The subject in Assyrian & Persian(6)

Bulletin No. 6
ܡܢܝܢܐ 6 ܬܫܖ̈ܝܐ 2010

ܚܒܼܝܫܬ̈ܐ
ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܦܘܬܚܐ
ܪܒܝ ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ

ܠܓܠܓ̈ܐ
ܡܼܢ ܕܟܼܖ̈ܐ ܕܛܪܝܕܐ
ܟܡܐ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܟܖ̈ܝܐ
ܥܘܕܪܢܐ
ܝܖ̈ܚܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܘܦܘܫܩܝ̈،

به زبان فارسی
اخبار؛
هانیبال الخاص…پرده آخر
دروصف فصلنامه شمیرام
چند شعراز فلورا قاجاریان
آموزگار بزرگ کوروش بنیامین
تأثیر زبان سریانی درفارسی؛
اسطوره های بین النهرینی
نکاتی از طب گیاهی

ܦܘܬܚܐ
ܐܲܩܡܵܐ ܕܬܸܫܖ̈ܝܸܐ ܒܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܡܲܕܟܼܪܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܘܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ، ܘܩܵܬܲܢ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܡܲܕܟܼܪܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ.ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܵܢ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܝܵܢ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܠܸܥܙܵܐ ܡܸܢܸܗ؛ ܚܲܕ݇ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ(ܝܵܪܬܘܼܬܵܐ) ܝܠܸܗ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ܘܕܵܩܪܵܢܵܐ ܠܟܸܣܠܲܢ ܕܩܲܕܝܼܡܘܼܬܸܗ ܡܛܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܗܲܠ ܫܲܒܼܥܵܐ ܐܲܠـــــܦܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܘܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܣܘܼܦܝܵܐ ܩܵܬܲܢ ܒܝܲܕ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ .ܠܲܝܬ ܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܦܘܼܫܵܟܼܵܐ ܕܘܵܠܝܼܬܲܢ ܪܲܒܬܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܢܲܛܪܲܚ ܠܸܗ ܘܣܲܦܲܚ ܠܸܗ ܠܐܝܼܕܵܐ ܕܝܵܠܲܢ. ܟܲܕ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܡܲܕܘܼܥܲܢ ܝܠܵܗܿ ܕܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܦܵܠܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܘܦܲܪܦܲܣܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܘܕܒܵܒܼܸܠ (606 ܩ.ܡ) ܘܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ؛ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܗܲܠܵܐ ܒܐܲܠܦܵܝܸ̈ܐ ܕܐܲܠܦܸ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܗܲܡܙܘܼܡܸܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܘܼܗـܝ.
ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ(ܡܙܝܼܓܼܵܐ ܒܐܵܪܵܡܵܝܵܐ؛ܒܪܸܐ ܠܸܗ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ) ܡܫܘܼܘܫܸܛܠܸܗ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܐܲܠܦܵܝܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܩ.ܡ؛ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܒܣܘܼܪܝܼܵܐ. ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ(خط) ܐܵܪܵܡܵܝܬܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 22 ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܡܨܸܐܠܵܗܿ ܕܒܵܪܝܵܐ ܚܕܵܐ ܐ݇ܣܘܼܪܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܒܲܝܢܲܬ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܫܲܚ̈ܠܦܸܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕ 4 ܕܵܘܖܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ.ܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܐ݇ܚܲܪܬܵܐ ܗ݇ܘܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܫܲܬܐܸܣܬܵܐ(اساس) ܩܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܦܵܪܣܵܝܵܐ؛ܥܵܪܵܒܵܝܵــܐ ܘܫܪ.ܐܘܼܦ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܝܵܘܢܵܝܵܐ ܐܵܠܲܦ؛ ܒܸܝܬ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܫܩܝܼܠܸ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܘܫܸܡܵܢܸ̈ܐ ܕܐܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܘܪܸܐܙܵܝ ܡܲܚܙܘܼܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܐܵܗܵܐ ܫܪܵܪܵܐ:ܐܵܠܦ̰ܵܐ؛ ܒܸܝܬܵܐ؛ ܓܵܡܵܐ؛ ܕܸܠܬܵܐ ܘ ܫܪ.ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܗ݇ܘܸܐܠܸܗ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܘܗܲܠ ܟܡܵܐ ܕܵܖܸ̈ܐ ܙܸܐ ܚܘܼܡܸܐܠܸܗ ܠܚܲܝܠܸܗ ܘܠܫܸܕܬܸܗ ܐܲܝܟܼ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܖܸ̈ܐ ܕܒܸܝـܠ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ. ܩܵــܐ ܛـــܘܼܦ̰ܣܵܐ ܒܐܸܡܦܪܵܛܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܦܵܪܸܣ ܕܦܝܼܫܠܵܗܿ ܒܢܝܼܬܵܐ ܒܝܲܕ ܟܘܼܪܘܼܫ؛ ܟܠܵܝ ܡܟܲܬܒܼܵܢܘܵܬܸܐ(مکاتبات) ܖ̈ܘܼܫܡܵܝܸܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܟܸܐ ܦܵܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܗܘܼܕܖܸ̈ܐ ܘܗܲܠ ܢܫܵـܪܬܵܐ ܕܥܵܖ̈ܒܵܝܸܐ ܙܸܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܗܲܠ ܟܡܵܐ ܕܵܖܸ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܙܸܐ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܘܼܡܸܐܠܸܗ ܠܫܵܘܦܸܗ ܐܲܝܟܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܸܠܡܵܝܵܐ ܕܐܸܡܦܪܵܛܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܥܵܪܵܒܵܝܸܐ؛ ܘܚܲܟܝܼܡܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܐܲܝܟܼ ܒܸܝܬ ܒܘܿܚܬܝܼܫܘܿܥ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܸܗ ܦܘܼܫܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠܟܠܵܝ ܡܲܒܘܼܥܸ̈ܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܚܸܟܸܡܬܵܐ ܠܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܐܲܝܟܼ ܝܘܿܢܵܝܵܐ ܘܥܵܪܵܒܵܝܵܐ.ܗܿܝܓܵܗܿ ܫܘܼܪܸܐܠܸܗ ܛܲܠܘܼܩܸܐ ܠܚܲܝܠܸܗ ܬܚܘܿܬ ܟܵܐܪ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܟܲܟܪܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܩܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ؛ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܟܡܵܐ ܕܵܖܸ̈ܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܚܘܼܕܸܬܵܐ ܘܡܘܼܕܒܸܩܵܠܸܗ ܓܵܢܸܗ ܒܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ. ܠܸܫܵܢܵܐ ܣـܘܵܕܵܝܵܐ ܗܲܕܟܼܵܐ ܚܘܼܡܸܐܠܸܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܸܗ؛ܫܩܸܠܸܗ ܪܸܐܙܵܐ ܘܡܨܸܐܠܸܗ ܕܗܵܘܸܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܐ݇ܣܘܼܪܵܐ ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ؛ ܘܡܫܲܪܸܼܪ ܠܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝــܬܵܐ ܕܟܠܵܝ ܦܸܖ̈ܥܸܐ ܕ ܐܘܼܡܬܲܢ.
ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܚܕܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ. ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܗܿـܝ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܟ̰ܸܡ ܪܲܒܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܟܠ ܚܕܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܒܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܒܗܿـܝ ܕܠܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ؛ ܠܸܐ ܗܵܘܝܼ ܠܲܢ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ.ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܚܲܝܵܐ ܝܠܸܗ ܘܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܚܲܝܵܐ ܒܗܿـܝ ܕ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܘܒܗܿـܝ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܝܸܗ.ܐܲܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܚܵܦܛܲܚ ܩܵܐ ܡܲܪܒܵܝܬܵܐ(تربيت کردن) ܕܡܲܠܦܵܢܸܐ ܡܗܝܼܖܸ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܚܘܼܒܵܐ ܘܠܗܝܼܩܘܼܬܵܐ(اشتیاق) ܩܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܗܵܘܝܼ ܟ̰ܘܼܟܒܸܢܸܐ ܒܐܸܣܟܝܼ̈ܡܸܐ(روشها) ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܪܲܗܛܵܐ.ܐܵܦ ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠܵܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܸܐ ܖܸ̈ܫܵܝܸܐ ܐܲܝܟܼ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܡܲܩܪܵܝܬܵܐ ܘܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܘܙܘܼܠܩܵ̈ܠܸܐ ܘܫܪ.ܦܵܝܫܝܼ ܗܘܼܕܖܸ̈ܐ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ.ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܡܵܨܸܐ ܩܵܪܸܐ ܘܟܵܬܸܒܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ.


ܪܒܝ ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
ܡܠܦܢܐ ܝܕܝܕܐ
ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܸܷܝܬ ܐܝܼܫܘܿ ܒܵܒܵܪܝܼ ܕܝܼܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܦܵܖ̈ܨܘܿܦܸܐ ܡܲܥܒܼܕܵܢܸܐ ܒܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ؛ ܟ̰ܸܡ ܨܦܵܝܝܼ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܝܕܸܥܝܵܐ ܒܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ. ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒــܐܲܬܪܲܢ ܐܝܼܪܵܢ ܐܸܠܵܐ ܒـــܟܠܵܝ ܐܵܬܪܵܘܵܬܸܐ ܕܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܟܸܐ ܥܵܡܖ̈ܝܼ ܒــܓܵܘܵܝ.ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܓܵܢܸܗ ܟܘܼܢܵܝܵܐ ܕܫܲܒܝܼܒܵܐ(فلوت)، ܚܲܕ݇ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܘܗܲܪ ܒܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܡܵܪܵܐ ܕܟܲܟܪܵܐ ܘܠܗܝܼܩܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ. ܗܿܘ ܟܸܐ ܡܲܠــܚܸܡ ܡܘܼܫܚܵܬܸܐ ܘܟܸܐ ܟܵܬܸܒܼ ܡܲܬܠܸ̈ܐ ܘܡܲܡܠܠܸ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܘܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܩܲܢܝܵܐ(ܩܲܠܲܡܵܐ) ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐ ܘܡܲܠܦܵܢܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܟܬܝܼܒܼܝܵܬܸܗ.
ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕ 1930 ܓܵܘ ܡܵܬܵܐ ܕܒܵܒܵܪܝܼ ؛ ܐܘܼܪܡܝܼ. ܦܘܼܪܩܵܐ ܝــــــܠܸܗ ܠـــܪܲܗܛܵܐ ܕܩــــܪܵܝܬܸܗ ܒܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ.ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕ1957 ܦܝܼܫܠܸܗ ܩܘܼܒܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ(بانک ملی) ܕܐܝܼܪܵܢ ܘܦܠܝܼܚܠܸܗ ܬܵܡܵܐ ܒــܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ 32 ܫܸܢܸ̈ܐ. ܒـܟܠܸܗ ܡܸܬܚܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܸܗ ܒܒܲܢܟܵܐ؛ ܗܿܘ ܠܵܐ ܓܪܝܼܫܠܸܗ ܐܝܼܕܵܐ ܡܼܢ ܩܢܵܝـܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܡܨܸܐܠܸܗ ܕܩܵܢܸܐ ܠܩܲܪܛܵܝܣܵܐ ܕܝـܘܼܠܦܵܢܸ̈ܐ ܒܲܢܟܵܝܸ̈ܐ.ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕ1988 ܟܲܕ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܦܠܝܼܚܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܚــܕܵܐ ܫܸܕܬܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ؛ ܫܠܸܐܠܸܗ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕ 1950 ܗܿܘ ܫܩܝܼܠܸܗ ܠܒܪܵܬܵܐ ܕ ܪܵܒܝܼ ܝܲܥܩܘܼܒ ܐܲܝܵܘܝܼ ܐܲܝܟܼ ܒܪܵܬ݇ ܙܵܘܓܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܸܗ ܘܛܥܘܿܢܬܵܐ ܕ ܐܵܗܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ ܝܠܸܗ ܬܪܝܸܢ ܒܢܵܬܸܐ ܘܚܲܕ݇ ܒܪܘܿܢܵܐ.
ܒܘܼܬ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܕܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܕܗܿܘ ܡܸܓܸܕ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝــܠܸܗ ܚܲــܕ݇ ܥܵܒܼܘܿܕܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܒܫܒܼܝܼܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܐܵܦ ܥܸܕܬܵܢܵܝܵܐ. ܗܿܘ ܡܼܢ ܫܸܢ݇ܬܵܐ 1952 ܗ݇ܘܸܐܠܸܗ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܥܠܲܝ̈ܡܸܐ ܕܥܸܕܬܵܐ ܐܸܘܲܢܓܵܠܵܝܬܵܐ ܘܗܲܠ ܫܸܢ݇ܬܵܐ 1960 ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܗܲܪ ܒܗܿـܝ ܥــܕܵܢܵܐ ܦــܝܼܫܠܸܗ ܦـــܪܝܼܫܵܐ ܐܲܝܟܼ ܢܲܛܸܪ ܟܸܣـــܦܵܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܥܸܕܬܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܵܐ ܒܐܘܼܪܡܝܼ ܘܦܠܝܼܚܠܸܗ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 45 ܫܸܢܸܐ ܒܐܵܗܵܐ ܕܲܪܓܼܵܐ. ܒܫܸܢ݇ܬ 1965 ܦܝܼܫܠܸܗ ܓܘܼܒܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ܘܗܲܠ 1999 ܦܠܝܼܚܠܸܗ ܒܐܵܗܵܐ ܕܲܪܓܼܵܐ ܗܲܠ ܕܡܘܼܫܚܸܛܠܸܗ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܬܸܗܪܵܢ.
ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܸܝܬ ܐܝܼܫܘܿ ܝܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܸܐ ܕܪܵܕܝܘܿ ܐܘܼܪܡܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ. ܡܼܢ 1956 ܗܲܠ 1976 ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 20 ܫܸܢܸ̈ܐ ܦܠܝܼܚܠܸܗ ܥܲܡ ܣܝܼܥܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܪܵܕܝܘܿ.ܒܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܪܵܒܝܼ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܘܼܦܛܵܐ ܝܠܸܗ ܠܡܲܕܘܼܥܸܐ ܒܘܼܬ ܣܵܦܖܸ̈ܐ ܘܡܵܫܘܿܚܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܘܣܝܵܡܵܝ، ܐܸܠܵܐ ܡܘܼܢܗܸܪܵܐ ܝــܠܸܗ ܒــܐܲܠܦܸ̈ܐ ܡܲܡܠܠܸ̈ܐ ܘܡܘܼܫــܚܵܬܸ̈ܐ ܘܗܲܩـܝܵܬܸ̈ܐ ܕܓܵܢܸܗ؛ ܐܘܼܦ ܠܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܕܣܝܵܡܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈ܢܸܐ. ܩܵܠܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܟܸܐ ܡܵܛܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܗܲܠ ܐܵܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܥܸܪܵܩ ܘܪܘܼܣܝܼܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼܢܝܼܵܐ ܘܫܪ..ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܫܚܲܛܬܸܗ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܬܸܗܪܵܢ ܦܝܼܫܠܸܗ ܓܘܼܒܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܕܬܵܡܵܐ. ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܸܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܣܵܦܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܡܫܘܼܬܐܸܣܵܠܗ݇ܘܿܢ ܒـܫܸܢ݇ܬ 2000 ܘܫܘܼܪܸܠܵܗܿ ܠܦܘܼܠــܚܵܢܘܼܗܿ ܣܵܦܪܵܝܵܐ.ܒܐܵܗܵܐ ܣܝܼــܥܬܵܐ ܗܿܘ ܚܘܼܦܸܛܠܸܗ ܒܚܲܕ݇ ܛܢܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐ. ܘܦܠܵܛܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣـــܝܼܥܬܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡܲܢܬܝܼܵܢܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܦــــܝܼܫܠܸܗ ܚܸܙܝܵܐ ܒــܡܓܲܠܬܵܐ ܕܫܵܘܬܵܘܼܬܵܐ ܕܐܵܦ ܗܿـܝ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܣܵܦܪܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܣܝܵܡܸ̈ܐ ܘܡܘܼܫܚܵܬܸ̈ܐ ܕܪܵܒܝܼ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܛܒܼܝܼܥܸ̈ܐ ܒܡܓܲܠܝܵܬܸ̈ܐ ܦـܖ̈ܝܼܫܸܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܢܘܸܐ ܘܗܸܖ̈ܓܸܐ ܐܲܟܲܕܝܼܡܵܝܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܘܣܵܦܪܵܐ ܘܫܲـܡܝܼܪܵܡ ܘܫܪ… .
ܒܟܠܵܝ ܐܲܢܸܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܟܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܝ ܛܝܘܼܦܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܡܼܢ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܵܬܵܐ ܘܥܸܕܬܵܐ ܝܵܢ ܛܘܿܗܡܵܐ(ܬܘܼܚܡܵܐ) ܕܗܵܘܝܼ.ܟܠ ܐܝܼـــܡܵܢ ܘܒــܟܠ ܚــܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܛܠܝܼܒܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܘܼܗـܝ؛ ܗܿܘ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܡܘܼܚܦܸܠܵܐ ܡܼܢ ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܘܼܡܬܘܼܗـܝ. ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܝܘܼܩܪܵܐ ܠܸܐ ܐܵܬܸܐ ܠܦܲܫܘܼܩܸܐ ܒܗܿـܝ ܕܚܲܕ݇ ܚܘܼܒܵܐ ܝܠܸܗ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܡܥܵܓ̰ܒܵܢܵܐ ܕܠܸܐ ܝܵܕܥܸܐ ܠܲܝـــܠܸܐ ܘܝܵܘܡܵܐ؛ ܩܲܪܬܵܐ ܘܚܸܡܵܐ؛ ܝܵܢ ܟܸܟ̰ܚܵܐ ܘܫܲܪܫܵܝܬܵܐ.ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܠܸܐ ܝــܠܸܗ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܵܨܸܐ ܡܲܟܠܸܐ ܠـܪܵܒܝܼ ܘܗܵܘܸܐ ܬܘܼܪܩܵܠܵܐ ܩܵܬܸܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ. ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܙܸܐ ܟܲܕ ܥܒܼܝܼܪܵܐ ܒܫܸܢܸ̈ܐ؛ ܗܿܘ ܡܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܥܠܲܝܡܵܐ ܚܲܪܝܼܦ ܙܵܘܥܵܐ(چابک)ܟܸܐ ܬܲܓܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܟܠܵܣܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܣܸܦܪܵܝـــܘܼܬܵܐ ܘܒــــܐܵܗܵܐ ܪܲܗܛܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚــــܕܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܬܵܐ ܘܟܘܼܦܬܵܐ ܘܐܵܗܵܐ ܕܝܼܠܵܝܬܸܗ ܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܲܬܠܵـܐ ܝــــܠܵܗ ܕܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ: ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܟܡܵܐ ܕܛܥܘܿܢܬܸܗ ܗܵܘܝܵܐ ܙܵܘܕܵܐ؛ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܟܸܐ ܟܵܝܸܦ ܠܸܗ ܪܸܫܸܗ. ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܘܟܵܬܘܿܒܼܘܼܬܵܐ؛ ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܣܩܝܼܠܵܐ ܝܠܸܗ ܒܟܲܟܪܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܣܸܪܛܵܐ(خوشنویسی) ܘܟܸܐ ܡܲܦܠܸܚ ܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܟܲܟܪܘܼܗـܝ ܩܵܐ ܣܲܩܲܠܬܵܐ ܕܟܬܝܼܒܼܵܬܘܼܗـܝ ܝܵܢ ܪܫܵܡܬܵܐ ܕܡܲܡܠܸܐ ܫܲܦܝܼܖܸ̈ܐ ܘܣܸܦܖ̈ܵܝܸܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ .ܕܠܵܐ ܫܸܟ ܗܲܕܟܼܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܣܝܼܡܬܵܐ ܝܢܵܐ ܠܟܸܣ ܐܘܼܡܬܵـܝ؛ ܘܘܵܠܝܼܬܵܐ ܕܗܿـܝ ܐܘܼܡܬܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܕܢܵܛܪܵܐ ܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܣܝܼــܡܬܵܐ ܘܡܲܚܙܝܼܵܐ ܠܩܘܼܒܵܠܛܲܝܒܘܼܬܘܼܗܿ ܠܟܸܣ ܗܵܕܟܼܵܐ ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸܐ؛ ܟܲܕ ܐܵܢܝܼ ܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܟ̰ܘܼ ܣܒܵܪܬܵܐ.
ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܝܼܬ ܠܸــܗ ܪܵܒܵܐ ܣܝܵܡܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܡܘܼܫـܚܵܬܸ̈ܐ ܘܗܲܩܝܵܬܸ̈ܐ ܘܡܲܬܠܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܛܒܼܝܼܥܸ̈ܐ. ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܟܬܝܼܒܼܝܵܬܸܗ ܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܢܸܫܝܸܐ ܘܒــܟܠ ܦܸܨܠܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܵܛܝܼ ܠܐܝܼܕܵܐ ܕܡܲܚܸܒܵܢܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ. ܒܗܿـܝ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܡܠܘܼܐܼܐ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܟܘܼܬܵܪܵܐ(ادامه) ܕܚܲܝܘܼܬܘܼܗܿ. ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝــܘܲܚ ܚܲܝܸ̈ܐ ܝܲܖ̈ܝܼܟܸܐ ܘܡܙܝܼܓܸܐ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܩܵܬܸܗ.

           ܠܓܠܓ̈ܐ

     ܩܵܕ݇ܡ ܕܗܿܘ ܒܲـܝـܬܲܢ    ܒـܥـܕܵܢܘܼܗܿ ܒـܡܵܬܲܢ
     ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܣܛܘܼܢܸ̈ܐ    ܦܠܝܼܚܸ̈ܐ ܒـܠܸܒܼܢܸـــܐ
     ܡܕܘܿܖܸ̈ܐ ܦـــܠܝܼܚܸ̈ܐ    ܚــܕܵܪܵܝ ܬܠــܝܼــܚܸ̈ܐ
     ܒܓܸܒـܬܵܐ ܘܓـــܘܼܓ̰ܸ̈ܐ    ܠـܚܲـܕ݇ ܡܼܢ ܒܘܼܖ̈ܓ̰ܸܐ
     ܒܲــܝـــܬܵܐ ܘܒܸـــܢܵــܐ    ܬܘܼܖ̈ܨܸܐ ܩܸــــــــــܢܵܐ        
     ܬܲܪܬܸܝـܢ ܛܲــܝــܖܸ̈ܐ    ܠــܐܘܼܕܵܠـܐ݇ ܐ݇ܣـܝܼܖܸ̈ܐ
     ܬܪܸܷܝܢ ܠܲܓــܠܵــܓܸ̈ܐ    ܡܛܘܼܖܸ̈ܐ ܘܡܒܲܢــܓܸ̈ܐ
     ܒـܟܠ ܚܕܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ    ܖ̈ܥــܝܼـܫܸܐ ܡܫܸـــܢܬܵܐ
     ܟܸܐ ܐܵܬـــــܝܼ ܗ݇ܘܵܘ    ܟܸܐ ܖ̈ܵܝـــܦـــܝܼ ܗ݇ܘܵܘ
     ܟܸܐ ܝܵـܕܠــܝܼ ܗ݇ܘܵܘ    ܟܸܐ ܩܵܦـــــــܝܼ ܗ݇ܘܵܘ
     ܩܵـــܠܵـܝ ܚܸܠـــܝܵܐ     ܒــܢܵܬܲܢ ܡܸܠـــܝܵــܐ
     ܐܵܢـــــܝܼ ܡܥܸܠܸـܠ    ܐܲܚــܢܲܢ ܡܐܸܠܬܸܚـܬ݇
     ܕܓܘܼܠــܦܵܝ ܝܵܖ̈ܟܼܝܼ    ܘܙܲܥــܝܵــܝ ܦܵܖ̈ܚـــܝܼ
           ܀܀܀܀܀

 ܒܸܬ ܕܲܟܼܪܸܬ ܠܸܗ؛ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕ ܥܲܙܝܼܙ؛ ܐܵܪܸܡܢܵܝܵܐ
         ܟܸܐܦܸ̈ܐ ܒܟܝܼܣܬܸܗ؛ ܩܸܫܬܵܐ ܒܨܵܘܪܸܗ؛ ܗܲܪ ܒܸܬܠܵܝܵܐ
 ܨܸܦܖܸ̈ܐ ܘܝܵܘܢܸ̈ܐ؛ ܩܵܛܵܐ ܕܡܲܖ̈ܓܸܐ ܐܵܦ ܓܸܖ̈ܓܘܼܡܸܐ
         ܟܠܵܝ ܦܸܢܝܵܝ؛ ܦــܝܼܫܸ̈ܐ ܙܵܥܝܵܝ؛ ܟ̰ܸܡ ܝܲــــܬܘܼܡܸܐ
 ܐܲܚܢܲܢ ܥܒܼܝܼܖܸ̈ܐ؛ ܓܵܘܵܐ ܕܒܲܝܬܲܢ ܩܵܐ ܟܵܘܸܬܪܵܐ
          ܓܖ̈ܝܼܫܸ̈ܐ ܩܸܫܬܵܐ؛ ܕܡܵܚܸܐ ܠܝܸܡܵܐ؛ ܩܵܐ ܕܬܵܒܸܪܵܗܿ
 ܢܦܸܠܵܗܿ ܝܸܡܵܐ ܡܼܢ ܪܵܡܘܼܬܵܐ؛ ܦܛܝܼܚܠܵܗܿ ܠܐܲܪܥܵܐ
     ܓܲܪܡܵܐ ܕܓܘܼܠܦܘܼܗܿ؛ ܫܡܝܼܛܵܐ ܡܥܸܩܪܵܐ؛ ܦܠܝܼܛܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ
 ܢܵܢܝܼ ܕܒܼܝܼܩܠܵܗܿ؛ ܘܟܘܼܢܟܸܫܠܵܗܿ؛ ܓܵܘܵܐ ܕܕܵܪܬܵܐ
      ܩܵܘܡܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ؛ ܠܓܘܼܠܦܘܼܗܿ ܫܡܝܼܛܵܐ؛ ܕܚܵܝܵܐ ܠܐ݇ܚܵܪܬܵܐ
            ܀܀܀܀܀                        
 ܠܲܓܠܲܓ ܝܸܡܵܐ؛ ܒܓܘܼܠܦܵܐ ܫܡܝܼܛܵܐ؛ ܚܠܸܨܠܵܗܿ ܡܡܲܪܥܘܼܗܿ
       ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܒܕܵܪܬܲܢ؛ ܪܸܚܩܵܐ ܡܩܸܢܵܗܿ؛ܥܲܝܢܘܼܗܿ ܠܓܲܒܼܪܘܼܗܿ
 ܗܵܘܵܐ ܩܝܼܫܠܸܗ؛ ܙܲܥܝܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܚܠܗ݇ܘܿܢ؛ ܓܲܒܼܪܵܐ ܟܘܸܟ̰ܠܸܗ؛
         ܒܪܸܐܠܸܗ ܘܐ݇ܙܸܠܸܗ؛ܠܝܸܡܵܐ ܒܕܵܪܬܵܐ ܕܕܝܲܢ ܫܒܸܩܠܸܗ
 ܟܠܸܗ ܣܸܬܘܵܐ؛ ܠܲܓܠܲܓ ܝܸܡܵܐ؛ ܥܲܡ ܟܬܵܝܵܬܸ̈ܐ
     ܡܼܢ ܦܲܖ̈ܬܘܼܚܸܐ ܕ؛ ܣܘܼܦܪܲܢ ܬܦܝܼܚܸ̈ܐ؛ ܐܲܦ ܫܬܵܝܵܬܸ̈ܐ             
 ܕܒܸܼܪܵܗܿ ܠܲܓܠܲܓ؛ ܒܟܠܸܗ ܣܸܬܘܵܐ؛ ܓܵܘ ܩܵܖ̈ܵܬܸܐ؛
        ܥܲܝܢܘܼܗܿ ܠܗܵܘܵܐ؛ ܐܝܼܡܵܢ ܒܢܝܼܣܲܢ؛ ܙܵܘܓܘܼܗܿ ܒܐܵܬܸܐ؟
           ܀܀܀܀܀
 ܠܲܓܠܲܓ ܒܕܵܪܬܵܐ؛ ܢܕܸܐܠܵܗܿ ܝܬܝܼܒܼܠܵܗܿ؛ ܩܵܐ ܓܵܢܓܵܢܘܼܗܿ
          ܠܵܐܡܘܿܪ ܕܝܸܡܵܐ؛ ܚܙܝܼܬܵܐ ܒܗܵܘܵܐ؛ ܠܡܲܚܢܝܼܵܢܘܼܗܿ
 ܗܲܪ ܗܿـܝ ܗ݇ܘܸܐܠܵܗܿ؛ ܡܚܵܝܵܐ ܟ̰ܲܖ̈ܚܸܐ؛ ܚܕܵܖܸ̈ܐ ܕ ܕܵܪܬܵܐ
     ܩܵܐ ܕܦܵܪܓ̰ܵܐ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܠܦܪܵܚܬܵܐ ܕܙܵܘܓܘܼܗܿ؛ ܚܲܕ݇ ܓܵܗ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ
 ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܪܵܒܵܐ؛ ܕܡܼܢ ܓܵܘ ܗܵܘܵܐ؛ ܙܵܘܓܘܼܗܿ ܨܠܸܐܠܸܗ
  ܦܬܝܼܠܸܗ ܒܵܠܸܗ؛ ܘܝܪܸܡܠܸܗ ܩܕܵܠܸܗ؛ ܩܠܝܼܠܸܗ ܒܩܵܠܸܗ             
 ܦܘܼܙܘܼܗـܝ ܠܗܵܘܵܐ؛ ܚܵܨܸܗ ܠܕܵܪܬܵܐ؛ ܒܩܸܢܵܐ ܟܠܸܐܠܸܗ
      ܠܵܐ ܠܕܵܐܗ݇ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ؛ ܒܕܵܪܬܵܐ ܟܠܝܼܬܵܐ؛ ܒܵܠܸܗ ܦܬܝܼܠܸܗ
           ܀܀܀܀܀
 ܫܬܸܩܠܵܗܿ ܝܸܡܵܐ؛ ܒܗܿـܝ ܩܘܼܢܓ̰ܝܼܬܵܐ؛ ܗܲܪ ܦܲܪܘܼܓ̰ܸܐ
       ܠܡܘܿ ܝܠܸܗ ܡܸܢܘܼܗܿ؛ ܒܵܠܵܐ ܦܬܝܼܠܵܐ ܘܠܵܐ ܡܲܓ̰ܘܘܼܓ̰ܸܐ
 ܗܲܪ ܒܐܵܗ ܥܕܵܢܵܐ؛ ܚܙܸܐܠܵܗܿ ܟܸܣܠܸܗ؛ ܟܵܠܬܵܐ ܟܠܝܼܬܵܐ
        ܡܠܸܐܠܵܗܿ ܡܚܸܡܬܵܐ؛ ܕܟ̰ܵܪܚܵܐ ܠܒܘܼܪܓ̰ܵܐ؛ ܕܵܪܝܵܐ ܕܸܡܵܐ
 ܩܵܠܘܼܗܿ ܒܪܸܫܘܼܗܿ؛ ܗܲܪ ܩܲܪܩܘܼܖܸ̈ܐ؛ ܒܥܸܠܵܗܿ ܕܟ̰ܵܪܚܵܐ
         ܐ݇ܟܸܠܵܗܿ ܓܸܙܡܸ̈ܐ؛ ܢܫܸܪܵܗܿ ܠܩܵܕ݇ܡܵܐ؛ ܩܵܘܡܵܐ ܕܦܵܪܚܵܐ
            ܀܀܀܀܀
 ܗܲܪ ܠܵܐ ܩܕܸܚܠܸܗ ܓܘܼܠܦܵܐ ܫܡܝܼܛܵܐ؛ ܡܐܲܝܟܼ ܕܗܿܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ
   ܣܩܸܛܠܵܗܿ ܠܒܸܪܟܘܼܗܿ؛ ܒܟܼܸܐܠܵܗܿ ܒܸܟܼܝܵܐ؛ ܠܦܲܓܼܪܘܼܗܿ ܒܪܝܼܢܵܐ
 ܘܟܡܵܐ ܠܝܼܛܠܵܗܿ؛ ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܕܥܲܙܝܼܙ؛ ܕܡܚܸܐܠܸܗ ܒܩܸܫܬܵܐ
       ܕܦܝܼܫܠܵܗܿ ܠܣܘܼܝܠܸ̈ܐ؛ ܐ݇ܬܸܐܠܵܗܿ ܒܪܸܫܘܼܗܿ؛ ܐܵܗܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ
 ܚܙܸܐܠܵܗܿ ܢܘܼܪܵܐ؛ ܡܼܢ ܬܲܢܘܼܪܵܐ؛ ܕܗܿـܝ ܝܠܸܗ ܥܒܼܵܪܵܐ
         ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܠܸܗ؛ ܒܸܬ ܦܲܪܓܸܙܠܸܗ؛ ܓܘܼܪܵܐ ܘܙܥܘܿܪܵܐ
 ܒܲܝܬܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ؛ ܝܸܡܝܼ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܟܸܣ ܬܲܢܘܼܪܵܐ
       ܡܐܲܟܬܵܐ ܕܒܲܟܼܬܵܐ؛ ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܪܚܸܛܠܵܗܿ؛ ܩܝܼܕܠܵܗܿ ܒܢܘܼܪܵܐ
                  ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
                 14 ܚܙܝܪܢ 2004

ܨܵܘܪܵܐ=ܩܕܵܠܵܐ ܦܲܪܓܸܙ=ܦܵܢܸܐ؛ܩܵܛܸܠ ܕܒܸܪܵܗܿ=ܚܝܼܠܵܗܿ؛ ܪܸܫܘܼܗܿ ܚܘܼܡܸܐ ܠܵܗܿ
ܐܲܟܬܵܐ=ܟܲܪܒܵܐ ܦܲܪܘܼܓ̰ܸܐ= ܓܲܫܘܼܩܸܐ ܒܲܢܓܸ̈ܐ=ܪܘܼܡܝܵܬܸ̈ܐ ܒܪܸܐܠܸܗ=ܦܪܝܼܫܠܸܗ

       ܡܼܢ ܕܟܖ̈ܐ ܕܛܖ̈ܝܕܐ

ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܫܘܼܪܸܐ ܠــܗ݇ܘܿܢ ܬܸܫــܖ̈ܝܸــــܐ؛ ܠـܩـܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܓـܢܲܢـܬܵܐ ܙܲܪܕܘܼܢܸܐ؛ ܬܲܪܫــــܘܼܢܸܐ
ܡܲܢܬܘܼܪܸܐ ܛܲــܖ̈ܦܸــــܐ ܡܐܝܼـܠܵــܢܸ̈ܐ؛ ܐܲܝـــܟܼ ܕܸܡܥܸ̈ܐ ܡܥܲـܝــܢܵܐ ܕܝܵـܠــܘܿܢܸ̈ܐ ܙܥـــܘܿܖ̈ܘܼܢܸܐ
ܦـܖܸ̈ܩܠـܗ݇ܘܿܢ ܦܸܩــܚܸ̈ܐ ܖ̈ܲܢܓܸܐ ܖ̈ܲܢܓܸܐ؛ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕܒـܘܼܠܒܘܼܠ ܚܲܡܬܘܼܢܸܐ ܝـܠܵܗܿ ܘܫܲܕܘܼܢܸܐ
ܛܲܥــܘܼܝܸܐ ܒܵܬ݇ܪ ܙܸܓܬܵܐ ܘܘܲܖ̈ܕܸܐ؛ ܕ ܛܒܸܥـܠܗ݇ܘܿܢ ܡܩܵܕ݇ܡ ܬܸܫــܖ̈ܝܸܐ ܛܖ̈ܘܼܢܸܐ ܩـܘܼܖ̈ܘܼܢܸܐ
ܕܫܸܖ̈ܝܸܐ ܝܢܵܐ ܠܩܲܪܩܲܦܬܵܐ ܕܛܘܼܖܸ̈ܐ؛ ܡܢܟܸܦܬܵـܝ ܬ݇ܚܘܿܬ ܥܲܝـܒܼܸ̈ܐ ܛܸܫܝܸܐ ܝܢܵܐ ܘܡܲܡܝــܘܼܢܸܐ
ܠܬܲܠܓܵܐ ܕܗܵܐ ܛܲܝܖܸ̈ܐ ܡܼܢ ܙܕܘܿܥܬܘܼܗـܝ؛ ܕܘܼܝ݇ܢܵܐ ܡܲܫܚܘܼܛܸܐ ܒܝܼ ܐܲܠܦܸ̈ܐ ܘܡܸܠـܝـܘܼܢܸ̈ܐ
ܒܸــܫــܒܼܵــܩܵـܝ ܣـܦــܝܼܩܸ̈ܐ ܫـܡܲܝܵــܬܲܢ؛ ܕܓܵܘܵܝ ܟܗܵܘܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܲــܛـܪܘܼܢܸܐ ܘܚܲܠــܘܼܢܸܐ
ܘܫܸܡܫܵܐ ܗܵܐ ܕܘܼܝ݇ܠܵܗܿ ܚـܘܼܫـܚܸܫــܬܵܐ؛ ܟܲܕ ܠܲܝـــܬ ܐܵܢܝ݇ ܙܡܵܖܸ̈ܐ ܚܸܠܝـܘܼܸܢܸ̈ܐ ܕܠܸܓܼܝـܘܼܢܸܐ
ܘܐܲܪܥܵܐ ܚܦܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܓـܵܘ ܨܲܕܪܘܼܗܿ، ܟܠ ܡܵܐ ܕܟܗܵܘܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܲܓ̰ܝܘܼܢܸܐ ܘܡܲܩܝـــܘܼܢܸܐ
ܟܠ ܚܲܕ݇ ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܒܘܿܬ ܒܲܝܬܘܼܗـܝ؛ ܐ݇ܓܵܪܘܼܗـܝ ܘܬܵܘܵܢܘܼܗـܝ ܡܲܚܘܘܼܪܸܐ ܘܡܲܥܡܘܼܪܵܐ
ܒܸــܡܠܵـܝܵــܐ ܒـــܡܘܼܠܵــܐ ܡܸܐܟܼܘܼܠــܬܵܐ؛ ܘܓܸـܠܵــܐ ܘܝܲـܩـܕܵܢܵܐ ܩܵـــــܐ ܢـܘܼܖܸ̈ܐ ܘܬܲܢܘܼܖܸ̈ܐ
ܗܲܕܘܼܪܸܐ ܓ̰ܘܼܠܸ̈ܐ ܫܲܚـــܝܼܢܸ̈ܐ؛ ܕܠܵــܐ ܦـܘܼܪܫـܘܼܢܝܵܐ ܩܵـــܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܙܥــܘܿܖܸ̈ܐ ܘܐܵܢܝ݇ ܓـܘܼܖܸ̈ܐ
ܡܲܥܡܘܼܪܘܼܗـܝ؛ ܥـܒܼܵܕܘܼܗـܝ ܐܲܝܟܼ ܚܸܣـܢܵܐ؛ ܡܙܕܘܿܥـܬܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܣܵـܢܐܸܐ̈ ܩܲܪܝܼܖܸ̈ܐ ܘܟܲܦـܘܿܖܸ̈ܐ
ܕܒܲــܕܘܼܩܵــܝ ܝܼــܢܵܐ ܬܸܫـــܖ̈ܝܸــܐ؛ ܒــܓܵـــܢܵܝ ܐܵܢܝ݇ ܬܲܠــܓܸ̈ـــــܐ ܥܲــܡـܘܼܖܸ̈ܐ ܘܝܲـܩـܘܼܖܸ̈ܐ
ܡܘܼܕ ܒܸܕ ܥܵـܒܼܕܼܸܲܬܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܝܵܐ ܫ̰ܵܪܸܐ؛ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܝܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܠܵـܐ ܚܲܕ݇ ܒܲܝــܬܵܐ ܘܒܲܝــܬܘܼܬܵܐ
ܕܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܙܘܼܙܵܐ؛ ܚܲܕ݇ ܦــܘܼܫܸܟܵܐ؛ ܒــܙܲܒܼـܢܵܐ ܕܩܲـــܪܬܵܐ؛ ܓܵــܘܵܐ ܕܬܲܠــܓܵܐ ܒـܣܲܝܒܘܼܬܵܐ
ܚܲܕ݇ ܩــܪܝܼ ܝܵܠܵܟܼܝ̈؛ ܚܲܕ݇ ܩــܪܝܼ ܒܢܵܬܵܟܼܝ̈؛ ܠܵܐ ܟܸܐ ܡܵܨܝܼ ܦܲܠܛܝܼܠܵܟܼܝ ܡܼܢ ܩܸܫܝܘܼܬܵܐ
ܛـܠܘܿܒــܝ ܡܐܲܠܵܗܵܟܼܝ؛ ܕܵܪܸܐ ܒܠܸܒܵــܝ ܚـܘܼܒܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܕ ܐ݇ܣــܘܼܪܵܝـܘܼܬܵܐ؛ ܒـܦܸܪܝܘܼܬܵܐ
ܩܵــܘܡܵܐ ܕܖ̈ܵܥـܫܝܼ ܩܵــܐ ܕܚܲܝܸــܕܝܼ؛ ܕܵܟܼܖ̈ܝܼ ܠـܚܲܒــܪܵܟܼܝ؛ ܐܵܦ ܠܸܫܵܢܵܟܼܝ ܘܒـܨܸܦܝܘܼܬܵܐ
ܡܲܫـܟ̰ܚܝܼ ܩܵܬܵܟܼܝ ܓܵܘܵܐ ܕܨܲܕܖ̈ܵܝ؛ ܚܲܕ݇ ܒܸܝـܬ ܓܵܘܣܵܐ ܩܵــܐ ܕܢܵܛـܪܝܼܠܵܟܼܝ ܒܫܸܠܝـܘܼܬܵܐ
ܗܲܠ ܕܒـܢܝܼܣــܢܸ̈ܐ ܡܲܥــܡܸܖ̈ܝܼــܠܵܟܼܝ؛ ܥܲܠ ܚܲــܖ̈ܵܒܸــܐ ܩܲــܨܖܸ̈ܐ ܓــܘܼܖܸ̈ܐ ܒـܚܸـܕܝـܘܼܬܵܐ

                       ܫ̰ܵܐܢ ܐܲܠܚܵܐܨ


     ܟܡܐ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܟܖ̈ܝܐ

ܓܵـܘ ܗܵܘܵܐ ܨܸܦـܝܵــܐ ܕܚـܙܝܼـܪܵܢ  ܒܕܸܫܬܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ܓܵܘ ܐܝܼܪܵܢ
ܫܬܸܐ ܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܚܲܡܪܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ  ܕܟܼܵܪܸܗ ܒܠܸــܒـܝܼ ܥܲܡـܘܼܩܵــܐ
          ܀܀܀
ܩܵـܐ ܩܵـܐ؛ ܩܵـܐ ܩܵـܐ ܕܩܵܖ̈ܘܼܘܸܐ   ܡܼܢ ܓܸܒܬܵܐ ܬܸܠܝܸ̈ܐ ܬܠܘܼܘܸ̈ܐ
ܣܸـܬܘܵܐ ܘܬܲܠܓܵــܐ ܒܸܢـܬܵܪܵܐ   ܒܕܸܫــܬܵܐ ܫܲܘܘܼܝܸــܐ ܛـܘܼܘܸ̈ܐ
          ܀܀܀
ܦܠܸܛܠܝܼ ܡܼܢ ܡܵܬܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ  ܕܸܪܝܼ ܥܲـܠ ܡܵــܬܵܐ ܣܵـــܒܼܵـܐ
ܐ݇ܟܘܼܡܵܐ ܚܕܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܣܸܐܡܵܐ   ܢܘܼܟܼܪܵܝܵـܐ ܐܘܼܦ ܩܵـܐ ܫܒܼܵܒܼܵܐ
          ܀܀܀
  ܫܸܡܫܵـــܐ ܕܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ     ܫܬܝܼܚܵــܐ ܠܐܝܼــܠܵܢܸ̈ܐ
  ܥܸܛܪܵܐ ܕܡܸܫܡܸܫܬܵܐ     ܬܦܝܼܚܵܐ ܝܠܸܗ ܒܕܸܫܬܵܐ
          ܀܀܀
 ܬܲܢܸܝܬ ܩܵܐ ܒܸܝܬ ܥܸܬܩܸ̈ܐ
         ܡܪܲܒܘܼܬܵܐ ܕܥܸܬܩܸ̈ܐ
              ܕܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ ܕܓܵܘ ܫܸܬܩܸ̈ܐ
           ܀܀܀
               ܗܢܝܒܥܠ ܐܠܚܐܨ
          ܥܘܼܕܪܢܐ 
ܒܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܚܲܡܝܼ̈ܡܸܐ ܕܩܲܝــܛܵܐ؛ ܟܲܕ ܫܸܡܫܵܐ ܙܪܸܩܠܵܗܿ ܒــܚܲܝـܠܬܵܢܘܼܬܵܐ ܘܫــܘܼܕܸܪܵܗܿ ܠــܙܠܸܓܘܼܗܿ ܚܲܡܝܼܡܸ̈ܐ ܠــܓܸܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ؛ ܕܡܝܼܟܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܟܠܵܝ ܚܲܝـــܘܵܬܸ̈ܐ ܘܛܲܝܖܸ̈ܐ ܘܐܵܦ ܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܕܚܲܕܸܖ̈ܘܵܢܸܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܚܵܒܘܼܪ ܡܼܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܚܸܡܵܐ.ܘܟܠ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܒܐܲܢܸܐ ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ؛ ܡܝܼܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܟܸܐ ܫܲܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܨܵܪܵܐ ܒـــܢܝܼܚܘܼܬܵܐ، ܗܲܠ ܕܦܵܪܸܩ ܗ݇ܘܵܐ ܗܿܘ ܡܸܬܚܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܘܡܵܪܵܐ ܕܩܸܢܛܵܐ؛ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܸܪܙܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ؛ ܕܠܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܝܼܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܘܼܒܸ̈ܐ ܕܬܦܝܼܚܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܐܲܟܼܵܐ ܘܬܵܡܵܐ. ܘܗܲܕܟܼܵܐ ܥܸܨܝܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܢܘܼܢܸ̈ܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܐܵܙ݇ܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܕܗܿܘ ܓܘܼܒܵܐ ܠܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܘܼܒܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܸܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܖܸ̈ܐ؛ ܩܵܐ ܕܡܲܫܟ̰ܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܝܼܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ ܗܲܠ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܝܼܝܵܝ ܕܵܝܸܪ ܗ݇ܘܵܐ. ܘܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ؛ ܚܕܵܐ ܢܘܼܢܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܢܘܼܢܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ؛ ܓ̰ܲܪܘܼܒܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܢܵܛܪܵܐ ܘܦܵܪܩܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒـܗܿـܝ ܕܓܵܘ ܗܿܘ ܓܘܼܒܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ ܒܨܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܝܼܵܐ. ܘܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܸܬܩܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؛ ܟܲܕ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܫܡܝܼܥܵܐ ܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ؛ ܐ݇ܬܸܠܸܗ ܩܵܠܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܣܵܒܼܵܐ ܕܐ݇ܡܸܪܸܗ:(ܥܪܘܿܩܝ ܝܵܐ ܒܪܵܬܝܼ ܥܪܘܿܩܝ؛ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܦܝܼܫܬܵܐ ܥܕܵܢܵܐ.) ܓܘܼܫܸܩܠܵܗܿ ܝܸܡܵܐ ܕܢܘܼܢܸ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܙܸܐܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ. ܐܝܼــܬܵܐ ܩـــܘܼܘܸܚܠܵܗܿ: ܡܵܢܝܼ ܝــܘܸܬ ܐܲܢ݇ܬ؟. ܘܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܐ݇ܬܸܐܠܸܗ ܩܵــܠܵܐ ܕܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܐܵܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܝܼ ܩܵܬܵܟܼܝ ܥܪܘܿܩܝ...ܩܵܘܡܵܐ ܕܠܸܐ ܝܘܲܬܝ ܒܸܫܡܵܥܘܼܗـܝ ܩܵܠܝܼ ܝܵܐ ܒܪܵܬܝܼ؟ ܓܘܼܫܸܩܠܵܗܿ ܝܸܡܵܐ ܘܚܙܸܐܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܢܵܐ ܣܵܒܼܵܐ ܕܒܸܣܒܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܓܘܼܒܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܕܓܘܼܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܡܝܼܵܐ؛ ܘܪܵܒܵܐ ܢܘܼܢܸ̈ܐ ܕܬܵܡܵܐ ܓ̰ܡܝܼܥܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܕܚܲܝܝܼ ܓܵܘܘܼܗܿ ܗܲܠ ܕܕܵܝܖ̈ܝܼ ܡܝܼܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ. ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵܬܸܗ ܝܸܡܵܐ: ܕܲܐܟܼܝܼ ܥܵܒܼܪܵܢ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܝܵܐ ܚܵܠܘܼ ܛܵܒܼܵܐ ܠܵـܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܩܵܬـܝܼ ܕܠܲܐܟܼܵܐ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܢܓ̰ܘܼܪܸܐ ܝܘܵܢ ܩܵܐ ܕܠܸܐ ܝܘܵܢ ܡܨܵܝܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܘܼܠܵܐ ܥܵܒܼܕܵܢ؟ܘܟܲܕ ܐܲܢܸܐ ܚܲܒܖ̈ܵܢܸܐ ܗܲܡܙܘܼܡܵܝ ܗ݇ܘܵܘ؛ ܐ݇ܬܸܐܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܘܝܬܸܒܼܠܸܗ ܥܲܠ ܦܲܥܘܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܐ ܒܲܓ̰ܪܝܼ ܥܲܠ ܡܲܪܙܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܘܫܘܼܪܸܐܠܸܗ ܠܫܡܵܥܵܐ ܥܲܠܵܝ.ܘܐܵܗܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ؛ ܘܝܸܡܵܐ ܕܬܪܸܷܝܢ ܛܲܝܖܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܐ.ܦܠܝܼܛܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܨܲܝܕܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܐ ܐ݇ܟܼܵܠܵܐ. ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܢܘܼܢܵܐ ܚܙܸܐܠܵܗܿ ܠܐܵܗܵܐ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ؛ ܚܕܸܐܠܵܗܿ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵܐ ܓܵܢܘܼܗܿ: ܟܡܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܝـܠܵܗܿ ܕܐܵܗܵܐ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ ܝܸܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܐܸܢ ܛܵܠܒܵܢ ܡܸܢܘܼܗܿ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܝܼ. ܘܡܸܢܫܸܠܬܵܢܸܐ ܩܘܼܘܸܚܠܵܗܿ: ܫܠܵܡܵܐ ܠܵܟܼܝ ܝܵܐ ܚܵܬـܝܼ ܛܵܒܼܬܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܗܿـܝ ܦܬܸܠܵܗܿ ܠܓܸܒܘܼܗܿ ܒܠܸܒܵܐ ܐ݇ܟܘܼܡܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ:ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܝܵܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ؟ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܢܘܼܢܵܐ: ܥـــܒܼܘܿܕ ܨܦܵܝܘܼܬܵܐ ܘܗܲܝܸܼܪ ܩܵܬـܝܼ ܘܩܵܐ ܙܥـــܘܿܖ̈ܝܼ ܒـــܗܿـܝ ܕܡܝܼܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܓܘܼܒܵܐ ܒܪܵܙܵܐ ܝܢܵܐ ܘܠܸܐ ܝܠܸܗ ܦܝܵܫܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܘ ܐܲܚܢܲܢ ܠܸܐ ܡܲܫܟ̰ܚܲܚ ܡܝܼܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܠܛܲܚ ܡܼܢ ܠܲܐܟܼܵܐ.ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܛܲܝܪܵܐ(ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ): ܘܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܝܵܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܕܐܵܢܵܐ ܥܵـܒܼܕܵܢ؟.ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ ܢܘܼܢܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܡܸܠܝܵـܐ ܡܼܢ ܚܲܫܵܐ ܘܠܗܝܼܩܘܼܬܵܐ(اشتیاق): ܠܲܒܸܠܲܢ ܩܵܬـܝܼ ܘܩܵܐ ܙܥܘܿܖ̈ܘܼܢܝܼ ܠܗܿܘ ܓܘܼܒܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܒܗܿـܝ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܘܼܗܿ ܪܵܒܵܐ ܡܝܼܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܕܚܲܝܲܚ ܒܸܫܠܵܡܵܐ. ܓܚܸܟܠܵܗܿ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ܆ ܕܲܐܟܼܝܼ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܬܝ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܢܝܼ ܟܲܕ ܐܵܢܵܐ ܐ݇ܬܝܼܬܵܐ ܝܘܵܢ ܠܲܐܟܼܵܐ ܕܚܵܙܝܵܢܵܟܼܝ ܕܐܲܢ݇ܬـܝ ܥܲܡ ܙܥܘܿܖ̈ܘܼܢܵܟܼܝ ܡܵܝܬܝܼܬܘܿܢ….
ܥܘܼܓ̰ܸܒܠܵܗܿ ܢܘܼܢܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܫܡܸܥܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܘܒܘܼܩܸܪܵܗܿ: ܐܵܪܵܐ(آیا) ܒܵܥܝܵܬـܝ ܕܡܵܝܬܵܢ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ: ܗܸܐ ܒܵܥܝܵܢ ܘܒܘܼܩܸܪܵܗܿ ܢܘܼܢܵܐ: ܘܩܵܡܘܼܕܝܼ ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܵܥܝܵܬـܝ ܝܵܐ ܚܵܬܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ؟ܐܵܪܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܚܸܪܒܵܐ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ ܝܘܵܢ ܩܵܬܵܟܼܝ؟ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ: ܗܸܐ ܡܸܢܕܝܼ ܚܸܪܒܵܐ ܠܸܐ ܝܘܲܬܝ ܥܒܼܝܼܕܬܵܐ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܨܦܵܝܝܼ ܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܕܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܵܝܬܵܬܝ.ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܢܘܼܢܵܐ: ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ : ܒܗܿـܝ ܕܐܵܢܵܐ ܘܙܥܘܿܖ̈ܘܼܢܝܼ ܟܦܝܼܢܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܝܼܝܲܢ.
ܘܟܲܕ ܐܲܢܸܐ ܗܲܡܙܘܼܡܸܐ؛ ܫܘܼܖܸ̈ܐܠܗ݇ܘܿܢ ܡܝܼܵܐ ܕܗܿܘ ܓܘܼܒܵܐ ܕܝܼܝܵܝ ܒܨܵܪܵܐ ܘ ܢܘܼܢܸܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܒܸܚܢܵܩܵܐ.ܘܫܘܼܪܸܐܠܵܗܿ ܝܸܡܵܐ ܡܸܣܟܸܢܬܵܐ ܨܲܠܘܼܝܸܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܗܿ ܘܦܵܪܸܩ ܠܒܢܘܼܢܘܼܗܿ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܟܸܬܪܵܐ ܕܐ݇ܬܸܠܸܗ ܒــܪܸܫܵܝ.ܗܿܝܓܵܗܿ ܡܘܼܪܸܡܠܵܗܿ ܠـــܪܸܫܘܼܗܿ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ:ܩܵܘܡܵܐ ܕܠܸܐ ܝܘܲܬܝ ܫܡܝܼܥܬܵܐ ܠܚܲܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܸܐ ܝܘܲܬܝ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܡܸܢܘܼܗـܝ ܒܗܿـܝ ܕܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܲܢ ܗܲܝܸܪ ܩܵܐ ܚܲܒܪܪܘܼܗـܝ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܘܟܠ ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܵܨܸܐ.
ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ: ܐܵܪܵܐ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܒܵܥܝܲܬـܝ ܕܚܵܙܝܲܬـܝ ܠܗ݇ܘܿܢ ܙܲܖ̈ܥܝܼ ܡܵܝܬـܝܼ ܡܼܢ ܟܸܦܢܵܐ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ ܢܘܼܢܵܐ: ܠܵܐ؛ ܐܵܢܵܐ ܠܸܐ ܒܵܥܝܵܢ ܝܵܐ ܚܵܬܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܵܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܕܝܼܝܲܢ ܕܓ̰ܲܢܓ̰ܘܼܪܸܐ ܝܘܲܚ.
ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܣــܢܘܿܢܝܼܬܵܐ: ܕܲܐܟܼܝܼ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝــܘܲܬܝ ܕܐܵܢܵܐ ܦܵܪܩܵܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܘܩܵܐ ܙܥܘܿܖ̈ܘܼܢܵܟܼܝ؛ ܠܸܐ ܝܘܲܬܝ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܝܲܩܘܼܪܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܘܐܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܝــܘܵܢ؟ ̃ܓܘܼܫܸܩܠܵܗܿ ܝܸܡܵܐ ܕܢܘܼܢܸ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܖ̈ܥܘܼܗܿ ܕܡܖ̈ܝܼܥܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܒܲܨܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܠܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗܿ: ܟܠ ܚܲܕ݇ ܝܸܡܵܐ ܟܸܐ ܓܲܪܘܸܣܵܐ ܠܒܢܘܼܢܘܼܗܿ ܘܟܸܐ ܗܲܕܪܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܐܟܼܘܼܠܝܵܬܸܐ ܒܲܣܝܼܡܸ̈ܐ ܘܟܸܐ ܒܲܓ̰ܪܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܗܲܠ ܕܚܵܙܝܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܘܼܖܸ̈ܐ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܬـܝܼ ܕܗܲܕܟܼܵܐ ܚܵܙܝܵܢܗ݇ܘܿܢ.
ܘܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܫܸܬܩܵܐ؛ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܢܘܼܢܵܐ ܩܵܐ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ: ܝܵܐ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ ܝܸܡܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ؛ ܬܵܐ ܦܲܪܸܩ ܠܙܲܖ̈ܥܝܼ ܘܫܩܘܿܠܝ ܩܵܬـܝܼ ܕܗܵܘܝܵܢ ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܩܵܐ ܙܥܘܿܖ̈ܘܼܢܵܟܼܝ ܩܵܐ ܕܣܵܒܼܥܝܼ ܡܼܢ ܦܲܓܼܪܝܼ ܘܐܲܢ݇ܬـܝ ܙܸܐ ܣܵܒܼܥܵܬـܝ ܒܗܿـܝ ܕܐܵܢܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝܘܵܢ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܵܢ ܡܸܢܵܟܼܝ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܝܵܐ ܚܵܬܵܐ؛ ܕܕܵܟܼܪܲܬܝ ܕܝܸܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܗܲܕܟܼܵܐ؛ ܘܒܲܪܝܵܢܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܡܘܼܠܦܲܢ ܗܲܕܟܼܵܐ؛ ܬܵܐ ܠܲܐܟܼܵܐ ܘܦܲܪܸܩ ܠܙܲܖ̈ܥܝܼ ܘܫܩܘܿܠܝܼ…
ܘܠܲܐܟܼܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܸܥܠܵܗܿ ܣـܢܘܿܢܝܼܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܗܸܡܸܙܡܲܢ ܕܗܿـܝ ܝܸܡܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܘܕܟܼܝܼܬܵܐ؛ ܥـܘܼܓ̰ܸܻܒܠܵܗܿ ܘܢܟܸܦܠܵܗܿ ܘܟܠܸܐܠܵܗܿ ܘܓܘܼܫܸܩܠܵܗܿ ܒܝܼܘܼܗܿ ܘܪܥܸܫܠܵܗܿ ܥܲܠ ܚܲܒܪܘܼܗܿ ܘܕܟܸܼܪܵܗܿ ܠܝܸܡܘܼܗܿ؛ ܗܿـܝ ܕܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܟܸܐ ܬܲܢܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ:ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܸܐ ܒܵܥܝܸܐ ܠܗܿܘ ܕܗܲܝܸܪ ܩܵــܐ ܚܲܒܼܪܘܼܗـܝ. ܘܒـܚܲܕ݇ ܓܵܗ ܨܠܸܐܠܵܗܿ ܘܩܘܼܪܒܸܢܵܗܿ ܡܼܢ ܥܲܠ ܦܲܐܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܒܢܸܟܼܦܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵܐ ܝܸܡܵܐ: ܐܲܢ݇ܬـܝ ܒܵܥܝܲܬـܝ ܕܗܲܝܸܪܵܢܵܟܼܝ ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܪܝܼ ܕܡܘܼܕܝܼ ܐܵܡܪܵܢ ܩܵܐ ܙܥــܘܿܖ̈ܘܼܢܝܼ ܕܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܦܝܼܢܸ̈ܐ؟ ܘܫܡܸܥܠܸܗ ܗܿܘ ܢܘܼܢܵܐ ܣܵܒܼܵܐ ܠܗܲܡܙܲܡܬܵـܝ ܘܩܘܼܪܒܸܢܸܗ ܘܐ݇ܡܸܪܸܗ ܠܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ: ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܚܙܸܢܵܟܼܝ ܚܕܵܐ ܚܲܩܠܵܐ ܕܡܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܼܢ ܦܸܖ̈ܕܵܐ(ܚܸܛܸܐ ܘܣܥܵܖܸ̈ܐ ܘܕܸܚܢܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܕܘܼܩܕܸܩܸܐ) ܫܩܘܿܠܝ ܡܸܢܘܼܗܿ ܟܡܵܐ ܕܒܵܥܝܲܬـܝ ܩܵܐ ܓܵܢܵܟܼܝ ܘܩܵܐ ܙܥܘܿܖ̈ܘܼܢܵܟܼܝ.ܚܕܸܐܠܵܗܿ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ܆ ܡܘܿܪܝܼ ܕܐܲܝܟܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܚܲܩܠܵܐ؟.ܣܵܒܼܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ: ܦــܪܘܼܚܘܼܢ ܥܲܡ ܐܵܗܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܘܐ݇ܣܘܼܩܘܼܢ ܠܥܸܠܸܠ ܘܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܚܲܩܠܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܕܦܸܖ̈ܕܸܐ ܘܕܚܸـܛܸ̈ܐ ܘܕܛܥܘܿܢܝܵـــܬܸܐ ܘܡܸܐܟܼܠܵܐ(ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܸܐ ܐܲܝܟܼ ܣܸܦܵܣܬܵܐ:ܝܘܿܢܓ̰ܵܐ).ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܫܡܸܥܠܵܗܿ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ: ܫܘܼܪܸܐܠܵܗܿ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܠــܢܘܼܢܸ̈ܐ ܙܥــܘܿܖܸ̈ܐ ܚܲܕ݇ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܗܲܕܟܼܵܐ ܕܕܵܒܼܩܵܠܗ݇ܘܿܢ ܒܐܲܩܠܵܬܘܼܗܿ ܘܪܵܦܝܵܐܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܓܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ.ܘܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܩܘܼܪܒܸܢܵܗܿ ܠܝܸܡܵܐ(ܢܘܼܢܵܐ) ܘܛܠܸܒܠܵܗܿ ܡܸܢܘܼܗܿ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܘܗܿـܝ ܙܸܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܪܘܼܦܝܼܬܵܐ ܒܓܘܼܒܵܐ. ܘܗܲܕܟܼܵܐ ܟܠܵܝ ܒܚܘܼܠܡܵܬܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܘ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܟܠܵܝ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ: ܗܵܘܝܲܬـܝ ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ.ܘܛܠܝܼܒܗ݇ܘܿܢ ܡܸܢܘܼܗܿ ܕܗܵܘܝܼ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܘܗܿـܝ ܦܪܝܼܚܠܵܗܿ ܘܪܚܝܼܫܠܵܗܿ ܘܒܵـܬ݇ܪ ܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸܐ ܐ݇ܬܸܐܠܗ݇ܘܿܢ ܡܝܼܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܚܵܒܘܼܪ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܨܸܦܝܸ̈ܐ ܘܚܲܝܠܵܢܸ̈ܐ ܘܡܘܼܝܸܬ݇ܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡܵܝ ܚܲܝܸ̈ܐ ܘܦܨܝܼܚܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܝ ܚܲܝܘܵܬܸ̈ܐ ܘܛܲܝܖܸ̈ܐ ܘܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܕܗܿـܝ ܡܲܗܲܠܵܐ.ܘܒܚܲܕ݇ ܨܲܦܪܵܐ ܫܡܸܥܠܵܗܿ ܢܘܼܢܵܐ ܠܩܵܠܵܐ ܕ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼܘܼܗܿ: ܝܵܐ ܚܵܬـܝܼ ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܲܬܝ؟ ܓܘܼܫܸܩܠܵܗܿ ܠܥܸܠܸܠ ܘܚܙܸܐܠܵܗܿ ܠܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ ܘܙܲܖ̈ܥܘܼܗܿ ܕܐ݇ܬܝܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܩܵܐ ܬܦܵܩܬܵܐ؛ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ: ܒܫܲܝܢܵܐ ܝܵܐ ܚܵܬܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܬܵܐ؛ ܖ̈ܲܚܡܸܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܨܲܠܝܼ ܥܲܠܲܟܼܝ ܘܢܵܛܸܪܠܲܟܼܝ ܒـܗܿـܝ ܕܗܘܼܝܸܪܲܟܼܝ ܩܵܬܲܢ. ܗܵܘܝܲܬـܝ ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ. ܘܓ̰ܘܼܘܸܒܠܵܗܿ ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ: ܐܲܢ݇ܬـܝ ܙܸܐ ܗܵܘܝܲܬـܝ ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ ܕܐ݇ܡܸܪܲܟܼܝ ܩܵܬܲܢ ܒـܘܼܬ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܬܵܐ ܒܗܿـܝ ܕܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܘܼܠܸܦܠܲܟܼܝ ܕܲܐܟܼܝܼ ܗܲܝܸܪܵܢܝ ܩܵܐ ܚܲܒܼܖ̈ܵܘܵܬܝܼ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܼܖܸ̈ܐ. ܘܗܲܕܟܼܵܐ ܝܵܠܸ̈ܐ ܙܥـــܘܿܖܸ̈ܐ؛ ܠܵܙܸܡ ܝܵܠـــܦܲܚ ܕܗܲܝܸــܪܲܚ ܠــܟܠܵܝ ܚܲܒܼــܖ̈ܵܘܵܬܲܢ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܲܢ ܘܦܲܪܩܲܚܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܩܸܢܛܸ̈ܐ(خطرات) ܘܥܵܣܩ̈ܘܵܬܸܐ(ܟ̰ܵܬܘܼܢܘܵܬܸܐ) ܒܗܿـܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܕ ܒܵܥܝܸܐ ܘܗܲܝܸܪ ܩܵܐ ܗܿܘ ܕܗܲܝܸܪ ܠܚܲܒܼܪܘܼܗـܝ.

           ܒܝܕ: ܐܘܼܣܵܡܵܐ ܐܵܕܘܿܪ ܡܘܼܫܸܐ
        ܫܩܝܼܾܠܬܵܐ ܡܼܢ ܡܓܲܠܬܵܐ:ܟܘܿܟܼܒܼܵܐ ܕܒܸܝܬ ܢܲܗܖܸ̈ܝܢ
     ܦܘܫܩܬܐ ܡܼܢ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܒܝܕ ܫܡܝܪܡ ܕ. ܦܘܪܝܐܢ

 ܝܖ̈ܚܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܘܦܘܫܩܝ

ܒܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܕܫܩܝܼܠܬܵܐ ܗٰܘܵܐ ܟܵܐܪ ܡܼܢ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ(مذهب) ܕܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ؛ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܓܵܢܸܗ. ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܡܲܚܙܝܵܢܵܐ ܕܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܕܝܼܵܝ ܗ݇ܘܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܘܒܪܝܼܬܵܐ ܘܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܒܓܵܘܘܼܗܿ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ؛ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܝܲܪܚܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܸܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܢܗܸܪܬܵܐ ܘܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܒܸܢܝܲܬ ܟܸܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܘܟܸܐ ܡܲܖ̈ܝܸܙܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܪܸܐܙܵܐ ܕ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܕܠܵܐ ܩܲܒܠܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܘܕܡܲܢܬـܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܚܲܝܘܼܬܵܝ.
ܐ: ܢܝܼܣܵܢ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢܠܝܼܠ ܘܩܝܵܡܬܵܐ ܕ ܬܲܡܘܼܙ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܚܲܕܘܼܬܵܐ
ܒ: ܐܲܝܵܪ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܝܼܵܐ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ
ܓ: ܚܙܝܼܪܵܢ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܣܝܼܢ (ܣܲܗܪܵܐ) ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܕܒܢܵܝܬܵܐ
ܕ: ܬܲܡܘܼܙ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܡܘܼܙ ܕܦܝܼܫܠܸܗ ܩܛܝܼܠܵܐ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܓ̰ܲܡܲܥܬܵܐ ܕܕܸܚܠܵܐ
ܗ: ܛܲܒܲܚ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܡܲܫ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܚܸܡܵܐ ܘܡܛܵܝܬܵܐ ܕܛܥܘܿܢܝܵܬܸܐ
ܘ: ܐܝܼܠܘܼܠ: ܐܲܠܵܗܬܵܐ ܐܸܫܛܵܪ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܙܪܘܿܥܬܵܐ
ܙ: ܬܸܫܪܸܝܢ ܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܢܘܿ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܵܐ
ܚ:ܬܸܫܪܸܝܢ ܒ:ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܪܕܘܼܟ؛ܝܲܪܚܵܐ ܕܦܬܵܚܬܵܐ ܕܥܘܼܡܩܵܐ ܘܪܥܵܫܬܵܐ ܕܒܲܪܙܲܖ̈ܥܸܐ
ܛ: ܟܢܘܿܢ ܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܪܓܲܠ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܒܛܵܢܬܵܐ
ܝ: ܟܢܘܿܢ ܒ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܲܝܒܘܼ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܡܸܛܖ̈ܵܬܸܐ ܚܲܝܠܵܢܸܐ
ܝܐ: ܫܒܲܛ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܵܡܵܢ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܡܲܢܬܵܝܬܵܐ
ܝܒ: ܐܵܕܵܪ: ܝܲܪܚܵܐ ܕܖ̈ܘܼܚܵܬܸܐ ܒܝܼܫܸ̈ܐ ܘܝܲܪܚܵܐ ܕܙܕܘܿܥܬܵܐ
ܫܡܝܪܡ܇6܇ܬܫܖ̈ܝܐ܇2010 19
شاميرام
بولتن داخلی
انجمن بانوان آشوری شاميرام
شماره 6 پاييز 1389
صندوق پستی شماره 156܇14565
تهران / ایران

اخبار…اخبار…اخبار

1ـ مجمع عمومی سالانه انجمن در تاريخ 13 تير با حضور اکثريت قاطع اعضا برگزار گرديد. در اين مجمع که با حضور نماينده محترم وزارت کشور برگزار شد، پس از استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان و گزارش مالی انجمن، جهت گزينش هيأت مديره جديد انتخابات بعمل آمد. اعضای انتخاب شده که بمدت سه سال فعاليت خواهند کرد عبارتند از: شميران داودپوريان(رييس) ـبنفشه( ويولت) سرگيزی(نايب رييس) ـ پلاريوس(مادلين) استپانس(مدير مالی) ـ شميران استپانس ـ کاترين يدکارـ ژوليت شهپری(بازرس) ـ ليندا استپانس و فلورا قاجاريان(علی البدل).
2ـ مراسم دستگذاری کهانتی شماس رايان عيسی در تاريخ29 مرداد در کليسای کاتوليک تهران برگزار شده و شماس رايان به درجه کهانت ارتقا نمودند. همچنين در تاريخ 31 شهريور مراسم دستگذاری خوری گيورگيس بنيامين برگزار شده و ايشان با نام مار نرسی به مقام اسقفی منصوب شدند. در تاريخ 30 شهريور نيزسه تن ازاعضای کليسای شرق آشوری: نبونيد رشيدی، يوباليت آلدو . توماسين تمرزنیز به مقام شماس برگزيده شدند. هيأت مديره انجمن اين دستگذاريهای فرخنده را به روحانيون محترم و به مقامات کليسايي تبريک گفته و برايشان آرزوی موفقيت دارد.
3ـ هانيبال الخاص نقاش و شاعرنامدار آشوری در تاريخ 24 شهريور پس از سالها بيماری در سن هشتاد سالگی گذشت. فقدان اين هنرمند برجسته را به جامعه آشوری تسليت می گوييم.
4 ـ در فصل تابستان جامعه اشوری شاهد افتخار آفرينی چند تن ازفرزندان خود بوده است . از این جمله
میتوان از ادگار شمعونیان نام برم .او که قبلأ موفق به دريافت مدرک بين المللی دوره سرمربيگری
دوچرخه سواری از کشور سويس شده بود، اخيرأ به مقام مربيگری تيم ملی دوچرخه سواری جوانان
ايران نيز منصوب شده است . همچنين نوجوان آشوری:آلک بدرویا از اعضای تیم المپیاد ریاضی شرکت
کننده درپانزدهمین المپیاد بین المللی ریاضی بوده است که موفق به کسب مدال نقره گردید. کوين قشه
يوخنه نيز موفق به کسب مقام اول در آزمون کارسناسی ارشد رشته مديريت در سال 89 شده است.
موفقیت این جوانان برومند را به خانواده های شمعونیان و بد رویا و قشه یوخنه تبریک میگوییم و
برایشان موفقیت روز افزون آرزو می کنیم.

5 ـ درتاریخ 7 شهریور شب شعری توسط گروه ادبیات انجمن آشوریهای اورمیه برگزار گردید . در این مراسم تنی چند از شاعران آشوری مانند آقای گیورگیس عیسی خانی و باباجان لازاریان اشعار زیبای خود را برای حضار قرايت نمودند. خانم شامیران داودپوریان نیز از طرف انجمن بانوان شامیرام در این مراسم شرکت نموده و چند شعراز اشعارشان را به سمع حاضران رساندند. هنرمندان مشهور : خانم ویولت سرگیزی و آقایان آلبرت شهباز و رام ایل یوخنه نیز با هنرنمایی خود به این مراسم جلوه بخشیدند. در این مراسم تعدادی از اعضای محترم انجمن اورمیه نیز حضور داشتند و به تشویق هنرمندان پرداختند.
6 ـ برنامه پیک نیک برگزار شده توسط انجمن در تاریخ 19 شهریور با استقبال بسیار زیاد اعضا و دوستداران انجمن روبرو شد. تعداد شرکت کنندگان در این برنامه بیش از پنجاه نفر بود که همگان اوقات خوبی را در کنار هم گذراندند.

     هانيبال الخاص...پرده آخر!

همه مي ميرند، اما از کنار مردن بعضی ها نمي توان به سادگی گذشت. هانيبال الخاص از اين دسته بود. آنان که با روح و روان انسانها سر و کار دارند، آنان که فقط زندگی نمی کنند بلکه بر اطراف خود عميقانه تأثير می گذارند.هانيبال در عرصه نقاشی ايران چهره بسيار شناخته شده ای بود.گاهی از او بعنوان نقاش جنجالی نام برده ميشد، گاهی معلم نقاشی ايران و پدر نقاشی و گاهی نيز آغازگر طراحی فيگوراتيو در نقاشی نوگرای ايران ناميده ميشد . بقول خودش” دشمن زيادی دارم و دوستان شفيق بيشتر”(بروشور نمايشگاه نيما).


هانيبال شخصيتی معمولی نبود. او از يک خانواده با فرهنگ آشوری در کرمانشاه متولد شد(1309). پدر او ادی الخاص و عمويش ژان الخاص از مفاخر شعر و ادب آشوری بشمار می آيند. آن دو شاعران و نويسندگان بسيار توانايی بودند که با آثار خود بخصوص مجله وزين “گيلگمش” نسلی از نويسندگان و شاعران آشوری را پرورش دادند.هانيبال بدون شک استعداد هنری خود را از خانواده اش به ارث برده بود. او، شاعر، نويسنده، نقاش و مجسمه ساز و…بود ، اما بالاتر از همه اينها يک معلم بود و هيچ کس در اين امر شکی نداشت.او شاگردانش را چنان آموزش مي داد که بسيار زود استعدادهايشان شکوفا می شد ، به همين دليل نيز بسياری از شاگردان او بعدأ خود نقاشان نامدارو توانايی شدند همچون نيلوفر قادری نژاد، ناصر محمدی، ترانه صادقيان، منوچهر صفرزاده، بهمن بروجنی، مسعود سعد الديني، بهرام دبیری و……
هانيبال الخاص سالها استاد دانشگاه تهران و بعد دانشگاه آزاد بود. او که تحصيلاتش را در امريکا تا درجه فوق ليسانس گذرانده بود، قبل از انقلاب به ايران بازگشت و به تدريس و نقاشی و برگزاری نمايشگاههای متعدد پرداخت . او همواره چهره ای مطرح بود و از کارهای جالب او نقاشی بر روی ديوارسفارت امريکا بعد از تسخير آن بود که او را بيش از پيش مطرح کرد.
اما هانيبال فقط اين نبود. او يک انسان بود با تمام خصلت های انسانی . گاهی خشمگين مي شد و داد مي کشيد، گاهی قهر مي کرد و گاهی بنا بر گفته خودش لوس بازی در می آورد(اعتماد، 9 تير 1386). اما او انسانی بود که هرگز خود وهويت خود را انکار نکرد. او هميشه يک آشوری ايرانی بود و هيچگاه خاستگاه خود را فراموش نکرد. او برای آشوريها يک هنرمند افتخارآفرين بود . هر جا نمايشگاهی يا مصاحبه ای داشت، خود را آشوری معرفی می کرد و موجب غرور هزاران هزار آشوری ساکن کشور های مختلف جهان می شد. او باعث شد که ما با افتخار به دوستان ترک و کرد و لر و…خود بگوييم که ما آشوری هستيم همانند هانيبال الخاص نقاش شهير. هانيبال هميشه مردم خودش را دوست داشت و در نمايشگاههايی که برگزار می کرد، يک روز را به آشوريها اختصاص می داد. در آخرين نمايشگاه که به مناسبت هشتاد سالگیش برگزار شد، برای آخرين بار به سلام او رفتیم و چه خوب که حسرت ديدار او به دل نماند. يادش گرامی باد.

  در وصف فصلنامه و گروه شميرام

    مجمعــی آمــد پـــديـد کــو نـــام شميـــرام گرفت
    يــاد واران را همــه از بيخ واز بن ســـر گرفت
    اتفـــاق نظـــری آمــــــد پـــديــــد در بيـن شـــان
    راه نــــارفتـــه مـــــا را عـــزم رفتن در گرفت
    آن چنان مخلص در اين ره گشته ياران یکصـدا
    یـــک نهیبی و نوایــی جملـــه امـــت بـــرگرفت
    سست بودیم وبه خـواب غفلت و اهمــال خویش
    جــای رخوت یک تکــاپو و نشاطی ســرگرفت
    حرمتش واجـب بود چون هست نــای شــاعران
    هر چــــه دارد از دل خسـته شـــاعر بـــرگرفت
    شـــد شمــایل آینـــه از منظـــر و از منــزلـــــت
    عقــل هوشیــاران این قـوم یکسره از سر گرفت
    عیسی خانی حرمتش را نیک دار با عزت است
    فصل نامه شمیــرام شهرتــی در شـــــأن گرفت

                    گورگیز عیسی خانی
                       اورمیه

       چند شعر از فلورا قاجاريان
  از درخت تازه شکوفه زده پرسيدم:
   می دانی تا بحال چند پيرهن عوض کرده ای؟
   گفت: نه! فقط می دانم که اين لباس را دوست دارم.

                               24/12/86

   خورشيد داغ تابستان در تنم شناور است
   و من هنوز
   سرما را در سراسر وجودم حس می کنم
   شايد انبان يخ قرون و اعصار درونم
   آب نشده
   و من بايد هزاره ای ديگر را
   برای احساس لحظه ای عشق و گرمای هستی منتظر باشم.

                               خرداد 1389     
   چه آسان می توان بود
   چه آسان مِي توان رفت
   زندگی لحظه ای کوتاه بين بود و نبود است
   می توان به آسانی از آن دست شست
   به آسانی راندن يک پشه از پشت گوش
   يا شنيدن خبر سقوط هواپيما در جنگل مه آلود

                               تير 1389

     بياد آموزگار بزرگ
        کوروش بنيامين

در پهنه زبان و ادبيات اشوری رابی کوروش بنيامين چهره ای درخشان است. او بعد از مار توما اودو مهم ترين تأثير را در پيشرفت زبان آشوری بجا گذاشته است. در باره او که الگوی يک معلم بود و بحق روز وفاتش روز معلم اعلام شده است، بسيار گفته و نوشته اند. او که متولد 1914 در شهر اورميه بود، و اصليتش به روستای سپرغان می رسيد، پس از اتمام تحصيلات ابتدايی و متوسطه( ابتدا مدرسه آمريکايی و سپس مدرسه دولتی شهر اورميه) به تحصيل در دانشسرای تربيت معلم پرداخته و سپس به شغل شريف آموزگاری در مدارس دولتی پرداخت.بعد از آن به شهر تهران کوچ کرد و با توجه به کمبودهای موجود در زمينه تدريس زبان آشوری، به تدوين شش کتاب درسی اقدام کرد. اين کتابها چنان پر بار بود که نه تنها هزاران جوان آشوری از طريق آنها آموزش ديدند، بلکه هنوز بعد از گذشت حدود 60 سال محور آموزش زبان آشوری می باشند.

ارزش کار رابی کورورش در آن بود که توانست با تدوين اين کتابها، آموزش زبان مادری را که قبلأ در هر مدرسه و آموزشگاه، بروشهای مختلف و نا منظم صورت می گرفت، سيستماتيک کرده و نظم ببخشد. او علاوه براين شش کتاب، يک کتاب آموزش زبان برای بزرگسالان و دو کتاب داستان بنام (قضاوت حيوانات(ܕܝܵܢܬܵܐ ܕ ܚܲܝܘܵܬܸ̈ܐ) و سوار کبير(ܪܲܟܵܒܼܵܐ ܙܲܚܡܵܐ) تأليف نمود که از تأليفات ارزشمند ادبيات آشوری بشمار می رود. در عين حال او با بسياری از نشريات آشوری مانند روزنامه آشور همکاری داشه و بدين ترتيب نقش بسزايی در پيشبرد ادب و فرهنگ آشوری داشت.
رابی کوروش بنيامين يکی از چهره های روشنفکر جامعه ما بشمار می رفت. او که فردی آگاه و دلسوز بود، در فعاليت اجتماعی نيز در رده پيشرويان بشمار می رفت.او در کنار بزرگانی چون عيسی بنيامين ، ايليا مار يوسف ، ويلسون بيت منصور و آشور مرادخان ، انجمن فرهنگی جوانان آشوری را تأسيس نمود .اين انجمن که بعدها فعال ترين سازمان فرهنگی آشوریها شد، فعاليت های چشم گيری در زمينه گسترش زبان و ادبيات آشوری و بخصوص نشر کتاب و جزوه و مجله داشت و توانست چنان تأثيری بر جامعه آشوری بگذارد که تعداد قابل توجهی از جوانان به عضويت آن درآيند. رابی کوروش بنيامين از خانواده ای با فرهنگ بود. مادر او رابی مرگنيته از زنان فاضله و مربی زبان آشوری روستای سپرغان بود. برادر او اپريم اويملک بنيامين نيز شاعر و از فعالان فرهنگی بود که در سال 1990 در کرکوک در گذشت.
آموزگار بزرگ کوروش بنيامين، از زمان شروع به کارآموزگاری در 1938 تا پايان عمر خود به مدت 42 سال به آموزش زبان مادری و تأليف و نشر کتاب پرداخت. اکنون پس از گذشت 50 سال هنوز فرزندان ما با کتابهایی که تأليف نمود زبان مادری را می آموزند . روحش شاد و يادش گرامی باد.

        تأثير زبان سريانی در فارسی 

ܘ
ܘܲܙܘܸܙ: وازوز بمعنی وزوز کردن
ܘܵܝ؛ ܘܵܝܵܐ: وای، وايا، که در فارسی هم همين معنا را دارد
ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ: وَلوَلته، کلمه ولوله از آن می آيد
ܘܲܥܕܵܐ: وادا، همان وعده و قرار
ܘܲܪܝܼܕܵܐ: واريدا بمعنی وريد و رگ
ܘܲܪܲܩܵܐ: وَرَقه که همان ورقه فارسی است
ܘܲܫܡܵܐ: وَشمه ، همان يشم فارسی به معنای نوعی سنگ گرانبها است
ܘܵܨܠܵܐ: وَصله در فارسی وصله ، از ريشه ܘܵܨܸܠ یعنی وصل کند.
ܙ
ܙܲܒܪܵܢܵܐ: زبرانا به معنی زبر و خشن
ܙܲܓܵܐ: زَگه که همان زنگ است و ريشه آن ܙܲܢܓܵܐ:زنگه
ܙܵܓܼܵܐ: زاغا همان زاغ است و جوجه
ܙܓܼܘܿܪܵܐ: زغورا (ܙܩܘܼܖ̈ܵܬܸܐ: زيگورا ت )از کلمه ܙܩܘܼܪܵܐ به معنای بافتن
ܙܲܗܠܵܐ: زَهله ، همان زهله است به معنای ميل و رغبت
ܙܵܕܵܦܵܐ: زَدَپه، همان صدف است
ܙܵܘܓܵܐ: زوگه که همان کلمه زوج است
ܙܘܼܢܵܪܵܐ: زونارا، همان زنار است بمعنای کمربند
ܙܘܿܪܢܵܐ: زورنا، همان سرنای فارسی است
ܙܲܝܢܵܐ: زينه همان زين و اسلحه است و ܡܙܲܝܢܵܐ: مزينه بمعنای مزين
ܙܝܵܢܵܐ: زيانا، همان زيان است
ܙܲܚܡܵܐ: زَخمه، در فارسی ضخم و ضخيم از آن می آيد
ܙܲܡܒܵܩܵܐ: زَمبقه به معنای زنبق
ܙܲܡܙܲܡܬܵܐ: زَمزَمته، به معنای زمزمه
ܙܲܡܢܵܐ: زَمنه به معنای زمان. در آشوری ܙܲܡܢܸ̈ܐ ܘ ܕܵܖܸ̈ܐ مصطلح است
ܙܡܲܪܓܕܵܐ: زمرگده، همان زمرد است
ܙܝܼܠܗ݇ܘܿܙܵܐ: زيلوزه، در فارسی بصورت زيلو درآمده است
ܙܲܠܙܸܠ: زَلزِل به معنای تکان بخورد که زلزله از آن است
ܙܲܠܸܠ:ܨܲܠܸܠ : زَلِل به معنای صاف شود.کلمه زلال مشتق از آن است
ܙܲܠܵܐ: زَله يا ܣܸܠܵܐ: سله، در فارسی بصورت سيلی درآمده است
ܙܲܢܒܘܼܪܵܐ: زَنبوره يا ܕܸܒܘܼܪܵܐ: دبورا که همان زنبور است
ܙܲܢܓܸܠܘܿܟܵܐ: زَنگولکه همان زنگوله است يعنی زنگ کوچک
ܙܢܵܝܵܐ: زنه يه بمعنی فسق و فجور، کلمه زنا از آن مشتق شده است
ܙܲܕܝܼܩܵܐ: زَديقه، کلمه صديق از آن است
ܙܸܦ̰ܬܵܐ: زِفته، همان زفت است بمعنای قير
ܙܲܩܙܸܩ: زاقزق؛ زق زق کردن از آن می آيد
ܙܲܪܓܵܐ: زَرگه يا زرقه (ܙܲܪܩܵܐ) بمعنای زرد است
ܙܲܪܙܸܪ: زارزِر،زر زر کردن از آن می آيد
ܙܲܪܢܝܼܚܵܐ: زَرنيخه، همان زرنيخ است
ܙܪܵܥܵܐ: زراعا بمعنی کشت و زرع، ܡܲܙܪܲܥܬܵܐ: مازراعتا: مزرعه
ܙܲܪܵܦܵܐ: زَرَپه، همان زرافه است. مشتق از ܙܲܪܘܿܦܘܿ (زروپو) اکدی

        اسطوره های بين النهرينی
              (حماسه انزو)

در اين حماسه هم يک مدعی شورشی برای تحصيل قدرت فائقه، به حيله و نيرنگ متوسل می شود تا به مقصود خود برسد، و بايد يک نجات بخش پيدا شود و در نبردی قهرمانانه غاضب را شکست دهد. دراين مورد با انزوی شرور، جاه طلب و پرنده شکلی که فرزند آنو است مواجه هستيم.
اين حماسه بار ديگر با همان جمله مرسوم آغاز می شود ” من می خوانم…” در روايت استاندارد، قهرمان حماسه نينورتا خدای جنگ است. در روايت بابلی کهن، قهرمان حماسه نين گيرسو خدای حامی شهر گيرسو، در بين النهرين مرکزی است. اين روايت خلاصه نوشته شده و فقط بخش کوچکی از آن را در اختيار داريم.
داستان با مقدمه ای آغاز می شود که نينورتا را معرفی می کند و از اعجازهای نيرومند او سخن می گويد. سپس خدايان گزارش ولادت اِنزو را به اِنليل می دهند، توصيف کامل او بسيار تکه پاره است، اما از آنچه نوشته شده می توان فهميد که وی دارای صلابت، قدرت و خشم بوده است. نخست اِآ، اِنليل را تشويق می کند که اِنزو را به عنوان محافظ شخصی خود برگزيند و انليل، انزو را به نگهبانی اتاق خود منصوب می کند. انليل غالبأ در حضور انزو در آب مقدس حمام می کند. انزو آرزومندانه نگاه می کند:
“چشمان او به ادوات قدرت انليل خيره می شد،
تاج خدایی او ، جامه آسمانی او،
لوح تقدير در دستانش. انزو خيره شد،
و انزو به خدای دورانکی، پدر خدايان، خيره شد،
و تصميم گرفت قدرت انليل را غضب کند.”
وی بزودی نقشه شيطانی خود را به اجرا در می آورد.
“و در مدخل اتاق که غالبأ از آنجــا خيره می نگريست، به
انتظار آغاز روز نشست .
هنگامی که انليل در آب مقدس حمام می کرد،
برهنه بود و تاج خود را بر تخت نهاده بود،
لوح تقدير را به چنگ آورد،
و قدرت انليل را با خود برد.
انزو می گريزد و با نشان سلطنتی آسمانی مخفی می شود، و آنو بلافاصله خواستار قتل انزو می شود. نخست به سراغ فرزند خود اَدَد می رود و از او می خواهد که با استفاده از سلاحش، آذرخش، انزو را از بين ببرد و به او وعده می دهد که اگر موفق شود در جمع خدايان جايگاهی برتر به او داده شود. اما اَدَد امتناع می کند:
“پدر،چه کسی میتواند به کوه های غير قابل دسترس هجوم برد؟
کدام يک از خدايان فرزند تو بر انزو غلبه خواهد کرد؟
زيرا او لوح تقدير را در اختيار دارد،
فدرت انليل را ربوده است، آيین ها رها شده است!”
او روی برمی تابد و از پذیرش اين مأموريت سر باز می زند.سپس خدایان گررا را احضار می کنند و از او می خواهند که با استفاده از سلاحش،آتش، انزو را را بسوزاند. گررا پاسخ می دهد:
“پدر چه کسی می تواند به کوههای غیرقابل دسترسی هجوم
برد؟
کدام یک از خدایان فرزند تو بر انزو غلبه خواهد کرد؟
زیرا او لوح تقدیر را در اختیار دارد
قدرت انلیل را ربوده است، آئین ها رها شده اند!”
او نیز روی بر می تابد و این مأموریت را نمی پذیرد.
روز بعد، شَرَه فرزند ايشتار را احضار می کنند و از او می خواهند که انزو را با سلاحش …بزند(؟)(چون متن در اینجا شکسته است به درستی نمی دانيم سلاح او چيست). اما شَرَه نيز با عبارتهایی مشابه از پذيرش اين افتخار سرباز می زند.اين بار خدايان ساکت و نوميد می شوند.

سپس، اِآَ خدای عقل در اعماق هستی خود فکری را می پروراند. او بيليت ـ ايلی الهه بزرگ را احضار می کند و از او می خواهد تا نينورتای سينه فراخ، “فرزندمحبوبش” را بيافريند. او اين کار را
انجام می دهد و سپس از نينورتا درخواستی برانگيزنده می کند:
” معبری بساز، و زمان مناسب را تعیین کن
بگذار بر خدایانی که من خلق کرده ام نور بتابد
نیروی جنگی ویرانگر خویش را آماده کن
و بادهای شرور خود را که بر او می تازانی بر او بدرخشان
انزوی جاه طلب را مغلوب کن
و زمین را که من خلق کرده ام غرق کن…این مأوا را خرد کن.
بگذار وحشت بر او فرود آید،
گردباد ویرانگر را علیه او برانگیز
تیر خود را در چله کمان بگذار و آن را با زهر آلوده کن.”
نینورتا که به این صورت برانگیخته شده است، هفت باد شرور را” که در گرد وغبار می رقصند” بر می انگیزاند. او آرایش جنگی هولناکی ایجاد می کند.
انزو و نینورتا در سینه کش کوه با هم روبرو شدند.
انزو به او در نگريست، و با خشم بانگ براو زد،
دند ان های خود را مانند یک اوموـ هیولا نشان داد، ردای پرتوافکن او کوه را پوشاند،
او مانند یک شیر در یک خشم ناگهانی غرید…
سپس نبردی هولناک آغاز می شود:
ابرهای مرگبار فرو باریدند، و یک پیکان، چونان آذرخش درخشید
هیاهوی جنگ در گرفته بود.
نینورتا کمان خود را محکم می کشد و تیر دیگری رها می کند، اما انزو که لوح تقدیر را در دست دارد، به آسانی آن را دفع می کند. نینورتا فرستاده ای را نزد اآ می فرستد تا به او رهنمود دهد. اآ به فرستاده چنین می گوید:
نگذار جنگ فروکش کند، برای کسب پیروزی پافشاری کن!
او را چنان خسته کن که بالهایش را به جدال توفان بفرستد
پس از آنکه تیرت را رها کردی، نیزه ای پرتاب کن
و بالهایش را قطع کن، هر دو بال چپ و راست را …”
فرستاده، نزد نینورتا باز می گردد و رهنمودهای اآ را کلمه به کلمه بازگو می کند.
در این لحظه هیجان انگیز کتیبه شماره دو به پایان می رسد. آغاز کتیبــه شماره سه بسیار تکه پاره است، اما به نظر می رسد که تباهی همچنان حاکم است، گرمای شدید و نوعی سردر گمی که طی آن تیر نینورتا از قلب و ریه انزو می گذرد و پرنده شرور کشته می شود. نینورتا لوح تقدیر را بدست می آورد و خبرهای خوش را برای خدایان ارسال می کند. این حماسه به سیاقی سنتی به پایان می رسد:
تو انزو را مغلوب کردی، او را در اوج قدرتش کشتی،
انزوی جاه طلب را در اوج قدرتش کشتی.
چون تا به این حد دلیربودی و کوه را کشتی،
همه دشمنان را وادار کردی در مقابل پدرت، انلیل، زانو بزنند.
نینورتا چون تو تا به این حد دلیر بودی و کوه را کشتی،
و همه دشمنان را وادار کردی در مقابل پدرت، انلیل، زانو بزنند.
فرمانروایی مطلق و هر گونه آیین منحصر به فردی به تو تعلق می گیرد.
خدایان سپس بیست نام افتخار آفرین بر او می گذارند، درست همان طور که مردوک نیز در پایان حماسه آفرینش نامگذاری می شود.

            منبع:اسطوره های بين النهرينی نوشته: هنريتا مک کال

      نکاتی از طب گیاهی
      خواص درمانی سیب

برای جلوگیری یا درمان یا پیشگیری از:
کلسترول: پوست سیب راخشک کرده و به قطعات ریز تقسیم کنید. یک قاشق سوپخوری از آن را در یک لیوان آب بریزید و بمدت 15 دقیقه آن را در ظرفی بجوشانید، ازصافی رد کرده و روزی 2 بار بعد از غذا بنوشید.هرروز صبح ناشتا یک سیب میل کنید کلسترول خونتان پایین میا ید.
اسهال : 120 گرم از برگ و یا پوست خشک شده درخت سیب را در یک لیتر آب سرد ریخته، بمدت 10 دقیقه بجوشانید وبعد بگذارید بمدت 10 دقیقه دم بکشــد. بعدازصافی رد کرده و با عسل شیرین کنید و پس ازهرغذا یک فنجـــان از آن را بنوشید. در موارد خشـکی حاد روده نیزمی توانید از سیب استفاده کنیـد. 500 گرم سیب له شـده را هر روزبدون پوســت و هستـه و زوایِد داخل آن، میل کنید بشرط آنکه دو روز غذا نخورید.
نقرس: پوست سیب را بپزيد و طبق دستورکلسترول، خشک و ریز کـــرده و مقداریک قاشق سوپخوری از آن را دریک لیوان آب ريخته ، بمدت 15 دقيقه بجوشانید و از صافی رد کنيد و روزی 2 بار بعد از غذا بنوشید . هر روز صبح ناشتا یک سیب میل کنید، درد نقرس رفع میشود
تبخال: تعداد 2 تا 3 سیب را از وســط نصف کرده با پوست در یـک لیترآب سرد بریزید و بمدت یک ربع بجوشانید و بگذارید 10 دقیقه دم بکشد و بعـــد ازغدا 3 فنجان از آن را بنوشید.
ورم کلیه: پخته شده پوست سیب را طبق دستورنقرس به همان مقدارو همان میزان میل کنید. برای ورم مثانه هم موثر میباشد و مدراست.
رماتیسم: سیب پخته به همــان میزان و همـان روش فوق ، درد رماتیسم را برطرف میکند ، سرفه را کم و عوارض سرما خوردگی را برطرف میکند.
پیری: هرروز صبح ناشتا عصاره یک سیب تازه را با پوست ( بدون تخم وزواید آن ) خرد و از صافی رد کرده و بنوشید تا جوان تر و تازه تر بمانید.
برای جلوگیری از آلزایمر:
1ـ هفته ای یک لیوان آب انگور میل کنید.
2ـ صبحانه املت اسفناج میل کنید. برای یادگیری نیز مفید است.
3ـ 1 قاشق چایخوری رزماری را با یک لیوان آب جوش بمدت 10 دقیقه دم کرده و بنوشید. از سردرد و فراموشی جلوگیری می کند.
4ـ مقداری رزماری را روی سر گذلشته و نفس عمیق بکشید، از فراموشی جلوگیری می کند.
موارد زیر نیز مانع فراموشی می شوند:
خوردن سیب ، انگور، کشمش، نخود و مغزهایی مانند بادام و گردو….ماهی بمدت دو روز در هفته، نان سبوس دار، شربت ریحـــان. کنترل چربی خون،پیاده روی بمدت 20 الی 45 دقیقه در روز،تنفس عمیق،مطالعه زیاد، حل کردن جدول، شنیدن موسیقی، خندیدن،امانت داری و درستکاری، زندگی آرام وخوش، خوب دیدن، منفی بافی نکردن، حسرت زندگـی دیگران را نخوردن، تغذیه خوب، اعصــاب آرام، برنامه ریزی در آغـــاز هر روز، وقت گذاشتن برای خود، لذت بردن از زندگی و شکر گزار بودن.

تهیه کننده: بانو نینوی پطرس از اورمیه

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Thursday, July 21, 2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.