(3)The subject is in Assyrian & Persian

Bulletin No. 3

ܚܒܼܝܫܬ̈ܐ ܕ
ܡܢܝܢܐ 3 ܣܬܘܐ 2010

 ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
 ܦܘܬܚܐ ..........................................1
  ܡܫܘܚܬܐ.........................................2
  ܒܪܟܼܬܐ ܕ ܥܐܕܐ...... .............................3
  ܗܩܝܬ...........................................4
  ܛܒ̈ܐ............................................6
  ܡܫܘܚܬܐ.........................................7
  ܒܘܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܐ.....................9

  ܒܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ
    اخبار انجمن...................................................11
    تأثیر زبان سریانی در فارسی..............................12
    داستان...........................................................14
    شعر.............................................................15
    چهره زن آشوری در تاریخ.................................16
    معرفی کتاب...................................................18

        ܦܘܬܚܐ

ܚܘܼܒܵܐ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܝܠܸܗ ܡܪܲܟܒܼܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܬܘܵܬܸ̈ܐ ܘܟܸܪܝܵܐ ܒܪܸܬܡܵܐ،ܐܝܼܢܵܐ ܗܲܪ ܒܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܝܠܸܗ ܪܵܒܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܘ ܥܲܡܘܼܩܵܐ. ܚܘܼܒܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܘܼܗܲܒܼܬܵܐ ܝـܠܸܗ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ ܘ ܡܼܢ ܣܢܝܼ̈ܩܘܼܝܵܬܸܐ ܝܠܸܗ ܟܸܡ ܐܲܢܲܢܩܵܝܸܐ̈ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܘ ܗܵܘܵܐ ܩܵـــܐ ܚܲܝــܘܼܬܵܐ ܕ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ.
ܡܼܢ ܓܵܘ ܟܠܵܝ ܦܸܨܠܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕ ܚܘܼܒܵܐ؛ ܚܘܼܒܵܐ ܕ ܝܸܡܵܐ ܗܿܘ ܒـــܘܼܫ ܪܲܒܵܐ ܘ ܥܲܡܘܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܕ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܚܸܙܝܵܐ ܓܵܘ ܒܪܝܼܬܵܐ. ܚܘܼܒܵܐ ܕ ܝܸܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܘ ܕܠܵܐ ܣܵܟܼܵܐ،ܠܲܝܬ ܠܸܗ ܫܲܖ̈ܛܸܐ ܘ ܡܲܗܵܢܸ̈ܐ ܘ.. . ܝܸܡܵܐ ܟܸܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܠܙܲܖ̈ܥܘܼܗܿ ܒܟܠ ܚܕܵܐ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕ ܗܵܘܝܼ ܒܝܼܘܼܗܿ. ܚܘܼܒܵܐ ܕ ܝܸܡܵܐ ܠܵܐ ܝܠܸܗ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܒــܥܘܼܬܪܵܐ ܝܵܢ ܒـܫܘܼܦܪܵܐ ܘ ܕܲܪܓܼܵܐ ܝܵܢ ܫܸܕܬܵܐ ܕ ܝܵܠܘܼܗܿ.ܚܒܵܩܵܐ ܕ ܝܸܡܵܐ ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܠ ܝܵܠܘܼܗܿ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܕ ܗܵܘܝܼ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܘ ܦܫܝܼ̈ܡܸܐ ܘ ܡܘܼܠܝܸ̈ܨܸܐ ܩܵܐ ܕ ܫܵܕܠܵܠܗ݇ܘܿܢ ܘ ܡܲܫܠܝܵܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܟܠ ܚܕܵܐ ܚܲܫܵܐ، ܡܲܪܥܵܐ ܘ ܟܸܐܒܼܵܐ ؛ ܐܝܼܕܘܼܗܿ ܡܪܲܚܡܵܢܸܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܡܲܪܗܲܡ ܝܢܵܐ ܚܸܪܫܵܢܵܐ ܕ ܟܲܕ ܡܲܬܒܼܵܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܕܲܖ̈ܒܵܬܵـܝ؛ ܒܸܕ ܒܲܣܡܝܼ ܗܲܪ ܒܗܿܘ ܪܦܵܦܵܐ.
ܨܲܠܡܵܐ ܕ ܝܸܡܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܕ ܚــܕܵܐ ܡܲܠܲܐܟܼܬܵܐ ܝــܠܸܗ ܓܵܘ ܫــܡܲܝܵܐ ܕ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ، ܨܲܠܡܵܐ ܕ ܫܲܝܢܵܐ ܝـܠܸܗ ܘ ܚܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕ ܦܲܪܘܼܩܵܐ ܝــܠܸܗ ܠܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܘ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܕ ܖܸ̈ܥܝܵܢܘܼܗـܝ.ܗܵܕܟܼܵܐ ܗܿـܝ ܙܡܵܪܬܵܐ ܟܸܡ ܚــܠܝܼܬܵܐ ܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܠــܒܵܠܵܐ ܕ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܗܲܠ ܥܕܵܢܵܐ ܕ ܡܵܘܬܘܼܗـܝ ، ܙܡܵܪܬܵܐ ܕ ܠܵܐܝ ܠܵܐܝ ܕ ܝܸܡܵܐ ܝܠܵܗܿ.
ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܝܸܡܵܐ ܠܡܝܲܩܘܼܪܸܐ ، ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕ ܒܲܖ̈ܟܲܚ ܩܵܕ݇ܡ ܐܲܩܠܘܼܗܿ ܘ ܢܵܫܩܲܚ
ܠــܗ݇ܘܿܢ ܐܝܼܕܵܬܘܼܗܝ ܫܘܼܖ̈ܫܝܸܐ ܡܼܢ ܥܲܡܠܵܐ(ܙܲܗܡܲܬ) ܕ ܝܵܘܡܵܐ ܘ ܠܲܝܠܸܐ. ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܕ ܡܵܫܲܚ ܠــܗ݇ܘܿܢ ܕܸܡܥܸ̈ܐ ܡܩܘܼܕܫܸ̈ܐ ܕ ܥܲܝܢܘܼܗܿ ܘ ܫܲܕܠܲܚܠܵܗܿ ܪܘܼܚܘܼܗܿ ܓ̰ــܗܝܼܬܵܐ ܒــــܗܿـܝ ܕ ܣܝܼܒܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘ ܡܚܝܼܠܬܵܐ ܘ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܝܵܠܘܼܗܿ، ܟܲܕ ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܖ̈ܒܸܙܸܐ ܝــܠܸܗ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܒــܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕ ܕܘܼܢܝܸܐ ܘ ܡܘܼܢܫܝܼܵܐ ܠܝܸܡܘܼܗـܝ.ܫ̰ܵܪܸܐ ܝܸܡܵܐ ܕ ܦـܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܢܲܦ̰ܫܘܼܗܿ ܘ ܠܲܝܬ ܠܵܗܿ ܝܵܨܘܿܦܸ̈ܐ ܘ ܢܵܛܘܿܖܸ̈ܐ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕ ܣܲܝܒܘܼܬܘܼܗܿ.ܡܸܣܟܸܢܬܵܐ؛ ܕ ܫ̰ܓܼܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘ ܣܸܡܝܸ̈ܐ ܝــܢܵܐ ܥܲܝܢܘܼܗܿ ܡܼܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕ ܒܸܟܼܝܵܐ ܘ ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ ܩܵܐ ܪܘܼܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܕ ܝܵܠܘܼܗܿ. ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܝܸܡܵܐ ܘ ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܝܵܘܡܘܼܗܿ ܕܝܼܠܸܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕ ܡܵܪ݇ܬܝ ܡܲܪܝܲܡ؛ ܝܲܠܕܲܬ ܐܲܠܵܗܵܐ.
1
ܩܵܐ ܝܸܡܝܼ
ܚــܘܼܒܵܟܼܝ ܝܸــܡܵܐ، ܡܸܠܝܵܐ ܡܫܲܝܢܵܐ، ܒܸܝــܬ ܓܵܘܣܵܐ ܝــܠܸܗ ܩܵـــܐ ܓܵܢܝܼ
ܚــܘܼܒܵــܐ ܘ ܫــܠܵܡܵܐ ܡܼܢ ܢܲܦܲܣܵـــܟܼܝ ܒܸــܫـܦܵܟܼܵܐ ܝــܢܵܐ ܠــܝܵـــܘܡܵܢܝܼ
ܡܼܢ ܩܵܕ݇ܡ ܓܸܙܡܸ̈ܐ ܕ ܚܲܫܵܐ ܘ ܡܲܪܥܵܐ ܒܸܪܚܵܛܵܐ ܝــܘܵܢ ܓܵــܘ ܚــܒܵܩܵܟܼܝ
ܫܒܼܘܿܩܠܝܼ ܕ ܫܵܪܝܵܢ ܒـܒܲܝܬܵܐ ܕ ܪܲܚܡܵܟܼܝ ܕ ܦܵܖ̈ܩܝܼ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܟܘܼܖ̈ܗܵܢܝܼ
ܫܸܡܫܵܐ ܕ ܦܲــܐܬܵܟܼܝ ܒܸܙܪܵܩܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܒــܫــܡܲܝܵܐ ܕ ܚܲــܝܝܼ ܚܸـــܫܟܵܢܬܵܐ
ܒܲܖ̈ܣܲܡܝܵــܬܵܟܼܝ ܒـܣܸܬܘܵܐ ܕ ܥــܝܼܩــܘܼܝ ܡܲܦܩــܘܼܚܸ̈ܐ ܝــܢܵܐ ܠــܡܲܖ̈ܙܵܢܝܼ
ܟܠܵܗܿ ܕܘܼܢܝܸܐ ܐܸܢ ܣܵܢܝܵـــܐ ܠــܝܼ، ܐܲܢ݇ܬـܝ ܫـــܘܼܪܵܐ ܝــܘܵܬܝ ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ
ܠܕܸܡܥܸ̈ܐ ܕ ܥܲܝܢܝܼ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܟܸܐ ܡܵܫܝܵܬـܝ، ܡܲܬܒܼܵܬـܝ ܠܕܲܪܒܝܼ ܕܸܪܡܵܢܝܼ
ܝܗܸܒܼܠܵܟܼܝ ܨܲܕܪܵܟܼܝ ܩܵܕ݇ܡ ܟܠ ܩܲܕܵܐ ܦܠܸܫܠܵܟܼܝ ܥܲܡ ܫܡܲܝܵܐ ܘ ܐܲܪܥܵܐ
ܐܲܢ݇ܬـܝ ܠܵـــܘܓ̰ܲـــܐ ܝـــܘܵܬܝ ܐܲܠܵـــܗܵܝܵـــܐ ؛ ܫܲــܦܪܘܼܢܸܐ ܠـــܚܲܕܸܖ̈ܘܵܢܝܼ
ܦܬܘܿܚܠܸܗ ܥܘܼܒܵܟܼܝ ܥܲܠ ܐܵܗ ܓܵܢܵܐ، ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܚܒܘܿܩܠܝܼ ܐܲܝܟܼ ܫܲܒܼܪܵܐ
ܙܡܘܿܪܝܼ ܙܡܵܪܬܵܐ ܚܠܝܼܬܵܐ ܕ ܠܵܐܝ ܠܵܐܝ ؛ ܡܲܡܛܝܼ ܠܪܘܼܚܝܼ ܪܘܵܚܵܢܝܼ
ܐܝܼܕܵܟܼܝ ܝܸـــܡܵܐ؛ܡܸܠܝܸ̈ܐ ܡܪܲܚــܡܸܐ، ܓܖ̈ܘܿܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܥܲܠ ܪܸܫܝܼ
ܡܲܠܟܬܵܐ ܝــܘܲܬܝ، ܡܲܠܲܐܟܼܬܵܐ ܝـܘܲܬܝ، ܐܲܠܵܗܬܵܐ ܝܘܲܬܝ، ܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܵܢܝܼ؟

                  ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ

                   2009܇1܇10

     ܒܪܝܟܐ ܥܐܕܐ

   ܒܪܝܟܼܬܐ ܫܢ݇ܬܐ 2010

ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܡܛܸܠܸܗ ܥܸܐܕܵܐ ܘ ܥܲܡܘܼܗـܝ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܘ ܫܵܘܕܵܐ. ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܦܩܸܚܠܸܗ ܦܸܩܚܵܐ ܕ ܣܲܒܼܪܵܐ ܓܵܘ ܠܸܒܵܐ ܕ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܣܩܝܼܕܵܐ. ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܣܲܩܘܼܠܵܐ ܝܠܸܗ ܠܒܲܝܬܘܵܬܸ̈ܐ، ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܩܝܼܢܵܐ ܕ ܐܲܪܙܵܐ ܣܩܝܼܠܵܐ ܒܟܵܘܟܼܒܸ̈ܐ ܘ ܙܸܓܸܐ̈ ܘ ܓܘܿܝܸ̈ܐ ܡܓܵܘܢܵܢܸܐ ܘ ܡܲܕܟܼܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܕ ܗ݇ܘܸܠܸܗ ܡܵܪܲܢ ܩܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܘ ܩܵܐ ܫــܩܵܠܬܵܐ ܕ ܚــܛܝܼܵܬܲܢ. ܗ݇ܘܸܠܸܗ ܡܵܪܲܢ ܕ ܡܲܚܙܸܐ ܠــܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ؛ ܗܿـܝ ܕ ܡܘܼܫܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘ ܫܠܵܡܵܐ. ܗ݇ܘܸܠܸܗ ܡܵܪܵܢ ܕ ܗܵܘܸܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܘ ܦܵܐܸܫ ܙܩܝܼܦܵܐ ܩܵܐ ܕ ܡܲܙܒܸܛܠܸܗ ܚܘܼܒܵܐ ܕ ܡܵܪܝܵܐ ܠܟܸܣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ.
ܫܲܪܘܼܝܸܐ ܝܘܲܚ ܠــܫܸܢ݇ܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ 2010 ܘ ܠܸܒܲܢ ܡܸܠܝܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܗܸܒܼܝܼ ܕ ܒܸܕ ܫܲܪܲܚ ܠـܚܕܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܘ ܠـــܚܕܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ .ܠܸܒܲܢ ܡܸܠܝܵܐ ܝـܠܸܗ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܝــܘܼܐܵܒܼܵܐ
(ܒܵܥܘܼܬܵܐ) ܕ ܒــܐܵܗܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܦܵܪܸܣ ܫܠܵܡܵܐ ܒــܬܸܒܸܝܠ ܘ ܚــܘܼܒܵܐ ܫܵܩܸܠ ܫܵܘܦܵܐ ܕ ܚܸܡܬܵܐ ܘ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܘ ܦܠܵܫܵܐ؛ ܘ ܚܲܝܸ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܡܸܠܝܸ̈ܐ ܡܼܢ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܘ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘ ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ.
ܒܲܪܘܼܟܼܘܼܗـܝ ܝܘܲܚ ܠܥܸܐܕܵܐ ܕ ܡܘܼܠܵܕܵܐ ܕ ܡܵܪܲܢ ܝܑܫܘܿܥ ܥܲܠ ܟܠܵܝ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܲܢ ܘ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܡܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܕ ܒܲܖܸ̈ܟܼܠܗ݇ܘܿܢ ܒـܟܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕ ܝܢܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘ ܫܠܵܡܵܐ ܘ ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ.ܦܲܪܦܘܼܠܸܐ ܝܘܲܚ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕ ܒܐܵܗܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܗܵܘܸܐ ܗܲܝܸܪܵܢܵܐ ܩܵــܐ ܟܠܵܝ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܕ ܡܵܨܝܼ ܫܵܒܼܩܝܼܠــܗ݇ܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܟܸܬܖܸ̈ܐ ܘ ܦܘܼܠܵܓܸܐ ܕ ܦܪܝܼܫܲܢ ܝܢܵܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝــܘܿܡ ܘ ܡܵܛــܝܼ ܠــܚــܕܵܐ ܣܵܙܓܵܪܘܼܬܵܐ ܘ ܬܲܪܥــܘܼܬܵܐ(ܣܲܙܓܵܪܘܼܬܵܐ) ܟܠܵܢܵܝܵܐ ܒــܪܲܗܛܵܐ ܕ ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ(ܚــܘܼܝܵܕܵܐ) ܘ ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ ܕ ܐܘܼܡܬܲܢ ܚܲܒܝܼܒܼܬܵܐ ܒــܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ. ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܡܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܕ ܒܵܪܸܐ ܫܲܝܢܵܐ ܘ ܫܠܵܡܵܐ ܒܬܸܒܸܝܠ ܘ ܒܲܝܢܲܬ ܟܠܵܝ ܐܸܡܘܵܬܸܐ ܕ ܒܪܝܼܬܵܐ. ܐܲܡܝܼܢ!

               ܣܝܼܥܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ
                 ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܕ ܫܲܡܝܼܪܵܡ

            ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܚܝܠܐ ܕ ܨܠܘܬܐ
               ( ܡܼܢ ܕܟܼܖ̈ܐ ܕ ܐܘܡܬܐ)

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܝـܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠــܟܲܪܡܵܐ. ܒܸܪܬܵܚܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܲܪܩܸܦܬـܝܼ ܡܼܢ ܚܲܝــܠܵܐ ܕ ܫܸܡܫܵܐ ܥܲܡ ܟܵܘܟܲܪܬܵܐ ܕ ܚـܙܝܼܪܵܢ؛ ܒܸܫܡܵܛܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܙܲܗܪܝܼܖܸ̈ܐ ܕ ܚــܝܵܖ̈ܝܵܬـܝܼ ܓܵܘܵܐ ܕ ܚܲܝܠܵܐ ܕ ܚــܘܼܡܵܐ ؛ ܒܸܟܝܵܡܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵܕ݇ܡ ܥܲܝܢܝܼ.ܡܘܼܦܬܸܠܵܠܝܼ ܐܘܼܪܚܝܼ ܘ ܓܪܝܼܫܵܠܝܼ ܓܵܢܝܼ ܬ݇ܚــܘܼܬ ܛܠܵܢܝܵܬܸܐ ܕ ܚܲܝܠܵܦܸ̈ܐ ܕ ܫܖ̈ܝܼܛܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܦܲܥܘܵܢܵܝ ܠܣܸܦܬܵܐ ܕ ܐܘܼܪܚܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.
ܠܸܐ ܝــܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܪܵܒܵــܐ ܐ݇ܙܝܼܠܵܐ ܕ ܡܛܸܠܵـــܗܿ ܡܢܵܓܸܣܬܲܢ ܥܲܠ ܢܵܬـܝܼ ܦܲܟ̰ܦܲܟ̰ܬܵܐ ܕ ܚܲـــܕ݇ ܙܵܘܓܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܓܢܝܼܙܘܼܗܿ ܓܵܢܵܝ ܡܼܢ ܥܲܝܢܵܐ. ܐܵܦܸܢ ܕ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܕ ܦܵܬܠܸܢܸܗ ܒܵܠـــܝܼ ܠـܓܸܒܵܐ ܕ ܩܵܠܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܕ ܟܸܐ ܥܵܒܸܕܠܵܗܿ ܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܗܲܪ ܒܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܟܲܕ ܒܸܠܝܵܡܘܼܗܿ ܓܵܢܝܼ ܘ ܒܸܐܡܵܪܵܐ: ܠܵܐ ܗܵܘܸܝــܬ ܥܸܠــܬܵܐ ܠــܦܲܪܦܲܣܬܵܐ ܕ ܩܸܢܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ ܙܵܘܓܵܐ ܕ ܚܲܬܵܐܝܼܬ(ܬܵܙܵܐ) ܒܵܥܝܼ ܓ̰ܲܡܥܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܸܖ̈ܫܵܝ ܬ݇ܚــܘܿܬ ܐܲܩــܠܵܝ؛ ܒܪܸܠܝܼ ܡܼܢ ܡܲܦܬܲܠܬܵܐ ܕ ܒܵܠܵܐ ܘ ܗ݇ܘܸܠܝܼ ܒܸܐܙܵܠܵܐ.
ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܟܡܵܐ ܖ̈ܦܵܦܸܐ ܪܥܸܫـܠܝܼ ܒܓܵܢܝܼ ܕ ܠܸܐ ܝــܠܸܗ ܗܿܘ ܩܵܠܵܐ، ܩܵܠܵܐ ܕ ܦܲܟ̰ܦܲܟ̰ܝܵܬܸܐ ؛ ܐܸܠܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕ ܒܸܟܼܝܵܐ ܘ ܨܲܦܠܲܦܬܵܐ ܡܼܢ ܠܸܒܵܐ، ܒܪܓܘܼܕܵܐ ܕ ܣܸܦܘܵܬܸܐ.ܟܠܸܠܝܼ ܡܼܢ ܠܸܐܙܵܠܵܐ ܐܵܦܸܢ ܕ ܚــܘܼܡܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܘ ܐܵܢܵܐ ܒــܝܲܠܙܘܼܝ ܕ ܡܵܛܸܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܫــܘܼܓܼܠܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܟܠــܝܼܵܠܝܼ ܪ݇ܚܵܫܬـܝܼ ܘ ܪܝܼܡܠܝܼ ܥܲܥ ܪܸܫܵܐ ܕ ܨܸܒܥܵܬܸܐ ܕ ܐܲܩܠܝܼ ܘ ܦܘܼܟܸܪܝܼ ܒــܚܲܡܚܘܵܪܘܼܬܵܐ ܠـــܓܸܒ ܒܸܟܼܝܵܐ.ܐܝܼܢܵܐ ܚܙܸܠܝܼ ܕ ܘܲܪܕܝܼܵܐ ܝܠܵܗܿ؛ ܟܲܠܬܵܐ ܕ ܡܲܡ ܢܝܼܣܵܢ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚــܠܝܼܨܬܘܼܗܿ ܒــܪܵܬܘܼܗܿ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܒܓܘܼܠܦܵܢܘܼܗܿ ( ܕܪܵܥܢܵܢܘܼܗܿ) ܥܲܠ ܨܲܕܪܘܼܗܿ ܘ ܨܲܠܘܼܘܸܐ ܝܠܵܗܿ ܒܩܝܘܼܕܵܐ ܕ ܠܸܒܵܐ،
…ܒــܘܿܬ ܚܲܒܪܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܘ ܡܘܼܫܡܸܥܘܼܗـܝ ܩܵܬܲܢ ܒــܘܿܬ ܚܪܵܩܬܵܐ ܕ ܚܕܵܐ ܠܵܢܓ̰(ܐܸܠܦܘܿܢܝܼܬܵܐ) ܒܐܘܼܪܚܵܐ ( ܡܼܢ ܥܵܒܵܕܵܢ ܥܲܠ ܟܘܵܝܬ) ܘ ܚــܢܵܩܬܵܐ ܕ ܟܠܵܝ ܚܵܙܘܿܩܸܐ ܕ ܓܵܘܵܗܿ. ܒـــܗܿـܝ ܕ ܣܘܼܪܘܿ ܛܠܝܼܒܵܐ ܕ ܘܲܪܕܝܼܵܐ ܙܸܐ ܟܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕ ܒــܐܘܼܪܚܘܼܗـܝ ܠܩܲܪܝܼܒܘܼܬܵܐ ܗܵܘܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܚܵܙܘܿܩܸ̈ܐ ܕ ܗܿـܝ ܐܸܠܦܘܼܢܝܼܬܵܐ (ܠܵܢܟ̰) ܒܸܚܙܵܝܬـܝܼ.
ܩܝܼܡܠܵܗܿ ܘܲܪܕܝܼܵܐ ܡܼܢ ܥܲܠ ܨܠܘܼܬܘܼܗܿ ܘ ܒܥܸܠܵܗܿ ܕ ܐܵܙܵܠ݇ܗܿ؛ ܐ݇ܡܸܪܝܼ: ܠܵܐ ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܠܵܟܼܝ. ܐܵܢܵܐ ܐ݇ܙܸܠܝܼ، ܐܲܢ݇ܬـܝ ܝܬܘܿܒܼ ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܵܟܼܝ ܒܗܿـܝ ܕ ܐ݇ܡܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ: ܪܲܒܵܐ ܘ ܓܸܝܪ ܚܲܝܠܵܐ ܕ ܨܠܘܿܬܵܐ، ܗܿـܝ ܕ ܨܲܠܸܠܵܗܿ ܙܲܕܝܼܩܵܐ! ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܚــܘܿܢܝܼ؛ ܗܿـܝ ܕ ܨܲܠܸܠܵܗܿ ܙܲܕܝܼــــܩܵܐ!. ܗܿܝــܓܵܗܿ
ܫـــܦܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܕܸܡܥܸ̈ܐ ܠܨܲܨܵܢܘܼܗܿ. ܐ݇ܡܸܪܝܼ: ܡܿܢ ܕ ܡܼܢ ܥܸܩܪܵܐ ܕ ܠܸܒܵܐ ܛܵܠܸܒܠܵܗܿ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕ
ܣܢܝܼܩـــܘܼܬܸܗ ܡܼܢ ܕ ܗܿܘ، ܗܿܘ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܙܲܕܝܼܩܵܐ. ܛـــܠܘܿܒ ܒܸܩـــܝܘܼܕܵܐ ܕ ܠܸܒܵܐ ܘ ܨܲܠـــܝܼ ܒܨܲܦܠܲܦܬܵܐ ܩܲܕ ܨܵܠܸܐ ܣܘܼܪܘܿ ܨܲܠܵܡܲܬ (ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ) ܥܲܠ ܒܸܪܙܵܐ.
ܒܵܬ݇ܪ ܚܕܵܐ ܫܲܒܬܵܐ ܡܛܝܼܠܵܗܿ ܒܲܪܩܝܼܵܐ( ܬܸܠܸܓܪܵܡ) ܠܐܝܼܕܵܐ ܕ ܘܲܪܕܝܼܵܐ؛ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܲܪܒܥܵܐ ܝܵܠܸܐ̈ ܚـܠܝܼܨܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܡܼܢ ܟܠܵܗ‌ ܗܿـܝ ܠــܘܿܬܟܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܵܝ ܝــܗ݇ܘܵܐ ܣܘܼܪܘܿ ܛــܠܝܼܒܵܐ ܕ ܘܲܪܕܝܼܵܐ ܟܲܠܬܵܐ ܕ ܡܲܡ ܢܝܼܣܵܢ.
ܓܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕ ܨܠܘܿܬܵܐ ܗܿـܝ ܕ ܡܨܲܠܝܼܠܵܗܿ ܙܲܕܝܼܩܵܐ!

                  ܒܝܕ: ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܝܫܘܥ
                   ܛܗܪܢ 2001܇7

           ܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀

  ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܦܝܼܫܠܝܼ ܝܠܝܼܕܵܐ ؛ ܥܲܡ ܓܵܢܝܼ ܛܥܸܢܝܼ ܚܲܕ݇ ܫܸܓܼܕܵܐ،
  ܒܗܿـܝ ܕ ܐܵܢܵܐ ܝــܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ ܚــܘܼܒܵܐ ܒܲܣܝܼܡܵܐ.
  ܫــܒܼܘܿܩܘܿܢ ܕ ܥܲܠ ܬܒـܝܼܪܬܝܼ ܡܸܛܪܵܬܸܐ ܠܵܐ ܐܵܬܝܼ؛ ܕ ܠܵــܐ
  ܟ̰ܵܡܗܸܐ ܢܘܼܪܵܐ ܕ ܚܘܼܒܵܐ ܕ ܡܘܼܠܒܸܟܼܘܼܗܿ ܝܠܸܗ ܪܘܼܚܝܼ!.

                ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܝܫܘܥ
                ܫܒܝܒܐ 2009܇8

         ܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀

      ܛܒ̈ܐ

܀ ܡܘܼܓܡܸܪܵܗܿ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܢ ܠــܚܕܵܐ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܠــܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕ ܗܲܕܵܡܸܐ ܚܲܒܝܼܒܸ̈ܐ ؛ ܦــܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒــܢܝܼܫܵܐ ܕ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕ ܝــܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕ ܝܸܡܵܐ . ܒــܐܵܗܵܐ ܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܕ ܦــܝܼܫــــܠܵܗܿ ܡܘܼܓܡܸܪܬܵܐ ܒـܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕ 27 ܒܬܸܫܪܸܝܢ 2 ܫـــܘܼܖܸ̈ܟܠܗ݇ܘܿܢ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܵـܝ ܡܘܼܥܒܸܖ̈ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܚܲܕ݇ ܪܲܡܫܵܐ ܒܲܣܝܼܡܵܐ . ܒܐܵܗܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܩܖܸ̈ܒܸܐ ܐܸܫܛܵܖܸ̈ܐ ܕ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܩܵܐ ܝܵܠــ̈ܘܿܦܸܐ ܕ ܪܲܗܛܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕ ܝܸܡܵܐ ܒـــܐܝܼܕܵܐ ܕ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܝܲܕܝܼܕܵܐ ܪܵܒܝܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܸܝܬ ܝܫܘܿܥ..ܚܲܕ݇ ܚܘܼܪܙܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒـܐܵܗܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕ ܒܢܘܼܢܸ̈ܐ ܘ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܕ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕܲܥــܒܲܪ ܩـܒܝܼܠܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܒܸܝܬ ܨܵܘܒܸ̈ܐ ܝܲܢ ܦܘܼܖ̈ܩܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝ.ܘ ܡܸܢܵܝ ܝܗ݇ܘܵܘ:ܠܸܢܕܵܐ ܣܛܵܝܦܵܢܣ ـ ܪܵܡܐܝܼܠ ܝܘܼܚܵܢܵܐـ ܐܵܠܸܝܢ ܒܸܝܬ ܗܵܓ̰ܝܼ ـ ܪܵܫܸܝܠ ܚܘܿܫܵܒܙܵܕܸܗ ـ ܐܸܕܓܵܐܪ ܫܲܡܥܘܼܢܝܵܐܢ (ܦܘܼܖ̈ܩܸܐ ܕ ܒܸܝـــܬ ܨܵܘܒܸܐ) ܣܬܝܼܘܸܢ ܒܸܝـܬ ܗܵܓ̰ܝܼ ـ ܕܘܿܢܵܐ ܝـــܘܼܚܵܢܵܐ ـ ܫܵܪܘܿܟܝܼܢ ܣܛܵܝܦܵܢܣ ـ ܐܝܼܵܐ ܒܵܕܵܠ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ ـ ܐܸܕܓܵܐܪ ܫܲܡܥܘܼܢܝܵܐܢ ܘ ܪܵܝܡܘܿܢܕ ܚܘܿܫܵܒܙܵܕܸܗ( ܩــܒܝܼܠܸ̈ܐ ܒــܐܵܗܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ). ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܦ̰ܠܘܿܪܵܐ ܩܵܓ̰ܵܪܝܵܐܢ ܡܵܫܘܿܚܬܵܐ ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܼܠܵܗܿ ܡܓܸܒܵܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܕܲܫܢܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܝ .
܀ ܒܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕ 11 ܒܟܵܢܘܿܢ 1 ܫܘܼܪܸܟܠܵܗܿ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܲܢ ܒـܚܘܼܪܙܵܐ ܕ ܒܵܙܵܪ ܕ ܟܪܸܣܛܡܸܣ ܒــܐܵܘܵܢܵܐ ܕ ܥـܘܼܡܪܵܐ ܕ ܡܵܪܝ ܝܵܘܣܸܦ .ܟܲܕ ܗܘܼܕܵܪܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܲܢ ܠܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܙܲܝܢܘܵܬܸܐ(ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܸܐ) ܕܝܼܠܵܢܵܝܸ̈ܐ ܕ ܥܸܐܕܵܐ ܕ ܝܲܠܕܵܐ ܐܲܝܟܼ ܣܸܩܠܸ̈ܐ ܘ ܡܸܐܟܼܘܼܠܝܵܬܸܐ ܘ ܦܲܛܘܵܓܸܐ(ܚܸܠܝܘܼܬܵܐ)؛ ܗ݇ܘܸܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܢܬܝܼܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ .
܀ ܥܒܼܕܠܗ݇ܘܿܢ ܗܲܕܵܡܸܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܐ(ܬܦܵܩܬܵܐ) ܒܒܸܝܬ ܣܵܒܸܐ ܩܵܐ ܒܲܪܲܟܼܬܵܐ ܕ ܥܸܐܕܵܐ ܕ ܝܲܠܕܵܐ ܕ ܡܲܪܲܢ ܒــܝܵܘܡܵܐ ܕ ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ 8 ܒܟܵܢܘܿܢ 2܇09 .ܟܲܕ ܐܘܼܡܵܢܸ̈ܐ ܡܘܼܚܸ̈ܒܸܐ: ܐܲܠܒܸܪܬ ܫܵܗܒܵܙ ܘ ܪܵܡܐܝܼܠ ܝܘܼܚܵܢܵܐ ܡܘܼܒܣܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܚــܘܼܪܙܵܐ ؛ ܚــܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ ܙܘܼܙܸܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܕܒܼܝܼܚܬܵܐ ܒــܝܲܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܒܸܝܬ ܣܵܒܸܐ.
܀ ܒܲܪܘܼܟܵܐ ܝܠܵܗܿ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܲܢ ܠـܡܲܢܬܲܝܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ ܕ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܫ̰ܵܣܸܝܢܬ ܨܲܠܝܼܒܝܼ؛ ܒܩܢܵܝܬܵܐ ܕ ܕܲܪܓܼܵܐ ܕ ܕܘܿܟܬܘܿܪܵܐ ܒــܦܲܥܘܵܐ ܕ ܡܲܡܠܠܘܼܬ ܢܲܦ̰ܫܵܐ(روانشناسی تربیتی) . ܒܸܛــܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܡܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ ܩܵܬܘܼܗܿ ܒܟܠܵܝ ܪܲܗܛܸܐ ܕ ܚܲܝܘܼܗܿ.

        ܐܖ̈ܒܥܘܢܐ

   ܡܼܢ ܣܸܦܘܵܬܘܼܗܿ ܘ ܫـــܘܼܦܪܵܐ ܕ ܦܵܬܘܼܗܿ ܠܵܐ ܒܲܩܸܪ
   ܡܚــܘܼܒܵܐ ܕ ܐܝܼـــܬ ܠــܝܼ ܐܵܢܵܐ ܩܵܬܘܼܗܿ ܠܵܐ ܒܲܩܸܪ
   ܡܼܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕ ܥܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܕ ܠܵܐ ܚـــܙܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܗܿ
   ܡܠܵܐ ܛܘܼܢܛܸܢܬܵܐ ܡܫܘܼܚܬـܝܼ ܒܢܵܬܘܼܗܿ ܠܵܐ ܒܲܩܸܪ
           ܀܀܀
      ܝܬܝܼܒܼܵܐ ܝܘܸܢ ܓܵܘ ܫـܡܝܼܛܬܵܐ ܓܵܡܝܼ
      ܠܵـــܐ ܡܚܵܝܵـــܐ ܛـܘܿܦܵܢܸ̈ܐ ܒـــܝܲܡܝܼ
      ܒܲܣܵܐ ܒــܥܲܝܢܵܐ ܫــܩܘܼܠܸܗ ܫـܠܵܡܝܼ
      ܐܲܢ݇ܬـܝ ܫܵܪܲܝـــܬܵܐ ܘ ܐܵܢ݇ܬܸܢ ܬܝܵـܡܝܼ
           ܀܀܀
      ܒــܠܸܒܵܐ ܘ ܗܵܘܢܝܼ ܐܝܼـــܬ ܟܘܼܬܵܫܵܐ
      ܟܠ ܚܲܕ݇ ܠـــܚܲܕ݇ ܓܸܒܵܐ ܒܸܓـــܪܵܫܵܐ
      ܚܲܕ݇ ܦܲܩܘܼܕܸܐ ܠـــܓܸܒܵܐ ܕ ܐܘܼܡܬـܝܼ
      ܗܿܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܩܵـــܐ ܚــܠܝܼܬܵܐ ܦܪܵܫܵܐ
           ܀܀܀
      ܬܵܝــܡܘܿܢ ܗܲܡܸܢܲܚ ܠــܐܘܼܕܵܠܸـــــܐ
      ܬܵܝـــܡܘܿܢ ܚܲܫܒܸܢܲܚ ܠــܐܘܼܕܵܠܸــܐ
      ܟܠܲܢ ܫܵܬܲܚ ܡܼܢ ܚܲــܕ݇ ܚܲـــܡܪܵܐ
      ܟܠܲܢ ܫܲـــܕܸܢܲــــܚ ܡـــܐܘܼܕܵܠܸـــܐ
           ܀܀܀

          ܒܘܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕ ܠܫܢܐ

ܟܲܕ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝــܘܲܚ ܩܲܢܝܵܐ(ܩܲܠܵܡܵܐ) ܒܐܝܼܕܵܐ ܘ ܫܲܪܘܼܝܸܐ ܝـܘܲܚ ܠܟܬܵܒܼܬܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ ܡܲܡܠܠܵܐ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܘܲܚ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܥܲܣܩܘܵܬܸ̈ܐ ܡܲܟܠܝܼܵܢܸܐ ܒܐܵܗܵܐ ܪܲܗܛܵܐ. ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝـܠܸܗ: ܕܲܐܝܟܼܝ ܟܵܬܒܲܚ ܕ ܡܲܡܠܠܲܢ ܗܵܘܸܐ ܬܪܘܼܨܵܐ ܘܐܵܦ ܡܸܬܕܲܪܟܵܢܵܐ(ܡܲܦܪܸܡܵܢܵܐ) ܩܵܐ ܩܲܪܝܵܢܘܼܗـܝ؟
ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܡܠܘܼܐܸܐ ܕ ܡܗܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܝܠܸܗ ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕ ܗܿـܝ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܘ ܟܲܕ ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܠܵܐ ܗܵܘܸܐܠܸܗ ܚܸܠܛܸ̈ܐ ܘ ܦܵܘܕܸ̈ܐ؛ ܠܸܐ ܐܵܬܝܵܐ ܩܝܼܢܬܵܐ ܕ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܠܦܲܪܡܘܼܝܸܐ.
ܟܠ ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܚܲܕ݇ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܣܘܼܪܵܝܵܐ(ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ) ܫܲܪܘܼܝܸܐ ܝܠܸܗ ܠܸܟܬܵܒܼܵܐ ܕ ܠܵܐ ܫܸܟ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܘ ܬܲܚܡܘܼܢܸܐ ܝܠܸܗ ܕܲܐܝܟܼܝ ܟܵܬܸܒܼ ܕ ܠܵܐ ܗܵܘܸܐ ܠܸܗ ܚܸܠܛܸ̈ܐ؛ܟܵܬܸܒܼ: ܗܵܕܟܼܵܐ ܝܲܢ ܗܲܕܟܼܵܐ؛ ܐܝܼܡܲܢ ܝܲܢ ܐܝܼܡܵܢ؛ ܐܲܬܝܵܢܵܐ ܬܪܘܼܨܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܝܲܢ ܐܵܬܝܵܢܵܐ؛ ܕܸܫܬܵܐ ܟܵܬܸܒܼ ܝܲܢ ܕܲܫܬܵܐ؛ ܚܸܡܵܐ ܬܪܘܼܨܵܐ ܝܠܵܗܿ ܝܲܢ ܚܘܼܡܵܐ ܘ ܫܪ……ܘ ܦܠܵܛܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܕ ܠܸܐ ܬܲܦܩܲܚ ܒܚܲܕ݇ ܣܝܵܡܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܕ ܠܵܐ ܗܵܘܸܐܠܸܗ ܚܸܠܛܸ̈ܐ ܕ ܗܘܼܓܵܝܵܐ.
ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܟܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܕ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܘܵܠܸܐ ܕ ܗܵܘܝܵܐ ܒܕܲܠܝܼܠܘܼܬܵܐ(ܦܫܝܼܩܘܼܬܵܐ) ܘ ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܵܙܸܡ ܕ ܦܵܝـܫܝܼ ܢܛܝܼܖܸ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܸܐ̈ ܕ ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܠܵܐ . ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܝ ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܕ ܗܲܡܘܼܢܸܐ ܝــܢܵܐ ܕ ܒܸܠܙܵܡܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܕ ܟܠܵܝ ܩܵܢܘܿܢܸܐ̈ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܢܛܝܼܖܸ̈ܐ ܗܲܠ ܗܿـܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕ ܒܸܩــܪܵܝܘܼܗـܝ ܝܢܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣــܘܵܕܵܝܵܐ ܕ ܐܸܕܝܵܘܡ :ܠܸܫܵܢܵܐ ܒــܘܼܠܡܸܟ̰ܵܐ.ܐܵܦ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܡܲܠܦܵܢܸܐ̈ ܕ ܝــܘܿܪܘܿܦ ܡܲܚܫܘܼܚܸ̈ܐ ܝــܢܵܐ ܕ ܙܵܘܥܸܐ̈ ܦܵܝܫܝܼ ܫـــܩܝܼܠܸ̈ܐ ܡܣܲܒܲܒ ܕ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܕ ܡܲܠܲܦܬܵـܝ ܘ ܒܫܵܘܦܵܝ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܸ̈ܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܖ̈ܘܼܫܡܸܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ .
ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕ ܐܵܗܵܐ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ 200 ܫܸܢܸܐ̈ ܡܩܵܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ؛ ܗܿـܝ ܥܕܵܢܵܐ ܕ ܡܼܢ ܒܵــܬ݇ܪ ܟܡܵܐ ܕܵܖܸ̈ܐ ܫܸــــܬܩܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ؛ ܫـܠܝܼܚܸ̈ܐ ܐܲܡܖܸ̈ܟܵܝܸܐ ܘ ܝــܘܿܖ̈ܘܿܦܢܵܝܸܐ ܐ݇ܬܸܠܗ݇ܘܿܢ ܠܕܸܫــܬܵܐ ܕ ܐܘܼܪܡܝܼ ܘ ܛܘܼܪܵܢܸܐ ܕ ܟܘܼܪܕܸܣܬܲܢ ܩܵܐ ܡܲܫܚܲܕܬܵܐ ܕ ܡܫܝܼܚܵܘܼܬܵܐ ؛ ܘ ܫــܘܼܪܸܖܸ̈ܠܗ݇ܘܿܢ ܠــܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕ ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܸܐ ܘ ܛـܒܼܵܥܬܵܐ ܕ ܟܬܵܒܸܐ̈ ܘ ܡܓܼܵܠܝܵܬܸܐ ܩܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣــܘܵܕܵܝܵܐ (ܗܿܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕ ܟܸܐ ܗܲܡܙܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠـܡܵܐ ܒܝܘܼܗـܝ) ܣܲܒܲܒ ܕ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܦܵܠܬܵܐ ܕ ܐܸܡܦܪܵܛـܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕ ܐܵܬܘܿܪ ܘ ܒܵܒܸܠ ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܓܵܘ ܩܘܿܠܘܿܢܝܸ̈ܐ ܕ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܒܐܲܢܸܐ ܡܲܗܲܠܸܐ.

ܗܘܼܓܵܝܵܐ ܕ ܦܝܼܫܠܸܗ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܒܐܲܪܒܥܵܐ ܫـــܠܝܼܚܘܼܝܵܬܸܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ؛ ܟܲܕ ܚܲܕ݇ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ: ܝܠܸܗ، ܗܿܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ:ܝܠܸܐ ، ܚܲܕ݇ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ: ܒܲܝܬܘܼܗـܝ ܗܿܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ:ܒܲܝܬܸܗ ؛ ܚܲܕ݇ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ: ܒܲܝܬـܝ ܗܿܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ: ܒܲܝܬܲܝܗـܝ؛ ܘ ܫܪ……..
ܫــܒܼܘܿܩ ܡܐܵܗܵܐ ؛ ܒــܥܸܠــܬܵܐ ܕ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܕ ܠܸܥܙܸ̈ܐ ܡܘܼܦܠܸܚܸܐ ܒــܛܘܼܪܵܢܸܐ ܕ ܟܘܼܪܕܸܣܬܲܢ ܗܘܼܓܵܝܵܐ ܡܘܼܚܫܸܚܵܐ ܥܲܠ ܒܸܢܝܲܬ ܕ ܠܸܥܙܵܐ ܕ ܐܘܼܪܡܝܼ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܩܒܝܼܠܵܐ ܒــܐܲܢܝܼ ܡܲܗܲܠܸܐ ܘ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܒܛܘܼܦ̰ܣܸܐ ܕ ܠܬܸܚܬ:
ܠܸܥܙܵܐ ܕ ܐܘܼܪܡܝܼ ܠܸܥܙܵܐ ܛܘܪܵܝܵܐ
ܗܵܘܝܼ ܗܵܘܲܝ̈
ܝܘܲܚ ܝܘܸܚ
ܗܵܘܲܚ ܗܵܘܸܚ
ܫܵܬـܝܼ ܫܵܬܲـܝ
ܡܘܼܡܛܝܼܵܐ ܡܘܼܡܸܛܝܵܐ
ܝܢܵܐ ܝܠܲܝܗـܝ
ܟܲܬܒܲܚ ܟܲܬܒܘܼܚ
ܒܲܝܬܵܘܟܼܘܿܢ ܒܲܝܬܲܘܟܼܘܿܢ
ܦܵܪܫܵܬـܝ ܦܵܪܫܲܬـܝ
ܟܬܵܒܼܘܼܗـܝ ܟܬܵܒܸܗ
ܟܬܵܒܘܼܗܿ ܟܬܵܒܼܵܗܿ
ܟܬܵܒܼܵܝ ܟܬܵܒܲܝ̈
ܟܬܵܒܲܢ ܟܬܵܒܲܝܢ
ܗܿـܝ ܗܵـܝ
ܗܿܘ ܗܵܘ
ܝܘܸܢ ܝܼܗܘܸܢ
ܫܩܸܠܸܗ ܫܩܝܼܠܸܗ
ܐ݇ܙܘܿܠܘܿܢ ܐ݇ܙܸܡܘܿܢ
…… …….

ܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ ܠܵܐ ܝــܘܲܚ ܒܸܚܩܵܪܵܐ ܠـــܚܲܕ݇ ܗܘܼܓܵܝܵܐ ܘ ܡܲܨܠــܘܼܝܸܐ ܠــܗܿܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ؛ ܐܸܠܵܐ ܡܲܕܟܼܘܼܖܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܕ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܘ ܟܸܬܖܸ̈ܐ ܕ ܐܝܼܬ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ܣܵܝܘܿܡܸܐ ܘ ܣܵܦܖܸ̈ܐ ܣــܘܼܪܵܝܸܐ ܟܲܕ ܠܲܝــܬܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܒــܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕ ܗܘܼܓܵܝܵܐ.ܒــܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܘ ܒـܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕ ܕܵܪܵܐ ܕ 21 ؛ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕ ܬܸܩــܢܘܿܠܘܿܓ̰ܝܸܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܐܸܢܬܸܪܢܵܝܬ
ܡܨܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕ ܩܲܖ̈ܒܸܢܲܚ ܠܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܟܠܵܝ ܐܲܬܪܵܘܵܬܸܐ ܕ ܒܪܝܼܬܵܐ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܗܸܫ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܟܸܬܖܸ̈ܐ ܡܲܟܠܝܼܵܢܸܐ ܒܐܵܗܵܐ ܪܲܗܛܵܐ.
ܒــܓܵܗܸ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝــܘܲܚ ܕ ܣܝܵܡܸ̈ܐ ܘ ܟܬܝܼܒܼܝܵܬܸܐ ܕ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܵܐ ܝـــܢܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܛܒܼܝܼܥܸ̈ܐ ܒــܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܓܲܠܝܵܬܸ̈ܐ ܒــܥܸܠܬܵܐ ܕ ܦــܪܝܼܫܘܼܬܵܐ ܕ ܗܘܼܓܵܝܵܐ؛ ܘ ܐܸܢ ܙܸܐ ܦܵܝــܫܝܼ ܒــܘܼܣܡܸܢܸܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܸܕ ܫܲܚــܠܸܦܝܼ ܠــܗܘܼܓܵܝܵܐ ܕ ܗܿܘ ܣܝܵܡܵܐ؛ ܕ ܐܵܦ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܒــܓܵܢܘܼܗـܝ ܠܸܐ ܦܵܪܸܫܠܸܗ ܣــܝܵܡܘܼܗـܝ.ܘ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܘܲܚܬܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܥܸܠــܬܵܐ ܕ ܐܵܗܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܣܵܝــܘܿܡܸ̈ܐ ܫܵܒܼܩܝܼܠܸܗ ܩܲܢܝܵܐ ܘ ܠܵܐ ܟܲܬܒܼܝܼ ܒــܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܵܝܵܐ.ܫܒܼܘܿܩ ܡܐܵܗ ܠܸܐ ܡܲܨܲܚ ܣܲܖ̈ܒܲܚܠܵܗܿ ܕ ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܦܪܵܐ ܘ ܢܵܓܘܿܕܘܼܬܵܐ(ܓܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ) ܓܵܘ ܣܲܓܝܘܼܬ ܐܲܕܫܸ̈ܐ ܕ ܣــܘܼܠܓܵܣܵܐ(ܣܲܝܘܼܡܘܼܬ ܡܸܠܬܵܐ) ؛ ܗܲܪ ܐܲܝܟܼ ܫـܘܼܦܪܵܐ ܕ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ ܕ ܗܵܘܝܵܐ ܣܩܝܼܠܬܵܐ ܒܐܲܕܫܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕ ܘܲܖ̈ܕܸܐ ܘ ܦܸܩܚܸ̈ܐ.
ܒܲܗܪܵܢܬܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣــܘܵܕܵܝܵܐ ܒـــܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝــܠܸܗ ܠــܚ݇ܲܕ݇ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܩܵܐ ܕ ܡܵܛܸܐ ܠــܕܲܪܓܼܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܸܟܼܝܵܐ ܘ ܚܲܝــܠܵܢܵܐ ܘ ܡܸܬ ܡܲܨܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐܵ ܕ ܐ݇ܣܘܼܖܸ̈ܐ ܒܲܝܢܲܬ ܟܠܵܝ ܛـــܝܘܼܦܸܐ̈ ܕ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܬܸܒܸܝܠ. ܘ ܐܵܗܵܐ ܕ ܠܵܐ ܫܸܟ ܝــܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܘܵܠܝܼܵܬܸܐ ܕ ܡܠܲܫܢܵܢܸܐ̈( ܝܲܕܥܵܢܸܐ̈ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ) ܕ ܒــܡܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕ ܚـــܕܵܐ ܐܲܟܲܕܝܼܡܝܵܐ ܕ ܗܵܘܝܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܣܘܼܪܵܐ ܫܲܒܼܛܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܥܸܕܬܵܢܵܝܵܐ ܘ ܐܲܬܪܵܝܵܐ؛ ܫܵܖ̈ܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܠܟܸܬܖܸ̈ܐ ܕ ܡܲܠــܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܵܝܵܐ ܒــܕܵܪܵܐ ܕ 21.ܐܵܗܵܐ ܒـܓܵܢܘܼܗܿ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܚــܕܵܐ ܦܵܨܘܿܥܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕ ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܘ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܒܐܘܼܡܬܲܢ.

                   ܒܝܕ: ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ 

      اخبار

· در تاریخ 6 آذر 1388 جشنی بمناسبت پایان ســـومین دوره آموزش زبان آشوری توسط هیأت مدیره انجمن برگزار شـــد. در این جشن که در حدود بیش از صد تن از شرکت داشتند کارنامه دانش آموختگان توســط آموزگار محترم آقای شمعون بیت عیشو به آنان اعطا شــــد. همچنین از قبول شدگان کنکور و فارغ التحصیلان ســـال پیش تقدیر بعمل آمد و هدیه ای به رســــم یادگار توســـط شـــاعر و مترجم بنام آشــوری خانم فلورا قاجاریان به آنان تقدیم گردید. در این مراسـم هنرمندان محبوبی مانند : خانم ویولت سرگیزی و آقای آلبرت شــهباز با همراهی آقای رام ایل یوخــــنه هنرنمایی نــموده و موجبات شادی و سرور حاضران را فراهم نمودند.
· هیأت مدیره انجمن در مراســـم بازار کریسمس امسال که در تاریخ 20 آذر توســط گروه بانوان کلیسای حضرت یوسف برگزار گردید شرکت نموده و محصولات وهنرهای دســـتی تهیه شده خود را به شــرکت کنندگان عرضه نمودند. سود حاصل از این مراسم صرف کمک به نیازمندان خواهد شد.
· هیأتی مرکب از چند تن از اعضا و دوســــتان انجمن در تاریخ 18 دی 88 جهت تبریک عید میلاد مسیـــح و ســال نو از خانه سـالمندان بازدید بعمل آورد. در این مراسم ضمن هنرنمایی هنرمندان عزیز آقایان آلبرت شهباز و رام ایل یوخنه جهت شـــادی ســالمندان، مبلغی نیز بعنوان کمک مالی تقدیم مدیریت خانه سالمندان گردید.
· خبر تحصیل درجه دکترا در رشته روانشناسی بالینی توســـط خانم ژاسـنت صلیبی که از اعضا فرهیخته و فعال جامعه آشوری بشمار میروند موجب خوشحالی بسیار گردید. برای ایشــــان آرزوی موفقیت روز افزون در تمام عرصه های زندگی داریم.
· شنیدن خبر درگذشت تألم برانگیز دوست عزیز شادروان یولیوس ساده که از فعالان خالص جامعه آشوری بودند، موجب تألم و تأسف فراوان گردید. یاد او همواره در خاطره ها به نیــکی خواهد ماند . خداوند او را بیامرزد و روانش شاد باشد.

       تأثیر زبان آشوری در فارسی
               ( بخش دوم)

ܒ: ب: بوسیله- بسال
ܒܵܒܵܐ: ببه بمعنی بابا
ܒܵܓܼܵܐ: بغه بمعنی باغ- بستان
ܒܲܗܠܵܐ:بهله- بمعنی ابله و جاهل- کلمه بهلول مشتق از این کلمه است
ܒܗܲܪ: بهر- بمعنی روشن شدن- کلمه بهار از این کلمه مشتق شده است
ܒܗܸܬ:بهت بمعنای خجالت- امروزه بمعنای بهت و حیرت است
ܒܘܼܗܬܵܢܵܐ: بوهتنه بمعنی بهتان و تهمت
ܒܘܼܥܕܵܐ:بوعده بمعنی بعد و ابعاد
ܒܘܼܩܵܐ:بوقه بمعنی شدید و قوی- ܩܵܠܵܐ ܒܘܼܩܵܐ یعنی صدای شدید- ܓܲܒܼܪܵܐ ܒܘܼܩܵܐ یعنی مرد قوی هیکل
ܒܘܼܩܥܵܐ:بوقعه بمعنی بقعه و مکان
ܒܘܼܪܓܵܐ:بورجا بمعنی برج
ܒܘܼܬܵܐ:بوته بمعنی بته و شاخه فرعی
ܒܲܙ:بز بمعنی غارت کردن- کلمه بز کشی (بفتح کاف) مشتق از این کلمه و بمعنای بازی است در افغانستان که بز یا گوساله کشته شده ای را سوار کاران در میدان مسابقه از یکدیگر میربایند و به مقصد میرسانند. ܥܲܝܢܸ̈ܐ ܒܲܙܘܿܙܸܐ مشتق از این کلمه است بمعنای چشمان غلرتگر
ܒܲܙܝܼܩܵܐ:بزیقه بمعنای باز(نوعی پرنده شکاری) است
ܒܸܙܪܵܐ:بزرا بمعنی بذر
ܒܸܚܒܘܿܚܵܐ:بخبوخه بمعنی بحبوحه
ܒܲܚܝܼܠܵܐ:بخیله بمعنی بخیل و حسود
ܒܲܝܪܵܐ:بایرا بمعنی بایر و لم یزرع
ܒܝܼܫ:بیش بمعنای بیشتر
ܒܲܝܬܵܐ:بیته بمعنای خانه و بیت و محل
ܒܲܠ:بل بمعنای بل و بلکه
ܒܵܠܵܐ:بله بمعنای بال و کلمه فراغ بال از این کلمه است
ܒܲܠܒܵܠܵܐ:بلبله بمعنای اغتشاش و مختل کردن است . در اصطلاح عامیانه بل بل کننده کسی است که بی سروته و تند حرف میزند. کلمه بابل نیز از آن مشتق شده است زیرا کطبق روایت تورات از بابل خداوند بمامی اهل جهان را مشوش ساخت.
ܒܲܠܓܲܡ:بلغم
ܒܲܠܘܼܛܵܐ:بلوطا- بلوط
ܒܸܠܘܼܪܵܐ:بلوره بمعنی بلور و کریستال
ܒܲܢܵܐ:بانا بمعنی بنا و ساختن
ܒܲܢܲܦ̰ܫܲܓܼ:بنفشه بمعنای بنفش و ارغوانی
ܒܲܣܝܼܡܵܐ:بسیمه بمعنای خوب و شیرین
ܒܣܲܪ:بسر بمعنای بی احترامی کردن، دست بسر کردن از این کلمه مشتق شده است
ܒܲܩܵܠܵܐ:بقله بمعنی بقال و خواربار فروش
ܒܪܵܐ:برا بمعنی پسر و فرزند
ܒܲܪܵܐ:بره بمعنی پهنا – کلمه برابرܒܲܪܵܐ ܒܲܪܵܐهم از این کلمه است بمعنی یکسان
ܒܲܪܩܵܐ:برقه بمعنای برق و صاعقه
ܒܲܬ:بمعنای جایی ماندن و بیتوته کردن .
ܒܬܘܼܠܬܵܐ:بتولته بمعنای بتول و دوشیزه

منابع این نوشته عبارتند از:

1- فرهنگ جامع فارسی – آشوری تألیف ویلیام سرمس چاپ 1359
2- دیکشنری برعم اللغه تألیف عودیشو ملکو آشیتا – چاپ 1997
3- دیکشنری سریانی محاوره ای تألیف : مک لین 1895
4- دیکشنری سریانی بار بهلول (روبن دووال) 1970

        داستان دو دوست

دو دوست در بیابانی بی انتها می رفتند و مشغول حرف زدن با یکدیگر بودند. با هر قدمی که بر می داشتند پایشان در ماسه فرو می رفت و اثری از خود باقی می گذاشت. آنان می رفتند و حرف می زدند ، آنقدر که عاقبت کارشان به مجادله کشید و یکی از آنها سیلی محکمی به گوش دیگری نواخت. سیلی محکمی بود ولی دردناکتر ازآن این بود که دوست سیلی خورده علت آن را نفهمید و با ناراحتی و در حالی که سر خم کرده بود، روی زمین زانو زد و و با انگشت خود روی شنهای بیابان نوشت:-” امروز عزیزترین دوست من به صورتم سیلی زد.”
آنان همچنین به راهشان ادامه دادند، از بیابان گذشتند و سر راه خود به رود خانه ای رسیدند که با شتاب فراوان از میان تخته سنگها راهی را می جست و با جوش و خروش فراوان پیش می رفت و توجهی به دو دوست جوان که دیگر ته مانده خستگیشان نیز نزدیک به پایان بود نداشت.آن دو بی مهابا خود را به آب زدند و بعد از نوشیدن آب فراوان و کمی شنا، آنکه بر گونه دوستش سیلی زده بود، به ساحل آمد و در میان تخته سنگها جایی برای خودش یافت . روی زمین دراز کشید و مشغول تماشای هماهنگی عجیب آبی آسمان با سبزی برگهای درختان و آبی و خاکستری و سیاه سنگها و خروشیدن رود شد و هنوز غرق این منظره زیبا نشده بود که دید دوستش در حال غرق شدن است…..
با عجله از جای خود پرید ، خودش را به آب زد و با هر زحمتی که بود دوستش را نجات داد. بعد از فرط خستگی چشم بر هم گذاشت و خوابید. وقتی از خواب بیدار شد، دوستش این جمله را روی صخره ای کنده بود.”.امروز عزیز ترین دوست زندگیم مرا از مرگ نجات داد.” دیگری با تعجب پرسید:- چرا وقتی بر صورتت سیلی زدم آن را بر ماسه نوشتی ولی وقتی از غرق شدن نجاتت دلدم آن را بر صخره کندی؟. جواب شنید:- برای پایداری دوستی باید بدی را روی شن بنویسی تا نسیم ملایم صحرا همانطور که جاپایمان را پاک می کند، آن نوشته را هم از بین ببرد و کسی از آنچه بین دو دوست پیش آمده آگاه نشود. ولی نیکی را باید بر صخره نوشت تا هیچ طوفانی یارای پاک کردن آن را نداشته باشد. آن دو بی اختیار یکدیگر را بغل کرده و بوسیدند و هنوز که هنوز است نمی دانند چرا قطرات اشک صورتشان را خیس کرد. ( از فلورا قاجاریان)

شعر           شعر            شعر

    به امید گرفتن یک سیب
    به عادت گذشته
    گل سرخی برایت آوردم....
    و تو
    همچنان در قاب سنگی مزارت
    خندیدی و هیچ نگفتی
    من
    نرنجیدم ، نگریستم ، نگریختم ..... 
                          فلورا
               ---------------

           عید میلاد مسیح
       وآغاز سال نو میلادی 2010
   را به آشوریان گرامی بخصوص اعضای
 انجمن بانوان آشوری شامیرام تبریک می گوییم
و برای همه آرزوی سالی بهتر و پر بارتر داریم.

        چهره زن آشوری در تاریخ

مادام دیو لافوا نویسنده کتاب ســفر نامه دیولافوا همسر مارســل دیولافوا مهندس باستان شناس معروف فرانســوی بوده که جهت مطــالعه در ســبک های معمــاری خاوری و باختری و ارتباط آنها با یکدیگر مسـافرتی به خاورمیانه انجام داده بود.
این سفر در سال 1881 صورت گرفته و آقای دیولافوا همراه با همســـرشان از راه ترکیه و قفقاز به ایران آمده و بمدت یکســال در ترکیه و قفقاز و شـــمال و مرکز و جنوب ایران و بین النهرین به مطالعه ابنیه تاریخی قدیم و جدید پرداخته اســـت. در ســــال 1884 دوباره به ایران بازمی گردد و در این مســافرت دوم، مادام دیولافوا همراه شوهر خود بوده اســت. این زن فاضله از هنگام حرکت از فرانســـه تا موقع مراجعت به آنجا وقایع روزانه مســافرت و نتیجه مشــاهدات و تحقیقات و مطالعات شـــوهر خود را مشـــروحأ یادداشـــت کرده و بصــورت کتابی بعنوان ” مســافرت دیولافوادر ایران و شوش و کلده” در پاریس به طبع رسانیده است.
مادام دیولافوا خود یک زن قوی و با قدرت روحی فوق العـاده ای بوده که در زمانه ای که از زنان فقط انتظار انــجام کارهای خـانه داری و رفت وروب و پخت وپز و.. می رفت تصمیم گرفته که شوهر خود را در یک چنین مسافرت خطرناک و خسته کننده همراهی کند. مسیر مسـافرت از شهر مارسی بوسیله کشتی به یونان – قسطنطنیه – تفلیس – یروان – نخجوان – آذربایجان – تبریز بوده اســـت و پس از آن از طریق بصره و بوسیــله کشتی به وطن خود بازگشته اند.یادداشتهای مادام دیولافوا بسیــار جالب و حاوی اطلاعات بسیار مفیدی از زندگی اقوام مختلفی است که در مســیر مســـافرت خود با آنها برخورد داشته است. او در یادداشتهای خود به شرح نکات جغرافیایی و تاریخی و حتی مهندسی مناطق مورد بازدید می پردازد.
بعنوان مثال در روایت مســـافرت خود به تبریز در ابتدا در مورد قناتها توضیح می دهد و اینکه در فلات های مـــرتفع ایران که خشــک و لم یزرع هستند تنها راه رسیدن به آب حفر نقب های طولانی است که به واسطه حفر چاه آن ها را به سطح زمین مربوط می سازند.سپس مادام دیولافوا توضیح می دهد که سترابون ( یکی از علمای جغرافی نویس قدیمی یونانی) تاریخ ســـاختمان قنات های اولیه را به دوران سلطنت افسانه مانند سمیرامیس می رساند . و توضیح می دهد که سمیرامیس ملکه داستانی تاریخی آشـــور و بابل که شهر بابل و باغهای معلقه را ســاخت و از حیثع ظمت و افتخار بر شوهر خود پادشاه نینوس برتری پیدا کرد.
سپس در ادامه از ملاقات خود با یک زن کلدانی صحبت می کند و چنین توضیح می دهد: ” چون تعریف وجاهت این زن همســـایه را در قونسولخانه شنیده بودم که در جمال و کمال بی نظیر اســت ، از او خواهش کردم که جلوتر بیاید و لحظــه ای در مقابل دوربین بایستد تا عکسی از او بگیرم . خوشبختانه خواهـش مرا پذیرفت و دستگاه عکاسی مرتب شد ولی متأسفانه دیدم که آفتاب در شرف زوال اسـت و شاید نتوانم عکس خوبی از او بگیرم. فورأ دویدم و مارسل را با مدادهای نقاشیش آوردم زیرا فکر کردم شـاید این راخی زیبا نتواند فردا این اظهار لطف را تکرار کند. پس از آنکه من پارچه نازکی که شــانه هایش را احاطه کرده و قســـمت پایین صورتش راپوشیــده بود کمی جابجا کردم دلیرانه روپوش خود را روی شــانه انداخت و چند لحظه ای مانند مجسمه بی حرکت ایستــاد. چشمان سیــاهش مانند نرگس شهلا بسی دلربا و فتنه انگیز اســـت . بینی خوش ترکیبش وجاهت صورتش را تکمیل کرده و بر ملاحتش می افزاید. لبها نازک و کمی گلگون هستند. از خصایص صورتش که کمتر در چهـــره های زیبا دیده می شـــود این اســت که فاصله زیادی مابین بینی و دهان خندانش موجود است . این لعبت زیبا و پریچهره رعنای کلدانی ســرپوشی از پارچه کرپ دوشین به رنگ شنجرفی دارد که به دور سر پیچیده و در جلو پیشـانی گره می خورد. گیسـوانش با رشته های باریکی بافته شـــده و در پشت ســـر افتاده است. البته در هر تار مویش دلباحته ای اسیر و در زنجیر اســت و بی جهت نیست که در وجاهت مشـــهور گردیده اســت. پیراهن قلمــکاری در زیر کلیجه دارد و آن کلیجه هم از پارچه ماهوت نفیسی است که حواشی آن با ابریشم گلدوزی شده است. همین که شـمایل او تمام شد با عجله آمد و دقیقأ نه با سر خمیده نظری به آن انداخت و با تبســمی رضــایت خاطر خود را بروز داد و معلوم بود که از نقاشی هم آگاهی مختصری دارد و پس از آن روی خود را دوباره پوشاند با گرمی از ما تشکر کرد و رفت.”
بیانات مادام دیولافوا بوضوح نشان می دهد که راخی کلدانی تأثیر شـگرفی بر او داشته و این تأثیر نه تنها از زیبایی شگفت انگیز بلکه از فهم ومتانت او بوده اسـت. صفحات تاریخ همواره مملو از چنین بیاناتی درباره زن آشـوری بوده است.

          تنظیم از شامیرام داودپوریان
     برگرفته از کتاب سفرنامه مادام دیولافوا ترجمه همایون فره وشی

            معرفی کتاب

از آخرین کتابهایی که در زمینه تاریخ وادبیات آشـــوری به چاپ رسیــده اســت، کتاب ایرانیان آشوری و کلدانی می باشد . نویســنده کتاب خانم ژاسنت صلیبی ، از چهره های شناخته شده جامعه آشوری و کلدانی می باشد. ایشان متولد ســال 1335 در تهران بوده و مدرک کارشنـاسی ارشــد خود را در رشته روانشناسی تربیتی از دانشــگاه تهران دریافت کرده و اخیرأ موفق به اخد درجه دکترا در همین رشته از دانشــگاه شده اند. ایشان در زمینه روانشناسی ، زبان و مردم شناسی قوم آشـــوری پژوهش و تألیفات متعددی دارند که از میان آنها میتوان به کتب زیر اشـــاره نمود: روانشنــاسی اجتماعی کاربردی (مقاله) ، ســواد زن و توســعه (مقاله) ، آزادی در مسیحیت (مقاله) و …. . آخرین کتاب ایشان بنام ایرانیان آشوری و کلدانی که در 3000 نسخه، توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی در سال 1382 به چاپ رسیده است، اکنون پس از تصحیحات لازم در آستانه چاپ مجدد قرار دارد.
کتاب در 5 فصل به معرفی آشــوری ها و کلدانــی ها ، که از قدیمــی ترین اقوام ساکن ایران هستند می پردازد. این کتاب 100 صفحه ای نشـان دهنده کوشش قابل توجه خانم صلیبی در معرفــی یک قوم تاریخی است که با وجود ســابقه ســکونت بیش از دو هزار ساله در این مرز وبوم ، هنوز برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته اســت. هرچند که معرفــی یک چنین قوم کهنســال، نیازبه بیش از هزاران صفــحه نوشتــه دارد اما خانم صلیبــی در یک خلاصه 100 صفحه ای حــق مطلب را ادا کرده و بخوبــی از عهده چنین رســالتی برآمده اند. فصـول این کتاب عبارتند از: خاستگاه تاریخی آشوری ها و کلدانی ها (فصل 1) ،امپراطوری آشور و ارتباط آن با ایران (فصل 2) ، آشــوری ها در ایران پس از اسـلام (فصل 3)،آشــوری ها در ایران ، از استیــلای مغول تا اواخر قاجار(فصل 4) و آشــوری ها و کلدانـــی های ایران در عصر حاضر(فصل 5) می پردازد.
کتاب در ابتدا ساکنان آشـور را آمیزه ای از سامیان بلاد متمدن جنوبی (بابل و اکد) و قبایل غیر ســامی (که شـــاید ارتباطی با هیتی ها و میتیانی ها داشته باشند و کوه نشینان کرد و قفقاز معرفی می کند. سپس به تشریح تاریخ سیــاسی کشور آشــور و سازمان اداری و دین و اقتصاد و علم و هنر آن می پردازد.

. فصل دوم کتاب به امپراطوری آشــور و ارتباط آن با ایران پرداختــه و پیشینـه تاریخی این قوم را در ایران تشـریح می کند. کتاب می گوید که آشــوری ها بعد از سقوط نینوا (612 ق.م ) تحت حکومت پادشاهان ماد و سپس هخامنشی بوده که بر اساس عدالت و رعایت انصاف بر امپراطوری ایران حکومت می کردند. اشکانیان نیز سیاستی مبنی بر مدارا با اقوام دیگر ساکن ایران داشتند ،اما در دوره ساسانیان آشوریان متحمل کشتارهای فراوانی شدند.
فصل سوم کتاب به تشریح این امر می پردازد که آشوری ها با تأسیس سـه مرکز معـروف آموزشــی یعنی جندی شــاپور و نصیبین و الرها اقدام به انتقال عــلوم از غرب به شــرق( از طریق ترجمـــه متون علمی از یونانی به ســریانی و سپــس به عربی) نموده اند. فصل چهارم به تشـریح این امر می پردازد که در زمان مغول ها آشوری ها روزگار نسبتأ خوبی داشتند و برعکــس در زمان تیموریان ده هزار تن از آنها بقتل رسیدند و باقی آنها تحت فشــار و هراس شــدیدی زندگی می کرده اند. در دوران صفویه آشـوری ها توانسته اند تحت شرایط مناسب آن زمان کلیساهایی را در شهرهای مختلف ایران تأسیس کنند . در زمان افشـــاریه نادر شاه بسیاری از آشــوریها را از اورمیه به خراســان کوچ داد و در جنگ با عثمانی با آنها به مانند بیگانگــان رفتار شــد. در دوره قاجاریه طی جنـــگ ایران و روسیــه بسیـــاری از روستــاهای آشــوری نشین غارت شــدند، اما در دوران ســـلطنت ناصرالدین شــاه مسیحیان به آزادی هایی دست یافتند و به آتها اجازه داده شـــد که به تأسیس مدارس ابتدایی نیز اقدام کنند.
فصل پنجم جنبه های گوناگون زندگی آشــوری ها و کلدانی ها رادرعصر حاضر مورد بحث قرار داده و به پیشــرفت های آنــها در زمینه های اجتماعی و فرهنگی می پردازد. نویسنده کتاب را با این جملات به پایان می رســاند که امیدوار اســت این قوم هر جا که باشــد چه در ایران و چه در کشــورهای دیگر در خدمـت تحقق آرمان های بشردوستانه باشند که تا کنون چنین بوده اسـت. در پایان می توان گفت که با وجود اینـکه کتاب، خلاصه ای از زندگی یک قوم با بیش از شش هزارسال عمر اســت اما برای آشنا یی اولیه با آن کتاب مناسبی است . بخصوص برای سایر اقوام ســاکن در ایران که بعـلت کمبود کتب و مقالات در این مورد اطلاعات بسیار کمی داشته و گاهی حتی از وجود آشوری ها در این کشور اظهار بی اطلاعی می کنند. خواندن این کتاب را به دوستان عزیز توصیه می کنیم.

http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Tuesday, April 26, 2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.