(1)The subject is in Assyrian & Persian

Bulletin No. 1
http://shamiram-bulletin.blogspot.com
Friday, February 25, 2011

ܫـــــــܡܝـــــܪܡ
ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕ ܢܫ̈ܐ ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܕ ܫܡܝܪܡ
ܡܢܝܢܐ 1 ܩܝܛܐ 2009

ܦܘܬܚܐ

ܦـــܝܼܫــܠܵܗܿ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܕ ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܒــــܐܵܕܵܪ 2007 ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܫܩܵܠـܬܵܐ ܕ ܪܘܼܫܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕ ܣܘܿܥܖ̈ܵܢܸܐ ܓܵܘܵܝܸ̈ܐ ܕ ܐܲܬܪܵܐ ܘ ܫــܘܼܪܸܠܵܗܿ ܒܦܘܼܠܚܵܢܘܼܗܿ ܬܚܘܿܬ ܬܲܓܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܚܕܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܡܼܢ ܡܝܲܩܪܵܬܸܐ: ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܕܵܘܝܼܕ ܦܘܼܪܝܵܐܢ(ܬܲܓܒܸܪܵܢܬܵܐ)، ܢܸܟܬܵܪ ܬܐܘܿܡܵܣܝܵܐܢ(ܚــܠܵܦ ܬܲܓܒܸܪܵܢܬܵܐ)، ܡܵܕܠܸܝܢ ܣـܛܸܝܦܵܢܣ( ܢܵܛܸܪ ܟܸܣܦܵܐ)، ܘܝܘܿܠܸܝܬ ܣܲܪܓܝܼܣܝܼ، ܢܲܗܖܸ̈ܝܢ ܝܘܿܣܸܦܝܼ، ܠــܘܼܒܵܐ ܫــܠܝܼܡܘܿܢ(ܒܲܨܘܿܝܬܵܐ) ܘ ܫܸܝܪܠܝܼܢ ܩܲܪܝܼܒ ܐܵܕܵܐ(ܚܠܵܦ ܒܵܨܘܿܝܬܵܐ).

ܦــܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܕ ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠــܢܝܼܫܸ̈ܐ ܡܘܼܢܗܸܖܸ̈ܐ ܒܩܵܢܘܿܢܘܼܗܿ ܫܲܬܐܸܣܵܝܵܐ،ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܦܘܼܠܸܓܼܵܐ ܠܬܠܵܬܵܐ ܣܲܗܡܸ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ:
1-ܦܲܥܘܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ ܕ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕ ܝܸܡܵܐ،ܛــــܒܼܵܥܬܵܐ ܕ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܘ ܡܓܼܵܠܝܵܬܸ̈ܐ ܘ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܚـܘܼܖ̈ܙܸܐ ܣܸܦܪܵܝܸܐ ܐܲܝܟܼ ܖ̈ܲܡܫܵܐ ܕ ܐܵܡܘܿܖܸ̈ܐ ܘ ܫܪ.
2- ܦܲܥܘܵܐ ܕ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕ ܦــܘܼܠܚܵܢܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܦــܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܲܝܬ ܣܵܒܸ̈ܐ، ܘ ܦܸܨܠܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܕ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ.
3- ܦܲܥــܘܵܐ ܕ ܦــܘܼܪܓܵܝܵܐ ܕ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕ ܚــܘܼܖ̈ܙܸܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܩܵܐ ܗܲܕܵܡܸܐ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܝܵܠܵܐ(ܦܝܼܟܢܝܼܟ) ܘ ܚܙܘܼܩܝܸ̈ܐ ܘ ܡܸܫܬܘܼܝܵܬܸܐ ܘ ܫܪ.
ܐܸܕܝܵܘܡ ܟܲܕ ܦܪܵܣܘܼܗܝ ܝܘܲܚ ܐܵܗܵܐ ܟܘܼܪܵܣܵܐ، ܗܲܪ ܒــܗܿܝ ܥــܕܵܢܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܘܲܚ ܚــܕܵܐ ܦܵܨܘܿܥܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܢܝܼܫܲܢ ܣܸܦܪܵܝܵܐ. ܒــــܗܸܒܼܝܼ ܝܘܲܚ ܕ ܐܵܗܵܐ ܟܘܼܪܵܣܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܗܵܘܸܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕ ܐ݇ܣܘܼܪܵܐ ܕ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܒܐܘܼܕܵܠܸܐ، ܐܸܠܵܐ ܚــܕܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܒــܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕ ܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ.ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܡܼܢ ܟܠܲܝ̈ ܐܵܢܝܼ ܕ ܡܵܪܵܐ ܕ ܚــܘܼܒܵܐ ܘ ܟܲܟܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩܵـــܐ ܡܲܠܚܲܡܬܵܐ ܕ ܡܫــܘܿܚܝܵܬܸ̈ܐ ܝܵܢ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܕ ܡܲܬܠܸܐ̈ ܘ ܡܲܡܠܠܸܐ̈ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ، ܡܲܡܛܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܣܝܵܡܵܝ̈ ܘ ܟܬܝܼܒܼܵܬܵܝ ܠـܐܝܼܕܲܢ ܕ ܦܵܝܫܝܼ ܛܒܼܝܼܥܸ̈ܐ. ܕ ܠܵܐ ܫܸܟ ܦـــܠܵܛܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ ܗܵܕܟܼܵܐ ܦــܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܸܐ ܝــܠܸܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠــܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܡܲܪܘܲܚܬܵܐ ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܘ ܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕ ܐܘܼܡܬܲܢ.

ܣܗܕ̈ܐ ܕ ܣܝܦܐ

ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܕܒܼܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܪܵܒܵܐ ܣܵܗܕܸ̈ܐ ܒـܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܗܿ ܘ ܗܝܼܵܝܘܼܬܘܼܗܿ. ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕ ܣܵܣܵܢܵܝܸ̈ܐ، ܡܘܿܓܼܘܿܠܵܝܸ̈ܐ ܘ ܬܲܝܡܘܼܪܵܝܸܐ ܕܒܼܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒـܐܲܠܦܸ̈ܐ ܕ ܣܵܗܕܸ̈ܐ ܒـܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ. ܒܕܵܪܵܐ ܕ ܥܸܣܖ̈ܝܼܢ ܙܸܐ ܦܸܪܡܵܐ ܕ ܣܸܡܸܝܠܸܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܝܕܸܝܼܥܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܩܛܵܠ ܥܲܡܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܟܲܕ 3000 ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܸ̈ܐ ܒـܝܲܕ ܚܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ ܥܸܪܵܩܢܵܝܸܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܦܸܪܡܵܐ ܕ ܣܸܡܸܝܠܸܐ ܠܸܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܸܗ ܐܸܠܵܐ ܚܕܵܐ ܚـــܠܵܩܬܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܼܢ ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕ ܩܸܛܠܸܐ̈ ܕ ܩܘܼܘܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ ܦܠܵܫܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܘ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ.ܩܸܛܠܵܐ ܕ ܣܲܝܦܵܐ ܙܸܐ ܚــܕܵܐ ܚܠܵܩܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܐܵܗܵܐ ܫܸܫܸܠܬܵܐ.
ܝܵܘܡܵܐ ܕ 24 ܒـܝܲܪܚܵܐ ܕ ܢܝܼܣܵܢ 1915 ܦܝܼܫܵܐ ܝـܠܸܗ ܝــܕܝܼܥܵܐ ܒـܟܠܵܗܿ ܬܸܒܼܝܼܠ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܡܵܐ ܕ ܩܸܛܠܵܐ ܕ ܐܲܖܸ̈ܡܢܵܝܸܐ ܒــܬܘܼܪܟܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܟ̰ܸܡ ܨܦܵܝܝܼ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܕ ܓܵܘ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕ ܩܘܼܘܸܡܠܸܗ ܒــܡܸܬܚܵܐ ܕ ܦــܠܵܫܵܐ ܬܸܒܼܝܼܠܵܝܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ،ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܐܲܚـܟ̰ܝܼ ܐܲܖܸ̈ܡܢܵܝܸܐ ܘ ܝــܘܿܢܵܝܸ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓـــــــܘܼܪܵܐ ܗ.ܕ 500،000 ܗܲܠ 700،000 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܥܲܡܪܵܢܸܐ ܒـــܬܸܚܘܼܒܸ̈ܐ ܕ ܫــܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܵܐ( ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܕ ܐܸܕܝܘܿܡ) ܙܸܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩـــܛܝܼܠܸ̈ܐ. ܗܵܕܟܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܩܸܛܠܵܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܦـــــܝܼܫܵܐ ܝـܠܸܗ ܡܫܘܼܡܗܵܐ ܐܲܝܟܼ ܩــــܛܵܠܥܲܡܵܐ ܕ ܣܲܝܦܵܐ ، ܪܵܒܵܐ ܣـــــܝܵܡܸ̈ܐ ܦـــــܝܼܫــܠܗ݇ܘܿܢ ܦــܖ̈ܝܼܣܸܐ ܓܵــــــܘ ܡܓܲܠܝܵܬܸܐ ܘ ܣــܦܲܖ̈ܝܵܘܡܸܐ ܐܲܡܸܝܖ̈ܝܼܟܵܝܸܐ ܘ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܸ̈ܐ ܒܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܵܐ.
ܐܵܗܵܐ ܩܸܛـܠܵܐ ܫــܘܼܪܸܠܸܗ ܒــܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܸ̈ܐ ܕ ܗܲܟܝܵܪܝܼ، ܣــܝܼܪܢܵܟ ܘ ܡܵܪܕܝܼܢ ܒܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܘ ܟܲܕ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܥـــܒܼܝܼܪܬܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒــܦܠܵܫܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܒـــܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕ 1914܇10܇29 ، ܡܛܸܠـــܗ݇ܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘܵܬܘܼܗܿ ܠـــܐܘܼܪܡܝܼ ܘ ܣܲܠܲܡܵܣ.ܠـــܘܿܣ ܐܵܢܓܸܠܸܣ ܬܵܝܡܙ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ 1918܇12܇15 ܒܸــܟܬܵܒܼܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܕ 200 ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܦــܝܼܫܸ̈ܐ ܝـــܢܵܐ ܚـــــܘܼܖ̈ܕܝܸܐ ܘ 200000 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܡܝܼܬܸ̈ܐ ܘܒܐܸܡܸ̈ܐ ܡܼܢ ܟܸܦܢܵܐ ܘ ܡܲܪܥܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܥܪܵܩܵܐ.
ܐܲܣܘܿܫܝܼܝܸܝܬܸܕ ܦــܪܸܣ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܕ ܚܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ ܕ ܩـــܘܼܖ̈ܕܵܝܸܐ ܘ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܸܐ ܩــܛܝܼܠܸ̈ܐ ܝــܢܵܐ ܠ800 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܡܝܼ ܘ 2000 ܙܸܐ ܡܝܼܬܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܡܲܪܥܵܐ. 200 ܓܵܢܵܬܸܐ ܦܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܕܸܐ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܥܘܼܡܪܵܐ ܘ…..ܡܓܲܠܝܵܬܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܕ ܐܲܡܸܝܪܝܼܟܵܝܸܐ ܘܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܸܐ ܙܸܐ ܡܘܼܕܟܸܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܩܸܛܠܵܐ.

ܢܝܘܿܝܘܿܪܟ ܬܵܝـــܡܙ ܒـــܣܝܼܩـܘܼܡ 1918܇10܇11 ܡܲܕܟܼܘܼܪܵܐ ܝــܠܵܗܿ ܕ 12000
ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܸܐ ܡܝܼܬܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒـــܥܸܠܬܵܐ ܕ ܩܸܛܠܵܐ ܘ ܟܸܦܢܵܐ ܘ ܡܲܪܥܵܐ ܘ ܒــــــܐܲܠܦܸ̈ܐ ܒܢܵܬܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܣܝܼܖܸ̈ܐ . ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܦܝܼܸܫܸܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܖܸ̈ܒܸܐ ܘ 4܇3 ܕ ܐܲܢܸܐ ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܦـܝܼܫܸ̈ܐ ܝـܢܵܐ ܡܘܼܩܕܸ̈ܐ. ܬܵܝܡܙ ܐܵܘ ܠܵܢܕܸܢ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕ 250000 ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܘ ܟܲܠܕܵܝܸ̈ܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩــܛܝܼܠܸ̈ܐ ܒـــܝܲܕ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܸܐ.
ܒـــــــܝܲܪܚܵܐ ܕ ܢܝܼܣܵܢ 1915 ܚܲܝܠܵܘܵܬܸ̈ܐ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܸܐ ܓـــــܙܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܠــܓܸܢ݇ܒ ܗܲܟܝܵܪܝܼ ܘ ܩــܛܝܼܠܵܝܠـــܗ݇ܘܿܢ ܟܠܵܝ ܥܵܡܪܵܢܸܐ ܕ ܘܵܐܢ. 2000 ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܥܲܡܪܵܢܸܐ ܒ30 ܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܦــܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܩــܛܝܼܠܸ̈ܐ . ܒــܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕ 3 ܒــܢܝܼܣܵܢ 1918 ܡܵܪܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܦـــܝܼܫܠܸܗ ܩــܛܝܼܠܵܐ ܒܝܲܕ ܦܲܠܚܸ̈ܐ( ܣܲܖ̈ܒܵܙܸܐ) ܩــܘܼܖ̈ܕܵܝܸܐ.21 ܒـܫܒܼܲܛ 1915 ܚܲܝܠܵܘܵܬܸܐ ܕ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܸܐ ܒـــܐܘܼܪܡܝܼ ܕܒܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܠ61 ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܡܼܢ ܡܲܫـــܚܕܵܢܘܼܬܵܐ ܕ ܦــــܪܵܢܣܵܝܸܐ ܘ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕ ܦــܝܼܫـܠܗ݇ܘܿܢ ܦܘܼܖܸ̈ܥܸܐ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܩܵܐ 20 ܓܵܢܵܬܵܝ ܒـܝܲܕ ܗܿܝ ܡܲܫܚܕܵܢܘܼܬܵܐ؛ ܦܝܼܫܠܸܗ ܦـــܪܝܼܡܵܐ ܪܸܫܵܐ ܕ ܦܵܝܫܵܢܸ̈ܐ(41 ܓܵܢܵܬܸܐ) ܘ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܵܝ ܝــــــܗ݇ܘܵܐ ܡܵܪܝ ܕܸܢܚܵܐ ܐܲܒܘܿܢܵܐ. 25 ܒܫܒܲܛ 1915 ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܸ̈ܐ ܖ̈ܚܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܠـܓܸܒ ܓܘܼܠܦܵܫܵܢ ܘ ܣܲܠܲܡܵܣ ܘ ܗܿܝܓܵܗܿ ܟܠܵܝ ܐܘܼܖ̈ܙܸܐ ܕ ܣܲܠܲܡܵܣ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܸܚܝܸ̈ܐ ܒܓܘܼܠܵܬܸ̈ܐ. ܓܵܘ ܣܲܠܲܡܵܣ ܥܘܿܬܼܡܵܢܵܝܸܐ ܥܒܸܪܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕ ܬܘܼܖ̈ܟܵܝܸܐ ܕ ܛـــܘܼܫܝܵܝ ܗ݇ܘܵܘ ܠــܫܒܼܵܒܼܵܝ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܘ ܐܲܖܸ̈ܡܢܵܝܸܐ ܘ ܩـܛܝܼܠܵܝܗ݇ܘܿܢ 750 ܓܵܢܵܬܸܐ ܡܸܢܵܝ ܗ.ܕ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܘ ܐܲܖܸ̈ܡܢܵܝܸܐ).
ܐܸܕܝܵܘܡ ܟܲܕ ܐܲܢܸܐ ܫܪܵܖܸ̈ܐ ܦـܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܗܖܸ̈ܢܸܐ ܩܵـــــܐ ܟܠܵܗܿ ܬܸܒܸܝܠ ܒــܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܟܲܫܝܼܖܸ̈ܐ، ܠܘܼܚܸ̈ܐ ܕ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕ ܣܵܗܕܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܦـܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܸܡܸ̈ܐ ܒــܬܠܵܬܵܐ ܐܵܬܪܵܘܵܬܸܐ ܓܘܼܖܸ̈ܐ ܕ ܕܘܼܢܝܸܐ ܗ.ܕ ܐܲܡܸܝܪܝܼܟܵܐ، ܦܪܵܢܣܵܐ ܘ ܣܘܝܼܕܸܢ.ܐܵܦ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܼܢ ܫـــܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܕ ܩܲܒܠܵܠܵܗܿ ܠܪܘܼܫܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ ܐܵܗܵܐ ܩܛܵܠܥܲܡܵܐ ܘ ܝܵܗܒܼܵܠܗ݇ܘܿܢ ܠܗܵܩܘܼܝܵܬܵܝ ܕ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܵܝ ܝܠܵܗܿ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕ ܦܲܚܲܠܬܵܐ ܡܼܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܕ ܕܘܼܢܝܸܐ.

( ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܡܼܢ ܐܸܢܬܸܝܪܢܸܝܬ)

ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܫܘܬܦܘܬ̈ܐ ܕ ܡܖ̈ܬܐ
ܐܬܘܖ̈ܝܐ ܒܐܝܪܢ
ܫܵܘܬܵܦܘܵܬܸ̈ܐ ܕ ܡܵܖ̈ܵܬܸܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܗ݇ܘܝܸܐ ܝــܢܵܐ ܒـــܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕ ܚܲܕ݇ ܣܲܗܡܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܒܥܵܒܼܘܼܕܘܵܬܸ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܘ ܡܵܖ̈ܵܬܲܢ ܫܘܼܖܸ̈ܟܸܐ ܝـܢܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܒܫܩܵܠܬܵܐ ܕ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ. ܬܲܫـܥܝܼܬܵܐ ܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܵܬܸ̈ܐ ܕ ܡܵܖ̈ܵܬܸܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܒـܐܝܼܪܵܢ ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܦܸܠܓܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕ ܕܵܪܵܐ ܕ 20 ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܥܵܪܬܵܐ ܕ ܐ݇ܣــܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܠܐܘܼܪܡܝܼ(1923). ܒـــܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕ 1925 ܦـــܝܼܫܠܵܗܿ ܡܫــــܘܼܬܐܸܣܬܵܐ ܕܲܣܬܵܐ ܕ ܚـــܝܘܼܛܵܐ ܕ ܥܸܕܬܵܐ ܐܸܘܵܢܓܵܠܵܝܬܵܐ ܒܝܲܕ ܪܵܒܝܼ ܐܸܣܬܸܪ ܥܲܠܲܡܫܵܗ.ܗܲܪ ܒܐܵܗܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕܲܣܬܵܐ ܕ ܚـــܝܘܼܛܵܐ ܕ ܥܸܕܬܵܐ ܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܬܵܐ ܕ ܐܘܼܪܡܝܼ(ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܖ̈ܲܚܡܸܐ) ܙܸܐ ܦــܝܼܫܠܵܗܿ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ ܒـܝܲܕ ܡܢܵܚܬܵܐ ܕ ܪܵܒܝܼ ܗܘܼܪܸܐ ܘ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܚܵܢܒܵܒܵܐ ܘ ܦــܝܼܫܠܵܗܿ ܡܚܘܼܕܸܬܬܵܐ ܒܝܲܕ ܡܢܵܚܵܐ ܡܵܪܝ ܗܵܒܼܝܼܠ ܙܲܝܥܵܐ ܕܲܫܬܘܼ ܡܲܛܪܵܢ ܕ ܐܘܼܪܡܝܼ ܘ ܐܵܒܘܿܢܵܐ ܕ ܣܲܠܲܡܵܣ ܒܫܸܢ݇ܬ 1943.
ܒـــܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕ ܫܸܢ݇ܬܵܐ 1926 ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕ ܚܵܢܝܼܡܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܒــــܬܸܗܪܵܢ ܐ݇ܬܸܠܵـــــܗܿ ܠــܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܒــܚܘܼܦܵܛܸ̈ܐ ܕ ܪܵܚܸܝܠ ܚܵܢܸܡ ܢܘܿܝܡܵܢ ܒــܪܵܬܵܐ ܕ ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܐܘܿܫܵܥܢܵܐ ܝܑܼܫܘܼܥ ܕ ܐܘܼܪܡܝܼ. ܐܵܦܸܢ ܕ ܒـܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܒܬܸܗܪܵܢ ܪܵܒܵܐ ܒܲܨܘܿܪܵܐ ܝــܗ݇ܘܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܚܸܝܠ ܚܵܢܸܡ ܒـــܟܠܵܗܿ ܥܵܣــܩܘܼܬܵܐ ܡܘܼܚـܒܸܪܵܝܠܵܗܿ ܒܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕ ܟܠܵܝ ܒــܢܲܝ ܡܸܠܲܬܲܢ ܘ ܟ̰ܝܼܕܠܵܗܿ ܒـــܟܠܵܝ ܚܵܢܝܼܡܸ̈ܐ ܕ ܦܵܩܕܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵــــܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܓܵـــܢܘܼܗܿ ܩܵܐ ܚــــܕܵܐ ܬܦܵܩܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ. ܗܿܝـــــܓܵܗܿ ܡܒܵــܬ݇ܪ ܪܵܒܵܐ ܗܲܡܙܲܡܝܵܬܸ̈ܐ ܕܲܩܖ̈ܵܢܸܐ، ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵـــــܬܵܝ ܕ ܟܠܵܝ ܒܲܟܼܬܵܬܸ̈ܐ ܡܲܖ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܸܐ ܕ ܕܘܼܢܝܸܐ ܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܓ̰ܡܵܥܝܵܬܸ̈ܐ ܠܦܠܵܚܵܐ ܒܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ܛܵܒܸ̈ܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܣـܢܝܼܩܸ̈ܐ ܕ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ݂
ܗܵܕܟܼܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝـܠܵܗܿ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ ܗܿܝ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܕ ܠܲــܝܬ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܐܣܘܼܪܵܐ ܒــܟ̰ܘܼ ܚܲܕ݇ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܝܵܢ ܥܸܕܬܵܐ.ܟܸܣܦܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܦــܝܼܫܠܸܗ ܓ̰ܘܼܡܥܵܐ ܡܼܢ ܕܒܼܵܚܝܵܬܸ̈ܐ ܕ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܚܵܢܝܼܡܸ̈ܐ ܗܲܪ ܒــܐܵܗܵܐ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܘ ܦــܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܓـܘܼܒܝܸ̈ܐ ܬܲܓܒܸܪܵܢܬܵܐ، ܚــܠܵܦ ܬܲܓܒܸܪܵܢܬܵܐ، ܣܵܦܪܵܐ، ܢܵܛܸܪ ܟܸܣܦܵܐ ܘ ܬܲܓــܒܸܪܵܢܬܵܐ ܕ ܚــܝܘܼܛܵܐ. ܒـܓ̰ܡܵܥܝܵܬܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܦــܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܿܬܒܸ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܸ̈ܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܐܵܦ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܩܛܝܼܥܬܵܐ ܕ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܗܲܕܵܡܬܵܐ ܝܲܪܚܵܐܝܼܬ ܘܵܠܸܐ ܕ ܦܵܪܥܵܗܿ ܚـــܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ ܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܐ ܘ
ܒــܟܠ ܓ̰ـــܡܵܥܬܵܐ ܙܸܐ ܗܲܕܵܡܝܵܬܸܐ ܘܵܠܸܐ(ܓܲܪܲܓ) ܕ ܝܵܗܒܼܝܼ ܡܲܚܫܲܚ̈ܝܵܬܸܐ ܕܲܩܖ̈ܵܢܸܐ ܩܵــܐ ܠܲــܒܲܠܬܵܐ ܕ ܢܝܼܫܸ̈ܐ ܛܵܒܸ̈ܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܠܵܩܲܕ݇ܡܵܐ.
ܩܵــܐ ܡܲܩܲܡܬܵܐ ܕ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܫــܘܼܪܸܠܵܗܿ ܫܵــܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܠــܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܥܵܒܼܘܼܕܘܵܬܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕ ܦــܝܼܠܡܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܵܬܸ̈ܐ ܘ ܡܸܫܬܘܼܝܵܬܸ̈ܐ ܕ ܪܲܡܫܵܐ ܕ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܬܵܐ. ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܚـــܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܙܸܐ ܫܵــܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܟܸܐ ܡܲܪܝܸܙܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܫـــܬܘܼܬܵܐ ܩܵـــــܐ ܙܲܒܲܢܬܵܐ ܕ ܙܩܘܼܖܸ̈ܐ ܘ ܚـــܝܘܼܛܸ̈ܐ ܗܘܼܕܖܸ̈ܐ ܒܗܲܕܵܡܝܵܬܸ̈ܐ. ܐܵܦ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ ܚـــܘܼܪܙܵܐ ܕ ܟܘܿܢܣܸܪܬ( ܘܸܠܝܵܡ ܕܵܢܝܼܐܝܼܠ 1946). ܩܢܵܝܵܬܸ̈ܐ ܕ ܐܲܢܸܐ ܚـܘܼܖ̈ܙܸܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܕܒܼܝܼܚܸ̈ܐ ܩܵـܐ ܣܢܝܼܩܘܝܵܬܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕ ܐܘܼܡܬܲܢ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̰ܣܵܐ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕ ܡܸܫـܬܘܼܬܵܐ ܕ ܪܸܫ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕ 1952 (10،000 ܬܘܼܡܵܢܸ̈ܐ) ܦܝܼܫܠܵــܗܿ ܕܒܼܝܼܚܬܵܐ ܩܵــــܐ ܝܵܠܸ̈ܐ ܣــܢܝܼܩܸ̈ܐ ܕ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܕ ܡܵܪܝ ܙܲܝܥܵܐ ܕܲܫܬܘܼ ܒــܐܘܼܪܡܝܼ ܝܵܢ ܩܵܐ ܚܲܕܲܬܬܵܐ ܕ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕ ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܒܐܘܼܪܡܝܼ(1956). ܒـــܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕ 1930 ܐܝܼܡܲܢ ܕ ܡܚܸܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܪܵܘܕܵܢܵܐ ܒـܣܲܠܲܡܵܣ، ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܚܘܼܦܸܛܠܵܗܿ ܠــ̰ܓ̰ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܕ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܩܵܐ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܵܢ ܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܒܣܲܠܲܡܵܣ. ܒـܫܸܢ݇ܬܵܐ 1936 ܫــܘܼܪܸܠܵܗܿ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܠܡܲܩܪܘܼܝܸܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕ ܝܸܡܵܐ ܩܵܐ ܝܵܠܸܐ̈ ܕ ܒـــܢܲܝ ܐܘܼܡܬܵܐ.ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ ܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ 50 ܝܵܠܸܐ̈ ܘ ܒـــܢܵܬܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܐ. ܡܲܠܦܵܢܝܵܬܸܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܸ̈ܐ ܝــܗ݇ܘܵܘ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܵܐ ܣܲܪܗܵܪ، ܠــܝܼܙܵܐ ܒܲܕܲܠ، ܡܵܪܝܼܵܐ ܒܲܕܪܸܝܘܼ ܘ ܫܲܟܲܪ ܦܸܐܪܵܐ. ܚܲܕ݇ ܦـܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܕܒܼܵܚܬܵܐ ܕ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܵܠܝܵܢܬܵܐ ܩܵܐ ܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܕ ܫܘܼܫܲܢ.

ܛܒ̈ܐ

܀ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟܠܵܢܵܝܵܐ ܬܠـܝܼܬܵܝܵܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܕ ܫܲـܡܝܼܪܵܡ ܦـــــܝܼܫܠܸܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ 22܇2܇1388ܟܲܕ ܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܫܘܼܖܸ̈ܟܸܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܟܢܘܼܫܝܵܐ، ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕ ܐܲܢܦـــܘܿܖܸ̈ܐ ܕ ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܸ̈ܐ ܕ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕܲܥـــܒܲܪ (1387) ܕ ܣــــܝܼܥܬܵܐ ܬܲܓܒܸܪܵܢܬܵܐ ܒــــܝܲܕ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܕܵܘܝܼܕ ܦــــܘܼܪܝܵܐܢ ܘ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܡܲܕܠܸܝܢ ܣــܛܸܝܦܵܢܣ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܫـܘܼܪܸܖܸ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܠܘܼܒܵܐ ܫܠܝܼܡܘܿܢ ܒܵܨܘܼܝܬܵܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ.ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݇ܘܿܢ ܥܒܼܝܼܕܸܐ ܓܲܒܲܝܵܬܸܐ ܩܵܐ ܚܲܕܲܬܬܵܐ ܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܬܲܓـــــܒܪܵܢܬܵܐ ܕ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐܠܵܗܿ ܒܨܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܘ ܦܝܼܫـܠܗ݇ܘܿܢ ܓــܘܼܒܝܸ̈ܐ ܡܝܲܩܖ̈ܵܬܸܐ: ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܐܵܬܵܢܘܼܣ، ܟܵܬܪܝܼܢ ܝܲܕܓܵܪ ܘ ܫ̰ܘܼܠـــܝܸܬ ܫܲܗܦܵܪܝܼ(ܒܵܨܘܿܝܬܵܐ) ܐܲܝܟܼ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܐܲܨܠܵܝܸ̈ܐ ܘ ܐܸܘܠــܝܼܢ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ، ܟܠܘܿܕܸܝܬ ܒܵܒܵܝܝܼ ܘ ܦ̰ܠܘܿܪܵܐ ܩܵܓ̰ܵܪܝܵܐܢ ܐܲܝܟܸ ܬܲܚܠܘܿܦܸ̈ܐ. ܗܵܕܟܼܵܐ ܫܘܼܪܸܠܵܗܿ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܠـܚܕܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܬܵܐ ܕ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܢܝܼܫܘܼܗܿ ܐܲܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ.
܀ܡܘܼܢܬܸܠܵܗܿ ܫܵـــܘܬܵܦـــܘܼܬܵܐ ܒــܦܪܵܣܬܵܐ ܕ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕ ܟܘܼܢܵܫ ܡܘܼܫـــــܚܵܬܸ̈ܐ ܕ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕܘܿܟܬܘܿܪ ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܕܵܘܝܼܕ ܦܘܼܪܝܵܐܢ ܒܫܸܡܵܐ ܕ ܫܘܼܟܵܢܵܐ .ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܗܿܘ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܝـܠܸܗ ܡܼܢ ܦـܖ̈ܵܣܝܵܬܸܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕ ܢܸܫܸ̈ܐ ܐܵܬܘܿܖ̈ܵܝܸܐ ܕ ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܘ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕ ܗܵܘܸܠܲܢ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܪܲܗܛܵܐ.
܀ܦܝܼܫܠܸܗ ܦـܪܝܼܣܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕ ܦـــܬܘܿܚ ܠـܬܲܪܥܵܐ 5 (بگشای در5) ܬܘܼܪܓܸܡܵܐ ܒܝܲܕ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܦ̰ܠܘܿܪܵܐ ܩܵܓ̰ܵܪܝܵܐܢ. ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܦ̰ܠܘܿܪܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܚــــــܕܵܐ ܡܵܫܘܿܚܬܵܐ ܘ ܡܬܲܪܓܡܵܢܬܵܐ ܒـܠܸܫܵܢܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ، ܡܘܼܙܝܸܕܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܚܘܼܦܵܛܘܼܗܿ ܒــܐܲܢܸܐ ܫܸܢܸ̈ܐ. ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝــܘܲܚ ܡܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܘ ܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܩܵܬܘܼܗܿ.
܀ܫܘܼܖܸ̈ܟܠܗܘܿܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ25 ܓܵܢܵܬܸܐ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܸܐ̈ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܘ ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܵܝ ܒـܚܘܼܪܙܵܐ ܕ ܐ݇ܣܵܩܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕ 1388܇3܇7 ܘ ܡܘܼܥܒܸܖ̈ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܝܵܘܡܵܐ ܟ̰ܸܡ ܚܸܕܝܵܐ.
܀ ܚܙܸܩܠܗ݇ܘܿܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ40 ܓܵܢܵܬܸܐ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܸ̈ܐ ܘ ܖ̈ܲܚܡܸܐ ܕ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܒܚܲܕ݇ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܥܲܠ ܙܘܿܢܵܐ ܕ ܢܲܡܲܟܐܵܒــــܪܘܼܕ ܒـــܓܲܪܒܝܵܐ ܕ ܐܲܬܪܵܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܟܪܘܼܟܼܝܵܐ ܒܲܣــܝܼܡܵܐ ܘ ܪܵܒܵܐ ܡܲܗܢܝܼܵܢܵܐ.

     ܕ ܠܐ ܕܝܟܼܝ        
    ܕ ܠܵܐ ܕܝܼܵܟܼܝ ܐܵܢܵܐ ܡܘܼܕܝ ܝܘܵܢ؟
      ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܫـــــܡܝܼܛܸ̈ܐ ܓܘܼܠܦܵܢܘܼܗܝ
      ܚܲܕ݇ ܒܲܝܬܵܐ ܫـــــܖ̈ܝܼܛܸܐ ܓـــــܘܼܕܵܢܘܼܗܝ
      ܐܝܼܠܵـــــܢܵܐ ܣـــܦــܝܼܩܸ̈ــــܐ ܡܲܖ̈ܙܵܢܘܼܗܝ
            ܀
      ܕ ܠܵܐ ܕܝܼܵܟܼܝ ܠܲܝܬ ܠܝܼ ܣـܘܼܟܵܠܵܐ
      ܚܲܕ݇ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕ ܠܲܝܬ ܒــــܝܼܘܼܗܝ ܪܘܼܚܵܐ
      ܚܕܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕ ܠܲܝܬ ܒـܝܼܘܼܗܿ ܫܘܼܒܼܚܵܐ
      ܚܕܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܫܝܼܦܬܵܐ ܡܥܲܠ ܠܘܼܚܵܐ
            ܀
       ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܟܼܝ ܝܠܵܗܿ ܝܵܐ ܡܘܼܚܸܒܬܝܼ
      ܕ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܝـــܘܵܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܲܠܥܵܠܵـــܐ
      ܒܸܟܬܵܪܵܐ ܝــܘܵܢ ܓܵــــــܘ ܫـܘܼܐܵܠܵــــܐ
      ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܟܠܝܼܬܵܐ ܝــــܘܵܢ ܒܸܚܡܵܠܵــܐ
            ܀
       ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪܵܟܼܝ ܝܵܐ ܡܘܼܚܸܒܬܝܼ
      ܒܸـــܕ ܕܵܒܼܚܵܢܗ݇ܘܿܢ ܟܠ ܡܘܼܫـــــܚܵܬܝܼ
      ܒܸـــܕ ܫܵــــܒܼܩܵܢܗ݇ܘܿܢ ܚܵــــــــــܕܘܼܝܵܬܝܼ
      ܒܸـــܕ ܚܵــــܒܩܵܢܗ݇ܘܿܢ ܥـــــــܝܼܩܘܼܝܵܬܝܼ
            ܀
       ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܟܼܝ ܝܵܐ ܡܘܼܚܸܒܬܝܼ
      ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܒܥܵܒܼܪܵܢ ܡܥܲܠ ܝܵــــــܡܵܬܸ̈ܐ
      ܒܸـܕ ܦܵܬܚܵܢܗ݇ܘܿܢ ܟܠ ܐܘܼܖ̈ܚܵـــــــܬܸܐ
      ܒܸـــܕ ܙܵܡܖ̈ܵܢܗ݇ܘܿܢ ܫܸـــــܥܖ̈ܝܼ ܚܲܕ݇ܬܸ̈ܐ
            ܀
       ܝܵܐ ܡܘܼܚܸܒܬܝܼ، ܝܵܐ ܐܲܢ݇ܬܝ ܚܠܝܼܬܝܼ
      ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܕܝܼܵܟܼܝ ܠܲܝܬ ܠܝܼ ܢܝܼܫܵܐ
      ܫܸܡܵܟܼܝ ܒــܥܘܼܡܩܵܐ ܕ ܠܸܒܝܼ ܢܩܝܼܫܵܐ
      ܫــܒܼܝܼܚܵܐ ܝــــــܠܸܗ ܐܵܦ ܙܸܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ
            ܀
       ܛܵܠܒܵܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܬܝܼ
      ܟܠ ܝܵـــܘܡܵܢܵܟܼܝ ܗܵܘܝܼ ܒــــــܖ̈ܝܼܟܸܐ
      ܫـــܒܼܝܼܠܸ̈ܐ ܕ ܚܲܝܸ̈ܐ ܥܲܠܵܟܼܝ ܦـܬܝܼܚܸ̈ܐ
      ܛܲܝܖܸ̈ܐ ܕ ܚܲܫܵܐ ܡܠܸܒܵܟܼܝ ܦـــܖ̈ܝܼܚܸܐ
       ܝܵܐ ܡܘܼܚܸܒܬܝܼ ܝܵܐ ܐܲܢ݇ܬܝ ܐܘܼܡܬܝܼ
            ܀

           ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ

        ܬܝܡܘܢ 

          ܬܵܝــــܡܘܿܢ ܓ̰ܸܗܝܸ̈ܐ ܬܵܝــــܡܘܿܢ ܢܸܗܝܸ̈ܐ

ܬܵܝـــــܡܘܿܢ ܡܼܢ ܕܘܼܢܝܸܐ ܫـــܘܼܖ̈ܫــܝܸܐ
ܐܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠـــــܝܼ ܚܲـــܒܖܸ̈ܐ ܚܲــــܕ݇ܬܸ̈ܐ
ܐܝܼܬ ܠـــــܝܼ ܡܲܖ̈ܗܵܡܸܐ ܕ ܕܲܖ̈ܒܵــــــܬܸܐ
ܐܘܼܪܚܵــܐ ܚܲܕ ݇ܝـــܠܵܗܿ ܗܿܝ ܙܸܐ ܫـــܪܵܪܵܐ
ܚـــܘܼܒܵܐ ܠܸܐ ܗ݇ܘܸܐ ܩــܛܵܠܵܐ ܩــــܒܼܵܪܵܐ
ܠܵܐ ܒܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܕ ܐ݇ܟܘܿܡܵܐ ܘ ܚܒܼܵܪܵܐ
ܬܵܝـܡܘܿܢ ܠــܟܸܣܠܝܼ ܓ̰ܸܗܝܸ̈ܐ ܘ ܢܸܗܝܸ̈ܐ
ܬܵܝــܡܘܿܢ ܡܼܢ ܕܘܼܢܝܸــــܐ ܫــܘܼܖ̈ܫــܝܸܐ
ܐܵܢܵܐ ܐܝܼـــــܬ ܠـــܝܼ ܚܲــܒܖܸ̈ܐ ܚܲــܕ݇ܬܸ̈ܐ
ܐܝܼܬ ܠـــــܝܼ ܡܲܪܗܵܡܸܐ ܕ ܕܲܖ̈ܒܵــــــܬܸܐ
ܗܲܪ ܡܼܢ ܒـــܪܵܫܝܼܬ ܚܘܼܒܵܐ ܐܝܼܬ ܗ݇ܘܵܐ
ܥܸـܠܸܠ ܡܸܢܘܼܗܝ ܟ̰ܘܼܡܸܢ݇ܕ ܠܲܝـܬ ܗ݇ܘܵܐ
ܐܘܼܦ ܓܵܘ ܩܲـــܝܛܵܐ ܐܘܼܦ ܓܵܘ ܣܸܬܘܵܐ
ܬܵܝــܡܘܿܢ ܠـܟܸܣܠܝܼ ܓ̰ܸܗܝܸ̈ܐ ܘ ܢܸܗܝܸ̈ܐ
ܬܵܝــܡܘܿܢ ܡܼܢ ܕܘܼܢܝܸـــܐ ܫــܘܼܖ̈ܫــܝܸܐ
ܐܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠــــܝܼ ܚܲــܒܖܸ̈ܐ ܚܲـــــܕ݇ܬܸ̈ܐ
ܐܝܼܬ ܠــــܝܼ ܡܲܪܗܵܡܸܐ ܕ ܕܲܖ̈ܒܵــــــܬܸܐ

     ܒܝܕ: ܒܵܒܵܓ̰ܵܢ ܠܵܥܵܙܲܪܝܵܐܢ


    ܟܠܘ ܒܬ ܗܘܝܢ ܐܢܐ

       ܥــܒܸܖ̈ܗ݇ܘܿܢ ܙܲܒܼــــܢܸܐ̈ ܕ ܛܲܠــܝܘܼܬܲܢ   ܘ ܐܵܢ ܛܲܐܵܠـــܝܵܬܸ̈ܐ ܕ ܚܸܠــــܝܘܼܬܲܢ
   ܟܙܵܪܟ̰ܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܟܬܸܒܼܬܵܐ ܕ ܟܬܵܒܼܘܼܗܿ   ܕ ܫܵܡܛܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܫܸܠـܝܘܼܬܲܢ 
       ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵــܐ ܕ ܫــــܒܼܵܒܼܘܼܬܵܐ   ܒــܪܸܐ ܠܲܢ ܡܐܲܗܘܵܠ ܕ ܣܸܡܝܘܼܬܲܢ
   ܗܿܝــــܓܵـــــܗܿ ܐܵܢܵܐ ܒܸܒـܪܝܼــــܟܼܘܼܬܵܐ   ܓܠܝܼܠـــܝܼ ܩܵܬܘܼܗ ܒـܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ
   ܖܸ̈ܡܘܼܢܸܐ ܕ ܨܲܕܖ̈ܵܟܼܝ ܣـــــــــــــܝܼܢܸ̈ܐ   ܣܸܢܒــܝܼ̈ܠܸــــܐ ܠــــܣܸܦܬܝܼ ܩـــܝܼܢܸ̈ܐ
   ܬܵܐ ܦܵܬܚܲܚ ܠـــܣܘܼܦܪܵܐ ܕ ܠܸــܒܲܢ   ܗܲܠ ܕ ܒــܓܵܘܲܢ ܒܲܣــܡܝܼ ܒܖ̈ܝܼܢܸܐ
   ܐܝܼــــܕܵܐ ܒــــــܐܝܼܕܵܐ ܕ ܐܸܚـــــܕܵܕܸܐ   ܒـܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ܖ̈ܚܝܼܫܵܠܗ݇ܘܿܢ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ
   ܓ̰ܲܠـــܕܸܐ ܥـــܢܸܠܵܗܿ ܘ ܐ݇ܡܸܪܵܗܿ ܩܵܬܝܼ   ܩܵـܬ ܗܸܟ̰ ܠܸܐ ܦܵܠــܛܵܐ ܡܼܢ ܒܵܠܝܼ
   ܠـــܩܸܘܝܘܼܬܵܐ ܕ ܩܘܿܠــܘܼܟܼ ܩܝܼܡܠܝܼ   ܡܟܠܸــــܗ ܠܸܒܵــــــܐ ܡܘܼܡܝܼܠــܝܼ
   ܡܲܛܵܠܵܐ ܕ ܚـــــــܘܼܒܵܐ ܒـــــܗܵܘܝܵܢ   ܕ ܡܵܪܝܵــــܐ ܩܵـــܬܘܼܟܼ ܚܲـــܡܝܼܠܝܼ
   ܬܵܐ ܨܵܠܲܚ ܠــــــܡܵܬܵܐ ܓـــــܘܼܪܬܵܐ   ܠـــــــܬܲܢܘܼܪܵܐ ܕ ܢܵܢܝܼ ܣܵـــــܒܼـܬܵܐ
   ܒـــܛܵܠܒܲܚ ܦـــܣܵܣܵܐ ܕܙܘܼܘܵܓܼܵــــܐ   ܕ ܡܸܢܘܼܗ ܠܸܐ ܦܵܠـܛܵܐ ܒـــܝܼܫــܬܵܵܐ
   ܒܩܵܪܝܵܐ ܘ ܡܲܬ݇ܝܵܐ ܠــــܗ݇ܘܿܢ ܥܲܠܲܢ   ܬܖܸ̈ܝܢ ܣܵـــܗܕܸ̈ܐ ܥܲــܡ ܚܲܕ݇ ܟܵܗܢܵܐ
   ܒܪܵܫܡܝܼܠـــܘܼܟܼ ܕ ܗܵܘܸܬ ܚܸــــܬܢܵܐ   ܘ ܟܵܠـــــܘܼ ܒܸـــــــܬ ܗܵܘܝܵܢ ܐܵܢܵܐ
                 ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ ܒܒܪܝ (ܫܒܝܒܐ)

     اخبار انجمن

· سومین مجمع عمومی سالانه انجمن بانوان آشوری شامیرام در تاریخ 22 اردیبهشت 1388 برگزار شد . در این مجمع که با حضور اکثریت اعضا انجمن و نمایدده محترم وزارت کشور رسمـــیت یافت، پس از استــــماع گزارش عملکرد و گزارش مالی که توســـط رییس انجمن خانم شــــمیران داودپوریان و خزانه دارانجمن خانم پلاریوس(مادلین) استپانس ارايه شـــد، گزارش بازرس انجمـــــن خانم لوبا شلیمون تقدیم حضار گردید . بدنبال آن بعلت کاهش تعداد اعضای هیـــأت مدیره انتخابات جدید برای ترمیم هیأت مدیره برگزار شـــــــد و خانمها: کاترین یدکار ، شمیران اتانوس (اعضای اصلی) و اولین بنیامین و کلــــودت بابایی(اعضای علی البدل) و خانــم ها ژولیت شـــــهپری(بازرس اصلی) و فلورا قاجاریان(بازرس علی البدل) با اکثریت آرا انتخاب شدند . این هیأت مدیره تا پایان ســــال 1389 فعالیت خواهد داشت .
· اولین کتاب از انتشارات انجمن بانوان آشوری شامیرام بنام شوکانا(هدیه) که مجموعه اشعار خانم شمیران داودپوریان میباشد منتشر شد و اینک در دسترس علاقمندان به شعر و ادبیات آشوری میباشد .
· ازخانم فلورا قاجاریان شاعر و مترجم شناخته شده آشوری کتاب بگشـای در (5) نوشته ملودی بیتی منتشر شد . برای خانم قاجاریان که در سالهای اخیر بر فعالیتهای خود بطور چشـــمگیری افزوده اند آرزوی موفقیت هر چه بیشتر می کنیم .
· اعضای انجمن در تاریح 7/3/88 همراه با اعضــای خانواده هایشــــان در یک برنامه کوهپیمایی به سرپرستی آقای آلبرت شهبـاز شرکت کردند. در این کوه پیمایی که در مسیر درکه صورت گرفت حدود 25 نفر شــــرکت داشتند .
· در تاریخ 21/3/88 حدود 40 نفر از اعضــــای انجمن بانوان آشــــــوری شامیرام با همراهی افراد خانواده و دوستان در برنامه تور یکروزه نمک آبرود شـــــرکت کردند. این برنامه که نخستین تور مسـافرتی انجمن بود با موفقیت برگزار شد.

        گزارش فعالیت دو ساله انجمن

              بانوان آشوری شامیرام

انجمن بانوان آشوری شامیرام پس از اخذ مجوز فعالیت از وزارت کشور در اسفند ماه 1386 شـروع به فعالیت نمود . اعضای اولین هیأت مدیره انجمن که با آرای اکثریت حاضر در مجمع عمومی انتخاب شده و بمدت سه سال فعالیت خواهد داشت عبارتند از خانمها: شمیران داود پوریان(رییس)، نکتار توماسیان(نایب رییس)، مادلین استپانس(خزانه دار) ، ناهرین یوسفی، بنفشه (ویولت ) سرگیزی)و خانم لوبا شلیمون(بازرس). بر طبق مفاد اساسنامه ، انجمن فعالیت خود را در سه شاخه متمرکز نموده است : 1- شاخه فرهنگی 2- شاخه خیریه 3- شاخه تفریحی .

ازآنجا که مهمترین هدف انجمن پیش بردن فعالیتهای فرهنگی میباشد، در این زمینه بیشترین تلاش صورت گرفته است . برگزاری کلاسهای آموزش زبان آشوری که به مدت دو سال ادامه داشته از اهم فعالیتهای انجمن و موجب افتخار آن می باشد. این کلاسها با کوششهای خستگی ناپذیر خانم مادلین استپانس بدون وقفه ادامه داشته و دانش آموزان تا کنون موفق به گذراندن سه کلاس در پایه ابتدایی شده اند. سعی هیأت مدیره بر آن است که نه تنها این کلاسها ادامه یابد بلکه تعداد کلاسها و تعداد پایه ها نیز افزایش یابد.
در زمینه فعالیت فرهنگی هیأت مدیره همچنین موفق به برگزاری مراسمی مانند روز سمیل و اول نیسان و چندین شب شعر در هر سال شده است. و خوشبختانه این برنامه ها همواره از کیفیت بالایی برخوردار بوده اند که علت آن را میتوان همکاری هنرمندان توانای ما اعم از شاعران و نویسندگان و خوانندگان دانست که همیشه صمیمانه و بدون چشمداشت در برگزاری برنامه های فرهنگی ما را یاری نموده اند. بعلاوه در زمینه چاپ کتاب که از اهداف مهم انجمن می باشد، اولین گام را برداشته ایم و اکنون کتاب مجموعه اشعار خانم شمیران داود پوریان در دسترس علاقه مندان شعر و ادب آشوری میباشد. امیدواریم درآینده ای نه چندان دورچندین کتاب دیگر در زمینه شعر و ادب آشوری را بدست ادب دوستان برســـانیم .همچنین انتشار بولتن حاضر قدمی دیگردر این زمینه است که بدون شک به حصول اهداف فرهنگی انجمن کمک شایانی خواهد نمود.
در زمینه فعالیتهای خیریه طی دو سال گذشته انجمن مبلغی حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان به مستمندان و خانه سالمندان کمک مالی نموده است. بازدید از خانه سالمندان به مناسبتهایی مانند عید میلاد و عید پاک که همراه با اجرای برنامه هنری توسط هنرمندان مشهور آ شوری مانند خانم ویولت سرگیزی و آقایان جانسون استپانس و آلبرت شهباز و رام ایل یوخنه بوده مورد استفبال بسیار زیاد سالمندان قرار گرفته است. انجمن همچنین با شرکت فعال در بازار عید کریسمس کلیسای کاتولیک( حضرت یوسف )موفق به گسترش فعالیت های خود و ایجاد ارتباط بیشتر با مردم شده است.
در زمینه فعالیتهای تفریحی انجمن موفق به برگزاری برنامه های پیک نیک ومیهما نی جشن عید میلاد مسیح و جشن اول نیسان در کنار برگزاری میهمانی های فصلی بازدید اعضا شده که با استقبال قابل توجه اعضا مواجه شده است .
آنچه که ذکر شد خلاصه ای از فعالیتهای انجمن بانوان آشوری شامیرام در دو سال گذشته بود و با توجه به بودجه ای که از طرف وزارت محترم کشور به این انجمن اعطا شده و موجبات تسهیل انجام فعالیتهای مختلف را برای ما فراهم نموده، امیدوار هستیم در سالهای آینده بتوانیم دامنه فعالیتهای خود را گسترش داده و خدماتی بیش از این برای اعضا و دوستداران انجمن و جامعه خود ارایه دهیم.
لازم به ذکر است که انجمن در پیشبرد فعالیتهای خود با مشکلاتی نیز مانند عدم دسترسی به محل مناسب برای برگزاری کلاسها ی زبان و سایر برنامه ها روبرو بوده است که خوشبختانه با عنایت ولطف بسیاری از دوستان و مسؤلین کلیساها موفق به حل این مشکلات و پیشبرد برنامه های خود شده ایم.
در اینجا لازم میدانیم از اعضای محترم که همواره یاور ما بوده اند و همچنین از آن عده از مسؤلان کلیساها که از در اختیار گذاشتن امکانات خود به ما دریغ ننمودند و همجنین از مسؤلین محترم وزارت کشور و ارشاد که در زمینه اخذ مجوز های لازم و اعطای بودجه سالانه همکاری شایان تقدیری با ما نموده اند ، قدردانی بعمل آوریم و امیدواریم در سالهای آینده بتوانیم فعالیتهای بیشتر و مفیدتری نه تنها برای انجمن بانوان آشوری شــامیرام بلکه برای کل جامعه آشوری انجام دهیم .

      به یاد شهدا

آشوریها گذشته ازاین که تمدن و فرهنگ بشری را بنیاد گذاشته اند ، در زمینه شهادت در راه ایمان و عقیده نیز صاحب نام هستند چرا که نه تنها از اولین مومنان به مسیحیت بوده اند بلکه ایمانشان آن چنان پایدار بوده که برای نشـر آن کل قاره آسیا را در نوردیده اند و مسیحیت را تا هند و چین و …..گسترش داده اند و دراین راه متحمل آلام و رنجهای فراوان شده و شــــهدای بسیـــاری را تفدیم نموده اند . شهدایی که همیشه برای آشوریها مقدس بوده و برای هر کدام از آنها روز خاصی اختصاص داده شـــــده و یاد آنان را گرامی میدارند . در عهد ساسانیان و مغولان و تاتارها ، آشــــوریها متحمل کشتارهای فراوانی شدند که در کتاب (مسیــحیت در ایران نوشته سعید نفیسی) بطور مفصل مورد بحث قرار گرفته شـــده است . یک کشــتار مشهور تاریخی دیگر کشـتار سمیل است که توســــط حکومت وقت عراق در سال 1933 صورت گرفت و طی آن حدود 3000 نفر از ساکنان 65 روستای آشوری نشین به قتل رسیدند .
اما آنچه که تا کنون بسیار کم به آن پرداخته شده و در میان مردم ناشناخته است کشـــتاری اســت که در سالهای 1914 تا 1920 توســط نیروهای عثمانی بر علیه آشــــوریهای ســـاکن امپراطوری عثمانی بعمل آمد و طی آن 750000 نفر به قتل رسیدند . این نســــل کشــی در همان محدوده زمانی صـورت گرفــــت که ارامنه و یونانیها قتل عام شدند اما برخلاف آنها هیچگاه مطرح نشـــد . از این قتل عام به نام قتل عام شمشیر(sayfo) نام برده میشود ویکی از دلایل آن فشــارهای مذهبی بوده اســــت . در آن زمان آشـــوریها در ناحیه ای که ترکیه کنونی می باشــد در ایالات حکاری و ماردین و شیرناک زندگی می کردند . ترکیه در 29 اکتبر 1914 رسمأ به طرفداری از نیروهای محور وارد جنگ شد و در پی آن با اســـتفاده از موقعیت پیش آمده اقدام به نســل کشی از مســیحیان ســـاکن ترکیه نمود . طبق گزارشـــــات مســـتندی که در آن زمان در مجلات اروپــایی و آمریــکایی منـــتشر شـــد، حدود 500000 تا 700000 نفر قتل عام شدند. این کشتارها نه تنها ترکیه بلکه ارومیه را هم در بر گرفت . در اورمیه 200 دهکده محاصره و غارت شـدند و 200000 نفر از مردم و صد ها از هزاران نفر در حال فرار با گرسنگی و مرگ دســـت به گریبان بودند.آسوشـیتد پرس درهمان زمان گزارش داد که در اثر قتل عام مسیحیان اورمیه و حومه آن توســـط نیروهای کرد و ترک 800 نفر بطور قطعی مرده و 2000 نفر از بیماری هلاک شده ، 200 آشوری در داخل یک کلیسا سوزانده شدند و بیش از 700 جسد قتل عام شده در روستای هفتوان دربیرون از ارومیه پیدا شــد که سر بعضی بریده شده و بعضی دیکر با شلیک گلوله بقتل رسیده بودند .
نیویورک تایمز در 11 اکتبر 1918 گزارش داد که 12000 آشوری مســـــیحی ایرانی در اثر کشتار و گرسنگی و یا بیماری مرده و هزاران دختر حدود 7 ســاله مورد تجاوز قرار گرفته و روســتاهای مســیحی تخریب شده اند . تایمز لندن بطور گســترده اســـناد مربوط به این امر را که 250000 آشــوری و کلدانی در قتل عام مسیحیان توسط عثمانیها کشته شدند را منتشر کرد . طبق گزارش کلیسای انگلیکان حدود نصف آشوریها بعلت قتل و بیماری و… از بین رفتند .در آوریل سال 1915 نیروهای عثمانی ناحیه گاوار در حکیاری(ترکیه کنونی) را مورد تاخت و تازخود قرار داده و تمام جمعیت را قتل عام کردند . قبل از آن دراکتبــــر 1914 ، 71 نفر از مردان گاوار دستـــــگیر شده و به مرکز حکومت محلی در باشقالا برده و کشته شـــدند . در آوریل نیروهای کرد دهکده تل موزیلت را محـاصره کرده و 475 نفر مرد را با شلیک گلوله بقتل رساندند . در اواخر 1915 در وان بفرمان جودت پاشـا 20000آشــوری ســــاکن 30 دهکده قتل عام شــــدند . در 30 مارس 1918 یکی از مهمترین رهبران آشــــوری آن زمان یعنی مار بنیامین شمعون توســط نیروهای عثمانی بقتل رســــید . در25 فوریه 1915 نیروهای عثمانی به ســمت دهکده های گلپاشان و سلماس یورش بردند و تمام مردان گلپاشان و سـلماس را با شلیک گلوله بقتل رساندند . طی زمستان 1915 حدود 4000 آشوری در اثر بیماری وگرسنگی و… در دهکده های اورمیه کشته شدند .
در آوریل 1918 تعدادی از آشــــوریها شــروع به ترک ترکیه امروزی کرده و تعداد 3500 نفر از آنان در محدوده خوی ساکن شدند . خیلی زود بعد از ســکونت آنها نیروهای کرد از ازتش عثمانی تقریبأ تمــام آنها را قتل عام کردند . بعــد از آن مسیــر کوچ آشــوریها به طرف عراق تغییر یافت و پـــــس از دادن تلفات دیگر در کمپهای برپاشده توســـــط انگلیسیها در بعقوبه، تعدادی در عراق پراکنده شـــدند وبعضی به دهکده های حود در کوههای حکاری برگشتند . اکنون پس از گذشـــت حدود یک قرن ازاین فاجعـه ، جهان یه عمق آن پی برده است و آشوریهای غیور درسراسر دنیا یاد و خاطره آنان را گرامی می دارند .
منبع: اینترنت

           شامیرام، افسانه یا واقعیت؟

شامیرام همواره نامی محبوب برای آشوریها بوده اســـت . آنان دختران خود را به این اسم نامیده اند تا شـــکوه و عظمت دوران طلایی امپراطوری آشورو بابل را یا دآور یاشند . تصویر شامیرام نشسته بر کالسکه خود در میدان جنگ در حالیکه ســـربازان دشمن مانند برگ خزان بر زمین افتاده اند صدها و شاید هزاران سال زینت بخش دیوار خانه های آشوری بوده است . آنچه که ما آشوریها از شــــامیرام میدانیم این اســت که شامیرام ملکه ســرزمین آشور بوده که با قدرت تمام حکومت کرده و کشـــورهای بســیاری را تســخیر نموده و مانند پادشاهان نامدارقبل از خود امپراطوری آشور را بسط و توسعه داده و بر شکوه و افتخارآشور افزوده اسـت اما آنچه در منابع تاریخی ذکر شده این است:
سمیرامیس یا ســـــــامورامات (نلقظ بابلی) یا ســـــمیرامید یا شــــامیرام (تلفظ آرامی) ملکه نیمه افسانه ای آشـوری بوده اسـت . نام او به معنای بلند پایه و متعال می باشد. طبق بعضی افســانه ها او دختر الهه آتارگاتیس atargatis) ایشتار) و با به روایتی الهه – ماهی درکتو(Derketo) از آســکالون سـوریه بود که او را بعد از تولد رها کرده بود . شامیرام توسـط کبوتران در صحرا بزرگ شـــــد و نینوس شاه بابل که تحت تأثیر زیبایی و شجاعت او در تسخیر باکترا(bactra) قرار گرفته بود ،پس از خود کشی شـــــوهرش (onnes) با او ازدواج نمود. . طبق این افسانه شـــــامیرام پس از مرگ شوهرش به قدرت رســــیــد و در زمان جکومتش بیشـتر آسیا از جمله ارمنستان و کشور مادها را فتح کرده و پس از بازگشت از جنگ در حالی که 62 ســاله بوده و مدت 25 ســـال حکومت کرده بود، قدرت را به پسرش نینیاس(ninyas) واگذار کرد ه بعد توســط او کشته شد و به کبوتر تبدیل شده و به پرواز درآمد. طبق یک افسانه دیگر زمانی که شامیرام ملکه بابل شد شوهرش را متقاعد کرد که او را حاکم یکروزه کند و پس از آنکه او چنین کرد شــامیرام او را اعدام نمود و تخت او را تصاحب نمود .
در افسانه های ارمنی ســـمیرامیس که درباره آرا شاه خوش ظاهر ارمنی شنیده بود از آرا خواســت که با او ازدواج کند اما آرا امتنـــاع کرد . با شنیـــــدن این امر شامیرام لشکریان آشور را جمع کرده و به ارمنستـــان حمله کرد . به احتمال زیاد
جنگ باید در دره آرارات جایی که آرا کشته شد در گرفته شــده باشـــد . به منظور اجتناب از درگیریهای مداوم با ارامنه شـامیرام به درگاه خدایان دعا کرد که آرا را از مرگ نجات دهد. سپس جســد او را برداشته و بیهوده کوشید تا با قدرت جادو او را زنده کند (زیرا او به جادوگری شهرت داشت) . هنگامی که ارمنیها موفق شـدند انتقام شاه خود را بگیرند شامیرام توســط یکی از عشاق خود این شایعه را پراکند که خدایان آرا را به زندگی باز گردانده اند و در نتیجه جنــــگ متوقف شد . هرچند پایان های متعددی برای این افسـانه وجود دارد اما همیشه پذیرفته شده که آرا هیچ گاه به زندگی باز نگشت .
اما آنچه که مدارک تاریخی نشان میدهد این است که بعد از ســلطنت شمشی ادد پنجم (823- 811 ق. م) بیوه او بعنوان حاکم از 811 تا 808 ق . م حکومت کرد . او مادر ادد نیراری ســوم(810-782 ق. م ) بوده و ســلطنت او در زمان نایـــب السلطنتی فرزندش در بین ســـالهای 810-806 ق . م بوقوع پیوستــه است . بقیه داستـــان واقعی او مشخص نیســت . تنها چیز هایی که باقی مانده داستانهایی هستند از تاریخ نویسـتـان یونانی که اغلب بزرگنمایی شــده است . افســانه شـــــــامیرام یا سمیرامیـس نه تنها توجه تاریخ نویسان بلکه توجه رمان نویسها و و سایر داستـــان نویســــها را نیز طی قرنها جلب کرد . ملکـــــه های بزرگ مبارز در تاریخ به نام سمیرامیس زمان خود نامیده شــده اند . در 1897 هتل سـمیرامیس در مصر افتتاح شد که در سـواحل نیل سـاخته شده بود این هتل لوکس نزدیک موزه مصر شناسی در قاهره قرار گرفته است . رمانهای متعددی این ملکه فریبنده و خیالی را بتصویر کشـــیده اند . نام ســـمیرامیس روی یکی از دروازه های بابل گذاشته شده اما بعدأ تغییرات جزیی یافته است . نام قدیمی ایالت وان (در ترکیه کنونی) شامیراما گرد بوده اســـت که مبین ســـنت قدردانی ارامنـــــه نسـبت به ســـازنده آن اســـت دانته شاعرنامدار ایتالیایی درکتاب معروف خود (کمدی الهی) سمیرامیس را در دومین دایره جهنم به تصویر میکشـد. سمیرامس درتعدادی از تاترها و اپراهای معروف بخصوص تراژدی ولتر بنام سمیرامیس و اپرای دومنیکو سیماروسا بنام سمیرامید و اپرای خواکینوی روسـینی که آن هم سـمیرامید نام دارد ظاهر می شود . همچنین طبق افسانه ها شــــامیرام در برپایی باغهای معلق بابل که توسـط نبو کد نصر احیا شد یک واســطه بوده است .
شامیرام چه افسانه باشد چه حقیقت ، نمادی از بزرگی و رشــادت یک ملت است که نه تنها بنیانگذار تاریخ و تمدن بوده بلکه قرنها در مقابل سختی ها مقاومت کرده و سرود زندگی سر داده است . منبع: اینترنت

             زن آشوری امروز
       گفتگو با شاعر آشوری ، فلورا قاجاریان 

خانم فلورا قاجاریان از بانوان شناخته شــــده جامعه ما هستند که در طی ســالیان زندگی خود فعالیت های اجتماعی گوناگونی داشته اند . نام ایشان همواره در ردیف بانوان فعال آشــوری ثبت شــده اســـت و بجز این ایشــان فرزند مرحومه صوفیا قاجاریان هستند که ازشاعران نامدار جامعه ما بشمار میروند . در چند سـال اخیر فعالیت خانم قاجاریان بطور چشمگیری افزایش یافته است که موجب خوشـــــحالی بسیار دوستدارانشان شده اسـت . از این رو در صدد آن برآمدیم تا طی مصاحبه ای راز موفقیت ایشان را از زبان خودشان بشنویم .
سؤال: خانم قاجاریان لطفأ بیوگرافی خود را بطور مختصر ذکر کنید .
جواب : من در ســال 1318(1939 میلادی) در همدان بدنیا آمده ام . پدرم نیکولا قاجاریان و مادرم صوفیا خانگلدی شیرآباد بود . من در تهران بزرگ شـــده و پس ازاخذ دیپلم ادبی دوره های مختلفی همچون زبان انگلیسی و مترجمی را گذرانده ام
سؤال: تا کنون چه فعالیتهای اجتماعی داشته اید؟
جواب: من عضو ســــازمان فرهنگی شوشاطا بوده ام و در بخش تاریخ و فرهنگ آن فعالیت داشـــتم . همچنین طی ســـالهای 75 – 70 عضو هیأت مدیره انـــــجمن آشوریهای تهران بوده و در سمت منشی انجمن فعالیت می کردم .
سؤال: چه تالیفاتی داشته اید؟
جواب: در زمینه ادبیات کودکان کتاب باغ همســایه نوشته آن کرین از انتشــــارات امیرکبیر(شکوفه) را ترجمه و برای نمایش تنظیم کرده ام که به چاپ دوم و تیراژ 20000 رسیده است . همچنین کتاب چگونه گلها رنگین شدند که تالیف خودم است و از انتشارات شکوفه (امیر کبیر) . در زمینه شعر دو کتاب در دهه چهل داشتـه ام اولین کتاب مرداب در 1340 از انتشارات اطلاعات و دومین کتاب لوحه اسـت از انتشارات سازمان فرهنگی جوانان آشوری(سیتا ساپرتا) در سال 1346 . در ســال 85 مجموعه قطعاتی از مرداب و لوحه و تعدادی از شعرهایی که بعد ازآن سروده شده اند در کتابی بنام ( مرداب و لوحه و بعد) توســط نشر کاکتوس منتشر شــد . بعد ازآن مجموعه کتابهای بگشای در در 5 جلد منتشر شده اســت و آخرین کار من ترجمه کتابی در زمینه روانشناسی بنام وابستگی ناسالم نوشته ملودی بیتی اســت که هم اکنون در مرحله چاپ میباشد.
سؤ ال: راز موفقیت شما در پیشبرد فعالیتهایتان چیست؟
جواب: مدیتیشن کمــک بسیـــاری کرده برای رسیــدن به خویشتن خویش و به قدم گذاشتن در این راه . مدیتیشن تلاشی برای خویشتن شناسی اســت . اگر به خویشتن خویش برسیم خدا را شناخته ایم چون هر کس خدایی درون خودش دارد کـه باید به آن برسد.
سؤال: نظر شما راجع به نقش زن و فعالیت اجتماعی او در جامعه چیست؟
جواب: زن زمین است و زمین زن اســـت .اگر زن نباشد زندگی نخواهـد بود . زن عین زندگی است چون بارور میشود . زن به جامعه انسانی زندگی می بخشد مرد تنها یک عامل است . دنیا هنگامی به آرامش میرسـد که زن مدیر و فرمانده باشد .
سؤال: خانم قاجاریان فمینیست که نیستید؟
جواب: چرا هستم.
سؤال: یعنی دشمن مردان هستید؟
جواب: به هیچ عنوان . من عاشق مردان هستم . اما در مقام مقایسه میتوان گفت که دنیا موقعی رو به خرابی رفت که از مادر ســالاری به پدر ســالاری رســید . در دوران مادرسالاری زندگی زیبا و صلح آمیز بود . دنیا هنگامی به صلح میرسد که
مردان انسانیت و وجود زن را قبول کرده و فشار وارد نکنند و نگویند من هستم !
من عامل بوجود آمدن فرزندان هستم ! چون خود مرد از یک زن بوجود آمده است اماپدر سالاری باعث شده که بگوید من هستــم .! قطعأ نقـش اساسی در جامعــه در دست زنان است . در شرایط کنونی مردان باید کمی کوتاه بیایند و اجازه بدهند که زنان هم رشد کنند تا هر دو با هم جلو بروند ،اگر نخواهیم بگوییم زن جلو باشد تا افراط نشود .
سؤال: نظرتان نسبت به وظیفه افراد آگاه نسبت به جامعه چیست؟
جواب: آگاهی عین انجام وظیفه است . وقتی افراد آگاه شوند، نمیتوانند انجام وظیفه نکنند . حتمأ در حد توان انجام وظیفه خواهند کرد . این یعنی اینکه وقتی ســـن من از 60 – 50 بالاتر رفت دیگر توان 40 سالگی را ندارم و باید از من یا امثال من که آگاهی دارند در حد توان کمک خواسته شود .
سؤال: نظرتان راجع به انجمن بانوان آشوری جیست؟
جواب: به نظر من هر قدر که این انجمنها ی زنان در ایران بیشتر باشد، بهتر است زیرا زنان سردمدار و نگهبان خانواده هستند و این سردمدار هر قدر آگاهتر باشد، بهتر است چون اکنون زمان، زمان آگاهی است و زنان ما باید آگاهی داشته باشند

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.