(2)The subject is in Assyrian & Persian

   Bulletin No. 2

ܡܢܝܢܐ 2 ܬܫܖ̈ܝܐ 2009

ܚܒܝܫ̈ܬܐ ܕ ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ
ܒܦܣܘܩܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܦܘܬܚܐ
ܛܒ̈ܐ
ܡܗܢܐ ܝܠܗܿ…
ܡܫܘܚܬܐ
ܗܩܝܬ
دربخش فارسی
اخبار انجمن
تأثير زبان سريانی در زبان فارسی
گفتگوی ما

ܡܢܝܢܐ 2 ܬܫܖ̈ܝܐ 2009

ܦܘܬܚܐ     ܐܲܢܬ݇ܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܒܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܗ݇ܘܝܼܬܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܡܵܪܵܐ ܕ ܚܕܵܐ ܫܸܕܬܵܐ ܪܵܡܬܵܐ ܘ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܒــܐܘܼܡܬܘܼܗܿ.ܒܟܠ ܚــܕܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܗܵܘܝܵܐ؛ ܒܲܪ݇ܬ ܙܵܘܓܵܐ، ܝܸܡܵܐ،ܐܵܣـܝܼܬܵܐ، ܐܘܼܡܵܢܬܵܐ ܣܢܸܓܼܪܝܼܬܵܐ (ܘܲܟܝܼܠ) ܘ ܫܪ.، ܗܿܝ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ ܡܘܼܟܡܸܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠـܟܠ ܚܕܵܐ ܘܵܠܝܼܬܘܼܗܿ. ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܘܲܚ ܒــܐܲܢ݇ܬܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܒـܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܫــܒܼܝܼܚܵܐ ܕ ܐܸܡܦܪܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕ ܐܵܬܘܿܪ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒܼܵܐ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܢܸܩܒܸ̈ܐ ܕ ܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕ ܓܵܢܘܼܗܿ. ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܡܲܠܟܬܵܐ ܒܸܬܝܵܒܼܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘ ܗܲܟܘܼܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܚܲܝܠܬܵܢܘܼܬܵܐ ܘ ܒــܚܲܟܝܼܡܘܼܬܵܐ ܠـܐܲܬܪܵܐ ܕ ܐܵܬܘܿܪ ܗܲܠ ܕ ܣܲܦܘܼܝܘܼܗܝ ܝــܠܵܗܿ ܗܘܼܟܡܘܼܗܿ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕ ܢܝܼܢܝܵܣ ܒܪܘܼܢܘܼܗܿ، ܠܲܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܒܦܸܚܡܘܼܗܿ ܒܐܸܡܘܵܬܸܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ.    ܛܒܼܝܼܒܼܘܼܬܵܐ (ܡܫܲܡܗܘܼܬܵܐ )ܕ ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܡܲܠܟܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܒܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܵܘܡ ܘ ܗܘܝܼܬܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܡܲܒـــܘܼܥܵܐ ܕ ܚــܕܵܐ ܡܲܥܒܼܕܵܢܘܼܬܵܐ ܚܲــܝܠܵܢܬܵܐ ܥܲܠ ܪܵܒܵـــܐ ܡܼܢ ܐܘܼܡܵܢܸ̈ܐ ܡܫܲܡܗܸ̈ܐ ܕ ܬܸܒܸܝܠ ܗܵܕܟܼܵܐ ܕ ܪܵܒܵܐ ܬܸܐܵܛܖ̈ܘܼܢܸܐ، ܐܘܼܦܸܖ̈ܵܝܬܸܐ، ܗܲܩܝܵܬܸ̈ܐ ܘ ܒܸܢܝܵܢܸ̈ܐ ܡܫܲܡ̈ܗܸܐ ܦܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܗܘܼܕܖܸ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܘܼܗܿ.ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܗܿܘ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕ ܚــܕܵܐ ܐܲܢ݇ܬܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝـــܬܵܐ ܕ ܡܲܚــܙܘܼܝܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܕܝܼܠܵܝܵܬܸܐ ܥܸـــܠܵܝܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܠـܒܼܝܼܒܼܘܼܬܵܐ ܘ ܡܟܲܬܫܵܢܘܼܬܵܐ(مبارزه جويی) ܘ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ، ܘ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕ ܐܲܢܝܼ ܕܝܼܠܵܝܵܬܸܐ ܣــܘܼܢܣܸ̈ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ.    ܒܟܠ ܚܲܕ݇ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕ ܥܝܼܩܘܼܬܵܐ ܦــܠܝܼܛܸ̈ܐ ܝــܢܵܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܢܸܩܒܸ̈ܐ ܓܲܢ݇ܒܵܖܸ̈ܐ ܕ ܫــܩܝܼܠܘܼܗܝ ܝܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܡܼܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕ ܬܲܓܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܐܘܼܡܬܲܢ ܘ ܒܚܲܟܝܼܡܘܼܬܲܝ ܘ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬܲܝ ܡܘܼܬܒܸܐ ܝܢܵܐ ܡܵܠܲܓܼܡܵܐ (ܡܲܪܗܲܡ) ܥܲܠ ܕܲܖ̈ܒܵܬܸܐ ܕ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܟܖ̈ܝܼܗܸܐ ܘ ܐܲܠܝܼܨܸ̈ܐ. ܡܼܢ ܐܲܢܝܼ ܢܸܩܒܸ̈ܐ ܝــܢܵܐ ܣـــܘܼܪܡܵܐ ܚܵܢܸܡ ܕ ܡܼܢ ܒܵــܬ݇ܪ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܕ ܡܵܪܝ ܒܸــܢܝܵܡܝܼܢ ܫܸܡܥܘܿܢ ܦܵܛܸܪܝܵܪܟܵܐ ܕ ܥܸܕܬܵܐ ܕ ܡܲܕܢܚܵܐ ܗܲܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܗ݇ܘܸܠܵܗܿ ܡܗܲܕܝܵܢܬܵܐ ܕ ܥܸܕܬܵܐ. ܗܿܝ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒܼܵܐ ܡܘܼܪܕܸܢܬܵܐ ܘ ܝــܠܝܼܦܬܵܐ ܝـــܗ݇ܘܵܐ ܘ ܒــܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܡܗܘܼܕܸܠܵܗܿ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܐܸܠܦܵܪܵܐ ܠܣܦܝܼܢܬܵܐ ܕ ܐܘܼܡܬܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫܬܵܐ ܕ ܬܸܒܸܷܝܠ.    ܐܘܼܦ ܝـــܗ݇ܘܵܐ  ܓ̰ܘܼܕܲܬ ܚܵܢܸܡ ܒܪܵܬܵܐ ܕ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܐܲܒܼܪܵܗܸܡ ܡܘܼܪܗܵܓ̰ ܘ ܒܲܪ݇ܬ ܙܵܘܓܵܐ ܕ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܕܵܘܝܼܕ، ܗܿܝ ܒــܟܲܫܝܼܪܘܼܬܘܼܗܿ ܗ݇ܘܸܠܵܗܿ ܦܲܪܩܵܢܬܵܐ ܕ ܐܲܢܝܼ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܕ ܦــܝܼܫܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܐܘܼܪܡܝܼ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܟܘܵܟ̰ܬܵܐ ܓــܘܼܪܬܵܐ ܕ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܘ ܬܘܼܓܒܸܖ̈ܲܝ ܠܵܗܿ ܒــܬܲܪܣܵܝܬܲܝ ܘ ܒܐܵܣܵܝܬܲܝ.    ܐܲܢ݇ܬܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܡܛܝܼܬܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܠــܚܲܕ݇ ܕܲܪܓܼܵܐ ܥܸـــܠܵܝܵܐ ܒــܪܲܗܛܵܐ ܕ ܝــܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘ ܝܲܕܘܿܥܘܼܬܵܐ. ܒܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܘܲܚ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܸ̈ܐ ܠܲܓ̰ܠܸܓ̰ܵܢܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܪܵܒܝܼ ܣܵܪܵܐ ܩܵܫܵܐ ܐܘܼܫܵܥܢܵܐ . ܗܿܝ ܝـܗ݇ܘܵܐ ܗܿܝ ܢܸܩܒܼܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܕ ܫܩܸܠܵܗܿ ܠܕܲܪܓܼܘܼܗܿ ܡܼܢ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܕ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܕ ܐܘܼܪܡܝܼ. ܐܘܼܦ ܗܿܝ ܝܗ݇ܘܵܐ ܗܿܝ ܡܬܲܪܓܡܵܢܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܢܸܫܸ̈ܐ ܕ ܐܝܼܪܵܢ ܘ ܬܘܼܪܓܸܡܠܵــــܗܿ ܠــܚܲܕ݇ ܟܬܵܒܼܵܐ ܡܼܢ ܠܸــܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܝܼܣܢܵܝܵܐ ܠــܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕ ܦܝܼܫܠܸܗ ܛܒܼܝܼܥܵܐ ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ   1892 ܒܐܘܼܪܡܝܼ. ܪܵܚܝܼܠ ܚܵܢܸܡ ܒܲܪ݇ܬܙܵܘܓܵܐ ܕ ܦܪܝܼܢܣ ܠܸܣܝܼܢܟܘܿܦ̰ ܕܝܗ݇ܘܵܐ ܝܸـــܡܵܐ ܕ ܦܲܪܵܡܲܪܙܚܵܐܢ ܘ ܒܸــܪܙܘܼܚܵܐܢ ܘ ܢܲܙܲܪܐܵܩܵܐ ܝܲـܡܝܼܢܐܲܠܣܲܠܛܲܢܲܬ (ܬܸܠܘܵܝ ܝܗ݇ܘܵܘ ܡܫܲܡܗܸ̈ܐ ܒܐܝܼܪܵܢ ܘ ܟܘܼܢܵܝܵܐ ܕ ܚܵܐܢ ܦـــܝܼܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܼܵܐ ܩܵܬܵܝ ܒــܝܲܕ ܦ̰ܲܬܗܥܲܠܝܼ ܫܵܐܗ ܩܵܓ̰ܵܪ) ܪܵܒܵــܐ ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܵـــܐ ܒـܘܼܬ ܗܲܝܲܖ̈ܝܵܬܸܐ ܕ ܟܸܐ ܥܵܒܼܕܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ .ܐܘܼܦ ܗܿܝ ܫــܩܝܼܠܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟܘܼܢܵܝܵܐ ܕܚܵــܢܸܡ ܡܼܢ ܦ̰ܲܬܗܥܲܠܝܼ ܫܵـــܐܗ ܩܵܓ̰ܵܪ. ܪܵܒܝܼ ܫܘܼܫܲܢ ܐܘܼܫܵܥܢܵܐ ܙܸܐ ܗܿܝ ܒܲܟܼܬܵܐ  ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܐܝܼܪܵܢ ܕ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܣــܝܼܡܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ ܕ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܲܐ ܒܣܲܠܲܡܵܣ.     ܐܸܕܝܘܿܡ ܟܲܕ ܝܘܲܚ ܒܸܚܵܝܵܐ ܒܕܵܪܵܐ ܕ 21 ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܐܲܢ݇ܬܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܡܲܚܙܘܼܝܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܠܥܸܠܵܝܘܼܬܘܼܗܿ ܒܟܠܲܝ̈ ܖ̈ܲܗܛܸܐ ܕ ܚܲܝܘܼܬܵܐ. ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܐܲܪܒܥܵܐ ܦܸܢܝܵܬܸ̈ܐ ܕ ܬܸܒܸܷܝܠ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܚܸـــܙܝܸܐ ܢܸܫܸ̈ܐ ܝܲܩــܝܼܖ̈ܝܵܬܸܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܐܲܝܟܼ̣: ܩܲܝـــܘܼܡܸ̈ܐ ܕ ܡܘܿܬܒܸ̈ܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܸܐ (ܦܵܖ̈ܠܸܡܸܝܢܬܸܐ) ، ܡܲܠܦܵܢܸ̈ܐ، ܐܘܼܡܵܢܸ̈ܐ ، ܐܵܣܝܸ̈ܐ ، ܟܵܬܘܿܒܸ̈ܐ، ܡܵܫــܘܿܚܸ̈ܐ ܘ ܫܪ. ܘ ܒܸـܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ ܕ ܐܲܢ݇ܬܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܕ ܠܵܐ ܐܲܚــܟ̰ܝܼ ܡܗܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒـܦܘܼܠܚܵܢܲܝ̈ ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܡܗܘܼܡܢܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܐܘܼܡܬܲܝ ܘ ܒܟܠܸܗ ܚܲܝܠܲܝ ܒܸܚܦܵܛܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵــܐ ܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܕ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܘ ܕ ܠܵــܐ ܫܸܟ ܚܲܕ݇ ܟܲܢܵܐ(ܣܛܘܿܢܵܐ) ܝܢܵܐ ܕ ܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ.                                                      ܛܒ̈ܐ
 ܀ ܫــܘܼܢܸܠܸܗ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܪܲܫܝܼܕܝܼ ܟܵܗܢܵܐ ܕ ܥܸܕܬܵܐ ܕ ܡܲܕܢܚܵܐ ܕ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܥܲܠܡܵܐ ܒܣܝܼܩܘܼܡ 2 ܒــܐܝܼܠܘܼܠ 2009 ܒܬܸܗܪܲܢ. ܡܲܩܪܘܼܒܼܘܼܗܿ ܝܘܲܚ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕ ܪܸܫܲܢ ܩܵــܐ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܕ ܥܸܕܬܵܐ ܕ ܡܲܕܢܚܵܐ ܘ ܩܵـܐ ܟܠܲܝ ܥܲܠܠܵܢܸ̈ܐ ܘ ܡܫܲܡܫܵܢܸ̈ܐ ܕ ܥܸܕܬܵܐ ܐܵܦ ܩܵــܐ ܒــܢܲܝ ܒܲـــܝܬܘܼܗܝ.ܒܸـܛܠܵܒܵܐ ܝــܘܲܚ ܡܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܣܲܝܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܬܲܝ ܘ ܩܵـــܐ ܟܠܲܝ ܒــܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ.ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܢܝܸܚܠܸܗ. ܀ ܒܸܕ ܫܲܖ̈ܝܼ ܟܠܵܣܸ̈ܐ ܕ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܬܘܿܪܵܝܵܐ ܓܵـܘ 3 ܖ̈ܲܗܛܸܐ: ܫܲܪܘܵܝܵܐ، ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܘ ܥܸܠܵܝܵܐ ܒܸܦܲܠܓܵܐ ܕ ܬܸܫܖ̈ܝܸܐ.ܟܠܵܣܸ̈ܐ ܥܗܝܼܕܸ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܬܚܘܿܬ ܬܲܓܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܡܲܠܦܵܢܬܵܐ ܡܲܕܠܸܝܢ ܣܛܸܝܦܵܢܣ ܕ ܡܘܼܚܕܵܪܬܲܝ ܝܠܵܗܿ ܐܲܢܸܐ ܟܠܵܣܸ̈ܐ ܒܫܸܢܸ̈ܐ ܕܲܥܒܲܪ. ܀ ܫܘܼܖܸ̈ܟܠܗ݇ܘܿܢ 10 ܦܲܖ̈ܨܘܿܦܸܐ ܡܼܢ ܒــܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܒܡܘܼܪܵܝܵܐ ܕ ܫܲܛܪܲܢܓ ܕ ܦــܝܼܫܠܸܗ ܩـܛܝܼܪܵܐ ܒــܝܲܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܕ ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܓܵܘ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕ ܡܵܪ݇ܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܕ ܥܸܕܬܵܐ ܕ ܡܲܕܢܚܵܐ ،ܒܦܪܵܩܬܵܐ ܕ ܐܵܗܵܐ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܡܝܲܩܪܵܐ ܪܵܡܐܝܼܠ ܝܘܼܚܵܢܵܐ ܩــܢܸܠܸܗ ܠــܕܲܪܓܼܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܘ ܡܘܼܩܪܸܒܼܠܵܗܿ ܫܵــــܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܕ ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܚܲــܕ݇ ܕܵܫܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܸܗ. ܀ ܦܪܸܣܠܵܗܿ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܘܝܘܿܠܸܝܬ ܣܲܪܓܝܼܣܝܼ ܟܼܘܿܣܪܘܿܐܵܒܵܐܕܝܼ ܙܲܡܵܪܬܵܐ ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ ܕ ܐܘܼܡܬܲܢ ܠܚܲܕ݇ ܠܘܼܚܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܕ ܙܡܝܼܖ̈ܝܵܬܘܼܗܿ ܕܝܼܠܸܗ ܒܫܸܡܵܐ ܕ ܩܘܼܡܘܼܢ ܚܲܒܼܪܵܘܵܬܸܐ.ܕ ܠܵܐ ܫܸܟ ܐܵܗܵܐ ܙܘܼܠܵܐ ܙܸܐ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܚܸܒܵܐ ܒܝܲܕ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܐܲܝܟܼ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ. ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝــܘܲܚ ܡܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܘܝܘܿܠܸܝܬ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕ ܦܘܼܠܚܵܢܘܿܗܿ ܐܘܼܡܵܢܵܝܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ. ܀ ܦܝܼܫܠܸܗ ܦܪܝܼܣܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕ (ܐ݇ܣܘܿܪܵܐ ܠܵܐ ܫܵܠܡܵܐ) ܟܬܝܼܒܼܵܐ ܒܝܲܕ ܡܝܲܩܪܬܵܐ ܡܸܝܠــܘܿܕܝܼ ܒܸܝܬܝܼ ܘ ܡܬܘܼܪܓܸܡܵܐ ܒـــܝܲܕ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܦ̰ܠܘܿܪܵܐ ܩܵܓ̰ܵܪܝܵܐܢ ܟܵܬܘܿܒܼܬܵܐ ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ ܕ ܐܘܼܡܬܲܢ. ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ 272 ܦܲܐܬܘܵܬܸ̈ܐ ܘ ܒܦܲܥܘܵܐ ܕ ܡܡܲܠܠܘܼܬ ܢܲܦ̰ܫܵܐ(روانشناسی) .
              ܡܗܢܐ ܝܠܗܿ ܪܚܫܬܢ؛ ܢܝܫܐ ܡܛܝܬܐ ܝܠܗ!              ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ ܚܲܝܸ̈ܐ ܕ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕ ܐܝܼܪܵܢ ܐ݇ܬܝܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠــܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫـܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ ܥــܘܼܕܖ̈ܵܢܵܝܸܐ ܕ ܟܢܘܼܫܝܵܬܸ̈ܐ ܢܸܫܵܝܸ̈ܐ (اجتماعات نسوان) .ܟܲܕ ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܲܝ ܐܲܢܸܐ ܩــܛܝܼܖܸ̈ܐ ܝـܢܵܐ ܬܚـܘܿܬ ܣܸܬܪܵܐ (چتر) ܕ ܥܸܕܵܬܸ̈ܐ، ܗܿܝ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܬ݇ܚـܘܿܬ ܓـܘܼܠܦܵܐ ܕ ܥܸܕܬܵܐ ܕ ܡܫـܘܼܕܖܸ̈ܐ ܐܲܡܖ̈ܝܼܟܵܝܸܐ، ܒܵܬ݇ܪ ܕܝܼܵܗܿ ܫــܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ ܗܲܪ ܒــܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܒــܫܸܡܵܢܸ̈ܐ ܕ ܝܲܗܠܵܐ ܕ ܚܝܘܼܛܵܐ، ܡܵܖ̈ܵܬܸܐ ܕ ܐܸܪܘܵܢܵܐ ݂ ܚܵܢܝܼܡܸ̈ܐ ܕ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܘ … ܩܵܬ ܟܠܵܝ ܗ݇ܘܝܸܐ ܝܢܵܐ ܝـܣܝܼܖܸ̈ܐ ܒܓܘܼܠܦܵܢܸ̈ܐ ܕ ܥܸܕܵܬܸ̈ܐ.ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܸܐ ܠܸܐ ܝــܢܵܐ ܗ݇ܘܝܸܐ ܡܛܵܘܖ̈ܵܢܸܐ (پيشرونده)  ܒــܗܿܝ ܕ  ܒـܟܠ ܓܵܗ ܕ ܩܵܬ ܟܵܗܢܵܐ ܕ ܥܸܕܬܵܐ ܝܵܢ ܖܸ̈ܫܵܢܸܐ ܝܵܢ ܘܲܟܝܼܠܸ̈ܐ ܕ ܥܸܕܵ̈ܬܸ̈ܐ ܫܲܚܠܘܼܦܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ؛ ܖܸ̈ܢܝܸܐ ܕ ܖ̈ܵܥـܝܸܐ ܕܝܼܵܝ ܐܸܢ ܠܵܐ ܣܲܙܓܘܼܖܸ̈ܐ ܥܲܡ ܥܒܼܵܕܸ̈ܐ ܕ ܩܵܕ݇ܡ ܡܸܢܵܝ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܐܲܢܸܐ ܣــܝܼܥܵܬܸ̈ܐ ܕ ܢܸܫܵܬܸ̈ܐ ܒܸܢܘܵܠܵܐ ܘ ܒܸܫܠܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܘ.ܡܗܵܕܵܐ ܐܵܦܸܢ  ܕ ܗܲܪ ܒܟܠ ܓܵܗܸܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܝ ܡܘܼܒܝܵܢܬܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܨܝܸܐ ܕ ܡܲܬܒܼܝܼ ܚܲܕ݇ ܟܵܐܪ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܥܲܠ ܦــܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܘ ܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܡܬܵܐ.    ܟܲܕ ܪܸܡܠܸܗ ܕܲܪܓܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܵܐ ܕ ܥܲܡܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܫـــܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܫــܟܘܼܖܸ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܕ ܠܵܐ ܦܲܟܲܪܬܵܐ ܥܲــܠ ܓܵــܘܢܸ̈ܐ ܥܸـــܕܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܘ ܫـــܡܸܗܠܗ݇ܘܿܢ ܫܸܡܵܐ ܕ ܫــܟܘܼܪܵܝ: ܡܵܘܬܒܼܵܐ. ܫܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ ܕ ܢܸܫܵܝܸ̈ܐ ܙܸܐ ܥܲܡܵܐ ܥܲܡ ܓܲܒܼܖܸ̈ܐ ܒــܖܸ̈ܐܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܓܵܢܵܝ ܦܸܪܥܵܐ (شاخه) ܡܵܘܬܒܼܵܝܵܐ ܒــܟܘܼܢܵܝܵܐ(عنوان)ܕ ܦܲــܥܘܵܐ ܕ ܡܵܖ̈ܵܬܸܐ.ܟܲܕ ܐܵܦ ܐܵܢܝܼ ܦܲܥܘܵܢܸ̈ܐ ܙܸܐ ܗ݇ܘܸܐ ܠــܗ݇ܘܿܢ ܩܵـــــܕ݇ܡ ܦܵܘܚܸ̈ܐ ܕ ܕܘܼܖ̈ܵܫܸܐ ܐܵܢܵܝܸܐ ܕ ܥܵܒܼܘܼܕܘܵܬܸ̈ܐ ܕ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܗ.ܕ. ܒـܦܖ̈ܵܫܝܵܬܸܐ ܚܲܕ݇ܬܸܐ ܩܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܸ̈ܐ ܕ ܡܵܘܬܒܼܵܐ؛ ܝܵܢ ܓܵܘ ܦܖ̈ܵܫܝܵܬܸܐ ܕ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܩܵــــܐ ܦܵـــܪܠܸܡܸܢܬ (مجلس) ܕ ܐܲܬܪܵܐ، ܒــܢܦܵܠܬܵܐ ܕ ܐܵܗܵܐ ܘ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕ ܗܿܘ، ܐܲܢܸܐ ܫܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ ܩܸܖ̈ܝܸܐ ܕ ܡܵܖ̈ܵܬܸܐ، ܓܵܗܸܐ ܫـــܦܝܼ̈ܠܸܐ ܘ ܓܵܗܸܐ ܢܘܝܼ̈ܠܸܐ ܝܢܵܐ. ܝܲܥܢܸܐ ܐܵܦ ܐܲܢܸܐ ܫــــܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ ܢܸܫܵܝܸ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܙܸܐ ܗܲܪ ܐܲܝـــܟܼ ܐܵܢܝܼ ܕ ܥܸܕܵܬܸ̈ܐ ܗ݇ܘܝܸܐ ܝـــܢܵܐ ܒܸܢܦܵܠܵܐ ܘ ܒܸܩܝܵܡܵܐ ܘ ܠܲܝܬ ܠــܗ݇ܘܿܢ ܗ݇ܘܝܼܬܵܐ ܚــܕܵܐ ܡܸܬܛܲܘܪܵܢܘܼܬܵܐ  ܫܲܠܡܵܝܬܵܐ (رشد کامل)؛ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ ܕ ܚܸܐܪܘܼܬܵܝ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܙܝܸܐ
ܚܕܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܒܲܗܪܵܢܬܵܐ ܘ ܡܵܪܵܐ ܕ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ.    ܒــܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕ ܫܸܢ݇ܬܵܐ 2007 ܠــــܡܵܪܲܢ ܬܐܸܪܵܗܿ ܢܸܩܒܼܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܕ ܒــܛܲܗܪܵܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܐܲܪܸܫܟܼܵܝܬܵܐ ܕ ܫܵܩܠܵܗܿ ܚܸܐܪܘܼܬܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܘܼܗܿ. ܟܢܸܫـܠܗ݇ܘܿܢ ܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܡܼܢ ܢܸܫܵܬܸܐ ܡܸܢܵܝ، ܟܠܵܝ ܡܘܼܖ̈ܕܸܢܸܐ ܡܵܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܕ ܖܸ̈ܢܝܸܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܩܛܸܖ̈ܘܿܢ(برگزار کردند) ܠܪܵܒܵܐ ܟܢܘܼܫܝܸ̈ܐ، ܒـܝܼܵܝ ܕܖܸ̈ܫܠܗ݇ܘܿܢ ܕܘܼܖ̈ܵܫܸـــــܐ ܕ ܪܲܚــܡܘܼܬܵܐ (مباحث دوستانه) ܘ ܝــܬܸܒܼܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡܚܕܵܕܸܐ ܒܢܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܚܲܕ݇ ܐܸܣܵــܐ (بنا) ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ ܕ ܠܵܐ ܗܵܘܸܐ ܬܸܠܝܵܐ ܒـــܚܕܵܐ ܥܸܕܬܵܐ ܝܵܢ ܚܲܕ݇ ܟܸܢܫܵܐ.ܐܸܠܵـــܐ ܚܸـܐܪܵܐ ܘ ܟܵܠܸܐ ܥܲܠ ܐܲܩܠܵܐ ܕ ܓܵܢܸܗ ܓܵــܘ ܚܸܐܪܘܼܬܸܗ.ܘ ܐܵܬܵܐ ܕܝܼܵܝ  ܗ݇ܘܸܠܵܗܿ:         ܐܲܚܢܲܢ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܝܘܲܚ، ܡܸܢܕܝܼ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܒܐܵܬܸܐ ܒܵܬ݇ܪ ܡܸܢܸܗ!
   ܡܘܼܪܚܸܩܠـــܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܓܵܢܵܝ ܠـܩܲܠܦܵܐ ܕ ܡܲܦܠܸܓܼܵܢܵܐ (تفرقه انداز) ܘ ܡܲܪܚܸܩܵܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܬܘܼܠܒܸܫܠܗ݇ܘܿܢ(ملبس شدند) ܒـܟܘܼܬܝܼܢܵܐ (بالاپوش)  ܕ ܠܵܐ ܓܵܘܢܵܐ، ܕ ܡܵܢܝܼ ܘ ܡܼܢ ܐܲܝܢܝܼ ܝܬܘܿܢ؟. ܐܸܠܵــܐ: ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ! ܐܸܠܵــܐ ܒــܢܝܼܫܵܐ ܕ ܡܥܲܕܲܪܬܵܐ ( کمک) ܕ ܢܸܫܵــܬܸ̈ܐ ܘ ܡܲܪܲܡܬܵܐ ܕ ܕܲܪܓܼܵܐ ܝܵܬܵܝܵܐ (ذاتی) ܘ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ. ܘ ܫــܘܼܬܐܸܣܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲــܕ݇ ܫـܘܼܬܐܵܣܵܐ ܢܸܫܵܝܵܐ ܚܸܐܪܵܐ ܒܦܣܵܣܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ ܡܼܢ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܵܐ ܐܲܬܪܵܢܵܝܬܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕ:
ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܕ ܫܲܡܝܼܪܵܡ                                                                            16 ܒܐܕܪ2007                                           ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘܥ
                        ܚܠܘܠܐ ܕ ܚܝܘܬ̈ܐ                  (ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܩܐ ܝܠ̈ܐ ܙܥܘܖ̈ܐ)                 ܚــــܕܵܐ ܝܵــــــــܘܢܵܐ ܟܲܕ ܗܲܕܘܼܪܸܐ ܗ݇ܘܵܐ، ܬܲܡܵܐ ܒܦܲܠــܓܵܐ ܕ ܖ̈ܵܓܼܘܿܠܸـــــܐ            ܟܵܠــــܘܿܢܬܵܐ؛ܒـــــܘܼܠܒܘܼܠ ܫܸܛܪܵܢܬܵܐ؛ ܚـــܕܝܼܬܵܐ ܒــܐܘܿܝܡܘܼܗܿ ܛܲܐܘܼܠܸـــܐ         ܚܸــܬܢܵܐ ܩܲـــــܪܓܼܵܐ؛ ܓ̰ܘܼܠــܘܼܗܿ ܐ݇ܟܘܿܡܸ̈ܐ؛ ܡܲܒـــܪܘܼܩܸـــܐ ܪܸܫــــܘܼܗܝ ܪܵܡܵܐ         ܕܲܒܵــــܫܸ̈ܐ؛ ܣܲـــܩــܘܼܠܸـ̈ــܐ ܠــــܥــܘܼܡܪܵܐ، ܘܲܖ̈ܕܸܐ ܠـــــܩܲܢܟܸ̈ܐ ܒܸــــܩܪܵܡܵܐ         ܛܵــــܘܘܿܣ؛ ܩܲــܪܝܼܒܼܵـــܐ ܩܲـــܪܝܼܒܼــܬܵܐ؛ ܥܲــــܡ ܐܲܖ̈ܚܲܝ ܗ݇ܘܵܘ ܒܸــــܓܡܵܫܵܐ         ܨܘܿܢܵܐ ܐܵܦ ܩܵـــــܙܵܐ ܠــܒܼܝܼــܫܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ  ܓ̰ـــܘܼܠܸ̈ܐ ܕ ܩܵܫܵܐ ܘ  ܫܲܡܵܫܵــــܐ         ܗܿܘ ܕܵܒܼܩܵܢܵܐ ܕ ܬܲܪܥܵــــܐ ܐ݇ܬܸܠܸـــܗ؛ ܕܝـܗ݇ܘܵܐ ܚܲــــܕ݇ ܙܥـــܘܿܪܵܐ ܙܵܥــــܝܵܐ                 ܦـــܘܼܦـــܘܼ ܡܲܦܫـــܘܼܛܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠـܟܵܠـــܘܼ؛ ܒܵܬ݇ܪܘܼܗܿ ܩܵــܠܸ̈ܐ ܒܸـــܕܪܵܝܵـــܐ         ܠܲܓܠܲܓ ܕܪܲܥܢܵܐ ܒـܕܪܲܥܢܵܐ ܕ ܟܵܠܘܼ ܗܲܠ ܬܪܘܼܢܘܼܣ ܗ݇ܘܵܐ ܡܲܦܫܘܼܛـܘܼܗܿ         ܥــܘܼܩܒܪܵܐ ܕܒܼܝܼܩܵـــܐ  ܡܼܢ ܛـــܘܼܦــܪܘܼܗܿ؛ ܠܵــــܐ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܡܼܢ ܩܵـܛــܘܼ         ܫܸـــــܟܘܵܢܸ̈ܐ ܒܲܙܒــــܘܼܩܸ̈ܐ ܘܲܖ̈ܕܸܐ ܥܲــܠ ܐܘܼܪܚܵــــــܐ ܕ ܚܸܬܢܵܐ ܘ ܟܵܠـــܘܼ         ܟܬܵܝܬܵܐ ܩܵـــܘܩܘܼܝܸـܐ ܒܸܝـــــܠܵܕܵܐ؛ ܒܸـــܥܸ̈ܐ ܩܵـــــܐ ܟܲܝܟܸ̈ܐ ܘ ܦـــܘܼܠـــــܘܼ         ܪܩܸܕܠܸــܗ ܗܿܘ ܪܸܩــــܕܵܐ ܩܲـــܕ݇ܡܵܝܵܐ ܥܲــــܡ ܟܵܠــــܘܼ؛ ܢܸܫـــܪܵܐ ܓــــܘܼܪܵܐ         ܦܸــܩܵܩܸـ̈ــܐ ܘܐܘܿܖ̈ܕܵܓܸــــܐ ܙܡܸܖ̈ܘܿܢ ܩܵـܐ ܙܥـــܘܿܪܵܐ ܐܘܼܦ ܩܵــــܐ ܓــــــܘܼܪܵܐ         ܕܒܼـــܝܼܩܲܝ ܠـــܘܿܢ ܢܵܬܝܵــܬܲܝ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕ ܠܵـــܐ ܫܵــܡܥܝܼ ܩܵـــܠܵܐ ܫـــܝܼܡܵܐ         ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕ ܐ݇ܟܸܠܘܿܢ ܫܬܸܠܘܿܢ ܫܒܸܪܖ̈ܘܿܢ ܙܡܸܖ̈ܘܿܢ ܗܲܪ ܟ̰ܸܡ  ܠܵܐ ܬܝܵܡܵܐ             ܩܵــܪܘܼܘܵܐ ܡܘܼܟ̰ܡܸܗܠܸـــܗ ܠــܦــܘܼܢܕܸ̈ܐ؛ ܩــܪܸܠܸܗ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܠܵــــܐ ܩـــܝܵܡܵܐ                                              ܒܝܕ :   ܗܠܢ ܣܢ ܘܢܣܢ          ܀ܙܵܥܝܵܐ: ܙܵܓܼܵܐ                                  ܀ܒܸܝܠܵܕܵܐ: ܒܸܕܝܵܠܵܐ
                   ܗܩܝܬ ܕ ܪܥܝܐ ܘ ܥܙܐ                     (ܡܼܢ ܗܩܵܝܵܬܸܐ ܕ ܐܵܒܼܵܗܵܬܲܢ)
   ܟܸܐ ܬܲܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܸܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܸܐ ܐܝܼــܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܓܲܒܼܪܵܐ ܘ ܐܵܗܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐܠܸܗ ܐܲܠܦܵܐ ܖܸ̈ܫܸܐ ܥܸܖ̈ܒܸܐ ܘ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܙܸܐ ܚܕܵܐ ܣܲܒܼܬܵܐ ܕ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐܠܵܗܿ ܚـܕܵܐ ܥܸܙܵܐ. ܒܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕ ܒܸܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ ܟܸܐ ܠܲܒܸܠ ܗ݇ܘܵܐܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܥܝܵܐ ܥܸܖ̈ܒܸܐ ܥܲܠ ܕܸܫܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܥܵܝܬܵܐ. ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ  ܣܵܒܼܬܵܐ ܐ݇ܬܸܠܵܗܿ ܠـܟܸܣ ܡܵܪܵܐ ܕ ܥܸܖ̈ܒܸܐ، ܘ ܛـܠܸܒܠܵܗܿ ܡܸܢܘܼܗܝ: ܐܘܼܦ ܥܸܙܵܐ ܕܝܼܝܼ ܚـــܘܼܫ ܠܲܒܸܠܵܗܿ ܪܵܥܝܘܼܟܼ ܥܲܡ ܥܸܖ̈ܒܘܼܟܼ. ܩــܘܼܒܸܠܸܗ ܓܲܒܼܪܵܐ ܠــܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕ ܒܲܟܼܬܵܐ.ܡܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܟܠ ܝܵـــܘܡܵܐ ܒــܟܵܘܸܬܪܵܐ ܟܸܐ ܐܵܙܠܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܸܖ̈ܝܸܐ(ܢܸܩܒܸ̈ܐ ܕ ܟܸܐ ܚܲܠܒܼܝܼ ܠܥܸܖ̈ܒܸܐ)  ܩܵܐ ܚـܠܵܒܼܬܵܐ ܕ ܥܸܖ̈ܒܸܐ ܐܵܦ ܣܵܒܼܬܵܐ ܡܸܢܲܝ، ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕ ܡܵܛــܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠــܗܵܘܸܙܬܵܐ (ܡܲܕܒܲܪܬܵܐ ܕ ܥܸܖ̈ܒܸܐ) ܘ ܫܲــܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܒܸܚܠܵܒܼܵܐ ܐܘܼܦ ܣܵܒܼܬܵܐ ܟܸܐ ܚܵܠܒܼܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܥܸܙܘܼܗܿ.     ܚܲـܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܟܲܕ ܣܵܒܼܬܵܐ ܡܘܼܫܟ̰ܸܚܠܵܗܿ ܠـܥܸܙܘܼܗܿ ܕܡܝܼܟܼܬܵܐ، ܡܘܼܩܝܸܡܵܠܵܗܿ ܘ ܢܦܝܼܨܵܝܠܵܗܿ ܒܸܙܵܙܘܼܗܿ ، ܚܙܸܠܵܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܚܠܝܼܒܼܬܵܐ، ܪܵܒܵܐ ܦܫܝܼܡܠܵܗܿ ܘ ܐ݇ܬܸܠܵܗܿ ܠـــܟܸܣ ܪܵܥܝܵܐ ܘ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܒܪܘܿܢܝܼ ! ܩܵܡܘܼ ܠܸܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕ ܡܼܢ ܐܲܠܦܵܐ ܥܸܖ̈ܒܸܐ ܕ ܐܵܩܵܝܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܵܝ ܚܵܠܒܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܘ ܠܵܐ ܥܸܙܵܐ ܕܝܼܝܼ؟ ܟܪܸܒܠܸܗ ܪܵܥܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܫـܡܸܥܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܚܲܒܪܵܐ، ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܝܸܡܝܼ ܩܵܡܘܼ ܒܓܸܚܟܵܐ ܝܘܵܬܝ ܒܝܼܝܼ؟ ܘ ܣܵܒܼܬܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ : ܒـܕܘܼܙܘܼܬܵܐ ܒܸܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܘܵܢ. ܪܵܥܝܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ ܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܘܸܢ ܚܠܝܼܒܼܘܼܗܿ. ܘ ܩܸܣܲܬ ܦـܝܼܫܠܵܗܿ ܗܵܕܟܼܵܐ ܗܲܠ ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܕ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܗܵܕܟܼܵܐ ܩܘܼܘܸܡܠܵܗܿ ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕ ܬ݇ܠܵܬܵܐ ܙܸܐ ܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ.ܪܵܥܝܵܐ ܥܒܸܪܸܗ ܒــܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܘ ܐ݇ܡܸܪܸܗ ܠܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗܝ ܝܵܐ ܪܲܒ ܡܘܼܕܝܼ ܝـܠܸܗ ܐܵܗܵܐ ܣܸܪ؟ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕ ܐܲܪܒܥܵܐ ܡܘܼܬܸܒܼܠܸܗ ܒܠܸܒܘܼܗܝ ܕ ܡܲܨܝܸܕܠܵܗܿ ܥܸܙܵܐ ܘ ܚܵܙܸܐ ܕ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܕ ܩܲܘܸܡ. ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܡܘܼܬ݇ܝܵܝܠܸܗ ܥܸܖ̈ܒܸܐ ܠــܗܲܘܸܙܬܵܐ ܛــܘܼܫܝܵܠܸܗ ܓܵــܢܸܗ ܒܵـــܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܟܸܐܦܵܐ. ܒܵـــܬ݇ܪ ܚܲـܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚــܙܸܠܸܗ ܕ ܥܸܙܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܒܢܝܼܚܵܐ ܦܠܸܛܠܵܗܿ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܸܖ̈ܒܸܐ ܘ ܐ݇ܣܸܩܠܵܗܿ ܒܡܲܐܣܵܩܬܵܐ ܕ ܚܕܵܐ ܪܘܿܡܬܵܐ ܘ ܗܿܘ ܐ݇ܣܸܩܠܸܗ ܒܵܬ݇ܪܵܐ ܒܵܬ݇ܪܘܼܗܿ. ܥܸܙܵܐ ܡܛܸܠܵܗܿ ܠܪܸܫܵܐ ܕ ܪܘܿܡܬܵܐ ܘ ܨܠܸܠܵܗܿ ܪܸܫܵܐ ܚܬܵܝܵܐ ܘ ܡܛܸܠܵܗܿ ܠܕܲܪܵܐ.
    ܬܲܡܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܟܸܐܦܵܐ ܪܵܒܵܐ ܓــܘܼܪܵܐ. ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܵܐ ܗ݇ܘܸܠܸܗ  ܚܲܒܪܵܐ ܡܼܢ ܥܸـܙܵܐ. ܪܚܸܛܠܸܗ ܪܵܥܝܵܐ ܘ ܡܛܸܠܸܗ ܩܵܕ݇ܡ ܟܸܐܦܵܐ ܚــܙܸܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܓܸܦܵܐ(غار) ܪܵܒܵܐ ܥܲܡܘܼܩܬܵܐ؛ ܬܲܡܵܐ ܕܘܼܠܕܸܢܵܐ ܠܸܗ ܓܵܢܸܗ ܗܲܠ ܕ ܥܸܙܵܐ ܦـܠܸܛܠܵܗܿ ܡܼܢ ܓܵܘ ܓܸܦܵܐ ܘ ܚــܒܸܛܠܵܗܿ ܓܵܘ ܥܸܖ̈ܒܸܐ . ܪܵܥܝܵܐ ܐ݇ܬܸܠܸܗ ܘ ܝــܬܸܒܼܠܸܗ ܒــܕܘܼܟܸܗ ܘ ܥـــܒܸܕܠܸܗ ܠــــܟܸܣ ܓܵܢܘܼܗܝ ܚـــܕܵܐ ܕܝܵܢܬܵܐ ܘ ܩܛܵܥܬܘܼܗܝ ܗ݇ܘܸܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܕ ܡܼܢ ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ ܕ ܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܲܝ ܡܵܪܥܸܢ ܠܥܸܖ̈ܒܸܐ.ܒܘܼܩܸܪܸܗ ܡܼܢ ܓܵܢܸܗ ܩܵܡܘܼܕܝܼ ܠܲܝ ܒܵܥܸܝـــܬ ܡܲܪܥܸܬ ܠـܥܸܖ̈ܒܸܐ؟ ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܸܗ ܩܵــܐ ܓܵܢܸܗ: ܣܲܒܲܒ ܐܵܢܵܐ ܚـܘܼ ܠܵܐ ܝــܘܸܢ ܒܲܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ݇ ܕܸܐܒܼܵܐ ܣܵܒܼܵܐ ܝܵܢ ܣܸܡܝܵܐ ܕܝܼܠܸܗ ܕܡܝܼܟܼܵܐ ܠܕܘܼܟܸܗ ܘ ܟܠ ܝܘܿܡ ܒܸܕ ܐܵܬܝܵܐ ܥܸܙܵܐ ܚܵܢܸܡ ܒܡܵܡܸܨܵܠܸܗ ܘ ܕܵܝܪܵܐ ܠـــܕܘܼܟܘܼܗܿ. ܡܸܓ̰ܸܕ ܦܪܸܩܠܵܗܿ ܡܢܵܝܬܵܐ ܕ ܥܸܖ̈ܒܸܐ! ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܛܵܠـܒܸܢ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕ ܪܘܿܙܝܼܩـــܝܼ (جیره) ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ ܕܵܪܸܠܵܗ ܡܼܢ ܟܵܘܸܐ. ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ ܐ݇ܬܸܠܗܘܿܢ ܒܸܖ̈ܝܸܐ ܚܵܠܒܼܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܖ̈ܒܸܐ ܘ ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܦــܪܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܡܸܪܸܗ ܪܵܥܝܵܐ: ܐܲܚـــܬܘܿܢ ܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ ܫــܡܸܥܡܘܿܢ ܥܲܠܝܼ! ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܡܛܸܠܘܿܟܼܘܿܢ ܠــܒܲܝܬܵܐ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܓܲܒܼܖ̈ܵܢܘܿܟܼܘܿܢ ܕ ܡܼܢ ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ ܠܲܝ ܡܲܖ̈ܥܸܢܗ݇ܘܿܢ ܥܸܖ̈ܒܸܐ.ܒܸܖ̈ܝܸܐ ܙܸܐ ܚــܫܝܼܒܼܠܗ݇ܘܿܢ ܕ ܝܵܪܘܼܬܵܐ (ܗܲܢܲܓܘܼܬܵܐ) ܝܠܸܗ ܒܸܥܒܼܵܕܵܐ، ܠܵܐ ܥܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܠܵܐ. ܪܲܡܫܵܐ ܗ݇ܘܸܠܸܗ ܘ ܪܵܥܝܵܐ ܡܘܼܕܸܖ̈ܵܝܠܸܗ ܥܸܖ̈ܒܸܐ ܠܡܵܬܵܐ، ܕܪܸܠܸܗ ܩܵܠܸ̈ܐ ܓܵܘ ܡܵܬܵܐ ܕ: ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ ܠܵܐ ܡܲܬ݇ܝܝܼܬܘܿܢ ܠــܗ݇ܘܿܢ ܥܸܖ̈ܒــܘܿܟܼܘܿܢ ܠܡܲܚܕܲܪܬܵܐ. ܒܓܵܢܸܗ ܙܸܐ ܥــــܒܸܪܸܗ ܠܒܲܝܬܵܐ ܘ ܕܵܒܼܪܵܐ ܙܸܐ ܕܪܸܠܸܗ ܒܵܬ݇ܪ ܬܲܪܥܵܐ ܘ ܝܬܸܒܼܠܸܗ. ܓ̰ܡܸܥܠــܗܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܸܐ ܘ ܒـــܘܼܩܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ: ܩܵܡܘܼ ܠܲܝ ܒܵܥـــܝܸܐ ܡܲܖ̈ܥܸܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܖ̈ܒܸܐ ؟ܟܡܵܐ ܕ ܥـــܒܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܘ ܡܚܸܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܠܵــܐ ܦܬܸܚܠܸܗ ܠــܬܲܪܥܵܐ ܗܲܠ ܕ ܐ݇ܢܵܫܸܐ ܫܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܘ ܖ̈ܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ. ܗܿܝــܓܵܗ ܒܲܟܼܬܘܼܗܝ ܕ ܦـــܝܼܫܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܬܲܪܥܵܐ ܡܚܸܠܵܗܿ ܠܬܲܪܥܵܐ ܘ ܐٰܡܸܪܵܗ: ܐܵܢܵܐ ܝܘܵܢ! ܦــܬܘܿܚܠܸܗ ܬܲܪܥܵܐ. ܥܒܸܪܵܗܿ ܠܓܵܘܵܝ ܘ ܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܦܬܵܚܵܐ ܦــܘܼܡܘܼܗܿ ܡܘܼܠܝܸܙܠܸܗ ܘ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܚـܙܝܼ ܬܲܢܸܢܵܟܼܝ! ܚܲܒܪܝܼ ܐ݇ܡܝܼܪܘܼܗܝ ܝܘܸܢ ܘ ܦܪܝܼܩܠܵܗܿ! ܥܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܸܐ ܘ ܫܘܼܖܸ̈ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܣܢܵܩܵܐ. ܒܲܟܼܬܵܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܦܪܝܼܩܠܸܗ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܩܘܼܠܘܼܟܼ ܦـܠܘܿܛ ܡܲܫܟ̰ܸܚܠܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܓܼܠܵܐ.ܒܦܵܝܫܸܚ ܟܦܝܼܢܸ̈ܐ! ܓܲܒܼܪܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܐܵܢܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܝــــܘܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ݇ܘܸܠܝܼ ܚــܠܵܦܘܼܗܝ ܓܲܪܲܓ ܕܵܪܸܠܵܗܿ ܒــܟܵܘܸܐ ܩܸܣܡܲܬܝܼ.
 ܠܵـܐ ܗܲܡܙܸܡܵܬܝ ܙܵܘܕܵܐ ܘܒܲܨܘܿܪܵܐ !.ܡܸܣܟܸܢܬܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ ܫــܬܸܩܠܵܗܿ ܒــܫܵܘܦܘܼܗܿ. ܚܲـــܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ  ܩܵܕܲܡܬܵܐ ܟ̰ܸܡ ܓ̰ܲܠܕܸܐ ܩܸـــܡܠܵܗܿ ܒܲــܟܼܬܵܐ ܘ ܪ݇ܚܸܫــܠܵܗܿ ܥܲــــܠ ܫܵܩܝܼܬܵܐ ܕ ܡܵܠܝܵܠܸܗ ܡܝܼܵܐ ܬܲܠـــܡܘܼܗܿ. ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܟܝܼܦܠܵܗܿ ܓܵܘ ܫܵܩܝܼܬܵܐ ܚــܙܸܠܵܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܚـــܕܵܐ ܦܵܪܘܼܫܬܵܐ ܓـܠܘܿܠܬܵܐ ܠܐܸܫܬܵܐ ܕ ܡܝܼܵܐ ܘ ܦܘܼܫܛܵܠܵܗܿ ܐܝܼܕܘܼܗܿ ܩܵܐ ܫܩܵܠܬܘܼܗܿ. ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܦــܘܼܠܛܵܠܵܗܿ ܚـــܙܸܠܵܗܿ ܐܝܼܢܵܐ ܚܲــܕ݇ ܩܲܕܵܠܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܕܲܗܒܸ̈ܐ . ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܡܘܼܬܸܒܼܠܵܗܿ ܦܵܪܘܼܫܬܵܐ ܥܲــܠ ܦــܘܼܡܵܐ ܕ ܩܲܕܵܠܵܐ ܘ ܡܠܸܠܵܗܿ ܬܲܠܡܘܼܗܿ ܘ ܐ݇ܬܸܠܵܗܿ ܠــܒܲܝܬܵܐ.ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵܐ ܓܲܒܼܪܘܼܗܿ: ܩــܘܼܠܘܼܟܼ ܐܵܙܸܠ݇ܚ ܠܫܵܩܝܼܬܵܐ. ܡܘܼܫܟ̰ܵܚܬܵܐ ܝܘܵܢ ܚܲܕ݇ ܩܲܕܵܠܵܐ ܕܲܗܒܼܸ̈ܐ ܩܘܼܡ ܫܵܩܠܸܚ ܘ ܡܲܬ݇ܝܸܚܠܗ݇ܘܿܢ. ܘ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܒܲܟܼܬܵܐ ܟܡܵܐ ܓܵܗܸ̈ܐ ܐܵܡܪܸܢ ܩܵܠܵܟܼܝ ܕ ܓܲܪܲܓ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܵܪܸܠܵܗܿ ܪܘܼܙܝܼܩـܝܼ ܡܼܢ ܟܵܘܸܐ؟ ܡܸܣܟܸܢܬܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ ܥܒܸܪܵܗܿ ܒـܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܕ ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒܼܕܵܐ. ܘ ܐ݇ܡܸܪܵܗ ܩܵܐ ܓܵܢܘܼܗܝ ܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܢܝ ܠܟܸܣ ܫܒܼܵܒܼܝܼ ܘ ܛܲܠܒܲܢܝ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܢܘܼܗܝ. ܒܪܲܡܫܵܐ ܪܚܸܫܠܵܗܿ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕ ܫــــܒܼܵܒܼܘܼܗܿ ܘ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵــܬܘܼܗܝ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ. ܫܒܼܵܒܼܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ: ܐܵܙܸܠ݇ܚ ܘ ܚܵܙܸܚܠܗ݇ܘܿܢ. ܖ̈݇ܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠܫܵܩܝܼܬܵܐ ܘ ܡܘܼܚܙܸܠܵܗܿ ܒܲܟܼܬܵܐ ܠܩܲܕܵܠܵܐ . ܐ݇ܢܵܫܘܿܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܚــܙܸܠܸܗ ܠܩܲܕܵܠܵܐ ܦـــܘܼܡܸܗ ܦـܝܼܫܠܸܗ ܦـܬܝܼܚܵܐ ܘ ܠܸܒܸܗ ܚܒܸܛܠܸܗ ܘ ܚܝܼܵܠܸܗ ܒܘܼܖ̈ܒܸܙܠܗ݇ܘܿܢ ܘ ܐ݇ܡܸܪܸܗ ܩܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ ܕ ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܵܝܪܲܚ ܠـܒܲܝܬܵܐ  ܘ ܒܦܲــܠܓܵܐ ܕ  ܠܲܝܠܸܐ ܒܸܕ ܐܵܬܸܝܢ ܒܲܬ݇ܪܵܟܼܝ ܩܵـــܐ ܕ ܦܲܠܛܲܚܠܸܗ ܩܲܕܵܠܵܐ. ܕܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵܐ ܘ ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܠܲܝܠܸܐ ܡܛܸܠܸܗ ܠܦܲܠܓܵܐ ܪܚܸ݇ܫܠܸܗ ܫܒܼܵܒܼܵܐ ܠܫܵܩܝܼܬܵܐ ܫــܩܸܠܸܗ ܠـܩܲܕܵܠܵܐ ܘ ܡܘܼܬ݇ܝܸܠܸܗ ܠـܒܲܝܬܘܼܗܝ .ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܦــܬܸܚܠܸܗ ܠــܦܘܼܡܵܐ ܕ ܩܲܕܵܠܵܐ ܦـܠܸܛܠܗ݇ܘܿܢ ܡܼܢ ܓܵـܘܸܗ ܥܲܩܖ̈ܒܸܐ ܘ ܚــܘܼܘܵܘܸ̈ܐ ܘ ܩܸܖ̈ܓ̰ܵܠܸܐ . ܒܲـــܟܼܬܸܗ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ: ܓ̰ܲܠܕܸܐ ܓ̰ܲܡܥܸܠܗ݇ܘܿܢ. ܓ̰ـܘܼܡܥܵܝܠܸܗ ܓܵــܘ ܩܲـــܲܕܵܠܵܐ ܘ ܫـــܩܸܠܸܗ ܥܲܠ ܚܲܨܸܗ ܘ ܠـܘܼܒܠܵܝ̈ܠܸܗ ܘ ܕܸܖ̈ܝܵܝܠܸܗ ܒــܟܵܘܸܐ ܕ ܡܵܡܝܼ ܪܵܥܝܵܐ. ܪܵܥܝܵܐ ܐ݇ܡܸܪܸܗ ܩܵܐ ܒܲܟܼܬܸܗ: ܗܸܐ ܚــܙܸܠܵܟܼܝ ܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܵܐܟܼܝܼ ܕܸܖ̈ܝܵܝܠܸܗ ܒܟܵܘܸܐ ܟܠܵܝ ܐܲܢܝܼ ܕܲܗܒܸ̈ܐ؟ ܐܲܡܝܼܢ.                         
                                ܡܘܪܝܙܬܐ ܒܝܕ: ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ                                    ܬܘܢܝܬܐ ܒܝܕ: ܐܘܫܠܝܡ ܕܘܝܕܘܦ̰                             اخبارانجمن
  * درگذشت روحانی محترم يوسـف رشيدی کشيش کليسای شــرق آشـوری موجب تأسف و تألم فراوان جامعه آشوری گرديد. فقدان اين روحانی ارجمند  را به همه آشوريها بويژه انجمن و اعضای کليسای شرق آشــوری وخانواده محترمشان تسـليت گفته و از خداوند منان برای همه  صبر و شکيبايی خواستاريم .  * دوره جديد آموزش زبان آشوری انجمن شاميرام  در نيمه دوم مهر ماه شروع  خواهد شد. اين کلاسها در سه پايه ابتدايی ، متوسطه و عالی  به سرپرستی خانم مادلين استپانس تشکيل خواهد شد *  يک دوره مسابقه شطرنج توسـط انجمن بانوان آشوری شاميرام و در سـالن کليسای شـرق آشـوری (حضرت مريم) و با حضور 10 نفر شـرکت کننده برگزارشد. در اين مسابقه آقای رام ايل يوخنه مقام اول را کسب کردند و هديه کوچکی نيز به رسم يادگاری از طرف انجمن بانوان آَشوری شاميرام تقديم ايشان گرديد.  * لوح فشرده(سی دی) جديد موسيقی خانم ويولت سـرگيزی به نام:( قومون خوراواته)   منتشر شده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته اسـت . برای خانم ويولت سرگيزی که از هنرمندان توانا و پرکار جامعه ما  هستند، آرزوی موفقيت هر چه  بيشتر داريـم. * کتاب وابستگی ناسالم نوشته ملودی بيتی با ترجمه خانم فلورا قاجاريان و توسـط نشر کاکتوس منتشر شده اسـت. اين کتاب 272 صفحه ای در زمينه روانشناسی مي باشـد. برای خانم قاجاريان نيز آرزوی موفقيت روزافزون داريم.   تأثير زبان سريانی در فارسی              
ابوريحان بيرونی درکتاب صيدنه خود مينويسد:”در دست اطبای نصاری کتابی يافتم که آن را بشاق سماهي گويند  يعنی تفسير نامها و آنرا چهار نام نيز گويند. بدان معنی که هر يک از ادويه را به لغت سريانی و رومی و عربی و فارسی نام بگويد.” از  اين گفتار معلوم ميشود که بيرونی بر زبان سريانی تسلط کامل داشته است. همچنين در تاريخ بيهقی آمده اسـت:” تذکره نبشته آمـد و خواجه بونصر بر وزير عرضه کرد و آنگاه هر دو را ترجمه کرد بپارسی و تازی بمجلس هر دو را بخواند و سـخت پسند آمد.” بقول نويسنده کتاب اگر اين تذکره معما(رمز) نبوده باشد، يقينأ بزبان سريانی بوده است .   زبان سريانی که شاخه غربی زبان آرامی جديد است قرنها زبان مســلط بر دنيای متمدن بود و اين تسلط حتی بعد از برافتادن امپراطوری آشور نيز ادامه داشته است خانم آن ماری شـيمل ايران شناس معروف در کتاب جالب خود بنام” از زبان داريوش”  اشاره ميکند که هخامنشيان در اداره امپراطوری بزرگ خود نه تنها از هنر و فرهنگ  آشوری بلکه از زبان سريانی نيز بعنوان زبان رسـمی و اداری کشور استفاده می کردند. يعقوبی در ميانه قرن سـوم  هجری نوشته است: لغت نامه آنها(اشکانيان) سـريانی بود که با آن ميگفتند و مينوشتند. (پژوهش واژه های سريانی در زبان فارسی). عميد زنجانی در همين کتاب مينويسد : “زبان عرب تا عصر اسـلام يکی از لهجه های سريانی بود”.” اين  زبان (سريانی) زبان قريشيان نيز هسـت. و نيز “ماني شخصيت معروف تاريخی که   خود را پيامبر ناميده و کتاب راهنمايش بنام ارژنگ بود تمام کتابهای خود را بغير از شـاپورگان به زبان سـريانی نوشته است. ” اين امر ميرسـاند که زبان سـرياني در آن زمان زبان رسمی کشور ايران بوده است.    اکنون پس از گذشت قرنها زبان سريانی اهميت سابق خود را از دســت داده است و تنها بوسيله تعداد اندکی از سـاکنان ايران و عراق و سوريه و ترکيه مورد استفاده  قرار ميگيرد. لازم به ذکر است که  زبان آشـوری و سريانی دو لهجه مربوط به شاخه  جديد زبان آرامی هستند . اکنون ما آشـوريها در مکالمات روزانه خود کلماتی را بکار ميبريم که در زبان فارسی نيز مورد استعمال قرار ميگيرند و ما آنها را بعنوان کلمات فارسـی ميشناسيم و گاهی اوقات ميکوشيم برای پالايش زبان آشوری از کلمات جانشين برای  آنها استفاده کنيم. غافل از اينکه اين لغات  از زبان سريانی وارد زبان فارسی شده اند.    از آنجا که اين موضوع هميشه مورد توجه آشوريها بوده اسـت بر آن شديم از طريق يک سلسله مقاله ضمن مرور اين کلمـات  اطلاعات بيشتری در مورد زبان مادری خود کسب کرده و در هنگام بکار بردن آنها نيز شک و ترديد بخود راه ندهيم. در اين نوشـته علاوه بر کتاب ارزشمند آقای جليل اخوان زنجانی بنام ( پژوهش واژه های سـريانی در زبان فارسی) از کتاب برعم اللغه (ܗܸܠܩܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ) نوشته عوديشو ملکو آشيتا نويسـنده و شاعر توانای آشوری نيز سود برده ايم.
  لغات آشوری در زبان فارس        ܐ ܐܲܒܙܵܪܵܐ :(ابزار) ريشه اين لغت فعل ܐܲܒܙܸܪ اسـت بمعنای ثبت کردن، نوشتن و قيد کردن و مشتقات ديگر آن عبارتند از ܐܲܒܙܘܿܪܸܐ ؛ ܐܲܒܙܵܪܘܼܬܵܐ ܐܵܓܼܘܿܪܵܐ: آجر   ܐܵܚܸܕ 🙁 اخذ کردن، گرفتن) و کلمه ܐܲܚܝܼܕܵܐ ( حاکم) از آن مشتق شده است. ܐܲܦܣܵܪܵܐ:( افسار) ܐܲܪܙܵܢ : (ارزان) و مشتقات آن عبارتند از ܐܲܪܙܘܿܢܸܐ  ، ܐܲܪܙܵܢܘܼܬܵܐ      ܐܸܟܵܪ: 6/1 دونيم = واحد مساحت . ريشه آن ܐܵܟܸܪ به معنی کشت وزرع کند است ܐ݇ܟܸܪܸܐ که همان اجاره است وܡܘܼܟܪܵܝܵܐ  بمعنای خادم و اجير ܐܸܡܲܪ :(امر) گفتن ܐܵܡܸܢ : آمين ܐܲܢܒܵܪܵܐ :انبار  که فرم صحيح آن ܥܲܢܒܵܪܵܐ و ريشه آن ܥܲܢܒܸܪ  است بمعنای ذخيره کردن و انبار کردن  ܐ݇ܢܵܫܵܐ :انسان ܐܸܣܛܲܒܠܵܐ: اسطبل ܐܲܣܝܼܪܵܐ : اسير و ريشه آن ܐܵܣܸܪ بمعنای بستن و اسير کردن است ܐܲܥܝܼܦ : ثنوی که از ريشه ܥܵܦܸܦ بمعنای مضاعف کند و دو برابر کند است. و از مشتقات آن ܥܦܝܼܦܵܐ بمعنای مضاعف و مکرر ميباشد. ܐܘܿ: او، علامت تعجب            …. ادامه مطلب در شماره آينده                              گفتگوی ما با خواننده آشوری
                                      ویولت سرگیزی 

    خانم ويولت سرگيزی چهره شناخته شده ای برای تمام آشوريها چه در داخل و چه در خارج از ايران ميباشد. او از آن دسته از هنرمندان است که  به هنر خودعشق مي ورزند  و بعلت دارا بودن سبک خاص خود متمايز از ديگران هستند . بر آن شـديم تا با ايشان بعنوان يک بانوی فعال چه از نظر هنری و چه از نظر اجتماعی گفتگويی داشته باشيم.
س: خانم سرگيزی خودتان را معرفی کنيد از سابقه فعاليت خود بگوييد. ج: ويولت سرگيزی هستم و اهل خسروآباد سلماس. من ازخردسالی از زمان تحصيل  پی بردم که ته صدايی دارم  واز 14 سالگی  شروع به خواندن در گروه کر کليسا کردم. اما رسما 15 يا 16 سال است که بعنوان يک خواننده فولکلور فعاليت ميکنم. س: تا کنون چند سي دی منتشر کرده ايد؟ ج: جمعا 5 سي دی که شامل: قالا د لبي، قالا د اومتا، خويادا د اومتا، آوازهای کليسايی و آخرين سي دی قومون خوراواته است. س: در صورت امکان در مورد آخرين سي دی توضيح بيشتری بدهيد. ج: مدت دو سه سال طول کشيد تا اين سي دی آماده شد . بعلت گرفتاريها و  مسافرتهايی که پيش آمد و اينکه اين سي دی زحمت بيشتری نسبت به سي دی های قبلی داشت  چون تعدادی از اشعار ترانه ها بايد از لهجه سريانی به لهجه آشوری ترجمه می شد . البته  در اين سی دی چند شــعر هم از خانم شاميرام داودپوريان و آقای باباجان لازاريان  مورد استفاده قرار گرفت. اما با تمام مشکلات بالاخره به نتيجه رسيد.بيشتر ترانه های اين سي دی ملی اسـت و آهنگهای عاشـقانه کمتری نسـبت به قبليها دارد .در حال حاضر  اين سي دی در دسترس دوستداران قرار دارد و در اروپا هم پخش شده است. س: آيا از اين کار آخر راضي هستيد؟ ج: در آن حدی که می خواستم نه چون التظار بيشتری از خودم داشتم اما بعلت مشکلاتی که پيش آمد نتوانستم در حد توان خودم کار کنم.  دلم می خواســت بيشتر از اين برای جامعه آشوری فعاليت کنم. س: به نظر شما چگونه می توانيد به جامعه خود خدمت کنيد؟ ج:  هميشه تمام فکرم اين بوده که از طريق هنرم به جامعه کمک کنم .  به نظر من هنراز هر نوع ميتواند آموزنده باشـد. يعنی ميتوان منظور و مقصود خود را از راه هنر چه سينما و چه موزيک و چه نمايش و…. به مردم رساند. من از طريق آهنگهايم مِي خواهم صدايم را به گوش جوانها برسانم تا بدانند که چه وظيفه ای در قبال جامعه خود دارند. س:نظرتان درباره قعاليت اجتماعی زنان چيست؟ ج: در اين دنيای بزرگ زن برای فعاليت اجتماعی خود چه فعاليت شــغلی و چه ديگر فعاليتها بايد در درجه اول تحصيلات بالا داشته باشـد.چون بايد فرزند بزرگ کند و مادر خوبی باشد. همينطور کارمند خوب و هنرمند خوب . و در درجه دوم بايد روی پای خود بايستد. س: ميدانِيم که مشغول يادگيری زبان آشوری هستيد. چه شد که دست به اين کار زديد؟ ج: من هميشه به زبان مادری علاقه  داشتم چون با فعاليتی که دارم هميشـه از اين نظر احسـاس کمبود کرده ام . گاهی به آشوريهايی برمي خورم که هيچ زبان مشترک نداريم بغير از زبان مادری. به همين جهت سـعي ميکنم اين زبان را ياد بگيـرم و بنظر خودم خيلی هم خوب پيشرفت کرده ام و  اميدوارم بتوانم آهنگهايم را به زبان آشوری بنويسم. س:چه توصيه ای به زنان آشوری داريد؟ ج: زنان ما بايد بدانند که از عهده هر کاری برمي آيند چون بشر تواناييهای بسياری دارد که بايد آنها را پرورش دهد هر چند ممکن است سخت باشد ولی نبايد اجازه دهند که  راه پيشرفتشان مسدود شود. س: زنان ما چگونه ميتوانند در پيشرفت امور جامعه خود مؤثر باشند؟ ج: جامعه ما محتاج کمک تک تک اعضای خود است و وظِفه ماست  که  فرزندانمان را طوری تربيت کنيم که جامعه خود را دوست داشته باشند و مسايل جامعه آشوری برايشان مهم باشد و برای آن وقت بگذارند. ما هيچگاه به جايی نخواهيم رسـيد مگر برای   امور مختلف جامعه مان وقت بگذاريم  و نيرو صرف کنيم. در اين صورت جامـعه ما هميشه زنده خواهد ملند. س: و حرف آخر؟ ج: محبت و احترام و سعی و کوشش برای جامعه مان. اين مردم را هرگز نبايد فراموش کنيم.در هر کشوری که هستيم نبايد هويت خود را فراموش کنيم چون وجود ما به  هويت ما بستگی دارد. ما اگر خودمان باشيم يعنی آشوری باشيم همه ملتها و اقوام ما را  دوست خواهند داشت چون هر چيزی اگر اصيل باشد ارزشمند است و اگرما مقلد ديگران  باشيم هيچ ارزش و احترامی نخواهيم داشت.

Saturday, April 23, 2011
http://shamiram-bulletin.blogspot.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.