܵܐ؟ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܒܪܵܬܘܼܗܿ ܙܲܒܼܢܸܐ: ـ ܗܿـܝ ܬܵܘܪܬܲܢ ܙܲܪܕܸܐ ܪܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܫܲܠܛܘܼܝܸܐ، ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܸܫܒܼܵܩܝܼ ܕܡܲܢܝܸܚܲܢ. ܗܲܪ ܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܒܼܵܪܵܐ ܠܸܙܝܵܢܸܐ ܘܒܸܢܘܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܙܥܘܿܪܵܐ؛ ܗܿܝܓܵܗ ܐܘܼܦ ܩܸܢܝܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܒܵܬ݇ܪܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܕܝܼܘܼܗܿ ܫܲܪܘܼܝܸܐ ܝܢܵܐ ܫܲܠܛܘܼܝܸܐ.ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܸܗ݇ܘܵܝܝܼ ܟ̰ܘܼ ܚܕܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ. ܒܲܟܼܬܵܐ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܥܒܸܪܵܗܿ ܒܬܲܚܡܲܢܬܵܐ. ܗܿـܝ ܩܛܝܼܥܵܐ ܠܵܗܿ ܒܠܸܒܘܼܗܿ ܕܡܘܼܕܝܼ ܠܵܙܸܡ ܝܠܵܗܿ ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ.
ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܸܪܸܗ ܣܵܒܼܵܐ ܠܒܲܝܬܸܗ ܐܝܼܢܵܐ ܚܙܸܐܠܸܗ ܕܒܲܟܼܬܵܐ ܝܪܝܼܟܼܬܵܐ ܒܫܘܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܢܲܟܢܘܼܟܸܐ. ܒܡܲܠܝܲܙܬܵܐ ܒܪܸܟܠܸܗ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܫܘܝܼܬܵܐ ܕܨܲܢܲܡܸܐ ܘܐ݇ܡܸܪܸܗ: ـ ܡܵܐ ܠܵܟܼܝ؟ܚܲܕ݇ ܐ݇ܡܘܼܪܝܼ ܚܵܙܸܝܢ ܡܘܼܕܝܼ ܩܘܼܘܸܡܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܬܵܟܼܝ؟ ܒܲܟܼܬܵܐ ܟܲܕ ܒܸܛܪܵܦܘܼܗܿ ܓܵܢܘܼܗܿ ܠܐܵܗ ܓܸܒـ ܘܠܗܿܘ ܓܸܒ؛ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ:ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܥܒܼܘܿܕܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܟ̰ܵܪܵܐ ܒܘܿ(ܒܗܿܘ) ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܘܼܝ݇ܘܵܢ ܒܸܡܝܵܬܵܐ. ܫܒܼܵܒܸ̈ܐ ܫܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܫܒܼܵܒܼܝܵܬܸ̈ܐ ܓ̰ܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ.ܟܠ ܚܲــܕ݇ ܡܸܢܵܝ ܚܲــܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܬܲܢܘܼܝܸܐ ܘܡܲܚܫܘܼܚܸܐ. ܐܝܼــܢܵܐ ܣܵܒܼܵـــܐ ܡܸܣــܟܸܢܵܐ ܩܲܪܩܘܼܙܸܐ ܕܡܲܡܛܸܐܠܵܗܿ ܠܟܸܣ ܗܲܟܝܼܡ.ܒܲܟܼܬܵܐ ܦܘܼܪܬܸܠܵܗܿ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܐܵܢܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢ ܠܸܐ ܝـܘܵܢ ܒܲܣܡܲܢܬܵܐ. ܗܵܐ ܕܘܼܝܠܸܗ ܡܲܪܥܝܼ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܡܲܪܥܵܐ ܕܢܵܢܘܿܢܬـܝܼ؛ ܗܲܠ ܕܠܵܐ ܐ݇ܟܸܠܵܗܿ ܠܛܒܼܝܼܝܵܬܸ̈ܐ ܕܚܕܵܐ ܬܵܘܪܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ ܠܵܐ ܒܣܸܡܠܵܗܿ.ܣܵܒܼܵܐ ܫܘܼܪܸܐܠܸܗ ܢܘܿܢܘܼܝܸܐ ܘܦܲܪܦܘܼܠܸܐ ܒܒܲܟܼܬܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܸܗ:ܗܵܡܵܐ ܐܵܗ ܡܘܼܕ ܗܲܟܝܼܡܘܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܘܼܠܛܵܠܵܟܼܝ؟ ܟ̰ܘܼ ܥܕܵܢܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨܸܝܢ ܡܲܟܡܸܠܸܢܸܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܟܼܝ ܕܫܵܩܠܸܢ ܣܟܝܼܢܬܵܐ ܘܡܲܬܒܸܢ ܠܸܩܕܵܠܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܬܵܘܪܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ ܘܠܵܚܘܿܡܬܵܐ ܘܦܵܪܡܸܢܵܗܿ.
ܣܸܪܝܼܢܵܐ ܝܵܬܘܿܡܬܵܐ ܕܟܸܐ ܚܵܡܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܗܿـܝ ܬܵܘܪܬܘܼܗܿ ܙܲܪܕܸܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܕܟܼܵܪܵܐ ܕܝܸܡܘܼܗܿ،ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܫܠܝܼܬܵܐ ܘܗܘܼܢܸܢܬܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܸܐ ܕܡܲܪܥܵܝܬܵܐ ܕܒܸܩܪܵܐ ܒܢܵܘܒܘܼܗܿ؛ ܗܲܠ ܕܡܵܨܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܥܵܙܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܥܲܡܪܵܐ ܓܙܝܼܪܵܐ ܕܓܵܘ ܚܵܢܘܼܗܿ ܩܲܕ ܠܵܐ ܩܲܒܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܲܢܟܲܣܬܵܐ ܡܼܢ ܒܲܟܼܬܵܐ ܕܒܵܒܘܼܗܿ. ܟܲܕ ܫܡܸܥܠܵܗܿ ܠܐܵܗܵܐ ܥܝܼܩܠܵܗܿ ܥܲܠܘܼܗܿ ܪܵܒܵܐ ܘܫܘܼܪܸܐܠܵܗܿ ܒܸܒܟܼܵܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܢܵܓܸܣܬܲܢ ܫܡܸܥܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܢ ܬܵܘܪܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܸܐ ܥܲܡܘܼܗܿ ܘܒܸܐܡܵܪܵܐ:ـ ܣܸܪܝܼܢܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ؛ ܠܵܐ ܥܲܝܩܵܠܵܟܼܝ ܘܠܵܐ ܚܵܠܨܵܐ ܥܲܠܵܟܼܝ ܒܪܵܬܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܬܵܐ. ܕܒܼܘܿܩ ܢܵܬܵܐ ܠܚܲܒܪܵܢܝܼ؛ ܥܵܒܼܕܵܬܝ ܡܘܼܕܝܼ ܕܐܵܡܪܵܢܵܟܼܝ.ܫܵܩܠܵܬـܝ ܠܕܸܡܝܼ ܫܦܝܼܟܼܵܐ ܘܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܼܢ ܓܲܖ̈ܡܝܼ ܕܢܵܬܖ̈ܝܼ ܡܼܢ ܒܸܣܪܝܼ ܘܛܲܡܪܵܬܝ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܸܐ.ܗܿܝܓܵܗ ܡܲܟܣܵܬـܝ ܘܡܲܫܘܝܼܵܬـܝ ܠܵܗܿ ܐܘܼܪܸܐ ܒܦܲܖ̈ܫܸܐ(کاشی) ܘܠܵܐ ܡܲܢܫܝܼܵܬـܝ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܠܵܟܼܝ ܡܘܼܠܝܸܨܬܵܐ؛ ܐܵܬܝܵܬـܝ ܠܲܐܟܼܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܡܵܪܬܵܐ ܕܕܸܡܝܼ ܘܓܲܖ̈ܡܝܼ ܘܛܵܠܒܵܬـܝ ܡܸܢܘܼܗܿ ܗܿܝܓܵܗ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܝܸܗ݇ܒܸܠܬܵܐ ܩܵܬܵܟܼܝ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܥܝܵܬـܝ. ܗܿܝܓܵܗ ܟܲܕ ܣܵܒܼܵܐ ܦܪܝܼܡܵܠܸܗ ܬܵܘܪܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ ܥܒܸܕܠܵܗܿ ܒܪܵܬܵܐ ܝܲܬܘܿܡܬܵܐ ܠܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܫܡܸܥܠܵܗܿ ܡܼܢ ܦܘܼܡܵܐ ܕܗܿـܝ ܬܵܘܪܬܵܐ.
ܥܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ؛ ܓܲܒܼܪܵܐ ܘܒܲܟܼܬܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܒܢܵܬܸ̈ܐ ܙܸܐ ܡܲܚܕܘܼܪܸܐ ܠܒܸܩܪܵܐ. ܡܛܸܐܠܸܗ ܬܸܫܪܝܸܐ ܟܲܕ ܥܵܠܡܵܐ ܕܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܫܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܵܐ ܕܕܸܫܬܵܐ ܘܒܸܣܒܵܪܵܐ ܠܚܠܘܼܠܵܢܸ̈ܐ.ܐ݇ܬܸܐܠܸܗ ܚܲܒܪܵܐ ܕܡܲܠܟܘܿ ܒܪܘܿܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܢܝܼܣܵܢ ܒܸܕ ܓܵܒܸܪ ܘܒܸܕ ܥܵܒܸܕܠܸܗ ܚܠܘܼܠܸܗ ܓܵܘ ܩܲܨܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܒܵܒܸܗ.ܨܲܢܲܡܸܐ ܙܸܐ ܫܘܼܪܸܐܠܵܗܿ ܩܲܪܩܘܼܙܸܐ؛ ܗܲܕܘܼܪܸܐ ܓ̰ܘܼܠܸܐ ܠܲܚܘܼܡܸ̈ܐ ܩܵܐ ܓܵܢܘܼܗܿ ܘܩܵܐ ܒܪܵܬܘܼܗܿ ܙܲܒܼܢܸܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܥܲܠ ܗܿܘ ܚܠܘܼܠܵܐ.ܣܸܪܝܼܢܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܚܙܸܐܠܵܗܿ ܠܒܼܝܼܫܬܵܐ ܘܣܸܩܠܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܘܒܪܵܬܵܐ؛ ܒܚܕܵܐ ܬܲܢܲܚܬܵܐ ܘܒܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ـ ܐܸܢ ܗܵܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܝܼ ܝܸܡܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܚܠܘܼܠܵܐ.ܟܪܸܒܠܵܗܿ ܨܲܢܲܡܸܐ ܝܸܡܵܐ ܐܘܼܓܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܐܲܢ݇ܬـܝ ܠܸܐ ܚܵܫܚܵܐ ܠܵܟܼܝ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܘܼܟܵܢܸ̈ܐ ܕܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܘܫܓܼܘܼܫܝܵܐ(ܫܘܼܠܘܼܓܼܘܼܬܵܐ). ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܬـܝ ܬ݇ܚܘܿܬ ܐܝܼܕܸܐ ܘܐܲܩܠܸ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ.ܫܸܡܲܢ ܒܸܕ ܦܵܠܸܛ ܒܟܠܵܗܿ ܡܵܬܵܐ. ܗܿܝܓܵܗ ܝܸܡܵܐ ܐܘܼܓܵܐ ܫܩܸܠܵܗܿ ܠܚܕܵܐ ܟܝܼܣܬܵܐ ܕܕܸܚܢܵܐ ܚܒܼܝܼܛܵܐ ܠܵܗܿ ܒܚܕܵܐ ܟܝܼܣܬܵܐ ܕܦܸܪܕܵܐ ܘܡܘܼܬܒܼܵܝ ܠܵܗܿ ܒܕܸܦܢܘܼܗܿ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ـ ܩܲܕ ܠܵܐ ܥܲܝܩܵܠܵܟܼܝ ܒܚܘܼܕܵܟܼܝ(ܒܢܲܦ̰ܫܵܟܼܝ) ܒܟܠܸܗ ܠܲܝܠܸܐ؛ ܫܩܘܿܠ ܢܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ ܐܲܢܸܐ ܕܸܚܢܸ̈ܐ ܘܦܸܖ̈ܕܸܐ ܦܪܘܿܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܚܕܵܕܸܐ. ܗܿܝܓܵܗ ܝܸܡܵܐ ܘܒܪܵܬܵܐ ܚܸ̈ܕܝܸܐ ܘܦܨܝܼܚܸ̈ܐ ܐ݇ܙܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܠܘܼܠܵܐ ܘܣܸܪܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܒܢܲܦܫܘܼܗܿ؛ ܥܲܝܢܘܼܗܿ ܓܒܼܝܼ̈ܠܸܐ ܓܵܘ ܕܸܡܥܸ̈ܐ.
ܚܕܵܐ ܣܵܒܼܬܵܐ ܫܒܼܵܒܼܬܵـܝ ܫܡܸܥܠܵܗܿ ܠܩܵܠܵܐ ܕܒܸܟܼܝܵܐ ܕܝܵܬܘܿܡܬܵܐ؛ܚܠܸܨܠܵܗܿ ܥܲܠܘܼܗܿ ܘܩܝܼܡܠܵܗܿ ܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܠܟܸܣܠܘܼܗܿ.ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܒܪܵܬܝܼ ܠܵܐ ܥܒܼܘܿܕ ܟ̰ܘܼ ܚܲܫܵܐ. ܩܘܿܡ ܘܫܩܘܿܠ ܐܲܢܸܐ ܕܸܚܢܸ̈ܐ ܘܦܸܖ̈ܕܸܐ؛ ܒܕܘܼܪܘܼܢ(ܬܲܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ) ܩܵܕ݇ܡ ܟܬܵܝܵ̈ܬܸܐ ܘܬܵܐ ܘܫܩܘܿܠ ܚܕܵܐ ܬܵܣܵܐ ܕܕܸܚܢܵܐ ܘܚܕܵܐ ܬܵܣܵܐ ܕܦܸܪܕܵܐ ܘܣܲܦܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܣܘܼܦܪܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܢ ܗܵܘܝܵܬـܝ ܦܪܝܼܫܬܵـܝ ܡܸܚܕܵܕܸܐ. ܐܲܢ݇ܬܝـ ܙܸܐ ܒܓܵܢܵܟܼܝ ܠܒܼܘܿܫ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓ̰ܘܼܠܵܟܼܝ ܘܙܸܠ(ܪܚܘܿܫ) ܠܚܠܘܼܠܵܐ.ܣܸܪܝܼܢܵܐ ܥܒܸܕܠܵܗܿ ܡܵܐ(ܡܘܼܕܝܼ) ܕܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܣܵܒܼܬܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܕܚܵܫܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܐ ܚܠܘܼܠܵܐ.ܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܠܦܵܓܵܐ ܢܝܼܚܘܼܢܬܵܐ ܡܘܼܪܸܡܠܵܗܿ ܠܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܦܲܖ̈ܫܸܐ ܡܘܼܫܘܝܼܸܐ ܕܓܵܘ ܐܘܼܪܸܐ ܕܬܵܘܪܬܵܐ ܙܲܪܕܸܐ.ܗܲܪ ܕܒܥܲܝܢܘܼܗܿ ܕܸܡܥܵܢܸ̈ܐ ܦܬܸܠܵܗܿ ܠܝܲܡܝܼܢܘܼܗܿ ܚܙܸܐܠܵܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܣܸܩܠܵܐ ܘܠܒܼܘܼܫܸ̈ܐ ܣܡܘܿܩܸܐ ܫܲܦܝܼܖܸ̈ܐ ܕܚܵܫܚܝܼܠܵܗܿ. ܠܒܼܝܼܫܵܝܠܵܗܿ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܫܲܦܝܼܖܸ̈ܐ ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܘܼܗܿ ܘܬܠܝܼܠܵܗܿ ܠܣܸܩܠܸ̈ܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܘܣܸܐܡܵܐ ܒܩܕܵܠܘܼܗܿ؛ ܣܘܼܩܸܠܵܗܿ ܘܒܘܼܩܸܠܵܗܿ؛ ܫܩܸܠܵܗܿ ܐ݇ܙܸܠܵܗܿ ܠܚܠܘܼܠܵܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܸܟ ܢܝܼܣܵܢ.ܡܛܸܐܠܵܗܿ ܚܙܸܐܠܵܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܡܚܵܝܵܐ ܕܲܘܘܼܠܵܐ ܘܛܲܢܒܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܫܲܒܼܖ̈ܵܢܸܐ ܘܖ̈ܵܩܕܵܢܸܐ ܥܵܒܼܕܵܢܸܐ ܕܫܵܘܕܵܐ.
ܐܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ

 ܬܘܼܢܵܝܸ̈ܐ ܝܘܼܬܖ̈ܵܢܵܝܸܐ ܕܝܵܘܢܵܝܸ̈ܐ

܀ ܚܲܕ݇ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܒܘܼܩܸܪܸܗ ܡܼܢ ܪܵܒܝܼܘܼܗـܝ؛ ܣܘܿܩܪܵܛܘܿܤ ܚܲܟܝܼܡܵܐ ܝܵܘܢܵܝܵܐ: ܕܐܲܝܟܼ ܝܠܵܗܿ ܕܠܸܐ ܝܘܸܢ ܚܸܙܝܵܐ ܒܝܼܘܼܟܼ ܢܝܼܫܵܢܩܸ̈ܐ ܕܚܲܫܵܐ ܝܲܢ ܦܵܫܲܡܬܵܐ؟ ܗܿܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܣܲܒܲܒ ܕܠܲܝܬ ܠܝܼ ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܸܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܕܬܵܠܲܩܬܘܼܗـܝ ܡܲܦܫܸܡܵܐ ܠܝܼ!
܀ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܒܘܼܩܸܪܬܵܐ ܡܼܢ ܦܠܵܛܘܿܢ ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܵܐ ܝܵܘܢܵܝܵܐ: ܕܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܸܐ ܩܵܒܸܠ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܵܘܸܐ ܢܦܝܼܠܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ؟ ܗܿܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܟܸܐ ܫܵܩܸܠ ܠܸܒܵܐ ܕܓܘܼܢܚܵܐ ܩܘܼܘܸܡܵܐ ܝܠܸܗ ܘܦܪܝܼܩܵܐ؛ ܟܲܕ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܢܵܙܲܢ ܟܸܐ ܫܵܩܸܠ ܠܸܒܵܐ ܕܗܵܕܟܼܵܐ ܩܵܘܵܡܝܵܬܸ̈ܐ ܟܸܐ ܐܵܬܝܼ ܒܪܸܫܵܐ ܕܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܙܸܐ.
܀ ܡܼܢ ܐܵܪܸܣܬܘܿܬܸܠ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܒܘܼܩܸܪܬܵܐ: ܩܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܲܚܝܼܠܵܐ ܐܵܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܕܵܐ ܦܲܐܬܵܐ ܦܫܝܼܡܬܵܐ ܘܚܲܫܲܢܬܵܐ؟ ܗܿܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܣܲܒܲܒ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܲܚܝܼܠܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܫܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܒܘܼܬ ܒܝܼܫܘܼܬܵܐ ܕܓܵܢܘܼܗـܝ؛ ܐܘܼܦ ܙܸܐ ܦܫܝܼܡܵܐ ܝܠܸܗ ܒܘܼܬ ܛܵܒܼܬܵܐ ܕܟܸܐ ܡܲܫܟ̰ܚܵܐ ܒܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ.
܀ ܦܠܵܛܘܿܢ ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܵܐ ܝܵܘܢܵܝܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ(ܐܲܚܡܲܩ) ܟܸܐ ܦܵܐܸܫ ܝܕܸܥܝܵܐ ܒܬܪܸܝܢ ܡܸܢܕܝܵܢܸ̈ܐ؛ ܚܲܕ݇ ܒܗܲܡܙܲܡܬܘܼܗـܝ ܪܵܒܵܐ ܒܘܿܬ ܡܸܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܕܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܘܼܗـܝ، ܘܕܬܪܸܝܢ ܒܝܲܗܒܼܲܠܬܵܐ ܕܓ̰ܘܼܘܵܒ ܩܵܐ ܒܘܼܩܵܖܸ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܩܪܵܝ ܡܸܢܘܼܗـܝ.
܀ ܡܼܢ ܚܲܕ݇ ܚܲܟܝܼܡܵܐ ܒܘܼܩܸܪܘܿܢ ܕܡܵܢܝܼ ܝܠܸܗ ܗܿܘ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܼܢ ܟܠܵܝ ܒܘܼܫ ܢܵܙܲܢ؟ ܗܿܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܗܿܘ ܕܬܲܪܩܸܠ ܒܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܬܪܸܝܢ ܓܵܗܸ̈ܐ.
܀ ܚܲܕ݇ ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܵܐ ܚܙܸܐ ܠܸܗ ܠܣܘܿܩܪܵܛܘܿܣ ܒܸܠܥܵܣܵܐ ܠܫܸܪܫܵܐ(ܥܸܩܪܵܐ) ܕܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܘܐ݇ܡܸܪܸܗ ܩܵܬܘܼܗـܝ: ܐܸܢ ܗܵܘܸܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܠܟܵܐ؛ ܠܸܐ ܗܵܘܸܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܥܸܨܝܵܐ ܠܸܐܟܼܵܠܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ. ܣܘܿܩܪܵܛܘܿܤ ܩܵܡ ܓ̰ܲܘܸܒܠܸܗ: ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬ ܙܸܐ ܐܵܟܼܠܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ؛ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܸܐ ܗܵܘܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܠܸܥܒܼܵܪܵܐ ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܠܟܵܐ. (ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܡܼܢ ܟܬܵܒܼܵܐ: ܠܘܼܩܵܛܸ̈ܐ ܕܬܘܼܢܵܝܸ̈ܐ ܡܲܓܚܸܟܵܢܸ̈ܐ ܕܒܲܪ ܥܸܒܪܪܵܝܵܐ)

   ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ
        ܒܝܕ ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ

ܥܘܼܬܵܕܵܐ: ܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗܿ ܖ̈ܵܐܙܸܐ ܘܖܸ̈ܝܙܸܐ ܕܓܵܢܘܼܗܿ؛ ܕܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܦܪܵܫܘܼܗܿ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܐܸܠܵܐ ܒܝܵܗܒܼܘܼܗܿ ܝܢܵܐ ܚܕܵܐ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܐ ܕܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܦܝܵܫܵܐ ܚܙܝܼܬܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܕܓܒܼܵܪܵܐ ܝܲܢ ܕܛܲܡܲܪܬܵܐ ܕܡܵܘܬܵܢܵܐ ܝܲܢ ܡܙܲܝܲܚܬܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܒܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܘܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܒܪܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܡܲܖ̈ܕܘܼܝܵܬܸܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ. ܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܟܸܐ ܚܵܦܛܵܐ ܩܵܐ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܛܲܟܼܣܘܼܗܿ ܒܗܿـܝ ܕܐܲܢܸܐ ܖ̈ܵܐܙܸܐ ܘܖܸ̈ܝܙܸܐ ܡܣܲܟܘܼܡܸܐ (تشکیل )ܝܢܵܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܙܸܐ ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗܿـܝ ܐܘܼܡܬܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܡܼܢ ܚܘܼܦܵܛܸ̈ܐ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܐܵܢܝܼ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܒܦܸܨܠܵܐ ܕܚܣܝܼܪܘܼܬܵܐ؛ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܒܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܢܛܵܪܬܵܐ ܘܡܲܩܘܵܝܬܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣܸ̈ܐ.
ܒܐܵܗܵܐ ܣܝܵܡܵܐ ܒܸܕ ܚܲܦܛܲܚ ܕܡܲܕܟܸܪܲܚ ܠܖ̈ܵܐܙܸܐ ܘܖܸ̈ܝܙܸܐ ܕܐܵܒܼܵܗܵܬܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܸܐ ܚܲܝܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܘܗܸܫ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܢܦܝܼܠܸ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܡܲܥܒܼܕܵܢܘܼܬܵܐ(ܟܵܐܪ) ܕܡܲܖ̈ܕܘܼܝܵܬܸܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ ܒܗܿـܝ ܕܟܲܕ ܦܠܵܛܵܐ ܝܢܵܐ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܵܝ ܘ ܫܲܖ̈ܘܼܝܸܐ ܝܢܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢܵܬܸܐ؛ ܐ݇ܣܘܼܖ̈ܵܝ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܙܲܒܘܼܢ(ܡܚܝܼܠܸ̈ܐ) ܗ݇ܘܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܘܢܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܘܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܕܗܿـܝ ܐܘܼܡܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܚܲܠܘܼܢܸܐ ܝܠܸܗ ܘܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ ܒܸܕܒܼܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܠܫܵܘܦܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܘܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܐܲܨܠܵܝܸܐ ܕܓܵܢܵܝ. ܩܵܐ ܟܠܵܝܬܵܐ ܩܵܕ݇ܡ ܐܵܗܵܐ ܟܸܬܪܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕ݇ ܝܣܘܼܪܵܐ ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ ܒܒܪܵܝܬܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܝܵܬܸܐ ܚܲܝܠܵܢܸ̈ܐ ܘܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡܸܨܥܵܝܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܟܠ ܦܸܨܠܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ(ܡܫܘܿܚܬܵܐ ܘܬܸܐܵܛܪܘܿܢ ܘ ܙܘܼܠ ܩܵܠܸ̈ܐ ܘܡܓܼܵܠܬܵܐ ܘܣܦܵܪ ܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܘܫܪ.)
ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ: ܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܟܸܐ ܫܲܪܸܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ̈ܕܥܸܣܖܸ̈ܝܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ.ܐܵܒܼܵܗܵܬܲܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܡܵܪܵܐ ܠܚـــܕܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܩــܘܝܼܬܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܟܸܐ ܨܵܝܡܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܵܝ ܥܸܣܖ̈ܝܸܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܘܙܲܗܡܵܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܨܵܘܡܵܐ ܟܸܐ ܚܲܠܸܠܝܼ ܘܡܲܪܬܸܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܵܝ ܡܵܐܢܸ̈ܐ ܘܩܘܼܣܵܪܝܵܬܸ̈ܐ ܩܲܕ ܠܵܐ ܦܵܐܸܫ ܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܘܙܲܗܡܵܐ ܓܵܘܵܝ.ܡܸܐܟܼܘܼܠܝܵܬܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܘܼܫܠܸ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܝܗ݇ܘܵܘ: ܡܵܫܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܘܼܫܠܸܐ ܒܓܵܘܙܸ̈ܐ(ܒܫܵܘܦܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ) ܘܦܵܛܘܼܖ̈ܝܵܬܸܐ؛ ܓ̰ܵܓ̰ܝܼܟ ܕܓܵܘܙܸ̈ܐ(ܟܸܖ̈ܛܘܿܦܸܐ ܡܖ̈ܝܼܟ̰ܸܐ ܚܒܼܝܼܛܸ̈ܐ ܒܥܸܖ̈ܝܵܢܸܐ ܘܡܸܠܚܵܐ، ܕܠܵܐ ܡܸܫܚܵܐ)؛ ܕܘܿܠܡܵܐ ܕܠܵܐ ܒܸܣܪܵܐ(ܒܓܸܠܵܠܸ̈ܐ ܘܦܸܪܕܵܐ ܘܡܸܫܚܵܐ ܕܒܲܙܪܵܐ)؛ ܟܸܖ̈ܛܘܿܦܸܐ ܡܖ̈ܝܼܓ̰ܸܐ ܝܲܢ ܡܵܪܟ̰ܵܠܘܼܣ( ܟܸܖ̈ܛܘܿܦܸܐ ܡܖ̈ܝܼܟ̰ܸܐ ܘܒܸܨܠܸ̈ܐ ܩܸܠܝܸ̈ܐ ܘܡܸܫܚܵܐ ܕܒܲܙܪܵܐ ܘܡܘܼܪܲܒܵܐ ܕܒܵܕܸܢܓ̰ܵܢܸܐ ܘܥܸܖ̈ܝܵܢܸܐ).ܩܵܐ ܛܥܵܡܬܵܐ ܙܸܐ ܟܸܐ ܐܵܟܼܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܟܸܖ̈ܛܘܿܦܸܐ ܫܠܝܼܩܸ̈ܐ؛ ܠܲܚܡܵܐ ܘܩܸܢܸ̈ܐ( ܓܵܘܵܐ ܕܓܵܘܙܸ̈ܐ) ܝܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܒܢܸܝܦܘܼܚܬܵܐ ܝܲܢ ܒܕܸܒܼܫܵܐ.
ܒܨܲܦܪܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܟܠܵܝ ܒܢܲܝ ܡܵܬܵܐ ܟܸܐ ܪܵܥܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܘܟܸܐ ܠܵܒܼܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓ̰ܘܼܠܵܝ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ ܘܟܸܐ ܐܵܙܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܘܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܫܡܲܥܬܵܐ ܕܪܵܐܙܵܐ ܟܸܐ ܩܵܖ̈ܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. ܒܵܬ݇ܪ ܦܠܵܛܬܵܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܟܸܐ ܕܵܝܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܒܲܝܬܘܵܬܵܝ ܝܲܢ ܟܸܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܒܲܪܲܟܼܬܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܗܿܘ ܕܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܫܲܒܼܛܵܝ ܐܲܝܟܼ ܒܵܒܵܐ؛ ܡܲܥܡܘܿܢܵܐ ܝܲܢ ܚܵܠܘܼܘܵܐ ܘܫܪ. ܒܙܲܒܼܢܸܐ ܕܲܥܒܲܪ ܣܸܬܘܵܐ ܒܐܘܼܪܡܝܼ ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܒܥܕܵܢܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܬܲܠܓܵܐ ܟܸܐ ܗܵܘܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܗܲܠ ܒܸܪܟܵܐ ܘܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܪܚܵܫܬܵܐ ܘܐ݇ܬܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܒܲܪܲܟܼܬܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܵܣܩܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܩܵܐ ܗܵܕܵܐ ܐ݇ܡܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ: ܐܸܫܒܼܵܛ ܐܵܕܵܖܸ̈ܐ؛ ܬܲܠܓܸܐ ܟܸܐ ܐܵܬܝܼ ܓܲܢ݇ܒܵܖܸ̈ܐ.ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܡܼܢ ܟܠܵܝ ܒܲܝܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ ܪܵܝܚܵܐ ܕܗܲܪܝܼܣܵܐ؛ ܕܘܿܠܡܵܐ؛ ܦܸܠܘܼ(ܪܸܙܵܐ ܘܪܸܟܬܵܐ) ܪܸܙܵܐ ܘܚܘܼܪܘܼܫ ܕܠܲܦܸ̈ܐ ܘܩܵܠܵܐ ܕܙܡܵܪܵܐ ܘܓܸܚܟܵܐ ܘܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠܸܛ ܗ݇ܘܵܐ. ܐܲܖ̈ܚܘܼܝܵܬܸܐ ܕܒܲܪܲܟܼܬܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܟܸܐ ܓܲܖ̈ܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܗܲܠ ܡܝܼܵܐ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܟܸܐ ܡܲܢܝܸܚ ܗ݇ܘܵܐ ܗܲܠ ܕܡܵܛܸܐ ܗ݇݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܥܸܐܕܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܗܲܪ ܒܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܒܵܒܵܪܝܼ؛ܥܸܐܕܵܐ ܟܸܐ ܦܵܪܸܩ ܗ݇ܘܵܐ ܒܦܠܵܛܬܵܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܘܒܢܲܝ̈ ܡܵܬܵܐ ܠܸܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܒܲܪܲܟܼܬܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܐܘܼܕܵܠܸܐ.
(ܐܩܦܬܵܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ)

  ܬܘܼܢܵܝܸܐ ܒܘܼܬ ܐܝܼܕܵܐ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ

܀ ܐܝܼܕܝܼ ܖ̈ܦܝܼܠܗ݇ܘܿܢ: شوکه شدم
܀ ܝܵܗܒܲܚ ܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ: متحد شویم
܀ ܐܝܼܕܸܗ ܡܼܢ ܐܵܩܠܸܗ ܝܵܖ̈ܝܼܟܼܸܐ: بیکار و دست خالی
܀ ܐܝܼܕܝܼ ܠܵܐ ܡܛܝܼܠܵܗܿ: نا امید شدم
܀ ܚܲܕ݇ ܐܝܼܕܵܐ ܕܪܝܼ: کمک کن
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܓܪܘܿܫ: دست بردار
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܪܲܦܝܼ: “
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܐܲܩܠܸܐ ܥܒܼܘܿܕܘܿܢ: عجله کنید
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܕܖܸ̈ܠܗ݇ܘܿܢ: تجاوز یه عنف کردند
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ: “
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܫܡܝܼܛܬܵܐ ܒܩܕܵܠܵܐ ܕܡܵܪܘܼܗܿ: خودم کردم که لعنت بر خودم باد
܀ ܐܝܼܕܝܼ ܠܵܐ ܝܵܪܡܵܐ: مواظب باش(تهدید کردن)
܀ ܐܝܼܕܝܼ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܩܝܼܪܬܵܐ: خبر ندارم(اظهار بی اطلاعی)
܀ ܐܝܼܕܸܗ ܬܚܘܿܬ ܟܸܐܦܵܐ ܝܠܵܗܿ: دستش تنگ است، ناچار است
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܠܦܘܼܡܵܐ ܦܝܵܫܬܵܐ: هاج و واج ماندن
܀ ܡܵܪܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܕܐܝܼܕܸ̈ܐ: مهارت داشتن ، با سلیقه بودن
܀ ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܡܸܙܬܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘ ܐܝܼܕܝܼ: انتظار بی ثمر
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܠܦܘܼܡܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ: بی نیازی
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ: نا امید شدن
܀ ܡܲܫܚܲܢܬܵܐ ܕܐܝܼܕܵܐ: پول دادن، رشوه دادن
܀ ܦܝܼܫܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܐܝܼܕܝܼ؛ ܚܲܕ݇ ܪܸܫܝܼ: از اینجا رانده و از آنجا مانده
܀ ܫܵܩܸܠ ܒܐܝܼܕܸܗ؛ ܡܵܠܸܐ ܓܵܘ ܡܙܝܼܕܸܗ: بی کار و بی عار
܀ ܐܝܼܕܝܼ ܬܚܘܿܬ ܟܸܐܦܵܐ ܝܠܵܗܿ: درگیرم، گرفتارم
܀ ܐܝܼܕܝܼ ܩܘܝܼܠܵܗܿ: دستم بند شد
܀ ܐܝܼܕܸܗ ܦܟ̰ܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ: دستش کج است، دزد است
܀ ܐܝܼܕܸܗ ܡܐܲܩܠܸܗ ܝܲܪܝܼܟܼܬܵܐ: ناموفق
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܢܫܵܩܬܵܐ: خواستگاری رفتن
܀ ܠܐܝܼܕܵܐ ܕܪܵܝܬܵܐ: مسخره کردن
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܓܪܵܫܬܵܐ: دست برداشتن، ول کردن
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ: سریع و زود
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܦܘܼܫܸܛܠܲܢ: کمک خواستیم
܀ ܐܝܼܕܵܐ݇ܩܠܸܗ ܒܸܪܓܵܕܵܐ: پیر شدن
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܙܝܼܕܬܵܐ ܝܠܵܗܿ: بازار خراب است
܀ ܐܝܼܕܵܐ݇ܩܠܸ̈ܐ ܡܚܵܝܵܐ: به هر دری زدن
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܝܵܩܘܿܪܬܵܐ: سایه سنگین
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܠܐܝܼܕܵܐ ܟܸܐ ܚܲܠܸܠܵܗܿ؛ ܐܝܼܕܵܐ ܟܸܐ ܕܵܝܪܵܗܿ ܠܦܲܐܬܵܐ ܟܸܐ ܚܲܠܸܠܵܗܿ: تعاون
܀ ܐܝܼܕܘܼܟܼ ܠܦܘܼܡܘܼܟܼ ܠܵܐ ܡܵܛܝܵܐ: نفرین(بدبخت شوی)
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܦܬܘܼܚܬܵܐ : با کرامت، دست ودلباز
܀ ܐܝܼܕܝܼ ܠܵܐ ܡܲܕܝܸܪܵܗܿ: دلم را نشکن
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܣܦܝܼܩܬܵܐ: دست خالی ، تهی دستی
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ: دسترسی نداشتن
܀ ܐܝܼܕܝܼ ܠܵܐ ܡܛܝܼܠܵܗܿ: ممکن نشد
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܬܚܘܿܬ ܫܚܵܟ̰ܵܐ: نا امیدی
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܠܵܐ ܓܪܵܫܬܵܐ: سماجت
܀ ܦܝܼܫܠܲܢ ܓܵܘ ܐܝܼܕܘܼܗـܝ:… اسیراو شدیم
܀ ܟܸܐ ܦܵܠܛܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܝ: از آنها بر می آید
܀ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܝ ܠܸܐ ܐܵܬܝܵܐ: جرأتش را ندارند
܀ ܐܸܢ ܦܵܠܛܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܘܼܟܼ: در صورت امکان
܀ ܐܸܢ ܐܝܼܕܘܼܟܼ ܒܲܛܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ: “
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܠܩܝܼܕܵܐ ܠܵܐ ܕܪܵܝܬܵܐ: همکاری نکردند، اهمیتی بکار ندادند
܀ ܐܸܢ ܐܝܼܕܝܼ ܡܵܛܝܵܐ: اگر بتوانم
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܠܨܲܕܪܵܐ: اظهار لطف و بندگی
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܠܲܒܲܠܬܵܐ ܠܢܵܬܵܐ: درخواست ترانه کردن
܀ ܕܒܼܵܩܬܵܐ ܕܐܝܼܕܵܐ: کمک کردن
܀ ܐܝܼܕܘܼܟܼ ܒܸܕ ܡܲܬܒܸܢܵܗܿ ܓܵܘ ܐܝܼܕܘܼܗـܝ: سفارش قطعی کردن
܀ ܒܐܝܼܕܘܼܗـܝ ܝܠܵܗܿ: توانائیش را دارد
܀ ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ: دستگزاری، رسامه
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܕܒܼܝܼܩܬܵܐ: بخل و خساست
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵܐ: سخاوت و کرم
܀ ܐܝܼܕܵܐ ܪܵܡܬܵܐ: رفعت
܀ ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܵܐ: دستکش
܀ ܬ݇ܚܘܿܬ ܐܝܼܕܵܐ: تحت الحمایه
܀ ܒܝܲܕ(ܒܐܝܼܕܵܐ): بواسطه
ܒܝܲܕ: ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܸܝܬ ܐܝܼܫܘܿ

          اخبار...اخبار...اخبار
 • تکان دهنده ترین خبر فصل پیش، تهاجم تروریست های بیرحم به کلیسای سیده نجات (متعلق به فرقه کاتولیک سریانی) در شهربغداد پایتخت کشور عراق بود. این حمله وحشیانه روز یکشنبه 31 اکتبر2010 مطابق با 19 آبان 1389 برعلیه مردمی صورت گرفت که تنها بمنظور عبادت پروردگار در آن مکان مقدس حاضر شده بودند . در اثرانفجار بمب توسط تروریست ها تعداد 52 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند که در میان آنها کودک و زن ومرد و پیر وجوان به چشم می آمد. کشیش این کلیسا و دو نفر همکاران او نخستین کسانی بودند که شربت شهادت را سر کشیدند. شهادت این بی گناهان را به تمامی همکیشان خود تسلیت می گوئیم.
 • دوره جدید کلاسهای آموزش زبان آشوری و انگلیسی شروع شده وتا آخر بهمن ادامه خواهد داشت. آموزگاران این کلاسها خانم ها مادلین استپانس و شامیرام داودپوریان و آقای شمعون بیت ایشو(آشوری) و خانم مونا شرما (انگلیسی) می باشند. علاقمندان میتوانند برای ثبت نام در دوره آینده به مسئولین انجمن مراجعه کنند.
  *درتاریخ 11 آبان 89 میهمانی انجمن شامیرام در سالن کلیسای حضرت مریم شرق آشوری با حضور بیش از هشتاد نفر از اعضا و دوستان برگزار شد. در این جشن دانش آموزانی که کلاس دوم زبان آشوری را به اتمام رسانده بودند، کارنامه خود و یک جلد کتاب آشوری( بعنوان قدردانی) دریافت نمودند..
 • اعضای هیأت مدیره انجمن شامیرام در تاریخ 4/9/89 جهت تبریک دستگزاری جناب کشیش رایان با عالی جناب رمزی اسقف کلیسای کاتولیک ملافات نمودند . در این ملاقات که با حضور جناب کشیش رایان و جناب کشیش ژاک صورت گرفت اعضای انجمن شامیرام ضمن عرض تبریک و تهنیت به کشیش رایان مراتب احترام خود را به عالیجناب اسقف رمزی گرمو اعلام نمودند.
 • در تاریخ 9/9/89 عالیجناب اسقف مار نرسی (اسقف کلیسای شرق آشوری) در محل تشکیل کلاسهای انجمن بانوان شامیرام حضور بهم رساندند. در این بازدید عالیجناب مار نرسی اعضای هیأت مدیره انجمن را در خصوص فعالیت های فرهنگیشان تشویق نمودند. اعضای هیأت مدیره نیز مراتب امتنان و احترام متقابل خود را نسبت به ایشان اعلام نمودند.
 • اعضای هیأت مدیره انجمن بانوان آشوری شامیرام در بازار کریسمس روز جمعه 26 آذرکه در سالن کلیسای حضرت یوسف برگزارشد شرکت نموده و محصولات خوراکی سنتی و انواع شیرینیجات عید و همچنین محصولات فرهنگی مانند کتاب و سی دی را به همکیشان عرضه کردند. سود حاصل از این بازار، طبق روال همیشگی صرف کمک به نیازمندان خواهد شد.
 • کتاب های : سیری در تاریخ روستای سپرغان تألیف گورگیس عیسی خانی، مجموعه اشعار آقای باباجان لازاریان بنام ܒܪܵܬ ܩܵܠܵܐ (پژواک)، مجموعه اشعارخانم شامیرام داودپوریان بنام ܫܘܼܟܵܢܵܐ(هدیه)، سی دی جدید خانم لورن دیویس بنام ܒܸܖ̈ܝܵܬܸܐ ܕܘܸܠܝܵܡ ܕܵܢܸܐܝܼܠ (آفریده های ویلیام دانیال) و سی دی خانم هلن سن ونسان بنام ܐܘܼܪܡܝܼ (اورمی)(با اشعار مرحوم هانیبال الخاص) و کپی کتاب رامینا ی پررو( اثر ویلیام دانیال) در دفتر انجمن موجود است. علاقمندان می توانند جهت تهیه این کتابها و سی دی ها با دفتر انجمن تماس بگیرند. در آستانه عید هر سال در آستانه عید مردم یا شور و هیجان فراوان مشغول خرید و تزیین وتدارکات لازم میشوند. ازرفتن خانه گرفته تا خرید درخت کریسمس و تزیین آن و تهیه شیرینی های سنتی مانند کده و نازوک تا خرید کفش و لباس برای کودکان شادی را به خانه ها به ارمغان می آورد. اما امسال شادی دلها با شنیدن خبرتکان دهنده شهادت و زخمی شدن تعدادی از همکیشان در کشور عراق کمرنگ شد. آنچه که شنیدیم بسیار تأسف بار بود. تعداد بیش ازصد نفر بیگناه که برای نیایش خداوند در مکانی مقدس گردآمده بودند، با بمب و گلوله تفنگ شهید وزخمی شدند. نخستین سؤالی که به ذهن هر انسانی خطور میکند این است که این افراد به چه جرمی کشته شدند؟ به جرم دعا کردن به درگاه خدا؟ یا به جرم اینکه پیرو یکی از ادیان الهی بودند؟ یا به جرم اینکه متعلق به قومی بودند که از نخستین ساکنان آن سرزمین به شمار میرود؟ این اقدام تروریستی چنان فجیع بود که مورد نفرت تمام جهانیان قرار گرفت. بسیاری از شخصیت های مهم جهانی مانند پاپ و رییس جمهور فرانسه و وزیر مهاجرت عراق و …این عمل وحشیانه را محکوم نمودند و خواستار حمایت از مسیحیان عراق شدند.
  امسال نیزعید میلاد و سال نو را جشن میگیریم اما کاش آن شهیدان بیگناه نیز می توانستند عید بگیرند و سرود شادمانی سر دهند. کاش کودکانی که دراین فاجعه کشته شدند می توانستند با دریافت هدایای خود فریاد شادی سردهند. کاش آن مادربزرگ مظلوم می توانست نوه خود را درآغوش بگیرد و بوسه محبت بر گونه اش بزند. امسال نیز جشن میگیریم وخالصانه دعا میکنیم که صلح و دوستی بر روی کره زمین حکمفرما شود. شعر... شعر...شعر برای دیدارت
  چه فکرها کردم
  به کجاها سر کشیدم
  چه امیدها داشتم
  به خود گفتم از تو خواهم خواست
  آنچه را که خواستنی است
  ولی…
  چون به تو رسیدم
  و با تو تنها ماندم
  نه فقط چیزی از تو نستاندم
  بلکه تمام وجودم را بصورت قطره ای اشک نثارت کردم
  و برگشتم !
  فلورا قاجاریان
  اورمیه ، مار سرگیز 4/5/89
  ———

زندگی، همه هیچ در هیچ است
از وابستگی رسته ای،
نه،
می میری
بدون اینکه بدانی
چرا آمدی،
چرا رفتی
و به کجا می روی!
فلورا قاجاریان
بیمارستان سجاد خرداد 69
———

        دفترچه تلفن

 در دفترچه تلفن قدیمی،
 چه نام ها که نوشته ام.
 چه شماره ها که نوشته ام.
 هر یک نام دوستی
 هر یک نام آشنایی
 یکی شاید در روز جشن نیسان،
 مانده نشان،
 چون سرآغاز آشنایی.
 یا از یکشنبه ای
 مانده تلخ یادگاری از یک جدایی.
 یکی نشان از تکاپویی
 یکی یادگار هایی، هویی
 و اکنون
 من مانده ام،
 و دفترچه تلفن قدیمی
 مملو از نامهای خاموش
 رفتگان و کوچندگان
 به جای های، وای
 به جای هوی، وای
 خط خواهم زد نام ها را!
 به غیر از:
 اول(الف) مثل آشور
 دوم(ب)مثل بت ناهرین
                   ادوارد بت ورده
                    14/10/87

اسطوره های بین النهرینی
(حماسه اررا)

این حماسه با همان سیاقی آغاز می شود که در حماسه انزو با آن مواجه ایم:”من آواز پسر پادشاه پرجمعیت ترین سرزمین ها را می خوانم …”، درآمدی که اررا و ایشوم را مخاطب قرار می دهد. اررا،”جنگجوی خدایان، در خانه اش به هیجان آمده بود”، و قلبش او را به برپا کردن یک جنگ هدایت می کرد. اررا (که با نام نرگال نیز شناخته می شود) خدای طاعون و جهان زیرین است. معروفیت او به حدی بود که قطعاتی ار این حماسه بعدأ روی قطعات گلی تعویذ مانند نوشته شد، این کتیبه ها را بر دیوار منازل آویزان می کردند تا ساکنان را از گزند طاعون محفوظ بدارد.
اررا به رغم منش جنگجویانه اش، خود دچار خواب آلودگی است و نمی تواند دست به اقدامی بزند. او خطاب به سلاح هایش می گوید:” مانند دیرکی در قفسه بر جای بمانند!”. اما این سلاح ها که از میان آنها، سبیتی، هفت خدای جنگجویی که در کنار او راه می روند و از همه مهمترند، او را به استنطاق می کشند:
” چرا مانند یک پیرمرد فرتوت در شهر مانده ای؟
چگونه می توانی مانند یک طفل نوزبان در خانه بمانی؟
آیا ما باید نانخور زنان باشیم، مانند کسانی کــه هیچگـــاه به میــدان
نبرد نرفته اند؟
آیا ما باید ترسان و پریشان باشیم، چنان که گویی هیچ تجربه ای از
جنگ نداریم؟
ورود به میدان جنگ برای مردان جوان مانند شرکت در یک جشن
است.”
آنها شکایت می کنند که بزودی آمادگی جنگی خود را از دست خواهند داد:
” و ما که گذرگاه های کوهستان را می شناسیم، راه را از یاد برده ایم!
عنکبوت ها بر گرد تجهیزات جنگی ما تار می تنند.
نوک تیرهای تیز ما کند شده اند.
نیزه های ما پوسیده و زنگ زده اند، چــــرا که از ســلاخی بازمانده
اند.”
اررای جنگجو از کلمات آنها که ” مانند بهترین روغن” شادانش می کند، برانگیخته می شود. به وزیر خود ایشوم دستور می دهد که هدایت جریان را بر عهده بگیرد. ایشوم اعتراض می کند، امَا ذهن اررا آماده شده است، و او تصمیم می گیرد کـه به مقابله با مردوک برخیزد. پس از ورود با اسه گیل( ایسا گیل)، معبد مردوک در بابل، بی مقدمه اعلام می کند که لباس و جواهرات مردوک کثیفند، وتاجش از جلا افتاده است. او این حیله را به کار می گیرد تا مردوک را از سر راه خود بردارد. مردوک توضیح می دهد که استادکارانی که لازم اند تا نشان های او را به شکوه پیشین باز گردانند، اکنون در قلمرو آب شیرین زیرزمین اند و نمی توانند به بالا باز گردند. اررا مردوک را تشویق می کند که به پایین به نزد آنها برود. و وعده می دهد که در مدت غیبت او آسمان و زمین را اداره خواهد کرد و آنها را کاملأ در کنترل خواهد داشت. مردوک بلافاصله عازم می شود.
در غیاب مردوک، اررا نقشه می کشد که بابل را ویران کند، شهرهای آن را به بیابان تبدیل کند، زیارتگاه های مقدس آن را بی حرمت کند، کاخ های سلطنتی آن را خراب کند، و خانواده ها را به مقابله با یکدیگر وادارد. ایشوم مداخله می کند، ودو بار سعی می کند نظر او را تغییر دهد، امَا بی فایده است. در تلاش سوَم، با تأثر عواقب غیر طبیعی ناشی از ویرانی بابل را توصیف می کند:
” کسی که از سلاح خبر ندارد، خنجر خود را از نیام می کشد،
کسی که از جنگ خبر ندارد، به جنگ می پردازد،
کسی که از بالها خبر ندارد، مانند یک پرنده پرواز می کند.
ضعیفان بر خداوندان قدرت سیطره پیدا می کنند،
چاق ها بر تیز پایان پیشی می گیرند.”
ایشوم گزارش می کند که خود مردوک از “اندوه” نالید و به قلب خویش چنگ زد. در سراسر بابل، درسیپ پر، اوروک، و دِر، مردم در جنگ اند و کشور دستخوش آشوب است. او چنین نتیجه گیری می کند:
” آه، اررای جنگجو، تو حق را نابود کردی
تو ناحق را نابود کردی.
تو انسانی را که علیه تو مرتکب خطا شده بود نابود کردی.
تو انسانی را که علیه تو مرتکب خطا نشده بود نابود کردی.
تو کاهنی را که بلافاصله تک لیموتقدیم کرد نابود کردی،
تو نگهبانی را که به شاه خدمت کرد نابود کردی
تو پیرمردان را در ایوان نابود کردی
تو دختران جوان را در بستر نابود کردی
و هنوز هم دست بر نمی داری…”
اررا گستاخ است و خطاب به همه خدایان می گوید:
” ساکت باشید، همه شما ، و بیاموزید آنچه را من باید بگویم!
چه می گویید اگر من بر آن شدم تا به هرآنچه نادرست است آسیب
برسانم و رساندم؟
هنگامی که خشمگین می شوم، مردم را نابود می کنم!”
ایشوم او را آرام می کند:
” جنگجو، آرام باش و به کلمات من گوش فرا دار!
چه می شد اگر اکنون آرام می ماندی، و ما به تو خدمت می کردیم؟
ما همه می دانیم که به گاه خشــم تو هیچ کس نمی تواند در برابرت
بایستد!”.
اررای تسکین یافته به معبــد خود در کوتـــا باز می گردد. ایشــوم مردم
پراکنده اکد را جمع می کند، برای آنهــا پیروزی و آبادانـی پیش بینــی
می کند، و با آنهــا از روزگاری سخن می گویــد که به گذشته خواهنــد
نگریست و ویرانی ای را که بر آنها نازل شده است به یاد خواهند آورد.
” سال های بی شمار، ستایش خدای بزرگ نرگال و ایشوم جنگجو
(به آواز خوانده) خواهد شد.
چگونه اررا خشمگین شد و رو به سوی کشورهای بی شمار گذاشت
و مردم آنها را از بین برد،
اما ایشوم رایزن او را آرام کرد تا چیزی باقی بماند!”
و اررا چنین نتیجه گیری می کند:
” بگذار این آواز برای همیشه بماند، بگذار جاودانه باشد!
بگذار همه کشورها به آن گوش فرا دارند و شجاعت مرا ستایش
کنند!
بگذار مردمان یک جانشین نام مرا ببینند و آن را بزرگ دارند!”

                      منبع: اسطوره های بین النهرینی
                              نوشته: هنریتا مک کال        تأثیر زبان سریانی در فارسی

ܚ
ܚܲܒܵܐ:حبه به معنای قرص که در فارسی بصورت حب استعمال میشده است.
ܚܒܲܫ:خبش به معنای زندانی، در فارسی بصورت حبس در آمده.
ܚܘܼܕܵܐ:خوده به معنای خود. در آشوری کلمهܠܚܘܼܕܵܐ به معنای با خودش وبتنهایی هنوز استعمال می شود.
ܚܘܼܕܵܐ:خوده به معنای کلاه خود، تاج
ܚܘܼܠܕܵܐ:خولده به معنای خلد(بهشت) که در فارسی بصورت خلد برین استعمال می شود
ܚܘܼܢܵܐ:خونه به معنای خوان
ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ:خوسرانا به معنای خسران و از دست دادن، از ریشه ܚܵܣܸܪ (خسران کند یعنی ضرر کند)
ܚܘܼܪܵܐ:خورا در فارسی حورا است به معنای سفید و کلمه حورالعین یعنی چشم سفید
ܚܛܵܐ:خطا یعنی گناه ، همان خطا و اشتباه فارسی است
ܚܲܝܠܵܐ:خیله: زور و قوت که در فارسی بصورت خیل آمده است.
ܚܲܝܠܬܵܢܵܐ:خلتنه بمعنی پرزور و قوی، در فارسی بصورت پیلتن آمده است( برای توضیح چگونگی این تبدیل به کتاب پژوهش واژه های سریانی در زبان فارسی نوشته جلیل اخوان زنجانی مراجعه شود).
ܚܟܼܡܬܵܐ:خخمته ، همان حکمت و دانش است.
ܚܲܠܚܵܠܵܐ:خلخله یا همان خلخال مصطلح فارسی است.
ܚܸܠܡܵܐ:خلما ، در فارسی بصورت حلم آمده است.
ܚܲܡܵܐ:خمه یعنی حزن و اندوه که همان غم و غصه است.
ܚܲܡܵܡܵܐ:خممه همان حمام و ریشه آن از ܚܵܡܸܐ و ܚܝܵܡܵܐ است.
ܚܲܡܪܵܐ:خامرا ، در فارسی بصورت خمر استعمال میشود.
ܚܡܝܼܪܵܐ:خمیرا، همان خمیره فارسی است .
ܚܡܵܪܵܐ:خمره، همان حمار است.
ܚܢܲܩ:خنق در فارسی بصورت خناق بمعنای خفه شدن است.
ܚܲܢܕܵܩܵܐ:خندقه همان خندق فارسی است.
ܚܲܣܚܸܣ:خاسخس از ریشه ܚܲܣܚܘܼܣܸܐ( خس خس کردن) می آید.
ܚܲܣܝܼܢܵܐ:خاسینا یا همان حصین فارسی به معنای ناگشودنی( این کلمه برای توصیف قلعه استفاده میشود).
ܚܣܲܪ:خسار یعنی از دست دادن که بصورت حسردر فارسی آمده است بمعنای کمبود یا حسرت.
ܚܲܦܝܼ:خپی ازܚܦܵܝܵܐ، در فارسی بصورت خفی و مخفی آمده است.
ܚܸܦܪܵܐ:خپرا از ریشه ܚܵܦܸܪ به معنای حفر و گودال
ܚܲܪܕܲܠܵܐ:خردله همان خردل فارسی است.
ܚܲܪܒܵܐ:خربه به معنای خرابه.
ܚܲܪܒܵܐ:خربه به معنای حربه ( شمشیر تیغه کوتاه و دودم ).
ܚܲܪܚܸܪ:خارخراز ریشه ܚܲܪܚܘܼܪܸܐܽ خرخر کردن از آن می آید.
ܚܲܪܛܘܼܡܵܐ:خارطوما یا همان خرطوم فارسی.
ܚܲܫܘܼܫܸܐ: خشخوشه ، خش خش کردن از این فعل است
ܚܲܬܡܵܐ:ختمه یا همان ختم است به معنای مهر.
ܚܲܬܚܸܬ:ختخت بمعنی از راه به در کردن است. بعدأ با جابجایی ت به د، کلمه حت حت به حدحد تبدیل شده که عرب برای دوانیدن شتر می گوید.

       قیمت معجزه

وقتی سارا دخترک هشت ساله ای بود، شنید که پدرو مادرش درباره برادر کوچکترش صحبت می کنند. فهمید برادرش سخت بیمار است و آنها پولی برای مداوای او ندارند. پدر به تازگی کارش را از دست داده بودو نمی توانست هزینه جراحی پرخرج برادر را بپردازد. سارا شنید که پدر آهسته به مادرگفت: فقط معجزه می تواند پسرمان را نجات دهد.
سارا با ناراحتی به اتاق خوابش رفت و از زیر تخت قلک کوچکش را درآورد. قلک را شکست، سکه ها را روی تخت ریخت و آنها را شمرد، فقط 5 دلار. بعد آهسته از در عقبی خانه خارج شد و چند کوچه بالاتر به داروخانه رفت. جلوی پیشخوان منتظر شد تا داروساز به او توجه کند ولی داروساز توجهی نمی کرد، بالاخره حوصله سارا سررفت و سکه ها را محکم روی شیشه پیشخوان ریخت.
داروساز جاخورد، رو به دخترک کرد و گفت: چه می خواهی؟
دخترک جواب داد: برادرم خیلی مریض است، می خواهم معجزه بخرم.
داروساز با تعجب پرسید: ببخشید؟
دخترک توضیح داد: برادر کوچک من، داخل سرش چیزی رفته و پدرم می گوید که فقط معجزه می تواند او را نجات دهد، من هم می خواهم معجزه بخرم، قیمتش چقدر است؟
داروساز گفت: متأسفم دختر جان ولی ما اینجا معجزه نمی فروشیم.
چشمان دخترک پر از اشک شد و گفت: شما را به خدا، او خیلی
مریض است، پدرم پول ندارد تا معجزه بخرد، این هم تمام پول من است، کجا می توانم معجزه بخرم؟
مردی که در گوشه ایستاده بود و لباس تمیز و مرتبی داست، از دخترک پرسید: چقدر پول داری؟
دخترک پول ها را کف دستش ریخت و به مرد نشان داد. مرد لبخندی زد و گفت: آه چه جالب، فکر می کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشد. بعد به آرامی دست او را گرفت و گفت: من می خواهم برادر و والدینت را ببینم، فکر می کنم معجزه برادرت پیش من باشد. آن مرد، دکتر آرمسترانگ فوق تخصص مغز و اعصاب در شیکاگو بود.
فردای آن روز عمل جراحی روی مغز پسرک با موفقیت انجام شد و او از مرگ نجات یافت. پس از جراحی، پدر نزد دکتر رفت و گفت: از شما متشکرم، نجات پسرم یک معجزه واقعی بود، می خواهم بدانم بابت هزینه جراحی چقدر باید پرداخت کنم؟
دکتر لبخندی زد و گفت: پنج دلار بود که پرداخت شد!.
منبع: اینترنت
گردآورنده: مونا شرما

     گفتگو با بانویی هنرمند
        لورن دیویس 

خانم لورن دیویس چهره ای شناخته شده در جامعه آشوری می باشد. او که یک بانوی تحصیل کرده است(دارای مدرک لیسانس معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فوق لیسانس از دانشگاه پلی تکنیک لندن)، سابقه ای طولانی در فعالیت اجتماعی دارد و در عین حال در زمینه موسیقی نیز فعال بوده و سال گذشته سروده های ویلیام دانیال، شاعر، نویسنده و موسیقیدان بزرگ آشوری را بصورت سی دی منتشر کرده است. نوشته زیر حاصل گفتگویی کوتاه با ایشان است.

س: با تشکر از اینکه وقت ارزشمند خود را در اختیار ما گذاشتید، لطفأ مختصری در مورد خود و فعالیتهای اجتماعیتان صحبت کنید.
ج: من در خانواده ای بدنیا آمده ام که دارای علائق ملی و مذهبی بود. پدرم علاقه بسیار زیادی به ویلیام دانیال داشت و من هم که به موسیقی علاقه مند بودم و در کلیسا می خواندم، سرود نینوی را یاد گرفته بودم. پدرم این سرود را ضبط کرده و برای ویلیام فرستاد و او که متوجه شده بود که من درست و از روی نت نمی خوانم ، با ویولون آن را اجرا کرده و برای من فرستاد. کلأ فضای خانه ما باعث شد من آواز خواندن را پی گیری کنم. دوازده ساله که بودم وارد گروه کر نینوی شدم و این خود یک مدرسه دیگری برای من بود. در آن گروه افرادی مانند امیل ملک و سیمون(خواننده) و خانم فیما قاجاریان(نوازنده ویولون)و آسورخدون خفری(نوازنده ترومپت) بودند.به این ترتیب این گروه یک ارکستر کوچک داشت که قطعاتی از موزیک کلاسیک دنیا را اجرا می کرد. و از طرف دیگرپدرم صفحاتی از قطعات اپرایی داشت مانند وردی که من به آنها گوش می کردم. همچنین در گروه کر انجمن ایران و امریکا با تمام آهنگهای فولکلور ایران آشنا شدم. من نزد استادانی مانند اولین
باغچه بان و فاخره صبا و منصوره قصری تعلیم آواز گرفتم . هنگامی که برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتم با ویلیام تماس گرفتم و او نوارهایی برای آموزش من فرستاد. بعد از بازگشت به ایران با کشیش فریدون اسحاق که آن موقع محصل بود این قطعات را تمرین کردیم و بعد به فکر برگزاری کنسرت افتادیم. دو کنسرت در انجمن ایران و امریکا اجرا کردیم با این هدف که کتابی را که ویلیام در 1944 چاپ کرده بود ک{ کتاب کوچکی بود به اسم اشعه های هنر(ܙܲܗܪܝܼܖܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ) }، تجدید چاپ کند. زیرا چاپ اول کتاب فقط دارای نت خواننده بود و برای نوازندگان نت نوشته نشده بود. نتیجه این شد که از 1977 تا 1978 ویلیام تمام وقتش را روی این کتاب گذاشت و آن را تکمیل کرد.بعدأ او در کتابش، آفریده های ویلیام دانیال(ܒܸܖ̈ܝܵܬܸܐ ܕܘܸܠܝܵܡ ܕܵܢܐܝܼܠ) از فریدون اسحاق و جانی خانگلدی و من تشکر کرده بود که او را تشویق به این کار کردیم.
آوازهای ویلیام دارای اشعار بسیار نغز و موزیک لذت بخش آشوری است که من توانستم روی سی دی بیاورم . البته در این سی دی یک استاد امریکایی با نواختن پیانو با من همکاری کرده است. ویلیام در همدان دوست نزدیک خانواده آندره گوالوویچ بود که از روسیه آمده بودند. و بعد که به تهران آمدند، ویلیام در خانه آنها اتاق کوچکی داشت و چون آنها ܛܘܼܖ̈ܝܸܐ و پر رفت و آمد بودند، ویلیام با فرهنگ آنها آشنا شده و موزیک و حکایت قاطینای پهلوان را آنجا شنیده بود. او بعد از بازگشت از سویس، ازعراق عبور کرده و خرابه های نینوا را دیده بود و این تأثیر زیادی در او گذاشته بود. در بغداد هم یک کنسرت داشت و در آن شهر هم با آشوریها ملاقات کرده و آهنگهایشان را شنیده بود. و این موارد تأثیر بسیاری بر موزیک ویلیام گذاشت. من بسیار خوشحالم که این فرصت و توانایی را پیدا کردم که 19 قطعه
ویلیام را به جامعه آشوری تقدیم کنم. امیدوارم جوانانی که مستعد هستند بیشتر از من وقت صرف کرده و این آهنگها را اجرا کنند. البته ویلیام این قطعات را برای یک خواننده مرد ساخته و من امیدوارم یک جوان غیور آنها را بخواند و منتشر کند.
س: در مورد فعالیتهای اجتماعیتان کمی صحبت کنید.
ج: پدرم فردی بسیار اجتماعی بود و همیشه سمت منشی انجمن کلیسا را بعهده داشت، فعالیت من نیز از کلیسا شروع شد، با تدریس زبان آشوری و آموزش آواز. بغیر از آن با مجله کرخه(ܟܸܪܟܼܵܐ) نیز همکاری می کردم و در انجمن فارغ التحصیلان نیز عضویت داشتم. در آن موقع دو تقویم منتشر کردم. در سال 1380 با همکاری خواهرم یک صندوق فرهنگ و هنر آشوری تأسیس کردیم. از فعالیتهایمان انتشار تقویم جیبی و چاپ کارتهای تبریک عید با استفاده از نقاشیهای آندره گوالوویچ بود.بعلاوه دو بار عضو انجمن آشورهای تهران بوده ام .
س: بعنوان یک زن که در عرصه هنری و فرهنگی فعال هستید، آیا لازم می دانید که یک زن فعالیت اجتماعی داشته باشد؟
ج: چون ما عضو جامعه کوچکی هستیم فکر می کنم حداقل 75% مردم باید بافرهنگ باشند. من دوست دارم که یک زن اگر خانه دار هم باشد، بخصوص دردنیای امروز فعالیت اجتماعی هم داشته باشد. اگر زنی بتواند فعالیت اجتماعی داشته باشد که در جهت ارتقاء آگاهی و فرهنگ زنان باشد بسیار مفید خواهد بود.
س: به نظر شما در چه زمینه ها یی در جامعه ما لازم است فعالیت شود؟
ج: انجمن زنان باید به بانوان آگاهی بدهد که چگونه ارتباط نزدیکی با فرزندان خود برقرار کنند تا بتوانند آنها را هدایت کرده و مانع لغزش آنها شوند.باید آموزش داده شود که در دنیای امروز چه خبر است و چگونه با اتفاقات و خطرات روبرو شوند.

   آشوريها در سرزمين پهناورايران

بسيار شنيده و گفته ايم که ما آشوری ها از قديمي ترين اقوام ساکن ايران هستيم. گاهی اين ادعاها غير قابل باور بنظر ميرسند. اما خوشبختانه در هر گوشه و کنار اين ملک نشانه هاي بسياری از سکونت آشوريها به جا مانده است.بعلاوه هر روز آثار و نشانه های جديدی کشف ميشود که ادعاهای مذکور را به اثبات می رساند. يکي از آخرين يافته ها در جزيره خارک بوده است. در آخرين روزهای اسفند 1383 در منطقه تاريخی اين جزيره بطور اتفاقی با سنگی روبرو شدند که دارای خطی شبيه به خطوط عيلامی بود. همچنين تا همين اواخر در منطقه تاريخی خارک در انتهای بقعه امام زاده مير محمد(ع) آثاری از سنگ های تراشيده منظم ديده ميشود که نشان از حضور معبد يا زيگورات عيلامی در خارک بود.
در کتيبه های قديمی آشوری به کرات به اين جزيره اشاره شده است به نام (تی دوک کی) به زبان های اکدی و ديلمون به زبان آشوری. نخستين کتيبه ای که به اين جزيره اشاره می کند لوحه ای است مربوط به شرح کارهای سارگن پادشاه آشور(2872 پ.م) که در آن وی به دريای سفلی(خليج فارس) رسيد و جزيره (تی دوک کی) و بندر ريگ را تصرف کرد.
در قسمت غربی جزيره بقايای يک کليسا و صومعه ای متعلق به نسطوريان( مسيحيان ايرانی دوره ساسانی) وجود دارد که نشان از زندگی جمعيتی بزرگ از آنان در جزيره است. در سده سوم ميلادی مرکز مهم مسيحيان ايران شهر (ريو اردشير) در حدود 10 کيلومتری بوشهر بود که با کشتی بيش از 3 تا 4 ساعت با خارک فاصله نداشت.

اقتباس از مجله گنج کهن ش 37 اسفند 1384     

 شامیرام

بولتن داخلی انجمن بانوان آشوری
شامیرام

شماره 7 زمستان 1389

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Tuesday, August 9, 2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.